„Koude oorlog sal eens worden beëindigd Plan om handel uit te breiden f ;5g m I VVV-kantoren bestormd Toeristen streden voor onderdak Willem Beukehzoon verscheen ten tonele ingen aspect Twee vrijspraken in de Franse l Soekamo eredoctor in de rechtswetenschap te voet MOLLET 'TERUG UIT MOSKOU Race-auto vloog brandend op publiek in nmm™ Auto tegen boom: twee doden PRINSES JULIANA" LEVERDE BEST VERZORGDE HARING i>Weer over zicht Franse wegen door boeren versperd wimÊmmm Zaterdag: marsdag DINSDAG 22 MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3387 Weerbericht Aanslag op Bourguijba Zware straffen voor Labrusse en Turpin Kweecljiehoo in ons land teruggekeerd AMERIKAANSE ONDERSCHEIDING ®ÜS3 'O. m s z s z ->% J O O PREMIER Guy Mollet van Frankrijk is zondagmiddag na een vierdaags bezoek aan Moskou in Parys teruggekeerd. By zyn aankomst verklaarde hy dat zyn verblijf in de Russische hoofdstad hem ervan overtuigd had, dat de internationale spanning" reeds aan liet afnemen is. „Het is duidelijk, dat de pessimisten, die voorspeld hebben, dat mijn besprekingen in Moskou niets concreets zouden opleveren, in hun verwachtingen teleurgesteld zyn", zei Mollet. 'Mollet heeft de Russische leiders uitgenodigd voor een bezoek aan Frankrijk. De datum is nog niet vastgesteld. In een Frans-Russische verklaring wordt de overtuiging uitge sproken dat de koude oorlog ten slotte zal worden beëindigd. De Franse en Russische staatslieden zijn overeengekomen hun inspanning en in de V.N.-subcommissie voor de ontwapening voort te zetten. Zij spraken de hoop uit dat staatslieden van ver schillende landen in gesprekken van man tot man naar een ontwape ningsovereenkomst zullen streven. HANDEL ALGERIJE VIER DODEN IN BELGIË ...r- t Advertentie mm (Van een onzer verslaggevers) WE HEBBEN op Eerste Pinksterdag de drukste dag van het jaar beleefd; toen zat alles hier tjokvol en alleen dank zij de spontane hulp van vele tientallen particulieren konden we alle aan vragers onder dak brengen. IPinksterdrukte op de boulevard te Scheveningen L.. Z-.d verder pag. 3. 5e kol.) Ernstig ongeval in Brunssuni Oude schepen opruimen Weinig commentaar ?sU'vSrok¥n dSrh",t'18aCp?,,rtovf,hedCj heeft IN SCHEVENINGEN President Soekarno van Indone sië zal donderdag het ere-doctoraat in de rechten van de Columbia- universiteit in New York ont vangen. De plechtigheid zal plaatsheb ben in de vergaderzaal voor het curatorium in de ,Low Memorial'- bibliotheek van de universiteit in New York. Max Beerbohm overleden ONGEVEER tweehonderd medewerkenden berei den zich voor om zaterdag aanstaande het Trouw-Ieger- te-voet een goede ontvangst te bereiden/Jaarlijks wint de wandeltocht van Trouw aan populariteit, steeds méér groepen en individuelen ne men deel. Gedurende de laat ste jaren was de groei dus danig, dat ook nu weer van drie verschillende plaatsen (scholen in Amsterdam-Zd) moet worden gestart. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788-' Abonnementópnj^52 cent per week. f 2.26 per maand! B.70 per Kwartaal Losse nummers IS cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG 'Geldig tot woensdagavond: ZONNIG Droog 'en overwegend zonnig weer. Zwakke tot" matige Noordoostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 23 mei: zon op 4.37, onder 20.41; maan op 19.43, onder 3.44. leiders Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT naar uitgenodigd De Russische premier Boelganin en zijn Franse collega Mollet tekenden het in rood leder gebonden document dat in het Frans en In het Russisch was gesteld. De communistische partijleider Chroestsjew wees vriendelijk Boelga- nin's uitnodiging van de hand, aan de tafel te komen zitten. Tijdens een grote receptie vertelde ■Boelganin de duizenden gasten dat de besprekingen veel hadden gedaan om de „vervreemding in onze betrekkin gen" te boven te komen. Frankrijk en Rusland zullen onder handelingen voeren over een driejaar lijkse handelsovereenkomst, die een .aanzienlijke toeneming van de. Frans- Russische scheepvaart" sal inhouden. Rusland heeft Frankrijk dezelfde aanbieding gedaan als vorige maand aan Engeland: maak een einde aan het westelijk verbod van de versche ping van strategische goederen naar communistische landen, dan zullen wij de aankopen in uw land verdrie- of verviervoudigen. - Aangenomen wordt dat Frankrijk, evenmin als Engeland, dit Russische aanbod aanvaard heeft Maar Enge land verklaarde indertijd beslist, dat het zich zou houden aan het weste- 1 ljjke' embargo. De Fransen hebben zo'n besliste verklaring niet afgelegd. De twee landen zullen eën ont werp samenstellen voor de uitwis seling van films en periodieken, de bevordering van het toerisme, de uitwisseling van sportteams, de uit wisseling van studenten en samen werking op het gebied van televisie - en radio. In het communiqué erkent Frank rijk „de betekenis van ie eenzijdige Russische beslissing, 1.200.000 man le demobiliseren". „Dit besluit kan de besprekingen over ontwapening ver eenvoudigen." Ten aanzien van de kwestie-Alge- hje, dié de besprekingen op het nip pertje nog verlengde, hebben de Rus sische vertegenwoordigers de hoop uitgesproken, dat de Franse regering, handelend in een liberale geest, zal trachten voor dit vraagstuk een op lossing te vinden in overeenstemming wet de geest van de tijd en in het be lang van de volken. Frankrijk en Rusland werden het er over eens, dat het noodzakelijk is, alle inspanning te verenigen om jonge landen economische en technische hulp te verlenen. Dienaangaande werd een akkoord, bereikt, dat niet in het communiqué werd weergegeven. Met i| betrekking tot het Midden-Oosten •Jïegden heide regeringen toe, de Ver. Naties de noodzakelijke steun'te zul- w jen geven om de vrede langs de Israë- flisahe grenzen te vestigen, en de be- igtossmgen van de Veiligheidsraad uit te voeren. Tijdens de auto- en moloxwedslxijden ie Chimay in België zijn zendag iwee racewagens op elkaar gebotst, met hel gevolg dal een van de wagens brandend op hei publiek invloog. Vier personen werden gedood en 20 gewond. Volgens een officiële opgave zijn om het leven gekomen een Franse jongen en een Frans meisje, alsmede een Bel gische vrouw met haar jonge dochter. Het ongeluk gebeurde toen de race om de Grand Prix des Frontières voor automobielen aan de gang was. De beide wagens waren een Maserati en een Topeiro Bristol. De Zwitserse coureur Caillet, die met de Maserati aan de race deelnam, moest met zware ver wondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. De Britse coureur C. Threlfall werd slechts licht gewond. l K^;r. Dat vernamen we maandagavond van de Amsterdamse V.V.V., die in het afgelopen Pinkster-week einde met inspanning van alle krachten kans heeft gezien een „leger" van naar schatitng 20.000 toeristen, onder wie een groot iantal buitenlanders, in de hoofdstad of omliggende gemeenten onder dak te brengen. Een prestatie, die niet alleen indruk heeft gemaakt op al die „daklozen", die op het laatste moment kwamen informeren of er nog ergens kamers beschikbaar waren, maar ook op Am sterdams burgervader, mr. A. J. d'Ailly, die zich persoonlijk op de hoogte ging stellen van de gang van zaken bij de „verwerking" van zoveel duizenden bezoekers en naafloop de directeur der V.V.V., de heer J. Strij kers, zijn compliment maakte over het voortreffelijk functioneren van het gehele V.V.V.-apparaaL Dat qv enorm veel' werk.-is verzet, moge blijken uit de volgende cijfers: in de loop van zaterdag jongstleden heeft de V.V.V, 1400 bedden gereser veerd. Omdat moeilijkheden dreigden, werd via de radio een beroep gedaan op luisterend Nederland, om logies- ruimte beschikbaar te stellen. Een op roep, die onverwachte resultaten heeft opgeleverd. Vele particulieren in én om de hoofdstad boden belangeloos logiesruimte aan, sommigen zelfs metgratis ontbijt! Door deze medewerking werd het .mogeliik, op de eerste pinksterdag 2000 bedden te reserveren. Twee wel zeer schérpe contrasten tijdens een conVer/atie te .Moskou ter gelegens,, heid van Guy Mollets bezoek 'aan de Sowjetunie. Op de eerste foto ziet men aan de gezichten dat de heren over een buitengewoon belangrijk probleem dis cussieerden. Van links- naar rechts: Charles E. Bohlén, ambassadeur der, VS. in Móskpu, Sir William Hayter, Brits ambassadeur te. Moskou en de Sowjet- russische maarschalk Zjoekow. Rechtse foto: De stemming is uitstekend. V.lji.r.: Charles E. Bohlen, de Russische maar schalk Boelganin en maarschalk Zjoekow. Mekki Ben Azouz, een tegenstander van premier Habib Bourgulba en twee metgezellen hebben zondag schoten ge lost op de politiemannen, die voor de villa van Bourguiba in het centrum van Tunis op wacht stonden. De aanvallers waren in twee .auto's gezeten. j De politie vuurde onmiddellijk terug en doodde Ben Azouz en één van de bei de onbekenden. De derde aanvaller werd zwaar gewond. Aan de zijde der politie werdnie mand gewond. Ben Azouz was voorzitter van een kleine oppositiepartij „le Farti National Tunesien." De vele duizenden, die bij de V.V.V.- kantoren om onderdak kwamen vra gen zijn niet teleurgesteld. Als de hotels geen plaats meer boden, kon den ze terecht in spontaan ter beschik king gestelde kamers, die in vele ge vallen vele kilometers buiten Amster dam lagen, tot zelfs in Alkmaar, Hoorn, Den Haag en Utrecht toe! Een Amsterdamse dame. wier tele foonnummer maar een cijfer verschilt met dat van de V.V.V.. kreeg na de radio-oproep een enorm aantal aan biedingen van mensen, die kamers ter beschikking wilden stellen. Zij stelde hiervan een lijst samen, die ze, toen de drukte wat was afgenomen, ten kantore van de V.V.V. aanbood, waar men deze sympathieke medewerking op hoge prijs stelde. De telexverbinding, waarover de V.V.V. onlangs de beschikking kreeg en die met de Paasdagen de „vuur doop" onderging, heeft ook by deze verwoede strijd om logiesruimten vele goede diensten bewezen. Ook de V.V.V.'s in de andere grote steden hebben in de afgelopen dagen onder hoogspaninng „gedraaid" om "de helpende hand té kunnen bieden aan duizenden landgenoten en eveneens aan gróte groepen Fransen, Belgen,, Duitsers, Engelsen-en Amerikanen, die het Finksterweekeind in den vreem de" doorbrachten. .fijln Rdfténcf|m bijvoorbeeld was de 7sHiïafremzateraag.al""even moeilijk als in de hoofdstad. Men heeft echter -vele buitenlanders kunnen doorzen den naar Vlaardingen, Dordrecht en zelfs naar Katwijk, zodat niemand bij de V.V.V. voor eeii gesloten deur kwam. Een radio-oproep om logies ruimte bracht zoveel aanbiedingen, dat niet alle gastheren bezoekers kregen. Wij stellen 10.000 prijzen beschikbnr voor de beantwoording dor vozend# vraag: Wat U het allerbelangrijkste In het leven van «en mentl leder die aan onderstaand# *©orwa*rdtft voldoet, ontvanjt een prijs, ongeacht da godsdienstige, politieke, social# of ander* gezinde strekking van het «flt* woord N«m «n adres der deelnemen wordt niet gepfbliceerd. Voorwaarden: 1e Uit elk gezin mag slechet 4ên per soon aan de prijsvraag deelnemen. Uitgesloten zijn personen beneden 18 jaar. O.C-lezers en z»i die reed» eerder aan ten van onxe prijsvragen hebben deelgenomen 2e Wet antwoord mag niet minder'dan, vijf en niet meer dan vijftig woorden bevatten 3e Zowel het antwoord a's d* naam (ook voorletters en Heer. Mevr of Mej.) en het adres van de inzender moeten DUIDELIJK geschreven zijn en voldoende gefrankeerd tan ons worden ingezonden. Hoogste prijs: honderd futden reiivergoeding ongeacht waarheen» laagste prijzen ter waarde van min sten* een .gulden» toe te kennen ingevolge het onherroepelijk be sluit der jury. Op de avond van de Eerste Pink sterdag om circa negen uur Is op de Rimburgerweg te Brunssum met een auto waarin zich „twee personen be vonden een ongeluk gebeurd, ten ge volge waarvan deze twéé inzittenden om het leven-zijn(, gekomen. De 45- jarige heer F. J. ipolveo uit Bruns sum, die in gezelschap van de .bak kersknecht, de heer Muider uit Niéüwénhagë in eenfauto óp de - gé-, noemde weg reed, heeft vermoedelijk in een bocht van dié weg de macht over het stuur verlorpn waardoor de auto een boom raakte en vervolgens tegen een aantal andere bomen reed. Kort nadat het ongeluk was gebeurd, zijn beide mannen overleden. De heer D. was gehuwd en vader van negen kinderen. 95 i dinsdag 10 uur. iyciens de Pinksterdagen trad een weersverbetering in, die kon ï°lu toegeschreven aan het langs £4KK,en van een hogedrukgebied dat zich IJsland via Ierland en de Zuid- i njelse kust naar de Balkan verplaatste, v. 6 waarin we ons bevonden was arctische oorsprong, maar deze 8a door de felle zonnestraling van iff dag iets opgewarmd, zodat de ««aaium-temperaturen sinds zaterdag F «raad of zes zijn gestegen. nacht van zaterdag op zondag de Eerste op de Tweede Pink- L,v™s trad op tal van plaatsen zware tförivorst op. Maar in de nacht van iSterweg°P dinsdag bIee* de nachtvorst VPjide Tweede Pinksterdag bereikte I™ depressie, die snel de Oceaan was J!®rSestóken, de Ierse kust. zwenkte af SF het Zuidoosten. Een andere tamelijk ii.jVe 2.ceaandepressie die tussen IJs- i'SiGroenland naar het Oosten trekt "B»i jmorgen *n ket zeegebied tussen en Noorwegen verwacht. Het boven Frankryk zal ver- over het Alpengebied naar de «.«"Kan trekken. Na 81 zittingen in 52 dagen heeft een Frans gerechtshof vonnis geveld in het proces van de lekken bi] het ministerie van Defensie, Jean Mons, voormalig permanent secretaris van de nationale defensie- commissie, werd vrijgesproken. Ook de journalist André Baranès werd vrijge sproken. Maar Hoger Labrusse en René Turpin, iwee ondergeschikten van Mons. die ervan beschuldigd werden diens ge heime notities gecopieerd te hebben, werden lot rosp. zes en vier jaar ge vangenisstraf veroordeeld. De vonnissen voor Labrusse en Tur pin waren duidelijk zwaarder dan zelfs de officier van Justitie had gevraagd, De vrijspraak van Mons en Baranès werd verwacht. Zondagmorgen om halfzes keerde de krijgsraad in de rechtszaal terug met de vonnissen. Daaraan was een zitting voorafgegaan, die de hele avond en nacht geduurd had. Frans# boeren hebben zaterdag op vele Franse hoofdwegen versperringen opge worpen met tractors, zwaar beladen kar ren en in sommige gevallen met boom stammen, uit protest tegen het land bouwbeleid van de regering. Nadat het vonnis was uitgesproken, had er even een Kort, heftig handgemeen plaats in een klein vertrek naast de rechtzaal doordat Labrusse zijn woede tegenover Turpin niet kon verkroppen. VLAARDINGEN stond zaterdag wel bijzonder in de belangstelling van de autoriteiten. Bij de vele vreemdelingen, die de feesten van vlaggetjesdag kwamen meemaken, bevonden zich minister Mansholi, de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr, J. Klaasesz, en de burgemeester van Biervliet, de heer A. P. Corstënse. Na een officiële ontvangst ten stadhuize, waar burge meester mr. J. Heusdens de gasten had verwelkomd, begaf het gezelschap zich naar de Koningin Wilhelminahaven, waar duizenden büeen waren en waar drs. D. J. van Dük, de directeur van het bedrijfschap voor Visserijprodukten, de bedrijfswimpel voor de best verzorgde haring hees aan boord van de Vlaardingen 97, „Prinses Juliana", schipper Arie van Koon van de Dogger maatschappij. Sprekende over de vernieuwing van de vissersvloot zei de heer Van Dijk, dat in de jaren na de oorlog 29 nieuwe motorloggers aan de vloot zijn toege voegd, terwijl er nog vele in aanbouw zijn. Schipper Arie van Roon sprak hier na een dankwoord. Onmiddellijk hier op kwam het onderzoekingsvaartuig ..Willem Beukelszooh" de mond van de Koningin Wilhelminahaven binnen varen met aan boord Willem Beukels- zoon van Biervliet met zUn bemanning. Nadat dit kleurige gezelschap aan de wal door schout en schepenen, reders en de vrouwen van de bemanning 'op de kade was verwelkomd, begaf het zich naar een podium om autoriteiten en burgerij van Vlaardingen toe te spreken. Willem Beukelszoon prees schipper Arie van Roon, die bewezen heeft met zijn bemanning z(jn vinding niet te schande te 'zullen maken. „U kunt trots zijn", aldus richtte hij zich tot minister Mansholt, „op zulke vis- serlui." Willem Beukelszoon vroeg de minis ter, nog wat oude schepen te helpen opruimen en er mooie, nieuwe voor in de plaats te brengen. „Laten de man nen van uw controle goed kijken, dat ze met het kaken niet het pootje lich ten." Minister Mansholt antwoordde, dat er nog steeds gekaakt wordt. Daarom is de haring van ons land beroemd. Wel moet men blijven reglementeren, maar dit is bij hét produktschap in goede handen. In vertrouwen zei minis- De Indonesiche zaakgelastigde in ons land, de heer Kweedjiehoo, is zon dagavond uit Djakarta in ons land te ruggekeerd. Hij was op 4 mei naar Indonesië vertrokken voor het voeren van be sprekingen met zijn regering over de vraagstukken, die samenhangen met de Nederlands-Indonesische betrek kingen. Op vragen over deze betrekkingen wil de de heer Kweedjiehoo na aankomst op Schiphol niet ingaan. Wel zeide hij naar aanleiding van een vraag, of ge zien de instructie van de Indonesische minister van Binnenlandse Zaken om geen brieven te beantwoorden afkomstig van de Nederlandse ambassade en con- '{er Mansholt tot Willem Beukelszoon, De genodigden gingen hierna aan boord van het hospitaalkerkschip „De Hoop" en het onderzoekingsvaartuig „Willem Beukelszoon", die met ver scheidene loggers deelnamen aan de vlootrevue. De feestelijkheden werden besloten met een muzikale wandeling 'van „Sursum Corda" en gymnastiek- demonstraties. De vissersschepen wer den door schijnwerpers verlicht. Boven de Koninginnehave^zweefde een grote: ballonvis. Burgemeester Heusdens deelde nog mede, dat opnieuw een Vlaardingse rederij, de rederij Verboom, besloten heeft een groot, modern schip op stapel te zetten. Ook in IJmuiden, waar tevens de Katwijkse vloot ligt, was vlaggetjesdag een succes. /~tOK Scheveningen heeft zijn vlag- getjesdag gehad. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de vlootrevue niet zou doorgaan met het oog op het weer, doch de organisators besloten ten slotte om de tocht door te laten gaan, zij het dan korter dan andere jaren. Ruim 4500 genodigden hebben op 34 loggers anderhalf uur voor de kust heen en weer gevaren. Onder hen be vonden zich de minister van Sociale Zaken, de heer J. G. Suurhoff, de Tweede-Kamerleden de heren mr, H. K. J. Beemink en dr. J. Vermooten en -Ö- Gepavoiseerde schepen, met passagiers aan boord, varen de haven van Scheve ningen binnen. Zondagavond heeft Soekarno in een interview voor de televisie verklaard dat westelijk Nieuw-Guinea deel uit maakt van het grondgebied van Indo nesië. Soekarno heeft zondag voorts een enige wethouders en raadsleden van Den Haag. Ook de gezanten van Joe goslavië en India bevonden zich onder de opvarenden. In de middaguren trok een grote allegorische optocht „Scheveningen en de visserij" door het dorp. Ruim 2000 man liepen mee in de stoet, die meer dan 1 kilometer lang was. Gymnastiek verenigingen en praalwagens gaven het geheel een fleurig aanzien. In de avonduren vond bij. de haven een muzikale manifestatie plaats van een drietal muziekkorpsen. De dag werd besloten met een vuurwerk op het strand. status van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging nog aan cle gang is. De Nederlandse zaakgelastigde in Dja karta, de heer Hagenaar, voert hierover regelmatig besprekingen met de Indone sische autoriteiten. De heer. Kweedjie hoo deelde mede dan ook geen instruc tie van zijn regering te hebben meege kregen inzake deze kwestie. Hij ont hield zich van commentaar op de vraag, of een oplossing van de gerezen moei lijkheden over het omzetten van het Ne derlandse Hoge Commissariaat in Dja karta in een ambassade op korte ter mijn te verwachten' is. moeten dragen, maar dat is ook het deel van ministers, doch dan noemt men dat, en dat is de schuld van Wil lem Beukelszoon, „aan de kaak stel- - len" De Britse schrijver en tekenaar van spotprenten sir Max Beerbohm, is zon dagmorgen vroeg op 83-jarige leeftijd in Rapallo overleden na een.ziekte van en kele weken. jjsgSPS i ii i y n 11 ui - iiiTnfitf ■"""ia# krans van rode en witte bloemen de kleuren van Indonesië gelegd op het graf van Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten. Jefferson was, volgens Soekarno, een van de grootste leermeesters van de Indonesische president, die-in dit ver band verder George Washington en Abraham Lmcom noemde. Het graf .van Jefferson, de opsteller van de Amerikaanse onafhankelijk heidsverklaring ligt op het landgoed Monticello, dat eens aan Jefferson toebehoorde en dat óp 3,5 km ten oosten van Charlottesville gelegen is. De Indonesische'president zal van uit Charlottesville, waar hij het pink sterweekend doorbracht, een autotocht van veertien dagen door de Ver. Sta ten maken. De Trouw-mars is één groot sportief familiefeest! De Trouw-mars ademt een aparte sïeer! Verzuim niet dit grote wan- delfeest mee te maken! Na Dinsdag gelieve mm niet meer per giro in te schrijven. Na Donderdag wordt het in schrijfgeld met tien cent ver hoogd. Meld n nog vandaag aan! In het bijzonder groepsleiders wordt met klem aangeraden t ij- d i g in te schrijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1