ii krijgt schuld van de breuk Reeds 380 rebellen in Algerije gedood Boodschap voor Ned, volk van Luxemburgse premier Twee doden en ruim gewonden in Herten (L.) Hertog van Gloucester onthulde monument Ereteken in Groesbeek voor 1103 vermiste militairen Prins Bernhard legde krans MARINE WORSTELT MET MOEILIJKHEDEN Geen personeel genoeg om vloot te bemannen MOLOWWKREEG OOK EEN HAND Argentijnse Russen naar Sowjet-Unie m wmmm Grootste offensief van dit jaar - Mollet vraagt om En nu nooit meer misverstanden Syrische premier ontslag vraagt Harding in Londen aangekomen vertrouwen Volle lijnbus botst tegen auto Bruidspaar met zeven gasten gedood V.S. zou Chinezen vrijlaten W eeroverzicht MAANDAG 4 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3398 m mmi BK premier van Luxemburg, Joseph Bcch, heeft naar aanleiding van het bezoek dat groothertogin Charlotte en haar gemaal prins Felix, deze week aan Nederland zullen brengen, een adres lot het Nederlandse volk gericht. Weerbericht Prinses Beatrix geslaagd Sockarno met P.A.A. naar Europa Zweedse chef luchtmacht staf naar Nederland Trein greep auto op onbewaakte Tito wil in Algiers niet bemiddelen Onthulling Maarschalk Tito Internationaal spoorweg congres geopend door minister Algera /or en vriend", een Worosjilow Molotow, die in waardoor Tito uit 19-18 samen met Staiin de brief ondertekende de Kominform werd gestoten en vrijdag als minister van Buitenlandse Zaken is afgetreden, was er ook. Hij kreeg van Tito een evet> hartelijke hand als de anderen, althans voor het uiterlijk. Ook Molotows opvolger Sjepilow was aanwezig, evenals Malenkow en Mikojan. STALIN ZWARE BEWAKING Twee Franse divisies, gesteund door duikbommenwerpers met j straalmotoren, zijn zaterdag in actie gekomen om een grote strijdmacht van Algerijnse op standelingen, die is ingesloten in i het woeste Bibangebergte, te vernietigen. „Deze muren dragen de namen van de soldaten van het „British Commonwealth and Empire", die gedurende het optrekken van de strijdkrachten van de Seine af. door de Lage Landen naar Duits land, sneuvelden en aan wie het lot van de oorlog een bekend en geëerd graf heeft ontzegd. 30 au gustus 19445 mei 1945". Ünbekeude soldaat Eén dode, één zwaar gewonde Zie verder pag. 3, le kol.) (Van onze correspondent) Vice-admiraal H. H. L. Pröpper, Chef-Marinestaf, die 'zaterdag lie Vlissingen aanwezig was bij de doop en van de helling lopen, welke plechtigheid mevrouw J. M, Pröpper-Voorduin verrichtte, viart de „Utrecht", de laatste der serie onderzeebootjagers B-klasse-?— welke „De Schelde" voor de Marine bouwde, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het bemanningstekort bij de Marine. Een vloot bemannen is dienen, zei hij en dienen is offervaardigheid. De Chef- Marinestaf sprak de hoop uit dat deze offervaardigheid gebracht zal worden, opdat de vloot niet zal verkommeren door gebrek aart personeel. 5K Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. AF EX TOE REGEX. Aanvankelijk zwaar bewoikt met regen. Eater op klaringen maar ook enkele buien en kans op onweer. Dezelfde temperaturen of iets lagere. Overwegend matige zuidwestelijke wind. ZON' EN- MAAN* 5 juni: zon op 4.23. onder 20.54; maan op 2.01, onder 16.57. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gtavenhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Te!. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehlendienst 18.39—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 oe- maaticL 6.75 per kwartaal Losse nummers' 13 cem Verschijnt dagelijksJ Directeur: H. DE RUIG TIT in Moskou als kameraad bejubeld Ongeveer "50 Russen, die reeds lan ge tijd in Argentipië verblijven, heb ben gehoor gegeven aan een Russische uitnodiging om naar hun land van her komst terug te keren. Zij vertrokken vrijdag met het Argentijnse passagiers schip Enlrcrios naar Odessa. Velen van hen hebben twee genera ties in Argentinië gewoond, maar heb ben nu ai hun bezittingen verkocht, de den hun zaken over en namen hun in Argentinië geboren kinderen mee. Eind maart zijn eveneens 750 Argen tijnse Russen naar Rusland terugge keerd. Van Russische zijde wordt in Argentinië, evenals in andere landen, een campagne gevoerd voor de terug keer. Dit gebeurt naar men aanneemt met het tweeledige doel arbeidskrach ten te.' vexteiagen en een elude rne,- kèn aan „ongewenste*/.werkzaamheid van de uitgewekenen. (Van onze Haagse redacteur) De minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera, heeft hedenmiddag twaalf uur in de Ridderzaal het internationaal •spoorwegcongres met een korte rede ge opend. De bewindsman achtte het een bijzondere onderscheiding, dat de Asso- siation Internationale du Congres des Chomins de Fcr Nederland had uitverko zen. Het gaat hier om de oudste inter nationale spoorwegorganisatie en zij heeft ten doel het bevorderen van de vooruit gang van de spoorwegen in hel algemeen. Minister Aigera wees in zijn toespraak i op de ontwikkeling van de techniek en de belangrijke rol, die de spoorwegen, ook hier te lande, spelen. Eerder hadden het woord gevoerd de burgemeester van Den Haag. mr. F. M. A. Schokking en de heer M. de Vos, presi dent van de A.I.C.C. F, Er nemen in to taal 160 personen uit 25 landen aan het congres deel. Na de opening volgde een ontvangst in de Rolzaal, maar hier werd' de pers met onbegrijpelijke gestrengheid geweerd. STRALEND van voldoening is president Ti(o van tcrdagniiddag in IVloskoi* aangekomen voor een rondreis door de Sowjet-Unie. die hem nog maar geleden een ketter noemde. Spandoeken verwelkomden Tilo als een „dierbare band speelde marsen en Boclganin, Chrocsjtsjcw stonden op het station te glimlachen. Joegoslavië za- triomfantelijkc een paar jaar t c voor eindexamen II.K.II Prinses Beatrix heeft zater dag met goed gevolg het eindexa men gymnasium Alpha van het in- crementum van het Baarns L.vceym afgelegd. De uitslag werd omstreeks vijf uur 's middags bekendgemaakt. Daarna zijn in een der lokalen van hei schoolgebouw de diploma's uitge reikt. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden waren bij deze uitreiking, met de ouders van de ande re examenkandidaten aanwezig. De gecommitteerden waren de heer A. J. S. van Dam. inspecteur van het voorbereidend hoger- en middelbaar on derwijs, prof. dr. Elisabeth Visser, prof. dr. T. J. G. Locher en prof. dr. Tito was in geen tien jaar in Moskou geweest, maar het was zaterdag juist een jaar geleden dat hij in Belgrado met Boelganin een verklaring j, g. Slijper, ondertekende die de officiële verzoening van Rusland cn Joegoslavië j De eindexamendagen vastlegde. Tito, die vergezeld was van zijn echtgenote, was gekleed in een blauw grijze, met goud afgezette uniform en droeq al zijn onderscheidingen. Zodra hij op het perron de erewacht had ge ïnspecteerd, liep hij naar het corps diplomatique en drukte de leden de hand. President Worosjilow ging naar een microfoon en sprak enige welkomst woorden: „Mijn beste kameraad-pre sident. Hétgehele sow jet volk groet iTjff E& .xqlkisrei»Sowjet-Unif, «a joèflosiavle zijn ''ingenomen met d# versterking van de banden tussen onze landen in het belang van beide regeringen. Dit zal een van de groot st» factoren zijn m de samenwerking van alle naties om de vrede te ves tigen". In zijn antwoord zei Tito: „Wij zijn gekomen met de beste wensen van ons volk. Het is cn nodig te herhaler., dat uw pogingen voor het opbouwen van het socialisme grote resultaten heb ben gehad. Sinds de grootse dagen van de oktober-revolutie en geduren de al de jaren van de grote vader landse ooriog is het hart van het Joe goslavische volk met u geweest". „Zowel ons verre als nabije ver leden is vol lijden geweest. Daarom kunnen we uw lijden begrijpen. On ze banden zii.i door bloed versterkt, i In een bepaalde periode was het H#t Indonesisch».minister!» van Buiten lands» Zaken heeft bekendgemaakt da! een vliegtuig van de Pan. American Airways gecharterd is om Soekarno van Canada naar Europa te brengen. Hei toe stel zal niet de kleuren van de Indone sische luchtvaartmaatschappij Garoeda voeren. Op maandag 18 juni zal de chef van de Zweedse luchtmacht, generaal Ljung- dahl, vergezeld van vijf hooggeplaatste Zweedse officieren, in Nederland aanko men voor een bezoek van vier dagen. Generaal Ljungdahl brengt, hiertoe uit genodigd door de chef van de lucht machtstaf. it- generaal vlieger-waarne mer A. Baretta. een tegenbezoek voor het bezoek, dat deze laatste vorig jaar aan Zweden bracht. Tijdens zijn bezoek zal gene raal Ljungdahl zijn opwachting maken bij Koningin Juliana op paleis Soestdijk, Tevens staan op het programma een bezoek aan de minister van Oorlog en van Marine. ïr. C. Staf. een bezoek aan een vlieg- en een oplcidingsbasis, epn bezoek aan Amsterdam of Rotterdam, en een receptie op de Zweedse ambassade. Hierin wordt gezegd: „De gevoelens van sympathie en bewondering, die de Luxemburgse bevolking tot uiting heeft gebracht tegenover het Neder landse vorstenpaar tijdens hun bezoek aan Luxemburg in 1951, herleven in de gedachten van allen. Mijn land genoten vergezellen onze Vorstin en de Prins van Luxemburg tri gedachten op hun reis naar uw 'land, dat zich döor een wonderbaarlijke inspanning heeft verheven uit de puinhopen van de oorlog. Dank zij de kwaliteit van het Neder landse volk. dat gedurende de eeuwen de grootheid van Nederland heeft ge maakt, heeft uw land zich zijn plaats kunnen heroveren tussen de commer ciële en industriële machten van Euro pa en de wereld." „Ons volk is gelukkig en trots zijn lot op economisch terrein sedert circa vijf tien jaren op bijzondere nauwe wijze verbonden le rien nr :t een land, waar mee het door de eeuwen met zo ycel vriendschappelijke banden is verenigd. In de verwezenlijking van Benelux stelt de kleinste deelnemer aan dit werk van internationale toenadering zijn gehele actieve geloof". ,,Ik geef gaarne bij deze gelegenheid uit naam van de regering van het groot hertogdom Luxemburg uiting aan de voldoening en trots der Luxemburgers om niet het Nederlandse volk te kunnen samenwerken in een groot werk van internationaal begrip, ten behoeve van de gemeenschappelijke ontwikkeling van onze landen en verbetering van ons lot in een sfeer van vriendschap, die meer dan ooit levend is in alle harten." In het kabinet zou meningsverschil be staan over een voorgesteld verbod op de uitvoer van graan naar Frankrijk en de Franse troepen in Algerië. Zater dag weigerden havenarbeiders te Lsta- kia een schip met graan'te iaden. La ter werd het ministerie van Economi sche Zaken tijdelijk door betogende stu denten bezet. De minister van Econo mische Zaken en twee andere minis ters van dè volkspartij willen geen on middellijk uitvoerverbod. De rest van het kabinet wel. zeer moeilijk \oor ons. maar wij hadden vertrouwen, dat. de tijd zou komen, dat onze vriendschap weer 1 versterkt zou worden". Tito maakte duidolijk, dat hij de schuld voor het conflict tusser._ beide landen aan Stalin weet. Hij zei: „De geest van Lenins beginselen van col lectief leiderschap is zodanig, dat ik er zeker van ben, dat er nooit meer opnieuw misverstanden zullen zijn tussen de naties van het socialistische kamp". van het incre- mentum vormen een onderdeel van die van het Baarns Lyceum. Ken gelukkige prinses verlaat met haar vriendinnen het schoolgebouw. Onbevestigde berichten spreken van In-het Limburgse plaatsje Hertenïte Roermond, de buschauffeur werd is zaterdagmiddag een volle lijnauto- ernstig gewond en «^_°ertigtal bus bus uit Echt in botsing gekomen met een personenauto uit Amsterdam. De Tito, die Russisch sprak, vervolgde „Ik ben ervan overtuigd, dat onze ge- dachtenwisselinc wederzijds begrip gevolgen van de hevige aanrijding waren verschrikkelijk. De echtgeno te van de bestuurder van de perso nenauto, de 38-jarige mevrouw D F. uit Amsterdam werd op slag ge dood, haar man (35 jaar) overleed later in het St. Laurentius-ziekenhuis De Britse gouverneur van Cyprus,! Sir John Harding, is zondagavond in Londen aangekomen. I Er waren de uitgebreidste veilig-; heidsmaatregelen genomen in verband' met mogelijke aanslagen op Harding's! leven. j Een jong Engels bruidspaar is ,'et vliegtuig arriveerde op het vlleg-j gisternacht met zeven bruilofts- tuxsen ons zal vestigen. Zij zal niet i yeld van de R.A.F., Northolt. ten noor- alleen onze vriendschap, maar defd®" van Londen. Het vliegveld werd§asteh -net leven &eKOmen, vriendschap tussen aile volkeren en scherp bewaakt. De aankomst werd j toen hun auto bij Sheffield tegen dooreen woord-j een autobus opvloog. net vreedzaam naast elkaar leven van alle volkeren versterken.'' Na deze woorden begaf het Joego slavische gezelschap zich naar zijn verblijf in de hoofdstad. Langs de vijf kilometer lange weg stonden hondera- duizenden belangstellenden. De me nigte brak verscheidene malen door het politiecordun, waardoor de weg tijdelijk werd versperd. Later op de avond bracht Tito een officieel beleefdheidsbezoek aan pre sident Worosjilow, waarbij ook de an dere Joegoslavische tegenwoordig waren. ilater bekendgemaakt' door een woord- voèrdër ivan het ministerie van passagiers werd eveneens gewond, waarvan een tiental min of meer ernstig. Veertien personen worden thans nog in het ziekenhuis van Roer mond verpleegd. Geen van hen ver keert in levensgevaar. Het ongeluk is vermoedelijk gebeurd, doordat de personenauto voor iets is uitgeweken en daarbij te veel naar links is gekomen. De voertuigen kwa men met elkaar in botsing ter hoogte van de sodafabriek te Herten. De auto bus reed na de aanraking met de per sonenauto tegen langs de weg staande bomen, kantelde en kwam dwars over de weg te liggen waar zij nog werd getroffen door een boom, die zij zojuist had geraakt en wel zo, dat hij ontwor teld werd en afknapte. De kracht waarmee de bus tegen de boom kwam blijkt uit het feit dat de stam van de boom een omvang heeft van ongeveer een meter. De personenauto is vernield, de auto bus zeer zwaar beschadigd: De voorwie len werden onder het chassis weggerukt de voorkant van de bus ingedrukt. 1380 gesneuvelde rebellen sinds het be- j gin van de actie. Volgens officiële Franse lericbteu is de actie de grootste die dit jaar in Algerjje is gevoerd. Premier Mollet heeft zaterdag in de nationale vergadering verklaard, dat» zijn regering bereid is tot een „nieuwe orde" op sociaal, economisch en poli tiek gebied in Algerije, maar nooit zal toestaan, dat dit gebied zijn banden met Frankrijk verbreekt. De premier sprak aan het eind V3n een debat van drie dagen. Hij verbond, de vertrouwenskwestie aan een motie, waarin de regeringspolitiek zowel ten aanzien van binnen- als buitenland wordt goedgekeurd. Mollet sprak zijn vertrouwen uit, dat hij bij de stemming, die dinsdag wordt gehouden, de meer derheid zal verkrijgen. Franse reservisten, die opgeroepen waren voor de strijd in Xoord-Afrika, hebben zaterdag in een station te Parijs drie uur lang een sneltrein opgehouden door voortdurend aan de noodrem te trekken cn demonstraties op het per ron te houden. De leiders van de de monstratie werden naar de kazerne teruggebracht. Op een station bij Versailles verliet,, een groep reservisten een trein en be gaf zich op de sporen. Een sergeant- werd door een andere trein gegrepen en. gedood. De Franse autoriteiten hebben twiii- tig personen, die vrijdag bij een razzia- in Algiers waren aangehouden, uitge wezen, omdat hun aanwezigheid het werk van de overheid daar zou belem meren. De groep, waaronder zich een aantal communisten bevond, werd pér- vliegtuig naar Istrés, bij Marseille, over gebracht en daar vrijgelaten. hiëo, die; weigerde bijzonderheden mee te delen. De Britse autoriteiten op Cyprus hebben bekendgemaakt. dat midden mei een opératie tegen de Eoka in de ■bergen van Zuidwest-Cyprus met vol ledig succes is bekroond. De actie was to; nu toe geheim gehouden. Er werden minstens 17 terroristen gevangengenomen. Op het hoofd van twee van hen stond een prijs van regeringsleiders 50.000. Verder werden 52 vuurwapens. 3000 patronen. 31 bommen en een gro- Aan de wav.d van het vertrek hin- 1 te hoeveelheid explosieve stoffen in be- gen portretten van Marx. Engels en slag genomen. Aan de operatie namen Lenin, maar niet van Stalin. 1 bijna 5000 soldaten deel. Het bruidspaar was 's middags In "de echt verbonden. De bruid, de 21-jarige Florence Avis Curbishley, hield haar bruidsboeket nog vastgeklemd in de hand toen men haar dood tussen de wrakstukken van de auto vond. De an dere siacntoirers ws^-en: de zz-jarige bruidegom, zjjn moeder, zijn oom en vier intieme vrienden, onder wie de bestuurder. De auto was een zg. sta tioncar. De bus was met vakantiegangers op weg van Sheffield naar Londen. Er' zaten dertig mensen in. Zes van hen werden gewond. Dit opschrift staat (In de Engelse taal) gegrift in 't sobere, eerlijke monu ment op de Canadese militaire begraaf plaats te Groesbeek, dat zaterdagmid dag op pléchtige wijze door de Hertog van Gloucester, oom van koningin Eli zabeth van Engeland, Werd onthuld. En dan volgen 1103 namen. Namen van mannen, die vielen in de veld slagen rond Seine, Schelde, Maas, Rijn en Elbe, maar die nooit een graf gevonden hebben. Zij zijn «vermist en geen weet de grond waar hun stof rust. Het zijn er in de tweede we reldoorlog vele honderdduizenden geweest: alleen al van het Britse Ge menebest 516.000 in de eerste- en 224.000 in de tweede wereldoorlog.... Maar die 1103 sneuvelden bij ue moeilijke overweldiging van Duitsland lUSsen augustus '44 en mei *45 en deze vermisten zijn nu geëerd met het mo nument op de Canadese begraafplaats in' Groesbeek. Daar, op het hooggele gen Zevenheuvelenplateau, met het wijde uitzicht over het aangrenzend Duitsland, rusten 2589 gevallen Cana dezen onder de witte staande stenen, waarin hun naam gebeiteld is of, als zij onherkenbaar verminkt waren, al leen maar onder het simpele opschrift „Unknow soldier, known unto God" onbekend soldaat slechts bij "God be kend. Al die anderen, de vermisten, kre gen nu hun gemeenschappelijke steen: twee open gebouwtjes met een zuilen rij en tegen de achterwand de panelen imet de 1103 namen. Op de friezen bo ven de zuilen is de spreuk gebeiteld: '„Pro amicis mortui araicis vivimus" (Wij leven in de harten van vrienden Naar verluidt hetft de Amerikaanse regering besloten 30 40 Chinezen, die nog in Amerikaanse gevangenissen zit ten. vrij te laten ais zij verklaren naar communistisch China te willen ierug- keren. Dit besluit is een antwoord op het betoog van de Chinese communisten die dertien Amerikanen gevangen hou den dat in Amerika Chinezen gevan gen zitten, die naar het Chinese vaste land zouden willen terugkeren. De Amerikanen nemen het standpunt in. dat de Chinezen, die zij vasthouden, gewone misdadigers zijn, die wegens een grote verscheidenheid aan vergrij pen van het smokkelen van verdo vende middelen tot moord veroor deeld zijn. Daarentegen zijn de dertien Amerikanen in China door de Chinezen beschuldigd van politieke vergrijpen. D* Zweedse kroonprinses deed saterdag Incognito inkopen in Rotterdam. Hier stapt zij weer aan boord tan hel Zweeds» schip, waarmee gekomen tv as. op Zondagmiddag omstreeks 5 uur is de onbewaakte overweg tussen IJsbreg tum en Scharnegoutum (F) een auto door de trein gegrepen en de 55-jarige apotheker S. G. Cath uit Leeuwarden is daarbij om het leven gekomen. De heer Cath naderde in een door hemzelf bestuurde open sportwagen, waarin zich ook zijn 50-jarige echtgenote mevrouw A Cath—Bourna en een 31-jarige huis genoot. de archivaris W. Dolk bevonden, de overweg waarop men een goed uit zicht heeft, maar die niet van knipper lichten is voorzien. De inzittenden heb ben de trein niet opgemerkt en om standers die het ongeluk zagen aanko men konden niet tijdig meer ingrijpen. De auto werd totaal vernield en de heer Cath was op slag dood. Zijn vrouw die naast hem zat is in zorg wekkende toestand naar het Leeuwar der Diaconessenhuis vervoerd. De ach ter hen zittende heer Dolk bleef onge deerd. Joegoslavië heeft het verzoek van de Algerijnse nationalisten om samen met Italië en Egypte te bemiddelen tn die kweslie-Algerië, van de hand gewezen, zo wordt van betrouwbare zijde In Bel grado vernomen. Joegoslavië zou niet de nauwe be trekkingen met Frankrijk, gevestigd tij- dens Tito's bezoek aan dat land, in gé- vaar willen brengen. De Bilt. maandag 10 uur. Ten wes ten van Schotland is een nieuwe en vrij actieve depressie aangekomen, die zich thans nog maar langzaam verplaatst. Dé depressie beïnvloedt thans het weer in een groot deel van West-Europa. Een randstoring, vergezeld van een. uitge breid regengebied trok over Zuid-Enge- land in de richting van de Noordzee. Een deel van de regenzone passeerde ook ons land. De grootste hoeveelheden re gen vielen-in het Noordwesten van Ne derland. Ook morgén blijft het weer onder in vloed staan van de depressie bij Schot land, en jn verband daarmede blijft het weer onbestendig met af en toe buien en een kans op onweer. Bij de Zuidpunt van Groenland ont wikkelt zich thans een nieuwe depressie, die in. Oostelijke richting de oceaan op trekt. Ten Westen van de Azoren handhaaft, zich een krachtig hogedrukgebied, voor wie wij stierven). Op het andere gebouw zijn de namen van de vijf gro te rivieren vermeld. Voor de plechtige onthuling van het monument (één van de twintig die over de gehele wereld zijn of worden gebouwd), was de Hertog van Glouces ter, die voorzitter is van het Britsche Oorlogsgraven Comité, zaterdag naar Volkel gevlogen. In gezelschap van prins Bernhard reed de hoge gast met zijn gevolg in auto's naar Groesbeek, waar honderden genodigden, vooraan staande militaire en burgerlijke auto riteiten van het Commonwealth en uit Nederland, aanwezig waren. Bovendien hadden bijna 400 nabe staanden van de vermisten de tocht overzee gemaakt, om van de plech tigheid getuige te zijn. Deze pelgri mage (de grootste die tot nu toe ge- Ir. C. Kapsenberg, directeur der Kon. 5tij. De Schelde, wees erop, dat door de tewaterlating van deze onderzee bootjager de overdekte hellingen speciaal gebouwd voor de Kon. Ma rine leeg komen en voorlopig leeg blijven. Het schip gaat nu naar de af- bouwkade, doch de afbouw zal wor den gestagneerd door het grote per- aoneelstekort. Aan mevr. Pröpper—Voorduin over handigde spr. het bijltje waarmee da tewaterlating was verricht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1