Feestelijk défilé voor Soestdijk SALUUT VAN PIONIERS EN RUITERS H Nu poging tot bezoek aan Amerika V.S. kunnen projectielen met H-bom maken Truck in winkhuis in pum ONASSIS-CONCERN MOET GROTE CANTIC STORTEN Vier jaar gevangenisstraf Aanval op Britse socialisten LUCHTMACHT ONTHULT: Duitsers mogen uit Rusland terug Auto tegen boom: tien gewonden Uitspraak kort geding Ook Noorse walvisvaarders moeten garantie geven Auto over de kop: twee doden C.H. protest tegen wijdingsdienst ter viering 1 mei Jung vandaag naar Nederland W eeroverzicht DINSDAG 1 MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 33?? Weerbericht Conclusie in zaak-Fabius voor de Hoge Raad BOELGANIN EN CHROESTSJEW THUIS Een marechaussee gedood en twee gewond bij auto-ongeluk iPfPiP m Kolenprijzen blijven onveranderd Soekarno's kinderen gaan dansen voor Eisenhower Soenarjo schrijft brochure voor buitenlands gebruik Franse kolonel in Marokko ontvoerd O Het was een appetijtelijke ma quette van de eerste rang, waarover het gehele koninklijke gezin zich boog op het witte paleisbordes, dat bijna schuil ging onder een goud geel tapijt van narcissen. NIET ZÓ Vonnis zaak-Veenestraat 5KB BONTE RIJ Doelganin en Chroestsjew, de D premier en de partijleider van de Sowjet-Unie, zijngisteren in Moskou teruggekeerd na een bezoek van tien dagen aan Enge land. De Russische leiders werden op het vliegveld van Moskou door een menigte van tienduizenden T)e Amerikaanse luchtmacht heeft onthuld, dat in Amerika een manier gevonden is om waterstofbommen zo klein te maken, dat zij door intercontinentale geleide projectielen kunnen worden meegenomen. De projectielen kunnen in enkele minuten een oceaan oversteken en neerkomen met een snelheid enkele malen groter dan die van het geluid. "*s morgens met de kruiser Ord- jonikidze in de Russische Oostzee haven Baltisk aangekomen, van waar zij naar Moskou vlogen. Alle opvarenden gered Duits schip gezonken in haven van Wemeldiuge Advertentie Illllllllglfllll 1 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teiel 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'ï-Gravenhage: Huvgensplein Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm Tel. 214402 Klachtendienst 13 30—19.30 u.: Tel. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks - Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. IETS ZACHTER Veranderlijke bewolking met hier en daar wat regen of motregen. Iets zachter. Wind tussen West en Zuid west, tot matig of vrij krachtig toenemend. ZON EN MAAN 2 mei: zon op 5.11, onder 20 08; maan op 134, onder 11,03. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Duizenden legden een tapijt van bloemen voor koningin E» V (Van een onzer verslaggevers) EBBEN JULLIE het niet koud?" vroeg koningin Juliana gistermorgen aan Geertje v. d. Berg en Aart van Hoeve (beiden 10 jaar), die een reusachtige taart de Noordoost polder in mokka en room kwa men aanbieden. „En is alles eetbaar?" informeerde de Jarige vorsbn met een glimlach. Mej. C. H. Geerhnk, maatschappelijk werkster te Eromeloord, die het tweetal verge zelde, verklaarde dat dit wel degelijk het geval was. Daarna begaf de Landsvrouwe, die een donkerbruine bontmantel droeg en gedurende langer dan een uur ouderen en jongeren uit alle lagen van ons volk had zien voorbijtrekken, zich naar een aantal pioniers uit het nieuwe land. Zy stonden in hun blauwe overalls opgesteld, de handen op de schop, en hadden twee kruiwagens met keüecm meegebracht. Achter de mannen, die een vriendelijk woord kregen van Hare Majesteit, bracht de landelijke rijvereniging van de polder een saluut. En na de parade van de landbouw in de vorm van een kunstmeststrooier, een bulldozer en een greppelploeg, verscheen een cultuurwagen, met boer Wisse op de bok, die alle produkten can de Noordoostpolder tot voor de koninklijke jamiiic reed. Tweehonderd kinderen uit dit gebied stonden k'eumend. maar toch met stra lende gezichten op het grasveld, naast het muziekkorps van Emmeloord, dat deze agrarische hulde klankvol om- lystté. Het bezoek van de bewoners van de Noordoostpolder vormde het einde van een défilé, dat om halfelf een aanvang had genomen. In schuifelpas trokken enkele dui zenden langs de Koningin. Men kwam zelden met lege handen. Tal van grote ea kleine geschenken werden aange boden, doch Flora's kinderen overheer sten bij het krentenbrood, de schapen wollen wanten en oorkonden. U/U kunnen ons voorstellen, dat men het défilé wilde bespoedigen. Het gure weer gaf daartoe alle aanleiding. Maar de manier, waarop een en an der geschiedde, kunnen wij niet be wonderen. Men zag de vele oude moedertjes en de honderden kinderen aanko men, opgetogen en met een bhjde .verwachting op het gezicht. En men zag ook hoe stevig ze hun ruikertje vasthielden, om de bloemen, straks als een persoonlijke groet, op het bordes te kunnen leggen. Dan schuilt er iets ontgoocheiends In als er men sen aankomen, die de bezoekers de boeketjes uit de handen nemen. Na het pleidooi op 17 april voor de Hoge Raad in het beroep in cassatie van de journalist J. F. heeft de procureur- generaal thans conclusie genomen, F. werd in laatste instantie door het Haagse Gerechtshof tot tien dagen gevangenis straf veroordeeld wegens het schrijven wan een als majesteitsschennis gekwali ficeerd artikel in zijn .Nieuwsbrief". Mr. D. Huisman voerde tegen dit vonnis wier middelen aan, o.a. inhoudende, dat u» de bewijsmiddelen met zou mogen worden afgeleid, dat belediging van de Koningin is bewezen en opzettelijk is gebeurd. Wel is kritiek geoefend op de wijze, waarop de Koninklijke taak is uit geoefend, maar niet op de persoonlijkheid wan de Koningin. De procureur-generaal zei o.m, voor waardelijk opzet bewezen, te achten en bleek van mening te zijn, dat de vier Pud delen faalden. Naar zijn inzicht zal «et beroep van de heer F. verworpen rooeten worden. Arrest van de Hoge Raad volgt De rechtbank te 's-Gravenl.age heeft yfbaorgen de 22-jarige bel anger A. L. uit Rotterdam veroordeeld tot «or jaar gevangenisstraf en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid, om- flat hjj op zaterdagavond 24 september Vla het vorig jaar het ernstige auto ongeluk in de Veenestraat had veroor zaakt, De rechtbank achtte het primair ten "Ste gelegde, de opzettelijke doodslag, «et bewezen. Wel achtte zii bewezen a?t subsidiair ten laste gelegde, dat m- bleld het opzettelijk wederrechtelijk ge- wuüc van een andermans auto, het sehul- SfS zijn aan het toebrengen van zwaar «Mannelijk letsel aan anderen tengevolge een aanrijding onder invloed van «rank, meermalen gepleegd, en het schul- JS zijn aan de dood van anderen onder «zelfde omstandigheden. vereniging. Naar schatting hebben een kleme 20.000 Nederlanders aan het dé filé deelgenomen. Vele Nederlanders volgden op een afstand aan de overzijde van de rijksweg het feestelijke va et vient, evenals de moeder van de jarige, die zo nu en dan een blik wierp door een der zijvensters van het paleis te Soest dijk. armen vol naar het bordes gingen en daar de ruikers rangschikten In deze regeling school iets onbevredigends. In feite kwamen de honderden met de lége handen bij de hoge jarige. Dat hadden ze zich toch wel Anders voorgesteld! ITER traditie getrouw opende de laatst aankomende student van Leiden, die de estafetteloop volbracht, het de- filé, waarna de Rykspolitiemuziekver- eniging voor een muzikale ouverture zorgde. Ontroerend was de groet van de vergrijsde leden van de delegatie, die ae Koninklijke Nederlandse Bond van Oud'-önderofficieren uit de Sleutel stad had afgevaardigd. Glanerbrug dat met een pittigt jeugd- en showband was gekomen, verkreeg terecht applaus, evenals groepen A.mbonezen m winterklede- ren en met guirlandes, waarin de wind al bressen had geslagen. Maar hun enthousiasme was onge- doofd. Vaders droegen kleuters op de arm en kinderen riepen met ijle stem metjes „Dag Marijke Brabant was vertegenwoordigd met de „De Trommelaercn van Roosen- dael". Bunschoten onder meer door Gerrie Poort en Alie Koelewijn m haar Bunschoterkleren, waaroverheen een oranje sjerp fel oplichtte, Den Haag met te luchtig geklede rolschaats- meisjes Voorts zagen we een vertegenwoor diger v3r. de Ncd. Chr. Vrouwenbond, afdeling Soest, een representatie van de Bond van Chr. Oranjeverenigingen - in Nederland en de Larense Oranje- personen verwelkomd. Zij waren De felicitatieran Harer Majesteits zeer jonge onderdanen werden taak op ver legen toon geuit, maar de warmte, waarmede de geschenken op deze koude Koninginnedag werden aangeboden, sprak meer dan een stamelend woord. En telkens sagen de echtgenoot en de dochters tan de jarige met een glimlach toe. Onlangs verklaarde de leider van de communistische partij, Chroestsjew, in Londen, dat Rusland binnenkort een projectiel zal hebben dat in staat is welk doel dan ook ter wereld te treffen. Amerikaanse functionarissen trokken destijds deze mededeling in twijfel en zeiden dat dit projectiel nog vijf tot tien jaar van verwezenlijking verwijderd is. De nieuwe onthulling is tijdens een geheime zitting van de subcommissie voor toewijzingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gedaan door generaal-majoor S. K. Brentnal van de staf van de luchtmacht. Volgens aëronautische kringen in Was hington bezit Rusland sinds kort een nieuw type geleid projectiel, dat van onder water, uit een duikboot, kan wor den afgeschoten. Het projectiel zou doe len te land of in de lucht kunnen be reiken tot op een afstand van meer dan 200 km van de onderzeeboot. Het is niet bekend of de Verenigde Staten zo'n projectiel bezitten. De Ne%v York Times maakt melding van een nieuw Amerikaans programma om de strijdkrachten der geallieerde landen op dezelfde voet van bewapening als de Amerikaanse te brengen. Het blad zegt, dat volgens regerings kringen in Washington het program be treking zal hebber, op geleide projec tielen, gevechtsvliegtuigen die sneller dan. het geluid kunnen vliegen en radar stelsels. Deze wapens worden van we- De Sowjet-Unie heeft verklaard, dat zjj de terugkeer van Duitsers, die zich op Russisch grondgebied bevinden en naar West-Duitsland wensen te vertrek ken, „geen hinderpa,,',, i" de weg zal leggen". zenhjk belang voor het moreel van Amerika's bondgenoten en voor hun mi litaire kracht genoemd. De regering zou het Congres om toe wijzing van 530 miljoen dollar voor het program hebben verzocht. (Van onze correspondent) Een auto met tien inzittenden uit Farmsum en Delfzijl, de gezinnen Keiler en De Haan, reed zondagmiddag te Ste- dum in een flauwe bocht Wan de weg met een enorme klap tegen een boom. Alle Inzittenden werden gewond. Vijf artsen uit de omgeving verleen den eerste hulp, waarna alle slachtoffers naar het academisch ziekenhuis te Gro ningen werden vervoerd. De bestuurder, de 40-jarige H. Keiler, werd ernstig ge wond, evenals zijn 18-jarige zoon F. Kei ler en het 9-jarige dochtertje van de familie De Haan. De toestand van dit meisje is nog ernstig, de anderen kon den het ziekenhuis weer verlaten. VRACHTAUTO TERECHT De vrachtauto, die toebehoorde aan een bewoner van Rotterdam, stond onbe heerd bij het bouwwerk van de fa. Van Uden aan de Burg. vè Esstraat. Ze is door de recherche van de gemeente politie meegenomen. De uitlatingen van Boelganin en Chroestsjew bij hon aankomst op het vliegveld van Moskou schijnen te wij zen op een wens, nu ook een bezoek aan de Verenigde Staten te kunnen brengen. Eerst sprak Boelganin. „Ongelukkig genoeg hadden wij geen gelegenheid om het volk zeLf te ontmoeten en te spre ken", zei hij. Maar desondanks waren hij en Chroestsjew tot de „vaste over tuiging" gekomen, dat het Britse volk geen oorlog wenst, maar vriendschap met Rusland. „Hoe vreemd het ook moge lijken, de enige organisatie die trachtte ons be zoek te bederven, was de arbeiderspar tij", zei Boelganin. Chroestsjew was nog- duidelijker:' „Wij moeten u openlijk meedelen, ka meraden, dat wij de indruk kregen dat de leiders van de Labourparty een reac tionaire, anti-Sowjetpolltlek. volgen. Zij hadden speciaal vragen voorbereid waarin beweerd werd, dat hier en in in de volksdemocratieën sociaal-demo craten in de gevangenis zitten. Als zij werkelijk goodwill voor ons geroeid hadden, zouden zij met andere vragen gekomen zijn." Chroestsjew zei, „dat zij zeer goed weten dat wij allen doen wat mogelijk is om de fouten, die in het verleden zijn begaan, te herstellen en dat de mensen, die onschuldig veroordeeld wa ren, zijn gerehabiliteerd, niet alleen in de Sowjet-Unie, maar ook in de volks democratieën". zie tussenkop Chroestsjew zei verder tot de menig te, dat hij het bezoek aan Engeland .zeer nuttig" vond en dat Rusland thans „alles zal doen" om betere be trekkingen met de Verenigde Staten aan te knopen. Hij gaf „zekere invloedrijke kringen" in de Verenigdij Staten er de schuld van dat er obstakels liggen op de weg ter beëindiging van de koude oorlog. „Toch menen wij, dat er ook in de Verenigde Staten tekenen zijn waar te nemen van een verlangen naar verbe tering. Eisenhower's redevoering tot Het Konlnginnefeest heeft in Voorthui zen wel een bijzonder tragische afloop gehad door een auto-ongeluk, waarbij een dode is te betreuren en waarbij twee mensen zwaar werden gewond. Teen omstreeks 23.15 uur een klem bus je met grote snelheid uit de richting Amersfoort Voorthuizen naderde vloog dit voertuig uit de bocht ter hoogte van de Baron van Nagellstraat, sloeg enke le malen over de kop en kwam met een harde klap tegen de winkelpui van de heer Gmit tot stilstand. Van de vier inzittenden, allen mare chaussees van het depot Apeldoorn, werd de 21-jarige, L. A. Kamsina uit Oosterwarum op slag gedood. Twee in zittenden, waarvan de namen Metz en Van Leeuwen zijn, werden in levensge vaarlijke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. Zaterdagmiddag is m de haven van Wemeldmge de „Josepha", een 800 ton metend Duits motorschip, in aanvaring gekomen met de 300 ton metende Bel gische schip „Rofra", en gezonken. De aanvaring geschiedde toen de Duider de haven verliet, en de „Rofra" binnen kwam. Vermoedelijk hebben de schip pers elkaar niet goed begrepen. De drie opvarenden van de „Josepha" konden gered worden. Zelfs het huis raad werd m veiligheid gebracht. Het gezonken schip blokkeert een gedeelte van de haven, zodat het niet meer mo gelijk is, dat gelyktijdig Schepen in- en uitvaren. Een truck met aanhangwagen is zater dag te Soesterberg de manufacturenzaak van de familie Van Eijden in de Rade. makerstraat binnengereden, met het gevolg dat het huis instortte. De bewoonster en twee kinderen, die juist ivat kwamen kopen in de winkel, werden niet ernstig gewond, evenals de chauffeur. De President van de Rotterdamse Rechtbank mi, J, van Vollenhoven heeft hedenmorgen uitspraak gedaan In het kort geding, dat bij hem door mr. W. Nolst Treniie, procureur te Botterdam namens de tot het Gnassis-cancern be horende Panamese maatschappij „Aus tral Financiera Comercial" aanhangig was gemaakt. De president heeft, In rijn. vonnis overwogen, dat do-eigendomsoverdracht van het vlaggeschip van Onassis' wal krantenredacteuren is hier een getuige nis van, ofschoon wij het met sommi ge dingen die hij zei niet eens kunnen zijn. De Sowjetregering is er vóór, goede betrekkingen met de Verenigde Staten aan te knopen en wij zullen alles in die richting doen", zei Chroestsjew. ONMKRKTE «A*AMT* oeot veuNG. HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN Twee mensen zijn gedood en twee ge wond toen gistermiddag op de rijksweg Rotterdam-Den Haag ter hoogte van Over- schie door nog onbekende oorzaak de personenauto, waarin zij reden, tweemaal over de kop sloeg. Alle vier inzittenden werden uit de auto geslingerd. De 28-jarige arts T. T. Tan uit Amster dam, die de auto bestuurde en zyn 30- jarige nicht G. B. T. uit Bandoeng, die met verlof in Nederland was, werden op slag gedood. De 33-jarige echtgenote van de arts werd met een schedelbreuk in en ziekenhuis te Rotterdam opgenomen, evenals de 30-jarige zuster van de be stuurder, mej. T. H. Tan, die een hersen schudding had opgelopen. De auto is tweemaal omgeslagen en toen weer op zijn wielen op de linker weghelft terechtgekomen. Er waren geen andere auto's bij betrokken. De politie acht de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de bestuurder geschrokken is doordat iemand plotseling de weg overstak. visvloot in het pleidooi van mr. Nolst Txenïte niet- werd bewezen, weshalve hij eiseres gelasite een cautie ia stellen van 1.594.000, waarna het beslag, dat door zeven Noors® walvismaaischappij. en op het schip de „Olympic Challen ger" is gelegd, moet worden opgeheven. Zoals bekend heeft de Rotterdamse procureur mr. G. de Groot, optredende namens de Ngcrs®- Ver. vóór de-Walvis vaart, 'enige tijd geleden de „Olympic Challenger" aan de ketting laten leggen, toen deze voor reparatie de Rotterdamse haven aandeed. De Noren menen, dat zij een vordering op de rederij van de „Olympic Challenger" hebben van 2.380.000. De Noren Beschuldigen deze rederij er n.l. van, dat zij heeft gevist in het bij de Whaling Convention van •Washington verboden seizoen en op ver boden .plaatsen, Zij achten zich door deze overtreding van de Whaling Convention benadeeld. De eigenlijke zaak, waarom het gaat, is in het kort geding niet aan de orde geweest, al kon ook de president van de Rotterdamse Rechtbank evenmin als de beide pleiters dit vorige week kon den, deze zaak geheel links laten liggen. De cautie, welke mr. Vön Vollenhoven heeft geëist, is zestig procent van de vordering, die de Noren op de rederij menen te hebben. Mr. Holst Trenité had deze vordering bestreden, omdat het schip tijdens zijn laatste reis in andere handen was over gegaan. De president achtte dit niet be wezen. Ook de Noren zullen een cautie moe ten storten. Als tegenmaatregel had mr. Trenité n.l. namens zijn cliënt de Noor se walvisvaarder Kosmos III, welke eveneens in het Rotterdamse havenge bied verbleef, aan de ketting laten leg gen. Mr. Van Vollenhoven heeft geëist, dat de Noorse rederijen een cautie zul len storten, welke gelijk is aan het be drag van de rente der cautie van eiseres en de daarmede hangende proceskosten, t.w. 230.000 Voor de uitspraak van mr. Van Vol lenhoven bestond opnieuw grote be langstelling van de zijde der buiten landse pers. (Van een onzer verslaggevers) De kamerkring 's-Gravenhage van de C.H.U. heeft bezwaar gemaakt tegen een kerkelijke wijdingsdienst van de prot. chr, werkgemeenschap In de P.v.d.A. Deze werkgemeenschap had vanmiddag om 3 unr in de hervormde Grote Kerk te Den Haag een diénst belegd ter ge legenheid van de viering van de eerste mei, in welke dienst voorgaat ds. P. Lus tigheid, predikant voor buitenkerkelijken. De kamerkring verzond gisteren een telegram aan de centrale kerkeraad der Hervormde Gemeente. In dit telegram spreekt de kring er zijn verwondering over uit dat door de centrale kerkeraad aan een groep uit een politieke partij toeslemming is verleend een wijdings dienst te mogen houden op 1 mei in de Grote Kerk. Verzocht wordt herhaling te voorkomen. (Van een onzer verslaggevers) De Federatie van Nederlandse brand- stoffenhandelaren heeft besloten in de kolenprijzen voorlopig geen verandering te brengen. Voor de maanden mei en juni zullen dus de prijzen van de Limburgse kolen onveranderd blijven en 'gelijk zijn aan de prijzen van de afgelopen winter. Zoals reeds eerder gemeld, lag aanvan kelijk een margeverboging in het voor nemen, gezien de voortdurend stijgende kosten. De brandstoffenhandelaren heb ben echter rekening willen houden met het streven van de regering om zoveel mogelijk rust in de prijzen te bewaren. Soldaat eerste klasse John Jong, zoon van Leon Jungschlaeger, zou vandaag in een passagiersvliegtuig van de K.L. M. van New York naar Nederland vlie gen, om de begrafenis van zijn vader bij te wonen. De eerste secretaris van de Neder landse ambassade te Washington, de heer J. B. S. Lankamp, heeft mede gedeeld, dat Jung naar Amsterdam zal reizen als gast van de Nederlandse re gering. Jung, die in het Amerikaanse leger in Alaska dient, heeft 30 dagen extra verlof gekregen. Volgens U.P. heeft hij verklaard, dat het stoffelijk overschot van zijn vader op 6 mei per vliegtuig uit Djakarta naar Nederland zal wor den overgebracht. Twee kinderen van president Soekarao zuUen voor de familie Eisenhower Ja vaanse dansen uitvoeren tijdens het offi ciële bezoek, dat het Indonesische staats hoofd van 16 mei tot 7 juni aan de V.S. brengt. Een woordvoerder van de Indonesische ambassade-in Den Haag, die juist terug gekeerd -is uit Washington ter voorberei ding van het bezoek, zei, dat het de be doeling is, dat de zeven jaar oude zoon van Soekarno, Mohammed Guntur (don der storm) en zyn vyf jaar oude dochter Megawahi (hemelse wolk) zullen dansen op een particulier avondje in het Witte Huis. Het zijn kinderen van de eerste vrouw van Soekarno. Zij noch de tweede vrouw van Soekarno zal de president vergezellen. De officier van Justitie, Soenarjo, heeft te Djakarta verklaard het zeer onbevredigend te achten, dat rechter Maengkom had besloten geen uitspraak te doen in de zaak Jungschlaeger. Hij kondigde aan, dat de grootst mogelijke publiciteit zal worden gegeven aan een. overzicht van hetgeen het openbaar mi nisterie in de zaak-Jungschlaeger te berde heeft gebracht. Dit overzicht zal door hem worden geschreven en als brochure naar de In donesische vertegenwoordigingen in het buitenland worden gezonden voor pu- blikatie in de betrokken landen. Soenarjo bevestigde voorts dat hij de directeuren van de KPM heeft ontboden voor ondervraging over het rondschrij ven van deze maatschappij over de dood van de heer Jungschlaeger. Deze on dervraging zal de volgende week ge schieden. Volgens Soenarjo is dit rond schrijven een „belediging van de rech terlijke macht". Hij weigerde mede te delen, welke stappen tegen de directie zouden worden genomen. In Oejda, Marokko, is donderdag op klaarlichte dag een Franse kolonel ont voerd. Toen hij een militaire kantine verliet werd hij door vijf onbekenden aange sproken. Eni^e van hen waren gewa pend. Zij dwongen hem in een gereed staande vrachtwagen plaats te nemen onder de bedreiging dat zij anders zou den schieten op de kinderen die juist uit een naburige school kwamen. Naar aanleiding van deze ontvoering zijn er in Oejda strenge veiligheids maatregelen genomen. DE BILT. dinsdag 10 uur. Een storing in de hogere luchtlagen trok maandag over het Noordoosten van het land en veroorzaakte daar talrijke buien. Vanmorgen bewoog ze in Zuid oostelijke richting van ons af en boette aan activiteit in. In Scandinavië is de luchtdruk hoog. Het Azoren-hogedrukgebied verplaatst zich in de richting van de Alpen. Tus sen deze beide hogedrukgebieden be vindt zich een verbinding, die in het komende etmaal over ons land zal liggen. Er zal daardoor niet veel wind zijn. Op de Oceaan neemt de depressie- activiteit toe. Ten Westen van Schot land ligt een oude Oceaandepressie, waarvan het frontenstelsel in Engeland en Schotland regen brengt. Dit regen- gebied verplaatst zich heel langzaam naar het Oosten. De toenemende de pressie-activiteit op de Oceaan zal de wind in ons land wat doen toenemen uit Zuidwestelijke richting. "We mogen daarom zeggen, dat er een eind is ge» komen aan de periode met koud weer. Een doorgaande temperatuursstijging is in zicht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1