Chef-staf van SHAPE in Den Haag -VAV1 O in Europa nog niet op minimumsterkte Zesde Trouw-mars weer sportief succes H. WTilamis op meeting te Deventer: Krachtige samenwerking in van het land belan, Moord op 2 Fransen in Algerië Ir. Staf: C.H.-beginsegaan boven leus: Romof Drees Helikopter haalde zieke van Deense kustvaarder Tweede H-bom tot ontplof fin gebracht? Raketvliegtuig 3200 km /u r Meer dan duizend aanmeldingen in middaguur Kritiek uit V.S. op Europese defensie Weer overzicht arrestaties Staking bij Krupp in Amsterdam Veertig rebellen op Celebes gedood Tanker voer op steiger: paniek Grieken en Turken slaags op Cyprus MAANDAG 28 MEI 1956 VEERTIENDE JAARGANG Na. 3392 Weerbericht k_ 'fc> Tito op 2 juni naar Moskou Tweede Ncd. parate divisie gewenst mm. Griekse ministe r biciL ontslag aan Lij sin u miners voor (ie a.s. verkiezingen IN SLECHT WEER BIJ TEXEL P vi l A-plakka len 1 an route van processie Zesjarig jongetje dodelijk aangereden I stelligste zich schuldi'gZ'te°nhetiben" ge" Motor van de dijk: één dode, één gewonde WARM Over het algemeen zonnig en warm weer met hier en daar een onweersbui. Zwakke tot matig» wind uli «Heenlopende richtingen. Directeur: H. DK RUIG eET HOOI" DKWARTIER van de geallieerde strijdkrachten in Europa houdt nog steeds vast aan zijn opvatting, dat een periode van eerste oefening van 18 maanden onvoldoende is. Het hoopt, dat op den duur alle landen die deel uitmaken van de NAVO het voorbeeld van Groot-Brittannië en van Turkije zullen volgen en de dienstplicht op 24 maanden zullen brengen. Aldus generaal Cortlandt van Rensselaar Schuvler, de chef staf van SHAPE, tijdens een persconferentie die hij zaterdag in Den Haag heeft gehouden. Minimumsterkte wSdÊm-A Onbehaaglijk dun TERWIJL <Ie eerste, overwegend kleine wandelaars, met een glans tan toldoening op het blozende gezicht, het Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid binnenstapten, voltooiden de kassier"' van de ZESDE TROUW-mars, de heer L. Bout, en zijn ..rechterhand"', inej. Dinie Cornelissen, hun papieren parcours, Aa enkele uren van tellen en- rangschikken kon eerstgenoemde oj) de kop af het precieze aantal deelnemer* aan onze wandeltocht bekendmaken: 8213. Om twaalf uur op deze koele en toch stralende meidag was de stand: 7 0 0 0. In de daarop volgende''drie uren hebben zich aan de drie straatbureaus nog I ruim duizend wandellustigen MINDER HULP 5>? i ItUim tweeduizend neel. van- ec? werkplaats van wegenher- (Van onze speciale verslaggever) De lijsttrekker van de Christelijk Historische Unie, de heer H. 1 j W. Tilanus en de xnimstei van Oc-rlog en Marine ir. C. Staf, hebben j i zaterdagmiddag te Deventer op een openluchtmeeting van de Chris- 1 telijk Historische Unie in de IJseistreek een vurige oproep gericht j tot het Nederlandse volk om op de protestants-christelijke partijen te stemmen, met name op de Christelijk Historische Unie. Minister Staf wees erop dat de Chr Hist Unie een beginsel heeft dat ver uitgaat boven de betekenis van een enkel mens, Vandaar dat de j j keuze Romme of Drees door haai met kracht wordt afgewezen. De j j heer Tilanus betreurde het dat de verkiezingsaetie door K.V.P. en Partij v. d. Arbeid zo fel wordt gevoerd. De kabinetsformatie na 13 juni wordt hierdoor moeilijker De heer Tilanus riep allen op tot krachtige samenwerking in het belang van het land. aangemeld, vooral vele jongeren die het massale beeld van deze voettocht versterkten. Amsterdam-Zuid en Amstel- land het schilderachtige Gein, het bloeiende Bos en de Water graafsmeer hebben het blijde gerucht vernomen van de duizen den, die in groepen of als eenling de kilometers hebben bedwongen. Het 'aantal deélnemers had' hóger kunnen zijn. De langdurige regenval van vrijdag zeer noodzakelijk voor het gewas overigens heeft de deelneming enigermate geremd. Het aantal van achtduizend was echter imposant genoeg. -Het Trouw-leger-te-voet bevestigde opnieuw een traditie van goede sportiviteit, daarbij gesteund door de tamboers- en pijperskorpsen, waarvan de „Prinses Irene" helemaal uit Almelo cn de korpsen „Oranje Nassau" en „Het Funen". vanwege hun „uithoudingsvermogen", speciale vermelding verdienen. IV. TILANUS De lystnummers voor de a.s. ver kiezingen luiden thans officieel als volgt: 1. Kath, Volkspartij; 2. Partij van de Arbeid; 3. Anti-Revolutionaire Par ty; 4. Christelijk Historische Unie; 5. volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie; 6. Communistische Partij Ne derland; 7. Staatkundig Gereformeer de Partij: 8. Gereformeerd Politiek Verbond; 9. Nationale Unie; 10. Ned. Oppositie Unie. c De Jijstnummers van de Nationale Unie, de Ned. Oppositie Unie en het Gereformeerd Politiek Verbond wer den heden na loting vastgesteld. Alle partijen hebben in de 18 kieskringen kandidaten gesteld. Zaterdag zijn de honderd en drie Ne derlandse arbeiders, in dienst bij de Duitse firma Krupp, die op het ter rein van de Haven- en Handelsinrich tingen aan de Waalhavemveg te Am sterdam laadbruggen bouwt, in sta king gegaan. Looneisen vormen de in zet van de staking. De ongeveer zestig Duitse arbeiders, die voor de finna Krupp werkzaamheden verrichten in de Amsterdamse 'naven, zijn normaal door blijven werken. Buitenland ooruitgang O Beroering in Heerlen Zuidkoreaanse kabinet gereorganiseerd 3»ott«*dam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 «s-Gravenhage: Huygenjrolein 1 Postgiro 424S67 Redactie: Tel, 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—1030 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Aboanementaprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" S.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks *OX EN MAAN 5a ion. op 4.31, onder 20.45; maan op onder 8.50. O 4> Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT ienst plicht van twee jaar is noodzakelijl' <r Het Centrale Meteorologische Obser vatorium van Tokio meldde vanmor gen dat er op de Bikini Eilanden waarschijnlijk een tweede waterstof bom tot ontploffing is gebracht. De 15 stations van het observatorium, die zich op verschillende plaatsen in Japan bevinden, hebben atmosferische drukgolven waargenomen gelijk aan die veroorzaakt door de waterstofbom welke op 21 mei boven de Bikini Eilan den onplofte. De drukgolven kwamen uit de rich ting van Bikini, aldus het observa torium. Drie uur tevoren waren door de scismografen aardschok-golven ge- registeerd- Meegedeeld werd, dai deze aardschok-golven zich veel sneller ver plaatsen dan de atmosferische druk golven. Dc commissie voor de atoomenergie in Washington wilde niet onmiddellijk commentaar leveren op het bericht. Het observatorium m Tokio had eerst moeite met het vaststellen van de rich ting- waaruit de drukgolven kwamen, hetgeen de veronderstelling gaande maakte, dat de ontploffing mogelijk in Rusland veroorzaakt was. Later deelde het observatorium mee- dat de golven uit de richting van de Bikini Eilanden kwamen. President Tito van Zuid-Slaviê zal op 2 juni met zijn echtgenote in dc Sow- jet-Unie aankomen voor een officieel bezoek van drie weken, zo Is zaterdag in Belgrade bekendgemaakt. In Parijs, zo zei hij verder, zou men gaarne zien. dat een tweede Neder landse parate divisie ter beschikking gesteld werd van de NAVO-strijd- krachten. Doch na besprekingen met Volgons de Buffalo Evening News heeft een Amerikaans raketvliegtuig met een snelheid van ongeveer 3.200 kilometer per uur gevlogen. Het blad voegde hieraan toe dat eik ogenblik een communiqué verwacht kan worden waarin de Bell Aircraft Company bekendmaakt, dat haar X-2 het oude record van 2.650 km u ver beterd heeft. Dat record was gevestigd met een ander vliegtuig van Bell, de X 1-A. De X-2 is ontworpen en gebouwd om de hittegrens te verkennen. De hitte- grens is hel punt, waarop het metaal van een vliegtuig /acht wordt ten ge volge van de wrijving bij een start met hoge sr.clbeid. de Nederlandse autoriteiten is men tot het Inzicht gekomen, dat dit niet moge lijk is onder dc huidige omstandigheden. ..Toch hopen wij. dat in de toekomst deze tweede divisie m het leven geroe pen zal kunnen worden, vooral wanneei eenmaal de Duitse divisies in het veld zullen staan en hierdoor een reorgani satie van de reservestrijdkrachten in Nederland mogelijk zal worden." aldus dc generaal. In een toespraak, die generaal Schuyler later op de dag hield vco'r dc Algemene Vereniging van Reserve officieren te Utrecht, verklaarde hij, dat de NAVO momenteel nog niet do minimumsterkte heeft om de verdedi ging van het gehele NAVO-gebied te ver zekeren. indien up dit ogenblik een oor log zou uitbreken. Generaal Schuyler zei. dai wij, alle voorzorgsmaatregelen ten spijt, voorbe reid moeten zijn op de mogelijkheid dat enig grondgebied zal moeten wor den prijsgegeven, wanneer onverhoopt op dit ogenblik een oorlog zou uitbre SB&ëfi If Hl er oterbleej tan /iel kleine hooi je. dat zaterdag in Amsterdam door hm tul t rruorfi werd en lumrhij drie kinderen om hel leien kwamen. defensie kunnen worden toegevoegd, al dus generaal Schuyler, dan zijn wij tn staat een agressor op een afstand te houden, waardoor wij ons zelf de tijd verschaffen onze reservetroepen te mo biliseren en de rug van de vijar.d te breken met dc strategische luchtmacht van de NAVO. Ondanks dc verwachte Duitse bijdra ge noemde generaal Schuyler dc para te verdediging in het grote laagvlakte- gebied van Midden-Europa nog onbe haaglijk dun. De NAVO-staf is tot de conclusie gekomen, dat deze zwakte ge nezen kan worden door toevoeging van nog een parate divisie uit Nederland, zelfs indien dit ten koste zou gaan van een vermindering of de vorming van van mobilisabele strijdkrachten. Dc gehele verdedigingspositie in het Nederlands-Noordduitse gebied zcu aan kén. Volgens hem is het onjuist om zienlijk versterkt worden indien Ncder- tot het laatst toe stand te houden aan de grenzen, indien dit het gevaar van insluiting en vernietiging van grote een heden met zich zou brengen. Daarom, aldus generaal Schuyler, zal Nederland, evenals andere NAVO-landen wanneer de frontlijn door het land zcu lopen, gedeelten van zijn grondgebied prijs moeten geven, indien dit uit stra- itegischc overwegingen noodzakelijk wordt geacht. Wanneer echter tegen 1960 de Duitse parate strijdkrachten aan de NAVO- stand zal moeten bieden. land een korps van twee geoefende cn parate divisies zou leveren. Hij sprak de j hoop uit. dat de Nederlandse regering f in de komende jaren de mogelijkheid kan vinden een dergelijke landwacht te j verzekeren. De Nederlandse parate divisie zal zich in geval van corlog onmiddellijk oostwaarts .moeten bewegen, omdat zij, deel uitmaakt vry* dó* parate strijd-' krachten onder generaal Gale, die de ;aan~ drie straatb'ureaus vijand reeds vroeg in zijn opmars weer- D« commissie van buitenlandse sa- ken van het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft er op aangedrongen dal een aanzienlijk deel van de Ame rikaanse hulpgoederen voor Europa naar elders verzonden wordt tot duide lijk is welk defensiegebied sommige Wesleuropese landen van plan zijn la volgen. De commissie kritiseerde de „ver mindering der defensieinspanning" van sommige Westeuropese landen. In het verslag wordt geen enkel Europees land met name genoemd, maar de voor zitter van de commissie, Richards, had tevoren verklaard, dat Engeland, Frank rijk cn West-Duitsland hun inspanning op defensiegebied „verslappen". DE BILT. Maandag 10 uur. Een kleine storing, die zaterdagmorgen bo ven Denemarken lag, is in Noordelijke richting verdwenen, waarna een krach tige rug van hoge luchtdruk zich over de omgeving van de Noordzee uitbreid, de. Deze bezorgde ons een zonnige zon dag. waarop de temperaturen in het Zui den van het land tot bijna twintig graden opliepen. Bij de Portugese kust bevindt zich een depressie, die samenhangt met afgesloten hoeveelheid koude lucht, in dc hogere niveau's. Een hierbij behorend koufront strekt zich uit over Frankrijk en het Zuidwes ten van de Britse eilanden. Alleen m dit laatste gebied veroorzaakt het regen. De met dit front samenhangende lucht drukdalingen doen de wind in ons land naar Zuidelijke richtingen draaien, waar bij warme, continentale luchtwordt aangevoerd. Hierin zullen de tempera turen dinsdag op verschillende plaatsen zomerse waarden bereiken. Daarbij is een kleine kans op onweer aanwezig. Aan de kust kan de zeewind enige - af koeling brengen. President Soekarno is eredoctor aan de universiteit tan Columbia geworden. De deken ran dc unit ersilril hangt hem hier ttv kni>i>it om, terwijl de president dr. Cray son Kirk hern de but over handigt. D 1* 4 De slachtoffers behoren tot het perso- Mohammedaanse rebellen hebben in Ztnd-oost-Algerië twaalf Fransen, onder wie een vroir.v, door het afsnijden van de keel om het leven gebracht. Twee kinderen werden door de bende gespaard. j 1 •vA«"? I y ?e ^r'ekse minister van Buitenlandse oaken, Thcotokis, heeft zondagavond in brief aan de premier zijn ontslag aangeboden. Premier Kara manlis heeft reeds met koning Paul een bespreking gevoerd «ver de aan .te wijzen opvolger van Theotokis. stellers in Oematsje. Als de rebellen haast hebben, gebrui ken zij hun geweren. Zij geven er echter de voorkeur aan hun slachtoffers de keel af tc snijden, m overeenstemming mei liet oude Monammedaanse geloof, dat niemand die op die manier gedood wordt het paradijs met kan binnentreden. Zesduizend Franse militairen en 1500 utiliticmanncn hebben gisteren in de Knsjba. de Mohammedaanse wijk van Algiers, een razzia gehouden om leiders van het nationale bevrijdingsfront te grijpen. Ruim tweeduizend personen zijn aan gehouden wegens het niet bezitten van een peisoonsbewijs. Bovendien werden 200 personen gearresteerd wegens het bezit van wapens, militaire uitrusting of illegale documenten. wel wij lever, nog in een tijd van vele rf! eellthl 1 fT var iOni f-nn varen. In de internationale politiek ■oeUngsoffonsief m 'Algerije tc ontketc-jhcbben ,wij tc maken met moeilijkhe- g J lc omKe jden in Cyprus. Algiers, het midden-Oos ten en Indonesië cn kan nog steeds de botsing tussen twee wereldbeschouwin gen worden geconstateerd. Wij moeten De eerst' spreker, de minister van Oorlog en Marine, begon zijn rede met erop tc wijzen, dat het verkiezingsplak kaat van de C.11. Unie alleen vermeldt het cijfer 4 en de letters Chr. Hist. Unie. Wij kunnen het doen /.onder koppen. Ons beginsel gaat ver uit boven ren m cns. De heer Staf zeide voorts, dal alles wat in de afgelopen parlementaire pe riode werd bereikt, door samenwerking met anderen tot stand is gekomen op een wijze die met het Chr. Hist, begin sel rekening hield. Het lijkt er thans op, dat wij ons alleen bezorgd maken over de verdeling van de welvaart. Al les gaat zo goed. Gelukkig konden de gevolgen van de oorlog en de na tionale stormramp worden weggewerkt gelijk in samenwerking met anderen. Daarom is de Chr. Hist. Unie ook be reid gedeeltelijk nationale souvereinltcit op te geven voor supranationaie sa menwerking in Europa. De Benelux*, de Eur. Gemeenschap voor Koleii en Staal en het plan voor dc vorming van een Europese Atoomgemeenschap diende volgens de heer Staf krachtig tc wor den gesteund. Wij moeten ons land sterk maken in samenwerking met nndeien. De schep ping van een grote gemeenschappelijke Europese markt kan leiden tot goed kopere produkten en grotere arbeids- produktiviteit en betere arbeidsverde ling. ook voor de landbouw. non. Diie vertegenwoordigers van het Al gerijnse nationale bevrijdingsfront heb ben op een persconferentie verklaard, dat onmiddellitk met gelijke munt be taald zal worden. bereid zijn tot toenadering tol Sowjm Rusland, maar een sterke defensie blijft r.odig om oorlog te voo/komen. Minister Staf bepleitte versterking van het bondgenootschap van de Noord- Atlantische verdragsorganisatie en merkte vervolgens op, dat de defensie inspanning offers vraagt van het Neder landse volk. Er is een parate strijd kracht nodig, die direct kan optreden, zodat wij niet door een aanvaller wor den verrast. Wanneer wij met onze de fensie een oorlog kunnen voorkomen, dan is de defensielast niet te zwaar. Minister Staf zette vervolgens uitvoe rig uiteen waarom verdergaande sa menwerking tussen de landen van West Europa nodig is. Nederland Is ta klein om alle vraagstukken zelfstandig op te kunnen lossen. Dat Is alleen maar no- Wat de buitenlandse politiek van Ne derland betreft, besprak minister Staf de totstandkoming van het Statuut me: de Rijksdelen in Suriname en de Ncdei- iandse Antillen, de zorg voor Nieuw- Guinea en de moeilijkheden met Indo nesië. De heer Staf betreurde ernstig de ontwikkeling in Indonesië. Hij vrees de dat de toekomst voor dit volk nog somberder wordt. De minister van nor- log sprak zich krachtig uit voor het be waren van de Nederlandse souveremiteit over Nieuw-Guinea en voor het verde digen en tot. ontwikkeling brengen van dit gebiedsdeel. Minister Staf verklaarde vervolgens: Wij Chrisielijk-Historische zijn ook pro gressief. Maar wij zijn geen socialist. De beschuldiging dat een confessionele partij conservatief cn reactionnair zou zijn, wijzen wij krachtig van de hand. Ons beginsel ieidt ons in ons praktisch leven. W(j willen niet eerst politiek be drijven en dan maar zien wat ervan ons beginsel terecht komt. .Da Chr. Hist. Unie is voor en na de oorlog altijd bereid geweest verantwoor delijkheid te dragen. Zij heeft dezs be reidheid ook thans. Daarom wekte de heer Staf op om op nummer 1 van lijst 4 te stemmen. Dc heer Tilanus memoreerde vervol gens dat de Chr. Ilist. Unie in de voor gaande verkiezingen steeds vooruitge gaan is. Dat gaf de heer Tilanus re den tot grote blijdschap. Spieker wees erop dat het bij de ko mende Kamerverkiezingen om twee doeleinden gaat. tn de eerste plaats moeten de kiezers zich uitspreken over de grondwetsherziening. Het belangrijk ste daarbij is de uitbreiding van het le dental van de beide Kamers, de Twee de Kamer van 100 op 150 en de Eerste Kamer van 50 op 75. De heer Tilanus vond deze uitbreiding een beetje aan de grote kant, maar hij ontkent met. dat de arbeid van de Kamers in het bij zonder door het buitenlandse werk aan zienlijk is uitgebreid. Daarom gaf hij de kiezers het advies om zich mei tegen ac grondwetsheiziemng te verzetten. De uitbreiding van de Tweede Kamer heeft lot gevolg, aldus spreker, dat er bij de huidige C.H.-kamerleden 4 of 5 zul len bijkomen. ..Zorg dat hel er 5 wor den", nep de heer Tilanus uit. „Hel kan om een enkele stem gaan." In Djakarta i» zaterdag officieel mee gedeeld dai in april op Celebes veertig rebellen van de Daroel Islam gedood en zeventig andere gewond werden. Gisteravond is de olietanker „Pa- pendrechl" van de rederij Ph. van Ommeren te Rotterdam op de Nieu we Waterweg op de Veer steiger van Rozenburg gelopen. Toen de „Papendrecht" uit het roer gelopen was en op de veerstei- ger aanvoer, ontstond daar grot® paniek onder dc talrijke wachten den, die echter allen een. goed heen komen vonden. De vèerboot lag juist aan de oever, zodat dit vaartuig buiten schot van de bijna 11.000 ton metende tanker is ge bleven. De steiger werd beschadigd, maar de veerdienst kreeg geen vertra ging. De sleepboot „Argus" van Smit en Co's Internationale Sleepdienst" heeft de „Papendrecht" na enige tijd vlot gekregen en op sleeptouw genomen naar Rotterdam. Bij een schietpartij tussen Grieken en Turken zijn zaterdagavond in het dorp Afania op Cyprus een Griek en een Turk om het leven gekomen. Zes anderen werden gewond» Voor het gebouw van de rechtbank te Paphos is zondagochtend een bom geworpen, waardoor een Turks lid van de hulppolitie werd gedood en een ge wond. Ook worden verscheidene brand stichtingen gemeld. Zaterdagavond is een zwaar ziek bemanningslid van de Deense kustvaar der „Marie Skou" door een helikopter van de Marine Luchtvaartdienst onder zeer moeilijke omstandigheden (slecht In Heerlen is zondagochtend enige be roering gewekt door het feit. dat een ver- kiezingsptakkaat Van de Partii van de Arbeid bleek te z.ijn geplakt op een altaar, langs de route van een op die morgen te houden sacramentsprocessie. Ook op andere langs de route der pro cessie aangebrachte versieringen werden dergelijke plakkaten gevonden. Al het politieke propagandamateriaal is door •bewoners van dc betreffende straten verwijderd voor de processie moest be ginnen. Be gewestelijke secretaris van de P.v.d.A, in Limburg, lid van de Gede puteerde Staten Johannes van der Won de tekent hierbij het volgende aan: „Na een direct ingesteld onderzoek is mij gebleken dat onze plakkers zich cor- Zaterdagmiddag is de zes-jarige Jan St^eLfr8'h ^etwhiel'boYel1 vermelde en Schollen, afkomstig uit het woonwagen- mifniet direct telefonisch gewaarschuwd kamp m Laten, op de Laaidciueg te heeft cn dat men mij geen foto getoond Lemnes. waar hu met een vriendje aan heeft Ovcriaem „Li- A Jl„1'-" a»! SPwJ;n iLaf;,i00L^n J!neer?; !)et bewÜ"s nog geleverd moeten woidcn. den. Het jongetje stak bij zijn spel plotseling de rijweg over. Deerlijk ge wond is het knaapje naar het zieken huis te Hilversum gebracht. Bij aan komst bleek hij reeds te zijn overleden. De automobilist treft volgens de po litie geen» schuld. dat het onze plakkers waren die zich op een dergelijke wijze misdragen hadden. (Kwajongens kunnen nog-natte plakka ten afscheuren.,..). Mochten zij inder daad de schuldigen xijn dan xoa He niet schromen mijn meest scherpe afkeuring: uit ta sproken." wear, windkracht 7) opgepikt en over gebracht naar hei marinevliegkamp De Kooi. Het schip bevond rich niet ver van Hat lichtschip „Texel". Het overnemen «*an de patiënt gaf enige moelijkheden en moest gebeuren via het achterschip, waarop de zieke op een reddingsvlot was neergelegd. De man werd in de helikopter onmiddel lijk toevertrouwd aan de zorgen van lustenant-ter-zee- arts ,1. J. Kolk. Een kwartier later landde de heli kopter. die onder bevel stond van ser- ■geant-majoor-vlieger D. Zijlstra. In een gereedstaande ambulance werd de zieke vervolgens vervoerd naar het hospitaal „Parkzicht" te Den Helder. Het vijftig mijl uit de kust varende schip had des middags via Schevenin- gen Radio een kreet om hulp laten horen. Op de Heinenoordse dijk is zaterdag middag omstreeks twee uur de wmr. I der Rijkspolitie, de heer C. Groenen woud. met zijn motor met zijspan van de dijk gereden en driemaal over de kop geslagen. In de zijspan waren een zoontje en een dochtertje van de heer Groenenwoud gezeten en een speur hond. Het dochtertje kwam bij dit on geval om het leven. De heer Groenen woud werd zwaar gewond en is later overgebracht naar de St, Clarastichting te Rotterdam. De jongen kwam met de schrik vrij. De motor met zijspan werd beschadigd. vident ^drk s7n«man Khee ran Zuid-Korea heeft zijn kabinet, dat vo rigs week zondag was afgetreden na- aafc de kandidaat der democratische oppositiepartij, John M. Tsjang. toi vice-prosideat »as gekozen, gercorganjU seerck

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1