Koemarktbrug nu toch naar andere zijde ook verbreed? Negende Haringrit belooft een groots evenement te worden H.M. de Koningin bracht een werkbezoek aan Rotterdam Brugwachtershuisje verdwijnt Ziekenverzorgsters kregen diploma Weer 110 doden in Algerije Nieuwe geruchten rond Margaret Voetbalvereniging „Vlaardingen 25 jaar SCHIEDAM Oranjebrug raakte defect door brandje Jubileum viering Geref. Zondagsschool Burgerlijke stand van Rotterdam Successen voor S.Y.C. VLAARDINGEN Op 9 juni feest te Vlaardingen MAAS SLUIS Excelsior Maassluis gaat in Zwitserland voetballen G.T.B. nieuws Hoek van Holland Morgen vlaggen uit Zakenstudiekring keek naar toneelstuk Maasland ARJ0S sprak over S.G.P, Prijsvraag „De mooist versierde logger Nieuwe pluimveeziekte ook op de Yeluwe Instructie voor Kwee Dj ie Hoo: Afwoei ten Vervolg Beursoverzicht De werkzaamheden aan de Koemarktbrug en aan de asphal- tering van de Gerrit Verboon- en Oranjestraat te Schiedam zijn nu zover gevorderd dat het, van de Koemarktzijde af geziene, linker weggedeelte geheel gereed is. Het verkeer dat tot nu toe in één richting werd geleid over de rechterweghelft, wordt nu, met ingang van dinsdag over de "linkerweghelft geleid, waardoor een aanvang kan worden gemaakt met de verbetering van de andere weghelft. Auto raakte in de sloot Weer tulpen in Juïianapark afgesneden Naar wij vernemen is binnen kort een raadsvoorstel te ver wachten waarbjj B. en W. een extracrediet zullen vragen om deze verbetering, waarop wij toen het voorstel tot verbreding van de brug enige maanden ge leden in de gemeenteraad zou worden behandeld, reeds in een uitvoerig artikel hebben gewezen, door te kunnen voeren. Burgerlijke stand van Schiedam Toonkunstconcert Schooleoncert Korte Schiedamse berichten Zaterdag 9 juni zal de Internationale Haringrit voor de negenuS maal worden gehouden. Aan de voorbereidingen hiervan is reeds geruime tijd gewerkt. Aan de Haringrit zal ook de „Vier-Vissteden- rit" worden gekoppeld, terwijl het meerijden aan de Haringrit tevens meetelt voor de „Tourist Trophy" van de K.N.M.V. De organisatoren van de Haringrit rekenen bij het maken van hun plannen op een aantal inschrijvers, dat tussen de acht honderd en de twaalf honderd zal liggen. De propaganda van de Haringrit is dit jaar door middel van vouwbladen en advertenties in bekende tijdschriften voor automobilisten, motorrijders, scooterenthousiasten en bromfietsers wat meer „gericht" gevoerd. Ook in buitenlandse bladen werd bekendheid aan deze rit gegeven en wel in Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland. Alle personen, die aan vorige ritten hebben deelgenomen werden persoonlijk aangeschreven. Cefa draait Heidi Woensdag 16 mei X956 flb Vervolg van pagina 1 Visserijberichten Korfbalnieuws Per opstapivagen Stella Maris Dinsdagavond omstreeks 7 uur raakte de Oranjebrug defect op het moment dat .(Jesse was geopend. Het dichtdraaien werd daardoor onmogelijk, waardoor het weg verkeer ernstige vertraging ondervond. De talloos vele wagens en fietsen, die omstreeks deze tijd de brug in de rich ting Vlaardingen passeren moesten nu worden omgeleid via de Wilhelmma- -brug, Grvenelaan en Stadhouderslaan. Ook de bussen van de R.E.T. moesten gedurende enige tijd van deze route ge bruik maken. - De oorzaak van het defect was een brand die in het bedieningshuisje was uitgebroken en die een transformator buiten werking stelde. De brandweer moest ook via de Sluisbrug omrijden omdat zij het vuur slechts van de zijde "van de Nieuwe Haven kan bestrijden. Voordat zij deze omweg echter had ge maakt had# een hoofdagent van politie een snelblusser bij een garage geleend .waarmee hij het vuur snel wist te doven. Na god oponthoud van ruim twintig mi" nuten was de brug weer dicht. Aan de Harreweg te Kethel raakte dinsdagavond om zeven uur bij het Po seren van een motorrijwiel 22-jarige classificeerder W. M. v. R, uit Den Haag met zijn auto in de kant van de weg. De ■wagen kantelde en kwam in <ie wegsloot terecht. Hijzelf en een naast hem.zitter.de pas sagier konden het voertuig ongedeerd verlaten. Een takelwagen heeft de auto later op het droge gebracht. Od 27 april werden in het Juïianapark te Schiedam 165 tulpen afgesneden. De politie had de daders tot nu boe met kunnen snappen. Dinsdag zag een agent echter twee jongens >ezig met het af- Lag het oorspronkelijk in de bedoeling de Koemarktbrug slechts naar één zijde te verbreden en daar door aan die kant ruimte voor een rijwielpad vrij te krijgen, nu de werkzaamheden aan deze zijde van de brug zijn voltooid, is men tot de conclussie gekomen, dat ook een verbreding naar de andere zijde van de brug mogelijk is, waardoor nog maals een belangrijke verruiming van de rijweg kan worden verkregen. Nu men nog aan de brug werkzaam is, kan deze verbetering met belang rijk lagere kosten dan anders het geval zou zijn, worden aangebracht. Om deze verbetering tot stand te brengen zal onder andere het brug wachtershuisje aan de Koemarktzijde moeten worden afgebroken. de ingang van het park achter, die door de agent in beslag werd genomen. Later •zag dezelfde agent de jongens m de ■Stadhouderslaan lopen. Hij hield hen Het tachtigjarig- bestaan van de Gere formeerde Zondagsschoolvereniging „Laat de kinderkens tot Mij komen" te Schiedam werd dinsdagavond voortge zet met een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders van de leerlingen. In het gebouw Irene kon de voorzit ter van de zondagsschoolvereniging, de heer A. C. Groencnberg, vele ouders hartelijk welkom heten. Ds. G. van Duinen, predikant te Was senaar sprak op deze avond over de verlamde man. die door vier vrienden door een gat in het dak van de woning, waar Jezus vertoefde, voor Jezus werd neergelaten in de hoop dat Jezus voor deze mens iets zou doen. Het was immers niet mogelijk op ge wone wijze door het volle huis met deze man tot Jezus te komen. Zij ge loofden dat Jezus hun vriend beter zou maken. Jezus had immers gezegd: „Wie tot Mij komt zal Ik genezen van alle kwalen". Zo is het ook met het Zondagsschool werk, aldus ds. Van Duinen, dat hij uit eigen ervaring kende. De vier mannen zijn de mensen, die de schouders onder het Zondagsschoolwerk zetten, die de kinderen tot Jezus brengen. Tachtig jaar wordt dit werk nu in Schiedam gedaan. Veel moeiten ge troosten de medewerkers zich voor dit werk, maar zij vinden voldoening in de wetenschap, dat mede door hun werk kinderharten in aanraking worden ge bracht met Jezus, die de zonde en het verdriet wegneemt. De avoiid werd besloten met de ver toning van de film „Die Nachtwache". Geboren: Matty F. d v M de Wit'en T den Outer; Maria G, d v A Verbeek en M H op 't Holt; Peter J. z v A K Quartel en H v d Marei: Robbert J. z v H J van Kernebeek en J C F Cleton; Johannes, z v S Klaasse en M A J van den Heuvel. Overleden: M E A Beukers. 55 j„ wed. van C A de Rcgt. owatwuucijwa" —y i- aan en maakte proces verbaal op. Het bleek dat zij nu 92 tulpen hadden afge sneden met de bedoeling deze te ver- k°ê|ndaders waren de 14-jarige C. L. S. en de 15-jarige F. B-, beiden leerling- bloemisten uit Rotterdam. Het vijfde Toonkunst abonnements concert dat donderdag 24 mei in het Passage theater te Schiedam door het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal worden verzorgd onder leiding van .Eduard Flipse, zal in verband met het jubileum van Toonkunst een enigszins feestelijk karakter dragen. Als solist zal optreden A. S. H. A. 1 Blaisse, de bekende Schiedamse notaris, die óp de piano medewerking zal ver- -lenen aan de uitvoering van het Eerste pianoconcert in C op. 15 van Beethoven, r Verder zullen werken van Wagner, Leon Orthel, Wagenaar en Mozart wor den uitgevoerd. Op maandag 28 mei om half elf zal in het Passage theater te Schiedam een paedagogisch jeugdconcert worden ge- geven door het Rotterdams Philharmo nisch'Orkest. Dit concert zal worden bijgewoond door de leerlingen der beide hoogste klassen van de Schiedamse u.l.o. scholen én door de leerlingen van het nijver heidsonderwijs. Utgevoerd zullen worden werken van Von Weber, Frank, Colestan en Tscbai- kowsky. i RUZIE."Drie Noorse zeelieden kregen op het terrein van de Tankerclaening N.V. te Schiedam dinsdagavond ruzie met elkaar. Zij raakten in gevecht waarbij een van hen in het water vieL De inmid dels gealarmeerde politie heeft de man er uitgehaald. Concert „SI. Caecilia Op woensdag 23 mei zal om acht uur in het gebouw Arcade te Schiedam het R.K. Schiedams Mannenkoor „St. Caecilia" een populair concert verzorgen. De bekende radioartist Jules de Corte zal aan deze uitvoering medewerken. Aangiften van IS mei. BEVALLEN: "L M C Trel—Klasen z: A E Streefkerk\T Gent d; M StraussBos z; M E Uijttenbroek—Teuling d; A L v Wijnen- v d Linden z; H R A Hofman—Fransen z: A Pol—Dijkstra d; A T J Rila—Vis z; H S Brentjes—Teunisse d; W C Lowiessen— Potjes d: J B Borsten—v d Brink z; D Bons—v d Mij de d; W P C v Katwijk- Kline z; M op 't Endo—v d Hoeven z; A Schalk—Bragt z; M N Noest—v d Meer z; G C de Leeuwv Lint d; M J W Collignon Elsinz z; J Boon—Buizer d; T Bak—v Gijzen z* A Brand—de Boer d; M A Stuifzand Balkhoven z; G v Steyeninck-Kooijman. z' N v BevcrenHoude d: P KootKoffij- b'ere d: R M Swam—Bakkenist z; C A Ester—de Smit d: C M Dickboff—Legerstee z- A Muth—Vennink d; M Krins—Moerman z' M v Gelderv Boven d: C v Beelen v d Berg d: O Wiegman—Osman z; M E v Donk—Vos z: N Vliegenthart—v d Marei rit d v de MeersemanGeuzebroek z; R SchotSeinen z; J MastenbroekHartevelt z. J Noels—v Asperen z. OVERLEDEN: M C de Groote, vr geh gew m G H v der Veen 80 -j: HM Choufoer, vr van H G F Sips 67 j: P Braaksma, man van T Versluis 50 j; GD Laurel!, man van S F Walker 61 j: W C Noordijk, ongeh man S3 j- p A C Stam, vr geh gew m C H .Thinker 81 j; J J van Noord, man van A Verke'k 47 j: C Spuij, man van G E v de Lane 70 j: H J Polhuijs, man geh gew m bj Kok 80 j; G H de Vries, vr geh gew m j J L Pfeyffer 87 j; H C van Zanten, man van W F van Moorse! 5J J; J C Op derf Kelder, zoon 10 J; P Kok, vr geh gew 'm H Jongebreur 84 j; E vanKamp, vr geh gew n j Veen 86 Jr. A van Duijn. man van j c Brevet 12 J. Het was voor het Zonnehuis aan de Boerhaavelaan te Schiedam dinsdag een belangrijke dag. 's Avonds werd daar namelijk aart zeven deelneemsters aan de cursus voor zickenverzorgster het diploma uitgereiktHet ivas de eerste maal dat deze' cursus in Schiedam werd gehouden. Na het examen, dat eerst werd afgenomen, deelde het bestuurslid van het Zonnehuis de Rotterdamse arts dokter W. Mett de diploma's uit. De oud-directrice van het tehuis, zuster C. Rijksen, die een aantal vakken bij deze opleiding doceerde, heeft daarbij nog enkele hartelijke woorden gesproken terwijl namens de cursisten enkele cadeau's aan de docenten overhandigd werden. De geslaagden tcaren fop deze foto v.l.n.rj Jannie van Rooijen uit Harme ien, Annie Stolk uit Molenaarsgraaf, Janny Moerman uit Vlaardingen, De Schiedamse Volleybal Club S.V.C. heeft in de afgelopen week behoorlijke resultaten geboekt. Het juniorteajm speelde tegen kampi oen Concordia een aardige wedstrijd, de laatste van de competitie en wist een keurig 22 gelijkspel te behalen. Heren 2 speelde eveneens haar laatste compe titie-wedstrijd en won reglementair met 40, aangezien de tegenpartij niet kwam opdagen. Alle S.V.C.-teams zijn nu uitgespeeld, wat de competitie betreft. Hoewel dit jaar geen kampioenschappen werden be haald, mogen de bereikte resultaten toch zeer goed genoemd worden, spe ciaal van het juniorteam en het eerste dameszestal. S.V.C. gaat zich nu weer terdege op de training toeleggen. Ook de buitentraining vangt weer aan en wel op woensdag 16 mei in het Sterrebog, des avonds 7 uur. De tweede serie wedstrijden van het S.V.C.-nederlaagtoernooi zijn op één wedstrijd na wederom Schiedamse over winningen geworden. Dames 2 verloor dit keer met 30 van het Z.V.C.-zestal. Deze nederlaag was voornamelijk te wijten aan het feit, dat het Schiedamse zestal iedere keer met andere dames in het veld komt, het geen het spel uiteraard niet ten goede komt, doch de technische commissie een beeld van de beschikbare krachten moet geven. Dames I speelde een goede wed strijd en won verdiend met 21. Evenzo deden beide herenteams. 21 bleven de Schiedamse heren hur. te genstanders na spannende strijd ei*, baas. Deze wedstrijden lagen zoals verwacht op een hoger plan dan de eerste serie. Vrijdag 18 mei a.s. komt bekerhouder Smash op bezoek. Spannende en prettige wedstrijden kunnen weer verwacht wor den. Nel Pennetoaard uit Rotterdam, ITilma Bos uit Giessendam, Corrie Welbedacht uit Rotterdam en Ida Verschoor uit Klaaswaal. Voor Nederlandse clubs is de deel name aan deze negende internationale Haringrit extra aantrekkelijk gemaakt, doordat de KNMV haar heeft aangewe zen als één van de vijf touristische evenementen, waaraan clubs moeten deelnemen om mee te dingen naar^ een zilveren beker, de „Tourist Trophy die de KNMV beschikbaar heeft ge- steld. Ook nu weer zal de bekende „Vier- Visstedenrit" aan de Haringrit gekop peld worden. Deelnemers aan deze rit zullen tussen tien en twee uur moeten starten in IJmuiden en dan het uitge stippelde parcours via Katwijk en Scheveningen naar Vlaardingen afleg gen. Zij tellen daar gewoon .mee als deelnemers aan de Haringrit, maar er zijn bovendien drie prijzen beschikbaar voor de „Vier-Visstedenrit", Het eindpunt van de tocht is ook dit jaar weer het Handelsgebouw. Daar zullen de deelnemers dus ontvangen worden, natuurlijk weer met haring en brood en andere verversingen. Dege nen. die dit jaar voor het eerst aan de Haringrit deelnemen, ontvangen de Haringritplaquette en de anderen krij gen een „jaarring" bij hun plaquette en tevens een reverspeld. Van twee uur tot half zes kunnen de deelnemers zich aan het eindpunt melden en van half drie tot vijf uur bestaat er voor hen weer de gelegenheid om aan de be- hendigheidsproeven, die vorig jaar zo in de maak zijn gevallen, deel te nemen, nemen. Voor hen, die iets van de rivier en de havens willen zien, zal er gelegen heid zijn voor een rondvaart met een salonboot van de ;.Spido", die vermoe delijk van de Oosthavenkade bij het monumentenplein zal vertrekken en wel om drie uur en om kwart voor vier. Ook niet-deelnemers aan de Ha ringrit kunnen deze rondvaarten mee maken. Om vijf uur vindt de officiële ont vangst van de buitenlandse deelnemers en van de delegaties der Nederlandse rijders op het stadhuis plaats. Om tien minuten voor zes gaat men zich opstellen in de Prins Hendrik straat, de Stationsstraat, de P.K. Dros- saartstraat en eventueel ook in de Die- penbrockstraat voor het défilé, dat men hoopt voor de ingang van de Stadsge hoorzaal te kunnen afnemen. Om zeven uur begint de prijsuitreiking in de zaal Harmonie en daarna is er op het feest terrein aan de Broekweg en in de Stads gehoorzaal een variétéprogramma, dat respectievelijk om acht uur en om kwart over acl^t Jjegint. Het program- De voetbalvereniging „Excelsior/M" gaat een tegenbezoek brengen aan de sportvereniging „Biirgerspital" in Basel. Vorig jaar vertoefden de Zwitsers een week in Maassluis en nu zullen onze stadgenoten van 19 tot 26 mei de gasten zijn van de Zwitserse sportvrienden, welke zeer prettige herinneringen be waren van hun bezoek aan ons land. De groep van Excelsior wordt ge vormd, naast het eerste elftal met drie invallers, door een aantal dames en heren, die dit eerste buitenlandse bezoek in de geschiedenis van de vereniging meegemaakt. Het gezelschap bestaat uit 24 personen en vertrekt vrijdagavond om 5.42 uur van Maassluis naar Hoek van Holland, waar overgestapt wordt op de internationale trein naar Basel, die zater dagmorgen om 6.25 uur aldaar arriveert. Er is een zeer aantrekkelijk program ma vastgesteld. Zaterdagmiddag wordt het grote ziekenhuis (800 bedden) te Basel, waarvan „Biirgerspital" een sport. afdelmg uit de personeelsleden vormt, bezocht. Om half vier vindt de ontvangst door de directie van het ziekenhuis plaats. Des avonds wordt de wedstrijd BiirgerspitalExcelsior gespeeld op het sportterrein „Geigy" bij het waterkracht station aan de Grensachterstrasse. Zon dag is een rustdag en bestaat er gelegen heid voor kerkbezoek. Maandag 21 mei wordt een autotocht van 239 km. gemaakt via Koblenz, Schaffhausen, Wmterthur, Zurich, Baden en Brugg. Be volgende dag staat een autobustocht via Bern, Thun, Beaten- berg en Niederhom op het programma. Woensdag gaat men naar Interlachen en verder via Brienz en Brimingpass naar Luzern, Donderdag wordt te Emmem- brücke een wedstrijd gespeeld tegen „Viscose" en vindt des avond een amu sementsavond te Basel plaats. Vrijdag, 25 mei worden Eiel en Magglingen nog bezocht. In deze tocht is o.a. een bezoek aan de „Eidgcnössischen Sportschool" en een horlogefabriek in Biel opgenomen. Zaterdag. 26 mei wordt des morgens j afscheid genomen van de leden van LBurgerspital" en vertrekt men om 10.27 bur uit Basel om hopelijk des avonds elf uur in Maassluis te arriveren. Het Schiedamse G.T.B. dat lange tijd de onderste piaats bezette en de degra datie nauwelijks kon ontlopen heeft met inspanning van alle krachten kans gezien de laatste drie wedstrijden in een over winning om te zetten en zodoende al thans voorlopig de rode lantaarn aan een andere vereniging over te dragen. De stand ziet er nu als volgt uit: G.T.B. 8 uit 15, RSM 7 uit 15, ZWSH 7 uit 15. A.s. zaterdag gaan de Schiedammers bij ZWSH, dat aan de Schulpweg speelt op bezoek. Mocht GTB er in slagen ook deze wedstrijd in een overwinning om te zetten, dan is het vrijwel zeker dat de Geelzwarten hun eerste klasserscnap zullen behouden. Dit belangrijk treffen staat onder leiding van scheidsrechter L. de Groot, Aanvang 4.15 uur. GTB 2 speelt op de Havendijk tegen DVO "32-2 uit Vlaardingen. GTB gaat maandag, 2de Pinksterdag een toer maken naar Nijmegen en speelt daar om 3 uur tegen PGEM. De toe. ringcar waarmee de reis zal geschieden vertrekt 's morgens om 7.30 uur vanaf de Westfrankelandse kerk, Nieuwe Ha ven. Van alle openbare gebouwen in Maas sluis zal morgen ter gelegenheid van het bezoek Van de Commissaris der Koningin van 14—18 uur de vlag worden uitgesto ken. Aan de burgerij van Maassluis wordt verzocht hetzelfde te doen. opdat de ge meente donderdagmiddag een feestelijke aanblik geeft. I De filmavonden, die in de maanden maart en april gehouden zijn, hebben de donateurs en belangstellenden van de Cefa Maassluis zeer op prijs gesteld. Voor de maand mei moest er weer een goede film zijn en de Cefa heeft beslag kunnen leggen op de fascinerende film: Heidi. De personen, die er in spelen zoals de kleine Heidi, de Geitenpeter, de Grootvader op de berg, de begrijpende huisknecht, de niet zo begrijpende gou vernante en vooral het verlamde meis je Clara, dat door het natuurkind Heidi er toe gebracht wordt weer te gaan vechten en te overwinnen Zij al len houden oud en jong in een blijmoe dige spanning tot het plezierige einde van dit ontroerend, onschuldig verhaal. Het is een gevoelige film. waarbij het prachtige Zwitserse landschap een grote attractie vormt. Een film, die door iedereen gewaardeerd wordt en die iedereen wat te zeggen heeft. De Cefa brengt deze film op donderdag 24 mei in gebouw Luxor. ma dat op beide plaatsen dezelfde num mers omvat, wordt verzorgd door de heer G. Vink. De organisatoren van deze negende Internationale Haringrit hopen. dat op 9 juni de Vlaardingse bevolking, door zo veel mogelijk vlaggen uit te steken, haar bijdrage tot de feestelijke stem ming in de stad zal leveren. In het bij zonder geldt dit verzoek tot hen, die langs de route wonen waarlangs de deelnemers naar de finish rijden. Deze route gaat door de tunnel en langs de mr. L. A. Kesperweg, Schiedamse- dijk, Julianasingel. Binnensingel. Ver- ploegh Chasséplein, Schiedamseweg, Oosthavenkade, Julianabrug, Handels gebouw. De Vier-Visstedenrijders komen van de Maassluissedijk, via Industrieweg en Parallelweg naar het Handelsge bouw. Een probleem op zich zelf is de vraag naar logiesgelegenheid. "Wie meent dat hij ter gelegenheid van de Haringrit een of meer deelnemers on derdak kan verlenen, kan zich met het sekretariaat in verbinding stellen. Dit is gevestigd in de Eendrachtstraat 55, telefoon 5556. Tenslotte zij nog vermeld dat het in de bedoeling ligt om in de maand sep tember een feestavond te organiseren voor de medewerkers aan deze negen de Internationale Haringrit. Bij een volgende Haringrit zal ook de rijdende melkbar van de Nederlandse men. Dit jaar had men al een andere Zuivelcentrale naar Vlaardingen ko- afspraak voor 9 juni. Franse Iroepen hebben gisteren in ds onmiddellijke omgeving van Algiers een dorp ontdekt, dat door de Alge rijnse nationalisten als een vesting was versterkt. De Fransen gingen onmid dellijk tot zuivering van hei gebied over, doodden 26 rebellen en namen er 70 gevangen. Bij de Franse militaire acties zijn gisteren in totaal tenminste 110 op standelingen gedood. Volgens nog onbevestigde berichten zouden de twee elkaar beconcurreren de Algerijnse nationalistische bewegin gen, het „Nationale Bevrijdingsfront" er, de „Nationale Algerijnse beweging." besloten hebben hun optreden tegen de Fransen samen te bundelen. In de afgelopen maanden zun veel Algerijnen om het leven gekomen bij botsingen, tussen deze twee groepen. Volgens het Engelse blad „Daily Er press" zijn er geruchten volgens welk." prinses Margaret van Engeland zich binnenkort zal verloven met prins Christiaan van Hannover. De prins had in een vraaggesprek met een corres- pondent van het blad gezegd, deze e." ruchtcn niet te kunnen bevestigen noch tegenspreken. Prins Christiaan is een broer van ko ningin Frederika van Griekenland en van de Hertog van Brunswijk. Hij heef» onlangs een proces gewonnen om vast gesteld te krijgen, dat hij de Britse na." tionaliteit heeft, ofschoon hij van Dun. se afkomst is. Dit geschiedde op grond' van het feit. dat hij een achter-achter kleinzoon is van Koningin Victoria. Tijdens de oorlog was hij officier van een Duits regiment, dat naar het Rus. sische front werd gezonden. Na de oor- log vestigde hij zich eerst in de VS daarna in Londen, waar hij thans een der directeuren van een scheepvaart maatschappij is. Om 11 uur arriveerde de vorstin met haar gevolg op het terrein voor het Shellgebouw. Hier wapperde een grote oranje vlag. Ter begroeting waren aan wezig jhr. mr. J, H. Loudon, directeur generaal van de N.V. Ned. Petroleum Maatschappij cn de directeuren van de „Koninklijke" dr. -ir. H. Bloemgarten. F. A. C. Guépm en ir. L. Schepers, als. mede de directie vap de Shell Installa ties en Fabrieken „Pernis", ir, J. W. Ernste, directeur cn de onderdirecteuren A. H. J. Otto, mr. H. van der Heide en ir. F. H. van Heel. Zij werden aan de Landsvrouwe voor gesteld door burgemeester G. E. van Walsum. Ook de commissaris van de Koningin in de provincie Zuiid^HoIland, rrtr. J. Klaassesz, was aanwezig. Hij maakte het gehele werkbezoek van de vorstin mee. Nadat de negenjarige Seva van den Bergh de vorstin bloemen had aange^ boden, vond de officiële ontvangst plaats m de grote lunchkamer. De directeur- generaal van de N.V. Koninklijke Neder landse Petroleum Maatschappij, jhr. mr. JJ. H. Loudon, sprak hier een welkomst woord. Het verheugde de spreker dat de Koningin zo kort na het bezoek aan het laboratorium van de onderneming te Am- Zaterdag heeft de voetbalvereniging Vlaardingenhet 25-jarig bestaan herdacht. Op een receptie., die in Muzanda werd gehouden hebben velen het bestuur van deze zaterdagmiddag- Ned. Chr. Vrouwenbond. Ds. J. van Noort, Ned. Herv. predikant te Vlaardin gen spreekt donderdagavond acht uur in de Zuiderkerk voor de afdeling Maassluis van de N.C.V.B. over „Jehova-getuigen". Ver. Chr. Onderwijs. De vereniging voor Chr. onderwijs komt woensdag avond acht uur in het Tehuis voor Zee lieden te Maassluis in jaarvergadering bijeen. Naast de jaarverslagen vermeldt agenda bestuursverkiezing. Met uitzonde ring Van de heer D. Lub zijn de aftre dende leden herkiesbaar. Na de pauze houdt de heer P. Westerhof. hoofd van de Groen van Prinstererschool l.o. een causerie. Voor de leden van de zakenstudie kring te Vlaardingen heeft de R.K. To neelvereniging „Vondel" gisterenavond in de stadsgehoorzaal het. vrolijke mys teriespel „Als de Klok waarschuwt" opgevoerd. Dit toneelstuk, dat door R. en C. H. Feenstra werd geschreven en zich in een Fries landhuis afspeelt werd door de leden van „Vondel" met veel gevoel gebracht.' Aangezien de heer C. v. d. Lugt, die aanvankelijk de hoofd rol zou vervullen, door ziekte verhin derd was, werd zijn rol te elfder ure door de heer H. v. Gullik uit Rotter dam overgenomen. Ondanks zijn korte voorbereidingstijd heeft hij zich uitste kend door de moeilijkheden heen ge slagen. Van de verdere medespelenden willen we op de eerste plaats de heer L. Baard, die een uitstekende ex-zec man-huisknecht uitbeeldde en mevrouw J. v. Keulen-Kerklaan als freule Smi nia, vermelden. Maar ook de overige medespelenden waren best. De regel berustte bij de heer W. Mesch, die te vens een ongetwijfeld moeilijke rol uit stekend speelde. Het decor, dat door de firma van Beijnen uit Amsterdam was verzorgd, was perfekt. Aan het slot van de avond bood de heer M. v. d. Vus een schitterende fruitmand aan de regisseur de heer Mersch aan. Inenting. Donderdag 17 mei bestaat er weer gelegenheid tot inenten tegen difterie en kinkhoest in het Groene kruisgebouw aan Schoolstraat te Hoek van Holland 's middags om half drie. Burg. stand Hoek v. Holland. Geboren Catharina A. M. d. van A. M. G. v. d. Heuvel en B. J, D. Tiggelman Eduar- dus A. M. zn van H. A. Linthorst en G. J. Hobijn. Ondertrouwd A. Mostert 29 en A. W. H. Paerel 21 jaar. Toneelavond van Hudig en Pieters. De personeelsvereniging van de fa Hu dig en Pieters te Hoek van Holland heeft voor vrijdag een toneelavond ge arrangeerd welke gehouden wordt te 8 uur in de zaal van hotel America. Het toneelwerk getiteld „Een stadhuis op stelten" wordt geheel met eigen krachten opgevoerd. Voor de leden die door hun dienst des avonds verhin derd zijn zal het zelfde stuk des mid dags worden opgevoerd. Aanvang der middagvoorstelling 2.30 uur. Heropvoering Bazuinen om Jericho. Op veelvuldig verzoek heeft het Hoeks Amateurs toneelgezelschap o.l.v. de re gisseur de heer O. Verroen besloten op donderdag 17 mei een tweede opvoering te geven van het verzetstuk „Bazuinen om Jericho". De toneelavond in Ame rica te houden vangt aan te 8 uur. Dinsdag herdacht het echtpaar C. de KoningLangelaan wonende aan de Maaslandsedam te Maasland zijn 30- jarige echtvereniging. Het is voor bei de oudjes een zeer drukke dag gewor den. Zeer vele gelukwensen heeft dit gouden echtpaar op deze voor hen bij zondere dag mogen ontvangen. Des avonds bracht de muziekvereni ging „Euterpe" het gouden paar een serenade. Ook burgemeester Groot En- zerink is het gouden paar persoon lijk geluk wezen wensen. Logger verse haring Sch 123 met I 4850,— Notering verse haring 10—15.30. makreel 13,5017,20, beide per kist van 50 kg. Log ger verse vis Sch 55 met 14.030 en 3 kust- vissers met in totaal 630. Prijzen verse vis heilbot 2 29—2,59 per kg. kabeljauw per 100 kg 68, grote koolvis per 100 kg 33, leng per 100 kg 30—38 per 40 kg, middelkabel jauw 24—25, kabeljauw 1 26.50 kabel jauw 2 25, kabeljauw 3 22. middelkool vis f 10.80—17,50. grote schelvis f 29. groot middelschelvis j 2529, klein middelschelvis 22—23, schelvis 1 t 22—24 schelvis 2 22- 23,60. Wijting 23.50—24,50, wolf 17.50—20, middelschol 38, klein middelschol 25, schar 13,50—17. Dinsdagavond 15 mei heeft een af deling van de Vlaardingse ARJOS in het Jeugdhuis aan de Hoogstraat" een vergadering belegd. Mejuffrouw Teyge- ler behandelde daar als onderwerp de daar als onderwerp de Staatkundig Ge reformeerde Partij. In het kort werd de geschiedenis en het ontstaan van de S.G.P. behandeld. Uitvoeriger be sprak inejuffrouw Teygeler het karak ter en de praktische werkzaamheid der S.G.P. Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen, die door verschillende aanwezigen werd aangegrepen. De heer Th. Bol gaf deze avond nog een bul tenlands overzicht. Uitslagen van zaterdag 12 mei: Or. Nassau 3Spirit 3 9—1, S.S.V. A—Or. Nass. B 31, Maassl. AOr. Nass. C 2—1. Maandag 21 mei op de tweede Pink sterdag zal Oranje Nassau deelnemen aan de jaarlijkse Bondsseriewedstrijden der C.K.B. Deze wedstrijden zullen wor. den gehouden in het gemeentelijke sport park te Arnhem, naast het prachtig ge legen park Sonsbeek. Bij een totaal van drie honderd dertien teams uit het ge hele land slaat Oranje Nassau geen slecht figuur. Er zal met vier senior en drie junior teams worden deelgenomen. Het gezelschap van circa honderd per sonen zal met twee geriefelijke bussen naar Arnhem reizen. Bij de brandweer kazerne aan de Hoflaan is het vertrek punt. club gelukgewenst. Onder hen bevonden zich de wethouder voor sportaange- legcnlieden de heer H. K. vart Minnen, namens de Vlaardingse Bond voor Lichamelijke Opvoeding de heer J. j Pleysiet en namens de afdeling Rotterdam van de KN.V.B., de voorzitter Bijloo. 's Avonds werd een gezellige feestavond gehouden. De bestuursleden van de vereniging lieten zich 's middags lachend fotograferen. .'7 Zoals bekend, zal op Vlaggetjesdag zaterdag aanstaande een sportieve wed strijd onder de schippers der gepavoi- seerde Scheveningse loggers worden uit geschreven voor de mooist versierde logger, waaraan een grote prijsvraag voor het publiek verbonden is. Een jury, bestaande uit de heren B. Korving, oud-schipper, T. J. van Leeu wen, hoofd 2e Thaborschool, M. J. Beek man, directeur Visserijschool, zal over de moeilijke vraag beslissen wie van de loggers voor de prijs in aanmerking komt. Op vrijdag 18 mei zal in de Haagse couranten een bon worden afgedrukt, waarop het publiek de naar zijn smaak mooist versierde logger kan invullen. Deze bonnen kunnen worden gedepo neerd in de speciaal daartoe bestemde bussen aan de havens. Deze bussen wor den geplaatst aan; Vissershavenweg, voor Gebouw van de Haringafslag (no. 23), Vissershavenweg, korte zijde voor Zee vaartschool (no. 56) Schokkcrwcg 38, de Lelykade, hoek de Rijkstraat (voor ge bouw Nautilus). Na zaterdag 7 uur kunnen geen bonnen meer worden ingeleverd. Aan de schipper van de mooist ver- sieide logger zal door de voorzitter van het Comité Vlaggetjesdag, de heer D. A. den Duik. een taart met daarop het num mer van zijn schip gespoten, plus een medaille, ter beschikking gesteld door het Algemeen Haags Comité, worden uit gereikt. Twee Scheveningse meisjes in kleder dracht zullen des avonds, nabij het ge bouw van Radio Holland, onder de goede inzendingen loten, wie de prijzen, be staande uit een radiotoestel of solex bromfiets als hoofdprijs en 10 vaatjes haring van verschillende grootte, zullen kijgen. Tevoren hebben de korpsen „Paul Kruger", P.T.T. Harmonie en „Klein maar Dapper" een stertocht gemaakt. sterdam vandaag de gelegenheid had naai de Shell-installaties in Pernis te komen Dit was thans het derde koninklijk bezoek, In 1912 en 1938 mocht de N.V. ook de eer te beurt vallen de koninklijke gast in Pernis te begroeten. De directeur van het Rotterdamse bedrijf, ir. J. W. Ernste gaf hierna een overzicht van de werk zaamheden bij dit fabriekscomplex. Niet minder dan 12 miljoen ton ruwe olie wordt hier per jaar tot een groot aantal eindprodukten verwerkt. In totaal vinden hier 9000 mannen werk. Tegen half twaalf volgde een rondrit over het fabriekscomplex per auto. Er werd eerst een bezoek gebracht aan de controlekamer van de katalytlsche kraak installatie. De Koningin toonde daarbij grote belangstelling voor de opgestelde maquette. Per opstapwagen, het vervoer middel dat onafgebroken over de terrei nen rijdt om het personeel naar de diver se werkplaatsen te vervoeren, vervolgde de vorstin de tocht. De nieuwe kantine werd bezichtigd alsmede het gebouw van de geneeskundige dienst- Hier onderhield HAL zich in de polikliniek geruime tijd met de twee bedrijfsartsen. De tocht over de terreinen duurde ruim een uur. Meer dan 15 km. legde H.M, af per opstapwagen cn langs de wegen ston den honderden arbeiders opgesteld, om een glimp op te vangen van de hoge be zoekster. Om half één arriveerde het hoge ge zelschap weer bij de lunchkamer. Na het nuttigen van de lunch vertrok de Konin gin om kwart over .twee van Prinsessen- plaat naar het gebouw van „Stella Ma- ris". Groot was de belangstelling voor het bezoek van Hare Majesteit aan het Rooms-Katholiek Zeemanshuis „Stella Marls'' aan de Willemskade. Nog voor dat het hoge gezelschap het gebouw had betreden bood de 6-jarige Jefke de Jong bloemen aan, waarna pater P. G. A. Koevoets S.C.J, en de heer A Kuypers respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het Apostolaat ter Zee - door burgemeester Van Walsum aan de koningin werden voor gesteld. In de hal aangekomen maakte zij ken nis met de havenaalmoezenier pater' C, van der Burch en pater J.- Witkamp en mr. J. A. L. M. Loeff en de heren A Driebeek, J, Lips, C. van "t Hoff, J. M Vos en F. Ooms, die van hun dames waren vergezeld. Een groot aantal zeelieden en mede werkenden van „Stella Maris" woonden vervolgens de korte plechtigheid bij. die in de grote zaal werd gehouden.' Pater Koevoets richtte zich hier in hartelijke bewoordingen tot de koningin. Een rond gang door het gebouw was het volgende punt van het programma. Achtereenvol gens bezichtigde men de bazaar, de bar, de bibliotheek en de expeditie. Via de sacrestie begaf de stoet zich naar de kapel en na hier enkele ogenblikken te hebben vertoefd naar de eerste verdie ping. Hier werd de hotelruimte, de ad ministratie, de directiekamer, de verbe ven der aalmoezeniers en de kleine kapel in ogenschouw genomen. Daarna keerde men terug naar het restaurant, waar de koningin afscheid nam van haar gastheren. Bij het vertrek, dat omstreeks half vier plaats vond, vormden de aanwezige zeelieden een erehaag op de kade. Via Westerstraat. Westplein, Suheeps- timmermanslaan, Eendrachtsweg, Man- ritsweg. Kruisplein en Weena, begaf het hoge gezelschap zich naar het Bouwcen trum. waar verschillende afdelingen werden bezichtigd. Hierop hopen wij it onze edities van morgen terug te komen ggpcn Ook op verschillende plaatsen van de Noordwest Veluwe, o.a. in de omgeving van Barneveld, Voorthuizen en Nijkerk, is de nieuwe kippenziekte, de „infectu euze bronchitis", die dezer dagen ut Oost-Brabant en de Peel werd geconsta teerd, waargenomen. Hoewel deze nieuwe ziekte", die in an dere landen reeds langer bekend was, een ernstige bedreiging voor de Neder landse pluimveestapel betekent, is tot nog toe geen enorme sterfte onder de kippen uitgebroken. De ziekte is wei- licht besmettelijk, want zij verplaatst zich van hok tot hok. De symptomen zijn sterk gapen cn piepen. De gToei van de dieren wordt belemmerd en raken totaal „van de leg". Later keert de produktie terug, doch komt veelal niet hoger dan 50 pet. Indien kuikens, jonger dan 6 weken, door deze ziekte worden aangetast, kan aanzienlijke sterfte voorkomen. Meest al is de crisis een week later voorbij. Deskundigen adviseren de dieren veel melk te laten drinken. De jonge dieren blijven dan beter in conditie. De pluim veehouders dachten aanvankelijk met pseudo-vogeipest te doen te hebben. Dit blijkt echter niet het geval tc zijn. Indonesië heeft geen haast mn na de opzegging van de Nederlands-Indone sische Unie formele diplomatieke be trekkingen met Nederland tot stand te brengen. Een woordvoerder van het Indone sische ministerie van Buitenlandse Za- zei ..gisteren, dat zaakgelastigde Kwee Djie Hoo donderdag naar Den aÜ? terugkeren met geen andere tHstructies dan „afwachten". De heer Kwee heeft in Djakarta aan de regering rapport uitgebracht over de verhouding tussen Nederland en Indo- 'nesie, aldus meldt U.P. De koers werd vastgesteld pp 281 dollar. De belangstelling was niet s»M maar redelijk. Het onveranderde divi dend van industrie Loohuizen heeft, invloed op de koers gehad, want dei' bleef gehandhaafd op 144. Een groot verschil is voorgekomen bij certificate Kon Ned. Zout, welke op 405 werd gedaan. Smits Transformatoren»- briek was 10 punten lager op 200 Wyers gaf een daling te zien van 7 pas ten op 3)5. Kempense Zink werd aangeboden 320 f—5) zonder kopers te trekken Ned. Ford moest de koerswinst van punten van gisteren weer afstaan sloot op 475. De aandelen Gouda Ap^o daalden 10 punten tot 298 maar AU- Norit was 6 punten hoger op 561. De biedprijs voor Stoomspinnerij Twen-? werd met 3 punten verhoogd tot w» Amstelbrouwerü was 6 punten lager «p 262. Curagaose Handelsonderneming mo«n de koerswinst van gisteren prijsgave0J"J noteerde 2 punten lager. Daarentegen ws» Ruhaak op 122 7 punten hoger.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2