De S.G.P. en wij Wm ;ij zeiaars en? Anti-Britse rel opent expositie iik Éezit?' ex-KNIL-militaii wil in Indon. dienst WRAAK VAN CYPRIOTEN R.M. S-officieren weggevoerd? Meer wapens voor en Londen Israël uit Parijs Dr. A. A. L. Rutgers vice-president Raad van State Weer overzicht ZATERDAG 12 MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3380 V' Hl Franse troepen in Algerië bereiden zich voor op nieuwe aanvallen Engelse minister naar Rusland m ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN ïndon. communisten eisen doodstraf voor Schmidt w. m Turkije beschuldigt Rus van spionnage In do ii- regering erkent Nedt ambassade niet „Roei RMS-opstand op Ceram uit" O p |~\E pro-Griekse ondergrondse verzetsleider op Cyprus heeft gis- n teren, zoals reeds in een deel onzer edities werd gemeld, mee gedeeld, dat hij twee Engelse soldaten, die als gijzelaars werden vastgehouden, heeft laten ophangen als vergeldingsmaatregel tegen het-ophangen van twee Cypriotische verzetslieden. Volgens de mededeling zijn de terechtgestelden de korporaals Gordon Hill en Ronnie Shilton, die resp. sinds december 1955 en april 1956 in handen van de Eoka, de Cypriotische verzetsbeweging, waren.' V: .7'-fT In een officiële Britse verklaring, die in de Cypriotische hoofd stad Nicosia is uitgegeven, worat echter verklaard, dat het niet mogelijk is te zeggen wat met de twee vermiste Britse soldaten is gebeurd.of waar .zijzijn.De vlugschriften, van de, Eoka, waarin de terechtstelling" van de tweef Engelsen wordt bekendgemaakt, zijn volgens de verklaring een "poging om propagandistische munt te slaan uit het feit van-de vermissing ider twee mannen, i „Wij laten niet.. Jóngen doodgeschoten Kamerlid vraagt: Mm Bloemen Bij Koninklijk Besluit yan 11 mei a.s. is, met ingang van 16 mei, benoemd, tot vice-presi dent yan de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers lid van de Raad van State, wonende te Wassenaar. Hongaarse aartsbisschop vrijgelaten Rotterdam: Witte de Withstrant 30 Telet 115700 (4 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Qravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TcL 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks "V Weersverwachting, medegedeeld door het KNMI, i geldig tot zondagavond: ZONNIGE PERIODEN Droog weer met- wisselen-de bewolking. Vannacht iets kouder. Morgen, overdag iets hogere tempe- raturen. Overwegend matige wind, krimpend van Noordwest naar Zuidwest. ZON EN MAAN 13 mei: zon op 4.51, onder 20.26; maan op 7.16, onder 23.48. 14 mei: zon op 4.50, onder 20.28; maan op, 8.31, onder Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT WIJ hebben in verschillende zater dagsartikelen ons geconfronteerd aan verschillende politieke partijen en hebben dat met name gedaan onder één bepaald gezichtspunt, nl. dat van de verhouding van de Overheid tot de Wet Gods. Wij achten het voor ons niet nood zakelijk onder dit gezichtspunt de ver houding van Antirevolutionairen en Christelijk-Historischen te behandelen. Art. 1 lid 1 van het Chr.-Hist. Pro gram der Beginselen is wat dit betreft volkomen duidelijk: „Bij de uitoefe ning van het gezag in de Staat be hoort richtsnoer en toetssteen te zijn hetgeen in de Heilige Schrift wordt ge openbaard, ongeacht de personen die met enig overheidsgezag zijn bekleed". Wy menen dat een Antirevolutionnair het hier mee eens is. ET onze verhouding tot de Staat kundig-Gereformeerden ligt het in dit opzicht iets anders. In het pro gram der Staatkundig-Gereformeerde Partij wordt In art. 1 gezegd: „De Staatkundig-Gereformeerde Partij staat voor de regering van het volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods". Op deze beginseluitspraak kan onzerzijds ja en amen worden gezegd. Voor het begrijpen van het princi pieel verschil tussen de Staatkundig- Gereformeerde Partij en ons is hei noodzakelijk zijn uitgangspunt te kie zen in artikel 4 van het Staatkundig- Gereformeerde Program. Dat artikel luidt in zijn eerste zin aldus: „De Over heid zal ooïc In haar ambt naar Gods Wet geoordeeld worden en heeft dus voor naleving van deze Wet te zorgen". Het artikel eist dan daarom dat do Overheid ontheiliging van Gods Naam en dag strafbaar zal stellen; de eed zal eisen; misbruik van sterkedrank zal tegengaan; zal waken voor de open bare zedelijkheid; de Staatsloterij zal afschaffen; in alle samenkomsten zal' verbieden het verbreiden van beginse len, die de ere Gods en het'gezag der Overheid aanranden; en lijkverbran ding zal beletten. Wat dit art. 4 betreft, kunnen wij ons verenigen met het eerste deel van de eerste zin, ui. dat de Overheid ook in haar ambt naar Gods Wet beoor deeld zal worden. De moeilijkheid voor ons komt bij het tweede dèel der zin en de toepassing daarvan. Tn het twee de deel van die zin staat te lezen dat de overheid voor naleving van Gods Wet heeft te zorgen.' f 'b Wij willen beginnen met op te mer ken, dat het Staatkundig-Gerefor meerde program en de politiek der Staatkundig-Gereformeerden, geken merkt worden 'door het streven om ernst te maken met Gods Wet en om ernst te doen maken met Gods Wet door Overheid en onderdanen. En dat is op zichzelf beschouwd alleen maar lofwaardig. Wij zouden willen zeggen, en wij hopen dat onze voorgaande ar tikelen dit ook bewezen hebben, dat ook wij ernst maken met Gods gebod in het politieke leven, tot devies heb ben. Wanneer wij d^n ook nu het verschil tussen de Staatkundig-Gereformeer den en ons willen pogen te begrijpen, dan zien wij dat verschil tegen de ach tergrond van een beiderzijds aan vaarden van de beslissende kracht van Gods Wet voor het politieke leven. DE Wet Gods richt zich in eerste aanleg tot de mens als schepsel, naar Gods beeld geschapen. Aan die mens gaf God Zijn Wet. En die mens moet op die Wet in vrijheid in vrij heid, omdat hij beelddrager Gods is een antwoord geven. Dat betekent dus dat de mens het vermogen bezit om Gods Wet te aanvaarden of te verwer pen. God vraagt een vrijwillige ge hoorzaamheid. In die zin komt de Overheid daar niet bij te pas en kan noch mag zij „voor naleving van deze wet zorgen". Zij mag het niet, omdat zij daardoor de vrijwillige gehoorzaamheid zou ver nietigen en de geestelijke vrijheid die mét die eis der vrijwillige gehoorzaam heid gegeven Is, zou opheffen. Zy kan het niet want ieder die b.v. aan de hand van de Heldelbergse Catechis mus nagaat wat de strekking van die wet is ziet dat zij dingen vraagt, die de Overheid niet kan doen naleven. Als men b.v. ziet dat de Catechismus onder het gebod: Gedenkt den sabbat dag, dat gij dien heiligt, ook begrijpt de eis dat wij allen de dagen van ons leven van onze boze werken rusten en de eeuwige sabbat in dit leven aan vangen, dan is het zonder meer duide lijk dat de Overheid hier niet voor na leving kan zorgen. DIT betekent echter niet dat de Overheid niets met de naleving in de zin van het doen naleven Van Gods Wet te maken heeft. De Overheid heeft daar zeker iets mee te maken en zij heeft daar ernst mee te maken. De Overheid heeft daar mee te maken overeenkomstig haar ambtelijk karakter als handhaafster oner openbare rechtsorde. En dan krijgt de Overheid dus aller eerst te maken met de grens, die haar daardoor gesteld wordt in de geeste lijke vrijheid. Die mag zij niet aan tasten. En in de tweede plaats krijgt de Overheid, die werken moet in een zon dige wereld en met onvolkomen men sen te maken heeft, te doen met het feit dat zij niet alles kan, wat zij onder m Te Nicosia werd de medeling be kendgemaakt op in het Grieks en Engels gestelde pamfletten, die wa ren ondertekend door de leider der Eoka, Digenis, op wiens hoofd de Britse autoriteiten een beloning van ruim honderdduizend gulden hebben gesteld. In de pamfletten wordt gezegd: „Wij haten de Britse militairen niet, doch andere omstandigheden, wel zou wil len. De Overheid heeft bij het bepalen van haar beleid altijd met drie vragen te maken. Allereerst deze: Wat is de eis en de strekking van Gods Wet? Vervolgens: Waar ligt de in de gees telijke vrijheid gelegen grens? Ten slotte: Wat is gezien de zonde en het onvermogen der mensen feitelijk mo gelijk? De Staatkundig-Gereformeerden ne men, terecht de eerste vraag zeer hoog op. Naar ons gevoelen nemen zij de twee andere vragen veel te licht op. Doordat zy die laatste vragen te licht opnemen komt er in hun politiek een tirannische strekking van dezelf de aard als eertijds het beleid van Dathenus kenmerkte, waar' Willem vanOranje zich tegenover plaatste. En voorts stellen zij zich, doordat zij geneigd zijn dingen te eisen, die niet te verwezenlijken zijn, buiten de wer kelijkheid en slaan hun beleid met onvruchtbaarheid. 9 FVE Staatkundig-Gereformeerden verwijten ons dat wij, door de laatste vraag mede te betrekken bij het bepalen van het beleid aan de een voudig van ons geëiste geloofsgehoor zaamheid ons onttrekken. Dit verwijt is niet juist. In het ge sprek tussen Christus en de farizeeëri over de echtscheiding blijkt duidelijk dat Christus het gebod van de onont bindbaarheid van het huwelijk voor de mens als persoon absoluut stelt, maar dat Hij tegelijkertijd zegt dat bij de wet van Mozes, die verregaan de verplichting, terecht,, in de open bare rechtsorde niet is opgenomen. „Mozes heeft vanwege de hardigheid Uwer harten U toegelaten Uw vrou wen te verlaten, maar van den begin ne is het alzo niet geweest". (Math. 19:8). Hier blijkt duidelijk dat men by het bepalen van het beleid rekening heeft te houden met zonde en onvermogen van de mensen. Toen wij dit eens in de Tweede Kamer tegenover de Staatskundig- Gereformeerden inbrachten, betoogde de heer Van Dis daartegenover dat dit woord van Christus niet betekende dat men met die hardigheid des harten als Overheid mag rekenen, maar dat Christus hier Mozes kritiseerde en corrigeerde. - Dit verweer is niet houdbaar. Want dat zou betekenen dat Christus kri tiek oefende op het Oude Testament dat Hij de wet, waarvan Stefanus la ter getuigde dat de joden die „door bestellingen der Engelen" ontvangen hadden, hier als onjuist zou verwer pen. Dit is uitgesloten. En daarom me nen wij dat de Staatkundig-Gerefor meerden de Wet Gods in haar betrek king tot de Overheid niet zo hanteren als met de Schrift in de hand verant woord is. wij willen: vrij zijn. "Wij zyn gedwon gen om, ter verwezenlijking van on ze vrijheid, dezelfde middelen te - ge bruiken ais de Britse bezettings strijdkrachten. De' stoffelijke over schotten der terechtgestelde. .Britse militairen zullen niet aan hün fami lieleden worden teruggegeven, .daar dit ook niet is geschied met de lijken der vermoorde Griekse patriotten." Men .meent dat achter, de naam .Di genis" George Grivas, voormalig ko lonel van het Griekse leger, die door de Britten voor de strijd tegen de communisten in Griekenland werd opgeleid, schuil gaat.Grivas is een rechtse Griekse nationalist. Hij heeft in Griekenland eerst .tegen de Duit sers en later tegen de' communisten gestreden.- Een 13-jarige Griekse- Cyprioot, van wie men geloofde dat - hy de strooi biljetten voor de Eoka hielp ver spreiden, is in Nicosia dooreen Brit se soldaat doodgeschoten. Een ser geant riep de jongen aan, naar. zijn zeggen driemaal, maar-; de jongen gaf geen gehoor, waarop de sergeant hem doodschoot. Het gebeurde op het belangrijkste plein Van Nicosia. De gemeenteraad van Athene heeft Lord Lloyd, de Britse onderminister voor Koloniën, is bij zijn aankomst in. Aden, waar hij een week zal blijven voor besprekingen, gemolesteerd. Een grote menigte omringde de auto waar mee lord Lloyd van het vliegveld naar zijn bestemming, reed en de politie moest hem een weg banen. De demon stranten vielen daarom met stokken en stenen een volgauto aan en dienden de inzittende, de perschef Irani, enige klappen toe. Ook leden van de RAF moesten het ontgelden. Het Tweede Kamerlid de heer Ger- brandy heeft aan de "ministers van Bui tenlandse Zaken en van Overzeese Rijks delen schriftelijk gevraagd of het juist is, dat enige tijd geleden een bijzondere missie, uitgezonden door de waarnemen de president van de Republiek der Zuid- Molukken op Ceram. door Nederlandse toedoen op Nieuw. Guinea is gestrand en dat leden dezer missie. Ambónese offi cieren, zijn weggevoerd. De heer Gerbrandy vraagt wie het initiatief heeft genomen en wie de ver antwoordelijkheid draagt voordeze be slissing die tot het vasthouden van de leden der missie heeft geleid, en op welke grond dat rechtens is geschied. Hij wil 'voorts inlichtingen over de vraag of documenten in beslag zijn ge nomen en zo ja, op welke grondslag rechtens die inbeslagneming berust. Desa foto geeft een beeld van de relletjes in Athene, tvaarbij vier personen werden gedood en 291 werden getoond. Met eenentwintig kanonschoten is vrjj- dag te Algiers het einde van de Mohamme daanse vastenperiode aangekondigd. De Franse troepen in Algerije bereiden zich voor op een nieuwe golf van geweld daden van de zijde der opstandelingen. In het gebied van Oran worden de boeren gewapend tegen mogelijke aanvallen. Vrijdag meldden de Franse autoriteiten, dat woensdag en donderdag acht mili tairen zijn gedood en achttien gewond bij aanvallen van de opstandelingen in de streek van Constantine. Bovendien werden zesentwintig Mohammedanen ge dood en tien Franse burgers géwond. 218 verzetslieden sneuvelden in de strijd tegen de Franse ordetroepen, die vijfhon derd verdachte personen arresteerden. Bij Mamia-Nedroma, in de huurt van de Marokkaanse grens, werden donderdag avond tweeëntwintig rebellen gedood in een botsing met Franse strijdkrachten. In het gebied van Oran hebben Franse troepen, gesteund door de luchtmacht, 60 opstandelingen gedood. Ook uit de omstreken van Philippeville worden gevechten gemeld. Opstandelingen hebben getracht heimelijk de stad binnen te komen. In de stad zelf zijn hand granaten geworpen, doch er schijnen geen slachtoffers gevallen te zijn. Nabij de Tunesische grens is een groep opstandelingen uitgeroeid door troepen die per helikopter geland zijn. besloten standbeelden voor de twee terechtgestelde Cyprioten te doen oprichten. Verder is de Loekianoe- straat, waaraan de Britse ambassade is gelegen, herdoopt in „Karaolis- Bemetrioestraat". De politie in Genève heeft een beto ging van Griekse studenten aan de universiteit -van Genève tot staan gebracht. De Griekse regering heeft, gisteravond verklaard, dat het parlementaire debat over de situatie op Cyprus zal moeten wachten totdat het offi ciële bezoek van president Theodor Heuss van West-Duitsland achter de rug is. President Heuss zal - morgen in gezel schap van de Westduitse minister vari Buitenlandse Zaken; Heinrich von Brentano en andere autoriteiten de Zuidslaviseh-Griekse grens overschrij den. Hij zal een vijfdaags formeer bezoek aan Griekenland .brengen .en vervol gens nog vier dagen informeel in het land verblijven. Welingelichte woordvoerders zijn van mening, dat het bezoek' van Heuss een gelukkig toeval is te achten, waardoor,.'_de gemoederen, die 'zeer verhit zyn overV de ophanging van "twee Griekse Cjprioïèh,kurenenaf koelen. - De Britse minister van Huisvesting, Duncan Sandys, heeft een uitnodiging van de Russische regering aanvaard om een bezoek aan de Sowjetunie te bren gen. Sandys, die sir Winston Chürchills schoonzoon is, vertrekt volgende week vrijdag uit Londen en zal tezamen met zijn vrouw twaalf dagen in de Sowjet unie doorbrengen. Morgen is het moederdag. Dan zullen velen het aanstekelijke voorbeeld van deze kleuter volgen en hun moeder eens. echt verwennen met bloemen óf andere geschenken. (Van een onzer verslaggevers). HET eerste beursje, dat gistermiddag openging voor een gift In de grote blikken bus, die in de hal staat van het Centraal Museum in Utrecht was dat .van H.M. koningin Juliana. Zij woonde de opening bö van da tentoon stelling „Uit koninklijk, bezit", waarvan de opbrengst geheel ten goedekomt ;aan de vluchtelingenhulp.. „U kóm! 'niët in de eerste plaats om uw eigen Bezit te bekijken, maar omdat Het communistische congres van In donesische oud-guerrillastrijders heeft geëist, dat de Nederlander Schmidt ter dood veroordeeld wordt. Koningin Juliana begaf zich gisteren te voet van de Nicolaikerk naar het Cen traal Museum in Utrechtwaar zij de tentoonstelling „Uit koninklijk bezit" ten bate van de vluchtelingenhulp opende. graaf fan Lynden tan Sandenburg. Naast de Koningin de voorzitter run het tentoonstellingscomitc, mgr. E. Lagerivey (de Oud-katholieke bisschop van Utrecht). Achter de vorstin is nog zichtbaar haar commissaris in de provincie Utrecht, Engeland en Frankijk zullen binnen kort meer defensieve wapens naar Is raël verschepen met goedkeuring van de Ver. Staten. Dit hebben gezaghebbende kringen in Londen meegedeeld. Diezelfde bronnen verklaarden dat de verschepingen uitgevoerd zullen worden in nauwe samenwerking tussen de wes telijke mogendheden en dat zij „op be perkte schaal" zullen plaats hebben. Engeland zou Israël voornamelijk „grondwapens en luchtafweergeschut" zenden. Ook zouden Frankrijk en En geland straaljagers naar Israël zenden en eveneens nachtjagers, maar geen bom menwerpers, daar deze geen defensieve wapens zijn. De secretaris-generaal van ,de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld heeft gis teren op een persconferentie in New York verklaard dat hij niet van plan is zelf „volgende stappen" voor oplossing van het Palestijnse vraagstuk voor te stellen. Hij gelooft dat deze kwestie meer dan ooit in handen ligt van de landen in het betrokken gebied. Ham marskjoeld heeft geen plannen om naar het Midden-Oosten terug te keren. Turkije heeft de adjunct-militaire at taché van de Sowjet-Uniein Ankara van spionage beschuldigd en aan de ambassadeur verzocht hem naar Moskou te laten terugroepen. u meeleeft met de vluchtelingen", zei de commissaris derKoningin ia de provincie Utrecht, mr. C.' Th. E.- graaf van Lynden van Sandenburg, tot de Koningin, toen hij de openingsrede uitsprak. Er was zoveel belangstelling voor de opening, datmen de plechtigheid niét inhetmuseum hield, maar in' de naastgelegen "Nicolaikerk.-Ar Dé "ambassadeurs J van Zuid-Afrika, Canada, Italië, Groot-Brittannië", Mexico; Australië, België, India, V' Griekenland; Frankrijk, Denemarken, Spanje en de gezanten van Uruguay en Tsjechoslo- wak ij e, alsmede de zaakgelastigdenvan Oostenrijk en China hadden zich o.m. in de kerkbanken geschaard. Namens de minister van O., K. en W. was asg- wezig de staatssecretaris mej. dr.- A. de Waal. Leden van het college van B. en W. van de gemeente Utrecht, die alle kos ten van de tentoonstelling voor haar rekening heeft genomen, woonden even eens de opening bij. Schoolkinderen met vlaggetjes ston den wuivend op de trottoirs om H.M. te begroeten. Een ruiker champagne- kleurige anjers werd de Koningin aan geboden door de assistent-conservator van het museum, mej. M. J. Koomen. In de kerk is gesproken door de voorzitter van het tentoonstellings comité, de Oudkatholieke bisschop mon seigneur E. Lagerweij en de directrice van het museum, mej. E. Houtzager, die het een en ander over de expositie vertelde. Zij was het ook, die H.M. begeleidde, toen deze zich te voet naar het museum ■begaf om de expositie te bezichtigen. De Koningin herkende zeer veel tentoongestelde voorwerpen, maar er waren er ook bij, die zij voor het eerst zag. Bijna 600 voorwerpen, die voor het overgrote deel eigendom zijn van de koninklijke familie, zijn tot 15 juli in het Centraal Museum van Utrecht te bezichtigen. De Indonesische minister van Binnen landse Zaken, Sunarjo, heeft een op dracht gegeven. aan de provinciale auto riteiten, dat alle brieven, die door de Nederlandse dplomatïeke kantoren wer- den verzonden en het opschrift dragen zoals „ambassade, consulaat-generaal of consulaat", aan de afzender- moeten wor den teruggezonden. In de instruetie zet ministerSunarjo uiteen, dat de Indonesische regering voorlopig de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging als ambassade niet erkent. - - SS"esmMb (Zie ook Pag. 7) (Van onze Haagse redacteur) Tachtig Ceramse ex-KNIL militairen hier te lande, verenigd in de Gerakan Nusa Ina hebben een brief aan de In donesische regering gezonden, inhou dende het verzoek „met alle beschik bare middelen de restanten van de R.M.S.-opstandelingen, die zich in de bossen van Ceram verschuilen uit te roeien". De groep ex-KNIL militairen wil gaarne naar Indonesië terug en heeft erop aangedrongen te worden inge schakeld bij de Indonesische zuive ringsacties op Ceram. In een perscon ferentie te Den Haag is dit besluit na der toegelicht. Men zei tot deze stap te zijn overgegaan, omdat men aan de hand van rechtstreekse corresponden tie met familieleden en kennissen uit het vaderland en door nauwkeurige bestudering van de ontwikkeling van de R.M.S. sinds haar proclamatie op 24 april 1950, tot de overtuiging was ge komen dat de proclamatie niets te ma ken heeft gehad met een rechtmatige verwezenlijking van het zelfbeschik kingsrecht van het Zuidmolukse volk. De groep van tachtig Ceramse ex- KNIL militairen wil dus niet alleen terug naar Indonesië maar ook de strijd aanbinden om, zoals ze verklaarden „orde en rust op Ceram te herstellen". De naam van hun beweging luidt „Moe der-eiland beweging". 7 Aan de minister van Maatschappelijk Werk heeft de .Gerakan Nusa Ina laten weten, dat haar leden de. nieuwe rege ling voor de Ambonese woonoorden zal aanvaarden. In de brief aan de minister isook verzocht alles te doen om andersden kende minderheden in kampen van R.MS..-aanhangers te beschermen te gen wat zij noemen terreurachtige maatregelen van leidinggevende aanhangers. Radio Boedapest heeft vrijdagavond verklaard dat de Hongaarse aartsbis schop mgr. Groesz vrijgelaten is. DE BILT, 12 mei zaterdag 10 uur. Het weer in West-Europa blijft onder invloed staan van de circulatie op de Atlantische Oceaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag passeerde het-kou front van een oceaandepressie 'die in snel tempo de oceaan was overgestoken, en die hedenmorgen tussen IJsland en Noorwegen was aangekomen. Het front bracht_op de meeste plaatsen in ons land 2 tot 5 mm regen. Het wordt gevolgd door een rug van hoge druk. Deze zal in de komende nacht ons land bereiken en voor flinke opklaringen zorgen; zodat de temperatuur wat verder zal dalen dan in de nacht daarvoor. Deze rug wordt gevolgd door het front van een nieuwe depressie, dat zich vanmorgen nog mid den op de oceaan bevond; het is niet waarschijnlijk, dat dit front ons zondag al regen zal brengen, maar wel zal in de loop van de dag de bewolking gaan toenemen, terwijl de wind uit Zuidweste lijke richting zal aanwakkeren. Iy: de temperatuur komt geen grote verande- 'ring.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1