Die éne woning extra Mollet waarschuwt communisten S. Grote politiemacht op de been tijdens jaarlijkse parade Postzegel van 85 cent Moeilijkheden bij Haagse B.B. Joodse sekte hebben verborgen esten tegen gesprek over Korea Leger niet loopt volgend jaar meer op „kistjes*' Konin ginneharing vanmorgen te Vlaardingen aangevoerd s STOOT IN DE FRANSE RUG" Segni en Martino naar Moskou? Mindszenty weer gearresteerd Britse kritiek op hertog van Kent Uitkering ineens in taxi-bedrijf Onoerantwoordelijk W eeroverzicht Peking moet eerst goede wil tonen n n VRIJDAG 1 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3396 ZOU ïlllljoenen oefenen hij Scheveningen Weerbericht Wordt koningin Elizabeth bedreigd Ook Sowjet-uitnodiging voor Franse luchtmacht Na aanklacht tegen mrSchokking Gegevens over oude schatten ontdekt Zestigjarige vlieger 12 dagen op ijsschots j Schepen en vliegtuigen Soenarjo moet -worden geopereerd Bruine gevechtslaars voor lichting *57 Delegatie op Soestdijk ontvangen President Sor" in Los Aiigt. V E Franse regering zal krachtig optreden tegen communistische betogingen die beogen het zenden van dienstplichtigen naar Algerije te verhinderen. Dit heef tde socialistische premier Guy Mollet gisteren te kennen gegeven bij dc opening van het grote driedaagse debat in de Nationale Vergadering over zijn politiek. Pierre Garot, een onafhankelijke (conservatieve) afgevaardigde en na hem andere sprekers hadden een beroep op de regering gedaan op krachtige wijze af te rekenen met binnenlands verraad. „Het Franse leger mag niet opnieuw, zoals ten tijde van de oorlog in Indo-China, een dolksteek in de rug krijgen", verklaarden zij. M f Twee van de 2.000 jaar oude dien. die de afgelopen jaren in het gebied van de Dode Zee zijn gevonden, blijken een lijst te bevatten van zestig bergplaatsen van schatten, waaronder twee honderd ton goud en zilver in het gebied van de Dode Zee, zo is te Manchester bekend gemaakt, waar de rollen zijn ontcijferd. U itstel proceS'Sclimidt no 1 fj 1:1 n cl fi I- Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's.Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67882 Abonnementsprm- 52 cent per week, 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DK ROG Geldig tot zaterdagavond. OVERWEGEND DROOG Overwegend droog weer met af en toe zon. Zwakke tot matige, later nu en dan vrij krachtige wind tussen Noordwest en Zuidwest. Dezelfde of iets hogere tem peraturen. v O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een bnzondeie medewerker) REEDS vele malen hebben wij in ons blad bijzondere aandacht ge schonken aan de woningnood en de ve le problemen welke om een oplossing vragen ten einde tot een verhoging van de jaarlijkse woningproduktie te kunnen komen. Dat wij telkenmale dit vraagstuk weer aan de orde stellen, moet wor den gezien als een bescheiden poging om door het aanwijzen \an naar ons gevoelen tekortkomingen zowel in het bouwbedrijf ais in he, regeringsbe leid, een positieve bijdrage te leveren tot overwinning van staatsvijand no 1, de woningnood. Wij zijn soms geneigd te denken, dat velen over deze staatsvijand spreken zonder dat zij bereid zijn slechts een vinger uit te steken om dc grote nood voor velen van onze woningzoekende landgenoten te helpen lenigen. Des te verheugender is het ee" ter, indien men een publikatic onder ogen krijgt, welke getuigt van een grote kennis van za ken bij de opstellers van dat geschrift. Wij doelen hierbij op het reeds in ons blad vermelde rapport „Woningpro duktie en Welvaart" van dc door de Ned. Maatschappij voor Handel en Nij verheid ingestelde woningbouwcom missie, onder voorzitterschap van prof. dr. A. H. U. Albregts. De beschouwingen, welke in dit rap port zijn neergelegd verliezen zich niet in het vage, doch vormen door hun concreetheid een positieve bijdrage tot oplossing van het woningproblecm. Uit alles blijkt dat de opstellers van het rapport niet hebben gezocht naar leu zen, waarmede men in het algemeen zijn instemming kan betuigen, doch zakelijk de diagnose hebben gesteld van onze nationale kwaal en daarbij naar eer en geweten de therapie heb ben aangegeven, welke tot overwinning daarvan zal leiden. Het is niet nodig op alle onderdelen van het rapport diep in te gaan. De belangrijkste aspecten hebben wij in vroegere artikelen naar voren gebracht. Slechts op één daar van, nl. de arbeidsproduktivitelt willen wij nog de bijzondere aandacht vesti gen. HET rapport stelt op goede gronden dat de arbeldsproduktiviteit is af genomen. Ten gevolge van verschillen de oorzaken zijn de arbeidslust cn de individuele arbeidsprestatie gedaald. Het rapport releveert hierbij het ver schil in sociale verzorging tussen de bouwvakarbeiders en de arbeiders in andere sectoren van ons bedrijfsleven. De verschillen in beloning van ge- ichooido en ongeschoolde arbeiders hebben, aldus het rapport, hier ook hun Invloed doen* gelden. Wij willen dit faarne onderschrijven omdat ook naar onze overtuiging het systeem van de geleide loonpolitiek, zoals wij dit tot nu toe gekend hebben, onvoldoende mogelijkheden bood om de arbeiders naar prestatie te belonen. De lezer denke niet, dat wij zonder meer terug willen naar de ongebonden loonvorming, zoals wij die in de voor oorlogse jaren gekend hebben. Ons standpunt op dit stuk is uit recente pu- blikaties over de gedifferentieerde loonvorming voldoende bekend. Maar het is onze overtuiging dat juist de vrüere let wel, niet een volledig vrije loonvorming in het bouwbe drijf goede resultaten zal opleveren. Het euvel van de zwarte lonen spreekt in dit verband reeds boekdelen. Bestaan er op dit stuk voor de ar beiders rechten waarvoor het strijden een verantwoorde zaak is, wij moeten ons toch wel hoeden niet de ogen te sluiten voor de plichten, waarop de rechten slechts kunnen worden geba seerd. Een dezer plichten is naar ver mogen te arbeiden. En als wij dan ho ren, dat de arbeidslust is gedaald en dientengevolge de arbeldsproduktivi teit afneemt, dan moet ons dat tot be zinning brengen. Wij veroordelen niet, doch wij constateren een feit. Een ieder steke de hand in eigen boezem. In dit verband willen wij gaarne aan dacht schenken aan de woorden van minister Witte, gesproken op het con gres van het Katholiek Instituut voor de Volkshuisvesting te Deventer. De voorzitter van het congres, de heer Al ders, hoofdbestuurder van de K.A.B., releveerde in zijn openingswoord de reeds menigmaal geponeerde stelling, dat de bouwvakarbeiders uit naasten liefde verplicht waren gedurende de zomermaanden langer te werken ten einde langs die weg een wezenlijke bij drage ie leveren tot vermindering van het vorstverlet tijdens de wintermaan den. Hij stelde daarbij dat de katho lieke arbeiders hiertoe niet bereid zijn zolang de organisatie in het bouwbe drijf niet zou worden verbeterd, omdat het produktievcrlies dat daaruit voort vloeit zeker niet minder is dan dat ten gevolge van de vorst. Indien aldus de heer Alders dit juist is, kan ik wij voorstellen, dat de arbeiders om deze reden niet genegen zijn zij het slechts tijdelijk hun goed recht van de 8-urige werkdag prijs te geven. „De regering heeft bepaalde beslis singen genomen om het moreel van het leger te beschermen. WU streven er met kracht naar de vrijheid van spreken te handhaven en te zelfder tijd alle aan vallen op het moreel der natie te straf fen," zei de premier. De Italiaanse premier Antonio Seem en de minister van Buitenlandse Zaken Gaetano Martino zullen vermoedelijk spoedig een uitnodiging ontvangen om pen bezoek aan Moskou te brengen, meldt het communistisch gezinde Ro meinse dagblad Paese Sera Het gezaghebbende weekblad van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Esteri. verklaarde, dat er geen reden is waarom Segni en Martino met zouden gaan. Roomt Kath. autoriteiten in Wenen hebben gitteren -rerklaard, uit betrouw bare bron vernomen te hebben, dat de Hongaarse kardinaal Joseph Mindnenly opnieuw U gearresteerd. Mindsxenty xou gevangen xijn gezet, omdat hij gewei gerd heeft een belofte van trouw aan de Hongaarse communistische regering le ondertekenen. In het Britse Lagerhuis is gisteren vrij felle kritiek geieverd op de gedregin gen ven de twintigjarige hertog van Kent, die de zevende troonopvolger in directe lijn van koningin Elizabeth is. Verleden week donderdag dreef in de Theems in Chelsea een jacht vanwaar gegil en rauwe kreten'klonken. Verschei dene jongemannen vielen overboord. De hertog van Kent. die hen overboord had geholpen, wierp hun reddingsboeien toe. Hierna gingen de feestgangers naar Cur- zonstroet. waar men enige tijd later de hertog van Kent en nog een aantal offi cieren van de guards kon zien. bezig met het klimmen langs gevaarlijke richels aan de gevels van de huizen, terwijl gla zen champagne naar beneden werden geworpen. Het Labourlid Thomson vroeg nu zonder namen te noemen aan de par lementaire ondersecretaris van het Home Office of het hem bekend was of de po litie enige actie had ondernomen. De ondersecretaris zat kennelijk in «en moeilijk parket en antwoordde, dat ei geen incidenten waren geweest die het ingrijpen van de politie noodzakelijk maakten. Het debat over de politiek van Mol let zal duren tot zate!dag laat op de oag. Er hebben zich 37 sprekers laten inschrijven. De premier is gemach tigd aan het einde van het debat de vertrouwenskwestie te stellen. Ver moedelijk zal hierover dinsdag ge stemd worden. Er zijn reeds veischeidene resoluties ingediend, waaraan de regering bu stem ming de kwestie van vertrouwen zou kunnen verbinden. Geen van deze reso luties is echter in voor de regering bij zonder vijandige bewoordingen gesteld Bij geen der partijen overheerst thans een streven om de regering-Mollet te doen vallen Men verwacht echter wel. dat het de bat de regering er toe zal brengen haar „doelen" ir. Algerije duidelijker te om schrijven. Sommige afgevaardigden zijn van mening, dat dc regering dient te verklaren welke politieke hervormingen zij in Algerije wil toestaan. Franse gemotoriseerde troepen hebben In het afgelopen etmaal In Algerije 106 rebellen gedood, volgens officiële Franse verklaringen. De Franse actie was bedoeld als te genactie tegen de rebellenaanval op het fort MacM'hon, waarbij 13 Fransen werden gedood en 30 gewond. fRlMMIG kijkende mannen van dei Een schitterende zon scheen op de veiligheidsdienst met verraderlijke) terwijl de Koningin schrijlings revolve mh„„ S zich gisteren onder het juichende - cadei haar echtgenoot, de Hertog van Lonaense publiek.toen Koningin Eli-1 Edinburgh vlak achter haar. zabeth te paard door de zon over-De zevenjarige Prins Charles en zijn De directeur-generaal der PTT heeft medegedeeld, dat een postzegel in de waarde van 85 cent is uitgegeven. De postzegels zijn thans in de volgende waarden verkrijgbaar: 1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 10, 12. 15. 20. 25. 30. 35, 40. 45. 50, 80, 75. en 85 cent,- 1. ƒ2,50, ƒ5, 10, 15 en 25. Postzegels van 2*4 cent, voor zover niet buiten gebruik gesteld, mogen wor den opgebruikt. goten straten reed. om hadr troepen de parade af te nemen. Honderden extra politiemannen deden dienst in de stad. Zij waren van omliggende provincies geleend. Detectives liepen op en neer langs de route van de koningin, op uitkijk ..aar drie Cyprioten die Engeland binnengeglipt zouden zijn met op dracht om te moordejt. Kort voordat de jonge Koningin Buckingham Palace verliet voor de tra ditionele plechtigheid werd de politie meegedeeld, dat een brief ontvangen was op Scotland Yard. waarin gedreigd werd de parade te versthren, In feite cie?3e~fiE*Koningiri haar SOsle verjaardag in--apnt-van ,dit jaar. Maar de officiële plechtigheden buitenshuis vinden later plaats, omdat er meer dan kansen zijn op goed weer. Bij de loononderhandelingen tussen de landelijke looncommissie voor het huur auto- en taxibedrijf en vertegenwoordi gers van de Ned. Bond van Vervoers- personeel. de Chr. Bedrijfsgroepen Cen trale in Nederland en dc Ned. Kath. bond van werknemers in het transport bedrijf „St, Bomfacius", is men ten aan zien van de uitkering ineens van 3D over 1955 overeengekomen, dat de be drijven vrijgelaten worden om een uit kering over 1955 van ten hoogste 3®é van het jaarloon te betalen, zodat elk bedrijf, in verband met de bedrijfsresultaten, zelf kan bepalen of en zo ja welke uit kering aan het personeel zal worden ge- Koningin Elizabeth op neg naar de grote jaarlijkse parade, die zij gifteren in l.onden heeft afgenomen. Achter haar de hertogen i an Edinburgh en Gloucester. zusje Prinses Anne keken opgewonden uit een raam hoog boven het dehleer- punt. Zij waren vergezeld van Prinses Margaret en de Koningin-moeder. Zeventienhonderd gardesoldaten In dikke rode tunieken trokken gedurende. 90 minuten in de smoorhitte aan de j Koningin voorbij. A! die tijd bewogen de mannen van! Scotland Yard zich tussen de menigte. Scotland Yard noch Buckingham Palace wilden commentaar leveren op de extra- veiligheidsmaatregelen. Maar het Labour- blad Dail.v Herald vroeg in een hoofd artikel; „Ts de Koningin in gevaar?". De Herald leverde commentaar op be richten die nu in brede kringen in Londen aanvaard worden en die door officiële kringen nooit weetlcgd werden dat de Cyprioten plechtig gezworen hebben wraak te nemen voor dc execu tie van twee hunner landgenoten, die door de Britten opgehangen werden. Volgens deze berichten hebben de De stafschef van de Franse lucht macht. generaal Paul Bailly. is door da Sowjetunie uitgenodigd op 24 juni de. „Dag van dc Sowjet-luehtmacht" in Moskou bij te wonen. De Britse minister voor de Lucht macht, Birch, en de stafchef van de Amerikaanse luchtmacht. Twining, heb ben reeds dergelijke Sowjet-uitnodigingen aanvaard. *~P ERWIJL in het bouwbec'rijf tussen werkgevers en werknei ïers de on derhandelingen over een verbetering van de ionen en andere arbeidsvoor waarden nog in volle gang zijn, heb ben bepaalde elementen in sommige delen des lands stakingsacties ontke tend. Dit is ronduit onverantwoordelijk. Het ergste is, dat hierdoor de woning bouw opnieuw en nog wei moedwillig wordt geschaad. Terecht zijn deze wilde acties door de bona fide vakbeweging afgekeurd. De werknemers snijden ermee in eigen vlees, omdat het vinden van een oplossing in het overleg er extra dooi wordt bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt. E.V.C. en O.V.B. trachten weer in troebel water te vissen. Het is te be treuren, dat er nog altijd velen zijn, die zich voor dit communistische kar retje laten spannen. Uiteindelijk zijn de gezinnen van de stakende arbeiders, gelijk de ervaring heeft geleerd, de dupe van onbezonnen avonturen als deze. Da BILT. vrijdag 10 uur. Na in de afgelopen nacht in het Oosten van het land nog wat regen gebracht te hebben, is de storing die donderdag het weer beïnvloedde over Duitsland in Oos telijke richting weggetrokken. Een krach tig hogedrukgebied waarvan de kern ten Westen van Portugal ligt, breidde zich langzaam over Frankrijk uit. Bij ons draaide de wind daardoor naar het Noordwesten met het gevolg dat iets drogere lucht, waarin opklaringen voor kwamen ons land binnenstroomde. Yan de oceaan bereikte een storing Schotland. Tegelijk daarmee stroomde nieuwe hoe veelheden vochtige lucht de Britse eilan den binnen. Deze lucht zal de komende 24 uur over ons land stromen, waarbij er tijdelijk veel bewolking zal zijn. Re gen van betekenis wordt echter niet ver wacht. In de temperaturen zal met veel verandering komen. (Van een onzer verslaggevers) De, kringraad yan -dg A-kring en .Rijswijk der organisatie- Bescherming Bevol king deelde hedenmorgen in een communiqué het volgende mede: volgens aeze uencmeri nepoen ci-i "Na gisteravond genouder, Cyprioten het in het bijzonder gemunt i openhartige bespreking van da kring- Watersnood in Veri iers. Een kolkende li atermaifti stroomde deze u eek door de straten tan het Belgische plaatsje I er- het let en. tiers, alles tint niet itiiiuriast zat mee. jtlepend. De materiele schade in het stadje nas groot. Vier inuotiers terloren op de hertog van Edinburgh, die van Griekse afkomst is, en die zij beschou wen als een verrader in hun strijd voor eenheid met Griekenland. Geloofd wordt, dat de mannen drie weken geleden Cyprus verlaten hebben met vaLse paspoorten en zich verborgen houden in Soho. De Herald vroeg: „Is de Koningin reeds bedreigd?". „Zijn de terroristen bekende mannen? Wat wordt er gedaan om ze te pak- pen? als er gevaar bestaat, moet het publiek gewaarschuwd worden". Behalve de extrabewaking van de Koninklijke familie is gewapende politie {raad met de wijkhoofden, die ge nie ned hebber, voorwaardelijk ontslag uit de organisatie te moeten nemen en nadat deze wijkhoofden hun standpunt uitvoerig hadden toege licht, hebben zij besloten de verdere beslissing over hun houding afhanke lijk te stellen van de ontwikkeling van het complex van oorzaken, dat tot hun aanvankelijke beslissing heeft geleid." Tot zover het communiqué. Hierbij kan worden aangetekend, geposteerd bij de huizen van premier H 7""~"aa"nta"i wiikhoofden "dir.-dae- Eden en zijn ministers en zijn speur- rtal aal"al J'««ooiiaën aim.-nag honden gezonden naar het landhuis vanavond tijdens een met-officiele ver geien. i gadering besloten» hun ontslag m te O dienen. Zij deelden mede zich niet to kunnen verenigen met het aan blijven van burgemeester Schokking, de burgemeester., van Den Haag, .als" voorzitter van de kringraad van de A-kring 's-Gravenhage, Voorburg en Rijswijk van de B.B., gezien hetgeen de laatste bekend werd over de per soon van mr. Schokking. Toen de zestigjarige Canadese vlieger Carl Crossley, een veteraan uit beide wereldoorlogen, woensdagavond nabij de poolcirkel werd opgepikt, had hij twaalf dagen, met slechts een veldbed en le vensmiddelen. die hij uit zijn veronge lukte vliegtuig had gered, bij zich, op een ijsschots met een doorsnede van drie meter rondgedreven. Hij maakte het puik en wist op eigen kracht de boot binnen te klimmen, Crossley verklaarde slechts gebrek aan drinkwater te hebben gehad. zelf kan bepalen of en zo ja welke uit kering geven. Over de uitbreiding der secundaire arbeidsvoorwaarden werd overeengeko men om zowel voor het rijdend als het niet-rijdend personeel dc reeds toege stane 2"r extra-uitkering bindend op te nemen in de landelijke loonregeling voo: het huurauto- en taxibedrijf. WIJ achten het verheugend dat na dit inleidingswoord van de heer Alders ook minister Witte zijn visie op de kwestie gaf, en daarbij een ander geluid liet horen, waarbij zijn mense lijk gevoel de boventoon voerde. Men is gauw geneigd een minister te ver oordelen, indien zijn beleid niet direct brengt wat wij graag zouden zien. Dat minister Witte in de kritiek staat be hoeft geen betoog, en hij zal dit niet euvel duiden, mits de kritiek opbouwend is en niet persoonlijk wordt. Maar hoe men ook over deze bewinds man moge denken, uit zijn repliek als wij het zo mogen noemen op de voien- bedoclde woorden van zijn partijgenoot blijkt zonneklaar hoe hij begaan is met het onzegbaar leed dat de woningnood over zovele gezinnen brengt. Minister Witte gelooft namelijk dat er op vele plaatsen wei langer gewerkt kan worden. Wij moeten niet een a 1 g e m e - n e leuze van langer werken lanceren, maar ieder onze taak kennen op de, plaats waar we gesteld zijn. De bereid- ÜJtscVir heid tot overwerken is in vele gevallen 1 aanwezig en dc minister sprak als zijn verwachting uit, dat de vakcentrales deze bereidheid zouden steunen. Het effect dat langer werken in de zomer heeft, moge gering zijn, maar dit mag ons van langer werken, daar waar het kan, niet terughouden volgens de minister. Al zou het slechts één woning zijn, die hierdoor extra klaar komt, indien wij ons realiseren de grote vreugde welke deze woning zal verschaffen aan het ge zin, dat deze woning ten deel valt, dan dient er langer te worden gewerkt. Wij hebben reeds eerder aan het lan ger werken door de bouwvakarbeiders aandacht geschonken. Nu het eerder ver melde rapport spreekt van daling van arbeidslust en afneming van de arbeids produktivitelt, menen wij dat het op onze weg ligt nogmaal een beroep te doen op allen, die mede langs de weg van langer werken in de bouwnijverheid hun chris telijke naastenliefde kunnen betonen. De zegen van Hem, die onze handen werk geeft, mogen wij dan ook verwachten. De zestien landen die in Korea onder het opperbevel van de Ver. Naties tegen de communisten hebben gestreden, heb ben een voorstel van communistisch China en Noord-Korea voor een confe rentie over het terugtrekken van alle vreemde troepen en de vreedzame her eniging van het land verworpen. In een nota die Engeland namens de zestien landen aan Peking heeft gezon den, wordt gezegd dat een nieuwe con ferentie geen zin heeft, tenzij de com munisten tevoren instemmen met het niven van vrije, verkiezingen in het hele land. De regeringen zijn van mening dal van communistische zijde geen bewijs is geleverd van goed ver trouwen. dat onontbeerlijk is. wil ecu nieuwe conferentie enig nut hebben. De communisten hebben volgens de nota de wapenstilstandsovereenkömst ge schonden, door hun strijdkrachten in het noorden te versterken en het werk van de commissie van toezicht te bemoei lijken. (Hel opperbevel vah de Ver. Naties in Zuid-Korea heeft zojuist het werk van de commissie van toezicht tijdelijk op geschort wegens „communistische in breuken op de bestandsovereenkomst".. Het gedrag van de Tsjechoslowaakse en Poolse inspecteurs van de commissie wordt „schandelijk onneutraal" genoemd. Deze inspecteurs zullen uit Zuid-Korea worden gezet). In de nota wordt ook nog gezegd dat het opperbevel der Ver. Naties in Ko rea bereid blijft besprekingen over her eniging te voeren overeenkomstig de doelen, die de internationale organisatie zich bij haar optreden in Korea heeft gesteld, 'Vermoedelijk mede als antwoord op Volgons prof. Wright-Baker van de universiteit van Manchester, die het toe zicht heeft gehad over bet ontrollen van de op koper gegrilde teksten, is het mo gelijk. dat de schatten zich nog gedeel telijk ter plaatse bevinden Hij achtte het zet r waarschijnluk, dat de Jordaanse autoriteiten al met een onderzoek zijn begonnen. Naar verluidt zijn de schatten begra ven door de geheimzinnige Joodse sekte der Esscnt-n of Essecrs die steeds be schouwd znn als mensen die geld onbe langrijk achtten. Prof. Wright-Baker zei dat er een the orie is dat de rollen door de Essenen in haast ziin gemaakt omdat zij vreesden dat de Romeinen spoedig hun nederzet ting zouden verwoesten. Alen neemt aan, dat dit m 68 voor Christus inderdaad gebeurd is. I In een rapport van dr. Lankester Har- Scnmidt, Soenarjo. moet een operatie, cjmg. de directeur van de Jordaanse ondergaan j dlenst voor oudheden die de rollen heeft De 49e zitting in de zaak Schmidt, du vertaald, wordt echter een en ander in maandag zou worden gehouden, zal naar twijfel getrokken. Zo acht men het in aanleiding hiervan waarschijnluk wot- het Jordaanse rapport moeilijk te begrii- den uitgesteld. pen, waarom de Essenen zich zo druk de r.oia heeft radio-Pyong Yang gister avond meegedeeld dat Noord-Korea 80,000 man van zijn strijdkrachten vóór 31 augustus zal demobiliseren. De Noord- koreaanse regering deed een beroep op Zuid-Korea hetzelfde te doen, omdat dit de besprekingen over de eenmaking van het land zou bespoedigen. t Da openbare aanklager in het proces- Het volgend jaar zullen de militaire ..kistjes" ,zijn verdwenen. Hiermee wordt bedoeld het schoeisel dat sedert tientallen jaren door de militairen bij de landmacht is gedragen. De lichting die in februari 1957 onder de wapenen komt zal ze reeds niet meer dragen, doch zijn uitgerust met de (in Nederland vervaardigde! zgn. Ame rikaanse gevechtslaars. Dit is een bruin lederen schoen met extra hoge kap en rubber zolen en hakken. Een order voor honderdduizend paren hiervan, als eerste aanlooporder is al bij de Nederlandse schoenindustrie geplaatst. maakten over verhalen over verborgen schatten en in het bijzonder waarom zij het de moeite waard vonden, deze ver halen in koper te griffen, toentertijd een kostbaar metaal. Een feit is. dat van het grote aantal rollen, dat sinds 1947 bij de Dode Zee is gevonden, slechs deze twee van koper zijn. De rest is van Jeer of papyrus. De twee koperen rollen, die in 1952 te Khirbet Qumran werden ontdekt, zijn tengevolge van oxydatie zo bros gewor den als glas. Zij zijn volkomen authen tiek en bevatten de oudste tot dusver bekende tekst uit de tijd van de profeet Mieha. De bergplaatsen van de kostbaar heden zijn tot in bijzonderheden aange geven, doch het zal moeilijk zijn de nlaatsen aan de hand van deze tooogra- fisehe aanduidingen onder de huidige omstandigheden terug te vinden Het be doelde gebied ligt bij de Jordaans-Israè- lische grens, tussen Hebron en de berg Gemrn. Met de Britse kruiser Hr. Ms. „Glas gow" zullen cp vrijdag 15 juni a.s. eni ge van de aan de vlootweek te Rotter dam deelnemende oorlogsbodems, te we ten Hr. Ms. kruisers „De Ruyter" en „De Zeven Provinciën" een fregat en een aantal patrouillevaartuigen en mij nenvegers. opstomen van Den Helder naar Rotterdam. Gedurende deze vaar tocht zullen de schepen zoveel mogelijk in verband blijven varen. Ter hoogte van Scheveningen zullen op een nog nader te bepalen tijd in de namiddag oefeningen worden gehouden met vliegtuigen van de Marine- luchtvaartdienst, welke oefeningen van de boulevard af duidelijk zullen kunnen worden gevolgd. Donderdagmiddag is tijdens werkzaam heden in het Geeserveld (gemeente Oos- terhesselen) de 54-jarige gehuwde Duw- arbeider J. Nijboer uit Nw. Weerdinge door dc bliksem getroffen en gedood. Een andere arbeider uit Nw. Weerdinge ge raakte bewusteloos, maar kon weer bij kennis worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Logger ..Oranje Nassau" de VI. 29 met 1 schipper Dirk van Haren, die tot de rloot behoort van de Dogger Mij. A, Door schipper A. Rog is niet de mo- toriogger VI 142 de „Voorwaarts" van-, IIoogendijk jzn, rW VJ nlf* HnS"Dc ^legatie die vanmorgen om half ginneharuig aangeioerd. Deze haring. cj£ mct do r;jk versierde vaatjes Hól- die van een uitstekende kwaliteit is, werd vanmiddag oni half een in het pa leis Soestdijk aan H.M, de Koningin en H.K.H. Prinses Wilhetmina aangeboden. De aanbieding van deze Koninginne- harmg is een traditie. Van de nieuwe vangst wordt ieder jaar de vis van een bepaalde kwaliteit gezocht om aan de Koningin te worden, aangeboden. Daar om behoeft deze haring ook niet beslist de eerste aangevoerde le zijn. Zo kon het gebeuren dat de hoofdkeurmeester lan de visafslag te - Vlaardingen, de heer W. J. v. d. Windt eerst vanmorgen de door de VI. 142 aangevoerde haring goed genoeg vond om daaruit de Komngimie- haring te selecteren. De moloriogger VI. 142 is een jager, die in volle zee de vangst van verschil lende loggers overnam om naar de thuishaven te brengen. De nu in Soestdijk aabgeboden-nieuwe haring werd gevangen door de stoom land se Nieuwe uit Vlaardingen naar Soestdijk vertrok, bestond o.a. uit bur gemeester mr. J. Heusdens van Vlaar dingen, de reder ir. A. Hoogendijk Jzn. hoofdkeurmeester W. J. van der Windt en schipper A. Rog met zijn vrouw. President Soekarno is woensdagavond aangekomen m Los Angeles, waarheen z.^n. zoon Guntar, gereisd was via Phoenix in Arizona. Onderweg werd de -.grand canyon'J in Colorado be zocht. JJe president was eregast op een receptie die te Los Angeles in zijn hotel is gegeven. Donderdag heeft hij film, studio s m Hollywood bezoccht. l-L i V -8 1 'VI 't m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1