l Vreemde bokke- sprongen V erslagenkeid in Washington NIEUWE SPANNING IN V.S. Weer bouwvakarbeiders in Rotterdam in Nog geen afgerond loonakkoord Bouwbedrijf eens over serieuze verhoging Bidden en werken H' van rijzen Groothertogin en Prins per Dakota vertrokken Met Trouw door! bos en duin K Operatie geslaagd Nasser zeker van presidentschap Navergaderingin„Odeon" Vandaag overleg met werkgevers Stopzetting export nog niet nodig geacht Eenzijdige vraag fijnere soorten Luxemburgs bezoek ten einde W eeroverzicht Prins Bernhard naar Stockholm ZATERDAG 9 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3403 D Bonafide vakbonden doen niet mee VERLOREN STEMMEN Salarisoverleg op 19 juni hervat NOG ÉÉN WEEK I O P RESIDENT Eisenhower, die gisteren inct een ontsteking aan de j dunne darm onmiddellijk in het ziekenhuis moest worden op- i genomen, is vanmorgen vroeg geopereerd. Dertien artsen, die naar j het Witte Huis ontboden waren om advies uit te brengen, besloten vanmorgen vroeg tot een operatie over te gaan, nadat de derde roentgen-foto, welke na de aanval van buikkrampen was genomen, had aangetoond, dat de president last had van een verstopping in het lager gelegen deel van de ingewanden. Naar de perschef van Eisenhower, James Hagerty, mededeelde, zou de operatie worden uitgevoerd door vier chirurgen, welke zouden worden bijgestaan door twee artsen. De president is opgenomen in het Legerhospitaal Washington. Eisenhower De woordvoerder van liet Witte Huis. Hagerty. deelde vanmorgen mee, dat de operatie niet succes is bekroond en dat de president in uitstekende conditie de ope ratiezaal heeft verlaten. Verslagenheid De arbeiders hebben, als reactie op het communiqué van de werk gevers- en werknemersorganisa ties, niet slechts een negatief besluit genomen. De uit hen ge vormde contact-commissie, wil poging enin het werk stellen, vandaag een onderhoud te krijgen met de Raad van Bestuur voor het Bouwbedrijf en met de Rot terdamse werkgevers. Maandag ochtend zal men weer samenko men, teneinde de situatie nogmaals onder de loep te nemen. Radicaal Reacties ,|M M rET is morgen dag de laatste zon- voor de verkiezingen. Dat. moet allen wat te zeggen hebben Overal in het land is de laat ste weken met man en macht gewerkt om het resultaat zo goed mogelijk te doen zijn. Het gaat om belangrijke din gen. Het behGud van de Christe lijke grondslagen van ons volks leven is in het geding. Nu is al ons werken tevergeefs, als daar bij het gebed zou worden verge ten. De bede ga omhoog, vooral en juist ook in de samenkomsten der gemeente, dat God al onze inspanning met zijn zegen be- krone. „Dat nooit uw zegen van ons wijk die maakt alleen ons blij en rijk." e (Van een onzer verslaggevers) Het bestuur van het Produkt- schap voor Vee en Vlees heeft besloten geen maatregelen te treffen voor de beperking van de export van rundvlees. Ook de invoer van bevroren of vers vlees zal niet verminderd worden. De verwachting is, dat binnen kort de prijzen van het rundvlees zullen dalen, doordat grotere hoe veelheden voor de consumptie beschikbaar komen. ge en oncontroleerbare verhalen en iedereen krijgt de schuld behalve hij zelf. Erewacht Afscheid Prijzen dalen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 11570G (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicnst abonnementen 18.30-19,30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendicnst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Ttotu^ Weersverwachting, geldig tot zondagavond. VERANDERLIJKE BEWOLKING. Veranderlijke bewolking niet plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige, langs de Waddenkust tijdelijke vrU krachtige wind tussen noord en noordoost. De zelfde temperaturen of iets hógere. Directeur: H. DE RUIG ZON* EN MAAN' 10 juni: zon op 4.20, onder 20.58; maan op 6.06. onder 22.22. 11 juni: zon op 4.20 onder 20.59, maan op 7.27. onder 22.58. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT MINISTER Mansholt heeft het op verkiezingsvergaderingen te kwaad met het .nelkprijsbeleid Dat is te begrijpen, wam daarbij loopt het niet zo goed als men we! zou wensen. Hoogst merkwaardig en hoogst be denkelijk is echter ae wijze waarop de heer Mansholt zich uit zijn netelige po sitie op die verkiezingsvergaderingen probeert te redden Wij hebben hier voor ons een twee tal verslagen uit de „Friese Koerier" van een vergadering te Donkerbroek, waar de heer Mansholl het woord voerde. Merkwaardig is aat de minister in één rede niet minder dan drie ver schillende personen ot instanties ver- antwoordelijk stelde voor het melk- j beleid, waarover hii aangevallen i werd. Eerst gaf hij het Landbouwschap de schuld, omdat dit zou hebben verhin derd dat er overgegaan kon worden tot een ander stelsel. Daarna op een hem gestelde vraag gaf hij te kennen zelf verant woordelijk te zijn voor de melkprijs- garantie, maar. zo voegde hij -eraan toe, iedere prijsvaststelling is een be slissing, die het gehele Kabinet neemt en waarvoor dan ook het hele Kabi net verantwoordelijk Ir. En weer een ogenblik later wordt de schuld weer op een ander gelegd, til. op minister Zijlstra. Een hogere middenprijs voor de melk is door de regering in haar geheel afgewezen, omdat zij niet haar consequenties „niet paste in het zg». prijsstabill- satiébeleid van minister Zijlstra". —.N als klap op de vuurpijl komt p. er dan een aanval op het prijssta- bilisatiebcleid van minister Zijlstra. Als er door de minister van Eco nomische Zaken werkelijk gestreefd 9.52 uur Nederlandse tüd. Hagerty noem President: Eisenhower heden geopereerd De operatic duurde van 7.59 uur tot werd naar prijsstabilisatie. dan zou hij ervoor moeten zorgen, dat in al die bedrijfstakken, waar zeer grote win sten worden gemaakt, het prijsniveau daalt." WIJ noemden deze wijze van doen van de heer Mansholt merkwaar dig en bedenkelijk. Merkwaardig omdat de minister zich nu eens verschuilt achter het Landbouwschap, dan weer achter ei Kabinet als geheel en dan weer ach ter wat hij noemt het zgn. prij «stabi lisatiebeleid van minister Zijlstra. Merkwaardig ook, omdat hij als het zijn eigen beleid raakt, zich verschuilt achter het Kabinet en er de nadruk op legt, dat de prijspolitiek Kabinetspoli- tiek is, maar als hij het over het prijsbeleid van de heer Zijlstra heeft, dan kritiseert hij dat beleid, dan ver bindt hij dat aan de naam van die minister, en dan komt er ineens geen Kablnetspolitiek meer bij te pas. Iedereen weet overigens dat ook dit prijsbeleid Kabinetsbeleid is en dat de heer Mansholt als zodanig ook voor dat beleid de verantwoordelijkheid draagt. Bedenkelijk is deze manier van doen, omdat de heer Mansholt met twee ma ten meet al naar dat het over hem zelf of de heer Zijlstra gaat, omdat hij probeert aan zijn eigen verantwoor delijkheid voor het melkprijsbeleid te ontkomen, omdat hij voor ons oncon troleerbare verhalen doet over wat er m de ministerraad heelt plaatsge vonden, hetgeen niet behoorlijk is, en omdat hij het Kabinetsbeleid inzake lonen en prijzen, waar bij zelf mee verantwoordelijk voo.- is, denigrerend betitelt als het zgn. prijsstabilisatiebe- leid van minister Zijlstra. de de toestand bevredigend" van ót patiënt „zeer Kolonel Nasser, de Egyptische premier, is door de revolutionaire raad benoemd tot enige kandidaat voor de presidents verkiezingen van 23 juni, De toestand van de president is niet kritiek te noemen, aldus de perschef, er zijn dan ook nog geen maatregelen genomen om hem tc vervangen. In antwoord op vragen zei Hagcr.ty, dat hij de doktoren nooit van kanker heeft boren spreken. De term onderzoekingsoperatie- om schreef hij als volgt: ..De oorzaak van de verstopping opsporen en deze oor zaak wegnemen". Het besluit cm te opereren kwam on geveer 25 uur. nadat de president in zijn kamer in het witte huis ziek was geworden. Vrijdagmiddag werd de patiënt, met een ambulance-auto naar het hospitaal gebracht, dat zeven km van het' Witte Huis ligt. De bevelvoerende generaal van het hospitaal, dr. Leonard Heatoa. voert met drie andere chirurgen de operatie uit. Deze drie zijn: dr. Ir ad or Ravdin. hoogleraar in de O.iirurgic aan de medi sche faculteit var, de universiteit van Pennsylvania te Philadelphia, dr. Ro bert Gaits, het hoofd van de afdeling Chirurgie van het Walter Reed hospitaal, en dr. Max Smith, de rechterhand van dr. Gants. i Eisenhowers ziekte Heeft in de V. S. grote versla-genheid gewekt. In parti culiere gesprekken uit men grote be zorgdheid, o-mdat het algemeen bekend is dat een operatie op een hartpatiënt ernstige gevolgen kan hebben. Een onderwerp voor speculaties is Het feit, dat juist vrijdag Eisenhowers broer, dr. Milton Eisenhower, afgetreden is als president van de universiteit van Pennsylvania., E heer Mansholt heeft altijd de naam gehad van een man van stavast te zijn. Daar blijkt hier niets van. Als de heer Mansholt tegen het prijs beleid van minister Zijlstra was, had hij kunnen zeggen: Dat kan ik niet voor mijn rekening nemen en als het Kabinet het in meerderheid wel wil, ga ik weg. Dan was hij nu vrij om te opponeren. Zo hard als hij maar kon. Maar" dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft dat prijsbeleid geslikt en het mee voor zijn verantwoordelijkheid genomen. Maai dan kan hij nu de heer Zijlstra niet aanvallen Want dan verdoezelt hij dat hij dat beleid mede aanvaard heeft. EN wat het melkprijsbeleid betreft, de beer Mansholt is nu tien ja- ten minister van Landbouw En alles wat er aan goeds geweest is in de land bouwpolitiek dat danker we aan mi nister Mansholt! Maar nauwelijks gaat er iets mis of het lijkt wel of er geen flinke minis ter van Landbouw meer is. Ja, dan Is er bijna helemaal geen minister van Landbouw. Dan heeft het Landbouw schap de schuld op het Kabinet als ge heel of het lelijke, jonge eendje, ge naamd Zijlstra. Als de heer Mansholt zich als een kerel had willen gedragen, dan had hij moeten zeggen: Dat land bouwschap doet het verkeerd en die Zijlstra doet het verkeerd en dat Ka binet doet het verkeerd door dat alle maal maar te slikken. Ik weet hoe een goed melkprijsbeleid eruit moet zien: ik vind wat er nu gebeurt mis en daarom treed ik af. En dan had hij nu recht van spreken gehad. Maar dat alles zei de heer Mansholt niet en dat deed hij niet. Hij houdt nu innerlijk tegenstrijdi- Vanmorgen is op tal van bouwwerken in Rotterdam het werk neerge legd. Op een vergadering welke gisteravond in Odeon werd gehouden en waar ongeveer 2000 van de 12.000 Rotterdamse bouwvakarbeiders aanwezig waren, werd besloten vandaag niet aan het werk te gaan. De bonafide vakbonden hebben zich opnieuw van de actie gedistan- cieerd en hun leden aangeraden aan het werk te blijven. De loononderhan delingen met de werkgevers lopen nog steeds en het heeft geen zin deze loononderhandelingen, die ongetwijfeld resultaten zullen afwerpen, op het spel te zetten voor een klein onmiddellijk voordeel. De actie van de Rotterdamse arbeiders wordt geleid door communis tische en links-socialistische arbeiders, met steun van de Eenheidsvakcen- trale en het Onafhankelijk Verbond van ^Vakverenigingen. De voorzitter van de contact-commis sie, de heer A. Geurtsea betoogde in zijn openingswoord tijdens de bijeen komst in „Odeon", dat de bonafide vak bonden weinig hebben bereikt. De be stuurders zouden het milieu van de bouwvakken zijn ontgroeid. De heer Geurtsen verklaarde, dat de contact commissie rekende op de steun van het ganse Nederlandse volk. De heer Van Til verklaarde voorts, dat dinsdag 5 juni dc Rotterdamse con tact-commissie in Den Haag heeft ver gaderd met soortgenoten uit ar.üerc plaatsen. „Als Rotterdam tot actie over gaat, staan wij erachter", dat hebben, volgens de secretaris, „de anderen" in Den Haag gezegd. Verscheidene arbeiders uit de zaal be traden vervolgens het podium, om hun mening over de situatie te uiten in meer of minder opzwepende bewoordin gen. Dr. Eisenhower verklaarde dat zijn aftreden slechts persoonlijke redenen heeft en dat hij zijn besluit reeds een maand geleden had genomen en dat het geen enkele strekking heeft op de ziekte van zijn broer. Vele Amerikanen ge loven echter, dat, indien president 'Eisenhower zich om gezondheidsredenen zou moeten terugtrekken zijn broer een rol in dc politiek van de republikeinse partij zou kunnen gaan spelen, omdat de naam ..Eisenhower" nu eenmaal een grote trekkracht heeft verworven. Tass gaf slechts de bekende feiten, zonder enig commentaar. Alle Franse bladen, van uiterst rechts tot de communistische Humanité gaven het nieuws van Eisenhowers ziekte met grote koppen op dc- voorpagina. Vroege edities van drie bladen in de Italiaanse hoofdstad wijzen met onge rustheid op het feit dat de symptomen van Eisenhowers ziekte dezelfde zijn als die van september van het vorig jaar. toen er een hartaanval op volgde. Bij de Britse bladen, die alle een hoofdplaats aan het nieuws van Eisen howers ziekte gaven, zegt de Manches ter Guardian dat als de president her kozen wordt, een golf van onrust over de wereld zal gaan iedere keer dat .hij ziek wordt.- De linkse Daily Mirror be steed een gehele voorpagina aan een hoofdartikel waarin gezegd wordt dat Eisenhower, „in zijn eigen, belang en in dat van het Westen," zich niet her kiesbaar moet stellen. De president is in de nacht van donderdag op vrijdag ziek géworden. Donderdagavond had- Eisenhower het jaarlijkse dinervan de persfo tografen van hel Witte Huis bijgc woond. Hij -was in een uitstekende stemming en maakte zelfs nog grapjes met de filmkomiek Bop Hope, die de avond was komen op luisteren. De president ging om elf uur weg en 's nachts om twee uur werd hij wakker doordat zfjn maag niet in orde was. Eisenhower zou zich overigens „prima" gevoeld hebben en zich niet in het minst bezorgd maken. (lij zou enige malen opnieuw ingeslapen en wakker geworden zijn, waarop gisterochtend zijn lijfarts, generaal- majoor dr. Howard Snyder, ontbo den werd. Dezer dagen hebben, zoals gemeld, ongeveer 2000 demonstranten te Havre geprobeerd Franse reservis- politieagenten ten te beletten verder te reizen naar Algerije. Toen dc politie verscheen werd er verwoed gevochten. Talrijke iverden gewond. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het bouwbedrijf zijn het tijdens de gisteren voortgezette loononderhandelingen eens geworden over een „verder gaande serieuze verhoging van de basisionen, mede om bierdoor orde te scheppen op het gebied van de Ionen in het bouwbedrijf". In een gezamenlijk uitgegeven communiqué wordt gezegd, dat zo spoedig mogelijk een afgerond voorstel aan de betreffende overheidsinstanties zal worden voorgelegd. Zoals bekend is, werd op 28 mei een voorlopige overeenstemming bereikt over een verhoging van de uurlonen met 3%. Tevens werd toen overeengekomen de uitkerin gen van het risicofonds een onbe perkte duur te geven en bovendien het bedrag der uitkeringen meer in overeenstemming te brengen met het door vorstverlet gederfde loon. Tijdens de gisteren voortgezette onderhandelingen werd overeenstem ming bereikt over verhoging van de uïtkeringsnormen ingevolge de Ziekte wet en de wachtgeld- en werkloös- heidsverzekering, ten einde ook deze meer in overeenstemming te brengen met het gederfde loon. Tevens is be sloten het aantal wacbtdagen bij ziekte tot een minimum te beperken en uit kering over de wachtperiode reeds te doen geschieden bij kortstondige ziektegevallen De uitkering aan vorstwerklozen,. die niet in aanmerking komen voor een uitkering uit het risicofonds zul len worden aangepast aan de uitke ringsnormen van genoemd fonds. Na gegaan zal worden of ook de uitkerin- .gen op grond van de Ongevallenwet EEN partij die beneden de kiesde ler blijft, komt voor een zetel in de Tweede Kamer niet in aanmerking. Bij de stembus van 1952 konden op deze wijze 100.001) stemmen niet tot gelding worden gebracht. Zij werden uitgebracht op partijen, die niet aan bod kwamen. Bij sommigen schijnt thans de op vatting te leven, dat de kleinepar tijen wel aan hun trek kunnen ko men, zodra de uitbreiding van da. Tweede Kamer aan de orde komt. Dat is niet het geval. De partijen, die volgende week de kiesdeler niet halen, komen ook niet in aanmerking voor een van de 50 zetels waarmee d» Kamer straks wordt uitgebreid. Wij vestigen nierop de aandacht, op dat niemand hierover in het onzekere verkere. kunnen worden aangevuld. De vertegenwoordigers der werkge vers- en werknemersorganisaties zyn overeengekomen genoemde verbete ringen in te voeren, zodra goedkeuring van de overheid is verkregen. en pols van dpresi- goed. Eisenhower had Bloeddruk dent waren geen koorts. Later werd de geneesheet-direc- teur van het Walter Reei-hospitaal door dr. Snyder in consult geroe pen. Beide medici onderzochten Eisenhower en constateerden eer, ontsteking aan het onderste deï van de dunne darm. De president kreeg een aderinspuiting met dex trose. Er is geen vermoeden van voedselvergiftiging. Dacht de heer Mansholt dat de kie zers hem niet in de gaten hebben? H, K. H. Groothertogin Charlotte en Z. K. H. prins Felix van Luxemburg zijn gistermiddag, na een verblijf van ruim drie dagen in ons land, met een Dakota van het vliegveld Soesterberg naar Luxemburg vertrokken. Om drie uur verlieten de hoge gasten het paleis Soestdijk, H.M, de Koningin. Z.K.H. prins Bernhard en H.K.H. prinses Beatrix vergezelden hen vervolgens naar Soesterberg, waar bij aankomst het muziekkorps van de Koninklijke Lucht macht 't Luxemburgse volkslied speelde. De vorsten werden hier begroet door de minister van Oorlog, *ir. C. Staf, de chef van de luchtmacht luit.-generaal waarnemer A. Baretta en de comman dant van de vliegbasis Soesterberg kolo nel A. L. Cox. Nadat H.K.H. de Groothertogin en H.M. de Koningin de erewacht, gevormd uit luchtmachttroepen en het muziek korps van de Koninklijke Luchtmacht, hadden geïnspecteerd, "werd afscheid ge nomen van een groot aantal autoriteiten. Bij hen bevonden zich de voorzitters van de eerste en van de Tweede Kamer, rar. J. A. Jonkman en mr. L. G. Kor- tenhorst, de minister-president dr. W. Drees, de minister van Buitenlandse Zaken mr. J. W. Beyen. de minister zonder portefeuille mr. J. M. A. H. Luns, de commissaris der Koningin in de provincie Utrecht mr. C. Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg. en de Nederlandse ambassadeur in Luxemburg en mevrouw Teixeira de Mattos. Daarna namen H.M. de Koningin en prins Bernhard afscheid van hun gasten. Koningin Juliana en prinses Beatrix omhelsden Groothertogin Charlotte voor het vliegtuig. Bij het vertrek gaf de saluutbatterij 21 schoten. Eën escadrille van twaalf „Thunderjet" straaljagers van de Ko ninklijke Luchtmacht escorteerde het vliegtuig tot aan de grens. De vergadering van het produkt- schap, welke gistermiddag in Sche- veningen werd gehouden was met grote belangstelling tegemoet ge zien, vooral na de bijeenkomst van het bedrijfschap slagersbedrijf van donderdagmiddag, waarin geen overeenstemming werd bereikt over de uit té brengen verzoeken aan het produktscliap- De voorzitter van "net bestuur van het produktschap, de heer J. de Veer. hield een rede waarin hij een overzicht gaf van de produktie van rundvlees. Tot het jaar 1956, zo zei hij, is de pro duktie voldoende geweest om in de bin nenlandse consumptie te voorzien en om te exporteren. De factoren, welke me de werkten aan de prijsstijging zijn vol gens de heer De Veer het tbc vrijma ken van de gehele rundveestapel, de snelle bevolkingsaanwas en de toegeno men vraag naar fijne vleessoorten. Het is jarenlang voorgekomen dat de vlcesprijzen gedurende de winter ste gen met een hoogtepunt in de maand mri en de voorzitter zei dan ook te verwach ten, dat als binnenkort een '-uimere aan voer mogelijk is dc prijzen zullen dalen. Als mogelijk de vraag naar export toe neemt, dan zullen de exporteurs zelf moeten beslissen, in welke mate zij de uitvoer kunnen afremmen. Bij het debat sprak de heer C, Bur- De Genitale Commissie voor Georga niseerd Overleg in Ambtenarenzaken zal op 19 juni a.s, de besprekingen hervat ten over een eventuele salarisverhoging van 6 procent. Het is niet onmogelijk, dat de ministers Beel, Suurhoff en Zijl stra deze vergadering zullen bijwonen. DE-BILT, zaterdag 10 uur: Het weer 'wordt in grote del n van West-Europa nog steeds beheerst door de restanten van het depressiegebied dat enkele da gen geleden bij Ierland zijn grootste diepte bereikte. Rond deze kern stroom den grote hoeveelheden koele polaire lucht naar het Oosten waardoor vooral m Zuid-Duitsland en het Alpengebied een grote afkoeling in trad. Plaatselijk -vr cn de maximu<--temperaturen vrijdag omstreeks 20 graden lager dan donder dag. Het-verdringen van de warme lucht veroorzaakte plaatselijk zwaar onweer en in de Alpen hier en daar ook zware sneeuwval. In Oost-Europa weet de warmte zich echter te handhaven. In Polen kwamen maximum temperaturen voor van meer dan 30 graden. Ook in Finland werd het plaatselijk bijna 30 graden, inmiddels heeft de luchtdrukverdeling zich zo gewijzigd, dat de warme lucht zich boven Noord- Duitsland en het Oostzeegebied weer in -Westelijke richting uitbreidt, het geen in West-Duitsland op vele plaat sen langdurige regenval veroorzaakt, Zaterdagmorgen reikte het regengebied tot vlak bij onze Oostgrens. Hoewel het regengebied wel in omvang afnam moet toch rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat het ook in óns land nog enige regen veroorzaakt. Daar de luchtdruk in Scandinavië nog voort durend stijgt gaat de wind uit het Noordoosten waaien. gers, voorzitter van het bedrijfschap slagersbedrijf over de hoge prijzen en over de ongerustheid bij de slagers over de hoge prijzen. De heer De Veer be klemtoonde opnieuw, dat voor, deze /on gerustheid geen reden is. Het bestuur: besloot tenslotte maatregelen achterwe ge te laten. Z.K.H. prins Bernhard zal hedenochtend van Soesterberg per vliegtuig naar Stock holm vertrekken om daar"in zijn kwali teit van president van de internationale hippische federatie (FED de Olympische ruiterwedstrijden bij te wonen. De Prins had aanvankelijk het voor nemen gistermiddag te vertrekken, doch 'nij heeft de reis een dag moeten uitstel len om een algeheel herstel van rijn keelontsteking al te wachten. Z.K.H. zal tijdens rijn verblijf in Stock-- holm, dat >t 18 juni zal duren, zijn in trek nemen in het koninklijk paleis. Hij zal worden vergezeld door majoor W. F. K. Bisschoff van Heemskerck, luit.-kol. mr. R. J, E. M. van Zinnicq Bergmann en gen.-maj. C. F. Pahud de Mortanges. Elke dag melden zich thans de wandelaars voor de vierde Haagse Trouio-mars op 16 juni. Vorig jaar togen de 2500 wandelaars in zuidelijke richting maar dit jaar worden de afstan den van 12, IS, 25 en 30 km uit gezet aan de andere kant van Den Haag, dwars door het land goed Clingendael, de bosjes van Zonen het duingebied Meyendèl en de prachtige landgoederen Groot Haesebroek en Voorlinden. Gedurende de gehele volgende week kan nog ingeschreven worden voor deze vierde Haagse Trouwmars, Tot en met maandag bedraagt het In schrijfgeld f 0.50 voor deelnemers tot cn met 14 jaar, f l.voor deelne mers van 15 jaar en ouder en I 0.75 voor militairen beneden de rang van sergeant. Inlichtingen en inschrijvingen bij: de kantoren van Dagblad Trosrw, Huygensplein 1 tt Den Haag, Witte de Withstraat 30 te Rotterdam; N.Z. Voorburgwal 225 tc Amsterdam; Ge dempte Oude Gracht 84 te Haarlem; Scheffersplein 3 te Dordrecht; Gan zenmarkt 16 te Utrecht; WestersingeJ 75 te Groningen; Hoofdstraat 102 te Apeldoorn; Melkmarkt 34 te Zwolle; en bij de heer 3. J van As, Hvaclntti- «eg 16 te Den Haag, de heer J. de Boer. Jurrlaart iCokstraat 66 te Sche- vcnincen en bij de heer E. »an der stal. Hoofdweg 116 te Amsterdam. Ook kan worden ingeschreven per )ost\vissel of giro op nummer 424867 '.n.v. Dagblad Trouw, Den Haag. Bij mondelinge of schriftelijke In schrijving moet worden vermeld: a. bestemd voor Trouwmars t« Den Haag b. of Ingeschreven word» voor 12 18, 25. of 30 km. c. voor dc hoeveelste maal aan de Trouwmars wordt deelgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1