KUff v'i Bijna 300 gewonden in Athene en elders Duizend doden in één week in Eden weigert ontliullin over kikvorsman Crabb Dreigende taal tijdens verhoor in Diakarta aden bij verkeersongeval kswev I onder Bussum GRIEKSE CYPRIOTEN OPGEHANGEN anjs zendt weer 50.000 soldaten Militair verwondde zijn zuster dodelijk Britse ambassadeur moet hier weg" Mr. Van Gelderen (in Nederland) neer tense sigaren voor Churchill Weeroverzicht Eisenhower over bases in het buitenland VEERTIENDE JAARGANG No. 3379 VRIJDAG 11 MEI 1956 Weerbericht GEVECHTEN VAN MAN TEGEN MAN „EOKA" stelt twee Britse soldaten terecht Britse straaïbommenwerper ontploft Kweedjiehoo toch naar Ben Haag terug VOLGENS onbevestigde be richten. zijn tot dusver onge veer duizend Algerijnse opstan delingen gesneuveld bij militaire operaties in het departement Constantine, waar de opstande lingen dinsdagavond 46 dorpen hebben aangevallen. De militaire autoriteiten hebben de politiebe- voegdheden in dit departement overgenomen van de burgerlijke autoriteiten. Gevecht met gewapende bende op eiland nabij Celebes Paspoort Verhoor Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klaehtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm Tel 114402 Klaehtendienst 18 30—19 30 u Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2ab Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent oer week. f 2.26 per maand" 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting geldig tot zaterdagavond. MEER WIND. Zwaar bewolkt met opklaringen en plaatselijk enkele buien. Vannacht iets zachter, morgen overdag Iets kouder. Matige tot krachtige wind tussen zuidwest en west ZON EN MAAN 12 mei: zon op 4 53. onder 20 25; maan op 6 11, onder 22 58. j Hoofdredacteur: Dr. J. A. HL J. S. BRUINS SLOT Directeur: H. DE RUIG Anti - Engelse onlusten wegens executies list, kreeg zijn marsorder na een bewo gen verklaring dat hij voelde, dat het zijn plicht was om persoonlijk de strijd met de rebellen aan te binden. Lecoeur drong er bij de andere afge vaardigden op aan. zijn voorbeeld ta volgen, maar deze begonnen zich niet onmiddellijk te verdringen om een uni form aan te trekken. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft bekendgemaakt dat de Engelse regering de onafhankelijk heid van Tunesie en Marokko heeft erkend en binnenkort onderhandelin gen zal beginnen over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen. Dinsdagmorgen is de secretaris-gene raal van de Marokkaanse democratische onafhankelijkheidspartij te Fez, Abdel Loehad Laraki, door revolverschoten om het leven gekomen. De rebellen steken boerderijen in brand en plegen sabotage aan brug gen, spoorlijnen en wegen. In Roua- ched, 50 km ten westen van Constan tine, hebben Franse militairen en op standelingen felle gevechten van man tegen man geleverd temidden van brandende huizen. De strijd is Zondagavond begonnen. De Franse minister met standplaats Algiers, Lacoste, is uit Parijs naar Al giers vertrokken, na van zijn regering de belofte gekregen te hebben dat nog 50.000 reservisten naar Algenë zullen worden gezonden. President Coty is van plan binnen kort naar Algerie te gaan om een onderscheiding wegens moed, die daar door een militair is verworven, uit te reiken. De Franse Nationale Vergadering heeft een van haar leden gisteren toe stemming gegeven de rebellen m Alge ria als gewoon soldaat te gaan be vechten. Constant Lecoeur, een radicaal socia- Jong en ottd luisterde tol aan dacht naar de toespraak van prof. dr. Zijlstra, welke hij gisteren op de hondsdag der Gereformeer de jeugd te Rotterdam heeft ge houden. 's Morgens waren 10.000 jongeren in de A hoy'hal hijeen en 's middags zelfs 11.000. Voor het verslag zie men de pagina's 5 en 7. (Van een onzer verslaggevers) In het huls van zijn ouders aan de Bethanienstraat in de Amsterdamse binnenstad wilde de 20-jarige dienst plichtig soldaat J. de B. van de Lucht macht Bewakingstroepen op Soesterberg gisteren zijn dienstrevolver laten zien. Plotseling ging tijdens die demonstratie het wapen af en het 23-jarig zusje van de soldaat werd door een kogel aan de hals getroffen en gedood. Door dit vre selijke ongeluk raakte de soldaat dermate overstuur dat hjj niet meer wist wat hij deed. Weer knalde een schot door het kamertje en dit keer werd de jongen zelf getroffen. Met verwondingen aan zijn dijbeen is hij in het militair hospi taal in Utrecht opgenomen. De soldaat was de vrije Hemelvaarts dag thuis komen doorbrengen en moet de dienstrevolver uit de kazerne mee hebben gesmokkeld. De wapens worden m het Nederlandse leger nog maar weinig georuikt, maar manschappen van de Luchtmacht Bewakingstroepen wor den er vaak nog mee bewapend. Tijdens de instructie wordt altijd gewezen op het grote gevaar van de revolver, waar mee reeds herhaaldelijk ongelukken zijn gebeurd. Vandaar dat dan ook bij de strijdkrachten geldt: „beschouw een re volver altijd als geladen" en het richten met het wapen op iemand door de com mandanten meestal streng wordt ge straft. Het was tijdens het drinken van een kopje thee, dat de soldaa^ zijn revolver voor de dag haalde. Tijdens de demon stratie aan een-paar .kennissen en. fami lieleden richtte- hij het wapen bp" zyn 23-jarige zuster. Toen ging plotseling het schot af en ontstond in het vertrek een geweldige consternatie. De soldaat, die zeer veel van zijn zuster moet hebben gehouden, was bijna waanzinnig van verdriet. De Koninklijke Marechaussee heeft deze tragische zaak in onderzoek. De Cyprische ondergrondse verzets organisatie „EOKA" heeft vrijdag in pamfletten, die te Nicosia werden ver spreid, medegedeeld twee Britse solda ten te hebben terechtgesteld, zulks als vergelding veer het ophangen ven twee Cypiisch-Grïekse verzetslieden door de Britten. Een viermotorige Valiant straal bommenwerper een van Engelands geheime bommenwerpers is van daag ontploft en neergestort in de nabijheid van Shoreham, Volgens de eerste berichten zijn drie van de vier man aan de dood ontkomen. De piloot zou om het leven gekomen zijn. Het toestel schoot rakelings langs een dicht bevolkt gebied, voordat het op de spoorbaan neerstortte. Vier leden van de „mobiele brigade" zijn volgens een communiqué van het hoofdkwartier van deze politietroepen m Makassar gedood tijdens een vuur gevecht met een goed gewapende bende op het eiland Kabaena ten zuiden van Celebes. Vier leden van de politie wor den vermist. In de eeuwenoude Notre Dame-kathedraal tan Luxemburg is het huwelijk voltrok ken tussen prinses Elizabeth tan Luxem burg en prins Franz Ferdinand i on Hohenberg. De foto toont het tor- *1 ehjk paar op het halkon van het Luxemburgse paleis, wuiiend naar de enorme menigte, die van het huwelijk, dat met middeleeuwse pracht en praal werd gesloten, getuige was. De Indonesische zaakgelastigde in Nederland, die vorige week naar Dja karta is gegaan om aan zijn regering rapport uit te brengen over de Neder lands-Indonesische betrekkingen, zal 17 mei mar Den Haag terugkeren, al dus verneemt de correspondent van het A.N.F. te Djakarta in officiële kringen. Nadat de Indonesische regering in het begin van deze week had ver- Waard, dat zij het vestigen van een Nederlandse ambasade op het ogen blik inopportuun acht, deden in Dja karta geruchten de ronde, dat de heer Kweedjiehoo niet naar zijn post zou terugkeren. Toen Sir Winston Churchill donderdagmiddag na de over handiging van de Karelsprijs op het stadhuis in Aken terugkeer de in zijn hotelwerd hij daar opgewacht door acht burgers uit Heerlen, die hem een sigaren kist van anderhalve meter lengte overhandigden, inhoudende 120 Braziliaanse sigaren met zijn beeltenis op de bandjes. Chur chill toonde zich enthousiast over dit geschenk. Hij stak on middellijk een der sigaren op later het blussingswerk over en vol tooiden het. Tengevolge van dit onge luk werd het enorm drukke verkeer op de rijksweg, waarlangs zich tallozen naar de bollenvelden spoedden, ge stremd. Niet lang echter. Rijkspolitie uit Huizen, Naarden en Bussum leidde de verkeersstroom langs parallelwegen om. De inzittenden van de Duitse auto bus, die vanmorgen reeds om vijf uur uit Rheinen waren vertrokken, hebben per trein hun weg naar de bollen velden vervolgd. Zij verkozen dit ver voermiddel boven een inmiddels ge charterde nieuwe autobus. DE BILT. vrijdag 10 uur: Het weer m West-Europa heeft de laatste dagen een wisselend karakter gekregen. Naarmate het zwaartepunt van het Azorenhogedrukgebied zich verder van de Golf van Biscaye naar het Wes ten terugtrok, konden frontensystemen van oceaandepressies geleidelijk verder het continent binnendringen. Zo pas seerde in de nacht van woensdag op don derdag een front met enige regen, ons land, waarna koelere lucht binnen stroomde. Daarin kwamen naast opklaringen ook buien voor, waarvan sommige met ha gel en onweer gepaard gmgen. In de nacht van donderdag op vrijdag trok vervolgens een rug van hoge luchtdruk vergezeld van opklaringen over ons land, waarna de bewolking weer toenam. Aan de achterzijde van het frontensys teem was een volgende Oceaandepressie deze verplaatste zich in twee dagen tijds van de omgeving van New Found- land naar het zeegebied ten Zuiden van IJsland Hiervan wordt opnieuw tamelijk kou de polaire lucht naar West-Europa ge stuwd, zodat nog geen temperatuur stijging van enige betekenis is te ver wachten, Mr. Van Gelderen deelde voorts me. de, dat toen hU de ondervragende in specteur van politie had gezegd zich ?an geen schnld bewust te zijn, deze hem had toegevoegd: „Dat hebben wel •oeer mensen gezegd, maar als wU bun geheugen hadden opgefrist, dan her innerden zij het zich wel weer". Ook was de heer Van Gelderen ge vraagd of hij zijn paspoort bij zich had. De heer Van Gelderen zeide dit te hebben opgevat als een aanduiding, dat zjjn paspoort zou worden Inge houden, Dit en de mededeling, dat »4)n geheugen zou worden opgefrist" deden hem besluiten zo spoedig moge lijk Indonesië te verlaten. Ei enals m voorgaande jaren heeft de ,JStichtiiig tot bevordering van acties ter leniging van noden" op Hemelvaartsdag te Den Haag de traditionele wandelman voor burgers en militairen georganiseerd, waarvan de opbrengst is bestemd voor het „Koningin Wilhelmina Fonds". De adelborsten uit Den Helder onderweg, op de achtergrond het K.L.M.-gebouw. Op de persconferentie van president Eisenhower van woensdag hebben jour nalisten de president gewezen op kritiek, o.a. in het congres, volgens welke de Sowjetunie een voorsprong op de Ver enigde Staten heeft b(j de produktie van intercontinentale bommenwerpers. De president verklaarde» dat de Ver enigde Staten hun strijdkrachten over bases in het buitenland verdelen, zodat niet alle vliegtuigen van de luchtmacht bommenwerpers hoeven te zijn die zon der tussenlanding van het midden van het Amerikaanse vasteland naar het hart van het Euraziatische continent kunnen vliegen. Hierop vroegen de journalisten of de Verenigde Staten voor onbepaalde tijd Volgens Reuter is de president-di recteur van de KPM in Djakarta, de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1