De Nationale Unie en wij Rechterhand van Stalin verdwijnt Sjepilow (hoofdredacteur van de Prawda) als opvolger benoemd M Of oruiming aan vooravond van bezoek van Tito Sjepilow: snel rijzende ster in fel debat Prinses Irene de JBonelux-jeugd" tol Japan betaalt smartegeld Algemene staking in Uruguay Een onbuigzaam ornaat Geert paskwil Haagse Trouw-mars met üele hekenden VEERTIENDE JAARGANG No. 3397 Weerbericht ZATERDAG 2 JUNI 1956 In Algerije gisteren 230 rebellen gesneuveld Arrestatie kardinaal Mindszenty ontkend ALGERIJE IN FRANSE KAMER Weer overzicht OVER TWEE WEKEN Meer contact en samenwerking nodig 75 55 Jonge revolutionair Molotow was een hard, onbuig zaam diplomaat uit de school van Stalin. Zijn aftreden werd reeds min of meer verwacht sinds op het 20ste congees van de commu nistische partij van de Sowjet Unie in Moskou het bewind van Stalin fel aangevallen en verwor pen werd. Molotow is eens premier van de Sowjet-Unie geweest en gaf deze functie op om Stalins minister van Buitenlandse Zaken te worden. Geslepen Hamer pREMIER Guy Mollet -*• Frankrijk heeft gisteren Woe dend en beslist het communis tische „ultimatum" verworpen, onmiddellijk besprekingen over onafhankelijkheid te beginnen met de Algerijnse rebellen. De premier toonde zich zeer gebelgd over de communistische beschul diging, dat hij een onderdruk kingsoorlog voert in Algerije. - J V H.K.H. Prinses Irene heeft gisteravond voor de ract'o een toespraak gehouden tot de jongeren, ter ge legenheid van het feit, dat vijf jaar geleden de eerste Benelux-uitzending door de -radio werd uitge zonden. Prinses Irene zeide: "h Geldig tot zondagavond: KOELER Wisselende bewolking, hier en daar een regenbui. Morgen overdag lagere temperaturen, vooral In het binnenland. Matige af en toe krachtige wind uit wes telijke richtingen. 3 juni: zon op 4.24, onder 20.52; maan op 1.18, onder 14.27. 4 juni: zon op 4.24, onder 20.53; maan op 1.38, onder 15.40. y Hoofdredacteur: Dr. .1, A. H. J. S. BRUINS SLOT Botterdam: Witte da Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •c-GravenLage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL ,111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—1930 u.: Tel. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6,75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG WIJ willen in het kader van de za terdagse hoofdartikelen aan onze verhouding tot verschillende politieke partijen gewijd, thans iets zeggen over de Nationale Unie op algemeen christelijke grondslao. Gelijk uit de mededelingen van de ze partij blijkt, is het initiatief tot stichting uitgegaan van een groep mensen uit de voormalige K.N.P.. die het niet eens waren met de beslissing van het bestuur dier partij om de K.NP. te doen opgaan in de K.V.P. Toen men stond voor de vraag hoe het werk van de voormalige KJN.P. voort te zetten, besloot men tot een basisverbreding waardoor de partij katholieken en niet-katho!ieken kan omvatten en zou berusten op christe lijke en nationale basis. KENNISNEMING van hetgeen deze nieuwe partij zakelijk wil, gelijk dat wordt uiteengezet in het algemeen program en het kernprogram der ver kiezingen 1956, doet zien dat deze par tij de politiek, zoals die in het verle den door de heer Welter in de Twee de Kamer is gevoerd, wil voortzetten. Men vreest dat de stem Van de heer Welter in de K.V.P. niet tot haar recht zal komen en daarom heeft men voor die politiek een nieuwe partijvorm. op bredere basis, geschapen. Er is, zeker in deze artikelenserie, geen reden om op het zakelijk pro gram van deze partii in te gaan. De opvattingen van de heer Weiter zijn bekend genoeg. En men vindt ze hier terug. Kenmerkend is de felle bestrijding van de gedachte der supranationale or ganen en het voorstaan van de z.g. sociale markteconomie, die doorde voorzitter der nieuwe partij als een „bij het maatschappelijk christendom passend begrip" werd aangeduid. Wie het program leest komt tot de conclusie, die men ook ten aamzien van de politiek van de heer Weiter moest trekken, nl. dat «r een aantal sympathieke dingen in worden ger vraagd en bedoeld in welk pro gram geschiedt dat overigens niet? maar dat er evenzeer bepaald van ons gezichtspunt uit verwerpelijke dingen In worden voorgestaan. MAAR dit is„bet voornaamste niet wat hier de aandacht vraagt. Het voornaamste is "dat wij "hier voor "een poging staan om een nieuw soort par tij te stichten. „Zou het niet beter zijn," zo lezen we in een rede van de voorzitter der Nationale Unie, „het tot versnippering leidende parallelwerk, dat in de on derscheidene christelijke kringen ten gevolge van de verzuiling bestaat, te doorbreken door op politiek gebied een christelijke coalitie na te streven waardoor via soortgelijke maatschap pelijke opvattingen de schouders re- samenlijk onder de grote maatschap pelijke vraagstukken worden gezet en waarbij bewust een maatschappelijk klimaat wordt gecreëerd, wars van di rigisme, s taaUeen tr al ism e, o taats- dwingelandij en staatsalmacht?" Nu wil niemand onzer iets van deze laatste vier vreselijke zaken weten maar voor het overige moet gecon stateerd worden, dat wij hier te ma ken hebben met een poging tot „doorbraak" de voorzitter ge bruikte het woord zelf waarin „soortgelijke maatschappelijke opvat tingen" de toon zullen aangeven. Men behoeft, de gehele sfeer en het gehele program van deze groe-j kennende, .teen ogenblik te twijfelen of dit zal zijn een uitgesproken conservatieve Partij. Hier hebben wij dus te maken met eenzelfde streven als de Partij van de Arbeid aan de andere zijde van de christelijke partijformatie uitoefent. Daar worden de „progressieven" uit de christelijke partijen uitgenodigd om toe te treden tot de P.v.d.A. Hier wor den de „conservatieven" uit die par tijen uitgenodigd om toe te treden tot de Nationale Unie. AAR, zal men vragen, is er toch geen verschil? Het gaat hier im mers om een Nationale Unie op al gemeen christelijke grondslag. Inderdaad wordt in de beginselver klaring als een van .de drie grondsla gen voor de Nederlandse samenleving aangegeven het christelijke karakter van ons volksleven. Men leest er ook van de fundamentele nonnen van het christendom, van christelijke levens beschouwing enz. Maar van beslissende betekenis schijnt ons in dezen toch wel te zijn art, 5 van de statuten, waarin te le zen staat: „Voor. de partü zullen de Goddelijke Openbaring en de in de natuurlijke orde gelegen zedelijke normen, richtsnoer barer handelingen zijn.". Het is dit artikel dat de partij prin cipieel karakteriseert en waartegen wij onoverkomelijke bezwaren moeten inbrengen. WANT men moet zich allereerst de vraag stellen: Wat betekenen in deze partij van katholieken en niet- katholieken de woorden: Goddelijke Openbaring? Is dat de Heilige Schrift, zoals daarvan gesproken wordt in de artikelen 5, 6 en 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, of is die Goddelijke Openbaring het Woord Gods, zoals dat door de RJC. Kerk wordt aanvaard en ge ïnterpreteerd? In een. partij waarin roomsen en pro testanten samenwerken geëit een statu- MOLOTOW TREF,PT AF Volgens laatst binnengekomen bcrich ten zijn vrijdag in Algerië 230 opstan delingen gesneuveld, waarvan er 160 in uniform waren. De meeste doden vielen in operaties nabij Lafayette, halverwege tussen Se- tif en Bougie. Bij deze gevechten, die van ongekende hevigheid waren en waar in dikwijls lijf-aan-lijf gevochten werd, zijn bovendien 11 opstandelingen gevan gen genomen. Over Franse verliezen is niets bekend gemaakt. Japan zal beginnen deze maand 10 miljoen dollar te betalen aan Neder land als schadevergoeding voor het lij den van Nederlandse burgers in Japan se concentratiekampen tijdens de twee de wereldoorlog, aldus deelt het nieuws agentschap Kvodo mee. De twee regeringen hebben gisteren nota's gewisseld over de betalingen, die in 5 jaar gedaan zullen worden. SJKITLOW: ..Rijzende ster OLOTOW is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken van de Sowjet-Unie. Hij wordt opgevolgd door Sjepilow. hoofdredacteur van het communistische partij blad Prawda, die onlangs werd bevorderd tot plaatsvervangend lid van het presidium van de partij. Molotow heeft indertijd nauw met Stalin samengewerkt. Met hem is thans een van de laatste bolsjewieken van de oude stempel uit de Sowjet-regering verdwenen. Het ontslag is Molotow op zijn eigen verzoek verleend door het presidium van de Opperste Sowjet, meldt radio-Moskou. Het is' niet onmogelijk dat het tijdstip voor het aftreden van Molotow mede is gekozen met het oog op het bezoek van president Tito van Joegoslavië aan de Sowjet-Unie. Maarschalk Tito komt vandaag in de Sowjet-Unie aan en het was Molotow, die in 1948 met Stalin de brief ondertekende, waardoor Tito uit de Kominform werd gestoten. Molotow was ook eerste vice-premier. Uit de uitzending van radio-Moskou bleek, dat hij als zodanig niet is afgetreden. Molotow is 66 jaar oud. Vorig jaar heeft hij verscheidene buiten landers reeds toevertrouwd, dat hij gezien zijn leeftijd van plan was, zich spoedig terug te trekken. Hjj gaf dit te kennen tijdens de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier, die in het najaar in Genève werd gehouden. Van Russische zijde werd toen reeds voorspeld, dat Molotow zou worden opgevolgd (foor Sjepilow. want aan de bekende Russische compo nist en violist van dezelfde naam en was zelf in zijn jeugd een talentvol violist, terwijl hij altijd een groot muzieklief hebber is geweest. Hij werd op 9 maart 1890 in het dorp Koekara in de provincie Wjatka op ongeveer 500 mijl ten noord oosten van Moskou uit asme, maar ontwikkelde „bourgeois"-ouders geboren. Zijn vader was ambtenaar. Op zestienjarige leeftijd trad hij, als middelbaar scholier te Kazan, toe tot de bolsjewieken. In 1912 ontmoette hg Stalin voor het eerst, toen hfj hem onderdak verschafte bij een tante. Stalin oefende een grote invloed uit op de jonge revolutionair, wie hij de kennis over de partijdiscipline bijbracht. In de hierna volgende jaren was Molo tow medewerker aan ondergrondse bla den, waarvoor hij verscheidene malen werd verbannen. Sedert 1921 werkte Molotow in Moskou, waar hij op alle partijbijeenkomsten de stellingen van Lenin en Stalin heeft gesteund. Op het tiende congres van de Russische communistische partij werd hij in het centraic comité gekozen. In 1925 volgde zijn benoeming tot lid van net politieke bureau. Vijf jaar later volgde hij Alexis Rynow op als voorzitter van de raad van volks commissarissen, welke functie hij be kleedde tot mei 1941, toen Stalin zelf de leiding van de raad op zich nam. Van mei 1939 tot maart 1949 was hij minister van Buitenlandse Zaken, in welke hoedanigheid hij in augustus 1939 het niet-aanvalsverdrag met Duitsland tekende. Gedurende en na de tweede oorlog nam hij deel aan alle belangrijke internationale conferenties. Bovendien vertegenwoordigde hij zijn land in de Verenigde Naties, totdat hij in 1949 door Wysjinsky als minister van Buitenlandse Zaken werd opgevolgd. In dat jaar werd hij vice-premiei, zoals alle andere leden van het oude politieke bureau. Op het 19e congres van de Russische commu nistische partij werd hij gekozen tot lid van het presidium van het centrale comité. MOLOTOW afgetreden Meer dan 100.000 arbeiders hebben gisteren in Uruguay 24 uur gestaakt uit solidariteit met arbeiders in vleesïabrie- ken, die reeds drie weken stakén ter ondersteuning van looneisen. In Montevideo 'en een groot deel van het land kwamen handel, nijverheid en vervoer, bijna geheel tot stilstand. Ook verschenen geen kranten. Dimitri Sjepilow, die vijftig jaar oud is, is sinds 1952 hoofdredacteur van de „Prawda". In dat jaar werd hij ge kozen als lid van h-t central'» nartij- comlté, nadat hfj in 1948 en 1949 hoofd, van de afdeling propaganda en agita tie was geweest. Daarna was hij twee jaar inspecteur van het centrale partij comité. Verscheidene jaren speelde hij een belangrijke rol in het partijapparaat, speciaal op het gebied van de theore tische vraagstukken ten aanzien van de collectieve boerderijen en andere poli tiek—economische kwesties. In 1954 werd hij gekozen ais voorzit ter van de commissie van Buitenlandse Zaken in de raad van dc nationalitei ten. Vorig jaar werd hij voorzitter van het voorlopige bureau van de Sowjet- afvaardiging in de interparlementaire unie en „toegevoegd secretaris" van het centrale partijcomitc. Dat zijn ster rees bleek, toen hij taire bepaling dat de Goddelijke Open baring richtsnoer van handelen zal zijn geen duidelijkheid aangaande dat richt snoer, "aangezien die Openbaring voor roomsen en protestanten twee verschil lende zaken zijn. En dat versterkt de indruk dat hier de „soortgelijke maatschappelijke opvattin gen" meer beslissend zullen zijn dan de Openbaring Gods. En in de tweede plaats moet opgemerkt worden, dat het artikel ook nog noemt naast de Goddelijke Openbaring, „in de natuurlijke orde gelegen zedelijke nor man", als richtsnoer van handeling. Dit is een typisch rooms-katholieke formulering, die natuur en genade naast elkander stelt als zelfstandige en van elkaar onafhankelijke levenssferen. Dit artikel wil nu de voor een aanhanger der reformatie onaanvaardbare gedachte sug gereren, dat de natuurlijke orde op zich zelf ons zedelijke normen schenkt, die voor de mens kenbaar, grijpbaar en Han teerbaar zijn. Het is duidelijk dat dit samenhangt met de leer van het Vati caans concilie van 1870 dat zeide: „De zelfde heilige moederkerk houdt en leert, dat God, beginsel en einddoel van alle dingen, door het natuurlijke licht dei- menselijke rede uit het geschapene met zekerheid kan worden gekend." Dit is dus geheel rooms. En men moet daarbij begrijpen dat in een gemengde partij de laatste formulering over de in de natuurlijke orde gelegen zedelijke normen ondanks alles Goddelijke Openbaring de deur openzet voor hu manisme van het zuiverste water. Afgezien van bezwaren op bepaalde punten van concreet beleid moeten wij derhalve concluderen dat het principiële uitgangspunt van deze partij voor refor matorische christenen niet aanvaard baar is. Want hier zou de reformatie haar theo logie moeten verloochenen voor die van Rome. En hier zou de normatieve natuurlijke orde eenhumanistische overwinning op de Goddelijke Openbaring behalen. Het is dus in dubbele zin: doorbraak. in april 1955 de traditionele rede ter herdenking van Lenin hield, een eer die tot dusver was voorbehouden aan vooraanstaande partij-ideoloeen en voor malige secretarissen van het centrale comité. In juli van het vorige iaar woondc- Sjcpilow op uitnodiging van de Egyp tische regering de feestelijkheden ter herdenking van de bevrijding van Egyp te bij. Tegen het eind van dat jaar kreeg hij ter gelegenheid van zijn vijf tigste verjaardag de Orde van Lenin ..uit erkentelijkheid voor zijn diensten aan de communistische partij en de Sowjei-staat". Hij wordt verantwoorde lijk geacht voor de vorig iaar gehou den onderhandelingen over de verkoop van communistische wapens aan Egyp te. Tevoren had hij. in mei 1955. premier Boelganin en partijsecretaris Chroesjtsjef begeleid op hun reis naar Zuid-Slaviè. In februari werd hij herkozen als lid en secretaris van het centrale partij comité en aangewezen als kandidaat- iid van het presidium van het partijco- mité. De Hongaarse legatie in Wenen heeft vrijdag bekendgemaakt, dat de berich ten volgens welke kardinaal Minds zenty opnieuw gearresteerd is, vals zijn. De maatregelen die de Hongaarse regering vorig jaar ten aanzien van de kardinaal trof, zijn nog van kracht, aldus de bekendmaking. Dimitri Sjepilow werd reeds geruime tijd genoemd als de meest waarschijnlijke opvolger van hem, daar hij steeds meer op de voorgrond kwam als de man, wiens ideeën bet beste overeenstemden met dc theorieën over het „vreedzaam naast elkaar bestaan" van Oost en West, die na de dood van Josef Stalin In steeds sterkere'mate door premier Boel ganin en de eerste partijsecretaris Chroestsjew naar voren zijn gebracht. Molotow heeft algemeen erkenning ge kregen als een van de meest bekwame diplomaten van deze eeuw. Vooral in het debat was zijn scherpte gevreesd. Hij wist op de juiste ogenblikken zijn redevoeringen te larderen met "gevleu gelde gezegden, sappige Russische spreek woorden en citaten Uit sprookjes. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles, zei in zijn boek „War and Peace" over Molotow, dat hij deze een van de meest geslepen diplomaten vond, welke hij ooit had meegemaakt. Molotow is in werkelijkheid een bij naam en is afgeicld van het Russische woord molok hamer. Wellicht heeft h|j deze naam gekregen vanwege de merkwaardige vorm van zjjn hoofd, wel licht ook is dezè naam hem toegekend omdat hij op bepaalde zaken door wist te* hameren. Deze gewoonte van bijnamen was onder de oude bolsjewieken gebruikelijk om .de Ochrana, de geheime politie tijdens het tsaristische regiem, om de tuin te leiden. Ook de haam Lenin (afgeleid van de rivier de Lena, waar zich tijdens het tsaristische regiem een bloedbad af speelde) en de naam Stalin (man van staal) waren bijnamen. Molotow heette in werkelijkheid i Wjatjeslav Skriabin, Hij was nauw ver- De communistenleider Jacques Du- clos viel Mollet herhaaldelijk aan tij dens het debat in de Nationale Verga dering over de algemene politiek van het kabinet-Moilet. Suppoosten van de Nationale Ver- van gadering met hun zwaluwstaarten en gouden kettingen renden af en aan om een handgemeen tussen afgevaardig den van links en van uiterst Iink3 te voorkomen. Dit toneel duurde onge veer een uur, even lang als dé rede van Duclos duurde. De Bilt, zaterdag 10.00 uur. Het hogedrukgebied op de oceaan neemt thans iets in betekenis af. Een uitloper van dit hogedrukgebied, die zich gisteren uitstrekte, over de Noord zee, verplaatst zich via ons land naar Duitsland. In verband daarmee begon het gisteren in de loop var, de dag reeds op te klaren. Vanmorgen was het weer in het gehele land zonnig met snel stij gende temperatuur. Intussen is bij Schotland een nieuwe depressie aangekomen, aan de achter zijde waarvan koelere lucht in de rich ting van de Britse eilanden stroomt. Deze lucht bereikt zondag ons land. Het binnendringen van de koelere lucht gaat tijdelijk gepaard met vrij veel bewol king waarin plaatselijk enkele regen buien kunnen voorkomen. Tijdens hel werkbezoek, dat prins Bertihard gisteren aan Groningen brachtheeft hij dc verbeterde vaarweg GroningenWinschoten opengesteld. De Prins werd vergezeld door de commissaris der Koningin in Groningen de heer W. A. Offerham (rechts), toen hij de Gideonbrug over het kanaal overliep. Rechts achter de commissaris loopt, de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. j. Algera. Mollet was aanvankelijk van plan een gematigde koers te varen in het gespannen debat. Maar de opmerkin-- gen van Duclos lieten hem weinig keus. De communist beschuldigde de mi nister-president voor Algerije, Lacos- te, er van, in de schoenen van zijn voorganger Soustelle te zijn gestapt. Hij eiste onmiddellijke onderhandelin gen met de opstandelingen. In het ver leden deden de communisten felle aan vallen op Lacoste's voorganger Sous telle, die een voorstander was van een krachtige actie tegen de rebellen en zo de sympathie verwierf van de Franse kolonisten. Parijse kranten menen dat de radi cale verklaring van Duclos erop wijst dat de communisten tegen een motie zullen stemmen die premier MoHets Algerijnse politiek goedkeurd. Duclos kondigde aan. moties met betrekking tot MoHets sociale en bui tenlandse politiek, Tunesië en Marok ko te zullen steunen. Hij vroeg echter om afzonderlijke moties, om de Alge rijnse politiek afzonderlijk te kunnen verwerpen. IN een verkiezingspamflet sugge reert de P.v.d-A. dat de A.-R. Par tij geen oplossing we;t voor de vraag hoe alle middenstanders gelijkelijk in de stijgende welvaart te doen de len. In hetzelfde pamflet vindt men merkwaardig genoeg nergens aange geven, welke oplossing de P.v.d.A, dan wèl voor dit probleem achter de hand heeft. Wel treft men de vage mededeling aan, dat het economisch en fiscaal beleid van de regering zodanig moet zijn afgestemd, dat aan de zelfstandi ge ondernemer een redelijk inkomen wordt verschaft. r Ook wat onder de uitdrukking „een redelijk inkomen" moet worden var- staan, komt niet uit de verf. Wie zo in het vage blijft, moet een ander niets verwijten. Bovendien: de middenstanders heb ben niets aan een dirigistisch beleid, waarin i nauwelijks kunnen adem halen. Integendeel, zij hebben er juist alle belang bij dat het vrije ondernemer schap niet tot een paskwil wordt. „Een juiste middenstandspolitiek schept de voorwaarden, die onontbeer lijk zijn om een krachtige ontwikke ling van het initiatief van de midden stand zelf mogelijk, te maken. We moeten vooral niet in de rich ting van een zwakke en van de staat afhankelijke middenstand,"* Dat. schreef het Tweede-Kamerlid, de heer Van Eysden, onlangs. Daar mee sloeg hij naar ons gevoel da spij ker op de kop. Bij de vierde Haagse Trouw- mars, die vandaag over veertien- dagen zaterdag 16 juni nart start gaat bij de Johan de Witt- HBS te Scheveningen, zullen naast vele nieuwe gezichten tal rijke oude bekenden van de par tij zijn. Tot de oude bekenden, die zich aanmeldden, behoreno.a,dé~kinr deren van het gezin Plomp'uit de Van Slingelandstraat 163 te Den Haag. Nelly van dertien jaar, Kees van elf, Greet je van 10 fen Rini van negen, die vorig jaar mei groot plezier dè lO km 'lie pen, zorgden er di t jaar voor niet te laat te zijn met inschrijven. Zij wilden per se niet ontbreken op het familiefeest. Inlichtingen en Inschrljviiisen b'y: de kantoren van Dagblad Xrouw,* Hnygensplein 1, Den'Haag: Witte de Withstraat 38 te Botterdam: N, X. Voorburgwal 225 te Amsterdam, Ge- demp te Oude Gracht 84 te Haarlem;. Scheffersplein 3 te Dordrecht; Gan zenmarkt 16 te Utrecht; Westersingel 25 te Groningen; Hoofdstraat. 102 ;te Apeldoorn; Melkmarkt 34 te Zwolle en bU de heer 3. 6. van As Hvaclnt- weg 16 te Den Haag, de heer J. de Boer, Jurriaan Kokstraat 66 ten Den Haag en bij de heer E. van der Stal, Hoofdweg 416 te Amsterdam Ook kan word er Ingeschreven per postwissel of per giro op nummer 424867 t.n.v. Dagblad Troow. Dea ■Haag. >-• Slf maaGetingi at scbrlftatjjk* in schrijving moet worden vermeld: au bestemd voor Trouwmars te Den Haag. b. of ingeschreven wordt voor 12. 18. 25 of 30 km. c. voor de hoeveelste maal aan de Tronw-mars wordt deelgenomen Dertig Franse mijnwerkers zijn gis teren gewond, toen een trein, die hen naar hun werk bracht, bij Morsebaeii in Lotharingen in botsing kwam met een goederentrein. „In deze korte toespraak w|l ik mij richten tot alle jonge mensenin Nederland, Bel gië en Luxemburg, die ep dit ogenblik naar deze uit zending luisteren. Ik geloof wel, dat wij allen - er hoe langer hóe meer van door drongen zijn, dat onze lan den en wijzelf niet zo maar langs elkaar kunnen blijven voortleven, maar dat we meer onderling contact en meer internationale samen werking nodig hebben. Al zijn onze landen maar klein, toch kunnen we veel presteren. België, Luxemburg en Nederland hebben dat bewezen. Nog tijdens de oorlog sloten de regeringen van onze landen in Londen een douane-overeenkomst en een goed jaar later richt-' te een aantal particulieren het „Comité van Belgisch- Nederlands-Luxemburgse sa menwerking" op, dat later kortweg „Benelux" werd genoemd. Natuurlijk was dat maar een begin. Ondanks alle moeilijk heden heeft men die samen werking toch weten door te zetten op allerlei terrein. Cultureel, economisch, so ciaal, op parlementair ter rein Ook op het gebied van het toerisme en het verkeer, enz. Over en weer werden er tentoonstellingen gehou den. Uitwisseling vond plaats van professoren, van toneel gezelschappen, van koren en orkesten. Deskundigen uit de drie landen kwamen bij een om eikaars werk op het gebied van de uitgeverij, film, radio en televisie te leren kennen. En er st-iat nog veel meer op stapel. Wat er van dit alles terecht zal komen, zal voor sen be langrijk deel afhangen van wat de jeugd van België Luxemburg en Nederland straks er toe zal bijdragen. Wij moeten belangstelling hebben voor wat hier ge beurt en het lertn begrij pen. Daarom wil ik namens de Nederlandse jeugd zeg gen, dat wij nu en later or«s best willen en zullen doen om mee te helpen de idealen van de Benelux nog meer ingang te doen vind?n."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1