„Groot werk..." Stunt voor verguizing van ex-dictator Jeugdblad somt fouten op m Opgewonden Russen bij Franse ambassade Indonesië niet neutraal en niet anti-westers Soekarno sprak over zaak -Jungschla Thans 2000 >se actie op Cyprus r ZWIJGEN NA 32 JAAR VERBROKEN Staking bij bus en métro in Parijs Autos botsten: twee doden, drie gewonden 'Besprekingen zonder resultaat Soekarno in Washington: TROUW-MARS Dinsdagmorgen kans op volle treinen Weeroverzicht ZATERDAG 19 MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3386 „Abcoude" en „Naarden" in dienst gesteld CHINESE WAPENS VOOR EGYPTE Vakbondleiders wenden zich tot Sowjet-unie m mm. mmm DEMONSTRATIE VOOR MOLLET Koning Feisal van Irak bij Franco N.W.-kust verboden voor scheepvaart J r O O u* |~A E Russen hebben gisteren voor het eervt officieel vernomen dat Lenin kort voor zijn dood de communistische partij voor Stalin gewaarschuwd heeft. Dit was de eerste maal dat Lenin zelf, de meest vereerde man in de Sowjet-Unie, geciteerd werd om Stalin te verguizen. Het jeugdblad „Komsamolskaja Prawda" rukte officieel de sluier weg voor het nu reeds 32 jaar oude geheim en onthulde aan het Sowjetvolk, wat men in andere landen reeds lang als zeker aannam: Lenin waarschuwde kort voor zijn dood in 1924 dat Stalin die toen reeds partijsecretaris was wellicht niet de geschikte man was om zijn opvolger te worden. „In zijn laatste levensjaar heeft Lenin erop gewezen, dat negatieve karaktertrekken van Stalin als zijn ruwheid, gemis aan achting voor arbeidende kameraden, grilligheid en neiging tot machtsmisbruik zouden kunnen leiden tot een schending van de regels van de collectieve leiding. Ongelukkigerwijze is het zo uitgekomen", schrijft het blad. Hammarskjoelds rapport in de Veiligheidsraad Ttvee kustmijnenvegers BLUNDERS ïrr IJ worden neutralisten ge- noemd. Maar mijn land is niet neutraal en zal nooit neu traal zijn totdat alle mensen op de hele wereld vrij zullen zijn. Dit zei president Soekarno van Indonesië gisteren te Washington in een toespraak voor de Nationale Persvereniging., die ook de leden van de internationale pers te Washington had uitge nodigd. DE EERSTE DE Franse premier Mollet «en de Russische partijsecretaris Chroestsjew werden gisteravond buiten het gebouw van de Franse ambassade in Moskou omstuwd door een woelige menigte van ongeveer 500 personen. Nasser naar Zuid-Slavië Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 4 1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaohtendienst 18.39-19.30 u.: Te!. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" 6°75€^rn^kwartaal PCr Tof' f 226 Per maand" j o.to per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG NOG ENKELE BUIEN Vannacht op vele plaatsen zware nachtvorst. Overigens wisselende bewolking en hier en daar enkele buien. Matige, in de nacht zwakke Noordwestelijke wind en weinig verandering in temperatuur. 20 mei: aon op 4.41. onder 20.3": maan op 16.17, onder 2.23. 21 mei: zon op 4.40, onder 20.38; maan op 17.30. onder 2.51. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE Zending verschijnt maar één keer per jaar op de voorpagina van de krant: op de zaterdag voor Pinksteren. Maar dan nog in de vorm van een «beschouwing. Dat zégt iets. Ik zeg er maar direct bij. dat de redactie, de zendingsmensen en de kerkmensen zich zouden verbazen als er werkelijk zó'n belangrijk zendings- bericht op de telex verscheen, dat het een plaats moest krijgen tussen de „gewone" berichten over de kikvors man in de haven van Portsmouth en het bezoek van de Franse ministers aan Moskou en het feit, dat Southern Railway hoger dividend uitkeert. Daarmee is de situatie en het werk van de Zending getekend. Het ij hele maal niet opzienbarend. Dat is kerke- werk trouwens nooit geweest. Het eigenlijke pinksterfeest vindt binnen plaats. Kerkdiensten ook, en dan nog in prachtige kerken, althans bij ons in Nederland. De mooiste rapporten, die van zendingsarbeiders en andere ker- kewerkers worden ontvangen, kunnen niet eens gepubliceezd worden, al zal je als thuisfrontwerkers wel eens te gen elkaar zeggen: dat moesten de mensen nu eens horen! En wat nog aan de publiciteit wordt blootgegeven, wordt eerst zorgvuldig geformuleerd. En zo is het over heel de linie. Er zit helemaal geen „show" in de zending. Integendeel: het is alles maar klein en zeker niet indrukwekkend. Ik heb nogal, eens contact met „radio-men- jen". Deze mensen hebben zo hun aigen .jargon". Ze spreken over „het grote werk" als er een of andere mo deluitzending door radio of televisie uitgaat. Ik voel me dan als zendings- mannetje een beetje onbeholpen. Je zou graag wat „groot werk" willen geven, maar je kunt het niet. DAT wil zeggen.... Er geneuren wel grote dingen. Alleen: we le zen ze zo weinig. Ik heb nu voor me liggen een wel heel summier over zicht van de situatie in de Wereldzen- ding. Het is een heel gecomprimeerd overzicht. Ik pik hier en daar een zin netje eruit. Misschien leest u namen, waarvan u nooit gehoord hebt. Dat is niet zo erg. Als u achter al die na men en feiten maar leest de naam van Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest! „Het eiland Ezena besloot in zijn geheel Christen te wor den en een kerk te bouwen". „Tijdens kerstdiensten in Sjanghai werden meer dan 100 mensen gedoopt". „Dit Laos wordt een tot dusver ongekende voortgang gemeld". „In Indonesië bestaan drie Christelijke Universi teiten". „De Bazelse Zending op Noord- Borneo meldt goede voortgang van haar werk onder de Dusuns, van wie er 180 werden gedoopt, terwijl nog ,400 jonge mensen dooponderricht ontvan gen". „In Bandipur, Lalpur en'Kargil vindt het Evangelie bij steeds meer deren ingang. Men kan in deze stre ken echter niet anders dan met risico van eigen leven zijn belangstelling voor het Evangelie doen blijken. Er zijn ontroerende voorbeelden van vol hardende Bijbelstudie in een zeer vij andige omgeving. Aan reizigers uit en naar Tibet wordt het Evangelie ver kondigd en men weet niet, welk een invloed dit op den duur kan hebben." En zo zou ik voort kunnen gaan. Bij de laatstgehouden verkiezingen in Indonesië is gebleken, hoe 'n grote plaats de Christenen in Indonesië te midden van hun omgeving hebben en hoe groot hun invloed is. ik DUlZEND-en-een berichten, die van alle kanten binnenstromen, wij zen erop, dat in deze wereld grote dingen gebeuren. Het hangt er alleen van af, of wij deze dingen als werke lijk groot zien. Ik ben er wel een beetje bang voor, dat dit niet het ge val is. Het is ook zo. dat allerlei we reldniéuws zich met een zekere bruta liteit aan de lezers presenteert. En er zijn berichten bij, die natuurlijk met een zekere nadruk naar voren moeten worden gebracht. Maar dat neemt toch niet weg, dat het zeker de moeite waard is, en nog bemoedigend ook, om met veel aan dacht kennis te nemen, niet van wat die zendelingen doen dat zijn heus geen geestelijke krachtpatsers! maar wat de Heilige Geest in deze wereld aan geweldigs aan het bouwer is. En dan zeg ik met volle overtui ging, dat het nieuws over het werk van de Heilige Geest het kan opne men tegen al het andere nieuws, dai wij zo graag lezen. Zondag en maandag zal er in allt kerken in Nederland en over heel de wereld het Pinksterfeest gevierd wor den. Hoewel Pinksterfeest niet alléén zendingsfeest is, zal toch zeker door veel voorgangers meer dan gewone aandacht besteed worden aan de Evangelieprediking van wat men vroeger wel eens onderscheidde in „oude Kerken en jonge Kerken". En dan niet het minst van de „jonge ker ken". Moskou onthult Lenin's kritiek op Stalin Het artikel is geplaatst onder de kop „waarom het noodzakelijk is te strij den tegen de cultus van het individu". De bewoordingen komen nauwkeurig overeen met het in het buitenland ge publiceerde „politieke testament van Lenin". Het is duidelijk dat de Sowjet- regering nu definitief het zegel op het De Veiligheidsraad van de V.N. zal volgende week woensdag of donderdag waarschijnlijk bijeenkomen om het rap port dat Hammarskjëld over zijn vre desmissie naar het Midden-Oosten heeft uitgebracht, te behandelen, zo is vrijdag van gewoonlijk goed ingelichte kringen in New York vernomen. Men gelooft dat de leden wan de Vei ligheidsraad nog besprekingen voeren over een resolutie naar aanleiding van dit rapport. De president van de Veiligheidsraad zal waarschijnlijk over enkele dagen be kend maken wanneer de Veiligheidsraad zal bijeenkomen. HET overzicht, waaruit ik boven en kele feiten citeerde, sluit met een naschrift van de hand van de verta ler, waarin hij enkele conclusies trekt. Het is de moeite waard om een van rijn conclusies op deze plaats door te geven, zodat vermeden wordt, dat we toch weer de verheugende berichten „voor kennisgeving aannemen". „In de derde plaats valt op de be hoefte aan het chkislelyk getuigenis door anderen dan „zendelingen-van-beroep Christenen uit Europa en Amerika, die voor de uitoefening van hun beroep in Azië of Afrika verblijven, kunnen van onberekenbare betekenis zijn voor hun Op de werf Wilton-Fijenoord N.V. te Rotterdam zijn gisterentwee vaar tuigen aan de Koninklijke "Marine over gedragen. Het zijn dé Hr. Ms. kustmij nenvegers „Abcoude", en „Naarden", twee van de 32 mijnenvegers van de zg, ,,Dokkum"-klasse, die voor Amerikaan se rekening in het kader van het hulp programma van de V.S. aan Nederland in ons land worden gebouwd. Na de overdracht werden de schepen met het gebruikelijk ceremonieel in dienst gesteld. Schout bij nacht W. J. Kruys aan vaardde de mijnenvegers van de bou wers, de werven Wilton-Fijenoord en Gusto. Hij droeg de vaartuigen over aan de ship building liaison officer, captain H. J. Webster. door Stalin zo goed bewaarde _geheim verbroken heeft. Komsomolskaja Prawda schreef dat de „richtlijnen" thans voor de kinderen gepubliceerd worden in antwoord op brieven van kinderen, waarin gevraagd werd wat er mis was met de Staïin etiltus. Het blad wijst erop dat Stalin tijdens de revolutie en in de strijd te gen Boekharin en Trotsky veel gedaan heeft om het vertrouwen van de bevol king en de partij te winnen maar dat dit vertrouwen geleidelijk veranderd werd in het verheerlijken en ophcmelei. van Stalin. „De rol van de party en de bevol king verminderde of werd In het ge heel niet meer vermeld. Overal werden monumenten voor hem opgericht. Sta lin begon alle vraagstukken zelf op te lossen. Dat heeft veel schade aangericht, want één persoon kan niet alles weten en alles op de juiste wijze oplossen. Sta ïin begon te regeren niet door te over tuigen en uiteen te zetten, maar door bevel en dwang." ,,Als gevolg van deze zeer ernstige blunders konden de aartsvijand Beria en zijn medeplichtigen tót leidende func- tiesk in de partij en staat, doordringen. Vele eerlijke communisten, die toege- wjd waren aan de zaak van de partij werden door deze bende gearresteerd en tot vijanden van het volk uitgeroepen. De communistische partij heeft nu vrijmoe dig en openhartig het volk verteld over de schade, die aan ons land berokkend werd door de persoonlijkheidscultus van Stalin" schrijft het blad voor de com munistische Russische jeugd. Gisteren is het gehele personeel van de Paryse buslynen en de helft van dc diensten van de Paryse métro in sta king gegaan, om aan him eisen van loonsverhoging meer nadruk te verle nen. De grote vakverenigingen gaan akkoord met de staking, die waarschijn lijk vierentwintig uur zal duren. De regering heeft particuliere bus maatschappijen verzocht en toegestaan om de routes van het Parijse net te be rijden. en wanneer de métro helemaal stil zal liggen zullen legertrucks het vervoer overnemen. Een van de grie ven van de buschauffeurs is dat de mé tro-bestuurders meer betaald krijgen. Bovendien vinden ze de 42-uren week te lang. Amerika stelt een onderzoek in naar geruchten dat Egypte bezig is te trach ten opnieuw wapens te bemachtigen, dit maal van communistisch China. Dit heeft de perschef van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Lin coln White, meegedeeld. White zei dat men van deze berich ten nog geen bevestiging had kunnen krijgen, maar dat 't State Department soortgelijke berichten had ontvangen kort voordat Tsjechoslowakije wapens aan Egypte ging leveren. De Egyptische regering van premier Nasser heeft het communistische regime van China gisteren erkend. Vooraanstaande vakbondsfunctionaris sen uit zes landen hebben zich in per soonlijke brieven tot.de Russische lei ders gewend met liet verozck om „vol ledige rechtvaardigheid" voor de circa 330 vakbonds- en socialistische leiders die ini Oost-Europa gevangen gehouden- worden oR réédp veYmöord zijn. De brieven, die uit' Griekenland, Ita lië, West-Duitsland, Japan, de V.S. en Groot Brittannië "kwamen, hadden alle dezelfde inhoud. Een afschrift is aan maarschalk Tito van Zuid-Slavië gezonden, met het ver zoek deze kwestie te bespreken met de Russische leiders wanneer hij volgende maand een bezoek aan de Sowjet-Unie brengt. Vrijdagavond om ongeveer half zes is op de Harderwijkerslraatweg bij Amers foort een bestelauto van de firma Daal- burg uit Emmeloord bij het passeren van een 18 meter lange vrachtauto op een tegenligger gebotst en tegen een boom gevlogen. Van dc vijf inzittenden werden er twee op slag gedood. De slachtoffers zijn de heren C. Visser en A. Vliek, beiden uit Harderwük en ge huwd. De andere drie werden zwaarge wond. Het zijn de heren B. Rijerse en N. L. Germans, die beiden overgebracht werden naar het ziekenhuis Pius te Harderwijk en A. Zandbergen, die werd overgebracht naar het ziekenhuis Sa lem in Ermelo. Ook deze drie waren afkomstig uit Harderwijk. Meisje bij het oversteken aangereden en HM. koningin Juliana heeft gister- middag in hel Rijksmuseum te Amsterdam de nationale Rembrandt- hing. (Voor verslag zie pagina 3). tentoonstelling geopend. De vorstin trok daartoe een doek weg, dat voor een zelfportret van de grote schilder omgeving, indien ze leesbare brieven en trouwe getuigen van Christus willen zijn. Maar ook voor de jonge kerken zelf geldt, dat het gewone gemeentelid de beste zendeling is." Ik til deze conclusie even uit, uit de zendingssfeer alleen. Geldt dit niet voor ieder, die Pinksterfeest pleegt te vieren? Nederland ontkerstent, terwijl onze ker ken nog behoorlijk vol zitten. ,Het "Woord moet het doen" en „de Heilige Geest wederbaart", zijn geliefkoosde uitdruk kingen op de kansel. Prachtig. Ook in Nederland „is het gewone gemeentelid de beste zendeling". Ik riep u op tot een bezield Pinkster feest, waarvan de zegen merkbaar wordt in Indonesië, Nieuw-Guinea en Suriname, maar ook in Nederland! Ik God roept ons tot de daad! B. RICHTERS. Soekarno legde er de nadruk op, dat Indonesië niet anti-westers is, maar dat zijn land het kolonialisme beschouwt als een uiting van het westen, die Indonesië en geheel Azië volledigvan de hand wijzen en ook van de hand zullen blijven wijzen, „Het is een pijnlijke beproeving voor ons, dat een deel van ons land nog steeds onder het' kolonialisme lijdt", zei Soekarno, sprekend over Nederlands Nieuw-Guinea. „Er is gezegd dat" wij in de hand hebben gebeten, die ons heeft gevoed. Mij is daarvan niets bekend. Maar wij moesten stellig de hand bijten die ons gebrek liet lijden voordat wij van het koloniale juk bevrijd werden". Men dient goed te begrijpen, dat wij leven in een tijdperk van Aziatisch en Afrikaans nationalisme. Geen stroom van dollars, geen waterval van roebels kan daarin verandering bren gen. Noch dollars, noch roebels zullen voor ons iets betekenen als men geen respect heeft voor het nationale stre ven van de volken dezer werelddelen. Uiteenzettend waarom Indonesië en andere zogenaamde neutralistische landen van Zuidoost-Azië geen krach tiger anti-communistische houding aannemen, zei hij, dat wel meer dan één weg zal leiden naar de definitieve vervulling van een politiek. „Wij zijn niet bezig met een vraag stuk van de meefkunde, waar de kort ste afstand tussen twee punten een rechte lijn is. In internationale aan gelegenheden kan zo'n rechte lijn lei- Koning Feisal van Irak is vrijdag middag in Madrid aangekomen vcor een officieel bezoek van verscheidene dagen. Hij werd op het vliegveld ont vangen door het staatshoofd, generaal. Franco, en alle Spaanse ministers. den tot een enorme ontploffing", ver klaarde Soekarno. In antwoord op een der gestelde vragen verklaarde Soekarno dat de mogelijkheid om de meningsverschil len die reeds zo lang tussen Indonesië en Nederland bestaan, op te lossen, „van de Nederlanders afhangt". Hij zei hierover: „zoals ik gisteren in mijn toespraak tot het congres ver klaarde hebben wij niets tegen de Nederlanders. Ik heb reeds dikwijls gezegd dat de Indonesische regering niets tegen de Nederlandse regering als zodanig heeft, en dat het Indonesi sche volk niets tegen het Nederlandse volk heeft." In een dramatisch gebaar strekte hij hierop zijn hand uit en zei: „Ik, Soekarno, zal de eerste zijn om de Nederlanders de hand te schudden." Toen Mollet «n Chroestsjew zich op straat begaven, weerklonk een dave rend applaus uit een menigte, die aan de overzijde van de straat door man schappen van de militie in bedwang ge houden werd. Daarop, deed Chroestsjew iets wat de regelrechte aanleiding tot.de herrie werd. Hij pakte Mollet impulsief bij de arm en liep .met hem in de richting van de menigte. Toen beiden .de over zijde van de straat bereikten en Chroestsjew over de schouders van de militiemannen heen handen begon te drukken, raakte de menigte door het dolle heen. De afzetting werd verbroken en en kele minuten lang waren Mollet en Chroestsjew volkomen opgenomen in de enthousiaste menigte. De demonstratie volgde op een laat ste geheime conferentie in dc studeer kamer van de Franse ambassadeur. Tijdens deze conferentie Is de laatste hand gelegd aan 'n slotverklaring over de driedaagse Rnssisch-Franse onder handelingen, die er niet toe hebben kun nen leiden, dat de partijen ook maar een duimbreed van hun oorspronkelijke standpunt afgeweken zijn. Volgens een diplomatieke zegsman heeft Mollet tijdens een lunch in de Franse ambassade aan de ambassa deurs van de Navolanden medegedeeld, dat de onderhandelingen geen overeen- stemming opgeleverd hebben en dat geen van. beide partijen -met voorstel len vogï; een akkoord ter tafel gekomen is. Volgens Mollet is bet voornaamste resultaat van de besprekingen zo ongeveer, dat de Russen er ten slotte van overtuigd raakten, dat Frankrijk niet met de Navo zou breken, ver klaarde de zegsman. De Franse en Russische staatslieden hebben twee commissies van deskundi gen benoemd: één om een slotverkla ring te ontwerpen en één om een over eenkomst over culturele en commer ciële uitwisselingen op te stellen. Fran se zegslieden deelden mee dat de over eenkomst slechts de geldende praktijk op papier zou zetten. Hedenochtend zou de laatste, formele, bijeenkomst plaatsvinden, waarop slechts het gemeenschappelijke slot communiqué zal worden ondertekend. Men verwacht,, dat hierin slechts de be kende Franse en Sowjetrussïsche stand punten zullen worden bevestigd en dat uiting zal worden gegeven aan het be lang, dat beide landen hechten aan blij vend contact in het wederzijdse pogen om internationale vraagstukken op te lossen. Van Franse zijde wordt vernomen dat de vier dagen lang gehouden besprekin gen zeer openhartig van aard waren en dat zij meer ais meningsuitwisselingen dan als onderhandelingen moeten wor den beschouwd. De zesde Amsterdamse wandelmars van ons dag blad op zaterdag 26 mei a.s. brengt duizenden sportieve „voetgangers" in het geweer. Ons wandelse cretariaat, dat alle maat regelen heeft genomen om de inschrjjfdrukte na Pink steren het hoofd te bieden, heeft thans tweediii -. zend deelnemers geno teerd. Na donderdag a.s. worden de inschrijfkosten verhoogd met 0,10 per deelnemer. Herhaald verzoek: Wacht niet met inschrijven' tot, de. laatste dag! De inschrijfadressen zijn: Dagblad Trouw, NJ5. Voor burgwal 225, Amsterdam: Ged. ïjf Oude Gracht 84, Haarlem; Hpy- genspleia 1, 's-Gravenhage; Wit- te de Withstraat 30, Rotterdam; Schefferspiein 3, Dordrecht; 7 Ganzenmarkt 16, Utrecht; Hoofd- 7 straat 102, Apeldoorn;' Melk-* U markt 34, Zwolle; Westerstngcl j? 25, Groningen. Dhr. E. v. d. Stal, Hoofdweg k 416 L Amsterdam-W.; dhr., K~ Fieters, Alhr.. Rodenbachhof S, Amsterdam-W. (Slotermeerj g dhr. X-de Boer. JcrrtaanKek- straat 66, Scheveningen; dhr. X. G. van As, Hyacintweg 16, s-Gravenhage. - Ook kan worden ingeschreven door het inschrijfgeld over te maken aan Dagblad Trouw Amsterdam per postwissel of per giro op postgiro no. 412739 of op gemeentegiro A'dam T 500. Op de postwissel of de giro- jil strook dient te worden vermeld: a. Inschrijfgeld Trouwmars Am- sterdam; b. Of ingeschreven wordt voor 12, 18, 25 of 32 km; c. Voor de hoeveelste maal aan de Trouwmars wordt deel- i genomen. g Men kan tot 22 mei gireren. Daarna kan nog uitsluitend worden ingeschreven aan onze kantoren en aan de start. De inschryfgelden bedragen voor deelnemers tot en met 14 jaar 0,50; voor personen van 15 jaar en ouder 1,voor mili tairen (beneden de rang van sergeant/wachtmeester) S 0.75. President Soekarno van Indonesië heeft gisteren, na zijn op schrift ge stelde rede voor de nationale persclub in Washington te hebben uitgesproken, op vragen geantwoord, die hem door aanwezigen gesteld werden. Aan Soekarno werd o.a. de vraag ge steld: „Is uw (Indoneslë's) behande ling van Nederlandse burgers niet in tegenspraak met de idealen van demo cratie en rechten van de mens?" De Nederlandse Spoorwegen delen mede. dat op dinsdag 22 mei in de ochtend de kans bestaat, dat niet in alle treinen voldoende plaats zal zijn. Dan moeten namelijk de militairen die met pinksterverlof zijn geweest, per trein naar hun garnizoensplaatsen wor den teruggevoerd. Overigens zullen gedurende het pink- sterweekeinde voor het burgervervoer talrijke extra-treinen, alsmede voor- en volgtreinen rijden. Op de eerste pinksterdag wordt een beperkte zondagsdienst uitgevoerd. Een aantal treinen dat op gewone zondagen wel rijdt, valt op deze feestdag uit. Soekarno antWoorde hierop: „Ik zou deze vraag met de volgende vraag wil len beantwoorden: „Is de heer. die deze vraag gesteld heeft, zelf in Indonesië ge weest. is hij getuige geweest van de dingen, die in zijn vraag besloten liggen? Ik denk van niet. Ik denk, dat hij in de kranten gelezen heeft, dat Jung schlaeger slecht behandeld is. Mijn hoogste rechter is nier en kan u vertel len, dat in dc zaak-Jungscblaeger alles in overeenstemming met de wet geschied isHet nieuws was dikwijls zeer een zijdig. Indien u denkt, dat er iets fout geweest is, kom dan alstublieft naar In donesië en onderzoek alles omtrent deze zaak. Ons land is gegrondvest op de vijf beginselen, waarvan het derde „hu maniteit" is. Jungschlaeger was niet zo maar een Nederlander en een blanke. Er nestaat geen vijandigheid van bruin tegen blank in mijn land. Jungschlae ger was volgens de openbare aanklager schuldig en de rechter is niet tot een vonnis gekomen. Maar ik weet, dat vele dingen die over deze zaak gepubliceerd werden, geheel onjuist waren." Het acht jaar oude Nederlandse meisje Marieke v. Dijk, dat verleden week door de beroemde Zweedse her- senchirurg professor Herbert Olivekrona werd geopereerd, waarbij een gevaar lijke tumor werd verwijderd, is al goed op weg naar volledig herstel. In een onherbergzaam gebied in het Noordwesten van Cyprus zoeken Britse groepen naar wapens en schuilplaatsen van verzetslieden. Bij deze grootscheepse actie worder. de legerpatrouilles gehol pen door verkenningsvliegtuigen. De scheepvaart mag zich niet nabij de kust van dit gebied bevinden en de telefoon verbindingen met de rest van Cyprus zijn verbroken. In een dorpje in deze streek konden 200 Cyprioten verhoord worden. Britse veiligheidstroepen hebben vrij dagavond de 35-jarige Andreas Savides gearresteerd. Hij is een neef van kolonel George Grivas, op wiens hoofd een prijs van 10.000 pond sterling staat, omdat men vermoedt dat hij de leider van de ver zetsbeweging is. In Limasso zijn vrijdag avond twee grote ontploffingen gehoord, die gevolgd werden door een aantal schoten. Een Cyprische politieman is naar een zie kenhuis overgebracht. Het weekblad van de Anglicaanse Kerk heeft vrijdag een artikel géwyd aan de terechtstelling van de twee jonge Cyprioten, die wegens aanslagen op Cy prus veroordeeld werden. In dit artikel wordt het terechtstellen van vrijheidsstrijders vergeleken met het ombrengen van krijgsgevangenen. Het blad zegt dat geweld klaarblijke lijk het enige argument is dat de macht hebbers op Cyprus kennen, terwijl juist daar psychologisch inzicht een vereiste is. De Egyptische premier, kolonel Nas ser, zal waarschijnlijk deze zomer e.\ bezoek aan Zuid-Slavië brengen ter be antwoording van het bezoek dat presi dent Tito in januari aan Egypte heeft gebracht, zo is vrijdag op een perscon ferentie in Belgrado bekendgemaakt door de perschef van de Zuidslavische rege ring. Een delegatie van zeven man van het Zuidslavische parlement is vrijdag por vliegtuig uit Belgrado vertrokken voor een bezoek aan Israël. In het artikel wordt er echter ook op gewezen dat deze houding niet geheel aan de gouverneur. Sir John Harding, te wijten is, want de onbuigzame houding hadden de Britten reeds in 1954. In de Griekse volksvertegenwoordiging hebben 30 afgevaardigden van de oppo sitie vrijdag een motie van afkeuring in gediend, waarover volgende week vrijdag gestemd zal worden. De motie beschul digt de regering-Karamanlis ervan de kwestie-Cyprus slecht behandeld te heb ben. In dezelfde motie wordt ook kritiek uitgeoefend op de regering voor de rel letjes die op 9 mei in Athene plaats hadden als protest tegen de voorgenomen terechtstelling van twee jonge Cyprioten op Cyprus. DE BILDT, zaterdag 10 uur. Aan de Oostflank van een hogedruk- gebied, dat zich van IJsland naar Ierland verplaatste, stroomt al enkele dagen achter een koude, uit de poolstreken afkomstige, lucht naar ons land, waarin tijdens opklaringen in de. nacht van vrijdag op zaterdag op de meeste plaat sen nachtvorst optrad Wegens de onsta biele opbouw van deze lucht ontwik kelden zich hierin boven de Noordzee en overdag ook in het binnenland tame- hjk vee! regen- en hagelbuien. Het hogedrukgebied zal de komende 24 uur over Zuid-Engeland naar, het vasteland trekken, waardoor voor de Eerste Pinksterdag een kleine weers- verbetering te verwachten is d.w.z. min-; der wind, minder buien en over net al gemeen iets minder koud dan zaterdag. Langs de kust zal het vermoedelijk zelfs overwegend zonr.ing zijn. Op de Tweede Pinksterdag zal een oceaanfront uit het Zuidwesten opdrin- gen. doch het lijkt onwaarschijnlijk dat dit ons land voor de avond zal berei ken. Daarom zijn de vooruitzichten voor de Tweede Pinksterdag nog iets gun stiger dan voor de Eerste. De buien activiteit zal dan worden onderdrukt en de temperaturen kunnen dan by weinig wind en zonnige perioden tot ween iets hogere waarden oplopen dan op de Eqr» ste Pinksterdag. De kans op nachtvorst blijft echter groot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1