Nationalisatie van de arbeid Hulp van wie dan ook wordt aanvaard u Ongeregeldheden bij rede minister-president opent Rembrandt-expositie en aansporing Dimlicht Drie straaljagers neergestort Tussenstand Trouwmars 29 MAAL APPLAUS WASHINGTON Cholera eist op één dag 148 levens „Lindbergh-baby" niet hervonden Atoombommen- werper mag niet vliegen Aanval op bewind van Nederland B.P.R.M.S. wendt zich tot int. Rode Kruis Hongersnood in Tibet Weer overzicht Saarland binnen vier jaar Duits MG ACHT DAGEN VRIJDAG IB MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3385 Weerbericht m „De sabotage is een schande PILOTEN ALLEN GERED - r O O Epidemic in Calcutta I Ss? SA ME IS WERKING ffti NIET MILITAIR Voedsel naar hongerende Ambonezen in woonoorden" 5J> Moeilijke opgave a .ffcwh» nog niet bekende oorzaak in moeilijkheden geraakt. macht neergestort. Dc A TTET juiste aantal deelnc- IX mers aan onze zesde Trouw-mars in Amsterdam zal pas zaterdag 26 mei, als alle wandelaars de mis schien nog wat stramme knieën reeds enkele keren gestrekt hebben, bekend zijn. Dan zulten de stille wer kers bij de startbureaus de laatste, definitieve cijfers „met wellicht klamme doch ongetwijfeld vaste hand op de:papieren vastleggen. Dan zuilen- wij allen weten hoe warm, hoe ver en hoeveel het is geworden. V. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhagc: Huyger^plein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.J Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weck. 1 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond: WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Veranderlijke bewolking met hier en daar enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Vannacht zwakke en morgen overdag overwegend matige wind tussen West en Noord. ZON EN MAAN 19 mei: zon op 4.43, onder 20.35; maan op 15.03. onder 2.03. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DR. DREES heeft op een P.v.d.A.- vergadcring gezegd dat er in deze tijd van hoogconjunctuur nog te veel gaat naar te weinigen. Hij bepleitte een belasting om de hoge vermogens- winsten af te romen. Prof. Romme heeft toen gezegd: Waarom dan niet eerder de vrijere loonvorming toegepast? Dan was een deel van het geld dat nu aan weinigen ten goede kwam door toepassing van winstdeling aan velen ten goede geko men. Van socialistische kant, waar men nimmer veel enthousiasme voor de vrijere loonvorming heeft kunnen op brengen, wor..voor het stelsel van winstdeling ook met zo veel gevoeld. Tenminste niet in die zin dat de arbei ders van de ene onderneming of de ene bearijfstak, door het feit dat het in die onderneming of bedrijfstak beter gaat dan in andere, nu meer zouden gaan verdienen dan arbeiders in ar.dere be drijfstakken of ondernemingen. Winstdeling helpt sommige, maar niet alle arbeiders. Zij schept onge lijkheid in beloning en daar zijn de so cialisten tegen. Daarom wiilen zij een belasting op •winsten, die dan in een fonds wordt ge stort, waaruit alle arbeiders een toe-i slag ontvangen. Zo delen allen in dei winst, „onverschillig of zij werken in verlies lijdende ziekenhuizen dan wel in winstmakende jeneverstokerijen", aldus drukte dr. Drees het dezer dagen nogal suggestief uit. WIJ kunnen voor deze suggestie wei nig voelen. Want ze betekent een schrede in de richting van deze situa tie, dat de Overheid de verantwoorde lijkheid op zich neemt voor de vaststel ling en uitbetaling van ieders inkomen en daarvoor belasting heft, ongeacht of men in het vrije bedrijf dan wel in Overheidsdienst is. Men kan de belastingdienst op ver schillende manieren voor nationalisa tie gebruiken. Indertijd bepleitte de heer Hofstra hoge belastingen voor on dernemingen, die, wanneer ze die niet In contanten konden voldoen, eventueel met aandelen zouden kunnen betalen. Geruisloze nationalisatie! Het voorstel van de heer Dreas be tekent de nationalisatie aan de kant der lonen; in feite de nationalisatie van de arbeid. De arbeider, krijgt loon om dat hij werkt, maar zijn loon heeft wei nig meer te maken met het werk dat hij doet in een bepaalde onderneming. Hij wordt betaald door de Overheid. Want dat het basisloon wordt betaald door de werkgever zelf is een pure for maliteit geworden op het moment dat de loonhoogte wordt bepaald door de winstbelasting-opbrengst en het bedrag boven het basisloon door de Overheid wordt uitbetaald. Nog een stap verder en het hele loon- van een arbeider wordt uit de belas tingen betaald. En nog een stap verder en alle salarissen in het vrije bedrijfs leven worden uit de belastingen be taald. DR. DREES verwees in dit verband n&ar de kinderbijslag, die ook on afhankelijk is van de bedrijfsresulta ten. Wij zouden willen opmerken, dat men ter correctie van de fouten die een algemeen loonstelsel in een gecompli ceerde maatschappij teweegbrengt, de hulp van de Overheid meermalen be hoeft. En daaraan hebben wij dan ook de kinderbijslag te danken. Maar men heeft zich bij het nemen van dergelijke maatregelen altijd af te vragen of men daarmee niet de structuur van het bedrijfsleven aantast. Zolang dat bij komstige dingen betreft, aanvullingen die in verhouding tot de hoofdzaak ge ring zijn, zal dat niet licht het geval zijn. Maar als men de kant van dr. Dreet opgaat, wordt bij de loonvorming hel zwaartepunt van onderneming en be drijfstak verlegd naar „het nationale bedrijfsleven" en de resultaten daar van als totaal. Interessant Is dan niet het basisbedrag, maar het winstaan deel. De ruzie loopt immers nooit over de eerste gulden van het loon, maar over de laatste. En over wat dat na tionale bedrijfsleven, waarin alle on dernemingen winstgevend of verlies lijdend, gelijkgeschakeld zijn, opbren gen zal, beslist de Overheid door haar belastingwetgeving. Dit is inderdaad structuurverande rend. De hèer Drees heeft gezeg: „Als men nat dirigisme wil noemen: He geren is nu eenmaal dirigeren". Da. zegt niet zoveel. Het punt van belang is dat er verschil is tussen een regeren dat de structuur van de samenleving verandert en een dat dit niet doet. En van belang is ook dat het ene soort re geren een aanvaardbare en het andere soort regeren een onaanvaardbare structuurwijziging teweeebrengt. DR. DREES heeft gezegd: „Wij zijn bereid tot samenwerking met an dere partijen, zolang ons dat mogelijk gemaakt wordt en zolang we iets in de richting van onze eigen beginselen kun nen bereiken". Wij zien die uitlating in het licht van het bovenstaande. En dan moeten wij zeggen dat er in een gaan in de door dr. Drees bedoelde richting voor de andere partijen een grens is. Voor ons is die grens daar; waar. naar ons inzicht, de structuur van onze samenleving wezenlijk in socialistische zin aangetast wordt. Soekarno tot Congres: eisen Nw.- Guinea Een cholera-epidemie. die kortgeleden in de grote havenstad Calcutta in India is uitgebroken, breidt zich angstwek kend snel uit. Volgens de gemeentelijke gezondheids dienst zijn er alleen al gisteren 148 per sonen aan de ziekte bezweken. Een verhaal, dal de ontvoerde baby van het echtpjaar Lindbergh indertijd niot vermoord zou zijn en zich nu plot seling na 24 jaar gemeld zou hebben, blijkt een weinig verheffende „stunt" te zijn geweest. De Amerikaanse recherche heeft verklaard, dat het ver haal volstrekt ongegrond is. Een barkeeper in Mexicali aan de Mexicaanse grens heeft beweerd dat zijn moeder hem indertijd een brief heeft geschreven, waarin zij hem open baarde dat hij de ontvoerde zoon van de beroemde viieger Lindbergh zou zijn. Thans heeft een detective deze barkeeper ondervraagd en vastgesteld dat de man niet in staat was een samenhangend verhaal over de zaak op te dissen en „voortdurend zijn ant woorden veranderde". Charles Lindbergh heeft op 12 maart 1932 positief bet lijkje van zijn elf dagen tevoren ontvoerde zoontje Char les Augustus herkend. Wegens deze moord werd Bruno Richard Ha.uptmann in 1935 tërechtgesteld. Alle.Britse atoombommenwerpers van het type Vickers Valiant worden sinds gisteren op.de grond gehouden, omdat verleden week' «én „toestel neergestort' is. De grote viermotorige toestellen wer den voor het eerst in maart gedemon streerd. Drie squadrons van de R.A.F. zijn' er nu mee uitgerust en dozijnen bemanningen worden er voor opgeleid. Het vliegtuig is zo ingewikkeld dat de bemanningen vyf jaar bij de squa drons blijven en geen andere plaats krijgen of promotie-maken. PRESIDENT Soekarno van Indonesië heeft gisteren in het Amerikaanse Congres gepleit voor afstand van westelijk Nieuw- Guinea aan Indonesië. Hij noemde dit Nederlandse gebied een kankergezwel in het politieke lichaam van het Indonesische moederland. Over de buitenlandse hulp die de Ver. Staten verlenen, zei Soekarno, dat de miljarden die Amerika daarvoor uitgeeft, verspild zijn tenzij men er de economische gelijkheid van de onontwikkelde landen mee bevordert. De Indonesische president sprak in het Engels. Negen en twintig keer werd hij door luid applaus onderbroken. Onder zijn. gehoor bevonden zich vertegenwoordigers van 65 buitenlandse ambassades, onder wie rar, S. G. M. Baron van Voorst tot Voorst van de Neder landse ambassade. Er was géén applaus toen Soekarno over Nieuw-Guinea sprak. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden hadden voor Soekarno's rede een bijzondere gemeenschappelijke zitting belegd. Voordat hij zijn toespraak hield had Soekarno een Mohammedaans gebed uitgesproken bij het graf van een man die hij een van zijn leer meesters heeft genoemd: George Washington, die de Verenigde Staten naar onafhankelijkheid heeft geleid en de eerste president van Amerika werd. tlsch-Afrikaanse conferentie In Ban- dbeng, het Congres van de Verenigde Staten met algemene stemmen zijn goed keuring heeft gegeven aan een resolu tie, waarin dc traditionele antikoloniale houding van de V.S. werd bevestigd. Hij zei verder dat Indonesië samen werking van de Verenigde Staten vroeg ..tot wederzijds welzijn van beide lam den", ten einde het te helpen ..de moei lijkheden, ontstaan door economische of politieke mededinging van buiten af", te overwinnen. „Men beweert dat de bevriSdng van West-ïrian (Nederlands Nieuw-Guinea) nog niet rijp is voor een wijziging in haar koloniale status en dat zij dc lei ding van het Westen nodig heeft ais een overgang-naar de vrijheid", zei Soekar no. „Wij kennen deze leiding. Zij heeft ons, na 350 jaren, achtergelaten met 94 pet. analfabeten. Zij liet ons zonder een voldoend aantal artsen, onvoldoende zelfs om de doodzieken te behandelen." ...In de elf jaren van haar onafhanke lijkheid heeft de Indonesische natie meer menselijke vooruitgang gemaakt, en is zij het toneel geweest van groter menselijk geluk dan „in, de vele generaties van ko lonialisme tevoren. Ons' volk is vrij en in die vrijheid heeft het zijn ziel gevon den zoals de bevolking van West-Iri- an dat zal doen als ook zij de vrijheid zal hebben verkregen." Soekarno herinnerde er met voldoe ning aan dat, kort na de eerste Azia- Deze foto geeft eeii beeld van de. ver woesting die werd aangericht door een straaljager van de Canadese lucht strijdkrachten die neerstortte op het klooster „Kille St. Louiste Canada. Dc foto werd gemaakt tijdens het on derzoek. dat door officieren van de R.C.A.F. werd ingesteld. Koningin Frederika tan Griekenland middenstelt haar zeventienjarige dochter, prinses Sophia, (links) voor aan president Theodor Heuss van West- Duitsland. De president bezoekt op .het ogenblik Griekenland, Het Indonesische staatshoofd voegde er echter aan toe. dat de Indonesiërs ..met grote waardering elke steun, van welke kant deze ook moge komen, zul len aanvaarden, want deze hulp zal hun lasten verlichten en hun strijd verkor ten". (Zowel Communistisch China als de Sowjet-Uriie heeft Indonesië hulp aan geboden). „Wij —zijn - echter vastbesloten, dat geen materiele?'voordelen ons zullen ver leiden tot het wederom opgeven van een deel van onze moeizaam bevochten vrij- hSid, want wij stellen deze vrijheid op hoger prijs dan de produkten. die welk land ook ons kan geven of verkopen", zei Soekarno. De Aziatische landen moeten econo misch en politiek stabiel gemaakt wor den „om hun vrijheid tegen alle aan vallen te verdedigen". Militaire hulp is stellig geen bijdrage voor stabiliteit in Azië. Zij kan er alleen maar toe leiden dat de landen, die haar aanvaarden, af hankelijker wordyi van Amerika en hun waarde als echte bondgenoten in de we reldwijde worsteling voor vrijheid, vre de en voorspoed zal In gelijke mate min der waard zijn. Zonder met name Rusland en comrau- nul.isch China te noemen, zei Soekarno dat Indonesië niet van zins is het voor, bi/old te volgen van „andere revoluties", waarna sommige staten zich onmiddel lijk hebben geworpen op de taak hun zware industrie te ontwikkelen, zelfs ten kóste van het tijdelijke verlies van som mige aspecten van de vrijheid van me ningsuiting. Soekarno had gistermorgen een krans gelegd op het graf van George Washing ton en op het graf van de Amerikaanse onbekende soldaat Na zijn toespraak tot het Congres was hij de gast van vice- president Richard Nixon op het Capitool. Later op de dag heeft hij de Natio nal Art Gallery, het Washingtonmonu- ment en de gedenktekenen van Jeffer son en Lincoln bezocht. Tijdens een verkïezingsrede van de minisler-president dr. Drees, die don derdagavond in een openlucht-meeting van de Partij van de Arbeid in Roer mond werd gehouden, is het tot onge regeldheden gekomen, die een ingrijpen van de politie hebben nodig gemaakt. Toen de bijeenkomst, waar dr Drees het woord zou voeren, op de markt zou be ginnen, hebben groepen van jongelui, die zich hadden voorzien van schilden met verkiezingsleuzen der Katholieke Volkspartij zich naar de markt begeven, waar zij trachten door lawaai te schop pen en door het toeteren met claxons de sprekers onverslaanbaar te maken. Volgens berichten, die uit Kalimpong aan de Tibetaanse grens in New Delhi zijn ontvangen, gaat de opstand in Oost- Tibet tegen de Chinese bezettingstroe pen gepaard met hongersnood. Er doen zich aanzienlijke voedseltekorten voor. De gevechten tussen de Chinezen en de opstandige Tibetanen duren reeds tien weken. De B.P.R.M.S. deelt mede namens de P.N.M.S. een telegram te hebben gezon den aan het Internationale Rode Kruis in Geneve met het „dringende verzoek V£JT1 voedsel te zenden naar de hongerende 4A.AA Ambonezen in de woonoorden". In het telegram wordt gezegd, „dat reeds vier dagen de Nederlandse regering heeft geweigerd hen van de gebruikelijke voedselvoorraden te voorzien". De Am- bonbonezen hebben hier recht op, aldus j het telegram, uit hoofde van de dienst- De politie dreef de groepen demon-'voorwaarden van het voormalige K.N.I.L, stranten uiteen. Toen dr. Drees heti woord zou nemen bleek, dat de eiek- trische kabels van de geluidsinstallatie waren doorgesneden. De minister- dent zeide, dat hij kort tevoren lo had moeten spreken in een waar met stinkbommen gewerkt was en hij riep uit: „Deze sabotage is een f schande". Tijdens de verdere afloop; van de meeting is het in Roermond j onrustig gebleven en de politie moest herhaalde chaz-ges tegen groepen op- j Vanochtend omstreeks half genomen naar net ooiitiebureau. Zii twaalf zijn drie straaljagers vanj werden weer vrij gelaten, nadat de c[e Koninklijke Nederlandse Lucht- rust rondom het marktplein was terug- A A j „ÏWTET GENOEGEN voldoe ik aan het verzoek, deze tentoonstelling te openen en het Is goed, dat Rembrandt in dit herdenkingsjaar wordt geëerd. Deze tentoonstelling is een gelegenheid om óns op de culturele waarden van'het leven te. bezinnen cn z(j toont, wat hij, die 350 jaar geleden géboren werd, voor de wereld heeft kannen zfjn. Tevens kan zij een aansporing zijn om-in de toekomst te tonen wat Nederland op cultureel gebied voor Europa en de we reld kan zijn." Met deze korte toespraak heeft ZJC.H prins Bernhard gisteravond in het mu seum Boymans te Rotterdam de Rem- brandttentoonstelling geopend, die is in gericht ter herdenking van het feit. dat het dit jaar 350 jaar geleden is dat Rem- bi-andt werd geboren. Van 18 mei tot 5 augustus zullen tekeningen geëxpo seerd zijn en van 8 augustus tot 21 ok tober schilderijen en etsen. Tpt de genodigden behoorden de ge zanten, ambassadeurs of zaakgelastigden van vele landen, de minister van on derwijs. kunsten en wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals, de commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland,, mr. J. Klaasesz, verschillende wethou ders van Rotterdam, vele directeuren van binnen- en buitenlandse musea en vertegenwoordigers van kunstenaarsor ganisaties. Voordat de Prins de expositie open de hebben de burgemeester van Rot terdam, mr. G. E. van Walsum. en de directeur van het museum, rirs. J. C. Ebbinge Wubben, de aanwezigen toe» gesproken. Het was de burgemeester van Rotter dam een bijzondere vreugde, de Prins welkom te mogen heten „Wij zijn er zeer dankbaar voor, dat u niet allepn door uw tegenwoordigheid, maar ook door uw bereidverklaring de eigenlijke openingsplechtigheid te verrichten, de betekenis van deze tentoonstelling wilt onderstrepen". Met wij bedoelde spr. de organisatoren van deze tentoonstel ling er. die, welke vandaag te Amster dam wordt geopend. Spr. zei. dat men in Rotterdam bijzonder dankbaar is voor de samenwerking mei Amsterdam. De directeur van het Museum Bov- mans. drs. J. C. Ebbinge Wubben gaf als woordvoerder van het Werk-comite een korte toelichting op de expositie, gewijd aan Rembrandt als tekenaar. Spr. gaf uitdrukking aan gevoelens van grote vreugde en erkentelijkheid voor de steun, die het werk-comité van zo vele zijden en in zo'n ruima mate tere deel is gevallen. „Het zal voor u geen geheim zijn, dat het tot stand brengen van tentoonstel lingen van een betekenis als deze een steeds zwaarder en moeilijker te reali seren opgave wordt. In dit herdenkings jaar is de naam van Rembrandt echter de sleutel geweest tot een offervaardig heid, die in zekere zin als symbool kan gelden, voor zijn kunst. Zonder twijfel weerspiegelt zicht hierin de bewondering en de liefde, die deze kunst over de gehele wereld ontmoet, de verenigde; DE laatste lijd veel bij avond gere den hebbende, viel het ons op hoe veel auto's nog z,g. dimlichten hebben, die in werkelijkheid even verblindend, zijn als hun volle lichten. Veel komt het ook voor dat men dimt zó, dat één' lamp niet en de andere wel verblindt. Een scherpere controle op de kop lampen der auto's lijkt ons wel ge wenst. DE BILT, vrijdag 10 uur: Lucht van polaire oorsprong dringt steeds verder het vaste land van Europa binnen. Tijdens opklaringen daalde de temperatuur de afgelopen nacht op verschillende plaatsen in het noorden, midden en oosten van ons land tot om het vriespunt. De aanvoer van koudelucht neemt dicht bij het aardoppervlak nu in beteke nis af, maar in de bovenlucht daalt de temperatuur nog geleidelijk. In verband daarmee ontwikkelde zich vannacht boven het zuidelijke gedeelte van de Noordzee een kleine storing, die aanleiding gaf tot buien, die plaatselijk vergezeld gingen* van onweer. Deze buien dreven van morgen het land binnen, later aan de kust weer gevolgd door opklaringen. In het temperatuurverloop komt weinig ver andering. Komende nacht wordt in het- binnenland weer nachtvorst verwacht. Samenhangend met de koude in de' bovenlucht blijft de kans op enkele buien bestaan. Frankrijk en West-Duitsland zijn overeengekomen, dat het Saargebied' politiek met 'Duitsland zal worden.; ver-" enigd binnen een tijdsruimte van vier jaar, te rekenen van september of. december 1956 af, zo wordt uit'Parijs' vernomen. j l. 1 -v - De Frans-Duitse besprekingen te' Parijs over de Saarkwestie zouden ech-: ter minder vlot verlopen ten aanzien van- enkele economische aspecten vap. het vraagstuk. Volgens de Franse: staatssecretaris voor - Buitenlandse Zaken, Maurice Faure, zullen déze waarschijnlijk opnieuw besproken moe-; ten worden door bondskanselier Aden- auer en de. Franse premier Mollet, dié 2 juni' in Luxemburg bijeenkomen. Donderdagavond opende ZJCM. prins Bernhard de tentoonstelling tan teke ningen van Rembrandt, welke in hei J de»'.tpotdl,: pB tentoonstelling bevat oen. verscmeling van ruim 250- tekenin- gen, die door verschillends .landen: in bruikleen xyn afgestaan. ZJCJI. prins. Bemhard bekykt in gen j? 'hap van 'de directeur van Museum Boymans, de heer J. C. Ebbinge Wubben, eén tekening voorstellende „Christus en da Apostelen". De heer Ebtfi nge- Wubben richtte, nog het woord. tot. mevrouw BóuchotSau- pique, conservatrice van het Cabinet des Dessins du Louvre, de heer "O. Sköld, directeur van .het Nationale Museum te Stockholm en prof. O. Benesch, direc teur van het Albertina Museum te We nen, die door hun grote medewerking deze tentoonstelling mogelijk gemaakt hebben. Nadat de genodigden, de expositie be zocht hadden, begaven, zij zich naar het Raadhuis, waar zij nog geruime tijd bijeen waren. istallatie j -i en zaal, I «I O LJ gekeprd. Een van de piloten is in de nabijheid van Groesbeek uit zijn toestel gespron gen en veilig neergekomen.- Een tweede piloot is in de buurt van Diepenheim uit i de straaljager gesprongen en eveneens veilig op de grond gekomen bij Haaks- (lric be-bergen. De derde piloot heeft zijn machi- HOOFDBESTUUR STICHTING 1940—1945 istuurders hebben allen veilig de I grond bereikt, j De drie toestellen, Thundcr- streaks F84-f, van de vliegbasis Markvelde. bij de weg van Hengeveld Het. hoofdbestuur der Stichting 1940— At u i Ti 45, heeft uit zijn midden het volgende!Volkel, zijn boven Duitsland door ne in de buurt van de gemeente Bergh verlaten. Het toesnel is viak-bij de grens op Nederlands gebied neergekomen. Het toestel dat bij Diepenheim neer stortte kwam terecht in de buurtschap 1945, dagelijks bestuur gekozen, waaronder J. Smallenbroek, Assen, voorzitter: prof. dr. ir. H. van Riessen. Delft, vice- voovzitter, mr. A. H. van Namen, Am sterdam, secretaris; mevrouw A. A. J. Driebergen-Van der Meiden, Blaricum, 2e secretaresse; H. A. Douque, Am sterdam, penningmeester. In de afgelopen nacht liep de 48-jarige G. C. H. die in beschonken toestand verkeerde met zijn rijwiel in de hand over de Loosduinseweg. Hij kwam te vallen en brak zijn rechter- onderbeen. naar Neede, Het toestel raakte een boom en boorde zich in de grond. De vliegtuigen maakten deel uit van een formatie van vier. Het vierde toe stel heeft nog op het nippertje -veilig op de vliegbasis Volkel kunnen landen. De toestellen hebben waarschijnlijk met brandstof gebrek te kampen gehad. Ze waren op oefenvlucht boven Oost- Nederland en West-Duitsland. Dat neemt niet weg, dat wij van tijd tot tijd de reeds binnen gekomen aanmeldingen bij elkaar tellen ën „tussenstanden" ma- kén, iofls dat in dë sportwereld heet.-w.-. Hieronder volgt (nog acht dagen voor de 26e) zo'n tussen stand van de groepen. De tussen haakjes-geplaatste cijfers geven de aantallen deelnemers aan. Waeht niet te lang met uw In schrijving. Donderdag 24 mei worden alle inschrijvingen met 0,10 verhoogd. Doe het dus nu! Of anders morgen De groepen zUn: 12 kilometer. G.V. „Sandow" (56, drie groepen): „De Visser»" (19); Impeesa'g menod 60 (21): „De Poolster" Horde 51 (25, twee groepen); „Bartimeua" (17); „Frankendael" Horde 71 (22); „De Lentebloem (18); „Jan van Hoof Groep 9 (34); Impeesa'g Groep 19 afd. Welpen (22); Prinses Margrielgroep 39 N.P.V. (271; Chr. Lycëum Mo reel- jestraat Kla? 13 (11); Pers. Ver. Fles sen Melkfabriek ..Holland" (19); W.S.V. ,J)e Rijn" (18): W.S.V. „Het Vrolijke Troepje" (13); Welpengroep „Pro Rege" (21): Wülem de Zwijger- groep Welpen (29); Jeugdver. „Men- ntste" Mr. Bouwensgroep (23): N.P.V, ..Karei Doorman" 94 (14); Van Loon- «ehool (37); Louise de Collgnyscbitol (81); Idenburgschool (37); Benönck- school (85, vier groepen); Aldegon- deschoo! (41); WUlem de Zwfjger- school (34): Fieter LangendJtjkscbool (12): Melanchtonschool (18); Marana- thaschool (19), 18 kilometer. Geref. Opleidingsschool, Geans- rerzorgsters (22): Martba-Stichtlns (13); G.V. „Sandow" (14); Christelijk Lyceum Amsterdam-West klas 17 14)* Van Loonschool klas 4 (16); Van Loonschool klas 5 (18): Van Loón- scbool (14); „TONEG" (Tot Ona Nul En Genoegen) (14): Chr, Technische Scholen .Patrimonium" (19). 25 kilometer. Verbindingsdienst Utrecht (13). 32 kilometer. Verbindingsdienst Utrecht (18): In- tenoanceschool Amsterdam (20).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1