Deputaten- vergadering GENERATIEWISSELINGIN A.R. PARTIJ Hartelijk afs dr, J. Schouten Nieuwe stijl VANAVOND SLOTVERKLARING Gesprek met Russische leiders beëindigd Stap naar gelijke dienstplicht in Westeuropese Unie Vuurzee in fraaie buitenplaats handel? ARRESTATIES IN POLEN Demonstraties tijdens bezoek van B. en C. aan ballet VEERTIENDE JAARGANG No. 5568 Toch uitbreiding Residentie Indiase ambassadeur i Yvassenaar zwaar gehavend Weeroverzicht DONDERDAG 26 APRIL 1956 Weerbericht D RAPPORT VAN NEDERLANDER Parlement eist meer in- en voorlichting Generale repetitie op de Dam Scotland Yard had het druk O O ■B- Zie verder pagina 3 NIEUW VOEDSEL LANDHUIS DE besprekingen van Boelganin en Chroestsjew met de Brit se regering zijn gisteren officieel geëindigd. De Russische leiders brengen vandaag nog een bezoek aan Schotland en na hun terug keer in Londen zal een slotcom muniqué worden bekendgemaakt. Antilliaanse premier vrijdag naar Antillen terug Bezoek van hertogelijk paar uit Luxemburg aan Den Haag (Van een onzer verslaggevers) r Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 's-Gravenhage; Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2"b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 675 per kwartaal Losse nummers 13 eer.t Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. WEINIG VERANDERING. Wisselend bewolkt en bijna overal droog. Weinig wind. Weinig verandering in temperatuur. Directeur: H. DE RUIG ZON EN MAAN 27 april: Zon op 5 20. onder 20 00. Maan op 22.59, onder 6.22. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. RRÜINS SLOT DE Anti-Revolutionaire Partij heeft gisteren de laatste hand gelegd aan haar verkiezingsvoorbereiding. Zij 1S in deputatenvergadering bijeen ge weest, heeft haar verkiezingsprogram vastgesteld en de kandidatenlijst vast gesteld Dat was net eender als anders. Maar voor de rest was het iets ge heel nieuws Prof. Zijlstra lijstaanvoerder, dr. Berghuis voorzitter E deputatenvergadering heeft ge heel gestaan in het teken van de persoonswisseling. Sommigen zelden: van de generatiewisseling. En dat bracht met z.ch mee een algehele ver andering in de enscenering. Het sterke persoonlijke elemem dat de deputatenvergadering beheerste, heeft het politieke element enigermate op de achtergrond geschoven. Dat zou op den duur verkeerd zijn, maar dit maal was het volkomen aanvaardbaar We moeten trouwens aanstonds zeg gen dat mr. Roosjen. by wie de leiding van de vergadering berustte, en die dat op voortreffelijke wijze deed, er voor gezorgd heeft dat de politiek in zijn rede goed tot haar recht kwam. Zijn rede was actueel, bracht de eigen aard der partij uitnemend naar voren en wist daarenboven op goede wijze het contact tussen podium en zaal levendig te houden. Twee ministers voerden het woord. Minister Aigera belichtte het uitgangs punt der a.-r.-politiek. A.-r.-poliüek wil zeggen dat de politiek principeel en daarbij ook organisatorisch moet wor den bedreven met ais uitgangspunt de gehoorzaamheid aan het woord Gods. Minister Zijlstra sprak een persoon lijk woord. Niet het minst was dat persoonlijke woord een uiting van har- telijke waardering en een bewijs van trouw aan de scheidende lij staan voer der dr. J. Schouten. En voorts heeft minister Zijlstra een eenvoudig men kan wel zeggen: deemoedig woord gesproken over de plaats van de a.-r,-polit!ci in de poli tiek. Hij heeft zich verre gehouden van alle opschepperij. Maar hij heeft duidelijk in het licht gesteld dat de A JR. Partij er is om in gehoorzaamheid aan God politiek te bedrijven. En dat deze gehoorzaamheid het tegendeel is een tegendeel der bescheidenheid van wat de tegen standers haar in de schoenen schuiven, nl. hovaardij. Hij heeft ook iets gezegd over de toekomst. Wat dat betreft, zei hij, dat het nor male percentage van de antirevolutio nairen om en nabij de tien ligt. Soms spreekt de AJt. Party mensen buiten haar kring toe. Dan stijgt het iets maar, zei hij, als we er bovenuit komen en winnen, dan zullen we er niet over moedig onder worden en als we ver liezen zullen we slechts te harder voor onze zaak vechten. En hü heeft tegen dr. Schouten ge zegd: wij zullen trouw biyven aan de zaak waarvoor gij steeds hebt gestaan. TOT voorzitter van de partij is dr. W. P. Berghuis gekozen. Wij be groeten dr. Berghuis met vreugde. Voor velen was hy onbekend. Aan ons niet. En wij weten dat de A.R. Party hier heeft gekregen een voorzitter met een evenwichtig temperament, een scherp verstand, een integer karakter en een hartelijke liefde voor de a.-r.-beginse- len en de zaak des Heren. Dr. Berghuis heeft zich in enkele eenvoudige woorden by het anti-revo lutionaire volk ingeleid. Alle pathos is hem vreemd. Dat was trouwens ook aan de heer Zylstra vreemd. Maar ook het pathosloze kan boelen, vooral als de woorden in een voudige vroomheid worden gezegd. En dat was by beiden op deze de- putaten vergadering het geval. En dat heeft het a.-r.-volk gevoeld. ®T EN SLOTTE was daar het afscheid van Schouten. Het afscheid, dat niet genomen mocht worden. Wy zullen daar nu ook niet te veel over zeggen. Wij hebben altijd nog het gevoel, dat wij wat wij aan Schouten hebben te zeggen nog op een later tijdstip zullen moeten zeggen en nog kunnen zeggen. Schouten heeft op de hem eigene wijze ons volk toegesproken. Maar hij zal dunkt ons toch aan het applaus, dat hem een- en andermaal ten deel viel en dat hij op de hem eigene wyze poogde af te kappen, begrepen hebben wat het a.r. volk voor hem voelt. De A.R. Party wordt een andere Party. Met andere mensen en andere methoden. Misschien zal Schouten er wel eens het hoofd over schudden. Waar één ding is, voor zover wy het kunnen zien en beoordelen, zeker: zij zal de beginselen, waarvoor dr. J. Schouten heeft gestreden, niet ver loochenen. Moge hy nog lange jaren getuige J'jn van de activiteit van zyn party en m°ge hy dat kunnen doen in blijdschap. De 29-jarige L. G. H. uit Voor burg viel gistermiddag in een werk plaats aan de Pompstationsweg met Jhn linkerhand in een draaiende cir kelzaag. Drie vingers werden nagenoeg afgezaagd. Dr. Schouten Van onze speciale verslaggever) DE vaststelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer noemde de lijsttrekker van de anti-revolutionairen gistermiddag op de deputatenvergadering, die in Tivoli te Utrecht werd gehouden, een diepingrijpend besluit voor de A.-R. Partij en voor liem persoonlijk. Minister Zijlstra noemde dit een diepingrijpende beslissing voor de partij, omdat hiermee gepaard gaat het heengaan van dr. Schouten. „Hoe -diep zullen wij uw heengaan betreuren. Niet iedereen weet de waardige grootheid op te brengen die spreekt uit uw vrijwillig heengaan. Uw heengaan is het heengaan van een generatie. Met mij komt een nieuwe generatie naar voren", aldus richtte prof. Zijlstra zich tot dr. Schouten. De tijdelijke voorzitter, rar. A B. Roosjen, deelde mee dat tot voorzitter van het Centraal Comité der A.R.-Partij gekozen is dr. W, P. Berghuis. Tot tweede voorzitters zijn gekozen de heren mr. A. B. Roosjen en J. Smallen- broek. De heer Berghuis verwierf 813 stemmen en prof. W. Rïp 497 stemmen. Dr. IV. P. Berghuis voorzitter Minister Zijlstra zei dat hy het poli tieke leven niet gezocht en niet be geerd had. Prof. Zylstra meende echter het beroep, dat op hem werd gedaan «iet te mogen afwyzen. Het hoogleraarschap van de Vrije Universiteit schuift thans verder naar de achtergrond, maar verdwijnen doet het niet Ik hoop, aldus vervolgde de heer Zylstra, naar de universiteit te kunnen terugkeren, zy het lang? een omweg. Prof. Zijlstra wees vervolgens op veranderingen, die zich in het leven hebben voltrokken. In de eerste plaats is de samenleving oneindig gecompli ceerder geworden dan 30 jaar geleden. Thans is er geen tyd meer om zich op de problemen te bezinnen. Vroeger kon men nog eens wikken en wegen. Dit geldt voor de party, de kamerleden en de ministers Het snel moeten be slissen is dikwijls een moeilijke zaak. In de tweede plaats maken Wij thans een onzekere tijd door. Wij weten niet wat er morgen zal gebeuren. Vroeger was het nog mogelijk om vooruit te zien en een lijn voor de toekomst te trekken. Dat is nu niet meer mogelijk. Niemand weet of er morgen geen ernstig conflict uitbreekt. Het rustig bouwen aan een verantwoorde politiek is veel moeilijker geworden. In de derde plaats is het leven eok aan de buitenkant anders geworden dan vroeger, ook In onze party. Maar wat In onze partij bij de oudere en jongere generatie hetzelfde is gebleven, is de onwankelbare trouw aan onze begin selen. Daarin is dr. Schouten ons steeds een lichtend voorbeeld geweest. Men wil ons thans de vaste grond van ons beginsel uit de handen wringen, maar Gods Woord is voor de oude en de jonge generatie hetzelfde, al spreken wy thans met andere accenten. Zich tot dr. Schouten wendend verzekerde prof. Zijlstra, dat ook de jonge generatie zich deze vaste overtuiging met uit de handen laat wringen. Minister Zijlstra verwachtte niet dat de verkiezingsstrijd gemakkelijk zal zijn. Hij wees op de wensdromen van andere partijen, doch verklaarde dat hij aan rekenlessen van de kleuterschool met wilde meedoen. Als wij winnen, zal het ons niet naar het hoofd stijgen; verliezen wij, dan zuilen wij toch door gaan. De leuze „Drees of Romme" noemde minister Zijlstra een vreemde, hoogmoedige leuze. Zij is een speculatie op de verregaande vergroving van bet inzicht van de kiezers. De A.R. schuwen de regeringsverant woordelijkheid niet, maar wy zyn niet bij voorbaat ongelukkig als wy geen twee ministers in het kabinet leveren. A.R.-ministers kleven met aan hun stoel. Wij zullen bij de kabinetsformatie rustig onze voorwaarden stellen. De uitslag hangt niet af van de keuze „Romme of I>rees". Ook in 1952 was het. wat de A.R betreft, bij de kabinetsformatie meer een zaak van een zeer beleefde uit nodiging dan van' een overwinnaars dictaat. l'roj. dr^ Zijlstra lijstaanvoerder WE HEBBEN gisteren voor het eerst een Deputatenvergadering nieuwe stijl gehad. In plaats van de Deputatenrede, die geniale uitvinding van Kuyper, maar die dan ook heel bijzonder bij de persoon en het talent van Kuyper paste, zijn meerdere kortere rede voeringen en toespraken gekomen. Er is meer muziek. Er werd veel ge zongen. De reorganisatie heeft met zich gebracht, dat veel van het werk der vroegere Deputatenvergadering, maar dat dan ook vaak in verdrukldng ge raakte, nu in een eerder stadium door andere partijorganen wordt verricht. De Deputatenvergadering krijgt zo meer het karakter van een toogdag en dient tevens tot het formaliseren van beslissingen, die zakelijk reeds eerder zijn gevallen. Wij moeten zeggen, dat de Depu- tatenvergadering-meuwe stijl ons wel goed bevallen is. j (Van onze Haagse redacteur) EEN enorme brand heeft gisteravond en vannacht de residentie van de ambassadeur van India, de heer B. K. Ka- pnr, in Wassenaar geteisterd. Omstreeks negen uur werd de brand ontdekt door de echtgenote van de ambassadeur en reeds twee uur later was er van de bovenver dieping van het fraaie buiten aan de Backershagenlaan niet veel meer over en woedden de vlammen over vrijwel de gehele breedte van het huls ook op de eerste etage, waarvan de plafonds op veie plaatsen waren ingestort. De hoog op laaiende vlammen, die voortdurend schuilgingen achter dichte rookwolken en hevige vonkenregens, waren op grote af stand te zien. De brandweer van Wassenaar, die door het personeel gealarmeerd was, •waarschuwde onmiddellijk de Haagse brandweer, die met groot materieel uitrukte. Met veertien stralen bonden de beide brandweerkoipsen de stryd aan tegen de machtige vuurzee en enorme watermassa's werden in het vuur gespoten, maar desondanks breidde het vuur zich voortdurend uit. Op de. bovenste verdieping, waar de dienstbodenvertrekken zyn onder gebracht en waar de brand ontstond, werden alle kamers in lichterlaaie gezet. Het vele hout en net, dat hier als bouwmateriaal gebruikt is. verschafte het vuur steeds weer nieuw voedsel. Met hevig geraas stoitten delen van de kap in en toen de brand enige tyd op deze verdieping gewoed had, begaven de vloe ren het en vatte ook de eerste verdieping van het buiten, dat tot een van de mooiste van Wassenaar gerekend wordt, vlam. De brandweerlieden, die op de hoogste verdieping een wanhopige strijd tegen het vuur gestreden hadden, moesten zich naar de eerste etage tcrugtiekken. Toen de brand door de echtgenote van de ambassadeur ontdekt was, heeft men onmiddellijk getracht zoveel mogelijk van de kostbare inboedel, waaronder zich veel kunstschatten bevonden, te redden, maar daarin is men slechts gedeeltelijk ge slaagd. Wat meubelstukken schilderijen cn kleding waren naar de tuin gebracht, die door het bluswater al gauw een modderpoel werd. Het jongste kind van het echtpaar Kapur werd bij omwonenden onderge bracht. Om middernacht was de brand be dwongen. De tweede verdieping ging geheel en de eerste gedeeltelijk verlo ren. De parterre kreeg grote water schade. Het prachtige landhuis, dat in Engelse styl was opgetrokken, werd in de der tiger jaren gebouwd voor een indus trieel, de heer Weise. Het was verkocht aan de regering van India en werd be stemd tot residentie van de ambassadeur van India in ons land. De ambassadeur van India, de heer B. K. Kapur, betrok de residentie in het voorjaar van 1955, als zaakgelastigde van India en als opvolger van ambassa deur B. N. Chakravarty. De reer Kapur werd in september 1955 tot ambassadeur van India benoemd. Het is nog niet te zeggen hoe groot de schade is, die aan de inboedel en aan de persoonlijke bezittingen is aangericht. Deze persoonlijke bezittingen waren niet verzekerd. Behalve de ambassadeur van India en mevrouw Kapur waren op het ter rein van de brand aanwezig de burge meester van Wassenaar, dr. S. Baron van Wijnbergen cn- de commandant van de Haagse brandweer, de heer H. J. van Oostveen. Later kwamen nog de com missaris der Koningin in Zuid-Hollar.d, mr. J. Klaasesz. de gezant van Iran, de. heer A. H. Meftah. de hoofcommissaris van politie in Den Haag, de heer J. H. A. Gualtherïe van Weezel; de chef van het kabinet en directeur van het protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken, jhr, mr. W. E. van Panuys en anderen. Velen hadden zich in de Backers hagenlaan verzameld om op een afstand de brand gade te slaan. De oorzaak van de brand is onbekend. Het Nederlandse kamerlid J. J. Fens (K.V.P.) zal een rapport opstellen over d« duur van de militaire diensttijd in de zeven landen der Wesiaaropese Unie met de bedoeling daarmee de eerste stoot te geven tot een gelijke regeling van dit vraagstuk in Engeland. Frank rijk. West-Duitsland, Italië en de Bene- luxlanden. Dit heeft de „commissie voor verdediging en bewapening" van het unie-parlement gisteren in Straatsburg besloten. De commissie heeft verder besloten generaal Gruenther en diens opvoige als opperbevelhebber van de Navo strijdkrachten, generaal Norstad, uit fc nodigen binnenkort od een vergaderin van de commissie in Parijs een uiteen zetting te geven van de tegenwoordige] toestand op het gebied van de West-i europese verdediging. Men hoopt op deze manier meer te vernemen dan van de ministerraad der unie. die erg terughoudend is bij het inlichten van het unie-parlement. De voorjaarszitting van het parlement is gisteren geëindigd met een kort be grotingsdebat. Een algemene klacht gold het ontbreken van 'n voorlichtingsamb tenaar bij de Westeuropese Unie. Hoe weinigmen nog van de unie weet, blijkt volgens een Britse spreker uit het feit dat de Londense posterijen on langs een brief, gericht aan het secre tariaat-generaal van de Westeuropese Unie te Londen, aan de afzender hebben teruggezonden met het stempel „onbe kend". Het unieparlement werkt met een personeel van slechts elf personen, ter wijl de twee andere Europese parlemen ten (van de Raad van Europa en de Kolen- en Staalgemeenschap) respectie velijk 146 en 90 man personeel hebben. Volgens onofficiële berichten hebben de besprekingen ten slotte toch nog ge leid tot overeenstemming over een op roep tot samenwerking ter handhaving van de vrede in het Midden-Oosten, een Brits-Russisch cultureel akkoord en wel licht ook een uitbreiding van de Brits- Rubsische handel. Maar de reeds lang Destaande impasse over kwesties als de eenmaking van Duitsland, de Europese veiligheid en de ontwapening die vorig jaar op de conferentie van regeringsleiders der Grote Vier in Genève onopgelost 2ijn gebleven schijnt nog allerminst door broken. Eerst kwamen gisterochtend premier Eden. zyn minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd en de Britse groot zegelbewaarder R. A. Butler in 10 Downing Street (met de Russische lei ders byeen. Daar tijdens deze bespreking blijkbaar weinig voortgang geboekt werd1, werd een laatste middagzitting belegd, waarop van Russische zijde premier Boelganin, partijleider Chroestsjew en de minister van Culturele Zaken, N. A. Michailow, aanwezig waren. Na de laatste conferentie verlieten Boelganin en Chroestsjew Downing Street met een grimmig gelaat. By pre mier Eden, die achter hen stond, kon er nog een lachje op overschieten, maar zijn plaatsvervanger Richard Butler stond er met een rood hoofd en woe dende blikken bij. i Radio-Watschau heeft bekendgemaakt, dat de vroegere Poolse plaatsvervangen de minister voor openbare veiligheid Roman Romkowski, en de voormalige directeur van de veiligheidsdienst kolo nel Fegjin zijn gearresteerd. Zij worden verantwoordelijk gesteld voor het „ont nemen van de vrijheid aan een aantal onschuldigen en het toepassen van niet toegestane methoden van ondervraging bij diensten van hun ministerie". 'Naar A.N.P. verneemt zal de Antil liaanse premier, de heer Jonckheer, vrijdag door de Koningin in audiën tie worden ontvangen. De heer Jonckheer is voornemens vrijdagavond naar de Antillen terug te keren. Van een onzer verslaggevers Op de Dam m Amsterdam is men gisteravond en vannacht urenlang bezig geweest met een generale repetitie van de onthulling van het nationaal monu ment, welke op de vierde mei officieel door H. M. de Koningin zal worden verricht. Het systeem volgens hetwelk de twee enorme doeken van de beeldengroepen zullen worden verwijderd is nog al inge wikkeld en er mag niet meer dan 5 mi nuten verlopen tussen het ogenblik waar op koningin Juliana door aan een oran- jekoord te trekken de onthulling moge lijk maakt en het moment waarop het tweede doek langs een kabelbaan uit het gezichtsveld zal verdwijnen. Daar om moet de architect C. Feitkamp van de dienst publieke werken en zijn staf van medewerkers enige nachten opof feren. In de nacht van 3 op 4 mei zullen zij ook nog bezig zijn en na die laatste repetitie moeten dan de doeken weer worden aangebracht. In het begin van de maand juni zal [de Groothertogin van Luxemburg, verge zeld van haar echtgenoot, een bezoek rengen aan Nederland, op uitnodiging an Koningin Juliana en Prins Bernhard. [Op donderdag 7 juni zullen de vorste lijke gasten m Den Haag vertoeven. Voor het bezoek is thans een voorlo- ig programma opgesteld. Het ligt in de edoeling de gasten omstreeks het mid- aguur te ontvangen in een deel van het Huis Ten Bosch, dat dan gereed is. Des middags zullen de vorstelijkepersonen een korte rijtoer door de stad maken en zij begeven zich dan naar het Mau- ritshuis, waar een kostuumshow gehou den wordt. M De brand in de ambassade van India te Wassenaar. De Haagse brandweer aan hel blussen, waarbij gebruik werd gemaakt van enige Magirusladders, waardoor hel vuur ook van boven kon worden bestreden. Een balletavond met Boelganin en Chroestsjef is zonder twijfel een affaire, die het uiterste van iemands zenuwen vergt. Zal de man, die naast je zit een bom naar het Russische duo werpen? Heeft de dame, die aan de overkant zit een revolver in haar avondtasje? Is een van de danseressen een vermomde moor denares? Nikaolai Boelganin en Nikita Chroes- tsef begaven zich gisteravond naar de Covent Garden OperaZij werden ver gezeld door 250 ambtenaren van Scot land Yard, die buiten bleven, en 250 andere, die als balletvnenden vermomd m de zaal plaats genomen hadden. Scotland Yard heeft steeds verklaard, dat deze avond het doorslaggevende beivijs zou vormen, dat de genomen veiligheidsmaatregelen goed waren. En er gebeurde heel wat, hoewel de grootste opwinding veroorzaakt werd door een stuk vuurwerk, dat afgestoken werd en met een fraaie knal ontplofte. Iedereen ging gezond, maar met geknak te zenuwen naar huis. Vlak voor het begin van de uitvoering stak een onbekende vlak voor het opera gebouw een vuurwerkbom af, die met een donderende slag ontplofte. Dat was een ware beproeving voor de zenuwen En behalve B. en C. zat iedereen te bib beren van angst. De aanblik van bijna 100 verplegers van de ambulancedienst, artsen en ver pleegsters was dan ook allesbehalve op wekkend. Voordat het gordijn openging, ontston den er nog enkele kleine sensaties. Da politie arresteerde een man wegens het uiten van beledigende taal en een aan stotelijk optreden. Vervolgens werd nog iemand gearre steerd, omdat hij hardop zei hoe graag hy die B en C nu toch wel eens te pak ken zou willen nemen. De volgende akte van de veihghe.ds- show werd gevormd door het optreden van zes dames en heren, die de voor stelling in het honderd trachtten te stu ren door het toneel op te wandelen en met een draagbare zender, welke m de handtas van een der dames verborgen zat, anti-commumstische leuzen de zaal in te slingeren. Vrijheid voor alle Sowjetslaven was hun thema om de marxistische staats lieden hun balletavond te vergallen Verder werden mensen gearresteerd, die de aandacht van B en C wensten te vestigen op dmgen als concentratiekam pen, Siberië, slavernij moorden en on derdrukking. Gedurende de voorstelling waren in het duister van de zaal overal witte plekken te zien de gesteven wit te overhemden van ambtenaren van de Yard, die in hun smokings probeerden gewoon te doen, terwijl zij langzaam door de zaal liepen en steeds dezelfde kant als B en C opkeken. Van de Russische politie warer» 25 mannen aanwezig. Dezen droegen geen van allen avondkleding en zaten om hun meesters heen als een soort van elite- garde. Minister president Anthony Eden zat naast premier Boelganin. Het was ver moedelijk de eerste keer van zyn leven, dat de onberispelijk geklede Eden in De Bilt, donderdag 10 uur. Terwijl boven Europa de luchtdruk- verschillen uitermate gering zijn, handhaafde zich op het Noordelijk deel van de Oceaan een flinke depres sieactiviteit. De depressies worden og steeds gestuurd door een ten Westen van de Azoren gelegen ge bied van hoge druk, dat zich met een barometerstand van 1036 mb in zijn centrum vrijwel onverminderd wist te handhaven. De gisteren ten Zuiden van IJsland gelegen depressie is nu in de Golf van Biscaye aangekomen en volhardt nog in zijn Zuidzuidooste- lijke koers. Nabij New-Foundland kwam een nieuwe depressie tot ontwikkeling, die naar het Noorden beweegt in de richting van Groenland. In onze omgeving kwamen slechts kleine veranderingen in de drukver- deling voor. Het in de hogere lucht lagen aanwezige lagedrukgebied ver plaatste zich iets naar het Noorden, waardoor de onstabiliteit van de at mosfeer afnam. Langdurige opklarin gen hadden tot gevolg, dat de afge lopen nacht op vele plaatsen weer nachtvorst voorkwam. In Eelde daal de de temperatuur op waamemings- hoogte tot 1 graad onder nul. In. De Bilt en op Schiphol werd op 10 cm boven de grond een laagste tempe ratuur van 3 graden onder nul waar genomen. Belangrijke veranderingen in het thans heersende weertype zijn er nog niet te verwachten. De kans op buien is klein en het blijft te koud voor de tijd van het jaar. zijn gewone, pak naar een operavoorstel ling was geweest. Eden zag er in zyn lichtblauwe pak uit alsof hij niets aan had. De veiligheidsmaatregelen waren een groot succes, want memand werd ge wond. Maar hoe w«rd er gedanst en hoe was de muziek? Een Russisch politie-ambtenaar zei na de voorstelling: Het dansen was zeer goed, zeer mooi, maar niet zo goed als in het Bolshoi Theater.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1