Blijvende blijdschap Betogers: ..LAAT LACOSTE DIRECT AFTREDEN" Tito als voor bemiddelaar v e laatste gang van Leon Jungsehlaeger „Schietgrage" Indonesiërs doorzochten JNw. Holland ANTWOORD OP GOLF VAN TERREUR Bende in Rusland roofde voor miljoenen roebels Minister bekogeld m Voetbalpools Australische toeristen Magen Klinkend welkom voor „Piet Hein" Weeroverzicht Minister Martinc in ons land WOENSDAG 9 MEI 1956 VEER! IENDE JAARGANG No. 3378 Vechtlustige N.-Afrikanen Vlaggen halfstok in Maastricht Georg. overleg rijks ambtenarenzaken op 22 mei hij een? De verdwijning van Lionel Crabb 91 v Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 "s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nttmmers 13 cent Verschijnt dagelijks v Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. LAGERE MIDDAGTEMPERATDREN. Aanvankelijk veel bewolking met op de meeste plaatsen enige regen, later opklaringen en overwegend droog. Lagere middag temperaturen. Matige tot krach tige wind tussen zuidwest en west. ZON' EN MAAN 10 mei: zon op 4J56, onder 20.22; maan op 4.3T, onder 20.43 N.M, tl mei: zon op 4.35, onder 20.23; maan op y^5.18. onder 21.35. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT NIEMAND ontneemt u uw blijd schap. Dat zei Christus tot Zijn discipelen, in Zijn afscheidsrede, waarin Hij han delt over Zijn sterven, Zijn opstaan en Zijn hemelvaart (Johannes 16). Hij kondigt een blijvende blijdschap aan voor Zijn Kerk, in de dagen na Pasen en Hemelvaart tot op Zijn we derkomst toe. Dat zal het karakteristieke zijn van christenen, in hun dagelijks leven, ook in hun politieke en sociale activiteit: blijdschap. Geen verbeten krampachtigheid van idealisten, die zich inzetten voor de verwerkelijking van een Ideaal. Maar blijdschap van mensen, die wol tot een zware taak zijn geroepen, maar die de zekerheid kennen, dat Christus' Woord waarachtig is: Ik heb de wereld overwonnen. Christus roept ons, in deze tijd- tussen-de-tijden op tot hoogste inspan ning en activiteit. Zijn getuigen zullen wij zijn, en dat getuigenis van Chris tus hebben we al meer gespecialiseerd laten horen. En nu mogen we niet bij voorbaat ons verontschuldigen om de 'mislukking van ons stumperig pogen. Maar bij het gehoorzamen aan onze opdracht worden we onuitsprekelijk getroost door het blijde weten, dat aan onze Koning en Here alle macht ge geven is in hemel en op aarde. Zoals Israël moest juichen, toen het om de muur van Jericho trok, juichen reeds vóór de stad gevallen was, zo is er in t hart van de christen een blijdschap om de eens zichtbaar wor dende overwinning van Christus, al kan bet nu nog niet worden gezien, dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn. DE neiging is sterk, om, denkend aan de Hemelvaart van Jezus, ons zelf te beklagen. Medelijden met onszelf te hebben. Omdat, we in een „stadhouderloos" tijdperk zouden le ven. Omdat we onze Verlosser wel liefhebben, maar Hem niet kunnen zien. Hemelvaart is echter niet zozeer een scheiding. Het werk, dat Hij in Zijn vernede ring hier voor ons moest doen, heeft Hij volkomen volbracht. Nu is Hij in de wereld Gods, waar. Hij de Zijnen, verwacht^ v Waar Hij voor ons wérkt en bidt En vanwaar" Hij. eens zal wederko men. In heerlijkheid. Daar is nü het wachten op. WachtenVja, maar niet werkeloos. In de gelijkenis van de ponden sprak Christus: drijft handel, totdat ik terugkom. Lucas 19 :T'l en 13. En daar wordt niet zozeer gezien naar het resultaat maar wel naar de activiteit, die er al of niet is geweest En in die activiteit hebben wij te letten op Hem, Die ona tot Zijn getui gen riep. Daarin zullen wij niet op in directe wijze, maar klaar en zonderj er een raadsel van te maken, onzej Heiland belijden. c e CHRISTUS,liet bij Zijn Hemelvaart ons niet achter in paniek. De dis cipelen keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. En Christus liet ons niet over aan ons eigen Inzicht. Evenmin aan een gebod van het ogenblik. Hij heeft allerminst ook gewild, Zijn macht; te delegeren aan bij voorbeeld een priesterschap, als een andere Christus, of aan een mens, uit die priesterschap gekomen, om Hem of aarde te vertegenwoordigen. Zo heeft Hij ons niet achtergelaten. Dat wijzelf de lege plaats maar moesten zien te bezetten. Hij heeft naar Zijn eigen belofte ons de Troos ter gezonden. De Heilige Geest. En die Heilige Geest bindt ons aan het evangelie. Aan het Woord Gods. En'dié brengt ons tot het belijden van de naam van Christus en drijft ons om het Evangelie tot bekering tot ver geving der zonden te prediken. We zijn geen „losgelaten troep". Dat komt er wel van, al3 we aan deHeilige Geest en aan het Woord Gods ongehoorzaam zijn. Als Christus ons Zijn zegen naliet, heeft Hij ons daarmee enerzijds laten gaan, op onze plaats gezet, maar an derzijds trekt Hij ons daarmee aan Zijn hart. We zien Hem wel niet. Maar daarom .is Hij nog wel bij ons. Zeer nabij., We zullen het hebben te laten hei „vacuüm" op te vullen met een mens op een kerkelijke troon, of een verab soluteerde Kerk, oi een zich superieur wanend christendom. De gemeenschap met Christus is zo «terk en de band met Hem zo innig, dat we, ook al is Hij naar het lichaam in de hemel, in Gods wereld, ook in ons dagelijks 'even, in de samenle ving, in ons werk. als gezinslid, werk gever. werknemer en burger, ons christen-zijn zullen beleven. We staan onder de dictatuur van de Heilige Geest. Onder de tucht van Zijn Woord. En dan behoeven we geen doods angsten uit te staan, als we ons van Zijn tegenwoordigheid bewust zijn. Maar Hemelvaart, verbiedt ons. om veel ophef te maken van onze activi teit. Werken als christen gaat samen met het bidden: Laat komen, God, Uw Rijk! Christus! "Uw heerschappij. En al schijnt het ons toe dat het 'lang duurt, ééns komt Hij weer! Ds. H. S. J. KALF De Russische spoorwegpolitie heeft een bende treinrovers ontmaskerd en een buit ter waarde van 18.5 miljoen roebel in beslag genomen, zo heeft het Russische spoorwegdagblad „Gudok" bekend ge maakt. De bende, de grootste die ooit in de Sovjet-Unie gearresteerd is, stond onder leiding van de zigeunerhoofdman Star- kozi, die jarenlang als een deftig heer per trein door het hele land reisde. Hij droeg kostbare kleren en de hakken van zijn laarzen waren met zilver afgezet, aldus Gudok. Zijn reizen waren nodig voor het leiden van de bende, die overal afdelingen had. De rovers deden overvallen op banken en woningen in kleine plaatsen en sloe gen hun buit op in de bagagedepots van de stations, waar deze dan door de agen ten van Starkozi afgehaald werden. Op een goede dag liet de beheerder van een bagagedepot een pak vallen, waarin obligaties ter waarde van 775.000 roebel, 87 gouden munten, 19 gouden horloges, gouden en platina kettingen, paarlen, diamanten en drie medailles bleken te zitten. Toen een zigeunervrouw het pakket ophaalde, werd zij gearresteerd. Starkozi werd opgepakt toen hij zijn schuilplaats in Mongolië verliet om haar te helpen. Daarna werd de rest van de buit gevon den in stations in alle delen van de Sowjet-Unie. E. Vermeer over actie mr. Dirkzwager Op een propa ganda-a vond te Oss van de Partij van de Arbeid heeft de - par tijvoorzitter. de heer E. Vermeer, de actie van de Rotterdamse rechter ror. A. Dirkzwager, die de bisschop van Rotterdam zijn kiesrecht ontnomen, wil zien, afgekeurd.De beer Vermeer noemde de actie van mr. Dirkzwager funest voor de samenwerking 'van het Nederlandse volk. Zii drijft de" tegen stellingen- te zeer op de spits, zo zei hij. pRANSE troepen zijn in Algerië een nieuw offensief begonnen. De actie is het antwoord op de overvallen van opstandelingen op 47 boerderijen, waarbij veertig boeren en vrouwen vermoord zijn. Men vreest dat de over vallen het begin waren van het lente-offensief van de rebellen. Met bezorgd heid ziet men de komende vrijdag tegemoet, de dag waarop de mohamme danen het einde van hun vastentijd vieren. Duizenden Franse studenten en oud-strijders hebben gisteren in de stralen van Algiers gedemonstreerd tegen het „slappe optreden" van de Franse regering in Algerië. Zij eisten, dat de resident-minister Lacoste zou aftreden en dat het leger alle macht in handen zou krijgen om met ijzeren hand tegen de rebellen te kunnen optreden. Robert Lacoste, is dinsdagavond naar Parijs gevlogen. Hij zou vandaag een bijeenkomst van het kabinet bijwonen. Lacoste, die twee maanden geleden bijzondere bevoegdheden heeft gekre gen om de rebellie te onderdrukken, werd met stenen en tomaten bekogeld, toen hU op weg was naar het monu ment voor de gevallenen uit de tweede wereldoorlog. Lacoste gedroeg zich zeer waardig, ondanks de tomatenbrü op zijn uni form. HU zei op scherpe toon tot de demonstranten, dat zU hun „patrlot- tenmoed maar eens moesten tonen In het Aurés- of het Nementchas-geberg- te". Deze gebergten vormen bolwer ken van de AlgerUnse opstandelingen. Franse troepen, ondersteund door artillerie en vliegtuigen, bestoken in- tusssen uit alle macht ongeveer 600 Al gerijnse opstandelingen die zijn inge sloten in het heuvelachtige gebied van Temouchent nabij de Marokkaanse grens. Tot dusver zouden 150 opstan delingen zijn gesneuveld en 100 ge vangen genomen. MAROKKO De Marokkaanse regering heeft op een spoedvergadering gespróken over de spanning die is ontstaan, door grootscheepse operaties van het "Fran se leger tegen Rif-opstandelingen die zondagnacht bij Fez een twintigtal Senegalezen van het Franse leger heb ben aangevallen. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meent dal de vmt Dinsdag heeft generaal b.d. J. F. B. Kaljf ter gelegenheid van zijn negentigste, verjaardag slaande op het balkon van zijn tvoning in de Surinamcstraat te Den Haag een aubade in ontvangst genomen, gebracht door het trompetterkorps van de artillerieschool te Breda. Tijdens de aubade, naast de generaal ziet men de chef van de generale staf, generaal B. R, P, F. Hasselman. If RANSE regeringsleiders heb- ben president Tito van Joego slavië, die thans Parijs bezoekt, verzocht ais bemiddelaar lussen hen en het Kremlin op te treden, opdat de Russische regering er toe bewogen kan worden te hel pen bij het beëindigen van de vijandelijkheden in Noord-Afri- ka. Dit is van welingelichte zijde in Parijs vernomen. De Franse premier, Mollet, en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Pi- ncau, heben gistermiddag in Parijs diplomatieke besprekingen met de Joegoslavische president gevoerd. Vele Franse ministers menen, dat de Sowjet-Ur.ie premier Nasser van Egypte zou kunnen overhalen geen steun meer te verlenen aan de rebel len in Algerë. Dit inzicht wordt echter geenszins door alle autoriteiten gedeeld. Steeds meer goed ingelichte Fransen hellen tot de mening over, dat het Arabische nationalisme zijn ooi-sprong vindt in door mohammedanen bewoonde ge bieden en niet in enkele buitenlandse hoofdsteden. Na afloop van het onderhoud tussen maarschalk Tito en premier Mollet, verklaarde de Franse eerste minister dat het standpunt van zijn land inzake het vraagstuk der ontwapening en de politieke kwesties die de wereld ver- In verhand met Hemelvaarts dag zal „Trouw" donderdag a.s. niet verschijnen delen de instemming van de Joego slavische president scheen te hebben. President Tito had ook in beginsel het Franse plan voor steun aan min der ontwikkelde landen, dat aan de Navoraad was voorgelegd, zeer gun stig ontvangen. Duizend uitgeweken Joegoslavcn hebben gisteravond gepoogd te demon streren voor de Joegoslavische am bassade, waar president Tito een for meel diner gaf. De Joegoslaven wer den door de politie uiteengejaagd. Twee politicmannen liepen letsel op. Franse Inmenging niet juist is, omdat de Marokkanen zelf verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de orde. De sultan zou de Franse hoge com missaris Dubois verzocht hebben de Franse troepen terug te roepen. Vol gens onbevestigde berichten zouden de Fransen hun operaties ten noordoos ten van Fez hebben stopgezet. Intussen hebben Marokkaanse en Franse autoriteiten in Parijs de laat ste hand gelegd aan een akkoord over het toekomstige Marokkaanse leger. De Marokkaanse minister Uerida ver klaarde geheel tevreden te zijn. AFWACHTEND Abdel Krim, de leider van de Rif opstand van dertig jaar geleden in Ma rokko, heeft voorspeld, dat in Tunesië en Marokko spoedig een opstand zal uitbreken als de Fransen volharden in hun „geweldpolitiek" in Algerië. Het „bevrijdingsleger" in Tunesië en Ma rokko had zich niet overgegeven, „maar neemt slechts een afwachtende houding aan". Abdel Krim beschuldigde Spanje van gekuip in Marokko „om een dictatuur in het leven te roepen die het bewind van Franco gunstig gezind is." De Algerijnse kwestie zal door -Temen, Egypte en Libanon aan de Veiligheids raad worden voorgelegd. Dit heeft de plaatsvervangende minister van Buiten landse Zaken van Jemen volgens de Egyotische radio dinsdag medegedeeld. Rober Lacoste, heeft hét Internatio naal Verbond van Vrije Vakverenigin gen (I.V.V.V.) doen ..weten, dat hi; krachtig gekant is tegen de komst in Algerië van* Irving "Brown, de voor naamste Europese, vertegenwoordiger van de Amerikaanse vakbondsorganisa tie. American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations. Brown zou, onder het voorwendsel van vakbondsactiviteit, met twijfelachtige personen een avontuurlijke actie voe ren met de grootste minachting voor de wettige Franse belangen in Noord Afrika. Gisteren zijn dertig personen gewond bij een aanval van tweehonderd Noord- af rikaanse arbeiders op een zelf de, aan tal Italianen in een bouwkamp foü For- bach in Oost-Frankrijk. De politie heeft enkele arrestaties verricht en de gewon den eerste hulp verleend. Het Franse^ avondblad „Le Temps" vroeg zich dinsdag af, of de leuze van de Algerijnse nationalistische leider Fer- hat Abbas om de oorlog naar Frankrijk over te brengen niet inderdaad wordt toegepast. Het blad vestigt o.m. de aan dacht op een bosbrand bij Forbach, die zondag door Nobrdafrikanen werd ge sticht. Zij schoten naderhand op brand weerlieden die het vuur bestreden. mm m fitfiSÉ zmm: Honderd jaar getrouwd.... Volgens het nieuwsbulletin van de Russische ambassade te Ottawa heeft een Russisch echtpaar een dezer dagen de honderdste verjaardag van zijn hu welijk gevierd. Ahmed Adamov en zijn vrouw Manna, die in het dorp Sulezkent in het district Shuragat van Daghesten wonen, hebben een dezer dagen de 100ste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ahmed is 121 jaar oud. Tot 1950 werkte hij nog op de collectieve boerderij Woroshilov, aldus het bulletin. Het stoffelijk overschot van Jungschlager icerd van gistermiddag tot vanmorgen, toen de plechtige uilvaart begon, opgebaard in de chapelle ardente van het voor malige ziekenhuis „Calvariënberg" in Maastricht. Vele landgenoten maakten van de gelegenheid, gebruik de overledene de laatste eer lebewijzen. Foto: een bloemstuk wordt hier afgeleverd afkomstig van de moeder van de overledene. (Van onze speciale verslaggever) MAASTRICHT woensdagmor gen. Vlaggen hangen, hall- stok in de stad waarin Leon Jungsehlaeger geboren werd';:, en .waar hij vanmorgen begraven, wordt, .20. dagen, na zijn dooJin. tiet verre land dat hem vijandig was. Op de heuvels van het Lim burgse land bloeit de mei uit bundig in de bioesemende bon gerd, waar Maastricht rouwt om zijn zoon die zo eenzaam en zo tragisch stierf. En met Maas tricht rouwt Nederland nu zijn stoffelijk, overschot wordt neer gelegd in de geboortegrond- Kerkklokken klonken lang en luid en hun klanken verwaaien als een af- scheidslitanie dn de blauwe lentelucht In de zonovergoten binnenstad is, het druk want het Heven gaat door, maar er wordt niet gelachen, er is geen mu ziek en geen vertier zoals anders op een zonwarme voorjaarsdag. Maastricht rouwt om Jungsehlaeger. En Maas tricht bidt zo voor zijn zielerust gelo vig en in grote eendracht. Rond de hoöfdparochiekerk van St. Servaes aan het Vrijthof dromt een dichte menigte samen en in de grote kathedraal is het vol, overvol. Om pre cies 11 uur komt de stoet bij de kerk aan. Te voet heeft men de weg afge legd ran de chapelle ardente Calvariën berg waarin Jungschlaegers lichaam was opgebaard en waar ontelbaar velen de familie kwamen condoleren. Hier zijn ook de kransen en bloem stukken bijeengebracht totaal ongeveer 150, waaronder van koningin Juliana en prins Bernhard, de regering, prinses Wilhelmina en van mevrouw en mr. Bouman.. Achter de zware kist, die slechts gedekt is door de krans yan aaronskelken van prinses Wilhelmina schrijden mevrouw Jungsehlaeger. en haar zoon in Amerikaans uniform. LANGE STOET Een lange stoet van familieleden en autoriteiten volgt hen. Onder hen zijn mr. H. Daniëls namens de Nederlandse regering, graaf Van By landt, de oud- hoge Commissaris, mr. Blom van het ministerie'van Buitenlandse Zaken, me vrouw' Spoor en mr. Bouman. Het „Manifest van Zeven" is verte genwoordigd door de heren Huizïnga en Goekoop.Vefdér zij n o.maanwezig de commissaris der Kon: hg in in Limburg dr.- F. Hoebeh en alle leden van bet gemeentebestuur van Maastricht. Als de blanH-houten kist cp eên kata falk'is: geplaatst begint de plechtige Mis-van Requiem gecelebreerd door de HET Tweede-Kamerlid de heer Blaisse, heeft een proeve van een wetsontwerp gemaakt, behelzende een wettelijke regeling van de z.g. voet balpools. Een zodanige wet zou betekenen dat wij hier een officieel gesanctioneerde gokkerij met betrekking tot voetbal wedstrijden zouden krijgen. De heer Blaisse heeft als zijn wens uitgesproken, dat 't komende kabinet een dergelijk wetsontwerp op zijn program zou plaatsen. Hij heeft daar aan toegevoegd dat zijn plan voor de prot.-chr. partijen moeilijkheden zou opleveren, aangezien men daar de voetbalpools als een zedelijk kwaad ziet. De heer Blaisse zegt dan ook, dat waar de zaken zo staan als hij zegt deze partijen aan het tot stand komen van de door hem bedoelde wet niet zullen medewerken. Maar dan kaa hij evenmin menen dat zij de plaat sing van een dergelijk wetsontwerp op een kabinetsprogram aanvaardbaar achten. In Tibet 25.000 Chinezen om het leven gekomen?' Volgens berichten uit gewoonlijk be trouwbare bronnen in Kalimpong zijn tijdens gevechten tussen Chinezen en Tibetaanse rebellen ongeveer 25.000 Chinezen om het leven gekomen. De berichten schijnen de vroegere aanwijzingen, dat er in Oost-Tibet op. grote schaal Tibetaanse guerillastrijders actief zijn, te bevestigen. De opstand heeft de Chinezen ertoe gebracht bepaalde gebieden uit de lucht te bombarderen, aldus de berichten. Deken van Maastricht, mgr. P. J. M. Jenneskens en met Gregoriaanse zang van het kerkkoor. Na de mis volgt de absoute, dan wordt de kist uitgedragen en gaat Jungsehlaeger zijn laatste gang op aarde. Buiten de kerk zingt het koor van de Maastreechter Staar een geestelijk lied en daarmee neemt Maastricht afscheid. Tussen dichte rijen belangstellenden rijdt de auto met voorop een Krans van de Koningin en Prins naar het kerkhof aan de Tongerseweg, waar het laatste ritueel, de beaarding, plaats vindt. Er wordt niet gesproken, -er is ook niet gedemonstreerd en er hadden geen betogingen plaats. Waardig heeft Nederland aan wijlen Leon Nicolaas Httbërüus Jungsehlaeger de laatste eer be wezen. Australischs toeristen en zakenlieden hebben in. Sydney verklaard, dat onge veer 25 „schietgrage" Indonesische sol daten het Nederlandse schip „Nieuw Holland" hebben doortocht, toen het op 22 april In de haven van Tandjong Priok aanlegde. Een klinkend welkom viel Hr. Ms. tor- pedobootjager ,J>iet Hein" ten deel bij de terugkomst «it de Nieuwguincse wateren in de haven van Nieuwediep. De bemanning stond op het schip aan getreden, terwijl een muziekkorps van de marinierswaarvan op deze foto de man met het meest indrukwekkende instrument de bas nog is te zien. _op de kade vrolijke klanken liet horen -v.- Het valt te verwachten dat de Com missie voor Georganiseerd Overleg in rijksambtenarenzaken op 22 mei a.s. bijeen zal komen om te spreken over een loonsverhoging van 6 procent waar bij tevens tersprake zal komen het reeds enige tijd bekende voornemen van de regering om in de hógere ran gen een voortgaande denivellcrlng toe te passen. Het bestuur van het Ambtenarencen- trum is intussen van mening dat sala risverhoging terugwerkende kracht moet krijgen tot 1 januari 1956. Dit zou moe ten worden bepaald onafhankelijk van de datum, waarop overeenstemming over de salarisverhoging wordt bereikt. Het bestuur van het Ambtenarencen- trum heeft, dit standpunt ter kennis ge bracht van de voorzitter der centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. Alleen Op een congres in Enge land heeft men opgemerkt dat tenge volge van de automatisering van de in dustrie de arbeiders om een nieuw soort premie gaan vragen: de eenzaamheids premie. Het weer in West-Europa stond de laatste dagen vrijwel geheel onder invloed van een krachtige rug van hoge luchtdruk welke zich uitstrekte van het zeegebied bij de Azoren tot aan het Alpengebied. Enkele storingen trokken daarbij langs Schotland en vervolgens over Scandinavië naar Rusland". De baan van deze storingen was zover van Nederland verwijderd, dat slechts zwakke fronten ons land pas seerden zonder meer dan een paar spatjes x-egen te brengen. Een nieuwe actieve storing op de oceaan, bi-eidde zich in de nacht van dinsdag en woensdag echter snel over Ierland en Schotland naar het Oosten uit en bracht daar plaatselijk veel re gen. Een met deze storing samen hangend koufront zal het grootste deel van ons land waarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag passeren hetgeen met enige regen ge paard zal gaan. Daarna stroomt bij Westelijke win den koudere lucht naar West-Europa waarin naast wolkenvelden ook op klaringen voorkomen, maar vrijwel geen buien. Een bouwkundig ingenieur uit Syd ney, T. R. Golding, zei dat de soldaten met automatische geweren in de hand- alle passagiers gelastten aan dek te to rnen. "Wie sliep moest worden gewékt en zich in pyjama opstellen. - Terwijl sommige soldaten de passa giers fouilleerden, doorzocht de rest de hutten. Om de een of andere reden werd de gehele scheepsvoorraad aan tandpasta en zeep aan dek gebracht. Passagiers die in hun hutten terugkwamen ontdekten, dat al hun films waren geconfiskeerd. De heer Golding deelde voorts .medg, dat de Indonesische soldaten de passa giers ervoor gewaarschuwd hadden geen klacht bij de Australische consul in te dienen, daar het schip anders voor on bepaalde tijd in de haven zou kunnen worden aangehouden. Agenten van de rederij van de „Nieuw Holland" deelden volgens UP mede, dat zij een onderzoek instellen en rapport in Nederland zullen uitbrengen voor mogelijk diplomatieke actie. De weinige mensen die de waarheid over de geheimzinnige verdwijning van de Britse kïkvo.'.sman Lionel Crabb we ten, hebben de officiële waarschuwing gekregen dat zij ingevolge de wet op de geheimhouding hun mond moeten hou den. Crabb, wordt, zoals gemeld, vermist sedert een duik in de haven van Ports mouth op 19 april in de buurt van .de Russische kruiser „Ordzjonilddze",-waar mee de Russische leiders Boelganin en Chroesjtsjew hun reis naar Engeland maakten. Volgens de officiële bekend making van de Britse Marine is Crabb „vermoedelijk dood". Een goede vriend van Crabb, Sydney Knowles, die in de oorlog kikvorsman is geweest, heeft maandagavond in de haven van Portsmouth naar zijn vriend willen zoeken, doch een marine-officier hield hem ervan terug. Knowles en andere duikers die Crabb goed gekend hebben verklaarden maan dagavond te geloven dat hij nog leeft. De Britse pers blijft zich met het ge val bezig houden. De Italiaanse minister van Buitenland se Zaken, de heer Gaetano Martino, is gistermiddag per trein in Den Haag ge arriveerd. Hij brengt een driedaags of ficieel bezoek aan ons land. De ambassadeur van Italië, markies Giorgio Benzoni, was minister Martino tot Roosendaal tegemoet gereisd./ Op het station H.S.was de minister van Buitenlandse Zaken. mr. J. \V. Beyën, aanwezig om er zijn Italiaanse collega als eerste te begroeten. Later op de middag maakte de heer Martino zijn opwachting bij de minis-- ter-president, dx*. W. Drees. 's Avonds bood de Nederlandse rege? ring de minister een diner aan. Nieuw Frans offensief estart in Alserië ytf-AK «c-.Uju

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1