r Soekamo's reis Commissie Mij.v. Nijv. en Handel: GEEN VOORSPRONG MEER IN KWALITEIT Stichting voor woning- voorziening Studenten in Algerijë naar rebellen leger Koningin opjubeldag Ned. padvindsters V.S. weigeren Indonesië steun voor Nw. Guinea Stand: 4000 rN Vrij zonnig W eer over zicht Mendès-F rance biedt ontslag aan Miljoenen schapen in gevaar Vleesprijzen Achtduizendste schip te Rotterdam Vrijdag de eerste Hollandse Nieuwe? TROUW-mars WOENSDAG 23 MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3388 MOHAMMEDAANSE OPROEP: DE algemene unie van Moham medaanse studenten in Alge rije heeft al haar leden, „die wa pens kunnen dragen", opgedra gen him studie te staken en zich bij het rebellenleger aan te sluiten. Dr. J. Schouten betroldken bij aanrijding GESCHENK VOOR GRIEKENLAND D"' Cholera-epidemie in Calcutta breidt zich uit Noors schip „Hordnes" gezonken MINISTER DULLES DEELT MEE: Houding praktisch onveranderd" DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Fos ter Dulles, heeft zijn Indonesische collega Roeslan Abdoelgani vorige week uitgelegd waarom Amerika de Indonesische aanspraken op Nederlands Nieuw-Guinea niet kan steunen. De houding van de Ver. Staten blijft praktisch onveran derd. Dit heeft minister Dulles gis teren op zijn persconferentie in Washington meegedeeld. Weinig belangstelling Arbeidsklimaat NEHROE STAKING IN AUSTRALIË: Gisteren is de Nederlandse ha ringvloot zeewaarts gegaan op vangst naar de Hollandse Nieu we. De foto werd gemaakt te IJmuiden toen de loggers tussen de pieren door zee kozen. msmk n CYPRUS J Twee jagers neergestort Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond: Vrfl zonnig en op de meeste plaatsen droog. Vannacht weinig wind, morgen zwakke, later ma tige westelijke wind. Over het algemeen iets minder warm. ZON EN MAAN 24 mei: zon op 4 36, onder 20.42; maan op 20 30. onder 4 IS V.M. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE reis, die president Soekamo naar de Verenigde Staten maakt, is voor Nederland een moeilijk te ver teren zaak. Soekarao werd door de regering der Verenigde Staten ontvangen met een hartelijkheid en een uitwendig ver toon als slechts zelden een regerings hoofd daar ten deel viel. En dat ge schiedde onmiddellijk nadat Indonesië, in strijd met alle recht, eenzijdig, met 'Nederland aangegane overeenkomsten tot een vodje papier had verklaard. Dat geschiedde onmiddellijk na het tragische einde van het proces-Jung- schlaeger en terwijl nog tal van Ne derlanders te lijden hebben van een procesvoering die niet is overeenkom stig elementaire rechtsbeginselen. En dan komt Soekarno in Amerika aan en houdt daar een scherp requi sitoir tegen het Nederlandse kolonia lisme, een requisitoir waarin hij aan sluiting zoekt hij de Amerikaanse vrij heidsstrijd. En dan zien we de trieste vertoning dat de Amerikaanse vice- president Nixon de vergelijking van de Amerikaanse en Indonesische vrij heidsstrijd aanvaardt. Soekamo ont vangt luide toejuichingen. i/\ OK wanneer men zich bewust ia U van het feit dat de Verenigde, Staten gevoelsmatig anders tegen de fndonesisch-Nederlandse verhoudingen 'aankijken dan Nederland doet, ooki •■wanneer men begrip heeft voor het: feit dat de Amerikaanse uitnodiging •aan Soekamo een onderdeel vormt van «en diplomatiek beleid dat erop ge- Jricht is Indonesië uit de handen van tiet communisme te houden, dan moet toch gezegd worden dat deze wijze van benaderen in dit geval en onder deze omstandigheden te weinig blijk geeft van de aan alle diplomatie te stellen eis, nl. dat daaruit altijd moet spreken eerbied voor het recht. Ned. woning bouw raakt achterop in Europa EEN VERGELIJKING van de kwaliteit van de tegenwoordige Nederlandse woningbouw met die in andere Westeuropese lan den leert, dat Nederland de voorsprong op woninggebied, die het 25 jaar geleden had, volkomen heeft verloren en zelfs voor een deel in achterstand heeft zien veranderen. Bij de voortgaande integratie van West-Europa zal deze achter stand moeten verdwijnen en za1 het woonpeil in Nederland op één lijn moeten komen met dat van de overige Westeuropese landen. Aldus het rapport „Woningprcduktie en welvaart" van een door de Nederlandse Maatschappij voor nijverheid en handel ingestelde woningbouwcommissie, onder voorzitterschap van prof. dr. A. H. M. Albregts. De commissie heeft zich diepgaand beziggehouden met de beantwoording van de vraag, welke de oorsaken van da woningnood en welke de middelen ter verbetering zijn. De commissie meent te mogen vast stellen dat om welke redenen dan ook de bouwtijd per woning na de oorlog zeer aanzienlijk is verlengd. Voor de grotere woningcomplexen be dragen de verschillen minstens vier tot zes maanden. ivr ANNEER -wij de zaak nu verder W op de keper beschouwen dan krijgt men echter de indruk dat bij een aantal punten de zaak voor Soe karno minder glad blijkt te zitten dan hij wel gehoopt had. Soekarno heeft de kwestie-Nieuw- Gmnea tot een van de hoofdpunten van zijn rede voor het congres ge maakt En het is reeds duidelijk gebleken- dat deze in Amerika overigens zo zeer toegejuichte man hier nul op het rekest heeft gekregen en niet de steun: voor zijn eisen heeft gekregen waarop bij gehoopt had. Dat bleek uit het feit dat het congres dat overigens zo gul was met applau disseren op dit punt geen applaus gaf. Dat bleek uit het feit dat de Ameri kaanse pers aan Soekarno's eis om Nieuw-Guinea aan Indonesië over te dragen alle steun onthield... En thans is ten overvloede uit een verklaring van Dulles gebleken dat dit standpunt van de Amerikaanse pers ook het standpunt ii dat van offi ciële zijde aan Soekarnokenbaar ge maakt is. SOEKARNO heeft namelijk duide lijk te kennen gegeven dat zijn land in de tegenstelling tussen het westen en de communistische wereld neutraal is. En dat betekent, en dat hebben de Amerikanen duidelijk be grepen, dat overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië zou inhouden dat sr opnieuw een gebied uit de anti communistische sfeer zou overgaan naar de neutrale sfeer, met al de ri sico's daaraan verbonden. En wat het element „kolonialisme" in dezen betreft: In de Amerikaanse pers bleek dat men begreep dat over dracht aan Indonesië zou betekenen de 'vestiging van een nieuw en ander kolo nialisme dan het Nederlandse, terwijl Nieuw-Guinea onder Nederlands be wind onder controle van de Verenigde Naties staat en zulks onder Indonesisch bewind niet zou staan. Het is duidelijk dat een en'ander niet zonder betekenis is en dat bij al liet teleurstellende dat er voor Neder land aan dit bezoek verbonden is toch ook zekere lichtpunten niet ontbre ken. *~T eER te betreuren valt dat de reacties van Soekarno op vragen hem gesteld naar aanleiding van het geval-Jungschlaeger niet meer de pu blieke opinie in Amerika verontrust- fan. Het zijn de zakelijk-politieke be langen, waarvoor men zich in Ameri ka interesseerde. Dat de vraag der gerechtigheid in het internationale en nationale leven niet meer de harten beroerde is een feit dat ons voor de ontwikkeling van het wereldleven al leen maar met zorg kan vervullen. Noch de 'aantrekkelijke lonen, noch de morele overwegingen, dat de wo ningnood voor ons volk een ramp be tekent, zijn redenen geweest voor de beoefenaren van de vakambachten om belangstelling te hebben voor het bouwvak, aldus het rapjk>rt. Slechts de vakgroep timmerlieden blijkt zij het ook uit andere over wegingen nog wel in trek te zijn. De commissie verwacht, dat de ar beidsmarkt zich eerder in ongunstige dan in gunstige zin zal ontwikkelen. Het weer tot stand brengen van een evenwicht tussen de lasten en de baten van het woningbezit en tussen het huurpeil en loonpeil is noodzakelijk. De opvoering van de produktiviteit zal gedeeltelik tot compensatie van verhoogde reele huren rpoeten strek- ken. zo meent de commissie;:-r Voor de overheid is volgens haar een belangrijke taak weggelegd in het scheppen van het juiste klimaat voor het bevorderen van een effi ciënte woningproduktie. Van het bedrijfsleven moet teen totaal andere instelling ten opzichte van dë problemen worden verlangd, Het volledig naast elkaar werken en vaak tegen elkaar inwerken van de ontwerpende en de uitvoerende instanties en de toeleveringsbedrij ven zal vervangen dienen te wor den door bewuste samenwerking. Het arbeidsklimaat kan, aldus het rapport, o.m, worden verbeterd door: 1. Het overbrengen van vele werk zaamheden van de bouwplaats naar de fabrieken en werkplaatsen, 2. Het bevorderen van een z.g, be drijfssamenwerking, waardoor o.a. ook •en vaste band tussen arbeiders en bedrijven sal kunnen ontstaan. 3. Het zo spoedig mogelijk aanbren gen van verwarmings- en lichtinstal laties, waardoor tijdens de winter „normaal" kan worden doorgewerkt. De commissie is van oordeel dat. zolang de aantrekkelijkheid van het bouwvak voor de arbeider niet ver beterd wordt, geen vergroting van het arbeidspotentieel te verwachten is. Het is zelfs de vraag of het omstreeks 1962 De Bilt, woensdag 10 uur. Een vlak gebied van lage druk. dat gisteren boven Frankrijk lag, verplaatste zich sindsdien, in betekenis afnemend, langzaam naar het Noordoosten. In dit lagedrukgebied kwamen vrij veel on weerbuien voor, die zich gisteravond tot over Luxemburg uitbreidden, maar ons land niet bereikten. Op de Oceaan treffen we nabij de Azoren een krachtig gebied van hoge druk aan. terwijl bij de Zuidkust van IJsland een langzaam opvullende de pressie is gelegen. Het hogedrukgebied breidt zich over het Zuiden van Engeland en Frankrijk uit, terwij! de depressie maar weinig van plaats verandert. In het koufront van de depressie, dat vandaag Schotland passeert, is een storing ontstaan, ,die snel naar het Noordelijk deel van de Noordzee trekt. Deze storing zal echter nauwelijkse in vloed op het weer in ons land kunnen uitoefenen. Wel doet ze te zamen met het naderende hogedrukgebied de wind naar het Westen draaien» waardoor in de kustprovincies iets minder warme lucht gaat binnenstromen. De regenkan sen blijven nog steeds zeer klein. aan de markt komende grotere ar beidsaanbod. wanneer in die periode niet veel veranderd is, zijn weg naar de bouwvakken zal zoeken. Dit is te meer bedenkelijk, zo meent de com missie, omdat omstreeks 19681969 een extra toeneming van de behoefte aan woningen te verwachten is. In haar rapport „Woningproduktie en welvaart" doet de woningbouw commissie van de Ned. Mij, voor Nij verheid en Handel een suggestie voer een door bet hoofdbestuur der Maat schappij voor Nijverheid en Handel te nemen initiatief tot hel in het leven roepen van een stichting, die. lot taak zou kunnen hebben om, door het sti muleren van industriële produktie- en bouwmethoden en door standaardisa tie van woningonderdelen, zowel voor traditionele woningbouw als voor de z.g. systeembouw en montagebouw, te komen tot een meer rationele voor ziening in het huidige tekort aan wo ningen voor huisvesting van mede werkers, betrokken bij de grote in dustriële en andere bedrijven in Ne derland. Tot dusver bestonden de rebellen- eenheden grotendeels uit ongeletterde boeren en arbeiders, merendeels on der commando van Algerijnen die bij de -Franse .strijdkrachten gediend heb ben. De studentenunie heeft de dringen de oproep uitgegeven als protest te gen de beweerde wrede Franse repre saillemaatregelen in Algerije. Het besluit van de unie valt samen met berichten dat in Tlemcen een groot aantal doktoren, advocaten en on derwijskrachten door de Fransen gear resteerd zijn, daar deze Mohammedaan se intellectuelen ondergrondse veldhos pitalen voor de rebellen zouden hebben opgericht. Intussen houden de gevechten in Al gerije onverminderd aan. Meer dan 3.000 man Franse troepen die het ge bied van Palestro. ongeveer vijftig km ten zuidoosten van Algiers, uitkam men, hebben dinsdag een overlevende gevonden van een groep Franse mili tairen, die vrijdag uit een hinderlaag werden overvallen. Volgens de berich ten zijn zeventien van deze militairen door folteringen gedood. Drie leden van de overvallen patrouille worden nog vermist. De Franse troepen heb ben meer dan vijftig opstandelingen bij het zoeken naar de vermiste sol daten gedood, aldus de berichten. Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft gisteren geweigerd commentaar te leveren op voorstellen van premier Nehroe om de vrede in Algiers te herstellen. Een woordvoerder zei. dat geen verklaring afgegeven kan worden voordat de volledige tekst van Nehroe's verklaring ontvangen en be studeerd zal zijn. - (Van een onzer verslaggevers) Dr. J. Schouten, de fractievoorzitter van de A.R.P. in de Tweede Kamer, is gisteravond in Rotterdam betrokken ge weest bij een autobotsing op de 's-Gra- vendijkwal hoek Mathenesserlaan. Dr. Schouten keerde terug van een spreekbeurt, die bij in Hendrik Ido Ambacht had vervuld toen de wagen waarin hij was gezeten tegen een an dere auto botste. De wagen werd aan de rechter-voorzijde beschadigd. Dr. Schouten kwam met de schrik vrij en heeft zich te voet naar zijn woning be geven. Ook geen der andere inzittenden van beide auto's hebben bij deze aanrij ding verwondingen opgelopen. De Franse minister van Staat Pierre Mendès-France heeft vandaag op een kabinetsvergadering zijn ont slag aangeboden, aldus heeft een woordvoerder van het kabinet mede gedeeld. Het ontslag Is nog niet aanvaard. Mendès-France is het niet eens met de huidige regermgspolitiek t.a.v. Al gerije. Hij is van mening, dat hierbij teveel de nadruk wordt gelegd op mi litaire maatregelen en dat er te weimg wordt gedaan om de politieke spanning in dit Noordafrikaanse Franse gebieds deel te verminderen. Mendès-France zou de volgende maat regelen genomen willen zien: 1. Vrijlating van politieke gevange nen. 2. Algerijnse nationalistische bladen zouden mogen verschijnen. 3. De Franse ambtenaren in Algerije, waarvan algemeen bekend is dat zij tegen politieke hervormingen zijn ge kant. zouden moeten worden terugge roepen. 4. De bestaande gemeentelijke ge zagsorganen zouden moeten worden ont bonden (zij zijn met populair bij de Algerijnen). 5. Grote landgoederen zouden moe ten worden onteigend. XT"**""' In aanwezigheid ran H.M. de Koningin werd op de Goudsberg te Lunteren het 40-jarig bestaan tan het Nederlandse Padiindsters Gilde getierd. Een der blauwe togels bood HM. een kalender aan. (Van onze correspondent) Ongeveer 7.000 padvindsters hebben dinsdag op de Goudsberg bij Lunteren haar „jubeldag" gehouden ter gele genheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlandse Padvindsters Gilde. Het hoogtepunt van deze dag vormde de aanbieding van 350 volledige baby- uitzetten aan de UNICEF, die deze pak ketten zal uitreiken in de armste en meest afgelegen delen van Grieken land. Deze plechtigheid kreeg een bijzon der karakter door de aanwezigheid van H. M. de Koningin, die gekleed in pad- vindstersuniform en vergezeld van haar hofdame jonkvrouwe C. E. B. Roel, om kwart voor twee op de Goudsberg aankwam, waar zij werd verwelkomd door de voorzitster van Door de staking van Australische schaapscheerders is in Queensland de dood van honderden schapen veroor zaakt en verkeren drie miljoen dieren in gevaar, heeft een woordvoerder van de vereniging van schapenfokkers be kendgemaakt. Volgens de woordvoerder wordt de hele schapenstapel van Queensland be dreigd doordat de schapen al 17 maan den niet geschoren zyn, waardoor zij nu een vracht op de rug dragen die by grote hitte dodelijk is. De staking begon op 1 januari toen de bond van schapenscheerders zei dat de leden niet moesten werken voor de 7 pond 6 pence per 100 schapen die door het industriële hof van Queens- land waren aangeboden. De bond zei dat men moest vasthouden aan de 7 pond 15 shilling 3 pence per 100 die vorig seizoen betaald zijn. het Ned. Padvindsters Gilde, mevr. J. van Nispenvan Wely uit Heemstede, en de overige bestuursleden. Door middel van een spreekkoor bo den de padvindsters de baby-uitzetten aan de Nederlandse vertegenwoordigei van de UNICEF, oud-minster mr. A M. Joekes, aan. Namens het Ned. UNICEF-comité dankte mr. Joekes de padvindsters har telijk voor dit indrukwekkende ge schenk. De pakketten werden daarna dooi de padvindsters zelf in een gereed staande vrachtauto geladen om pei KLM naar Griekenland te worden ver zonden. De kleine totemkring", waarbij de kabouters uit Soest zijn aangesloten en die ook prinses Marijke onder haar le den telt, mocht het eerste pakket over handigen omdat deze kring de eerste was, die een pakket klaar had. Na de aanbieding van de babypak ketten werd het jubelspel „De tover- hoed" opgevoerd. laatste weken zijn de vleesprii- jaar doet dit verschijnsel zich voor, doch ditmaal is de prijsbeweging ab normaal. In belangrijke mate is dit een gevolg van de toenemende export. De vraag is gerezen of de slagers binnen de prijsstabilisatiepolitiek van de regering de gestegen inkoopsprij zen mogen doorberekenen aan i de consument dan we! of dit ten koste moet gaan van hun winstmarge. De slagers hebben doen uitkomen, dat zij een deel van de prijsstijging zélf reeds hebben opgevangen. Als gevolg daarvan is hun winstmarge thans lager dan in 1955 het geval was. Daarbij herinneren zij er tevens aan dat bij de besprekingen met minister Zijlstra op de Hooge Veluwe over de prijsstabilisatie van middenstandszij de is toegezegd, dat slechts een verho ging van de bedrijfskosten (loonsver hoging e.d.) niet in de prijzen zal wor den doorberekend. Voor het standpunt van de slagers zal de consument begrip moeten op brengen. Dat zij overigens niets te verbergen hebben bewijst wel het feit dat de vleesprijzen, met al wat er aan vast zit, op 7 juni a.s. besproken zullen worden in een openbare vergadering van het bedrijfschap slagerij. De cholera-epidemie die reeds twee- en-een-halve maand het gebied van Cal cutta teistert, is de vorige week in he vigheid toegenomen. In zeven dagen be zweken 225 zieken. In totaal zijn 1100 mensen door de ziekte getroffen. 380 gevallen hadden een dodelijke afloop. Het Noorse schip „Hordnes" (5.013 ton) is in de nacht van maandag op dinsdag bij Swinoujscie (het vroegere Swinemuende) gezonken, zo meldt het Poolse persbureau PAP. Poolse sleepboten hebben de beman ning aan boord genomen. De „Hordnes" was op weg van Moer- mansk naar Szczecin (Stettin). Het schip raakte uit de koers en stootte op het wrak van het Duitse schap Orion. Dat tijdens de oorlog in de grond geboord werd. De 35-jarige Engelse jockey Mer- vyn Wilms, die op Tweede Pinksterdag tijdens een hinderniswedstrijd te "Here ford zwaar gewond raakte door een val van zijn paard, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Precies een week eerder dan verle den jaar kwam vanochtend vroeg het 8.000ste schip van dit jaar de haven van Rotterdam binnen. Het was het 377 brt. metende m.s.' „Norwich Trader" van de ..Great Yarmouth Shipping Company Ltd" te Great Yarmouth, dat met een lading stukgoed van Great Yarmouth kwam en ligplaats koos m de Merwe- haven. Vorig jaar was het 8.000ste schip dat dus op 30 mei arriveerde het Duitse m.s. „Arnold". Een groot gedeelte van de Nederland se haringvloot Is thans op volle kracht C'P weg naar de visgronden op de Noord zee. op zeven en vijftig graden Noor derbreedte, Oostelijk va» de plaats Aberdeen in Schotland. Circa honderd rijftlen vissersschepen zijn thans buiten gaats, Uit Viaardingen vertrok giste ren om acht uur een twintigtal, uit ocneveningen tussen twaalf en één uur gistermiddag een zestig e» uit IJmuiden s middags om twee uur ruim dertig. Volgende week dinsdag zal uit de ge noemde havens een aantal schepen ter haringvangst gaan, dat nu in deze ha- •*en is blijven liggen. Evenals in Viaardingen en Schevenin- gea was er ook in IJmuiden grote be- «hgstelling voor het uiteren van de '«iepen. - - Om vijf uur bevond de kop van de vloot zich op drie en vijftig graden Noorderbreedte, ongeveer ten Noordoos ten van de Engelse vissersplaats Great Yarmouth. Het weer was zeer goed, de wind Oost-Noordoost. Enkele schepen met sterke motoren hebben schepen van de eigen ploeg die minder krachtige motoren hebben op sleeptouw genomen. Er zijn combinaties gevormd en voor iedere ploeg is een jager aangewezen die de vangsten van de schepen aan boord neemt en dan als de wind huistoe gaat. Verwacht wordt dat vrijdag in de loop van de dag de eerste Hollandse Nieuwe in ons land zal kunnen worden binnengebracht. Maar aangezien er wel vissers zijn die dichter hij huls hun ge- lnk beproeven kan dat ook nog wel eer der worden. Dulles vertelde dat Soekarno hem tij dens hun gesprekken niet zelf om Ame rikaanse steun voor de Indonesische aanspraken heeft gevraagd. De Indone sische minister van Buitenlandse Zaken heeft dit echter wel gedaan, zei Dulles. Minister Dulles verklaarde op zijn persconferentie verder het te betreuren dat Egypte de regering in Peking heeft erkend als de officiële regering, (Intus sen is meegedeeld dat ook Syrië spoedig Peking zal erkennen). In antwoord op een vraag die hij als hypothetisch" betitelde, zei Dulles het hoogst waarschijnlijk te achten dat de V.S. en de Sowjetunie gezamenlijk de stuwdam in de Nijl bij Assoean zouden financieren. Verder verklaarde Dulles nog dat de ER heeft zich een in drukwekkende voor hoede van 4000 ge vormd. De voorhoede van het wandelheir, dat zaterdag a.s. Amsterdam-Zuid zal ver laten voor de sportieve, blij moedige tocht door het in rijke Ientetooi gehulde Am- stelland. Het secretariaat „Trouw- wandeltochten 1956" boekte de vierduizendste wandelaar. Het prachtige voorjaars weer lokt tot een wandeling. De Trouw-mars, met een keuze uit vier afstanden, biedt daartoe een uitgezoch te gelegenheid. Een met zorg gekozen par cours wacht u. Daarom: sluit u aan ach ter deze voorhoede en geeft u nog vandaag op. militaire kracht van de Sowjets niet verminderd zal worden door de aange kondigde demobilisatie van 1.200.000 manschappen. De redenen voor de vermindering wa ren volgens Dulles vermoedelijk: meer mankracht voor de industrie en land bouw, aanpassing van de militaire macht bij de atoomoorlogvoering, hoop dat ver mindering van de militaire mankracht het Westen ertoe zai brengen zijn mili taire sterkte beduidend te besnoeien. Ook is het mogelijk dat de Russen de Westduitse herbewapeningsplannen in "de war wilden sturen. Over de beslissing van de Britse regering om met communis tisch China mogelijk goederen te verhan delen, die nu op de embargolijst staan, zei Dulles dat er geen reden is te ge loven dat Engelands actie zal leiden tot een verbreken van de controle op de handel met communistisch China. Op de vraag of hij er een voorstan der van was dat problemen zoals dat van Cyprus met NATO-hulp opgelost worden, zei Dulles slechts dat deze mo gelijkheid wordt bestudeerd. Hij wees er op dat „NAVO" niet hetzelfde is als „Atlantische Gemeenschap". Ter gelegenheid van het feit dat de na oorlogse k.LM.-luchtlijn naar New York deze maand tien jaar bestaat, heeft de K.LM. de gepensioneerde vlieger Evert van Dijk een trip naar New York aan geboden. Dc heer Van Dijk teas da eerste i tieger die na de oorlog de vlucht over de oceaan maakte. De foto toont de heer en mevrouw Van D\jk vlak voor het vertrek naar New York op de trap van het vliegtuig. Twee F 84 jagers van de Amerikaan se luchtmacht zijn boven Oost Enge land met elkaar in botsing gekomen ea neergestort. Een ervan kwam op eea huis terecht. Een piloot en een burger zouden om het leven zijn gekomen. D« tweede piloot redde zich met zijn pa rachute.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1