Russische r politiek Gala-diner verlicht door 400 kandelaars GROTE BELANGSTELLING OP HET LEIDSEPLEIN Dubbele les Aanslag met geroofde pistool mislukt Alle soldaten onder met Deel van 1955 in dienst, dan ook deel van 3 pet. HAL-schepen uit bouwdok Mollet kreeg het vertrouwen GRUWELIJKE MOORD IN POLITIEPOST Ur£* Tegen wanorde op stations ORDER VAN DE LEGERLEIDING Staking in mijnen in België Nadere regeling Rijkspersoneel Koning Paul over Cyprus W eeroverzicht WOENSDAG 6 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3400 r Weerbericht Harvard stort neer in N.-Rrabant O O r\ E eerste dag van het bezoek van Groothertogin Charlotte van Luxemburg en haar gemaal aan ons land werd gisteravond besloten met een gala-voer*telling van de Nederlandse Opera in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Tevoren had H.M. de Ronmgin haar hoge gasten een galadiner aangeboden in het paleis op de Dam. De Burgerzaal was voor dit doel feestelijk verlicht met zes kroonluchters en zilveren kandelaars, 's Morgens na de aankomst hadden de vorstelijke bezoekers eerst een krans gelegd bij het Nationaal monument op de Dam. In de middaguren werd per rijtuig een tocht door Amsterdam gemaakt. Hare Majesteit en haar gasten werden hartelijk toegejuicht. Twee inzittenden om het leven gekomen Mutatieboekje m m Ook onderofficieren Met de bus Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 115700 (4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g.Gravenhage Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. IETS LAGERE MIDDAGTEMPER ATUREN. Veranderlijke bewolking met aanvankelijk hier en daar enige regen en matige zuidelijke wind. Later opklaringen en maiige, tijdelijke vrjj krachtige, zuid westelijke wind. Iets lagere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 7 juni- zon op 122. onder 20 56, maan op 3 06, onder 19 30 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. H. J. S. BRUINS SLOT DE berichten over de befaamde re de van Chroestsjew, waarin Stalin aan de kaak gesteld werd als een door machtswaanzin beheerste bloedhond, blijven maar doorsijpelen. Men moet aannemen dat de rege ringsleiders in Rusland hiertoe ge dwongen zijn. Die dwang kan twee oor zaken hebben. De eerste oorzaak kan zijn gelegen in de innerlijke spannin gen, die het gecentraliseerde dictato riale bewind van Stalin heeft opgeroe pen. De ervaring heeft geleerd dat dit bewind in zulk een groot land niet ef ficiënt werkte en dat gaf niet minder spanningen in de sfeer van personen en van nationaliteiten, waarvan Rusland er vele herbergt. Zo u nu bekend geworden dat de zuivering van 1949 waarbij een hele serie van prominente communistenlel- ders uit Leningrad werden gedood, het gevolg was van een voorstel dat zij hadden gedaan om aan de communis tische partij in Ceritraal-Rusland <de grootste deelstaat van de Sovjet-Unie, die bet eigenlijke Rusland omvat) een eigen centraal comité te geven, zoals bij de communistische partij in de an dere deelstaten ook het geval was. Het merkwaardige was nl, dat zulle een centraal comité voor Centraal-Rusland niet bestond. Dat ressorteerde recht streeks onder het centraal comité der unie, dat Stalin geheel in zUn macht had. Dit voorstel alleen al betekende de dood der voorstellers. Stalin zag de ze poging tot een zelfstandige organi satie als een aanslag op zijn macht en handelde dienovereenkomstig. In de 'decentralisatie die thans op sommige gebieden in Rusland tot stand gebracht wordt, zien wij een tegemoet koming aan een behoefte, die ook bij de Leningradse communistenieideri van 1949 leefde. De noodzaak om Stalln te ontluiste ren zal als tweede oorzaak gehad heb ben de schade die deze stalinistischs politiek aan Rusland in de buitenland se betrekkingen toebracht. Die vréémde halsstarrige politiek had niet slechts geleid tot het volledig staken van elk gesprek met het Wes ten, maar evenzeer had zij Tito van zich afgestoten en dreigde zij, zo is nu aan het licht getreden, ook rood-China van Rusland te vervreemden. MEN moestdus.de steven ip de po-, litiek wendenu Zowel in de binnen landse als In de buitenlandse politiek, Maar men. was de stalinistische ver starring na Stalins dood niet kwijt Die stalinistische mentaliteit gemengd en gevoed met een Stalin-cultus, die een religieus karakter had, kon men maar niet zo doorbreken. - Het is merkwaardig niet alleen dat men het eerst drie jaar na 's mans dood aandorst daar goed een begin mee te maken, maar ook dat men er mee rekent nog tien jaar nodig te heb ben voor en aleer men die cultus ver nietigd zal hebben en te boven zal zijn! HET is overigens een merkwaardig iets, de mensen, die nu In,Rusland aan het-bewind zijn en die allemaal medewerkers van Stalin zijn geweest en die zijn politiek hebben helpen uit voeren, nu kwaad van Stalin te horen spreken. Wat Chroestsjew nu aan Stalin ver wijt, nl, dat hij duizenden onschuldl- gen heeft doen vermoorden, verschilt dat iets van wat Chroestsjew zelf in de Oekraïne gedaan heeft toen hij dat gebied, op last van Stalln, ten koste van duizenden doden, gelijkschakelde met de grote Sovjet-Unie? Het „Befehl ist Befehl" is blijkbaar niet alleen een Duitse uitdrukking. Het zou moreel wat betekend heb ben indien bij deze collaborateurs van Stalln het geweten was gaan spreken en zjj tijdens Stalins leven een poging hadden gewaagd om de tirannie te breken. De Duitsers hebben ten minste deze ter dat zij tijdens de oorlog een po fing hebben gedaan om Hitier te do den ic de aanslag van von Stauffen- berg. En tijdens de Franse Revolutie heb ben de leden der Conventie ten slotte uit hun angst de moed gegrepen om Robespierre die zoveel moorden op *ijn geweten had, naar de guillotine ie slepen. Maar toen men Chroestsjew vroeg: Waarom deed gij dat niet, was het antwoord: Wat kon ik anders doen dan. dansen naar zijn pijpen? De nieuwe politiek in Rusland ls dim en is van Russisch standpunt uit fieter dan de oude. Maar zij heeft geen zedelijke basis. Wij aarzelen niet te zefgen dan dat zij, van ons gezichts punt uit, gevaarlijker is dan de oude. De Franse regering-MolIet heeft gis- ravond het vertrouwen van de Naho- ;?le Vergadering gekregen ten aan- r® van het door haar gevolgde beleid, "'«et bijzonder in Noord-Afrlka. ue uitslag was 271 tegen 59 stemmen, communisten hadden tevoren aan- pbondlgd dat zij zich van stemming !°aden onthouden. „Het aantal aanhangers van M-ollet «s&I circa 20 minder onder de helft van 595 afgevaardigden. Als de bijrsA afgevaardigden, die zich -fan de ««aiming onthielden, tegengestemd zou- «a. hebben zou de regering met een «tschil van slechts 15 stemmen ge-ze- »<vierd hebben. i Hoofdstad bejubelde de Luxemburgse gasten Wftw- Z.K.H. print Felix in charmant gesel schap van HJC.H- prinses Beatrix. Dinsdagavond werd in de hoofdstedelijke Stadsschouwburg een galavoorstelling ge geten ter er* tan het Groothertogelijk bezoek aan Nederland. In de koninklijke loge ziet men v.l.n.r. [LM. de Koningin H.KJi. groothertogin Charlotte tan Luxemburg, ZJC.H. prins Fehx, H.KJi. prinses Beatrix en de Luxemburgse pre mier Z.E. Bcch. Op de eerste rij hebben v.l.n.r. plaats genomen Z.E. A. C. de Brujjn, Z.E. mr. J. M. ,4. H. Luns, Z.E. dr. L. J. M. Beel, Z.E. dr. VT. Drees en Z.E. mr. J. W. Beyen. Koningin Juliana en haar gasten brach ten vandaag een bezoek aan de IJsel- meerpolders. Na een bezoek aan Flevo land, de vlaggende hoofdstad van de oost-Noord-Oostpolder, bracht de „Piet Hem" het hoge gezelschap naar het Ke telmeer aan de Zuidzijde van de 48 000 ha tellende Noord-Oostpolder. Per auto ging het hiervandaan naar de openlucht afde ling van het Waterloopkundig Labora torium De Voorst, waarin goten voor het onderzoeken van stroomverschijnse' len en golfvormmg zijn opgesteld. De vorstelijke bezoekers lieten zich uitvoe rig inlichten over de nieuwe havens m het Botiekgebied en het sluizen-complex tn het Havengebied. Er wordt gezocht Om negen uur gisteravond is te Her- maien in de gemeente Schijndel een Harvard-vliegtuig van de koninklijke luchtmacht neergestort. Het toestel was afkomstig van de basis Volkei. De bestuurder van een andere Har vard. eveneens van Volkel, die in de nabijheid van het verongelukte toestel vloog, vertelde dat dit na een vuile de grond ingedraaid is. Het viel m twee stukken uiteen cn geraakte in brand De twee inzittenden van het vliegtuig kwamen om het leven. Het varen de sergeant-vlieger G. Vergeer, 22 jaar, on gehuwd, uit Rotterdam en korporaal J. IV. Blokpool, eveneens 22 jaar, onge huwd en afkomstig uit Alkmaar. H.M. en haar gasten brachten in de middaguren een bezoek aan de Rent- brandttentoonsteiling in het Rijksmuseum. D& verkiezingen van 1952, zo schrijft „Het Parool", waren voor de P.v d.A een succes. Maar, „in plaats van een versterking van de democratisch-socialistische in vloed op het beieia. zoals men na de verkiezingen had mogen verwachten, is er veeleer sprake van een duidelijke vermindering aaarvan. Keer op keer vielen er op belangrijke punten beslis singen, waar de P.v.d A. zich ofwel schoorvoetend bi., moest neerleggen of waartegen 'ij zich bij monde van de Kamerfractiei vruchteloos verzette." Zo is het. i De ies voor de P.v.dJL is deze dat men met 30 leden een Kamer van hon derd niet naar zijn hand kan zetten. De les voor sommige critici van de rechtse partijen is deze dat de invloed der christelijke partijen in de laatste vier jaar van wezenlijke betekenis is geweest. Jongen (14 jaar) slaat agent met bijl neer (Van onze Haagse redacteur) Gistermiddag heeft een 14-jarige jongen uit de Gietenstraat in Den Haag, een scholier van de ambachtsschool, J. J. K., de 54-jarige hoofdagent 'van politie, A. J. Ax vader van vijf kinderen met een bijl in het afgelegen politiehuis nabij de zweminrichting van het Zuiderpark de schedel ingeslagen tengevolge waarvan de politieman is overleden. De hoofdagent werd tegen drie uur gistermiddag door twee agenten, die de wacht kw tmen aflossen, badend in zijn bloed op een stoel achter de tafel gevonden. Het bleek, dat koppel en pistool van de hoofdagent, die deze aan de kapstok placht te hangen, waren verdwenen. De dader richtte bij zijn arrestatie, die in het ouderlijk huis om half zes gisteravond plaats vond, eén geladen revolver op een brigadier van politie, de heer Modderman, doch het schot ging niet af, omdat de kogel bleef haken tengevolge van het feit, dat de jongen de slede niet ver genoeg achteruit had gehaald. Op dat moment werd hij besprongen door de Inspecteur van politie, de heer A J. van 't Eind en de hoofdinspecteur van politie, de heer H. van Harstkamp, en onschadelijk gemaakt. Later op de avond bekende de moordenaar dat hij de hoofdagent had vermoord omdat hij de beschikking wilde hebben over een revolver, waarmee hij de grenzen wilde passeren ons naar Nieuw-Guinea te komen. De jongen repatrieerde in 1950 met zijn moeder naar Nederland. Zijn vader overleed in Indonesië. Nadat de beide agenten die omstreeks drie uur van het Zuiderpark de wacht kwamen aflossen, hun ontstellende ont dekking hadden gedaan, imaakten zij on middellijk groot alarm. Eerst werd ge dacht aan zelfmoord, doch aan de grote wonde aan het achterhoofd van het slachtoffer was duidelijk te merken, dat de hoofdagent door een zwaar voorwerp was getroffen. Men dacht onmiddellijk aan een bijl en aan de bijl. die in een van de kasten van de politiepost voor handen pleegt te zijn. Ook misten de agenten het pistool met koppeltas van het slachtoffer. Zij durfden echter geen verder onderzoek in te stellen, omdat zij vreesden, dat zij dc sporen van de misdadiger zouden uitwissen. Zij maak ten dus de kast, waarin zich de bijl moest bevinden met open en waarschuw den de technische opsporingsdienst. De ze lequireerde dé honden van de buurt- agenten Een van de honden Wilson" van hoofdagent Baak bleef op enige me- tei s afstand staan blaffen tegen een den- neboom. Bij onderzoek vond men daar onder deze boom een bijl, die met bloed besmeurd was. Het pohtiepeisoneel van de muziekvereniging „Kunstgenot", die in het repetitielokaal van de Haagse po litie aan het oefenen was. stelde zich onmiddellijk ter beschikking om het ge hele Zuiderpaik af te zoeken naar de dader. Politiejeeps zetten het park af en de bemanning van deze jeeps contro leerde iedere wandelaar op bloedspo ren. Inmiddels* had men in het mutatie boekje van het slachtoffer hoofdagent Ax, dat is de zgn. „leugenaar", waarin het dienstdoend politiepersoneel alle meldingen opschrijft, bliz, van ge vonden voorwerpen ontdekt dat zich In de morgenuren een jongen van 14 jaar J. J, K, uit de Gietenstraat had gemeld met een gevonden voorwerp: een foider van de Canadese immigra tiedienst. Het laatste wat in het muta tieboekje van hoofdagent A. stond was een gevonden voorwerp: een vulpen ge vonden op de Dedemsvaartweg en de laatste letters, die zeer onduidelijk wa ren opgeschreven waren: J. Kamt a Zip verder 'pagina 3 naar het juiste model voor de Botlek havens en de afdamming en het leggen der 17 uitwateringssluizen van 60 meter' elk. welke sluizen zullen worden aange bracht in de grote dam, welke het Ha ringvliet van de zee zal afsluiten. Vooral het Botlek-gebied had de be langstelling van de hoge bezoekers. Zeil varende kleme schepen voeren m de miniatuurhavens rond, ogenschijnlijk speelgoed, maar m werkelijkheid uiter mate geschikt studie-materiaal. Hartelfjk wuifde groothertogin Charlotte van Luxemburg gistermiddag tegen de zwaaiende Amsterdammers, toen zy met koningin Juliana in een koninklijk rijtuig door het centrum van Amsterdam reed. Vier glanzende paarden, die van het zadel af here den werden, trokken het rijtuig, dat vooraf werd gegaan door een eskadron van de bereden politie. Omstreeks kwart voor vier arriveer de de stoet bij het Rijksmuseum, waar de vorstelijke bezoekers begroet wer den door prof. dr. L. J. M. Beel, minis* ter,van Binnenlandse Zaken 'en door de waarnemend hoofddirecteur'van het Rijksmuseum, de heer C. van Schendel. Ook de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, de heer Bech, was meegekomen, hoewel zjjn naam niet in het programma voorkwam. Om vjjf uur reden de hoge gasten per auto naar het paleis op de Dam terug. Vele honderden Amsterdammers hadden hun wandeling langs de thans voor het eerst in volle luister pre kende versieringen en illuminaties, in de omgeving van de schouwburg, onderbroken om de aankomst van het vorstehjki gezelschap bij de Stads schouwburg gade te slaan. Tegen tien uur traden in de fraaie versierde hal burgemeester d'Ailly en de heer P. J. Tiggers, directeur van de stichting „Neder landse Opera", de hoge bezoekers ter begroeting tegemoet Onmiddellijk daarna gaven zij de directeur du ballet, Frangoise Adret, en de beide solisten Maria Salvane en Martin Scheepers, de gelegenheid bloemruikers aan te bieden, respectievelijk aan Koningin Juliana, Prinses Beatrix en Groother togin Charlotte, en geleidden zij de vorstelijke personen naar de koninklij ke loge. De ministers met hun echt genoten, het corps diplomatique, de ieden van de gevolgen en eiediensten hadden inmiddels de plaatsen in de onmiddellijke omgeving daarvan inge nomen. Met grote belangstelling werden de prestaties van het ballet gevolgd. Her haaldelijk klonk een luid applaus, dat aan het einde, toen alle leden van het gezelschap ten tonele verschenen en met bloemen gehuldigd werden, tot een ovatie aanzwol. De vorstelijke personen verlieten daarop de zaal en begaven zich vanaf het rijk versierde Leidseplein, dat zwart stond van de belangstellenden, naar het paleis terug. (Van een onzer verslaggevers) "HE Nederlandse soldaat gaat op het ogenblik onder geleide van een supe rieur met verlof. De legerleiding heeft tot deze maatregel besloten op grond van wanordelijkheden, die op sommige stations zijn voorgekomen. De bedoeling van deze maatregel is de Nederlandse militair gedisciplineerd te leren optreden. Hier en daar heeft dezer order, die uitgegaan is naar alle onder delen van de Koninklijke Land macht, begrijpelijkerwijze een on aangename indruk gewekt, daar de goeden het hier met de kwaden moeten ontgelden. De wanordelijkheden, waarvan hier sprake is, vonden vooral op die sta tions plaats, waar de grootste concen traties van militairen voorkomen. Zij betreffen o.a. het bestormen van trei nen, waardoor de burgers in gedrang komen, en het aan de dag leggen van al te grote luidruchtigheid. De order van de legerleiding houdt Door een staking van machinisten la gen dinsdag de Belgische mijnen voor een derde stil. Ongeveer 250 machinisten zijn bij de staking betrokken Het ge schil gaat over lonen De staking wordt met gesteund door de vakbond. in, dat de militairen thans zoveel mogelijk in verband onder bevel van de commandant naar het station wor den gebracht, wanneer zij huistoe gaan. Ook onderofficieren marcheren dan mee in de troep. Echter niet zo zeer omdat het nodig zou zijn op hen een discipline-maatregel toe te pas sen, doch omdat zij deel uitmaken van de troep en voor de goede orde mede verantwoordelijk zijn. Ondertussen heeft de maatregel van de legerleiding nogal consequenties, Een voorbeeld: Apeldoorn waar o.m. het opleidingsdepót der Koninklijke Marechaussee is gevestigd heeft geen directe spoorwegverbinding met Zwolle. Derhalve moeten militairen, die vanuit Apeldoorn naar het noor den des lands reizen, door superieuren per autobus naar Zwolle worden ge bracht, waar ze dan op de trein wor den gezet voor het verdere transport. Aanvankelijk was men bij de Ko ninklijke Marechaussee van oordeel dat de order niet voor dit wapen gold, daar dit toch een gezagsorgaan is. Naderhand kreeg men echter te ho ren dat de maatregel voor alle onderdelen van de Koninklijke Land macht van kracht is. (Van een onzer verslaggevers) Het Rijkspersoneel, dat in het jaar 1955 in dienst was bij het Rijk, maar op 1 mei 1956 in een andere betrekking werkzaam was, komt toch in aanmer king voor de bekende uitkering van drie procent over het jaar 1955. Deze beslis sing werd onlangs genomen door de mi nister van Binnenlandse Zaken en deze heeft hiervan mededeling gedaan aan zijn ambtgenoten van de andere departe menten. Oorspronkelijk werd. voor het toeken nen van de drie procentuitkering uitge- gaan van de datum van 1 mei 1956. Al- de hoogte gesteld leen het personlee, op deze datum werk zaam in Rijksdienst, kon aanspraak ma ken op de uitkering. Zij, die gedurende het gehele jaar 1955 of een gedeelte daarvan als zodanig in functie waren, doch voor de peildatum ontslag verkregen hadden, kwamen niet m aanmeikmg Bij nadere regeling heeft minister Beel thans deze uitkeringsbepalingen herzien. Zij, die voor 1 mei 1956 uit 's Rijksdienst traden, kunnen voor dat deel van 1955, waarin zij in deze dienst waren, reke nen op de uitkering. Per aculaire heeft de minister van Binnenlandse Zaken de provincies en de gemeenten van de nadere regeling op Koning Fan! van Griekenland, die een bezoek brengt aan Frankrijk, heeft in een redevoering tijdens een galadiner» dat president Coty hem in het Elysee aanbood, verklaard, dat hij de „opti mistische verwachting" koesterde, dat binnen niet te lange tijd een recht vaardige oplossing voor de kwestie- Cyprus gevonden zou worden. „Ik ben werkelijk optimistisch", al dus koning Paul, „ondanks de ernst van de toestand, en ondanks de diepe smart, die ik voel over het vele bloed vergieten op Cyprus". Naar wjj vernemen, zullen de m©-" terschepen „Dinteldijk" en. „Staten dam", die voor de Holland Amerika Lijn in aanbouw zijn op de werf van de N.V. Wilton-Fijenoord te Schie dam. respectievelijk op zaterdag 9 en dinsdag 12 juni het bouwdok ver iaten. De „Dinteld k" (11.000 ton) wordt een vracht- en passagiersschip. De 21.000 ton metende „Statendam" zal uitsluitend passagiers vervoeren. DE BILT, woensdag 10 uur: de de pressie, die gisteren Schotland pas seerde, had vanochtend de kust van Ndord-Noorwegen bereikt. Haar kou front liep toen ovr Finland, Polen en en Midden Duitsland naar Zuidoost Frankrijk. In dit front ontwikkelde zich de afgelopen nacht nabij Lyon een zwakke storing, die in Noordoos telijke richting ging bewegen. Als ge volg hiervan kwamen vanochtend van net Zuiden uit wolkenvelden Neder land binnendrijven. In Zuid-Limburg viel daaruit 0,2 mm regen. Bij Ierland was vanmorgen een nieuwe depressie aangekomen, die nog in diepte toenam. Ze zal waarschijn lijk scherp naar het Noorden gaan af buigen en ons land niet bereiken, haar koufront verplaatst zich evenwel nog snel naar het Oosten en zal waarschijnlijk in de loop van de avond .ot Nederland doordringen. Dit zal plaatselijk met een weinig regen ge paard gaan. Achter het koufront wordt polaire lucht aangevoerd, waarin op klaringen zuilen voorkomen, maar waarin tevens de temperatuur iats la ser buift dan vandaag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1