De beste „BREUK IN RIJK EN BEWOGEN BESTAAN Ook C. v. tl. Heuvel, A. Stapelkamp, Baron v. d. Feltz gingen heen A fscheid cds kamerlid Erg Luxemburgse gasten maakten Charmant en stijlvol welkom in Hofstad rondvaart door de havens T' SLAGERS ZULLEN VRAGEN OM EEN EXPORTSTOP Regeringscrisis in Suriname Gala-diner in de Luxemburgse ambassade Huis ten Bosch in feesttooi Engelse leraar op Cyprus gedood Mariniers in parade-uniformen vormden de erewacht j Geen Franse wapens voor Arabieren Weer overzicht Mollet vraagt weer! vertrouwen DONDERDAG 7 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3401 Weerbericht D Prins Bernhard bij vorstelijk bezoek T Afscheidsrede van dr. Korten horst O m Confetti-regen over hofauto's Bestrijding hoge vleesprijzen I Eén meisje gedood,, één zwaar gewond Belgische zeemacht HAAGSE TROUWMARS Steeds Voorwaarts met 180 wandelaars. <-• O (Van onze parlementaire redacteur) Gistermiddag heeft de Tweede Kamer voor de laatste maal in haar oude samenstelling in het openbaar vergaderd. Tevens was het dus de laatste vergadering voor de acht Kamerleden, die zich niet meer beschikbaar hebben gesteld voor de aanvaarding van een nieuw mandaat: de A.R. fractieleider dr. J. Schouten, die 38 jaar lid van de Kamer was, en twee andere A.R.-Kamerleden, de heren C. van den Heuvel en A. Stapelkamp met achtereenvolgens 34 en 10 dienst jaren. Voorts de heren K. Schilthuis (Arb.), 13 jaren, Chr. J. M. Mol (K.V.P.) met 10 jaren, Th. S. J. Hooy (K.V.P.) met 10 dienstjaren, mr. W. F. E. Baron van der Feltz (C.H.) met 10 dienstjaren en prof. dr. W. L. G. Lemaire (ex K.N.P.) met 4 dienstjaren. Dr. J. SCHOUTEN na 38 jaar CHR, v. d. HEUVEL na bijna 34 jaar Kanier in cijfers .4. STAPELKAMP (l.) en mr. \V. F. E. baron v. d. FELTZ beiden na 10 jaar onze nationale vlagen tevens de dnekleui van on~e tsenetux ]anden van het Midden-Oosten partner Luxemburg. In de morgenuren heerste er vi de binnenstad die typische sfeer, welke duidde op feestelijke evenementen. Hier was men bezig een bloemversiering te fatsoenerenginds werd hel het vlaqqedoek rond een levensgroot portret van de Groothertogin van Luxembug recht getrokken en bij het Huis ten Bosch en op het Plein werden door de politie-autoriteiten de laatste voorbereidingen getroffen. 1KLHONDERD MARINIERS, in hun kleurrijke pararle- uniformen. vormden vanmorgen de erewacht voor liet gebouw van de Kon. Roei- en Zeilvereniging ..De Maas", toen de groothertogin van Luxemburg en haar gemaal, in gezelschap van H.M. koningin Juliana aan de eerhaven arriveerden. Duizenden belangstellenden hadden zich langs de route opgesteld .om getuige te zijn van dit koninklijke bezoek, waarbij de Mariniers voor de eerste maal officieel in groot-tenue verschenen. Zowel door de hoge 1 gasten als de dichte massa mensen werden de Mariniers op een enthousiaste wijze begroet. De Marinierskapel speelde dadelijk na aankomst om kwart over elf het Luxemburgse volkslied en daarna inspecteerden de hoge gasten de ere compagnie. Feestelijk Muziek Motregen A Zie verder pagina 2 P.«eutlo-vo|cclpc>t Ernstig ongeval in Den Haag O Rotterdam; Witte de Wilhstraat 30 Telef. 115700 (4 1> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.39—19.30 u.: Te!. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2*b Telefoon 6788" Abonnomontspn,s 52 cent per week. 2.26 per maand" 6,i5 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. ENKELE BUrEN'. eranderljjke bewolking niet op «ie meeste plaatsen enkele huien. Hier en daar niet onweer. Overwegend matige wind. ruimer.«1 naar west. K«ie! weer. Directeur: H. DE ROG ZON EN MAAN 8 juni: 7on op 4.21, onder 20 57 3 53. onder 20 30 maan op E gemeente Bloemendaal is een gemeente waar de liberalen de grootste party zijn. Zulke gemeenten ryn er niet zo veel en het is dus be grijpelijk dat de liberalen hun best doen om daar hun beste beentje voor te zetten. Nu dat gebeurt aan ook. De afdeling B'.oemendaai van de V.V.D. heeft een fraai boekje het licht doen zien en gratis verspreid, waarin de foto's van het merendeel der V.V.D.-kandidatcn pruken en waarin die lijst van kandi daten wordt toegelicht. Wat geschiedt o.m. door een artikel van mevrouw FnhrenfortMeuffels. Daarin trof ons o.m. deze zin: „Wij verenigen m onze rijen: mid denstanders, boeren, vrije beroepen, artiesten, ambtenaren, employes en de beste der arbeiders!" Dat is een merkwaardige zin. Het merkwaardige schuilt hierin dat de V.V.D.-middenstanders, boeren, vrije beroepen, artiesten, ambtenaren en employés onder zijn leden telt, maar dat dat blijkbaar allemaal maar hele gewone en middelmatige mensen zjjn. Althans het artikel vertelt er mets over. Alleen van de arbeiders in de V.V.D. wordt gezegd, dat zij de b e s t e der arbeiders zijn. .--U hebben op de liberale beginselen W en de liberale politiek wel bet eer en ander tegen. Maar we kunnen de zon beat in het water zien schijnen. En het kost ons dan ook helemaal geen moeite om te.v. van de liberale kamerkandidaat, de heer De Hartog (dijkgraaf van de Al- blasserwaard) te getuigen dat hij een fcoer van de bovenste plank is. Maar dat is tot de afdeling Bloemendaa. van dc V.V.D. blijkbaar nog niet in die mate doorgedrongen, dat «dit een ovar- 1 weging in haar toelichting op de libe rale kandidatenlijst uit kan maken. De middenstanders in de V.V.D. zijn blijkbaar ook maar gewone mensen Dat is wel een beetje sneu voor de liberale kandidaat, de heer Cornelissen (eigenaar van een aantal levensmidde- leniaken) en voorzitter van de Alge mene Nederlandse Kruideniersbond en ook voor de heer C. van der Linden (eigenaar van een maatschoenmakerij). Voor de afdeling Bloemendaal van de V.V.D. kan er ook voor de midden standers geen goed woord af. DAT goede woord bleef »Ue«n ge reserveerd voor de arbeklare; de besten der beste arbeiders, staat er in de toelichting op de kandidatenlijst Wy zijn er op uitgegaan om te zien waar die uitblinker» onder de arbeiders dan toch wel op de V.VJD - lijst te vinden zouden zijn. Eerst komt de heer Oud, dan me vrouw Fortanier, dan de heer Kort hals. Dat zijn geen arbeiders. Dan komt de heer Van Leeuwen, oud directeur van de Twentsche Bank- Ook al geen arbeider. We kunnen hen trouwens op het hele lijstje van mid denstanders, boeren, vrije beroepen artiesten, ambtenaren, employés er arbeiders niet thuis brengen. Zou hij nog tot iets hogers behoren? En zwijgt de afdeling Bloemendaal van de V.VJ3. daar bescheidenheidshalve over? Het kan natuurlijk ook zijn dat hij een artiest is, maar daar hebben wij zo geen verstand van natuurlijk. En fin we zijn het hele lijstje nagegaan, lezer, ea we hebben er geen enkele arbeider op aangetroffen. Geen uit blinker, geen beste van de arbeider», maar helemaal geen arbeider. Hele maal net niks. En daarom vinden wij bet zo merk waardig dat in dit schriftuur ter on dersteuning van de V.VJD.-kandida ten! ijst zo prat gegaan wordt op die besten der arbeiders, die zij in haar rijen verenigt. Want die hebben ze dan knap weten weg te moffelen. De behandelende medici hebben Z.K.H. Prins Bernhard toestemming gegeven om donderdag a.s de lunch jn het huis Ten Bosch en vrijdag a.s. bet resterende gedeelte van het pro gramma van het bezoek van H.K.H ST00tberiogin van Luxemburg en Z.K.H Prins Felix mede te ma ken. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dr. J. Schouten zat voor 't laatst in de Kamer j II reeds kort na zijn optreden ingetrok ken en slechts 10 later. Er werden 16 interpellaties gehouden en 81 moties i van orde behandeld. Het aantal schrif- j telijk gestelde vragen bedroog 546. tegenover slechts 81 mondelinge. De president van de Tweede Ka- Tot «*n met 3 mei van dit jaar werden mer, dr. L- W. G. Kortenhorst gaf in 13331 bladzijden der handelingen door Ipfipn van rik* rtonn a on vin da L o de afscheidsrede, die hij na afhande- ling van de agenda hieid, op voor treffelijke wijze weer wat de Kamer, die deze rede staande aanhoorde, in haar laatste openbare vergadering gevoelde. Wanneer het ogenblik aangebroken is. aldus dr. Kortenhorst, om te be sluiten zich vrijwillig terug te trekken uit de moeilijk te omschrijven sfeer, die het Kamerwerk omgeeft, dan moe ten zij. die na rijpe overweging heen gaan, dit wel aanvoelen als een breuk in een rijk en bewogen bestaan. Er behoort geen geringe moed toe om deze beslissing te nemen. Zij die ach terblijven wensen hun. die uit dit ge bouw voor goed vertrekken. een wel verdiende rust toe en verbinden daar aan hun betuiging van oprechte dank baarheid voor hetgeen de scheldenden voor onze gezamenlijke arbeid en voor ons persoonlijk hebben betekend. Hoe verschillend hun gaven en hun piestaties zijn geweest, de heer Kor tenhorst verzekerde de scheidende Ka merleden. dat zij elk op hun tenein zich trouwe leden der Slaten-Generaa! hebben getoond. Wij zijn hun daar dank voor verschuldigd en wij spre ken dit openlijk uit, ook al zijn wij ons ervan bewust, dat zij geen erkente lijkheid verlangen. Dr. Kortenhorst verklaarde tenslotte, dat d<_ acht ver trekkende Kamerleden in aller herin nering zullen voortleven als loyale eolleguem. „Dat het hun welga. Dat is ons aller wens", aldus besloot dr. Kortenhorst. De gehele Kamer ap- plaudiseerde. a Dr. Kortenhoist gaf vervolgens een opsomming van de werkzaamheden van de Kamer in de verstreken vierjarige parlementaire perioden. De Kamer be handelde in totaal 1114 wetsontwerpen. Het is tekenend voor de in het alge meen gesproken goede samenwerking tussen regering en Kamer, dat slechts 30 maal over een wetsontwerp hoofde lijk moest worden gestemd en dat' slechts eenmaal eon wetsontwerp geenj meerderheid in dit college kon ver- j werven. Dat ene wetsontwerp was de 1 huurwet. In 21 gevallen trok het thans! nog aan het bewind zijnde kabinet wets ontwerpen in, doch daarvan werden er leden van de regering en van de Ka mer met de verslagen der gehouden redevoeringen gevuld. De Kamer kwam 358 maal in dagver gadering en 112 maal m avondverga dering bijeen. Slechts eenmaal kon de vergadering wegens het ontbreken van het quorum niet op tijd beginnen. Dr. Kortenhorst besloot zijn rede met de hoop uit te spreken, dat de nieuwe Kamer, die volgende week wordt geko zen. het beeld te zien zal geven van een Tweede Kamer, die de goede traditie zal hoog houden van een constructieve samenwerking in het belang van ons dierbaar vaderland. Nadat de voorzitter was uitgesproken, drukte dr. J. Schouten hem de hand ten afscheid. Vooral voor de A.R.-Kamer fractie was dit een ontroerend moment. Uit het feit, dat zovele Kamerleden af scheid kwamen nemen van de heer Schouten, bleek wel dat de A.R.-fraetie- leider vele vrienden in de Kamer ach terlaat. Dr. Antoon Sang- A. Jang heeft zijn ontslag ingediend als leider van de pro gressieve katholieke partij, die de lei ding heeft ia de Surinaamse coalitie-re gering. De heer Jang verklaarde, dat hij niet langer de verantwoordelijkheid wenste te dragen voor het verlies van de on afhankelijkheid van zijn partij als lid van het verenigd front. Indien ten gevolge van deze ontslag aanvrage de progressieve partij de re gering verlaat, zal deze de meerderheid in de volksvertegenwoordiging kwijtra ken. Dit zou dan een nieuwe algemene verkiezing als consequentie kunnen heb ben. '4M-AN «.Vo: (Van onze Haagse redacteur) Van het bezoek van de Grootherto gin en de Prins van Luxemburg gis teren aan Den Haag, was weinig op hef gemaakt. Strikt genomen gold het een kort verblijf op de Luxemburgse ambassade waar voor de vorstelijke gasten een diner was aangericht. Maar Den Haag had niets nagelaten om de vreugde over dit bezoek te ac centueren Daarom reden de vorstelijke bezoekers gisteravond iangs een aantrek kelijke, feestelijk versierde en verlichte route door de residentie, oprecht doch beheerst begroet door vele Hagenaars. Dit was de eerste kennismaking. Er was muziek in de stad en naarmate de uren vorderden werd het gezellig druk in de binnenstad. Maar vandaag, donderdag, zal er beter gelegenheid zijn voor dé inwoners van de Hofstad om hun mede leven te betuigen. Het verblijf van enige uren op de Luxemburgse ambassade droeg een be sloten karakter. Giurnnontl ic/ril op He Luxemburgse nmhasxotle tr Dm Hang pen galadiner SPgei ph. Groothertogin Charlotte en prins Felix hnonten op de stoep run de rrm hm.slide H.M. koningin Juliitna begroeten. P Terschelling is een filmonder*, neming bezig een rolprent te ver vaardigen over net levei op dit eiland Zulks mede naa. aanleiding van eec scheepsramp, die daar onlangs heefi plaatsgevonden Deze filmonderneming heeft thant huis aan huis een Damfiet verspreid waarin de bev king wordt verzochi a.s zondagmori <m om tien uur naat het strand te komen om aan enkele oefeningen met reddingboten de nodi ge „luister" bij te zetten. De burgemeester van het eiland, di« tot de P.v.d.A. behoort, heeft het nut tig geoordeeld zijnerzijds de oproer van een aanbeveling te voorzien en daarin zelfs van zijn ..goedkeuring en sympathie" te spreken. Zowel het een als het ander keuren' wij scherp af. Het lijkt ons volkomen overbodig, dat een dergelijke gebeur tenis zich op zondagmorgen moet af spelen en wij vragen ons af of de film onderneming niet in strijd komt mei artikel 6 van de Zondagswet. Dat de burgemeester van het eiland het oorbaar acht de bevolking van het eiland ertoe op te wekken aan hel verzoek van de filmonderneming ge volg te geven, achten wij ronduit ont stellend en bedroevend. r Vier Cypriotische terroristen hebben een Engelse leraar doodgeschoten, na dat deze op school was aangekomen om zijn leerlingen eindexamen af te nemen. De leraar, Thomas Milrea. trok een revolver te voorschijn en schoot terug, maar viel toen dodelijk gewond neer on der het oog van zijn leerlingen. De re bellen ontsnapten in het volle daglicht. (Van onze Haagse redacteur) j Franse kabinet heeft gisteren be- 7FR WAPPERDE vandaaa in de Hofstad het rood, ivit en b la uw, t sloten een verbod op te leggen aan de Vir,n. unirunw y mit nv-e> RpupIut- h'erzendlnR van lichte wapens naar alle UAD WOENSDAGAVOND de Resi- Li Al1 Oiu half tinuilf hegaven hel Luxemburgse l' orMetijk Paar en koningin Juliana zich nan boord ran de „Prinsrxsephmt"-. voor het maken i tin -ren rondt vort door de havens. Klassiek. Ex-president Truman van °e v.s. heeft maandag in Salzburg een sonate van Mozart gespeeld op een Piano, die eens door de componist zelf gebruikt. De Bilt, donderdag 10 uur: ..Kort na het passeren van New-Found- i 'S ee-n daar aanwezige depressie in diepte toegenomen. Als gevolg «ejyan komt op de Westelijke oceaan- ?o de hogere delen van de atmos feer thans een krachtige warme lucht- tot ontwikkeling, waardoor subtropische luchtmassa's in de richting )an IJsland worden gevoerd. Hiermede F verband staat de vorming van een fraentige lug van hoge druk ten Wes- 1 X?.° de Britse eilanden en de snelle opvulling van een bij Noord Ierland gelegen depressie. De afgelopen nacht trok het front van eeze depressie vrijwel zonder neerslag over het grootste deel van Nederland, boven West-Frankrijk en het Kanaal swam een randsioring van de Ierse de- Pressie tot ontwikkeling. Deze zal met fitikele buien ons land passeren, Daar na gaat de wind naar Zuidwest tot West Wnen en zal polair# lucht Nederland wnr.enstromen. dentie reeds een kort bezoek ge had van het Luxemburgse vorsten paar, toen het op de Luxemburgse ambassade aanzat aan een onze Ko ningin aangeboden diner, vandaag droeg de hernieuwde kennismaking met Den Haag een officieel karakter de Prins van Luxemburg Het programma was niet zo ver-.z.K.H. de Pnns der Nederlanden, moeiend voor de hoge gasten als dat Het werd een blijde en feestelijke van gisteren. Nadat de Groothertogin tocht van uit het Huis Ten Bosch naar j Rotterdam het Mauntshuis. Dwais door de binnen- en de Prins vanmorgen m_Kotleraam stad men naar het Binnenhof. tuig, een escadron bereden rijkspolitie onder commando van de majoor der rijkspolitie jhr. B. W. F. de Beaufort, een koninklijk rijtuig, bespannen met vier van dc zadel bereden paarden, waarin H.K.H. de Groothertogin en H.M. de Koningin. Daarachter volgde een ko ninklijk rijtuig, bespannen met vier van» den zadel bereden paarden. Dit werd bekendgemaakt door de Franse minister van Buitenlandse Za ken. Christian Pineau. De minister was dinsdag in de Natio nale Vergadering „onder vuur geno men" door leden die wensten te weten of lichte wapens, welke naar de Arabi sche landen verscheept worden, in han den van nationalisten in-Algerije komen. Het verbod is van toepassing op het hele Midden-Oosten behalve Israël. Het gezelschap tons een half uur tevoren uit Gouda vertrokken. Toen de stoel de grens van Rotterdam over- schreed bij Terbregge werden de bui tenlandse vorsten luicle toegejuicht door de bewoners in dat gedeelte van de Maasstad. Snel ging het daarop vm de Plaszoom, Oostzeedijk. Groenen- daal. Schiedainsedijk. Westzecdijk en Scheepstimmer manslaan naar de Vcerdam. In de Scheepstimmer manslaan had het personeel van de daar gevestigde kantoten voor een bijzondere verras sing gezorgd. Op het ogenblik, dat de hofauto's in deze straat reden, daalde een dichte regen van confetti op de glanzende wagens neer. Voor het gebouw van „De Maas" wer- waarin en waren ontvangen, arriveerden zij on geveer om een uur in Den Haag. Duizenden Hagenaars bereidden de elegante Groothertogin en de gemoe-' delijke, vriendelijk lachende Prins een hartelijk welkom. Hier geen ruige straaljagers of saluutschoten, zoals i>' Amsterdam maar een rustige, chrr-' mante en tegelijk stijlvolle onivunf St. zo goed passend bij de hoogtepurv en van deze dag: Een noenmaal m de witte eetzaal in het Huis ten Bosch,' en een bezoek aan het pittoreske Mauritshuis met zijn kunstschatten. Velen bleven in dit middaguur in de omgeving van het Huis Ten Bosch, tn afwachting van de tocht, die de vorste lijke bezoekers "s middafs zouden ma ken naar het Mauntshuis, te ongeveer kwart voor drie vertrok de stoet, die als volgt was samengesteld: De hoofdcom missaris van politie J. H. A. K. Gual- therie van Wcczel, te paard, de burge meester, mr. F. M. A. Schokking in rij- Duizenden hadden zich langs de weg opgesteld. Bijzonder groot was de belangstelling bij het Huis gten Posch en in de Haagse binnenstad Het feestelijke karakter van deze rij toer werd nog verhoogd door een viei- tnl muziekkorpsen, die hun vrolijkt klanken lieten horen toen dc velen in afwachting waren van het voorbijtrek ken van de stoet en ook op het ogen blik, dat deze passeerde. Bij aankomst aan het Mauritshuis, werden dc vorstelijke bezoekers het hek ontvangen door de burgemces- IVan onze Haagse redacteur) Het Bedrijfschap voor het Slagersbe- drijf heeft besloten het produktschap en eventueel de regering te verzoeken, te export van fijn vlees naar Frankrijk n andere anden stop te zetten. Dit besluit is gevallen in de heden ehouden vergadeing van het Bedrijf- chap, in het gebouw van de Sociaal xonomische Raad te Den Haag. Een veelheid van meningen maakte stemming noodzakelijk. De uitslag luidde negen voor en acht tegen. men verwachten, dat meet* runderen op de Nederlandse markt zulten wor den aangevo(>i*d. Het risico van enkele weken afwach ten moeten we aanvaarden, zei de voor zitter. Enkele sprekers meenden, dat stop zetten van de export een gevaarlijk middel is, terwijl onder meer als een bedenkelijk feit werd gememoreerd, dat die export tussen 21 cn 26 mei 267 i ton meer heeft bedragen. J Gevreesd word ook dat dc consument 1 /ich zal afwenden \an het vlees en van- j wege de duurte vis en eieren zal gaan den de hoge bezoekers begroet door dc commissaris van de Koningin in do provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum. de Kamerheer in Bui tengewone Dienst van H.M. de Koningin, mi*. K. P. van der Mandele en de heer P. J. van der Giessen, voorzitter van dc Kon. Roei- en Zeilvereniging „De Maas" In het clubgebouw van „De Maas" boden Louise Caroline van den Bergh en Arie Cornelis van der Giessen de groothertogin en de koningin bloemen aan In het gebouw stelde de burge meester van Rotterdam een aantal hoge autoriteiten aan de vorsten voor. Tegen half twaalf vertrok de „Prin- scsseplaat" met de hoge gasten aan boord uit de Veerhaven voor een rond vaart door de havens. Op dat tijdstip daalde een miezerige motregen uit de loodgrijze lucht en enige ogenblikken later stroomde de regen in alle hevig heid. Bezwaarlijk konden de bezoe kers zich op de dekken van het schip begeven en bij aankomst in dc Maas haven, moesten de parapluies te voor schijn komen om de.groothertogin en de koningin tegen de stromende regen te besehermen. Het publiek had echter dit slechte weer getrotseeid en honderden hadden er graag ecu nat pak voor over om de vorsten bij het vertrek van «e Mans haven te aanschouwen. Hartelijk wuifde de groothertogin naar de juichende me nigte. Daarna verdween de stoet m de richting van Den Haag. «i»i j De Fianse premier, Guy Mollof, heeft tsnuis. Eedci- had de voorzit Lei* de hoor r N - T L7V v,u-v Lionel, neen buiten Burger een overzicht gegeven van Je P'cferei'en' Mon sl^IdT de consumptie!^ Nationale Vergadering verteld, dat situatie op de markt en dHe moSük® ^D..uWrine m plaati> va" bAer tot vel'bi,ldl ter van Den Haag, mr. F. SI. A. Schok- jieden oCOppercji te weten expoitbeper- kmg en wethouder C. H. P. IV, van den )unS- meer mvooer of nog enkele weken Oever. Op het voorplein van het mu- afwachten Spreker was van mening, dat de toe stand anders, d.w.z. beter ligt dan vijf weken geleden, al gaf hij toe, dat de vleesprijzen nu wel zeer hoog zijn. Ik kan niet beoordelen, zei de heer Burger, of die prijzen buiten het bereik van de consument liggen, maar ik ben van me ning. dat ze een tijelijk karakter heb seum stelde burgemeester Schokking aan dc Koningin en aan de Grootherto gin achtereenvolgens zijn echtgenote, mevr. Schokking, de overige leden van het dagelijks bestuur van dc gemeente, de fractievoorzitters en d egouverncur D. C. der Residentie, luit.-generaal Buurman van Vreeden, woor. voorbeeld. Zoals gezegd moest uit deze veelheid van meningen een conclusie worden getokken on bleek dit met mogelijk zonder oofdehjkc stemming. De voor zitter werd aangewezen als gedelegeer de in het S.V.O.-bestuur. het pluimvee van de landbou- zijn plannen voor de ouderriomsvoorzie nmg De stemming zal vrijdagochtend worden cehouden» Moliet maakte zijn besluit bekend toen de commissie van financiën uit de kamer zijn plannen verworpen had. De uitslag van *de stemming in de com missie was 1919. maar dat betekende- verwerping. Aanvaarding in tweede lezing door de Onder - - w er B. te Vorden is pseurio-vocelpest i Nationale Vergadering is nod ie omdaf ben* Over twee weken zal het markt- geconstateerd. Maatregelen om uitbrei-'de Senaat op 30 beeld heel anders zijn dan nu en kan Iding te voorkomen zijn genomen t heeft afgewezen. mei het wetsontwerp Vanmiddag omstreeks 1 uur is op de Laan van Meerdervoort fiabij de Rozenstraat te Den Haag een ernstig ongeval gebeurd, waarbij een meisje gedood werd, terwijl een ander zware verwondingen opliep. Twee meisjes van ongeveer 7 jaar oud staken onvoorzichtig de rijbaan over en letten niet op het verkeer; waardoor zij gegrepen wer den door een tramwagen van lijn 14. Zij kwamen midden onder de tram terecht. Om de twee slacht offertjes te bevrijden moest de tramwagen opgevijzeld worden. Eén van de kinderen bleek op slag - te zijn gedood. Het andere kind werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De identiteit van de kinderen kon niet onmid dellijk vastgesteld worden. Ir. C. Staf, Nederlands minister van Oorlog en van Marine heeft uit zijn naam en uit die van de staatssecretaris van Marine een geiukwenstelegram go- zonden aan de Belgische zeemacht, die heden de 10de verjaring van haar stich- ging viert. Scholen en verenigingen gaan bij de vierde Haagse Troitw- wandelmars, welke op zaterdag middag 16 juni gelopen wordt, vooraan. Zo zou hel zijn, als de starttijdm vastgesteld werden in volgorde van binnenkomsten niet met het oog op de te lopen afstanden. Thans, nog meer dan een week voor de wandeldag, komen de meeste aanmeldingen van groa- pen en scholen. De Groen van Prinstererschool uit Delft, met 45 jongens en meisjes, was de eerste school, die inschreef, ge volgd door de Pieter van der Plasschool uit Wateringen met enkele groepen. En wat te zeg gen van de christelijke wandel- sportvereniging „Steeds Voor waarts'-, die reeds nu de komst van 180 man aanmeldde, of van de CJMV „Belgisch Park" te Scheveningen, die inschrijfbiljet- ten aanvroeg met ruimte voor 45 namen? De stroom van individuele wandelaars moet nog op gang -t komen. Maar ook voor hen geldt; na 11 juni wordt het inschrijf:. geld met 10 cents verhoogd. Aan 1 alle kantoren van Trouw kan/.1 men zich aanmelden, tegen beta, ling van ƒ0,50, 0.75 of 1,—.1 Het kan ook geschieden postwissel of giro. per

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1