Geen voorkeur? Hcimmarskjöld tevreden in Beiroet teruggekeerd Corry van de ca leende de vorstin haar zonnebril Nieuwe stijl Weeroverzicht VLAGGEN WAPPERDEN IN LELYSTAD Zware sneeuwval in Noord-Engeland Kamerdebat over de zaak-Scliokking na de verkiezingen gevangenen VRIJDAG 27 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 5569 Weerbericht Kopje koffie NIXON WIL WEER KANDIDAAT ZIJN Geen uitspraak in zaak-Jungschlaeger PU»!!Sflff^ i§-f, wm Prinses Beatrix op expositie „Wij mensen" Gonverner Struycken naar Willemstad terug HÉH H. M. KONINGIN JULIANA, DIE OP MAANDAG A.S. HAAR 47e VERJAARDAG HOOPT TE VIEREN Schoolbezoek Na de lunch werd de schooi bezich tigd. De ruim twintig kinderen zongen de Koningin toe. De vorstin bezich tigde het werk van de leerlingen en zij maakte met verschillende kinderen een praatje. Door elektriciteit gedood Er wapperden vele vlaggen toen de Koningin gistermorgen om twaalf uur in de hoofdstad van haar „nieuwe grondgebied" (Oostelijk Flevoland) arriveerde Schoolkinderen waren getooid met oranje sjerpen en roodwit- blauwe strikken en de sleep- bootjes en andere schepen in het haventje van Lelystad bliezen een schor welkomstlied. '"-Tl, Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. NOG STEEDS TAMELIJK KOUD. Veranderlijke bewolking met enkelo verspreid op tredende buien. Zwakke tot matige wind uit noorde lijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 28 april: Zon op 5.18, onder 20.02. Maan op 23.50, onder 7.06. Directeur: H. DE HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT \f/~E HEBBEN woensdag voor het eerst een deputatenvergadering- nieuwe stijl gehad. In plaats van de deputatenrede, die geniale uitvinding van Kuyper, maar die dan ook heel bijzonder by dé per soon en het talent van Kuyper paste, zijn meerdere kortere redevoeringen- en toespraken gekomen. Er is meer muziek. Er werd veel gezongen. De reorganisatie heeft met zich ge bracht dat veel van het werk der vroe gere deputatenvergadering, maar dat dan ook vaak in de verdrukking ge raakte, nu in een eerder stadium door andere partij-organen wordt verricht. De deputatenvergadering krijgt zo meer het karakter van een toogdag en dient tevens tot het formaliseren van beslissingen die zakelijk reeds eerder zijn gevallen. Wij moeten zeggen dat de députaten- vergadering-nieuwe stijl ons wel goéd bevallen is. P R is in Engeland enige deining ontstaan over het gedrag van, de Labour-leiders, die Boelganin en Chroestjew aan een diner uitnodigden en hen daar allerlei lelijks toevoeg* den, zodat de zaak op een-formele ruzie uitliep. v; i: Aanhangers van de conservatieven zeggen dat het aan een behoorlijke op positie niet geoorloofd is om -door slechte manieren te tonen jegens: gas ten van de regering, de politiek die de regering met dit bezoek beoogt te dwarsbomen. Daar zit iets in. Trouwens in de Labour-partij zelf is men ook ernstig verdeeld over het beleid dat men: aan dat diner van verleden maandag heeft gevoerd. - Door de onbeheerste uitvallen van mensen als Brown en Bevan was de poging om wat voor gevangenen ach ter het ijzeren gordijn te bereiken, bij voorbaat tot mislukking gedoemde Deze uitvallen bevredigen het sen timent van velen, maar het is als de Russen-in het geding zijn bepaald:be- ter om zijn verstand te gebruiken. Een stralende Hammarskjöld is gis teren in zijn hoofdkwartier te Beiroet teruggekeerd na zijn vredesmissie naar het Midden-Oosten zo goed als zeker tot een goed einde gebracht te hebben. Aan de secretaris-generaal der V.N. was het, toen hy uitstapte uit het vlieg tuig uit Amman, niet aan te zien, dat hij drie weken lang inspannende onder handelingen gevoerd heeft in het gehele gebied. Hedenochtend zou Hammarskjöld een onderhoud hebben met de Libanese president Camille Chamoun en 's avonds zal hij dineren met de minister van buitenlandse zaken Salim Lahoed. Waar schijnlijk. zal hij zaterdagmorgen naar Kairo vertrekken voor de slotbesprekin- gen met de Egyptische premier Nasser en daarna in Jeruzalem slotbesprekingen voeren met de Israëlische premier David ,n. .Goerion- Het is nog niet bekend, of hy daarna naar Beiroet zal terug keren alvorens het vliegtuig naar New York te nemen, waar hij de Veiligheids raad verslag zal uitbrengen. Indien er op het laatste 'ogenblik nog met een kink in de kabel komt zal Hamr marskjöld de Veiligheidsraad kunnen vertellen er in geslaagd te zijn het vu ren tussen Israël en zijn Arabische buurstaten te doen beëindigen. - Israël en Egypte hebben .vrijwel onmiddellijk onvoorwaardelijk ingestemd. De Liba non stemde in principe toe en Ham marskjöld zal ongetwijfeld morgen de volledige instemming van Chamoun en Lahoud verkrijgen. Syrië heeft aan.zyn toestemming"de voorwaarde verbonden, dat Israël niet verder water aan de ri vier de Jordaan mag onttrekken. En bij zijn vertrek uit Amman heeft de secre taris-generaal gezegd, dat men, op alle punten tot een slotsom gekomen was. Dit moet zo geïnterpreteerd worden, dat de Jordaanse regering met een staakt het vuren instemt behoudens goedkeuring van de overeenkomst door Koning Hoessein. Om het nabij de Azoren gelegen ge bied van hoge druk, dat langzaam in betekenis afneemt, blijven-. Verschil^ lende-depressies circuleren. In de-eerste plaats betreft het. hier een storing,; die gisteren nabij de Zuidpunt van Groën- land ontstond, en nu -in diepte: tóe- nemend via Schotland naar- het 'Zuiden, beweegt Een volgende diepere - depres sie nadert de Zuidpunt van Groenland en trekt in de richting van - IJsland. Boven- Frankrijk en Italiëis nu een gecompliceerd lage drukgebied "tot ont wikkeling" gekomen, -onder- invloed bier van namen in onze omgeving de lucht- drukverschillen toe en werd de '.wind Noord tot Noordoost- Iets koudere lucht stroomde hierdoor in de onderste-ni veaus binnen.- Daar het - lagedrukge- bied vrij veel bewolking met zich bracht, kwam échter, behalve da' -de Noordelijke provincies, bijna nergens" nachtvorst, voor. - r Belangrijke verandering In het-thans heersende weertype worden nog niet verwachtDe kans op enkeleplaatse lijke buien blijft mede onder' invloed van de over Schotland naar-het Zuiden trekkende depressie bestaan. meer, ir. A. P. Minöerhoud en diens plaatsvervanger en landdrost van El- ten, dr. A. Blaauboer haar ontvingen. Vandaar ging het naar „De eerste aanleg", waar de lunch \verd gebruikt. Het volgende bezoek Van dc- Konin gin gold het expositiegebouw, waar ir. K. A. Bazlen aan de hand van ma quettes een uiteenzetting gaf over de inpolderingswerkzaamheden. Ook werd het ziekenhuis bezocht, waar echter geen patiënten waren Wat ruikt T lekker WAT ruikt het hier lekker", zei de Koningin toen zij de keuken van het arbeiderskamp,dat vervolgens be zocht werd, binnentrad. De vorstin in formeerde belangstellend naar hel menu. Er werd bepaald iets lekkers bereid In de kerk waren namens het prot. chr. volksdeel ter begroeting 'aanwe zig mevr. C. van Zanten—Verheul en de heer T.. van der Vlies, terwijl'de heer J. N. Slijkerman namens de r.k; bevolkingsgroep aanwezig was. Van de kerk begaf het gezelschap Ziuh naar de kantine van ..het arbeiderskamp.- Door een erehaag van kindereu begaf de vorstin zich aan boord van de „Noordholland" Tijdens de tcchi werd nog een arbeiderskantine bezocht. Gisternacht is 'tijdens werkzaamhe den aan deelektrische bovenleiding op het baanvak Den HaagVoorschoten, 'de .29-jarige gehuwde monteur "J; van den Berg van het spoorwegbouwbedrijf: "in aanraking gekomen met een onder-span ning staande draad en op slag gedood. (Van onze correspondent) IK zal hem heus terugbrengen hoor, 7-ei H.M. de Koningin gister middag tegen Corry Galenkamp (beter bekend als Corry van de kantine) in Lelystad. Toen de Koningin zich na het bezoek aan Lelystad aan boord van het directievaartuig „Noord-Holland" wilde inschepen voor een tocht naar het punt waar de polderdijk zal worden gesloten, ontdekte zij dat zft haar zonnebril had ver geten. Blykbaar had zij niet gerekend op zo'n zonnige dag. Corry Galenkarap bracht toen uitkomst door haar eigen bril beschikbaar te stellen Noord-Engeland heeft gisteren een laat naproefje van de winter gehad. Er vie! 15 cm sneeuw, waardoor o.a. de grote weg van Manchester naar het 32 km. verderop gelegen Huddersfield onberijd baar wera. Toen de Koningin rond het middag uur uit Harderwijk in de nieuwe stad aankwam na een snelle rit over de Knardijk was iedereen in Lelystad uitgelopen naar de plaats, waar de hoofdingenieur-directeur ir. J. F. R. van de Wall en hoofdingenieur-A, h. F. J. B. Geerd de landsvrouwe be groetten. De Koningin maakte een korte wan deling langs de inwoners van Lely stad en praatte vriendelijk met de kin deren, die -net vlaggetjes wuifden. Na dien stapte zij in een klein blauw auto-! busje, waarmee zij een korte rit door- het stadje maakte De vorstin bezocht o.a. de dienstwo- i ting van de havenmeester De Graaf., Vadat de woning bezichtigd was, nanri de Koningin plaats op een divan in; de huiskamer, waar onder een gezel-; lig praatje een kopje koffie werd ge-; dronken. Vervolgens bezichtigde de Koningin: het gemaal Wortman, een der beton-- reuzen met geweldige pompen, die de; nieuwe polder droog moet maken en; houden. Hoofdingenieur-A, ir. J. C. dei Nobel, gaf een toelichting. Over de nieuwe schutsluis begaven- de vorstin en haar gevolg zich te voetj naar „Het stuurhuis", waar de land- i drost van de zuidelijke IJsselmeerpoi- ders en directeur van de Wieringer- Van Oostduitse officiële zijde is nooit iets over een arrestatie, berechting of veroordeling van Fechner meegedeeld. Fechner werd als minister van Justitie opgevolgd door Hilde Benjamin die deze functie nog steeds bekleedt. H.M. de Koningin begeeft zich in gezél- schap van ir. De Nobel naar de schutsluis, IVTAX FECHNER, de voormalige Oostduitse minister van Justitie, die gevangen werd gezet als een van de zondebokken vari de juni-opstand in 1953, heeft gratie gekregen en is vrijgelaten. Ook zevenentachtig andere Oostduit sers zün vrijgelaten. Onder hen bevin den zich Paul Baender. voormalig vice- ininistcr voor llandc), die in juli 1954 tot zes jaar dwangarbeid veroordeeld werd als zondebok voor het voedseltekort in de oostelijke zone, en Paul Szillat, de voormalige burgemeester van Rathe- now, die wegens smokkel gearresteerd was. De Oostduitse radio deelde mee, dat president Wilhelm Pieck deze amnestie heeft afgekondigd op aanbeveling van een commissie uit dc communistische partij, die vorige maand werd inge steld om vonnissen te herzien, die in de tijd van Stalin waren opgelegd. Fechner werd 15 juli 1953 als minis ter ontslagen, wegens „staatsvijandig op treden". Men vermoedde destijds dat hij was gezuiverd omdat hij, na de anti-com munistische woelingen in Oost-Duils- land van 17 juni 1953, in dagbladen had geschreven dat geen arrestaties moesten worden verricht, zonder dat tevoren een bevel tot inhechtenisneming was uitgevaardigd, dat arrestanten bin nen 48 uur voor een rechter behoorden te worden geleid en dat staken geen strafbaar feit is li NI. bezocht.de enige school in Lelystad tijdens de les. Naast de Koningin het icrn.-schoolhoofd, de beer T. van Voorst. (Van onze parlementaire redacteur) ®e voorzitter van de Tweede Kamer, «r. Kortenhorst, deelde gistermiddag aan het einde van de vergadering nie- öe dat de vaste commissie van Binnen landse Zaken van de Tweede Kamer hem had meegedeeld, dat zij niet gc- reed gekomen is met haar voorlopig verslag over de nota van minister Bcel wrake burgemeester Schokking. Het Verslag zal niet eerder gereed kunnen zijn dan 1 juni a.s. In deze parlemen taire periode komt de zaak-Schokking dus niet meer In openbare behande- De vice-president van de Ver. Staten, Richard Nixon, heeft meegedeeld, dat hij graag weer als kandidaat voor deze func tie herkozen zou willen worden, met Eisenhower als president. President Eisenhower heeft verklaard dat hij „opgetogen" (delighted) is over het besluit van de vice-president. Rechter Maengkom heeft vandaag op de laatste zitting in de zaak-Jungschlae ger medegedeeld, dat hij geen uitspraak zal doen, nu de beklaagde is overleden. De Staat zal de kosten van het pro ces dragen, aldus heeft dc rechter be sloten. De zitting van vanochtend de 65ste duurde slechts tien minuten. Prinses Beatrix heeft gistermiddag onverwacht een bezoek gebracht aan tentoonstelling „Wij mensen". Zij was vergezeld door haar hofdame mevrouw Boers en betaalde de toegangsprijs als elke andere bezoeker. Meer dan een uur Weef zij in het museum en bij haar vertrek liet zij zich enthousiast over de tentoonstelling uit. Als de prinses later m de week de tentoonstelling had be zocht, was zij misschien de honderddui zendste bezoekster geweest. Deze wordt Uiterlijk zaterdag verwacht. De gouverneur van de Nederlandse Antillen, mr. A. A. M. Struycken, zal de volgende week vermoedelijk in de tweede helft naar Willemstad te rugkeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1