Welvaart en middenstand Communisten socialisten gedaald Franse communisten beletten vertrek van reservisten Top Mount Everest opnieuw veroverd Jap Demonstratie met vrouwen en kinderen Ambonezen wilden nacht op Haags ple in doorbrengen Bussen weggestuurd, geen eld voor terugreis Prof. dr. A. H. Edelkoort onverwacht overleden 1 DINSDAG 29 MEI 1956 v_ VEERTIENDE JAARGANG No. 3393 VOLGENS EERSTE STEMBVSCUFERS INPOLDERING LAUWERSZEE V erschuivingen op bicilie Zwitsers succes in Nepal Misleidend Nederland laat 22 anners vrij Weer overzicht r~ W Weerbericht Prijsindex levensonderhoud in april onveranderd Zesenzestig gewonden bij spoorwegongeval Nederlandse pater in Indonesië vermoord „Meer democratie" in het Russische leven Britse resolutie in Veiligheidsraad Soekarno naar Tito O O VOLGEND JAAR WORDT BEGIN GEMAAKT De communisten en de uiterst linkse socialisten van Nenni verloren drie tot vijf procent van hun stemmen. Dit verlies schijnt vooral ten goede te zijn gekomen aan de sociaal-democraten, die aan de coalitie van de christen-democratische premier Sejgni deelnemen. De christen-democraten zelf die het land sinds het eind van de oorlog bestuurd hebben en de liberalen kregen vermoedelijk o.a. de stem men die voor de monarchisten en neofascisten verloren gingen. mr VROUWEN Een beslissende roLspélen" de stem men van de vrouwen. De vrouwelijke kiezers overtreffen de mannelijke met 1,5 miljoen. Gewoonlijk stemmen de meeste vrouwen voor de centrum- en de rechtse partijen. (Van onze Haagse redacteur) Onder de hoge bomen van het Plein 1813, recht tegenover het kabinet van de minister-pre sident, zaten maandagmiddag ruim driehonderd Ambonezen. Ze waren niet luidruchtig, maar Ai- I wel icas er enige spanning voelbaar. Ze zaten er uren ach tereen en tegen de avond maak ten ze nog geen plannen om -weg te gaan. Met bussen waren ze gekomen, de meesten, onder wie veel kinderen, uit Zeeland, een kleine groep uit Friesland. We blijven hier. zei ons de leider, de heer S. Siwalette, want de bussen waarmee we gekomen zijn, zijn al terug. We hebben enkel 'de heenreis betaald Voorwaarde Aftocht N DE AFGELOPEN nacht is nog onverwacht op 65-jarige leeftijd overleden prof. dr. A. H. Edelkoort, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de Hebreeuwse taal- en letterkunde, uitlegging vair het Oude Testa ment, geschiedenis van de Israëli tische godsdienst en Israëlitische oudheden. Prof. Edelkoort was een man die zich op vele terreinen heeft bewogen. Hy was by uitstek deskundig op het gebied van het Oude Testament en had een groot aandeel in de nieuwe vertaling van de Bybel. Voorts was hij een be kend kanselredenaar. mÊm Prof. dr. A. H. Edelkoort Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •ü-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788.' Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Geldig tot woensdagavond: OPKLARINGEN Nu en dan opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Aan de kust plaatselijk mist. Ongeveer de zelfde temperaturen als vandaag. Over het alge meen zwakke wind. ZON EN MAAN 30 mei: zon op 4.30. onder "0.50: maan op 0.01. onder 9 56. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET is altijd een bedenkelijke zaak geweest in de politiek als daar de belangentegenstellingen gaan overheer sen. We denken b.v. aan arbeiderspar tijen tegenover ondernemerspartijen, aan middenstandspartijen of ook aan boerenpartijen. In Nederland is juist als gevolg van de partijformatie op levensbeschouwelijke grondslag dit euvel veel minder sterk dan in ande re landen. Toch was de S.D.A.P. voorheen en is de P.v.d-A. nu in tamelijk sterke mate representant van een bepaalde sociale groep. Ook in ons land tracht ten van tijd tot tijd middenstandspar tijen vat op de kiezers te krijgen. Maar over het algemeen domineer den toch in de Nederlandse partijen de principieel-politieke beginselen en doeleinden en dat zijn dan beginselen en doeleinden die een algemeen karak ter dragen. r-p OCH ervaart men in alle partijen 1 van tijd tot tijd de druk van be paalde belangengroepen. In loonkwcs- ties worden de arbeiders actief; als het over de melkprijs gaat komt er activiteit in de gelederen der boeren en als de regering zich bemoeit met de prijzen en met kartels dan begint men zich in middenstandskringen te roeren. Dat is begrijpelijk, want in al die dingen zijn persoonlijke menselij ke belangen in geding, belangen die een goede behartiging verdienen. De ervaring leert echter .dat men van bepaalde zijden dan ter beharti ging van het eigen belang dingen doet, dingen voorstaat en dingen eist, die met het belang van het volk als geheel wel eens in strijd zijn. En daartegenover staat dat wij als gevolg van oorlog en bezetting en de daarna gevolgde politiek Lie in ve le opzichten onvermijdelijk en ge wenst was toch ook zitten met een aantal dingen waarbij de uit het ge zichtspunt van het algemeen volksbe lang gevoerde politiek aan bepaalde speciale groepen van ons volk in ern stige mate tekort deed. Wij plegen die groepen samen te vatten onder de naam „vergeten groepen". Het is duidelijk dat ernaar moet worden gestreeld om een sociaal-eco nomische politiek te voeren, die niet uitgaat van het belang of het profijt van een speciale groep, maar die uit gaat van de bevordering en de handha ving van de welvaart voor onze gehele volkshuishouding m.a.w. naar een po litiek die ten gevolge heeft dat onder nemers en arbeiders, boeren en mid denstander s. ambtenaren en gepen sioneerden aan hun recht komen. Daarbij mag ook niet uit het oog wor den verloren dat een billijk rendement van bespaard vermogen, niet een on zedelijke zaak is, maar een eis van recht, waarvan het voldoen de zelf standige zedelijke volkskracht alleen maar ten goede komt. Winst voor Italiaanse christen - democraten (Van onze correspondent) Naar zich laat aanzien zal er volgend jaar een begin gemaakt worden met de inpoldering van de Lauwerszee, het (Waddeni zeegat tussen Friesland en Groningen. Het ligt in de bedoeling, dat in 1960 de dijk voltooid zal zijn, waarna met het droogmale» kan worden begon nen. Rond 7 000 ha Valt er te winnen. Het zullen echter niet alleen landbouwgron den zijn. Het gebied krijgt namelijk ook een ooezemmeer. dat tegelijkertijd voor de voorziening van zoet water én voor ae recreatie dienst zal moeten doen. Het Centraal Bureau voor de Statis tiek heeft de prijsindexcijfers van het levensonderhoud samengesteld per 16 april 1056 op basis 1951 is 100. Het totaal-indexcijfer onderging tussen 15 maart en 16 april 1956 geen wijzi ging. en bleef derhalve 107. Het indexcijfer voor de groep voe dingsmiddelen daalde met 1 punt. Wel iswaar liepen de indices voor aardappe len, fruit en rundvlees op. doch daar tegenover stonden dalingen voor groen ten. melk en eieren. Bij de niet-voedingsmiddelen liep de index voor woninginrichting en huis raad terug van 93 tot 96. zulks als ge volg van een belangrijke daling voor bloemen. Moed, beleid en trouw, De kanto nale regering van Bazel heeft besloten burgers van Bazel die hun 50-jarige echtvereniging vieren, een gouden medaille te schenken. TAE christen-democraten en de met hen samenwerkende centrumpartijen hebben blijkens de eerste uitstagen van de provinciale verkiezingen in Italië winst geboekt ten koste van uiterst links en uiterst rechts. rit •-!••• De opkomst van de kiezers was groot. Van de ongeveer dertig miljoen kiesgerechtigden heeft ongeveer 86 procent zijn stem uitgebracht. De verkiezingen worden de kalmste sedert de bevrijding genoemd. De 200.000 politiemannen die zich op een zware dag hadden voorbereidi hadden nagenoeg niets te doen. Zesenzestig mensen liepen maandag verwondingen op toen dicht bij het hoofd station van Bielefeld een trein van vier rijtuigen in botsing kwam met een ran- geerlokomotief. Twee wagens stortten van de spoordijk. De motorwagen die zich juist op een viaduct bevond, vloog in brand. *1 AAR, zal men zeggen, is dat nu IV1 niet te veel gevraagd? Kan dat allemaal en kan dat allemaal tegelij kertijd? Inderdaad is het zo, dat dit niet een kwestie van een handomdraai is. Maar men kan toch wel een bepaalde economische politiek voeren, die in die richting werkt. Dit is in het bijzonder voor de mid denstand van betekenis. De midden stand moet-het niet hebben .van spe ciale bescherming. Hij moet het niet hebben van een speciale bescherming door de Overheid, zoals die tot uit drukking komt in een door de socialis ten gewenst vestigingsbeleid dat het behoefte-element invoert, noch ook van een speciale bescherming door de middenstand zelf georganiseerd, zoals die tot uitdrukking komt in prijsver- starring verwekkende kartellering. Uiteraard Is er geen bezwaar tegen een behoorlijke organisatie van be drijfstakken, die tegen deloyale con currentiemogelijkheden optreden. Vijftienhonderd Franse arbeiders heb ben maandag de spoorlijnen rondom het station van Saint Nazaire bezet en het vertrek verhinderd van een trein met tweehonderd reservisten die naar Alge rije gestuurd zouden worden. De arbeiders, die aangesloten aijn by de'onder communistische leiding staan de vakbond, legden zich languit op de rails neer en weigerden op te staan. AAR de middenstand belang bij heeft en wat de welvaart in de middenstand het meest en het ge zondst bevordert, is datgene wat in het algemeen voor ons volk nuttig is. De middenstand heeft belang bij een zo groot mogelijk koopkrachtig pu bliek. En de middenstand heeft belang bij geld dat zijn waarde behoudt, Als die twee dingen aanwezig zijn dan gaat het de middenstand goed en dan komen er geen onnatuurlijke din- ?en meer bij te pas. Ue middenstand heeft derhalve be long bij een economische politiek die die twee dingen voorstaat: een zo ïroot mogelijke en zo wijd verspreid mogelijke koopkracht en waardevast leid. Een politiek die deze dingen bevor dert brengt met zich mee dat lonen en Prijzen in de hand worden gehouden. Want als lonen en prijzen niet in de laad gehouden worden, verliezen wij onze concurrentiemogelykheid op de buitenlandse markten en daarmee tfaat en valt de volledige werkgelegen heid, die de koopkracht der massa »ogelykmaakt. Als lonen en prijzen niet in de hand jehouden worde* dreigt de inflatie en lie verkleint ook de koopkracht van et geld. En dat raakt dan allereerst grote massa van- gepensioneerden kleine bezitters en spaarders. De politie begon met ongeveer duizend man toet spoorwegterrein te zuiveren. In gesloten gelederen nikten de politieman nen langs de rails op en poogden de be togers met geweld te verwijderen. Dit lukte echter geenszins. De arbeiders deden gewapend met knuppels en ijze ren staven een stormaanval op de po litie. bekogelden de agenten met stenen en braken ondanks traangas, oefenhand granaten en gummistokken door toet cordon heen. Zij drongen door tot de trein in het station en voerden de re servisten in triomf met zich mee, terug naar huis. De trein vertrok ten slotte zonder de reservisten. Aan beide zijden vielen gewonden. De niet-communistische vakbonden namen officieel niet aan de actie deel, maar betuigden wel hun sympathie met de opgeroepen reservisten. Twee kiezers, een man en een vrouw, kregen tijdens het stemmen een hartaanval, waaraan zij overleden zijn. In Genua moest een vrouw snel van het stemhokje naar een huls In de buurt worden overgebracht, waar zij het leven schonk aan een tweeling. De communistische georiënteerde socialisten van Pietro Nenni hebben successen behaald in Milaan, Genua en andere grote steden. De communisten behielden hun bolwerken Bologna, Taranto, Reggio Emilia, Savona, Modena, Ferrara, La Spezia, en de provincies Pisa en Bo logna. De Christen-Democraten alleen boekten grote successx op Sicilië. Zij hadden er de overhand in de belang rijkste steden en veroverden Marsala op de linkervleugel. In 144 van de 266 Siciliaanse plaatsen onder de 15.000 inwoners behaalden de Chris ten-Democraten de meerderheid. Tezamen met hun bondgenoten sloegen de Christen-Democraten een sterke linkse aanval op Florence af. De Christen-Democraten schijnen in Turijn en Milaan te zullen winnen. In Genua zal wellicht de uitslag van het laatste kiesdistrict de beslis sing brengen. In 1 ork organiseerden de Broe derschap tan slaapwagcrihedienden, eert honderdtal kerkgenootschappen en de vakverenigingen van de stad een sgn. Rally voor burgerlijk recht". Spree.kste.rs ivoren om. mevrouw Eleanor Roosevelt en Autherine Lucy. Verder stonden op de lijst van sprekers de procureur-generaal van de staat, Jacob Javits, Congreslid Adam Clayton Powell en dominee Martin King uit Montgomery, Zwitserse bergbeklimmers hebben een groot succes behaald door de Mount Everest 's werelds hoogste berg, waarvan de top slechts eenmaal tevoren Is bereikt, en we! door een Britse expeditie in 1953 te beklimmen en tevens de aangrenzende berg Lhotse te veroveren. Dit beeft een woordvoerder van de regering van Nepal bekend gemaakt. De Zwitsers Ernst Schmidt en Jurg Marmet evenaarden de prestatie van Sir Edmund Hillary en Sherpa Norgay Tensing door op 23 mei de top van de Mount Everest te bereiken en daar de Zwitserse vlag te planten. De Britse expeditie bereikte de top op 29 mei 1953. Op 18 mei hebben de Zwitsers Ernst Reiss en Fritz Luchsinger de top van de „Lhotse 1" bereikt, een bijna negenduizend meter hoge buurvrouw van de Everest. Op 24 mei. dus één dag na Schmidt cn Marmet, bereikten ook de Zwitsers Adolf Reist en Hans Rudolf von Gunten de top van de Everest. Zfj moesten zich door een dik wolkendek heenwerken. Luchsinger, die de top van de „Lhotse 1" heeft bereikt, kreeg kort geleden blindedarmontsteking op de onherbergzame hellingen van de berg, doch hy herstelde zo snel hiervan, dat hy de verdere tocht kon meemaken en niet behoefde terug te keren. Verleden jaar heeft een groep deskun digen proefbestijgingen gedaan. Toen een ploeg onder leiding van de veteraan Al bert Eggler en de andere leider Wolf gang Diehl dit jaar in India aankwamen, heeft deze bekend gemaakt plannen te hebben om het gebied van de Everest te exploreren en mogelijk de Everest en de Lhotse te beklimmen. De groep, klaarblijkelijk goed uitge- beklimmer, die zich echter herstelde van blindedarmontsteking op de helling van de Everest en zich bij Ernst Reiss aan sloot en op 18 mei de Lhotse beklom. Vijf dagen later vertrokken nog twee Zwitserse klimmers uit het Everest- kamp voor de aanval op de Everest. Deze mannen, Ernst Schmidt en Jurg Marmet, baanden 2ich een weg naar de top van de Everest en werden de derde cn vierde manin de geschiedenis die nam Koem'bfew nl 41 J. T?i IN eer verkiezingspamflet vanwe ge de P.v.d.A. wordt betoogd, dat „zelfs het a.-r. Tweede Kamerlid de heer H. van Eysden het behoefte element bij de vestigmgspolitiek voor de middenstand in geval van nood toch wel zou willen accepteren." De conclusie ligt voor de hand: de P. v. d. A. heeft het altijd toch maar juist gezien en de visie van deze par tij is aan het zegevieren. Zij moet dan ook „de" partij voor de middenstand worden geacht. Wij vestigen er de aandacht op, dat van P.v.d.A.-zijde hier een misleiden de voorstelling van zaken wordt ge-" geven. Bij de behandeling van de Midden standsnota in de Tweede Kamer heeft de heer'Van Eysden ernstige bezwa ren tegen de hantering van het behoef te-element ontwikkeld. Hij zag er een aantasting in van de vrijheid van vestiging en daarom wees bij het behoefte-element als al gemene norm voor een middenstands- politiek af. En hij voegde er letter lijk aan toe: „De bezwaren tegen het behoefte element zijn van zodanige betekenis, dat wanneer in incidentele gevallen tot de toepassing ervan zou worden besloten, dit alleen 20U mogen geschie den, wanneer daartoe een zeer ernsti ge aanleiding aanwezig, was. In zulke gevallen zou dit dan moe ten geschieden bij afzonderlijke wet en dan niet als permanente maatre gel, maar als tijdelijke maatregel om een bepaalde branche uit de moeilijk heden te helpen". Men ziet: dit is heel wat anders dan het P.v.d.A. pamflet suggereert. Alleen hantering van het behoefte element bij hoge uitzondering, bij af zonderlijke wet (met Inschakeling van de volksvertegenwoordiging) en uit sluitend tijdelijk. Men late zich door de zegekreten in de verkiezingslectuur van da P.v.d-A. niet om de tuin leiden. een serie ziektegevallen. Een ervan dreigde de evacuatie van Fritz Luchsinger, een stoutmoedige berg- De Nederlandse regering heeft Japan gisteren doen weten, dat 22 oorlogsmis dadigers. die krachtens vonnissen geveld door een Nederlands hof straffen van 18 tot 20 jaar in de gevangenis Van Soegamo uitzitten, onmiddellijk op erewoord kun nen worden vrijgelaten. Nederland heeft de straffen van 27 andere oorlogsmisdadigers verzacht van levenslang tot 20 jaar gevangenisstraf. Na vrijlating van de 22 gevangenen zullen er nog 63 door de Nederlanders veroordeelde oorlogsmisdadigers in de gevangenis overblijven. rust en goed getraind passeerde Kat- j hem bereikten. Zij plantien de 'Zwitserse mandoe met een minimum aan opzien of vlag nabij de plek. waar Hillary en Ten- drukte. Zij sverd alleen getroffen door fing dne jaar geleden een berghouweel - m het ijs plantten met de Britse, Nepale- se en Indische vlaggen. De volgende dag ging een andere ploeg tot de aanval over en bereikte de top van de Everest en keek neer op de naburige Lhotse en andere toppen. Het waren Adolf Reist en Hans Rudolf von Gunter. De beide groepen keerden dezelfde avond naar de basis terug na kort op de top van de wereld gestaan te hebben. Het is zo goed als zeker, dat de Zwit serse ploeg, samen met een Japanse ploeg, die eerder de nooit bestegen Manaslu in Oost-Nepal beklommen heeft, een ere- ontvangsl bereid zal worden door de regering van Nepal en vermoedelijk die van India. Volgens een bericht, dat hier beluisterd werd. heeft de Indische regering de Ja panse klimmers reeds uitgenodigd naar New Delhi en verwacht wordt, dat een soortgelijke uitnodiging gezonden zal worden aan de Zwitserse klimmers bij hun terugkeer in Katmandoe, dat meer dan 10 dagen verwijderd ligt van de basis van de Everest Op het Plein 1813 hadden gisteravond een aantal Ambonezen hun bivak opgeslagen om te demonstreren. Toen het laat werd legden zij zich ter ritste. maar via deze klanten ook de midden standers. Daarom heeft de middenstand be lang bij een politiek die loon- en prijs peil in het algemene beheerst en in dien een regering ten aanzien van be paalde prijsaspecten dan eens ingrijpt dan is dat in het belang van de zaak als geheel, welker gezondheid een eer ste voorwaarde voor de welvaart van de middenstand is. In Australië is bericht ontvangen dat inheemsen op het Indonesische eiland Lomblen in april de Nederlandse pater Charles Beeker' vermoord hebben. In het gras speelden de kinderen wat verveeld; de donkerogige moeders staarden wat bedrukt voor zich uit. de mannen liepen heen en weer. druk pratend of pamfletten uitdelend. Eerst waren deze Ambonezen aange sloten bij de Partij Nasional Maluku Selatan, naar het Binnenhof gegaan. Zij kwamen hier demonstreren uit protest tegen de nieuwe zelfverzor- giïïgsregeling van minister Van Thiel en wensten niet heen te gaan alvo rens deze maatregel ongedaan was gemaakt". Maar het Binnenhof was hermetisch door de politie afgesloten. Daarna trok het grote gezelschap naar het Plein 1813. Men wenste een petition nement te overhandigen aan de mi- nister-president, maar deze had juist kabinetszitting. De Ambonezen hebben het verzoekschrift toen afgegeven en besloten op antwoord te wachten. Desnoods de gehele nacht onder de blote hemel Een vriendelijke dame kwam in de loop van de middag vragen of zij de kinderen iets te eten mocht geven, maar de ieider besliste; „Erg vrien delijk van u maar dat zal niet gaan. Wij vechten om recht". In het adres aan de regering staat on der meer „Door de Zuid-Molukse staatsburgers te dwingen hun eigen huishouding in Nederland te voeren onder eigen verantwoordelijkheid, tracht de Nederlandse regering en haar ambtenaren bepaalde denkge woonten van de Zuid-Molukse staats burgers met betrekking tot hun na tionale strijd uit te buiten, aangezien door deze maatregel wij in de toe komst in omstandigheden komen te verkeren die de zin en de betekenis van bedoelde strijdgedachten doen verliezen Gevraagd wordt een „positieve beslis sing ten opzichte van de verzorging in Nederland en een spoedige afvoe ring naar het land van herkomst R.I. onbezet gebied in Ceram". De waarnemend secretaris-generaal, mr. Josephus Jitta, verklaarde zich be reid namens de minister-president de petitie In ontvangst te nemen, echter op voorwaarde, dat de Ambonezen weer rustig naar hun woonoorden zouden vertrekken. Dït werd door de FNMS geweigerd. De Ambonezen gaven daarop de chauf feurs van de bussen opdracht terug te keren. Zy willen de nacht doorbrengen op Plein 1813 by wOze van demonstratie tegen de nieuwe regeling. Gisteravond zaten de Ambonezen nog te wachten. De politie had toen nog geen aanleiding gevonden om maatregelen te nemen, omdat de orde niet werd verstoord. Semione Ignatief, die onder Stalin mi nister voor Staatsveiligheid was en die toen verantwoordelijk was voor het ge vangen zetten en in staat van beschul diging stellen der betrokkenen in het z.g. dokterscomplot", die van vergifti gingspraktijken -werden beschuldigd, heeftzich thans in een artikel in de „Prawda" uitgesproken voor het bren gen van meer democratie in het poli tieke en maatschappelijke leven in de Sowjetunie. Ignatief baseert zijn aanbe veling op het thans in de Sowjetunie op geld- doende beginsel van het gemeen schappelijke leiderschap. Hij waarschuwt tegen te veel „regel zucht" en „koude administratieve geest" zoals hij die in partijbijeenkomsten meermalen heeft gezien. En geïnd heeft op het bureau van de Veiligheidsraad een ontwerp-resolutie gedeponeerd, waarin de secretaris-gene raal van de V.N. Hamimarskjoeld, wordt gelukgewenst, evenais Israël en de Ara bische landen, met het resultaat van zijn missie naar het Midden-Oosten. Hammarskjoeld wordt verzocht zijn goede diensten te blijven verlenen. Nadat tegen middernacht de politie de omgeving van het Plein had afgezet ar riveerden ruim een uur later de politie en de bussen op het Plein. Vla een luid spreker werd de Ambonezen, omringd door een haag politie, een order voorge lezen van de Haagse burgemeester, waarin hen het bevel werd gegeven in de bussen plaats te nemen, omdat een langer verblijf in de open lucht niet kon worden toegestaan. Ook op herhaalde aanmaningen echter kwam onder de Ambonezen geen beweging, ook niet na de aankondiging, dat zy naar de bussen zouden worden begeleid, als zy niet zou den meewerken. Ook het „Pulang lekas" (vlug naar huis) had geen resultaat. De enige reactie was kreten zoals „al vyf- tien dagen eten w(j gras". Nadat de heer Van den Oever persoon lijk een beroep op de Ambonezen had gedaan om te vertrekken en hen had verzekerd, dat in Nederland niemand van de honger sterft, begonnen de poli tiemannen met het inladen van de ba gage in de bussen. Helm en karabijn waren daarna in schrille tegenstelling tot de behoedzaamheid, waarmede zij dè slapende kinderen naar de bussen brach ten. De ouderen verzetten zich niet, hoewel kreten, die aan hun mening over de Nederlandse regeringspolitiek aan duidelijkheid niets te wensen over lieten, niet van de lucht waren. Nadat zij het volkslied van de Zuid-Molukken hadden gezongen en een gebed was uitgespro ken, konden ook zij met veel tact wor den bewogen in de bussen plaats te ne men. De petitie werd uiteindelijk aan de heer Van den Oever gegeven, die toezegde, dat deze vandaag aan dr. Drees zou worden overhandigd. Het was al drie uur geweest, toen de laatste bus de reis naar de woonoorden begon. Ook op het terrein van het christelijk verenigingsleven nam hij een vooraan staande plaats in, gezien zijn leidende President Soekarno van Indonesië zal in september van dit jaar een officieel bezoek aan Joegoslavië brengen, op uit nodiging van president Tito. functies in de Ned, Chr. Radio vereni ging. de Nat. Chr. Geheelonthoudersver eniging e.a. Na in vijf Hervormde gemeenten pre dikant te zijn geweest, werd hij hoog leraar in de vacature, ontstaan door het overlijden van prof. dr. Joh. de Groot. De gemeenten die hij diende, waren Markelo, Dedemsvaart, Meppel, Rotterdam-Feyoord. Na 1945 stond hij nog tien jaar te Amsterdam. Hij werd op 5 december 1890 te Utrecht geboren, waar hij ook studeer de en in 1918 promoveerde op het proef- sherift: ..Het zondebesef in de Babylo nische boetepsalmen". Vorig jaar a'pnl herdacht prof. Edelkoort het feit dat hij veertig jaar geleden %verd bevestigd als predikant in de Nederlands Her vormde Kerk. Van de hand van prof. Edelkoort ver schenen tal van werken. Wij noemen: „Het Licht der Wereld", „Uittocht en intocht", „Geschiedenis van het volk Israël van uittocht uit Egypte tot in tocht in Kanaan", „Numeri", „De Rijk dom van Christus", en uit latere jaren ..De handschriften van de Dode Zee" (1953), „De profeet Samuël" (1954). DE BILT. Dinsdag 10.00 uur: Terwijl gistermiddag in Zuidduitsland tempera turen van meer dan 30 graden voor kwamen en het kwik in het Zuiden van ons land tot 28 a 29 graden steeg, begon zich boven Frankrijk een onweerstoring te ontwikkelen. Gisteravond nam deze storing in betekenis toe en begon zij zich naar het Noorden uit te breiden, zodat reeds in de loop van de nacht ook in een groot deel van ons land buiien vielen. Achter de storing begon de luchtdruk in Frankrijk weer te stijgen, terwijl er bovendien opklaringen voorkwamen, die zich naar onze omgeving uitbreidden. De luchtdrukverschillen boven het vas teland blijven daarbij klein, zodat er weinig wind te verwachten is. V vüS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1