Slecht instrument Sowj et-regering gt aan: Vader en zoon verdronken? Bijna 400 schepen naar mottenballenvloot Raad van Tucht berispt de hoofdredacteur ..Nieuwe Pers" Fel debat over de kikvorsman Woonoorden rustig; politie blijit m de buurt Boelganin tegen Frans ontwapeningsplan V erdere besnoeiing als Westen volgt De zaak-Schokking Kwaad.geweten! Nasser president van Egypte? „Me/ Trouw op mars MEESTE AMBONEZEN IN STAKING Nieuwe keukens genegeerd Mollet en Pineau naar Rusland W eeroverzicht DINSDAG 15 MEI 1956 J VEERTIENDE JAARGANG No. 3382 Weerbericht Acht dorpen uitgemoord op Celebes Oorlogsinvaliden trokken langs „prinses Wilhëlmina AAN VOORAVOND VAN BEZOEK: Omgeslagen boot gevonden DE Sowjet-Unie heeft bekendgemaakt dat zij haar strijdkrachten binnen een jaar met 1,2 miljoen man zal inkrimpen. Tegen 1 mei van het volgende jaar zullen 63 divisies, waaronder drie van de luchtmacht (30.000 man) in Oost-Duitsland, ontbonden zijn. Verder zullen 375 schepen van de marine „in de mottenballen worden gelegd" en zal een aantal militaire scholen gesloten worden. De militaire uitgaven zullen in verhouding worden verlaagd. Dit is gisteren bekendgemaakt op een persconferentie op het Sovjet-ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Verklaard werd dat de nieuwe besnoeiing met 1.200.000 man niet He 640.000 man omvat die verleoen jaar gedemobiliseerd werden. Verder zei men dat de Sowjet-Unie in staat zal zijn haar strijd krachten nog verder in te krimpen indien Engeland, Frankrijk en Amerika hun strijdkrachten in dezelfde mate zullen verminderen. Onze TROUWMARSEX zijn: 1 1 p 1 "g (Van een onzer verslaggevers) HET grootste deel van de werkende bevolking van de woonoorden voor Ambonezen is gisteren inderdaad in staking gegaan. Een deel van de 1260 personen, die in Nederlandse industrieën werk hebben gevonden; bleef vrijwillig in de kampen een ander deel deed dit op aandrang van leden van de grootste Ambonezenorganisatie, de" B.P.R.M.S., die de staking heeft afgekondigd als protest tegen de nieuwe uitkerings- en menageregeling, welke thans is ingegaan. s? 10.500-6.000 O Zie venier pagina 3 Conclusies MfiBttnn DE premier van de Sowj et-1 Unie Nikolai Boelganin. heeft het Franse voorstel i {voor internationale ontwapening jen de gelijktijdige hereniging van Oost- en West-Duitsland van de hand gewezen. Dit voorstel was tien dagen geleden tijdens de vergadering van de Navo in Parijs door Frankrijk naar voren ge bracht. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g.Gravenfczge: Huvgenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Te). 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. KOUDER OVERDAG Toenemende bewolking met tijdelijk enige regen, later van het Noordwesten uit opklaringen. Tot vrij krachtig of krachtig toenemende wind tussen Zuid west en Noordwest. Minder koude nacht, maar morgen overdag kouder dan vandaag. 16 mei: 7on op 4.47, oncler 20.31; maan op II.l'l, onder 0.50. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET Vrije Volk" van verleden zaterdag bevatte een hoofdar tikel waarin een onderdeel van de re de, die prof. Zijlstra onlangs te Fra- neker hield, besproken werd. Prof. Zijlstra had het over het op lossen van de maatschappelijke pro blemen van thans gehad. Hij noemde met name: a. technische ontwikkeling en industriële revolutie: b. moderne vraagstelling op. het gebied van lonen en prijzen; c. het sociale vraagstuk in de ruime zin des woords. Van- deze dingen had de spreker gezegd: „Juist voor deze vragen \yillen wij nu chris telijk vooruitzien en ons niet verstar ren in. verouderde probleemstellin gen." „Het Vrije Volk" maakt hierbij de opmerking dat vele orthodox-protes tanten en gereformeerden bij „het licht van Gods Woord" over de prak tische oplossing juist van deze maat schappelijke vraagstukken zeer ver schillend denken. „Ook in de a.-r. par tij waar naast prof. Zijlstra met grote macht en voorkeurstemmen prof. Ger- brandy hoog op de lijst is komen te staan". „Zij verschillen niet in christelijk beginsel, maar wel in visie op de vraagstukken waarom het volgens prof. Zijlstra In de komende jaren in het bijzonder gaat." En dan komt de, te verwachten, con clusie: Voor de oplossing van de pro blemen. die de lijstaanvoerder van de antirevolutionairen de belangrijkste vindt voor onze tijd, is zijn partij het onbruikbaarste politieke instrument dat zich laat denkem - AAR aanleiding van deze beschou- N wing merken wij het navolgende op: Voor de beoordeling van wat een politieke partij wil moet men voorzich tig zijn met; speculatieve beschouwin gen omtrent'personen. "Voor alles gaat het erom te - weten wat de partij of ficieel over de zaken heeft 'gezegd. Daarvoor kan in het onderhavige ge val verwezen worden naar het pro gram van actie. Dat program, is breed voerig door de kiesverenigingen be handeld en is door de Deputatenver- gadering, zonder één stem tegen, aan genomen. In dat program staat wat de a.-r. partij op sociaal-economisch gebied wit. Watvprof. .Zijlstra. deed was weer?» geven en bréder-oritwikkelen van wat in dat program staat. >.-■ Als „Het Vrije Volk" bezwaren heeft, tegen dat program of tegen de rede Van prof. Zijlstra, moet het die be zwaren noemen. Maar het moet niet zeggen: Wat gij wilt, kunt ge niet, want de heer Gerbrandy staat ook op uw lijst. De a.-r. partij kan wel wat ze wil,' want ze heeft zich op een pro gram, dat in de richting die het uit wil duidelijk is. verenigd. MAAR nu iets anders. In het verkiezingsprogram van de PvdA kiest deze partij voor de Na- vo-politiek met het oog op de oplos sing van „een der drie grote wereld vraagstukken van deze tijd". „De spanningen noodzaken ons helaas tot het in stand houden van een krijgs macht die miljoenen kost", zegt par tijvoorzitter Evert Vermeer in een pamflet dd. 27 maart. Als wij over deze officiële partijop vatting over het Navo-bondgenootschap en de kwestie der bewapening nu de schouders op zouden haler, en zouden zeggen: U moet goed begrijpen dat vele PvdA-leden juist over dat „grote wereldvraagstuk van deze tijd" niet gelijk denken...; Want in de PvdA staat naast Evert Vermeer ook Fedde Schurer op een kans biedende plaats. Zij verschillen niet in socialistisch be ginsel, maar wel in visie op „een der drie grote wereldvraagstukken van de ze tijd En als wij dan.de conclusie zouden trekken: Voor de oplossing van een probleem dat het program van de PvdA een der drie grote wereldvraag stukken van deze tijd noemt,.ris die partij het onbruikbaarste politieke in strument dat zich denken laat. Als wij dat zouden doen, dan zouden wij een soortgelijke redenering hebben opgezet, als „Het Vrije Volk" het nu deed ten aanzien van de a.-r. partij. Maar als wij dat zouden doen dan zouden de kolommen van „Het Vrije Volk" te klein zijn en dan zou bijna zelfs de mond van de heer Evert Ver meer te klein zijn, om het gemene aan te tonen van zulk een aanval, die de duidelijke opvattingen van de PvdA in twijfel zou trekken. Maar zou „Het Vrije Volk" dat dan ook niet beter kunnen laten ten aan zien van andere partijen? Rusland krimpt leger met miljoen man m Zaterdagmiddag rijn de 59-jarige E. Baas en zijn 20-jarige roon met oen roeibootje, dat voorzien was van een klein zeil en een buitenboordmotor van Vlaardingen naar Nieuwersluis vertrok ken. Sindsdien zijn ze niet teruggekeerd. Ze zijn op de terugtocht naar Vlaardin gen om half acht 's avonds in Hartelsluis afgeschut. Vermoedelijk is het bootje in de eb- stroom op de Nieuwe Waterweg omge slagen. waardoor de inzittenden te water zijn geraakt en verdronken. Het omge keerde bootje is gistermorgen bij Rozen burg gevonden. De rijkspolitie te water van Vlaardingen dregde gisteren nog in de nabijheid van de plaats, waar het bootje gevonden werd. In het jaar 1620 werd inDcventer een zekere Blauicelt geborendie. op latere leeftijd naar Amerika emigreerde en één der stichters van Nieuw Amster dam Was. Op het ogenblik bestaat er in de Verenigde Staten een vereniging van 261 directe afstammelingen tart deze Blauicelt, hoewel de naam intussen is veranderd in Blativelt. Kén der leden dezer vereniging, de heer Charles Gra ham Blauvell nit New York, die tut vijftig jaar is getrouwd, heeft ter ge legenheid van deze gebeurtenis zijn echtgenote en zichzelf op een reis naar Europa getrficteerd, waarbij zijn bezoek speciaal Nederland geldt om zich nog eens te oriënteren op zijn stamvader. Het echtpaar Blauvelt-Kcesler vertoeft hu op het ogenblik in Den Haag en uerd maandagmiddag op het stadhuis door de chef van-deaf deling kabinets zaken ontvangen waarbij deze het gou den echtpaar een boekwerk over Den Haag overhandigde. De foto geeft hier van een beeld. Dc Sowjet-Unie heeft het besluit tot vermindering van haar strijdkrachten genomen omdat zfj een nieuw initia tief op het gebied van ontwapening en het verzekeren van de vrede wil nemen en gunstiger omstandigheden wil schep pen voor de vreedzame economische en culturele opbouw in de Sowjet-Unie, zegt de verklaring. Dc gedemobiliseer de militairen zullen in industrie en landbouw aan het werk kunnen gaan. ,.De krachten van de vrede zijn op het ogenblik sterk genoeg en voldoende georganiseerd om alle pogingen om de vrede te schenden af tê slaan". Volgens de officiële bekendmaking zijn direct na de wereldoorlog 33 lichtingen naar huis gezonden. De perschef van het Sówjetministerie van Buitenlandse Zaken. Leonid Iljit- sjew. heeft aan de pers meegedeeld: ..Als Engeland. Frankrijk en de an dere Europese landen werkelijk de vre de willen versterken.-kunhen zij slechts het Sovjet-voorbeeld "'yoïgen. Als zij tot soortgelijke vermindering van hun strijdkrachten overgaan, zal een belang rijke stap gedaan zijn op de weg naar verwezenlijking van een moeilijk ont wapeningsprogram en zal voor het vraagstuk van verbod van atoom- en waterstofwapens gemakkelijker een op lossing kunnen worden gevonden." Men schat de huidige sterkte van de Scwjetstrijdkrachten op vier miljoen, terwijl de sterkte van de Amerikaanse strijdkrachten 2,9 miljoen man zou zijn. Imposante mijnnppurntiiiir zorgde maandag tijdens het koninklijk bezoek aan de nieuwe staatsmijn Beatrix voor een suggestieve achtergrond. H. M. de. Koningin bezichtigde hier tijdens haar werkbezoek aan Limburg o.m. het boren van schachten. WE komen nog even terug op het pamflet van Evert Vermeer, dat \'2 In het artikel links aanhaalden. Het draagt tot titel: „De problema tiek van de moderne bewapening". Het stuk heeft de strekking de F.v.dA.-politiek met betrekking tot de internationale verhoudingen en de be wapening te verdedigen. Van dit stuk zeggen niet wij, maar zegt de redactie van „Tijd en Taak", onafhankelijk weekblad voor Evan gelie en Socialisme het volgende: „Hij geeft daarin onze visie op „de problematiek van de moderne bewa pening", en het was goed dat hij nog eens beknopt uiteenzette wat wij pre cies nastreven, als we de bittere nood zaak aanvaarden van een bewapening. Het stuk maakt de indruk een com promis te zijn, tussen de verschillen de opvattingen die in de partij leven. Titel en uitwerking dekken elkaar niet. Terwijl het opschrift aankondigt, dat het de problematiek van de be wapening zal bespreken, gaat het' arti kel in hoofdzaak over onze visie op een mogelijke en wenselijke vrede en verontschuldigt de schrijver zich min of meer dat we bij het nastreven van zo'n zuiver doel zo'h onzuiver middel hanteren. Het is weer de taal van het kwade geweten, die men verneemt in dit, helaas wat onsamenhangend ge- chrift". Wie dit leest, moet wel tot de con clusie komen dat dit pamflet niet het meest geslaagde voorbeeld van P.v.dA.-propaganda is. Een stuk waar, volgens je vrienden, je kwaad geweten spreekt, is 2eker niet het sterkste. De Raad van Tucht der Federatie van Nederlandse journalisten, heeft in zake de klacht van mr. F. M. A. Schokking contra Sj. van der Schaaf en J. L. de Ru, het volgende beslist: Gelet op een klacht d.d. 7 maart 1956, ingediend door: mr. JF. >1, A. Schokking, burgemeester der gemeente 's-Gravenhage, wonende aldaar, hierna te noemen klager. Tegen: de heren Sj. van der Schaaf, hoofdredacteur van het Haagsch Dag blad en lid van de Nederlandse Jour nalisten Kring, wonende te Utrecht en J. L. de Ru, journalist in dienst van het Haagsch Dagblad en lid van de Nederlandse JoumaiisteD Kring, wo nende te 's-Gravenhage; hierna te noe men betrokkenen. Gezien de door de klager en be trokkenen overgelegde stukken, gezien het procesverbaal van het voorlopig onderzoek, gehouden op 22 maart 1956 te Baarn. Gehoord beide partijen ter zitting, gehouden op 16 april 1956 te Amster dam. tijdens welk verhoor klager werd (Advertentie) Volgens het in Caïro verschijnende weekblad Akhbar El Yom zal premier Nasser bjj de verkiezingen van 23 juni kandidaat voor 'het presidentschap van Egypte zijn. De politieke waarnemers in de Egyptische hoofdstad achten zijn kansen zeer gunstig. Het zou er zelfs naar uit zien, dat Naser de enige kan didaat zal zyn. Het blad Akhbar El Yom, dat in vele gevallen Nasser's spreekbuis is, deelde mee. dat op de stembiljetten de volgende vraag zal worden gesteld: „Bent u het eens met de verkiezing van Gamal Abdcl Nasser tot president van de republiek?" uitstekende training voor Vierdaagse; gezellige, sportieve wandel- festtjnen .voor jong en oud; ware familiefeesten te voet. traditionele tochten over 12. 18. 25 en 32 km. op 26 mei in Amsterdam en 16 juni in Den Haag. Wacht niet langer, maar meldt u thans aan. Vraag om toezending van ons wan delboekje „Met Trouw op mars". 39 De Brilse premier. Sir Anthony Eden, heeft gisteren vierkant geweigerd het parlement „een woord meer" te zeggen over het geval van de vermiste kikvors- wan. „Ik betreur dit debat", verklaarde hij opgewonden in het Lagerhuis. Deze uitval van de premier deed de oppositie in het gewoonlijk bezadigde Lagerhuis een ogenblik verstomd staan. Toen barsten de socialisten uit in een 'did rumoer van verontwaardiging met kreten ais „schande" en „aftreden". De Labourleider, Hugh GaitskeLl, \vilde weten op wiens gezag recher cheurs in Portsmouth bladen hadden gescheurd uit het register van het hotel waar de kikvorsman, Crabb, en een metgezel gelogeerd hebben. Minister Eden antwoordde, dat hij Itt de atoomfabriek van Oak Ridge hi de Amerikaanse staat Tennessee heeft rich maandagochtend een ontploffing voorgedaan, waardoor drie arbeiders «rnutlg zijn gewond. niei bereid was in het Lagerhuis zaken te bespreken, die tot de geheime dienst behoren. „Ik kan niet antwoorden zon der dingen te onthullen, die geheim moeten blijven", zei de premier. Een motie van afkeuring van Edens houding is ten slotte verworpen met 316 tegen 229 stemmen. Berichten, die eerst gisteren uit Makassar te Djakarta binnenkwamen, maken melding van hevige terroristische activiteit op Celebes, In april werden bijna duizend huizen In brand gestoken en acht dorpen uitgemoord. Het leger slaagde er slecht» In 15 ter roristen te doden, Gedurende 1955 wer den meer dan 50& dorpsscholen aange vallen en 140 onderwijzer» ontvoerd» ~2 12 o a o "2 ~5 Ongeregeldheden deden zich tot nog toe in geen der woonoorden voor. Veiligheidshalve blijven echter de politietroepen in de buurt, vooral van het kamp „De Schattenberg" bij AVesterbork, in de omgeving waarvan vijfhonderd man rijkspolitie en marechaussee zijn gelegerd in boerderijen en andere gebouwen niet telefoonverbinding. JQE staking van arbeiders is niet de Ogenschijnlijk gunt het leven in het woonoord „De Schattenberg'' zijn ge wone gang. Doch dut is maar schijn. Overal, vooral hij dc afsluitboom aan de ingang, groepen mannen samen,: de vierhonderd arbeiders zijn thuisgebleven. En de vrouwen., die tot en met saterdag in pannetjes het middagmaal haalden aait de centrale keuken, prutsen-mtnan petroleumstellen, komfoortjes en kachel tjes, Haar mannen slepen brandhout aan. enige wijze waarop de Ambonezen blijk geven van hun misnoegen over de nieuwe ondersteuningsregeling, die een grotere mate van zelfverzorging ten doel heeft. In de meeste kampen worden de on langs gebouwde gezinskeukentjes waarvoor de regering een bedrag van drie miljoen heeft uitgetrokken ge negeerd, ondanks het feit dat de cen trale keukens sinds zaterdag zijn geslo ten. Voor de op deze wijze protesterende gezinnen koken de huisvrouwen thans op petroleumtoestellen, komfoortjes en, voorzover zij nog kolen overgehouden hebben, op kachelties. OM een inzicht te hebben in de om vang van dit protest moet u we ten, dat er van de 16.500 Ambonezen die in Nederland verblijven ongeveer 10.000 zijn aangesloten bij de BPRMS. Bij de PNMS, die eveneens haar leden heeft opgeroepen tot actie, beter ge zegd, tot rust, over tc gaan, zijn- onge veer 500 mensen aangesloten. Er staan dus 10.500 mensen achter de stakers, terwijl de leden van de Crams (4000L de KPPT <1000). de Ex- KNIL-Militairen-op-weg-naar-huis (500) en de PPS <500> wegens gematigder op vattingen wel werkwillig zijn. doch in sommige gevallen uit* vrees voor repre sailles van volksgenoten niet naar hun werk durven gaan. Tegen de andere vormen van protest bestaan bij de gematigden geen bezwa ren. En daarom doen de drieduizend stenen en aluminiumkeukentjes wel dienst als fietsenbergplaats of rommel- schuurtje, maar nergens als keuken, en weigeren de huisvrouwen de pannen en andere keukenattributen. welke de rege ring heeft doen aanvoeren, in ontvangst te nemen. TJ bijgestaan door zijn raadsman mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom en betrok kenen werd bijgestaan door hun raads man mr. Ph. C. M. van der Ven. Gehoord ter zitting als- getuigen: de heren ds M. Heuzeveldt, woonachtig te Slikkerveer: S. P. P. de Man, di recteur gemeentewerken en commandant brandweer te Laren, woonachtig te La ren; R. Jansen, algemeen chef van de Nieuwe Pers, woonachtig te 's-Graven hage. Gelet op de iniichtingek, die "enige met name aan de raad bekende per sonen w.o. eêjt, bekende figuur uit de illegaliteit; de 'yporzlfttp:hebben ver strekt, "welke ihlichUn'g'tm ook aan bei de partijen zijn medegedeeld. Gelet op het besluit van de .raad, verenigd in raadkamer op 3 mei 1956 om de datum der eindbeslissing aan te houden, zulks om reden dat de raad met toepassing van artikel 28 van het tuchtreglement de voorzitter heeft op gedragen na te gaan of een nader on derzoek. voor de verdere behandeling van de klacht alsnog gewenst is. Gelet op de mededeling van de voor zitter aan* de raad. bijeen in raadkamer op 11 mei 1956. dat bovenvermeld na der onderzoek niet vereist is gebleken. In aanmerking nemende de desbetref fende bepalingen van de statuten der Federatie van Nederlandse Journalis ten en van het in artikel 17 dezer sta tuten bedoelde tuchtreglement. Samenvatting van de conclusies. Op de klacht is de raad tot de na volgende conclusies gekomen: 1. Het onderzoek naaar de feiten, waarop het bericht van het Haagsch Dagblad van 1 febr. 1956 berust, is niet zonder behoorlijke journalistieke zorg vuldigheid verricht. In de publicatie daarvan komt geen laakbare verdraai ing voor. Evenmin ontb eken gewich tige omstandigheden, die vermeld had den moeten worden. De betrokkene De Ru. die zich hier omtrent te verantwoorden had. gaat der halve voor de raad vrij uit. Hetzelfde geldt, wat dit onderdeel aangaat, voor de betrokkene Van der Schaaf. 2. De wijze, waarop tot de publicatie is overgegaan, geeft de Raad evenmin aanleiding tot het uitspreken van een veroordeling. 3. Anders is het wat betreft de bij gedachten om tot openbaarmaking over te gaan, welke klaarblijkelijk bij betrokkene Van der Schaaf hebben voorgezeten en die hij in zijn „verant woording" heeft uiteengezet. Door de publicatie van het gebeurde betreffen de het droevige lot van het gezin Pino dienstbaar te maken aan een meer al gemene critische aanval os de burge meester. van 's-Gravenhage, heeft be trokkene Van der Schaaf gehandeld in strijd met de waardigheid van de stand der JJiderlandse Journalisten, zodat de raad gehouden is onder toepassing van artikel 5 van het tuchtreglement tot de betrokkene Van der Schaaf deswege een ernstige berisping uit te spreken. I HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN CV»n.onze correspondent) Gisteren hebben vijftig Belgische en twintig Luxemburgse oorlogsinvaliden bij paleis Het Loo gedefileerd voor H.K.H. prinses Wilhëlmina. Het défilé vond plaats in het kader van een drie daags bezoek aan ons land. Toen de buitenlandse gasten bij het paleis aankwamen, bood- de voorzitter van de Belgische Bond van Oorlogs invaliden. de heer B. Korthals uit Brus sel, de Prinses een boeket bloemen aan. In een open auto gezeten heeft de Prin ses vervolgens het défilé gadegeslagen. De oorlogsinvaliden trokken langs de Premier Gey Mollet en minister van Buitenlandse Zaken Christian Pineau van Frankrijk zijn vanmorgen om 0820, Ned. tijd van het vliegveld Orly ver trokken naar Moskou, waar zij be langrijke besprekingen met de Russi sche leiders zullen houden. De Bilt, dinsdag 10 uur; Nadat maandag een koufront van een oude oceaandepressie op de Noordelijke IJszee ons land vrijwel zonder'neerslag was gepasseerd, klaarde het in de daar opvolgende nacht op. terwijl de wind ging liggen. Als gevolg daarvan kon een sterke temperatuurdaling optreden, waarbij in De Bilt een temperatuur van slechts een graad boven het vriespunt werd bereikt. De rug van hoge druk. die deze opklaringen veroorzaakt, wordt gevolgd door het frontenstelsel van een nieuwe depressie, die. maandag bij IJs land tot ontwikkeling kwam. Deze zeer actieve storing trekt naar het Oostenen het begeleidende frontensysteem 2ai ons land in de komende verwachtingsperiode passeren, waarbij enige reden verwacht mag worden. De wind zal uit Weste lijke richtingen aanwakkeren. Vennacht wordt het minder koud, morgen over dag daarentegen kouder dan vandaag. Toch was gisteren in „Dc Schattenberg" (het voormalige concentratiekamp IT'es- terbnrk) de centrale keuken nog in gebruik. Enige tientallen vrouwen maak. ten er de geurigste gerechten,„)laar het is voor het laatst", vertelde mevrouw Sipakelut, na te hebben geïnformeerd of de kampraad het goed rond wal wij binnenkwamen. „Morgen trouwt mijn dochter Jtdiaan, en dan is er een feest voor driehonderd mensen. Daarna wordt deze keuken niet meer gebruikt. Nooit meer. Die andere keukentjes-trouwens ook niet." Boelganin verwierp het plan in een interview met het invloedrijke Franse j dagblad Le Monde aan de vooravond van het vertrek van premier Guy Mol- jlet en zijn minister van Buitenlandse j Zaken. Christian Pineau, naar Mox- :kou. Radio-Moskou heeft de tekst van het interview uitgezonden. Boelganin verklaarde met nadruk dat Oost- cn West hetzij vreedzaam naast elkaar moeten bestaan, hetzij zich zul- j len moeten storten ,,in de meest ver van de de nietigende oorlog" aller tijden. „Ik her haal. dat er geen derde weg bestaat." ..Zonder vooruit te lopen op de re sultaten. is het niettemin mogelijk met zekerheid te zeggen, dat.de reis van de Franse premier en zijn minister Buitenlandse Zaken naar Moskou zaak van het wederzijds begrip en toenadering tussen onze twee landen zal dienen en zal bijdragen tot een ver dere vermindering van de internationa le spanning," zei Boelganin. Hij verklaarde ook ervan overtuigd ta zijn dat het Algerijnse probleem ten slotte vreedzaam opgelost zou kunnen worden op soortgelijke wijze als dit in Tunesië en Marokko gebeurd is. Over het Franse plan voor ontwape ning en Duitse eenwording verklaarde Boelganin: „Het ontwapeningsprobleem en de Duitse kwestie zijn twee afzonderlijke problemen." Het is niet gerechtvaar digd de oplossing van het op zich zelf reeds zo moeilijke ontwapeningspro bleem afhankelijk te maken van de op- tossing van andere, nog hangende inter nationale vraagstukken, met name het Duitse probleem, zei de Sowjet-premler.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1