Ons leger Samenspel overheid-bedrij Minister Zijlstra dankbaar jegens de ondernemers T ele visieforum leiders gaa van niet dooi AANVAARDING ONTWERP STAAT VAST 1 Rotterd amse bouwvakarbeiders begonnen wilde staking 1 I i I :t VEERTIENDE JAARGANG No. 3391 „PRIJSSTABILISATIE BLIJFT NOODZAKELIJK" Opperste Sowjet in juli bijeen Modelraketten 16.000 km/u Je»g Centrum won in Italië x4rabische actie tegen Frankrijk Klacht bij Hoge Raad ingediend Bejaardenpensioen in Eerste Kamer Auto te water, twee doden i4rme jeugd W eeroverzicht Frankrijk wenst geen vreemde inmenging Nieuwe onlusten op rus P m I I i WOENSDAG 30 MEI 1956 Voorlopig weerbericht Japanse gevangenen in China worden vrijgelaten Onredelijke eisen van VVD lidorganisatie Zorg voor oude dag niet verdwenen Voorgenomen ontvoering van Makarios 1 Bonafide bonden distancicrcn zich van de actie I I I i Oplopende temperaturen met kans op buien. Veel bewolking met aan de kust opklaringen. O O lieke Jongeren Contact Raad. Ook prof. mr. P. J. Oud, die namens de WD zitting zou hebben in .het fo rum wilde niet optreden, wanneer de voorzitter van deze raad de leiding van de avond zou hebben. ZAAK-HAZERSWOVDE Mr. G. ter Laan uit Utrecht, de raadsman van mej, M. Pino te Amster dam, heeft bij de Hoge Raad der Ne derlanden het reeds door hem aange kondigde beklag ingediend over de weigering van da officier van Justitie te Den Haag een strafvervolging in te stellen tegen mr. F. M. A. Schokking. Zoals men weet heeft mr. Ter Laan een dergelijk verzoek bij da Haagse officier van Justitie gedaan in op dracht ran de zuster van da omgeko men Jacob Pino. Kartels Zie verder pagina 2 xN TE SNEL Zie verder pagina 3 tM O O t J'j ir if 'I f. I I 1 ',S -ft .fe vff Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 ■s-Gravenhage: Buygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks j Directeur: II. DK RUIG (Voor het volledige overzicht, zie elders op deze pagina} ZOX ES MAAN 31 mei: zon op 4.29, onder 20.51: maan op 0.23, onder 11.02. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ENERAAL SCHUYLER, een Ame- (j rikaanse generaal met een Ne derlandse naam, en veel Nederlandse:' dan de meeste Nederlandse namen, Cortland van Rensselaer Schuyler, i« chef-staf van het Nato-hoofdkwartier in Europa. Hij is ons komen vertellen dat we aan één parate divisie niet genoeg heb ben in Nederland en dat de veiligheid van ons land, in samenhang met de veiligheid van West-Europa ons noopt meer dan één parate divisie te heb ben. De suggestie van generaal Schuvler hangt samen met de herbewapening van West-Duitsland. Het gaat erom dat wij in West-Europa een ogenblik kelijk parate krijgsmacht moeten heb ben, die de strategische overval van Russische zijde tot een onaantrekke lijk geval moet maken. DE suggestie moge niet voor ieder een aantrekkelijk zijn, het is in ieder geval prettig, dat het hier niet over atoombommen, H-bommen en dergelijke gaat, in welke categorieën men tegenwoordig meestentijds over de oorlog denkt. Wij zijn in Nederland altijd sterk ge weest in het denken in de sfeer van reservedivisies. Mobilisabele divisies noemen we ze. En die zijn ook bui tengewoon nuttig. Maar het nut daar van bestaat alleen dan, wanneer we de tijd hebben om te mobiliseren. En het vrije Europa is nu eenmaal maar meer een dun schilletje van het oude continent. Als daar de oorlog eenmaal begint, zullen we spoedig ontdekken dat de afstand van de Elbe tot de At lantische Oceaan maar zeer kort is. En dan is het de vraag of er nog iets te mobiliseren valt. Als we ons hier willen handhaven en dat wil zeggen ais we hier de oorlog willen voorkomen moeten we zo sterk en vooral zo paraat zijn dat de aardigheid van een avontuurlijke overval erai is. t-, EN werkelijke wereldoorlog, ©«n roorlog waarbij de inzet is om de centra van de beide partijen te ver nietigen, zou een vreselijke oorlog rijn, waarbij A- «n H-bommen zouden moe ten worden gebezigd. Daar zal geen van beide partijen spoedig aan toe rijn. Maar In afwachting ma misschien los daarvan zou onas tegenpartij er wel eens op uit kunnen zijn om xijn positie belangrijk te verbeteren. En als Rusland zijn militaire grens van de Elbe naar de Atlantische Oceaan zou kunnen verleggen, zou dat voor dat land een enorme militaire en po litieke winst zijn. En dat is het pro bleem waar de Nato-landen thans voorstaan. Want een dergelijke over val moet militair onmogelijk zijn. -„.IJ lopen het gevaar dat wij door YV ons gepraat over de atoomoorlog, waarover de Russen en wij om het hardst beweren dat wij daar niets voor voelen dezo voor de hand liggende mogelijkheid onderschatten. Die onderschatting wordt in de hand* gewerkt„door de politiek van de glim lach, die thans van Russische zijde; constant gevoerd wordt, want al de conferenties, al de bezoeken, die er over en weer plaatsvinden hebben praktisch de strekking om het eerste gevaar dat er op de beperkte schaal voor West-Europa nog altijd bestaat uit het oog te doen verliezen. Wij weten wel dat de Russen zeer goed zullen begrijpen dat zulk een overval op West-Europa nooit op zich zelf zal worden bekeken door de te genpartij. Daar kunnen de consequen ties van een wereldoorlog met al zijn verschrikkingen in zitten. En daarom zal men daar van Russische zijde niet zo spoedig aan beginnen. Maar deze speculatie want meer is het ten slotte niet is toch voor de landen van West-Europa een onvoldoende waarborg. En daarom is het beter dat er wat andere, concretere, waarbor gen geschapen worden. En die waar borgen kunnen alleen daarin bestaan dat een overval onaantrekkelijk en liefst onmogelijk wordt door het feit dat men aan de andere zijde van het ijzeren gordijn wer4» dat er hier een legermacht klaar staat, die tegenover de Russen zijn man weet te saan. De Opperste Sowjet (hel „parlement" van de Sowjei-Unie) komt op 11 juli geheel onverwachts voor een spoed zitting bijeen. Dit wordt de eerste zit ting sinds die waarop de dwalingen van Stalin werden bekendgemaakt. Het is bijzonder ongewoon, dat om streeks deze tijd van het jaar en met zo'n korte voorbereiding, een zitting wordt belegd. Oorspronkelijk zou de Opperste Sowjet pas later in het jaar bijeenkomen. Amerikaanse geleorden hebben klei ne modelraketten afgeschoten met de ongekende snolheid van meer dan 16.000 km per uur onder dezelfde om standigheden die de intercontinentale geleide projectielen zullen ontmoeten. Dit is in Moffetl, een proefcentrum van de Amerikaanse marine in Cali fornia, bekendgemaakt. Tevens onthulde men dat een nieu we lanceerinrichting haar voltooiing nadert. Deze inrichting zou een raket kunnen afschieten met een aanvangs- snelheid van bijna 26.000 km per uur. De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zij 1st re, heeft vanochtend op de algemene ledenvergadering van de Federatie van Werkgeversorganisaties in het Bockdrukkersbedrijf die te Enschede wordt gehouden, gesproken over het voor ons land zo belangrijke „Samenspel tussen overheid en bedrijfsleven". Deze samenwerking behoort, aldus de minister, tot de belangrijkste factoren, die hebben bijgedragen tot de economische opbloei van ons land in de na-oorlogse jaren. Het werd mogelijk gemaakt doordat het bedrijfsleven als geheel gezien bereid was over de grenzen van eigen onderneming heen de grote lijn van de economische ontwikkeling van onze gehele volkshuishouding te zien en hiermede ook daadwerkelijk rekening te houden. Op deze vergadering van een van de oudste bedrijfsorganisaties van ons land was het de minister een behoefte een woord van lof te uiten voor het vele positieve werk. dat de organisatie van het bedrijfsleven, met name in de achter ons liggende jaren, in deze zin hebben verricht. Een Japanner, die van een bezoek aan China in Hongkong is aangekomen, heeft verklaard dat alle Japanse ge vangenen in China voor het einde van deze maand zullen worden vrijgelaten: Premier Tsjoe en-Lai had hem dit op 5 mei meegedeeld. De samenwerking op sociaal-econo misch gebied tussen overheid, werkge vers en werknemers in Nederland is een nieuwe benaderingswijze van de sociaal-economische problematiek, waar voor wij ons geplaatst zien, die in het buitenland sterk de aandacht heeft ge trokken. De betekenis van het samenspel tus sen overheid en organisaties van het bedrijfsleven is met name ook geole- ken bij het voeren van de huidige prijs- stabilisatiepoiitiek. Deze politiek had tot doel een onverantwoorde stijging van het Nederlandse kosten- en prijs peil te voorkomen, die onze internatio nale concurrentiepposi-tie, een van de bepalende factoren voor de welvaart van ons land, ernstig zou ondergraven. Daarbij diende ook te worden voor komen, dat loonstijgingen, die werden toegestaan om de arbeidende bevol king een reële inkomstenverbetering te verschaffen, zouden leiden tot prijsstij gingen, die nieuwe loonsverhogingen zouden uitlokken. Ter vermijding van een dergelijk proces moet In principe elke loonsverhoging komen uit de winst van de ondernemingen. De minister sprak daarna over de differentiele loonontwikkeling in 1956. De Van onze radio-redacteur De televisie uitzending van het fö-: Aanvankelijk was de voorzitter van rum der politieke leiders za! mor-,rie yyD jongerenorganisatie, de heer F. genavond niet doorgaan, omdat de Jongerenorganisatie van de V.V.D. geen medewerking wenste te verle nen, wanneer deze uitzending ge schiedt onder auspiciën van de Foü- ZO ver is het met de verdediging van Wesie Uuropa" ■'•tl niet. Maar daar moet het toch be»;.st naar toe. En daar zullen Nederland en België en Frankrijk en Duitsland en ieder der landen van het Westen hun bijdrage toe moeten leveren. En wie er het meest dicht en meest direct bij betrok ken is, is daar het eerst aan toe. Wij zullen ons moeten blijven realiseren dat onze veiligheid ons veel geld en veel persoonlijke diensten zal kosten. Meer dan we tot dusverre gewend zijn. Alle politieke conversaties, conferen ties, glimlachen en speculaties doen daar niets aan toe of af. Daar kunnen we allemaal het beste van hopen en het beste van trachten te maken. Maar dat komt allemaal het meest te recht, als we zorgen dat een aanval op ons zeer onaantrekkelijk is. We kunnen wel alle mogelijke verhalen! houden over het vreselijke en verder-j felijke van een atoomoorlog, maar de1 "eg om deze en alle andere oorlo-I gen te voorkomen (is nog altijd deze om een eventuele tegenstander de lust te benemen een oorlog te beginnen. En in dit verband is het verhaal van generaal Schuyler afcn nuchter en ver standig verhaal. En wa doen goed daar naar te luisteren. Er komen uit Ameri ka wel slechtere verhalen dan dit. De gematigde democraten blijven in de gemeenteraden en provinciale staten van Italië de grootste macht, hoewel de linkse partijen te elfder ure nog veel stemmen krijgen, zodat de fascisten en monarchisten in vele verdeelde gemeen teraden de doorslaggevende factor zul len vormen. En hoewel het centrumblok of de extreem-linkse parten ten gevolge van het stelsel der evenredige vertegen woordiging in tal van gemeenten uiterst sterk staan zullen de kleine rechtse groepen in steden als Rome, Genua. Florence, Triest. Bari. Venetië, Livorno en Siena grote invloed op het bestuur kunnen uitoefenen. Aangezien de uiterst rechtse partijen het centrum veel beter gezind zijn dan links ziet het er naar uit, dat de mo narchisten en de fascisten in de meeste gemeenten met de centrumpartijen zullen samenwerken. Zodoende is de situatie in theorie veel gevaarlijker dan in de praktijk. Een woordvoerder voor de gematigde regering van het land heeft verklaard, dat de verkiezingen het -succes opge leverd hebben, dat het centrum er van verwacht heeft. De bond van havenarbeiders te Port Said heeft besloten alle Franse sche pen, die het Suezkanaal passeren, te boycotten. Het vrachtschip La Mar seillaise cn liet vlicgdekschip Lafayet te hadden echter bij hun aankomst in de haven geen iast van de actie, om dat het laden en tossen en de bevoor rading met voedsel, water en olie wer den verzorgd door arbeiders van de Kanaalmaatschappij- De Egyptische Kamer van Koophan del in het gebied van Gaza heeft ook besloten Frankrijk economisch te boy cotten. Intussen,houdt te Cairo een commis sie van de Arabische Liga zich bezig met de vraag, of de Arabische landen Frankrijk wegens zijn optreden in Al- gerië zullen boycotten. Hoogendijk door de AVRO gevraagd om morgenavond een politiek forum voor de televisie van deze omroepvereniging te leiden. In overleg met de AVRO werd evenwel naderhand in NTS-verband be sloten hier een gezamenlijk programma van te maken en dan onder hel motto ..jongeren en politiek." in samenwerking met de Politieke Jongeren Contact Raad, waarvan de heer Sj. Jonker (af gevaardigde van de Arjos) voorzitter is en waarbij ook de VVD jongeren or ganisatie is aangesloten. De afgevaardigden van de jongeren organisaties van de KVP, de P.v.d.A., de C.H. en de A.R. waren unaniem van oordeel dat het vanzelfsprekend was, dat op dit niveau de voorzitter van de Contact Raad ook als discussieleider diende op te treden. Dit bleek evenwel onaanvaardbaar voor de V.V.D. Tengevolge hiervan kan de uitzen ding niet doorgaan. Men is wel in een bijzonder pijnlijke situatie geko men, want vijf prominente politieke figuren (w.o. zelfs een minister nl. prof. Zijlstra) die zich ai hadden voor bereid op deze avond, moeten worden afgeschreven. Ook de NTS. die reeds kostbare voor zieningen had getroffen voor de uitzen ding. is door deze gang van zaken ge dupeerd, om nog maar niet te spreken van de politieke partijen, die zich een aantrekkelijke mogelijkheid zien ont gaan om op suggestieve wijze hun ver kiezingsprogramma toe te lichten. De verantwoordelijkheid voor deze affaire komt geheel voor rekening van de WD jeugdorganisatie, zo deelde ons de an dere in het overleg betrokken partijen gisteravond mede. verruiming van de secundaire arbeids voorwaarden en een uitkering achter af over 1955 zal moeten geschieden zui- differontiëJe loonontwikkeling in 1956. De ge noodzaak van prijsstabiliteit klemt te meer, omdat begin volgend jaar ge rekend moet Worden op nieuwe lasten verzwaringen. voortvloeiende uit de oudedagsvoorziening cn een huurverho ging, die onontkoombaar tot looncorrec- tie zullen moeten leiden. Het is daar bij zelfs de vraag of deze geheel bui ten de prijzen kunnen worden gehouden. Hiervoor Is beslissend de ontwikke ling van de arbeidsproduktiviteit. Dit, zo zeide de minister, moet ik met na druk stellen. De regering is van de gedachte uit gegaan. d at prijsstabilisatie op de meest doelmatige wijze kan worden na gestreefd wanneer deze door het be- De regering is van de gedachte uit bracht. De minister is ervan overtuigd, dat het aldus gevoerde prijsstabilisatfe- beleid. indien er zich geen buitengewo ne omstandigheden voordoen, dit jaar kan slagen, zo goed .als in het afgelo pen jaar het geval was. Niet, omdat dit bereikt zai worden door middel van een direct overheids ingrijpen, maar omdat de minister bij herhaalde besprekingen en overleg ge bleken is, dat het georganiseerde be drijfsleven begrip kan opbrengen voor de noodzaak van deze politiek en uit dien hoofde bereid is indien nodig ze kere offers te brengen. Deze onontbeer lijke steun stemt hem tot grote erken telijkheid. De ererompagnie run het Korps Mariniers, die gistermiddag met de ruandplwacht, de tamboers en pijpers gesloken nas in het nieuwe ceremonieel tenueeen geschenk van het Rotter- overdroeg. dam.se bedrijfsleren. Rechts de com mandant ran het korps Mariniers, de generaal-ntajoor II. O. Romswinckel en mr. K. ran dei Mandele. die de uniformen namens de stichting Er Is daarnaast evenwel .een andere-: vorm van samenwerking .van het be drijfsleven. die. wanneer ,ze algemeen zou worden toegepast eeij ernstig ge vaar voor onze economische positie zou inhouden. Deze samenwerking heeft ten doel gevestigde posities té handhaven dan wel de winst van de ónderneming veilig te stellen. Dit is de weg van de verstarrig. Het kartel beleid. dat de minister gedurende de laatste jaren heeft gevolgd, is erop gericht dit ge vaar zoveel mogelijk tegen te gaan. De minister ging daarna nader in op dit onderdeel van hot beleid, waarbij hij opmerkte dat niet iedere ondernemers afspraak onder alle omstandigheden voor de gemeenschap nadelige conse quenties heeft. Verwacht mag worden dat na de aan neming van de wet economische mede dinging door de Eerste Kamer de derde fase in het kartelbeleid kan aanvangen. De eerste ving aan in 1935 met de on- dernemersovereenkomstenwet. De twee de na de bevrijding met het uit 1941 daterende, en voorlopig gehandhaafde kartelbesluit. Koeken gen behoorde tol de vele gemeenten in de provincie Utrecht, traar H.M. de Koningin gisteren een werkbezoek heeft gebracht. II.M. koningin Juliana nerd Ie Kockeiigeii begeleid door burgemeester jhr. mr. 'f. (r. r. tl. II ijek. Kinderen roemden een erehaag. Twee jeugdige Helmonders zijn gis teravond verdronken, toen de auto, waarmee zij uit de richting Weert naar Helmond reden, in de Zuidwillemsvaart terecht kwam. Het ongeluk gebeurde tegen half zeven in de omgeving van sluis 9. De bestelauto, waarin de ver ongelukte jongelui, de 20-jarige v. d. B. en de 16-jarige V. G. zaten, moest plot seling krachtig afremmen voor een tegenligger. De wagen kwam daarbij te slippen en tegen een paaltje, zodat ze in de vaart kantelde. Een derde in zittende. de 20-jarige mejuffrouw M. uit Helmond, wist zich uit de wagen tc bevrijden en zwemmend de wal te be reiken. De bestelauto is later uit de Zuid Willemsvaart opgetakeld. (Van onze parlementaire redacteur) A DE REDEVOERINGEN di© gisteren door dc woordvoerders van de Kamerfracties van de Eerste Kanier zijn gehouden, staat het vast dat het wetsontwerp voor de Algemene oudedagsvoorziening van daag door deze Kamer zal worden aanvaard. Alle fracties juichten de in diening van dit wetsontwerp toe, hoewel de liberale, christeiijk-historische en anti-revolutionaire woordvoerders, de heren I.ouwes, Reijers, Schippers en Hellema wel enige bezwaren aanvoerden met name tegen de aanpas sing van de verkregen pensioenrechten aan hel wettelijk hodempensioen. De heer Schippers (a.r.t betreurde het dat de aanpassing aan de ondernemingspeiisioenen nadeel berokkent. Gelukkig zal zij voor de bedrijfspensioenfondsen geen betekenis hebben. Prof. Hellema (a.r.) juichte om sociale redenen het wetsontwerp loc. doch wilde de ogen niet sluiten voor de monetaire en economische bezwaren, die aan het wetsontwerp kleven. De budgetaire gevolgen van de invoering van de oudedagsvoorziening worden volgens hem door de regering te Roos kleurig voorgesteld. ""'"De heer LouWcs (v.v.d.) verklaarde dat de indiening: van dit wetsontwerp zijn fractie cn hem diepe bevrediging schenken. Men moet echter wel beden ken, dat de situatie „oud en arm" .thans wordt verbannen, maar dat de zorg voor de oude dag daarmee niet ver dwenen is. Gelukkig behoeven-de men sen zich dan niet meer zo'n zorg te maken voor het duurder wordende leven. Men kan zich thans op zijn oude dag redden. Er is hier sprake van een diep ingrüpcn door de staat in het maat schappelijk leven, maar de staat dient er voor te zorgen dat de ontplooiing van het leven op de oude dag mogelijk wordt. De heer Reijers (c.h.) zag in deze oudedagsvoorziening eeu experiment, dat alleen slagen kan in goede samenwer king, bij welstand en arbeidsvrede. Er rust thans een grote verplichting op werkgevers en werknemers. De heer Reijers betreurde dat het bodempensioen waardevast gemaakt wordt op basis van de loonindex: men vergeet dat er ook zwarte lonen zijn. Daarom is een aan passing van het wettelijk bodempensioen aan het peil van de kosten van levens onderhoud beter. Ondanks enkele bezwa ren steunde de c.h.-fractie echter dit wetsontwerp. De heer Schippers fa.r.1 besprak uit voerig de inhoud van het wetsontwerp. Hij vond het beter, wanneer dit ontwerp van wet tegelijkertijd behandeld was ge worden met het wetsontwerp tot op trekking van de overheidspensioenen. Heeft het overleg met het georgani seerd overleg van dc ambtenaren- organisaties reeds plaats gehad? De heer Schippers was het met minister Suurhoff eens. dat het wetsontwerp de aanpassing niet regelt. Het opent de mogelijkheid voor de besturen van de pensioenfondsen om de oude pensioenen te korten. Dit aanpassen was echter ook zonder de opneming van deze mogelijkheid in de wet mogelijk. De Stichting van den Arbeid had hiertoe reeds een advies uitcgeven. De aanpas- j sing van het wettelijk oudersdomspen- sioen aan de loonu-nex bad de instem- I ming van de heer Schippers. De a.r. woordvoerder was van mening, dat. hoewel „oud en arm" zijn schérpte heeft verloren, zij die alleen het wette lijk ouderdomspensioen krijgen, toch armlasting blijven. Maar het bodempen sioen is belangrijk omdat men thans gemakkelijker zelf voorzieningen voor de oude dag kan treffen. Dat heeft ook een gunstig gevolg j voor het gevoel van eigemvahrder V Prof. Helicm (a.r.) had bezwaar tegen het tempo, waarin de Eerste .Kamer dit wetsontwerp moet behandelen. De wet op zichzelf gaf reden tot grote blijd schap. De nood van de ouden van dagen wordt hierdoorin belangrijke mate ge lenigd. Tocb moesten ook enkele kritische opmerkingen gemaakt worden. Is er vol doende rechtsgrond voor deze regeling, die niet alleen de economisch zwakke ren, maar het gehele Nederlandse volk In de verzekering opneemt? Het Britse blad ..Daily Telegraph" heeft gemeld, datonlangs een samen zwering op touw is gezet om aartsbis schop Makarios. die op de Seychellen in ballingschap leeft, te -ontvoeren. Een internationaal gezelschap van 25 perso nen zou met dit doel uit Madagaskar vertrokken zijn aan boord van de 120 ton metende schoener ..Haisouko". De Britse luchtmacht en marine hadden opdracht het schip op te sporen, doch eerst vorige week. na twintig dagen speuren, werd dc ..Haisouko" gevonden. De schoener had schipbreuk geieden op een klip nabij de Komoren. ten N.O, van Madagaskar. De vijf overlevende schipbreukelingen worden door de Britse inlichtingendienst ondervraagd, zegt de Daily Mail cn volgens dit blad is reeds vast komen te staan, dat het doel van de expeditie inderdaad geweest is om aartsbisschop Makarios te ontvoeren, hem naar neu traal gebied over tc brengen en hem daarna naar Athene te laten vliegen. DE Westduitse republiek schijnt zich als zodanig te zullen gaan bemoeien met de jeugdige rabauwen, die er bij dag maar vooral ook bij nacht straten onveilig maken. Dit ver schijnsel heet! zich dusdanig uitge breid, dat het zoals de Duitsers dat noemen, „Bundestagreif" is geworden. De „Frankfurter Zeitung" karakte riseert dit verschijnsel als „het bank roet van het gezin". Dit blad vertelt, dat In een school, waa; de kinderen opdracht kregen eens op papier uiteen te zetten hoe zij de zondag doorbren gen, het schrikwekkende resultaat voor de dag kwam, dat al deze kinderen, met uitzondering van één, de laatste zondag op eigen houtje doorgebracht hadden de ouders waren afwezig, uit. Maatregel van de overheid? Zij kunnen dit kwaad nauwelijks te lijf, zegt de „Frankfurter", die voortgaat: „De film, de reclame en soms ook de politieke propaganda hebben zich sinds vele jaren verenigd om het huwelijk voor te stellen als een instelling, die slechts rechten, geen plichten met zich brengt. Het zou misschien het best zijn hier een poging tot verbetering te doen beginnen." Precies! DE BILT. woensdag 10 uur. In de afgelopen 24 uur ontstond boven België en Noordfrankrijk een. gebied van hoge luchtdruk. Met zwakke Westelijke winden stroomde daardoor vochtige en iets koudere lucht ons land binnen, waarin plaatselijk mist ontstond; De on weerachtige storing die gisteren het weer beïnvloedde trekt langzaam weg. Boven Schotland bevindt zich een ander hogedrukgebied. dat gevuld is mét.dro gere en koudere lucht. De begrenzing van deze lucht kwam echter ten Nóor- den van ons land tot stilstand. Zowel'dé hogedruk boven België als' die boven Schotland beweegt naar het Oosten; Dit zal tot gevolg hebben dat met zwakke Zuidelijke winden weer warmere lucht uit Frankrijk' naar ons land zal stromen. De. tempera turen gaan dus weer omhoog, maar daarbij "neemt ook de kans op on weer weer toe. /Frankrijk xal rich ïq nodig, met ge wold keren* ie-gea inmenging van Ma rokko. Tunesië of een ander tand in het Algerijnse conflict", aldus de Fran se minister Lacoste in een rondschrijven, aan de ambtenaren, officieren en onder- officieren in Algerië. In de circulaire, waarin het doel van de strijd wordt uiteengezet, noemt do minister de -opstand, die anderhalf .jaar geleden begon, „slechts een aspect van het reusachtige wereldconflict", waar in Frankrijk voor de Westelijke wereld en de'vrijheid strijdt. Op verscheidens plaatsen In Algerije hadden weer gevechten .plaats, waarbij naarschatting - 50 opstandelingen wer den gedood. 'De Franse autoriteiten zijn thans echter minder specifiek geworden in het vermelden, van het aantal der gesneuvelde rebellen. Zij spreken thans slechts over „vele", „verscheidene" óf enkele" gedode rebellen. Grieks-Turkse onlusten die dinsdag op Cyprus hebben gewoed, maakten deze dag tot de bloedigste van de laatste tijd.. De gevechten hielden pas omstreeks middernacht op. nadat Britse troepen traangas hadden gebruikt om de me-* nigte Turken, die de Griekse bewoners van de voorstad Trakhona bedreigden, te verspreiden. In totaal werden dinsdag drie per sonen gedood, terwijl er 20 gewonden vielen op verschillende plaatsen van het eiland. In de afgelopen 10 dagen zijn er 13 doden cn 91 gewonden gevallen bij 43 bomaanslagen. 6 overvallen en 21 brand stichtingen. Naar schatting 1500 Rotterdamse bouwvakarbeiders zijn vanmorgen een wilde stakingsactie begonnen, ter ondersteuning van hun eis tot loonsverhoging met 6 procent en uitkering van de vakantietoeslag van 3 procent. Directe aanleiding tot de staking was de maandag gehouden vergadering van de werkgevers organisaties, die samenwerken in de Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf en de drie landelijke werknemersorganisaties. In deze vergadering werd voor gesteld de regelingslonen met 3 procent te verhogen, het beraad hierover is nog gaande. De Rotterdamse bouwvakarbeiders nu, achten deze maatregelen niet voldoende en besloten derhalve een algemene actie te organiseren. Op de meest grote- houwwerken in de stad kwam het werk stil te liggen. Grote, in aanbouw zijnde projecten als dc Bijenkorf, het Centraal Station en het ziekenhuis Dijkzigt werden door de staking getroffen. Maar ook buiten het stadscentrum had men aan de oproep tot staking gehoor gegeven, o.m. in Schiebrock, Overscbie en Pendrccht. Een groot aantal stakers verzamelde zich tegen elf uur op het open terrein aan het Weena, in de nabijheid van de Kruis kade. Hier zetten zij zich rustig in het gras neer. in afwachting van de dingen die komen zouden. Vanuit eert geluids wagen sprak één der stakers de arbeiders toe. Hij ried hen aan te doen wat zij in hun eigen belang achtten. „Wie aan het werk wil gaan moet dat zelf weten, maar bedenk dat wij niet gekregen hebben wat ons meerdere malen is beloofd". Het plan om tegen vanmiddag 12 uur een protesbijeenkomst in Odeon te houden om daar een actiecomité samen te stellen, ging niet door omdat de zaal niet beschikbaar was. Enkele ogenblikken later echter volgde de mededeling dat men de Rivièrahai ter beschikking had gekregen. Daarheen spoedde zich omstreeks half twaalf het merendeel van de stakende arbeiders. Van de zijde van de Clrr. Bouwbedrijfs- bond vernemen wij, dat de bonafide-vak bonden niet achter de stakers staan, waf" betreft hun actie. De onderhandelingen met de werknemers zijn nog gaande- zo dat men de staking als voorbarig be schouwt. Psychologisch is de wilde actie van de bouwvakarbeiders wel te ver klaren, omdat d* metaalbewerkers en vele andere arbeiders we! de 3 procent uitkering ineens en de 6 procent loons verhoging hebben gekregen. De arbeiders zouden er echter wjjs aan doen af fe wachten, wat de resultaten van de besprekingen met de werkgevers zullen zijn, zo verzekerde men ons van de zijde van de bjj het C.N.V. aangeslo ten Ncd. Chr. Bouwbedrijfsbond. De by de K.A.B. en het N.V.V. aangesloten le den schijnen eenzelfde standpiint in t© nemen. - 'pi y;k p v p. it Sw 1-&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1