Bij de stembus s Amerikaanse stafchef niet naar Moskou Felle kritiek op rede van min. Mansholt Sow jets gevaarlijker dan vroeger Rumoerige vergadering van Stakers willen uitbetaling van gederfde lonen Prinses Beatrix bezocht „Uit Koninklijk Bezit" Grotere schepen in bouwdok bij Wilton Fijenoord EISENHOWER BESLUIT: uitmuntend Ba Coet ter dood veroordeeld Socialisten staan achter Mollet Minister Zijlstra in Groningen MINISTER SUURHOFF CONTRA ALGEMENE REKENKAMER Adenauer ontvangt eredoctoraat Te snelle conclusie Weeroverzicht In Rivièrahal te Rotterdam Doorlaatopening wordt wijder Zaterdag naar 's-Gravenhage DINSDAG 12 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3405 Z T TROUW-MARS J Weerbericht 1 oesiancl pxesiuent tuigshow op 24 juni in Moskou VIETNAMESE REBEL 70 Taxichauffeurs bedanken voor N.V.V. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 oer maand" 6.75 per kwartaal Losse nummera cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Geldig tot woensdagavond: KOEL Vrij veel bewolking met plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Noordwest. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 13 juni: zon op 4.20, onder 21.00; maan op: 10.13. onder 23.51, O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A, H. J. S. BRUINS SLOT Morgenochtend gaat de stem bus open en wordt, het stemge rechtigd Nederlandse volk geroepen om een nieuwe Tweede Kamer te kie zen. De afgelopen weken waren vol ver- kiezingsgedruis en aUe partijen heb ben zich beijverd hun standpunten aan de kiezers uiteen te zetten. Ook ons blad heeft zowel in de po sitieve uiteenzetting van de a.-r. be ginselen en in de confrontatie van die beginselen met die van andere partij en als in de discussie met andere bla den zijn bijdrage daarin geleverd. En nu is het afwachten wat daar morgen uit voortkomt. WIJ willen nog eens kort samenvat ten wat er naar a.-r. opvatting ir de naaste toekomst moet gebeuren. Op sociaal en economisch gebied: vrijere lonen en stabiele prijzen als enige waarborg voor waardevast geld, waardoor mede de vergeten groepen worden gediend en het middenstands bedrijfsleven zich kan ontplooien. Een landbouwpolitiek, die waarborgt dat de Nederlandse boerenstand ook op de lichtere gronden een redelijk bestaan vindt. Krachtige bestrijding van de woningnood, uitbouw der sociale ver zekering door herziening van de Inva liditeitswet en de invoering van een verzekering voor weduwert en wezen. Herziening van het vennootschapsrecht ten einde mogelijkheid te scheppen om de factor arbeid in de rechtsvorm van de onderneming tot zijn recht te doen komen. Bevordering van de ont wikkeling der publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. Op militair gebied: verhoging van het bestaande defensieplafond, opdat wij in staat zijn de verdediging van ons grondgebied in samenwerking met de Navo-bondgenoten op werkelijk ver antwoorde wijze voor te bereiden. Ver sterking van de defensie van Nieuw- Guinea. Op lange termijn gezien is bij de ze verkiezingen in het geding de structuur van onze samenleving. Wij wensen de vrijheidssfeer, zoals wij die in het verleden op de liberale staatsmacht hebben veroverd niet weer prijs te geven. Liberalen en so cialisten huldigen opvattingen over wat men „algemeen" en „nationaal" noemt en willen die opvattingen tot norm voor het Overheidsgezag maken, waardoor deze vrijheid wezenlijk be dreigd wordt. Die bedreiging wordt voelbaar over heel het gebied van het cultuurleven denk aan radio en te levisie en voor wat de socialisten betreft ook op het gebied van het eco nomisch leven. 1^aaqJ fi •»--% r] 1*,.-1 rtvi-f- filcaansG stafchefs om dg vliesj- 99 99 O WEL met het oog op hetgeen in het verleden aan goeds verwor ven is, als ook met het oog op 'het geen er in de toekomst gebeuren moét is het noodzakelijk dat de idee der christelijke partijformatie in Ne derland de overhand behoudt. Het gaat immers om de vraag of men bereid is de politiek te benade ren vanuit het Woord Gods. Het gaat om de vraag of de Overheid zich ge bonden zal weten aan Gods Wet. Zowel de vraag wat de Overheid 'doen moet, als de vraag wat ze laten moet, kan alleen goéd beantwoord worden, wanneer men begint niet uit te gaan van het gezag van het Godde lijk Woord, dat voor heel het leven, ook het politieke en het sociale, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad is. Over deze dingen gaat het als u mor gen dat ene hokje op het stembiljet rood maakt. T> RESIDENT Eisenhower heeft gisteren een voorlopige Rus sische uitnodiging aan alle Ame- Harriman in de politieke arena. Averell Harriman, gouverneur van New Yorkis bereid de democra tism. "ie dictatuur te aanvaarden voor het presidentschap van de V.S. Hij zei dit op een bijeen komst van werkers in de hoeden- industrie. Hij gooide een grijze hoed in de lucht en merkte hierbij op: Deze hoed ligt nu in arena". Een militaire hof te Cantho in Zuid- Vietnam heeft gisteren, de 32-jarige generaal Ba, Coet, de leider van Se Hoa- Haosekte, ter dood, veroordeeld. Gene raal Ba Coet. begon IndertUd- een lang durige, verbeten strijd tegen de Zuid- vietnamese regering van premier Ngo Dinh Diem, De Franse socialistische partij Jieeft op een. bijeenkomst in een Voorstad van Parijs met grote meerderheid verklaard achter premier Mollet te staan wat be treft zijn Algerijnse en-zijn binnenlandse politiek. bij te wonen, verworpen. De stafchef van de Amerikaan se luchtmacht, generaal Nathan Twining, heeft reeds een officiële Sowjet-uitnodiging aanvaard. Eisenhower meende, dat het „niet praktisch" zou zijn als behalve gene raal Twining ook de andere stafchefs de luchtdemonstratie zouden bijwonen. De president nam dit besluit tijdens een bespreking van tien minuten met zijn eerste assistent. Sherman Adams, in het Walter Reed-ziekenhuis in Wash ington, waar hU herstellende is van de operatie van zaterdag. De president liet de mogelijkheid open, dat later enige stafchefs naar de Sowjet-Unie gaan, mits zij voldoende tijd krijgen om buiten Moskou de „din gen die van speciaal belang zijn voor hun eigen wapens", te bezichtigen. Eisenhower heeft gisteren in zijn zie kenvertrek ook weer wat gelopen. In een medisch bulletin werd meege deeld, dat de toestand van de president „uitmuntend blijft" en dat pols. bloed druk. temperatuur en ademhaling „nor maal zijn". De Westduitse bondskanselier, dr.. Konrad Adenauer, is met een ge volg van diplornaten aangekomen op het New Yorkse vliegveld Idlewild. V.l.n.r.: dr. Heinz Krelcler, de Westduitse ambassa deur in de VS., mevr. Lisbeth Werhann, een dochter van dr. AdenauerJames J. O'Brien, die de kanselier begroette namens de burgemeester van New York, dr. Adenauer en diéns zoon, Konrad Adenauer Jr. Minister Zijlstra, de a.r, lijsttrekker, heeft gisteravond op de grote verkiezingsbijeenkomsten in Groningen opgemerkt, dat principiële staatkunde niet in het minst gebonden is om te voorkomen, dat ook de politieke ver kiezingsstrijd afglijdt naar oppervlakkigheid en touwtrekkerij om belangen. De minister wees hierbij op de droevige situatie rond het debat om de melk prijs. Hij betreurde het dat minister Mansholt een mededeling heeft gedaan over de gang van zaken, in de ministerraad. De bewering van minister Mansholt dat een verdere verhoging van dé melkprijs zou zijn afgestuit op het zg. prijsstabilisatiebeleid van minister Zijlstra noemde de a.r. lijsttrekker onzin. In de eerste plaats is er geen zgn. prijsstabilisatiebeleid, maar een w e r k e I k prijsstabilisatiebeleid. Voorts is het een prijsstabilisatie van het gehele kabinet, ook van minister Mansholt, waarvoor ook minister Zijistra de eerste verantwoordelijkheid niet schuwt. Advertentie In 1933 werd opgericht het emigratie fonds, dat tot doel had de uitvoering van speciale (niet nader omschreven) emigratiedoeielnden financieel mogelijk te maken. Zo lezen we in het verslag van de Alg. Rekenkamer over 1955. Bij de oprichting verleende het rjjk aan het fonds een renteloos voorschot groot S 21.625, welk bedrag het aan het Rijk toekomende aandeel in het liquidatie saldo van de toenmalige Emigratiecentrale Holland vormde. Daar na 1939 uit het Emigratiefonds geen betalingen meer bleken te zijn ge daan en de kostenr der emigratie sedert 1945 ten laste van het Rijk kwamen, gaf de Kamer in 1952 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in overweging tot liquidatie van het fonds over te gaan, indien het wetsvoorstel inzake de instelling van organen ten behoeve van de emigratie tot wet zou z(jn verheven en als gevolg daarvan de Stichting Landverhuizing Nederland, onder, wier beheer het Emigratiefonds stond, zou worden ontbonden. Nadat de Kamer verschillende malen aan haar desbetreffende brief had her innerd, ontving zij bericht, dat de minister rich had verenigd met een voorstel van de liquidateur van de Stichting Landver huizing Nederland, het Emigratiefonds te doen voortbestaan en de rente van het kapitaal te besteden ten behoeve van blijken van waardering voor degenen, die zich voor de Nederlandse emigratie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De Algemene Rekenkamer achtte het op grond van de verstrekte inlichtingen gewenst, dat deze aangelegenheid aan het oordeel van de begrotingswetgever zou worden onderworpen en verzocht de .De rechtbank in Paramaribo, heeft de uitspraak in de zaken tegen de oud-mi nister van Justitie' van Suriname, Kara- mat Ali. en het statenlid de heer Soemita uitgesteld. In plaats daarvan gelastte de rechtbank heden een aanvullend on derzoek. minister dit te willen bevorderen. De minister was hiertoe evenwel niet bereid, schot aan het emigratiefonds destijds ook niet aan het oordeel van de begrotings wetgever is onderworpen. De Kamer heeft de minister doen weten, dat de argumenten door Zijne Excellentie aangevoerd, geen wijziging in het door haar ingenomen standpunt hebben gebracht. Het scherpste bezwaar tegen het land bouwbeleid, met name in de mclksec- tor, dat de minister van: Economisch» Zaken heeft, is. dat,het is vastgelopen, De lof voor wat in'Nederland'op land bouwgebied na 1945 is tot stand ge bracht, behoort zonder twijfel in belang rijke mate toe te komen aan minister Mansholt. Maar als dat beleid nu is vastgelopen, dan treft het ook primair deze bewindsman, en wat er ook ver klaard, gesuggereerd en nog eens ver klaard wordt, niet minister Zijls.tra maar minister Mansholt is verantwoor delijk minister van Landbouw. Minister Zijlstra herinnerde eraan wat het blad van de Friese Maatschappij van Landbouw op 1 juni jL schreef. Laat het voor velen aanleiding zijn om de christelijke organisatie te verkiezen boven de neutrale. Alleen christelijke politiek, principiële partijorganisatie heeft in zich de mogelijkheid om de afschuwelijke belangenstrijd te overwin nen. Dat zal zeker niet vanzelf gaan, maar het is de enige mogelijkheid. De export is de kurk, waarop onze welvaart in hoge mate drijft. Uit .de hand 'lopen' van prijzen en kosten is de bijl aan de wortel van onze welvaart. Maar wat geldt in het algemeen, geldt ook voor de verschillende groepen van onze volkshuishouding. De loonsverho gingen in guldens worden alleen op de ze manier loonsverhogingen in goederen. In deze periode zijn voor het eerst se dert 1945 belangrijke werkelijke, wel vaartsverbeteringen opgetreden voor de arbeiders. Van groot belang was dit be leid ook voor de boeren. De prijsont wikkeling van landbouwprodukten is niet gunstig. En wanneer de prijzen van niet-landbouwprodukten' nu zouden gaan stijgen, wordt door deze tegengestelde prijsbeweging de welvaart van onze boeren geheel of ten dele weggedrukt. Hetzelfde geldt voor de middenstand. De middenstand staat of valt met de welvaart van het land. Bijna driekwart van ons nationale inkomen wordt ergens over een toonbank besteed en alles wat dit inkomen op peil kan houden, houdt de welvaart van de middenstand op peil. Maar bovendien, de arbeiders vor men de brede massa van de klanten. Alleen als hun inkomen werkelijk stijgt en niet wordt opgegeten door prijsver hogingen, kunnen ?ij meer besteden en kunnen dus de omzetten van de mid denstanders toenemen. De Westduitse bondskanselier, dr. Konrad Adenauer, heeft maandag in de universiteit van Yale, waar hij een eredoctoraat ontving, verklaard, dat de nieuwe tactiek der Sowjet-Unie „gevaarlijker is dan de vroegere agressieve gedragingen". De Sowjet- leiders trachten het vredesverlangen dat in ieder mens leeft, uit te huiten. Er zijn geen tekenen, die erop wijzen, dat het loochenen van het Stalinisme de aanvaarding betekent van de gees telijke beginselen, welke de grondslag van de vrije wereld zijn, aldus Ade nauer, die eraan toevoegde, dat han diger leiders thans met nieuwe en zekerder middelen en met minder of fers de doelen van het bolsjewistische regiem de wereldoverheersing door het communisme trachten te ver wezenlijken. De Sowjets willen met hun theorie van vreedzame samenleving slechts de eenheid van de vrije wereld ver zwakken en hun eigen positie ver sterken. Wij hebben nog geen belang rijke verbeteringen van de meest fla grante verschijningsvormen van Sta ling imperialisme waargenomen, aldus de bondskanselier. Hij verklaarde, dat het Westen zijn Jr-M' het belangrijkste, wat er voor onze middenstandersis. Het behoeft ten slotte geen "betoog, al dus minister Zijlstra, dat juist voor hen de prijspolitiek zo mogelijk van het al lergrootste belang is. Minister Zijlstra wees erop, dat aller lei onzekerheden ook op economisch ge bied. op ons af komen. Vastheid en vast beradenheid is dringend nódig. Wij zeg gen dat niet, aldus prof. Zijlstra om onszelf op de borst te slaan. Onze ka rakters.' ons inzicht, onze doortastend heid, zij zijn niets groter dan van an dere mensen. Maar wij handhaven, dat die vastheid wordt gevonden doordat men de oplossingen van problemen zoekt niet in die problemen zelf, maar uiteindelijk vanuit een vast punt buiten die problemen. „Geef mij een punt bui ten de wereld en ik zal de wereld be wegen". Gij kent die uitspraak, aldus minister Zijlstra.. Zij is met name voor het politieke leven van zo groot belang. De A.R. Partij zegt dat zij'Jlat punt heeft en zegt ook nog welk dat punt is. waakzaamheid niet moet verslappen, maar dat voortdurend naar aanwij zingen van een ware verandering van geestesgesteldheid en een ware be reidheid der communistische landen om met het Westen tot overeenstem ming te komen, moet worden uitge zien. Vrijwel alle (ongev. 70) in de Neder landse Bond van Vervoerspersoneel bij het N.V.V. aangesloten stakende Am sterdamse taxichauffeurs hebben hun lidmaatschap van dit verbond opge zegd, en hun contributieboekjes bij het vakgroepbestuur ingeleverd. De chauffeurs zijn bereid het lid maatschap weer te aanvaarden, wan neer het N.V.V, blijk heeft gegeven zich achter de op het ogenblik in Am sterdam gevoerde stakingsactie te stellen. Sssi "Na het toeterverbod voor auto mobilisten worden in Parijs nu maatre- gelij overwogen om „geruisloze" vuil nisemmers verplicht te stellen. ERWIJL overal In de wereld de studie van en de bezinning op de problemen, die de automatisering van het produktieproces meebrengt, nog' in volle gang is, heeft drs. J. M. den Uyl op het congres van het N.V.V,' reeds gesteld, dat bij de oplossing er van de Overheid belangrijke taken heeft. „Zij zal het tempo van de automa tisering moeten beheersen en controle moeten uitoefenen op de omvang van de investeringen". Ziehier nu een nieuw bewijs van het overspannen van de staatstaak, zoals de socialisten dat zien. Reeds bij voorbaat en zonder dat dit vrucht is van voldoende overleg en bezinning worden aan de staat be langrijke taken toegedacht. Tegen deze eenzijdige en voorbarige overspanning van de staatstaak dient ons verzet te gaan. Ook daarom gaat het morgen in de stembusstrijd. Franse troepen hebben maandag nabij Fedj Mzala, ten Westen van Constantino, twintig leden van een bende opstande lingen gedood. Een zelfde aantal rebellen sneuvelde bij gevechten elders in Algerie. Bij Tablat, ten Zuid-Oosten van Al giers, schoten opstandelingen een auto mobilist dood, terwijl bij een overval op een boerderij bij Tlemcen twee man nen werden vermoord. Maandag viel ten zuiden van de lijn Assen—IJmuiden overvloedig regen. De grootste hoeveelheid die op een der waarnemingsstations werd afgetapt was 20 mm (Volkël). In Hilversum viel tij dens een wolkbreuk in 3 uur tijd zelfs 24 mm. De depressie die het onvaste weer veroorzaakte verplaatste zich maandag uit Duitland .komend, over het IJsselmeer naar de Noordhollandse kust, kwam daar tot stilstand en begon toen weer over het IJsselmeer naar de provincie Groningen te koersen. Rond-, om de depressie komt over Frankrijk via West-Duitsland, de Noordzee en Engeland een bijna ringvormig regen- gebied voor. Een storing die boven Noord-Afrika tot" ontwikkeling kwam verplaatste, zich snel over de Alpen naar de omgeving van Berlijn. Boven Engeland bevindt; zich een oceaanfront dat de voorste be- grenzing van drogere lucht vormt maar dit front dringt te langzaam naar de Noordzee op om het weer hier te beïn vloeden. Hoewel de depressie, waarvan het centrum nog boven Nederland ligt, zich morgen van ons verwijdert, be houdt het weer een onstandvastig ka- rakter er. wordt de kans op buien weer groot. In de temperatuurverdeling komt. 1 weinig verandering. v "v- Sjepilov eerder naar Syrië Dc Russische .minister van Buiten landse Zajcen Sjepilov zal i.p.v. 26 reeds 22-juni in Damascus aankomen voor-een staatsiebezoek van drie dagen aan Sy rië. Sjepilov zal 25 Juni naar R-urrmt vertrekken voor een staatsiebezoek van drie dagen aan de Libanon. O (Van een onzer verslaggevers) Uit het gegraven bouwdok op het terrein van de werf Wilton-FUenoord te Schiedam werd dinsdagmorgen het in het dok gebouwde s.s. Statendam naar buiten gesleept. De Statendam is het grootste schip.dat tot nu toe in dit dok werd gebouwd en met zün breedte van 24 meter kon het casco nauwelijks door de doorlaat opening van het dok, die niet wijder is dan 25 meter. Het bouwdok wordt door een deur van het buitenwater gescheiden, welke deur, voordat een schip wordt uitgevaren, eerst door een drijvende bok moet worden gelicht. Het was echter dinsdag voor de laatste maal dat deze deur dienst deed. De doorvaartopening zal namelijk wor den verbreed tot 28 meter. Dinsdag nog zou worden begonnen met het slaan van een damwand, waarachter gewerkt kan wórden. De deur, die zich nu voor de opening bevindt, zal worden vervangen door twee deuren. Door deze verbreding wordt het mogelijk om in het betreffende dok nog grotere schepen dan tot nu toe te bouwen. Terwijl 'de werkzaamheden aan de dokdeuren plaats vinden zullen in het dok zelf, dus op de plaatsen waar de Statendam en de Dinteldyk werden ge bouwd, twee schepen op stapel worden gezet. Het zijn een tanker voor de Griek se rederij Nivanos en een vrachtboot voor o.m. omdat de verstrekking van het voor-' de Rotterdamse Lloyd. De werkzaamheden aan het dok, moe ten voor het einde van dit jaar gereed zjjn, opdat dan het uitdokken van beide schepen kan plaats vinden. Daarna zul len in dit dok de twee supertankers van 32.000 ton van het type „Caltex Rotter dam" gelijktijdig worden gebouwd, die door de N.F.T.1VL bij Wilton zijn besteld. De lengte van het dok bedraagt 200 meter, de totale breedte 85 meter. Elk der bouwplaatsen is 30 meter breed, zo dat tussen beide bouwplaatsen een strook ter breedte van 25 meter overblijft. De bodem van het dok ligt 2.50 meter bene den laagwaterpeil terwijl de bodem van de middenstrook nog een meter lager {ANDER gejoel en gefluit werd gisteravond een vergadering besloten, die de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond (aangesloten bij het N.V.V.) had uitgeschreven voor zijn leden-bouwvakarbeiders. In de Rivièra-hal bevon den zich naar schatting een kleine tweeduizend personen, die het de lan delijke voorzitter, C. Brandsma, onmogelijk maakten in derde instantie het woord te voeren. De gehele avond was er reeds luid en vaak geïnterrumpeerd en ver scheidene malen hadden diverse sprekers een beroep op de zaal gedaan om de sprekers het hunne te laten zeggen. Tenslotte drong een deeï van de aanwezigen naar het podium, dat door enigen hunner werd beklommen. Ook agenten van politie verschenen ten tonele om zonodig assistentie te kunnen, verlenen. Discussies vingen aan rond de bestuursleden en ook in de zaal stond men, terwijl anderen schreeuwden, in groepjes de toestand te bespreken. - ONOPGEMERKT door het publiek heeft prinses Beatrix gistermiddag in gezelschap o.a. van haar vriendin freule Renée Röell een inofficieel bezoek gebracht aan de tentoonstelling .Uit Koninklijk Bezit" in het Centraal ifuseum te Utrecht. In de hal van het museum werd de Prinses ontvangen door de directrice, mej. dr. M. Elisabeth Houtzager, die haar over de tentoonstelling van schil derijen, geschenken, brieven en curiosa uit de kluizen en archieven van het koninklijk huis rondleidde. De Prinses tcoiv'o pirh bijzonder belangstellend. Bij verscheidene voorwerpen wist de Prinses aardige bijzonderheden die mej. Houtzager onbekend waren, o.a. bij de rozenhouten wieg, die Amster damse vrouwen en meisjes indertijd hebben aangeboden by de geboorte van prinses Juliana. By de uitgang kocht de Prinses een reproduktie van haar eigen tekeningen, die ook aanwezig zijn op de expositie. Op de foto: Prinses Beatrix met freule Renée Röell, haar verzorgster mej. A. Broers (rechts) en mej. Houtzager bij de wieg, die Amsterdamse vrouwen en meisjes hebben geschonken. De vergadering was geopend door de afdelingsvoorzitter C. Pierè,; die ver telde, dat de .bondsraad gisteren met al gemene stemmen zijn goedkeuring had gehecht aan de resultaten, die door de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn bereikt met betrekking tot de bouw vakken. Eisen inwilligen De heer C. Brandsma, voorzitter van liet hoofdbestuur, trachtte daarna een overzicht te geven van de behaalde re sultaten en toen hy als eerste feit de woorden „drie procent" uitsprak, ant woordde de zaal In koor „zes procent". Er ontstond rumoer en de voorzitter van het uit. de Rotterdamse stakers geko zen actiecomité, het ANB-Jid A. Geurt- sen, beklom het podium om tot kalmte te manen, doch zonder veel succes. De rust keerde eindelijk weer en de voorzitter kon zijn uiteenzetting vervol gen. Hij concludeerde tenslotte dat de nu bereikte resultaten een programma van verbeteringen op korte termijn was. De verbeteringen, die aan het college van rijksbemiddelaars zullen worden voorgelegd, vragen een extra-uitgave van de bouwnijverheid van 11% pro cent van het loon of 68% miljoen gulden, zo becijferde hij. dus meer dan de door de arbeiders verlangde drie en zes pro cent. De omvang van het totale jaarloon in de bouwvakken bedraagt 625 miljoen gulden. Daarna deelde hij 'mede. dat ge tracht zal werden de nieuwe loonmaat regelen op 1 september a.s. te realise ren. De zes procent zal er zeker uitko men, aldus de spreker. Hier gekomen werd hy weer onder broken en o m. werd uit de zaal ge-, schreeuwd, dat de kassen open moesten voor de staking, een vraag, die daarna ook door de heer Geurtsen werd. ge steld. Verschillende sprekers voerden het woord en meenden, dat het bestuur tekort was geschoten. Er was echter ook een spreker, die de gang van zaken aan de leden verweet, omdat zy nooit ver gaderingen bezochten van de bond. Die voeren nu het hoogste woord, merkte hy op. De vraag of de kassen open moeten. zette de voorzitter nog uiteen, is" een zaak, die alle 600 afdelingen van de bond. die 65.000 leden telt, aangaat en waarover in alle afdelingen gestemd moet worden. De bond zal een staking financieren als hy die-zelf heeft uitge roepen, aldus spr. 9 Zie verder pagina 3 De vierde Haagse Trouwmars wordt een waar familiefeest. Dat blykt duldelUk uit de in schrijvingen, welke nu bij tien tallen binnenkomen op het se cretariaat in het Haagse kantoor van Trouw aan het Huygens piein 1. By de aanmeldingen van de individuele wandelaars komt het b.v. meermalen voor, dat sportieve vaders en moeders mededelen, dat zy zaterdag a.s. met hun kinderen gezamenlijk door het bos- en duinlandschap van Den Haag en Wassenaar zullen trekken. Voor de groepen op de ver schillende afstanden, de 30, 25, 18 en 12 km worden naast de groepsprUzen bovendien bijzon dere pryzen toegekend, oa- de wisselbeker voor de 18 km, be schikbaar gesteld door „De Haagse Wandelaars". Deze wisselbeker is thans in het bezit van DESS uit Den Haag. Aanmeldingen voor de Haagse Trouwmars worden tot de laat- ,ste dag van deze week verwerkt. Zij kunnen worden gezonden of worden afgegeven aan alle kan toren van Trouw. v> f .i--' - 7- -''f' V lipt w» isiw&fe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1