De éne schoolbank? rachtschipPanaos brak doormidden bij omgekomen Bouwvakarbeiders morgen weer aan het werk Een man ramp op Noordzee RUSSISCH TIJDSCHRIFT Stalin was al in 1917 Lenin tegenstander Euromarkt ook uitbreiden tot overzeese gebieden? Christen-democraten en Nenni meest vooruit De staking in Rotterdam Ook in Den Haag brak staking uit Moedig optreden van logger- bemanning issers vingen haai w. Ontslag van 2600 Engelsen Historie onjuist weergegeven Meer eigen woningen Nalatigheid van commandant Twee Britten gedood op Cyprus „Clandestien Duits paspoort voor Russen" Ministers in Venetië Tilo naar Moskou vertrokken Zaterdag 16 juni naar Den Haag DONDERDAG 31 MEI 1956 rN VEERTIENDE JAARGANG No. 3395 Weerbericht F Verdeelde stemming Vier maanden voor het aannemen van steek penningen Memorial Day*' eist 91 slachtoffers Poujadislen verliezen nog iwce zetels Veel waardering voor rapport-Spaak IT A LIAAN SE VERKIEZINGEN Brand in hotel in Twcllo Met Trouw op mars <0 MEER DAN NEGENTIG PROCENT van de stakende Rotterdamse •tJ bouwvakarbeiders heeft vanmorgen in Odeon het besluit genomen het werk morgen te hervatten. Hieraan werd de uitdrukke lijke voorwaarde verbonden dat vóór 7 juni de drie procent over 1955 moet zijn uitbetaald, terwijl een loonsverhoging van zes procent en verhoging van het basisloon in het vooruitzicht moeten gesteld. Zijn deze eisen op de gestelde datum niet ingewilligd, dan zal het werk wederom worden neergelegd er. zal getracht worden de staking naar andere steden te doen overslaan. Ook in Den Haag HJ Zie verder fmgj.na 7 AUTOMATISERING EEN gezaghebbend Russisch tijdschrift heeft gisteren verklaard dat Stalin al een tegenstander van Lenin was vóór de bolsjewieken in 1917 naar de macht grepen. Het tijdschrift, dat Vraagstukken van de Geschiedenis heet, beschuldigde StaHn er van dat hij in de tijd tussen de omverwerping van de tsaar en de overwinning van de rode revolutie geijverd heeft voor communistische samenwerking met de Russische revolutio nairen uit de middenklasse. V.r Volgens het tijdschrift had Stalin in plaats van het voorbeeld van Lenin te volgen en zich tegen dergelijke samenwerking te verzetten, Leo Kamenew gesteund, die hiervan een voorstander was. Kamenew werd in 1936 wegens hoogverraad en contra-revolutionair optreden terechtgesteld. Ongeluk Thunderstreaks SOW JET BESCHULDIGING De chmten-riemocraten en cie uiterst linkse Nenni-socialisten hebben tie grootste winst geboekt bij de Italiaanse verkiezingen COLORADOKEVERS IN PUTTE Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacfctendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gr?\ enhage' Huygensplem 1 Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klachtendienst 13 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 1Mb Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand*! 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschnnt dagelijks Directeur: H. DE UI IG Geldig tot vrijdagavond. AF EN TOE ZON Op de meeste plaatsen droog: tvecr met enkele opklaringen, zwakke tot matige wind tussen Noord cn West. Over het algemeen iets hogere temperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ER is een oud verwijt, dat ai sinds jaren tegen de school met de bij bel gericht wordt: de beschuldiging van sectarisme. Ze zou geboren zijn uit zucht eigen standje te willen cul- veren. Uit particularistische en pro vincialistische benepenheid. Zo beschouwden de negentiende- eeuwse liberalen de christelijke school als een overtolligheid, als een hors- d oeuvre, die bij de maaltijd wel ge mist kon worden, als een lastige bij- woneres onder de fatsoenlijke burgerij, als een te midden der gouvernements cultures (dc openbare scholen) scha delijk gewas, als -een broeinest van ronfessioncle onverdraagzaamheid. Tegen die donkere achtergrond van rectarisme en separatisme werd dan des te lichter het beeld van de neu trale school, waarheen alle kinderen van ons volk onverdeeld konden op trekken. Zij moest dan door haar uni verseel karakter herstellen, wat de school met de bijbel door haar bijzon der (lees scheurmakcnd karakter) be dierf. Het was de ideologie van de ene schoolbank, die hier haar triomfen vierde. HET loflied op deze ideologie blijkt ook in 1956 nog niet gestorven te zijn. „Tijd en Taak", onafhankelijk week blad voor Evangelie en Socialisme, van 12 mei jl-, zet opnieuw de regis ters voor deze hymne open. Onder de veelzeggende titel: „Het hekje" wordt hier opnieuw een plei dooi gevoerd voor de ene gemengde school door het leveren van een paro die op de antithesegeest van voorstan ders van bijzonder onderwijs. Het blad fantaseert over een school ergens in Nederland, die dit utilitelts- overwegingen in twee delen verdeeld is, één voor het openbaar en één voor het christelijk onderwijs. In de gang een muur, op de speelplaats een hek. Vanwege de antithese, begrijpt u. Want stel je voor dat christelijke en „open bare" kindertjes eens vermengd raak ten! Ongelukkigerwijs heeft er soms toch nog een „doorbraak" plaats als een der kleinen over het hekje klimt. Want, ja, kinderen trekken zich in beide kam pen^ niet veel aan van de beginselen hunner ouders. Eén keer is er Iets ergs gebeurd. Bertje heeft stiekem, na schooltijd, met een mes in het hekje gesneden: De -meester is gek. „Ttjd en Taak" vindt, dat Bertje ge lijk heeft, want het beëindigt zijn ar tikel aldus: „Bertje heeft gelijk. Alle meesters, die kunstmatig kinderen uit eenrukken, zijn gek. Ook al gaat het om beginselen". IJM. 2'7 redde 13 man van ex ploderen ie 1 'anamees A ZO, dat weten we dus al weer. Voor de zoveelste maal een aanwijzing om toch niet in het isolement van de doorbraakgedachte te geloven. Ze blijkt verder te grijpen dan alleen het politieke veld en ook de schoolkring binnen te willen dringen. Ho» vaak is echter a! afgewezen het verwijt, dat de christelijke school on nationaal zou zijn. Ook deze schrijver schijnt verge ten te zijn, dat de school met de bijbel in de vorige eeuw ontstaan is uit een strijd om de vrijheid van geweten. En dat naar het woord van Huizinga vrij heid, hoe eng ook verstaan, de gist van onze natie is geweest. En dat de school met de bijbel door de schoolstrijd een vrijheid heeft verworven, niet alleen voor zichzelf, maar voor leder in Ne derland, die een school naar zijn eigen geestesmerk begeert. Door het op nieuw winnen van deze vrijheid mag zij zich terecht één weten niet hen, die voorheen door het veilig stellen van deze vrijheid onze natie hebben ge vormd. En voorts, zouden we willen vragen: heeft de éénheidsschool inderdaad de nationale eenheid bevorderd? Prof. Schollen heeft indertijd zon der iemand onaangenaam te willen zijn de voorstanders van deze een- heidsschool de volgende indringende vragen gesteld: Waren het in meerderheid de oud leerlingen van de openbare schooi of van de z.g. sekte-scholen, die zich ver zet hebben tegen ons hoogste nationale symbool, het Oranjehuis?; die voor de verdediging van ons nationaal bestaan geen man en geen cent over wilden «ebben en die één- en andermaal ge tracht hebben ons nationale regerings- bestel omver te werpen? Of, zie naar Frankrijk. Daar hebben zich te onzaliger ure eenmaal 2800 scholen' met de bijbel in de armen van de staat geworpen. Van af dat ogenblik, 1882, bestond toen al leen de éne gemengde neutrale school. En hoe is het sindsdien gegaan met ée eénheid van het Franse volk in re geringszaken? J EN SLOTTE, de eenheid van het land is een kostbaar goed. Maar *e Is niet het één en het al. Er is een eenheid in Christus die ^er boven de nationale uitreikt En dit écn-zijn met dc Redder der kereld dreef de onzen voorheen cn thans W dc richting van de verbijzondering, omdat Hem geen exclusieve plaats op de ïamengde school meer werd gegund. Dus toch antithese en intolerantie? Ja, maar dan ccn tegenstelling en on- 4' .«f v v'r-rtr De Hervormde St. Nicolaaskerk te Kampendie in de twaalfde eeuw werd gebouiod, zot morden gerestaureerd. De kerk verkeert in een zeer bouwval lige staat. Op de muren zijn aanplak biljetten aangebracht, waarop staat te lezen, dat ieder die de kerk binnen gaat, dit op eigen verantivoordelijk- heid doet, daar het gevaar voor val lende stenen zeer groot is. (Van ccn onzer verslaggevers) Gisteravond is op de Noordzee een heroïsche strijd gestreden om het behoud van het 992 bruto registerton metende Panamese vrachtschip Panaos dat op 25 mijl West-Zuid-West van Borkum door een reeks ontploffingen in de machinekamer in nood kwam te verkeren. Nog voordat de Nederlandse sleepboot Holland van de rederij Doekscn op Terschelling en de Duitse sleper Seefalke het snel in de golven wegzinkende schip konden bereiken, verdween het met zijn kostbare lading reddeloos in de diepte. Door het moedig en zeer accuraat optreden van schipper R. P. Klots van de logger Twee Gebroeders. IJmuiden 27, konden 13 van de 14 leden van de bemanning worden gered. Eén man is vermoedelijk reeds bij de explosie gedood. Men heeft naar hem gezocht maar dit leverde geen resultaat op. de Panamese kapitein noodseinen gaf. koerste de logger onmiddellijk op volie kracht naar het zinkende schip. Daar aangekomen kon schipper Klots echter niet dicht genoeg naderen om de be manning snel over te nemen. Explosies maakten hem dit onmogelijk; zodra hij echter een kans kreeg, greep hij die aan en naderde hij de vrachtboot. Dank zij het deskundige manoeuvreren konden de schipbreukelingen op de log ger overspringen. Later, om ongeveer zes uur, stelden nog twee zeelieuen hun leven in de waagschaal, door tetug te gaan op het steeds dieper in de gol ven wegzinkende schip, teneinde te zoe ken naar het vermiste lid van de be- mannrsg. Hun onderzoek had helaas geen resultaat cn zij konden toen reeds met meer benedendeks komen. Daar in de dekhuizen niets werd gevonden, moesten zij op de Twee Gebioeders terug stappen met de trieste Doodschap dat het slachtoffer reeds moes', zijn omgekomen. De Panaos was door de exnlostes doormidden gebroken en maakte naarmate de tijcl verstreek meer water. Een uur na de lamp was de boot vier decimeter gezakt, maar daarna zonk hij steeds sneller weg, totdat om twintig over acht schipper Klots via de radio de naderende sleepboten het volgende semde: ..Het voorschip komt omhoog, het achterschip wordt al overspoeld, het water rijst tot de dekhuizen, daar gaat het schip, U komt te iaat. De Panaos is gezonken". 4 Na deze dramatische woorden sloten zich de golven op 53.38 noorderbreedte en - 5.35 oosterlengte boven Jiet getrof fen schip. De sleepboten* zochten "hun thuishavens op. Ook de reddingboten Insulinde en Borkum 'wendden de ste ven- De Twee Gebroeders is daarna met de geredde bemanning opgestoomd naar IJmuiden, waar de drie gewon de zeelieden in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het schip had vanmorgen om half zes nog ongeveer vijftig mijl te stomen. r-Z-y Schoolkinderen legden bloemen op de groten tan het Amerikaans soldaten- krikltof ft Margraten in Zuid-Limburg, ter gelegenheid tan Memorial Day. De Amerikaanse ambassadeur rtt de Commissaris tan de Koningin in de provincie Limburg naren hierbij aanwezig. Toen de z.ee zich van de vrachtboot had meester gemaakt en de te hulp snellende sleepboten hun stevens wend den, moest men aannemen dat hu het slachtoffer van de scheepsramp is ge worden. Van de equipage zijn nog drie mannen gewond geraakt, ten gevolge van de ontploffingen. Dc pogingen om het Panamese schip, dat eigendom was van de Cia Navvaprisi te Panama te redden, werden zeer bemoeilijkt door een dichte mist. De snelle sleepboot Holland, die om half zes woensdag avond zee koos en om half negen bij de Panaos had kunnen arriveren, moest daardoor noodgedwongen vaart minde ren. De redding van de opvarenden van de Panaos is een knap staaltje ge weest van de Twee Gebroeders. Toen fVan onze correspondent) Dinsdagmorgen hebben visscrliedcn bij 't Horntje le Den Heidcr een reuzenhaai gevangen, die 3.77 meter lang was. Na het dier gedood te hebben, vervoerden zij de haai. naar de visafslag te Den Hel-, der. Het Zoölogisch station heeft de haai geconserveerd. Alvorens cht voorstel van de con tactcommissie werd aangenomenlie ten vele bouwvakarbeiders hun mening horen over cm eventuele hervatting van de werkzaamheden. De stemming was vaanvankelijk zeer verdeeld. Ee.n der stakers stelde voor tot Zaterdag door de staken, ccn ander vond het weinig collegiaal tegenover de stakers „m andere plaatsen", morgen in Rot terdam. het. werk tveer op te nemen. Aan het begin van deze vergadering, die door bijna 2000 personen werd bij gewoond. lichtte dc voorzitter van het actiecomité, de heer A. Geurtsen. de eisen der arbeiders nader toe. De heer C. van Til deelde in aansluiting daarop mede. dat het comité gisteravond heeft vergaderd en dat toen is overeengeko men het werk wellicht tijdelijk te hervatten. ..Dit wil echter geenszins zeg gen, dat deze actie aan betekenis heeft ingeboet. We hebben nu onze tanden la ten zien en de werkgevers en de Unie bonden hebben reeds een vergadering bijeengeroepen om onze eisen te be spreken." Dc heer Van Til las daarna dc cir culaire voor, waarin deze eisen zijn vervat. Naast de uitkering van 3 en een loonsverhoging van 6 procent, wordt daarin een „verbetering van dc sociale voorwaarden voor dc bouwvakarbeider" voorgesteld. Met name het basisuur loon zal omhoog moeten worden ge bracht. Frans Biandsen, bestuurder van de E.V.C., wijdde nog enkele woorden aan het incident van gisteren in de Riviéra- hal. waar dc N.V.V. bestuurder Piere het spreken onmogelijk was gemaakt. ..We hebben hem het woord ontnomen om te voorkomen dat de strijd niet vol gens onze wensen zou verlopen. Ook 'moest hij tegenover de vergadering m bescherming worden genomen. Het is echter niet onze bedoeling geweest om te tornen aan bestaande democratische regels." Nadat verscheidene arbeiders hun pro en contra over het voorstel van hel co mité hadden laten hoi en. werd overge gaan tot stemming met bovenvermelde uitslag. Inmiddels hebben dc aanhangers van de Eenheidsvakcemraie en de Onderlinge Vakbeweging, vandaag ook in Den Haag een staking weten tc bewerkstelligen onder de bouwvakarbeiders. Tijdens de eerste schaft, omstreeks negen uur, be gon de agitatie in de schaftlokalen. Op het bouwwerk van het ministerie van Economische Zaken, in het Bczuidcn- hout cn op woningbouwwerken aan dc Ley weg werd Ijet werk neergelegd. In de loop van de dag volgden sta kingen op andere bouwwerken. Om streeks het middaguur was hel evenwel in verschillende delen van de stad nog rustig. Hier werd normaal doorgewerkt. D® Standard Motor Company in Lon den heeft plotseling het ontslag aange zegd aan 2600 arbeiders in de tractoren- fabriek waarover onlangs moeilijkheden ontstonden in verband met de automa tisering van het bedrijf. Dit ontslag was de reactie van de directie op de voor stellers die vakverenigingsleiders hadden ingediend om de arbeiders tegen de ge volgen van de „drukknopeeuw" te be schermen. Het blad meldde, dat Stalin #m deze politiek na te streven Molotow afgezet had als hoofdredacteur van de onder- grondse Prawda en daarvan persoonlijk de leiding In handen genomen had. Het blad beweert zelfs, aat Stalin, na de DEZE week zal een Koninklijk Be sluit gepubliceerd worden, waar door het eigen woningbezit wordt be vorderd. Men zal een eigen huis kunnen bou wen, wanneer de spaarder over slechts 10 percent van de bouwkosten be schikt. Dat was tot dusver afgezien van een enkele uitzondering een vrijwel onmogelijke zaak. Ais regel geven namelijk de gewone kredietinstellingen slechts hypotheek tot 60 procent van de bouwkosten. Rijk en gemeente zullen nu samen, ieder voor-de helft het risico van nog 30 pet. kunnen gaan dragen. In het verleden hebben wij meer dan eens op het nemen van zulk een maat regel aangedrongen. Het is verblijdend, dat de kogel nu door de kerk is en dat van overheids wege bij het nemen van de beslissing de nodige spoed is betracht. Het veroncelukken van de drie ..Thunderstreaks" straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht, die op 18 mei boven bet oosten des lands door hun bestuurde!s wegens gebrek aan brand stof moesten worden veriaten. is ver oorzaakt doordat de vluchtcommandant heeft nagelaten zun -.visuele plaatsbe paling te controleren met de hem ter beschikking staande radio- en radio- navigatiehulpmiddelen. Hierdoor heeft hij te laat bemerkt, dat deze visuele plaatsbepaling onjuist was. waardoor een noodtoestand door gebrek aan brandstof is ontstaan. Dit heeft minister Staf meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid de heer Visch Twee Britse militairen werden giste ren gedood doordat een Cypriotische extremist te Famagusta een bom in een vrachtauto gooide, toen de militairen op weg waren naar een repetitie voor do viering vap d# verjaardag van konin gin Elizabeth. Twintig andere militairen werden gewond. De dader was erin geslaagd door te dringen tot de rand van het legerkamp te Famagusta. Na dc bomaanslag hebben de Britse autoriteiten praktisch een blokkade van Famagusta ingesteld, geldend tot zater dagochtend. Zonder vergunning mogen de bewoners hun huizen niet verlaten. terugkeer van Lenin uit zijn balling schap In Zwitserland, zich tegen de ver eerde leider verzet had terwille van deze politiek. Volgens het blad was dc geschiedenis van deze periode op een onjuiste en oppervlakkige manier weergegeven in de onder .Stalin verschenen boeken: „Een korte geschiedenis van de com munistische partij" en „Dé korte bio grafie van Jozef Stalin". Het artikel verklaart dat Stalin be slist niet de juiste koers had gevolgd om de revolutie tot iets blijvends te ontwikkelen. (De Tsaar trad in februari 1917 af, waarna Kerenski tot de novemberrevo- lutie aan de macht kwam. Kamenew gaf slechts zijn voorwaardelijke steun aan de niet-communistiscne revolutio naire beweging en nu wordt dan voor het eerst in hèt openbaar beweerd, dat Stalin hetzelfde gedaan heeft). De Sowjetregering heeft de Westduitse ambassade in Moskou er in een nota van beschuldigd, clandestien Duitse paspoor ten aan Sowjetburgers nit te reiken om hen in staat te stellen Rusland te ver laten. Het geschil is een gevolg van de West- ■duitse pogingen, om ongeveer duizend Duitse burgers gerepatrieerd te krijgen, die nog in de Sowjet-Unie vastgehouden zouden worden. De nota bevatte het resultaat van het Sowjetonderzoek van de lijst van de vermiste Duitsers. Deze lijst was opgesteld aan de band van ge gevens van het Rode Kruis en van repa triërende Duitsers. Volgens de Russische nota bevat de lijst de namen van een aanzienlijk aan tal personen, die onderdanen van de Sowjet-Ume zijn. (Van onze correspondent) Conform de eis van de officier heeft de Arnhemse rechtbank de 81-jarige H, B. W. B. te Arnhem, voormalig hoofd commies bij de afdeling Onderwijs van de gemeentesecretaris te Arnhem, dins dag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden met aftrek. P., die 41 dienstjaren had, was be schuldigd van het aannemen van steek penningen tot gen bedrag van circa 10.000,var; een boekhandelaar in Arnhem, die daardoor belangrijke op drachten had ontvangen voor levering van schoolmateriaal en het inbinden van schoolboeken. 1? „Memorial Day", de gedenkdag voor in de Amerikaanse burgeroorlog geval lenen, heeft woensdag aan 91 personen m de V. S. het leven gekost. Auto-ongelukken veroorzaakten 64 do den, II mensen verdronken en 16 ande ren kwamen om bij diverse ongelukken. De Franse Nationale Vergadering heeft woensdag opnieuw twee Poujadi»- tische afgevaardigden van hun zetel ver vallen verklaard. Sedert de verkiezin gen in januari hebben reeds elf van de 52 poujadistische afgevaardigden we gens onregelmatigheden bij de verkie zingen hun zetel verloren. De ministers van Buitenlandse Zaken (of hun plaatsvervangers) van Frankrijk, West-Duitsland, Italië. België, Neder land en Luxemburg hebben in Venetië besprekingen gevoerd over de gezamen lijke Europese markt en over Euratom. Volgens de slotverklaring is men het over de volgende punten eens geworden: President Tito is woensdagavond, in gezelschap van zijn echtgenote, per trein uit Belgrado naar Moskou vertrokken voor een bezoek van drie weken aan de Sowjet-Ume. Voor het vertrek werd een verklaring uitgegeven, waarin het Zuidslavische staatshoofd met nadruk zei. dat er geen gevaar bestaat dat Zuid-Slavic als ccn gevolg van zijn bezoek aan de Sowjet- 'Unie zpn onafhankelijkheid zal verlie zen. Z.i. moet cle reis gezien worden als een resultaat van de snelle normalisatie van de betrekkingen tussen beide landen. verdraagzaamheid, die met het Evangelie zélf gegeven zyn Want wie hier het gebod Gods, de these stelt, krijgt vanzelf de antithese thuis. T. M. GILHUIS. Een nieuu portret tan Koningin Elizabeth tan Engeland in liaar uniform tan ..Coloncl-in-chief" tan de Garde Grenadiers, die thans .100 jaar bestaat. Ter gelegenheid hierian is gisteren in hel Si. fame's Palace tc Londen eert tentoonstelling gehouden. Onder de geëxposeerde werken behoor de ook dit nieuwe portret tan de Koningin, grschilderd door Raymond Kanelba. Uit de einduitslag van de verkiezin gen voor de provinciale raden bUikt, dat de christen-democraten 38.9 pro cent van de stemmen behaald hebben tegen 36,3 bij de vergelijkbare verkie zingen van 195152 en 40,7 procent bij de algemene verkiezingen in 1953. Tezamen behaalden de centrumpar tijen (christen-democraten, sociaal democraten, liberalen en republikei nen) 52,6 procent van de stemman of 2 procent meer dan in 195152 en 3 procent meer dan in 1953. De winst van de Nenni-socialisten u niet zo gemakkelijk af te lezen uit de 'officiële cijfers, daar hun lijsten ge koppeld waren aan die van hun com munistische vrienden. De winst blijkt wel uit de gemeenteraadsverkiezingen, waarvan de regering niet de totalen geeft. In 92 grote steden behaalden Nenm-socialisten een stemmenwinst van niet minder dan 74.59 procent ver geleken bij 195152. De christen-democraten boekten in deze zelfde 92 gemeenten een winst van 2.04 procent. De andere centrum partijen liepen evenwel terug, terwij] de monarchisten en neofascisten zware verliezen leden. Zowel bij de provinciale als dc ge meenteraadsverkiezingen verloren de Te Putte (N.BrA zijn in groten getale communisten terrein ofschoon de 1 coloradokevers waargenomen, winst van de Nenni-socialisten het per- /-cc,r vecl planten dragen de sporen Gisteravond om half acht is een ern stige brand uitgebroken in het in het Centrum van Tvvello staande hotel .De Statenhocd" De brandweer van Twel- lo weid het vuur meester. Tegen acnt uur waren de vlammen zo goed als ge heel gedoofd. Door het snelle optreden van de brandweer, die ca vijf minuten na het alarm ter plaatse was, kon zelfs nog een doel van hot gebouw wor den gespaard. De schade wordt voor lopig geschat op een bedrag van rond 20.000. Naar men aanneemt was de eigenaar van het hotel tegen bi and ver zekerd.' 1. De minister hebben zich in het bij zonder met de kwestie van het betrek ken van overzeese gebiedsdelen in de gemeenschappelijke markt bezig gehou den. Op voorstel van Frankrijk werd besloten dit probleem door de erbij be trokken nationale instanties te laten onderzoeken waarna de ministers van Buitenlandse Zaken zich er opnieuw mee bezig zuilen houden. 2. De ministers zullen ook de kwesties van een eventuele militaire aanwending van de atoomenergie door Euratom op nieuw bespreken. 3. De regeringen zijn bereid het rap port van de commissie-Spaak te aan vaarden als grondslag voor de onder handelingen over verdragen tot instel ling van een gemeenschappelijke markt en oprichting van een Europese orga nisatie voor atoomenergie. 4. De uitwerking van deze verdragen wordt opgedragen aan een conferentie van regeringsvertegenwoordigers die op 26 juni in Brussel voor het eerst bijeen zal komen. De Belgische minister Paul Henn Spaak zal deze conferentie leiden. 5. De tekst van de verdragen zal de mogelijkheid van deelneming door an dere landen openhouden. Alle leden van de Organisatie voor Europese Sa menwerking worden uitgenodigd aan Euratom deel te nemen. centage van uiterst links vrijwel op het oude peil hield. Bij de verkiezingen voor de provincieraden behaalde uiterst links 8.396.341 stemmen (35,1 procent). Dit percentage was een half procent lager dan in 195152. van de vraatzucht van deze kevers, en de ei-afzetting is reeds geschied. De mo gelijkheid bestaat dat zij overwinterd hebben en door het warme weer van de laatste dagen zijn gaan vliegen, aan gezien dc trek van de coloradokever uit warmere streken naar Nederland ge woonlijk enige maanden later begint. J~)E organisatie van de Trouw- wandelmarsen heeft thans haar zetel verplaatst naar Den Haag: op zaterdagmiddag 16 juni wordt voor ae vierde maal de Haagse Tvouivniars gelopen. Achtduizend jongeren er. oude ren gaven zaterdagmiddag jl, het goede voorbeeld in de Am sterdamse dreven. Zij ondervon den, dat „met Trouw op mars" sportiviteit en genoe gelijkheid betekent. En: genoegelijk en- sportief is ook de Haagse Trouw- mars. De brochure „Met Trouw op mars" met alle bijzonderheden van de Haagse '1 rouwmars is verkrijgbaar bit alle kantoren van Trouw. Aanmel dingen kunnen geschieden bij deze kantoren en bij de heer J. G. van As Hyacmtnwe* 16 te Den Haag. De kosten zijn 50 cents voor jongens en meisjes, is cents voor militairen en een gulden voor ouderen. Men kan Inschrijven per giro 434S67, t.n.v Dagblad Trouw te Den Haag of per postwissel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1