Ontwapening Trouw aan (Westelijk) bondgenootschap Shell ontving voor derde maal Nederlandse vorstin weg naar ton A ss? s-sr lieden bij vormden ere-liaagj Stella Maris" Straaljager stort neer op klooster Bijna vijftig nonnen gedood r EERSTE TOPBEZOEK AJA 1945 Gevang Hartelijk welkom op vliegveld wenen Werkbezoek van Koningin aan Rotterdam Dulles verwacht versterking van .fundamentele vriendschap" Anti-Nederlandse propaganda Ruiten sneuvelden in Den Haag m Truman in Europa W eeroverzicht v Op weg naar eerste 1000 D SvENSDAG 16 MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3383 Weerbericht v Grolc graan aan voeren in Rotterdam Fregat Van Speyk naar de Ncd. Antillen Indonesisch parlement nodigt Russen uit tCC '^VLAGGENDE HAVEN Begrafenis oudminister mr. H. P. Ma reliant TROUW-MARS SrSi? Cent Per 7eek' f 2"26 Ppr maand, 6.7d pe. kwartaal Los.ce nummers 13 cent DE f ranse premier, Guy Mollet. heeft gisteren in Moskou openlik verklaard, dat Frankrijk het Westen niet in de sleek zal laten. „Frankrjjk behoort tot bondgenootschappen, ik zou zelfs willen zeggen tot gemeenschappen, waaraan het trouw zal blijven," zei de Franse premier. MolJet is de eerste politieke topfiguur van de westelijke Grote Drie die sedert het einde vaq de tweede wereldoorlog een bezoek aan de Sowjet-Unie brengt. De laatste Franse regeringsleider die in het Kremlin is geweest, was generaal Charles de Gaulle in 1944. De Franse premier, die vergezeld wordt door zijn minister van Bui tenlandse Zaken, Pineau, werd op het vliegveld van Moskou begroet door premier Boelganin, minister Molotow, andere Russische leiders en het hele corps diplomatique. Ontspanning AN de vooravond van de samenkomst van Soekarno in de Ver. Staten heeft minister Duiles verklaard, dat hij venvacht, dat Soekarno's bezoek de „fundamentele banden van sympathie en vriendschap" tussen de V.S. en Indonesië nog verder zal versterken. Dulles wees erop dat Indonesië zich, evenals de V.S., ontwikkeld heeft uit een kolonie en dat de Amerikaanse regering oog heeft voor de talrijke problemen, waarmee het jonge land worstelt. Volgens ambtenaren in Washington is nog zelden in de geschiede nis van Washington een ceremoniële ontvangst aan een buitenlandse bezoeker béreid, zoals die thans het Indonesische staatshoofd wacht. Staatsbezoeken zijn. in Washington'zeldzaam, maar voor niemand is de „röde loper" volgens.Reuter „dikker en zachter" geweest dan voor Soekarno. Eisenhower Geluidsbarrière doorbroken 8 HE F werkbezoek van H.M. Koningin Juliana Rotterdam beqon vanmoroen on Ho nnH» P;;t, BOOTTOCHT HOOR /sta<dófai»{j hoedje droeg, bleef bij de Koolineesjes in brievenbus In de brievenbus van de woning van de heer J. Stijns aan de Bosweg te Bunde bij Maastricht nestelt een paar koolmeesjes. De eieren zijn reeds uit gekomen. Een kaartje aan de voordeur waarschuwt postbode en krantenbezor ger om deze vogel-idylle niet te ver storen. De vogeltjes hadden het vorig jaar ook in deze brievenbus hun nest gebouwd. Bij de Shell 0 Zie verder pagina 2 TTET aantal deelnemers findividuelen en groe pen), dat zich heeft aange meld voor de traditionele wandeltocht van het' dag blad TROUW bloeiendeAmste1' ..Ut terdag 26 mei gepasseerd. J Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 U 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Te!. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Verschijnt dadelijks Diréctcur: H. DE RUIG (Van onze militaire medewerker) DE subcommissie der Verenigde Naties voor ontwapening heeft op 4 mei naar besprekingen te Londen onderbroken zonder tot een resultaat te zijn gekomen. Harold Stassen, de speciale assistent van president Eisen hower voor ontwapening, heeft de mis- lukkingspil wel verguld door te ver klaren. dat de oorspronkelijke ver schillen voor 45 pet. zijn gereduceerd, doch daardoor is de kloof die beide partijen scheidt wel kleiner geworden, doch niet minder onoverbrugbaar. Want bij aile concessies, die Rusland oprecht dan wel schijnbaar heeft ge daan. is er een punt waarop het on vermurwbaar is gebleken nl. op het stuk van een effectieve controle. Mocht het nog even de schijn heb ben gehad alsof de door Eisenhower voorgestelde inspectie uit de lucht de Russische instemthing zou krijgen, ook dit onderdeel van de essentiële kern van het ontwapeningsvraagstuk, een zo waterdicht mogelijke controle werd door de Russen van de confe rentietafel geveegd. Schijnbaar hadden de Russen ech ter grote concessies gebracht en deze schijn zullen zij op hun propagandis tische waarde trachten uit te buiten. Zij zijn tegemoet gekomen aan de Westerse voorwaarde van verminde ring der strijdkrachten in absolute zin, derhalve niet in procentuele zin zoals Rusland oorspronkelijk had voorge- ring der strijdkrachten in absolute zin het sterkst zou houden. Zij waren zelf» nog radicaler geweest dan Amerika door de reductie niet tot 2.500.000 man voer Amerika en Rusland en van 750.000 voor Engeland en Frankrijk te beperken doch zelfs terug te gaan tbt 1.500.000 voor beide eerstgenoemde landen en 650.000 voor de laatstge noemde. De Russen hebben nu ge lijk in de krant te lezen stond aan gekondigd dat zij eenzijdig tot ver mindering van de troepensterkte zul len overgaan. Het is van belang deze „welwillend heid" eens wat nader te bekijken. De "Russische „welwillendheid" in de subcommissie ging zelfs nog ver der. Men drong niet meer aan op een prealabele afschaffing van het gebruik van de A- en H-wapens en vernieti ging van de voorraden daarvan vóór er sprake zóu kunnen zijn van een re ductie vande conventionele bewape ning. Rusland repte zelfs niet meer van dezé wapens .ia zijn. voorstellen en kwam aldus schijnbaar 'aait liét Westerse standpunt tegemoet, dat af schaffing van A- en H-wapens onver brekelijk wil vastkoppelen" aan ver mindering van de conventionele wa pens en dit is en blijft de kern van alles aan een effectief controle-ap paraat voor de gehele bewapening, zo wel atomische als conventionele. Overwegend droog weer met veranderlijke bewolking. Kouder, vooral in het Zuiden van het land. Vannacht matige tot zwakke, morgen overdag matige tot krachtige wind tussen West en Noordwest. ZON EN MAAN 17 mei: zon op 4.45, onder 20.32; maan op 12.30. onder 1.25 E.K. O O Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT Klare taal van Franse premier in I floskou Een bericht in de dagbladen over de aankomst en lossing te Amsterdam van een schip met 13.000 ton graan zou aan leiding kunnen geven tot verkeerde ge volgtrekkingen, aangezien in dit bericht werd gezegd, dat de lading in het oos telijk havengebied van Amsterdam werd overgeslagen, omdat de lossing in Rot terdam niet moglijk bleek Het is de laatste weken in Rotterdam bijzonder druk geweest in de haven. Er kwamen in de laatste tien dagen 37 schepen met graan binnen. Indien men er dan op let. dat daar een Hemel vaartsdag. twee zondagen en twee za terdagen in vielen, dan kan men zich een beeld vormen van de aktiviteit'in de .Graanhaven Rotterdam". Uiteraard hebben lal van bedrijven dientengevolge onder hoge druk moeten werken, ook al omdat er verschillende schenen van boven de 10.000 (één van 14.500 ton) bij waren. Als een cargadoor nu om praktische redenen één schip doorzendt naar Am sterdam, dan zou het verkeerd zijn daaruit de conclusie te trekken, dat Rotterdam niet voor zijn taak bere kend is. Tussen vandaag en dinsdag a.s. wor den 16 boten gelost, afgezien van de 22 kleinere scheoen. Sedert 1 januari j.l. zijn er in Rotter dam reeds 500 grote graanschepen gelost. AT de Russische toegevendheid slechts schijn is, moge blijken uit bet volgende: De Russen hebben algemene dienst plicht met een systeem van verplich te rcscrvcvorming. De eerste oefen tijd bedraagt ten minste 3 jaar. Wordt deze laatste tot 2 jaar gereduceerd Jan wil dit zeggen, dat in plaats van 3 miljoen Russen er slechts 2 miljoen onder de wapenen zijn. Dit lijkt dus een belangrijke ontwapening. Dit is echter slechts schijn. Want de 1 mil joen met groot verlof gezondenen heb ben een reserveplicht met herhalings oefeningen daarin. Deze plicht kent Amerika niet, zodat de vermindering in parate sterkte een onvervangbaar verlies betekent. Op elk gewild ogen blik kunnen de Russische reservisten in volwaardige divisies worden gemo biliseerd. Dit zou alleen onmogelijk zijn indien voor heb. geen wapens werden opgelegd en geen wapenindus trie in staat zou zijn deze op korté ter mijn te vervaardigen. Dit vraagt dus controle op deze voorraden en op deze fabricage. Van deze laatste is b.v. bekend, dat de fa brieken voor tanks 50.000 vechtwagens Per jaar fabriceren en daarbij slechts op 30 40 pet. van haar capaciteit draaien. Elk gewild moment kan dus de produktie worden opgevoerd en de grote mobilisabele reserves bewapend. Alleen een beperking van de wapen- voorraden en van de produktie geeft dus reële ontwapening, niet de reduc tie der mankracht. Slechts een con trole hierop garandeert het Westen de naleying van dit vitale punt, niets minder.. Dit moet dus voor het Westen bet kernpunt blijven, welke schijnba re concessies Rusland ook doet. Ter aflossing van Hr. Ms. Fregat Wil lem van der Zaan zal Hr. Ms.. Fregat Van Speyk, commandant luitenant ter zee der eerste klasse A, G. van der Land. op 26 juni uit Den Helder vertrekken naar de Nederlandse Antillen. Hr. "Ms. Fregat Willem van der Zaan, commandant luitenant ter zee., der eerste klasse R. J. Hordijk, vertrekt óp 7 juli uit Willemstad en'wordt in de' avond van 31 juli ter rede Van Den Hélder venvacht, - -'V- üiwsifn^m De viermotorige Franse Armagnac- macliine landde toen juist de zon door het grijze wolkendek brak. De Fran se bezoekers kregen een ceremoniële verwelkoming zoals die in Rusland gebruikelijk is by hoge buitenlandse gasten. Franse en Russische vlaggen wap perden in de wind en terwijl de aan wezigen in de houding stonden, wer den de volksliederen gespeeld. Daarna inspecteerden Boelganin en Mollet de erewacht, gekleed in scharlaken uni. form met gouden uitmonstering. Een korte begroeting van het diplomatieke corps volgde. Indonesië zal waarschijnlijk de Sow- jet-Unie uitnodigen binnenkort-een par lementaire missie naar Djakarta te zen den. Behalve Boelganin en Molotow wa ren ook de Russische vice-premiers Kaganowitsj en Perwoechin aanwezig Partijleider Chroestsjew was er niet' maar dit was volgens het protocol. Naar de microfoon stappend ter wijl de televisie- en filmcamera's snorden, bracht Mollet zijn dank tot uitdrukking voor de ontvangst. Hij verklaarde te geloven, dat de inter nationale ontspanning voortgang zal vinden, maar dat er nog veel gedaan' moet worden om dit proces te laten voortduren. Tijdens hun bezoek zouden hij en Pineau zoveel mogelijk trachten te zien van het gewone leven der Sowjetburgers Mollet juichte de hervatting van per soonlijke contacten tussen staatslieden van verschillende landen toe. „Onze landen hebben belang bij de snelle oplossing van een aantal inter nationale problemen: Enronese stukken, de kwesties van het en Verre Oosten, en algemene ontwa penmg. Over dat alles zullen ken met de SQwjetregcring," Ihnsthtgmidrlng lots een aantal bejaarde vissers uit Schcvc,gen de g„st van kapitein Hog van het l.ospitaaUerkschip J)e Hoop'. Om 4 uur verliet het schip de. Scheven,,gse haven om een pleziertochtje op zee te maken. Even -voor het vertrek. In het midden schipper Rog. D USLAND gaat de concentratie» kampen liquideren, zo wordt ge meld. 12 k 15% van 't totaalaantal vol wassen mannen in de Sovjet-Unie zit-' ten in een concentratiekamp. Deze mensen zitten daar of door een ge rechtelijk vonnis of door een beslis sing van de geheime politie. Als we in Nederland zo iets hadden, zou dat betekenen dat er hier -— ruw. geschat 400.000 gevangenen zouden moeten zijn. We hebben er pim, 4000. Ofte wel ruw geschat 1/10 pet. van het aantal volwassen mannen. Worden deze kampen afgeschaft, omdat er een meer humane geest doog Rusland waart? Het zou niet verba—' zingwekkend zijn als de weerstand te gen een dergelijk onmenselijk regime zo zou zijn toegenomen dat men daar toe genoopt werd. Maar het schijnt dat vooral econo mische overwegingen hier een rol ge speeld hebben. In de industrie komt men werkkrachten te kort. En vrij® arbeid is produktiever dan gedwongen. Dit is ook een oorzaak voor de in krimping van het leger in de Sovjet- Unie. De vrijgekomen soldaten kunnen in het produktieproces worden Inge schakeld. vraag- Midden- W1J zei spre- Mol- ,ronTf„^oll2t!2 k°r,ï? rede schudde Boel- >h.e™. -hartelijk dvshand .cn hege- le.dde hem y naar dcAeéjrste: Van een s.oet Zis-auto s. Pineau èn zijn echtge note namen m de tweede auto plaats v-^ri of£JCleIe besprekingen zouden vandaag beginnen. Men verwacht dat een poging tot verzoening van de Franse ontwapeningsplannen met die van de zaTzfn. CCn V3n de faeIari2rijkste punten ,b3lJft vier dagen in de Russische hoofdSiad en gaat dan terug naar Pariis 1 Rusland'om "o ,Vijf dagen Ia"ger ■tuisland om ook andere steden te be- ïn zoeken. 55J Na een verblijf van ruim drie uur op Honolulu, waar hij met militaire eer ontvangen werd, is Soekarno gisier- j"\ AT de concessie op het stuk der absolute sterkte een adder onder gras heeft, juist door de te grote vermindering, mogen we thans aan tonen. - Het oorspronkelijke Westelijke voor» s el behelsde behalve een sterktere- ,ac!ie voor Amerika en Rusland tot 2-500.000 man en 750.000 voor Enge- and en Frankrijk, een sterkte van /Oogstens 500.000 voor andere landen ennelijk had men hier het oog op d{ nitse herbewapening, waardoor tc «nd een evenwicht in West-Europa *ou Mijven bestaan. Het Russische voorstel wenst echter ®ok deze aantallen sterk te reduceren iödat de door hen gevreesde Duitst' herbewapening tot een dode letter j-vordt. Worden nu Amerika en Enge- respectievelijk tot 1.500.000 en aO.OOO man gereduceerd zonder daar achter een systeem van gedwongen reservevorming, dan zullen deze lan- v bh ^un wereldomvattende ver- Pkcntingen genoodzaakt zijn hun krachten over tal van plaatsen te ver snipperen. Als gevolg hiervan zal het aantal hunner divisies in West-Euvopa van 10 tot hoogstens 3 of 4 worden terugge bracht. Duitsland zal geen beduiden de aantallen meer -op de been kunnen brengen. Frankrijk zal sterk in Afrika kunnen worden gebonden. In totaal zal het Rusland dus met zijn satellieten zelfs na de voorgestelde reductie ge makkelijk vallen in West-Europa een overmacht te vormen tot snelle bezet ting daarvan, waarachter bovendien een sterke door de ontwapening on aangetaste reservé snel kan worden gemobiliseerd. Over een akkoord over de A- en H- bommen wordt thans niet meer door Rusland gesproken. Het heeft daaraan thans geen behoefte meer nu het in dit opzicht de pariteit nadert en dan de toestand ontstaat dat redelijker wijze geen van beide partijen tot dit wapen haar toevlucht zal nemen, zo dat het zich in feite met of zonder ontwapeningsakkoord buiten gebruik heeft gesteld. Aldus blijven alleen de conventionele middelen met hoogstens de lichte tactische A-wapens over. West-Europa zou dus door deze af spraak onverdedigbaar worden en Rus land als een rijpe appel ir. de schoot kunnen vallen. Is Europa aldus inge kapseld in de Russische sfeer dan is verdere wereldverovering door Rusland economisch, politiek en c.q. militair slechts een kwestie van tijd. Slechts een ontwapeningsafspraak op basis van alge meen en regionaal evenwicht en effec tieve controle kan het Westen voor Rus sische machiavellistische chicanes vrij waren. avond met het persoonlijk vliegtuig van president Eisenhower, de „Columbine" naar Washington vertrokken'. Daar zal hij met zijn gezelschap met volledig militair eerbetoon worden ver welkomd door vice-president Nixon, mi nister Dulles en de voorzitter van de commissie van stafchefs, admiraal Ar thur Radford. Bij zijn aankomst in Honolulu zei de president blij te zijn dat het Amerikaan se begrip voor Indonesië groeiende is. Een Amerikaanse Marva-luitenant hing hem een krans vuurrode bloemen om. Reeds maandag werd begonnen met het oprichten van tribunes en vlagge- masten langs de route naar het Witte Huis, waar Soekarno de lunch zal ge bruiken met president Eisenhower. President Eisenhower heeft een uitno diging aanvaard om aan te zitten aan een diner, dat president Soekarno vrijdag zal aanbieden. over gesprongen ruiten. grote winkelruiten. v)nn% onbekend bleven loog, volgens aan straaljager met-de kusL-'m/afbevond rtdTÖ hari uVVI-'-1 hi' zich boven zee herigffin>eTr"- -?e kiap was n? de. Gooilaan een gang- laïn totaal'1 W £Iafond vei- in totaal bleken, vanmorgen Hi telling, niet minder dan 74 gevallen glasschade aan woningen en u*r, de Politie te zijn ny de werkstad c begon vanmorgen op de oude Rijksweg 3, even buiten waaronder fr. van !let drukke stadsgewoel, waar het lentezonnetie het polderland bescheen, werd de vorstin opgewacht door enkele auto- nteiten en groepjes belangstellenden, die maar niets van de aankomst en het bezoek wilden missen. Koningin Juliana arriveerde om vijf minuten voor half elf in gezelschap van haar particulier secretaris. W. J. baron van Heeckcren van Moieca- 1 u hartd,")"k gegroet door mr. K. P. van der Mandele, kamer heer m buitengewone dienst, en mevrouw L. A. J. baronesse de Smeth. begroeting in de auto van het paleis. van JUrt 15 ae geving van len en op val-j|ic»s n_ablJ de Thorbeckelaan drie geval» j licht beige mantelkostuum tijd is een straaljager ^atFde^oninkiii-iSL'kom bcstaande klooster terecht was In Washington wordt het voor zeer k« Canadese Luchtmacht neereestorf n'u'aarna een hevige ontploffing waarschijnlijk gehouden dat Soekarno bet klooster „Viilc St. Louis" i„ he[ g vanmiddag bjj zjjn bezoek aan Eisen hovver de Indonesische aanspraken op Nieuw-Guinea ter sprake zal brengen. Het is mogelijk, dat Soekarno zelf deze en andere kwesties ter sprake zal brengen in zijn rede tot de nationale persvereniging op vrijdag. Hij zal ook een gezamenlijke vergadering van beide huizen van het Congres toespreken. Nederlandse autoriteiten in Washing ton slaan volgens Reuter de uitgebreide voorbereidingen voor het bezoek met enige bezorgdheid gade. Deze bezorgd heid heeft betrekking op de mogelijk heid. dat de Indonesische leiders van de gelegenheid gebruik zullen maken om anti-Nederlandse propaganda te gaan voeren. dorp Orleans. Öntariorïo km "ten Oosten' van Ottawa. In het klooster bevonden zich naar verluidt 69 zusters en twee priesters. •*9 zusters en een priester kwamen om het leven of worden vermist, de ove rigen zouden er het leven hebben af ze- bracht. Het klooster behoort aan de „Orde van de Grijze Zusters van het Kruis De straaljager stortte brandend net gebouw neer en ontplofte. op Verscheidene van de overlevenden zijn in een ziekenhuis opgenomen. Haar toe stand zou ernstig zijn. Anderen werden per auto naar het moederhuis van de orde in Ottawa gebracht. Het is niet bekend, wat er van de piloot van de straaljager geworden is Men vermoedt, dat hij om het leven H gekomen. De zusters lagen reeds twee uur te bed toen het ongeluk gebeurde. Het klooster werd gebruikt als rust huis van de orde. Ongeveer 20 van de aanwezige zusters waren herstellende van een operatie. Mevrouw Marie Fiora, die in de buurt van het klooster woont, vertelde, dat de straaljager brandend over haar huis gekomen was en op het uit drie verdie- Volgens een ander ooggetuigenverslag was het toestel eerst op de kapel naast net klooster en vervolgens op het hoofd gebouw terecht gekomen. De brandweer begaf zich met grote spoed naar het gebouw, doch dit was reeds geheel vernield. Personen, die na het ongeluk naar het klooster waren gerend, hadden het stof- teujk overschot van de priester gevon den^ Hij was met brandende kleren uit een raam van de tweede verdieping gesprongen. Een van de ooggetuigen, zei, dat hij een raam had ingeslagen en twee zus ters geholpen had naar buiten te komen. Oud-president Truman is woensdag ochtend met zijn vrouw per boot in Le Havre aangekomen. Zij gaan een ..strikt met-politieke" reis van een maand door Europa maken. De te bezoeken landen zijn Frankrijk, Italië. Duitsland, Oostenrijk. België, Ne derland, en Engeland, De verwelkoming op de grens der ge meente kon beslist niet lang duren, want een druk programma wachtte liet .hoge gezelschap in de Maasstad: bezoeken aan de Shell-installaties te Pernishet zeemanshuis ..Stella Maris aan de Willetnska.de en het Bouwcen- trum. In snelle vaart reed de korte Koninklijke stoet Rotterdam binnen mar Pernis. De i:ele belangstellenden langs de route naar de zuidelijke Maasoever kandeti slechts een glimp van de hoge gasten opvangen. Niettemin was de begroeting, in het bijzonder van de schooljeugd.die getooid met vlaggen langs de wegenwas opgesteld, aller hartelijkst. Minzaam wuifde de Lands vrouwe de honderden kijkers toe. Uit alle omliggende plaatsen en dor pen van de uitgestrekte terreinen waai de Shell Installaties en fabrieken in Rot terdam-Pernis zijn opgesteld, was de bevolking vanmorgen in groten getale op de been om H.M. de Koningin te begroe ten. die gedurende de morgenuren een bezoek bracht aan de Shèll-instaUatïes Honderden schoolkinderen stopden langs ae Vondelingenweg,-die langs de com iïr' TRNSTE. directeur van Shell-Pernis begroet 'Hare Majesteit bij aankomst op het terrein van .JPetroleumstad", X plexen loopt en juichten de vorstin-toe. In de Waalhaven en bij de Petroleum haven lagen, veel gepavoiseerde tankers en schepen van allerlei nationaliteit en hoog van de fabrieken en installaties wapperde de Hollandse driekleur. De Bilt, woensdag 10 uur: Aan de achterkant van een diepe de pressie, die vanmorgen tussen. IJsland en Noorwegen was gelegen, stak een Noorderstorm op waarmee koude polaire lucht naar Zuidelijker breedten wordt getransporteerd. Op IJsland meldden verschillende stations gisteren langdu rige sneeuwval bij temperaturen van enkele graden beneden het vriespunt. De koude lucht dringt nu langzaam door m de richting van de Noordzee. Morgen komt ook ons land in koudere lucht met kans op nachtvorsten.- Aangezien ons land aan de .rand-van de invloedsfeer van de depressie tussen IJsland en Noorwegen blijft gelegen wordt er geen regen van betekenis verwacht. In alle stilte is hedenmorgen op de begraafplaats Oud Eik en Duinen het stoffelijk overschot van oud-rninister van q.. k. en w., mr. H. P. MaLchant, in het familiegraf bijgezet. In de rouwka pel waren enkele familieleden en vrien den van de overledene bijeengekomen. Hier waren eveneens aanwezig oud- minister en lid van de Raad van State mr. dr. L. N. Deckens, mr. H .J. Sehoel- vinek als vertegenwoordiger van het ministerie van o., k. en W. en mr. F J. H. Bachg namens het partijbestuur van de KVP. Het orgel speelde de treurmars uit de Derde Symfonie van Beethoven, een Nocturne van Chopin en het Ave'Maria van Gounod. In de Anthonius Abtkerk te Scheveningen was tevoren requiemmis gecelebreerd. een Het secretariaat van onze wan» delmars -- dagblad TROUW, Nw. Zds. oorburgwal 225, Am sterdam-C. dat het wandel- boekje „Met Trouw op mars" gaarne toezendt, verzoekt drin» "iet te wachten met ia» d® laatste dagen. Meldt u daarom nog héden T?0ü»ee,nrdcr y®1,®®"08 afstanden: 12, 18, 25 en 32 km. 1 ersoneelstekort. De schoorsteen vegers van Europa beramen een cam pagne om de jeugd enthousiast voor dit oude vak te maken. Be jongens vandez* tijd voelen weinig voor hetklauteren over daken en het dragen van het „roe'" kostuum

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1