NIEUWE STAP IN uit Onmiddellijk protest van ambassade Scherpe aanval van Borba op Djilas JOEGOSLAVISCHE REACTIE OP AMERIKAANSE UITLATINGEN Bezwaren tegen steunverlening Passagiersschip op de Rijn hij Coblenz gezonken NA ERNSTIGE KRITIEK IN DE EERSTE KAMER Opheffing hancle ingsonbekwaamheid gehuwde vrouw aanvaard op één Kernenergie kan gevaarlijker zijn dan een atoomoorlog Tweede parate divisie ALGERIJNEN WILLEN MET DE FRANSEN ONDERHANDELEN Na arrestatie op vliegtuig gezet W eeroverzicht Sjepilof ook naar Athene Navo keurt plan voor 1956 goed Drie Britten op Cyprus gedood Kabinet heeft zijn ontslag ingediend Twee kapiteins schip Engel van Dien Bïèn Phoe getrouwd Interview in Zweeds blad WOENSDAG 13 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3406 Weerbericht Kinderen onder zand bedolven Zeker zes kwamen om Italiaans-Indonesisch vriendschapsverdrag ALLE 131 OPVARENDEN GERED Radio-actieve uitstraling I Zes kinderen om het leven gekomen Bus met 47 arbeiders reed van dijk Thans 2 artsen voor Ambonese woonoorden Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage- Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: TeL 362569 Schiedam: Lanrc Kerkstraat 24b Telefoon 6788'» Abonnementsprns 52 cent per week, 2.26 per maamï 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG O O Geldig tot donderdagavond: LAGE TEMPERATUREN Wisselende bewolking met hier en daar een bui. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen Zuidwest en West. Aanhoudend koel. ZON EN MAAN 14 juni: zon op 4 19. onder 31.01: maan op 11.33. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dinsdagmidag ontving de chef van de luchtmachtstaf, luitenant- generaal-waarnemer A. Baretta, de versierselen behorende bij de onderscheiding van commandeur in de Legion ofMerit" ten huize van de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. De foto toont het moment dat de ambassadeur der Ver. Staten, H. Freeman Matthews, generaal Baretta de versierselen der onderscheiding omhangt. FjE geestelijke leider van de Grieks-orthodoxe kerk in Londen, de archimandriet (kloostervoogd) Kallinikos Macheriotis, is uit Engeland uitgewezen. Dit is de eerste keer dat een Griek uit Engeland is gedeporteerd wegens de kwestie-Cyprus. Macheriotis is een Cyprioot van geboorte, maar heeft het grootste deel van zijn leven in Griekenland doorgebracht. Hy is, zoals nu blijkt, reeds maandag gearresteerd en op een Vliegtuig naar Athene gezet. De Griekse ambassade m Londen heeft onmiddellijk tegen de uitwijzing geprotesteerd De arrestatie is verricht zonder dat de ambassade op de hoogte was gesteld. Het B-ritse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit protest geantwoord dat de maatregel genomen is wegens Macheriotis' activiteiten in Engeland, die verder gingen dan zijn wettige kerkelijke plichten en niet in het openbaar belang waren." klaarde verder dat hij van plan is naar Cyprus te gaan om als een Cy prioot te strijden voor „enosis" (aan sluiting van het eiland bij Grieken land). Bij zijn aankomst in Athene zei Macheriotis dat zijn deportatie een nieuwe hinderpaal zal zijn voor de oplossing van het vraagstuk-Cyprus. Ook de betrekkingen tussen de Angli caanse en de Grieks-orthodoxe kerk zouden volgens hem door zijn uitwij zing verslechteren. De geestelijke ver- Het voornaamste orgaan van de com munistische partij in Joegoslavië, Bor ba, beeft vandaag verklaard, dat be paalde „kringen" in de wereld het Sta linistische tijdperk van ds koude oorlog meer hebben, gewaardeerd dan de hui dige pogingen van de Sowjetunie „om de internationale spanning te verminde- re»". •De kritiek van het blad was in hoofd taak gericht tegen Milovan Djilas, de vroegere vice-president van Joegosla vië. Borba schreef, dat Djilas een „huurling" was van „bepaalde reac tionaire1 Amerikaanse kringen". 'Djilas zóu volgens Borba een campag ne, tegen Joegoslavië hebben georgani seerd precies op het tijdstip van Tito's bezoek- aan de Sowjetunie. Zonder namen te noemen schreef Borba, dat „reactionaire en van .vrede afkerige kringen in de wereld" het be wind van Stalin en de koude oorlog pre fereerden boven „de belangrijke "bijdra ge welke de huidige Russische leiders leveren aan de vermindering van de in ternationale spanning". Borba betoogde dat men in deze „kringen" weinig ingenomen is „met de huidige gunstige ontwikkeling van de internationale betrekkingen". Ovei^ Djilas schreef Borba: „Hij is en blijft een dienaar van de zwarte duivel zelf om zijn persoonlijke ambities te kunnen nastreven, zelfs als dit met de fundamentele belangen van zijn land en .volk in strijd is". De" aanval van Borba is de eerste duidelijke reactie in Joegoslavië op de eis die in sommige kringen in de Ver. Staten is gesteld, dat de hulpverlening aan Tito naar aanleiding van diens vriendschappelijke bezoek aan de Sow jetunie moet worden stopgezet. In het artikl van Borba werd spe- cjaal kritiek geleverd op een artikel in het Amerikaanse tijdschrift „Time", dat vólgens Borba door Djilas is gé schreven. Het Joegoslavische blad betoogde, dat dit artikel gevolgd was door soortgelij ke artikelen in Franse en Amerikaan- set bladen. Djilas is nadat hij in ongenade viel. ür Joegoslavië blijven wonen. Hij be kleedt echter geen regeringsfunctie meer. De Joegoslaven hebben herhaalde ma len het feit, dat er geen represaille maatregelen tegen Djilas getroffen zijn, aangehaald sals een voorbeeld van de democratische rechtspleging in hun land. Djüas heeft een boek geschreven, dat volgens Borba niet in Joegoslavië is ge publiceerd. DE BILT 13 JUNI De depressie die dinsdag nog boven ons land was gelegen, verplaatste zich haar Jutland en vervolgt zijn weg naar de Botnische Golf. Tegelijkertijd drong een oud oceaanfront dat de voorste be grenzing vormt vap droge en koele öceaanlucht over Engeland naar de Noordzee en bereikte dinsdagochtend Vroeg de Nederlandse kust. Daarna pas seerde het in een snel tempo ons land zonder noemenswaardige regen, op de oceaan ondergaat een hogedruk- gebled tussen Portugal en de Azoren een versterking aan zijn noordflank wat tot gevolg heeft, dat zich boven de noord- zee en de Britse ciianden een Noord- Westelijke luchtstroming handhaaft, waarin enkele kleine buienstoringen meebewegen. Daarom is het waarschijn lijk, dat morgen naast opklaringen in het binnenland enkele buien tot ontwik keling zullen komen. In het temperatuur- verloop komt nog steeds weinig ver andering, zodat het koele weer voort- dmr' Borba betoogde, dat de „nieuwe" campagne van Djilas begonnen is met een brief welke hij aan een onbekend Amerikaans blad heeft geschreven en waarin hij erover klaagde, dat zijn boek niet in Joegoslavië verschenen was. Later, aldus Borba, deed hij een be roep op de Amerikaanse - commissie voor culturele vrijheid envervolgens verscheen het artikel in „Time". De Sowjetminister van Buitenlandse JZaken, Dmitri Sjepilof, zal na Egypte, Syrië en Libanon, ook Athene bezoe ken. Dit" laatste bezoek zal onofficieel zijn. De Sowjet-ambassadeur te Athene heeft de Griekse minister wan Buiten landse Zaken, Averoff, van het voorne men van Sjepilof in kennis 'gesteld. Averoff verklaarde, dat de Griekse re gering „geen bezwaar" heeft tegen het bezoek. In Egypte zal het vertrek van de laatste Britse militairen uit de zone van het Suez-kanaal als een nationale feestdagworden gevierd. De militairen verlaten 19 juni Egypte. De Noordatlantisehe Raad heeft een plan voor 1956 goedgekeurd, met de uil voering waarvan ongeveer een miljard gulden is gemoeid. Ruim 400 miljoen gulden daarvan is voor werken in Duits land, voornamelijk voor de aanleg van vliegvelden, bestemd. Lord Ismay, de secretaris-generaal van de Navo, heeft meegedeeld dat nu ongeveer 140 vlieg velden gereed zijn. Er is meer dan 2000 km buisleiding gelégd. In Brooklyn is gisteren een twaalftal kinderen bü het indiaantje spelen onder het zand bedolven. Zeker zes van hen zijn om het leven gekomen. Zij speelden in een grote werkput vor de aanleg van een verkeersweg. Een zeven meter hoge zandmuur stortte in. De slachtoffers zijn vier jongetjes en twee meisjes, tussen de vijf en tien jaar oud. Er waren een broertje en een zusje bij. Een zevende kind is in ernstige toe- stand naar het ziekenhuis gebracht. Een uaddingsploeg graaft in het zand. Ge vreesd wordt dat er nog twee kinderen begraven liggen. Drie Britse soldaten kwamen om het leven en zeven anderen werden gewond toen gisteravond bij Limassol op Cyprus een elektrische mijn onder eehS vracht auto ontplofte. Het was de ernstigste bomaanslag in de 14 maanden van verzet op Cyprus. Tot dusverre zijn 41 Britse militairen gedood in de terreurcampagne der Cy prioten. Ook zijn twaalf Britse burgers gedoo'* Macheriotis deelde aan de pers mee, dat zeven politiemannen hem maan dagavond in zijn woning kwamen halen. Zij namen hem mee naar de vreemdelingendienst, waar hij gevan gen gehouden werd. Het werd hem niet toegestaan zijn koffers te pakken en zijn eigendommen of zijn geld mee te nemen. Slechts een kleine handtas mocht mee. Tot korte tijd voor het vertrek van het passagiersvliegtuig van de BEA, dat hem naar Athene bracht, was de naam van Macheriotis niet opgeno men op de passagierslijst. De Griekse kerkleider werd haastig door de douane geloodst. v Francis Noel-Baker, Brits Labour- afgevaardigde, heeft verklaard de kwestie in het Lagerhnls ter sprake te zuilen brengen. Noel-Baker heeft gisteren een be- spreking gehad met Nlcos Kranidiotis, secretaris van dë~'Cyprische ethnaj- chle, die steun zoekt voor het 'stand punt der Cyprioten. De ethnarchie is de leiding van de Grieks-orthodoxe kerk op Cyprus. Aardappel-debacle In kringen van het Landbouwschap is ernstig bezwaar gerezen tegen plan nen om uit het aardappelegalisatiefonds steun te gaan verlenen aan de expor teurs die bij de geforcearde uitvoer van consumptieaardappelen naar En geland tussen 10 en 21 april van dit jaajr, ernstige verliezen hebben .gele den. Naar de mening van vele vooraan staanden uit het Landbouwschap is het aardappelegalisatiefonds voor geheel andere doeleinden bijeengebracht, dan om tegenslagen in de uitvoersectie te financieren. Van de zijde van het produktschap is over dit plan nog geen nader com mentaar te verkrijgen. Ook minister Mansholt heeft nog geen' uitsluitsel ge geven over het verzoek van de ver eniging van Nederlandse eenporteurs van aardappelen om steun. Italië en Indonesië hebben besloten de sluiting van een vriendschapsverdrag te bespoedigen en onderhandelingen te openen voor een nieuw handelsakkoord, zo blijkt uit een communiqué, dat dins dag te Rome is uitgegeven aan het slot van het officiële bezoek van president Soekarno aan Italië; >v ft D Gisteren arriveerde prinses Mar garet van Engeland per vliegtuig in Stockholm voor een kort vakantieverblijf in Zweden. Zij werd op het vliegveld verwel ven Edinburgh te voegen. komd door prins Bertil van Zweden. Direct daarna, vertrok de prinses per auto naar, het koninklijke jacht „Britannia" om zich bij de koningin en de hertog Een Rijn-passagiersschip is gis teren bij Koblenz gezonken na met een vrachtschip in aanvaring te zijn gekomen. Alle 91 passa giers en 40 leden van de beman ning werden gered, zonder dat iemand enig letsel opliep. Het passagiersschip, de Mainz, werd onder de waterspiegel geramd door het vrachtschip Lise, toen de Mainz een wijde bocht in de rivier maakte. Het grote schip kan 2800 passagiers vervoeren en het is dikwijls stampvol tijdens het weekeinde en op zonnige dagen. Maar het druilerige weer van gisteren hield waarschijnlijk vele mensen aan de wal. Duitse rivierpolitie snelde met mo- torsnelboten naar de plek van de bot- De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede, dat het kabinet heden bij H.M. de Koningin zijn ontslag heeft ingediend. Dit omvat tevens de ontslagaanvrage van de staats secretarissen. De Koningin beeft dit verzoek in over weging genomen en de ministers en staatssecretarissen uitgenodigd, inmid dels al datgene te blijven verrichten, dat zjj in het belang van het Konink rijk nopdzakelijk achten. (Van onze parlementaire redacteur) De Eerste "Kamer heeft gister middag ernstige kritiek uitgeoe fend op het wetsontwerp tot op heffing van de handelingsonbe kwaamheid van de vrouw, doch niettemin keurde de senaat ten slotte het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming goed. De heren Witteman (K.V.P.), 'Kolff (C.H.), De Vos van Steenwijk (V.V.D.) en prof. Anema (A.R verklaarden dat zij de voorkeur gaven aan het web nvt werp, dat door wijlen minister Danker was ingediend, boven de voorgestelde wijzigingen, die minister Van Oven gis termiddag le verdedigen had. Zij waren van mening, dat in het ontwerp-Donker de man het hoofd der echtvereniging blijft, terwijl tegelijkertijd daarin aan de vrouw handelingsbevoegdheid werd toegekend. Prof. Anema wees erop, dat men bij wetgevende maatregelen steeds in het oog moet houden, dat het familie recht deel is van het privaatrecht en dus in wezen geen overheidsrecht is. De overheid heeft wel de plicht om in te grijpen wanneer rechtsonzekerheid of conservatisme dit nodig maken. De wet gever heeft hier slechts een aanvullende taak. Het volksrecht eist, dat de .man het hoofd van de 'echtvereniging blijft. In het ontwerp-Van Oven zijn er twee kapiteins op eenzelfde schip. Prof. Anema achtte het niet in strijd met de waardigheid van de vrouw, wanneer zij zich vrijwillig onderwerpt aan de wil van de man. De ledeh van de Eerste Kamer zijn volkomen gelijkwaardig met de voor zitter. Toch onderwerpen zij zich aan zijn gezag, zonder zich ook maar een ogenblik vernederd te voelen. Voor het huwelijk geldt in beginsel precies het zelfde. Prof. Anema betwijfelde dan ook of er van deze diarchie (twee-persoons- regering) iets terecht zal komen. De voorgestelde oplossing achtte hij flagrant in conflict met het levend volksrecht. De Kamer staat thans voor de keuze dit wetsontwerp te verwerpen of te aanvaarden. Wordt het verworpen, dan zal de bestaande toestand met zijn onrechtmatigheden tegenover de vrouw worden gehandhaafd. Deze hele rege ling heeft evenwel voor 95 procent van de*bevolking geen betekenis,. terwijl de overige vijf procent er weinig of geen gebruik van zal maken. Ook de andere sprekers dachten er zo over, behalve mevrouw Verwey-Jonker (arb.), die op het standpunt van de minister stond. Minister Van Oven merkte op, dat „Iemand lot dusverre hem heeft kunnen bewijzen, dat er in de huwelijks ge meenschap geen twee kapiteins op één schip kunnen staan. Evenals prof/ Ane ma gedaan had, wees de minister erop. dat verwerping van het wetsontwerp zou betekenen, dat de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw opnieuw zeer lange tijd op zich zou doen wachten. Het verwijt van prof. Anema, dat in zijn stelsel twee kapiteins op een schip zouden staan, wees deminister van de hand. De wettelijke toestand wordt door dit wetsontwerp aangepast aan de feitelijke, toestand met mevrouw Verwey-Jonker was de bewindsman van mening, dat na de aanvaarding van dit wetsontwerp geen plotselinge verspilling door de Ne derlandse vrouw geconstateerd zal wor den. De Eerste Kamer keurde daarop het wetsontwerp' zonder hoofdelijke stem ming goed. Engelse en Amerikaanse deskundigen zyn In rapporten tot de conclusie gekomen, dat radio-actieve straling in het atoomtijdperk grote gevaren met zich zal brengen. De autoriteiten, die zich met de ontwikkeling van de kernenergie bezig houden zullen Ingrijpende voorzorgsmaatregelen dienen te nemen om te voorkomen, dat de ontwikkeling van de kernenergie straks niet meer slacht offers zal vragen dan een atoomoorlog. Want de uitstraling van radio-activiteit in een industrieel tijdperk, dat geheel op atoomenergie zal drijven kan gevaar lijker zijn dan de uitstraling ais gevolg van een atoomaanval. sing om de opvarenden van boord te halen. Terwyl de passagiers en de leden van de bemanning werden gered, bleef het schip zinken, met de boeg stroomafwaarts drijvend. Ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar de aanvaring had plaats gehad, liep het schip voor het voorstadje .van Koblenz, Neuendorf, aan de grond, scheurde met krakend geweld in tweeën en zonk in twee helften in ongeveer tïen meter diep water. Alleen de schoorsteen van het schip, dat 2 H miljoen gulden heeft gekost, stak nog boven het water uit. Geneviève de Gallard Geneviève ,de Galard, de „engel van Dien Bien Phoe", is in Parijs in het huwelijk getreden met Jean de Heau-" me de Bautsocq, een kapitein van het Franse parachutistenkoros, Geneviève de Galard was de held haftige verpleegster tijdens de Fran se verdediging van het fort Dien. Bien Phoe tegen de communistische Vietminh. Zij was de enige vrouw,- die door de communisten in Dien" Bien Phoe werd gevangen genomen. Gene viève heeft haar man in Hanoi leren kennen. - De Engelse medische studieraad waar schuwt o,a. tegen apparatuur voor schoenwinkeliers, de z.g.n. röntgenap- paraten, die het mogelijk maken een voet in de schoen te controleren. Alle radio-activiteit uitstralende appa raten zijn gevaarlijk en zelfs het ge bruik van radioactief materiaal in licht gevende horloges moet ontraden worden. De Amerikanen hebben aan hun con clusies toegevoegd, dat de radio-actieve afvalprodukten van de kern-energie-in- dustrie meer gevaar kunnen opleveren dan een atoomoorlog. Zij zouden een enorme bron van besmetting kunnen worden. De voornaamste conclusies van de En gelse commissie zijn: 1. Het gebruik van elke bron van iono- stralen, hoe klein ook, moet voldoende gerechtvaardigd zijn. 2. De "gevaren"tengevolge van de proef explosies van kernwapens zijn nog te verwaarlozen. 3. Rekening moet echter gehouden wor den met de uitstraling van radioactief strontium, dat zich in het gebeente be- H.M. de Koningin heeft dinsdag voor het paleis Soestdijk een défilé van ouden van dagen gadegeslagen. Op de foto ziet men H.M. de Koningin, die bloe- Nieuwerkerk men in ontvangst heeft genomen van de 75-jarige mevrouw A. Luijtjes-van Reeuwijk, uit Nieu- ioerkerk a/d IJsel; geheel links de heer W. Koolhaas (66) uit a/d IJsel. Naar aanleiding van een uitspraak van de Amerikaanse generaal Cort- landt van Reusselaer Schuyler dat een tweede parate Nederlandse divisie wenselijk is, heeft het „Veteranen Legioen Nederland" zich met een adres Drees waarin het volgende in overwe- gericht tot de minister-president dr. ging wordt gegeven: 1. Nederland zal naar een tweede parate divisie streven, maar moet ook eisen, dat het Nederlandse grondgebied tot het uiterste verdedigd zal worden en dat deze verdediging past in de Nato-strategie; 2. Nederland wil zich het recht voorbehouden zijn eigen strijdkrachten buiten Navo-verband voor zijn over zeese gebiedsdelen in te zetten, zo dit onverhoopt nodig mocht zijn; 3. Nederland eist, dat onze geal lieerde bondgenoten elke aanspraak op Nederlands Nieuw-Guinea (of welk ander Nederlands gebiedsdeel ook) mst klem zullen afwijzen. gint te verzamelen. Op het ogenblik be hoeven nog geen nauelige gevolgen wor den verwacht. 4. Maar rekening moet worden gehou den met het feit. dat als de proeven in dit tempo worden voortgezet een deel van de bevolking er de nadelen van zal ondervinden. 5. Alle bronnen van uitstraling moeten" nauwkeurig worden beheerst. 6. Het gebruik van radiotherapie bij ziektegevallen van goedaardig karakter moet aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. Kleine jongens, die in een werkput in Brooklyn voor de aanleg van een ver keersweg, cowboy en indiaantjes speel den en daarvoor een diep hol gegraven hadden, zijn gisteren onder tonnen aai de en zand bedolven. Ten minste zes hunner zijn om net le ven gekomen. Een zevende is in "evens- gevaarlijke toestand naar een zieke ïhuis gebracht. De politie graaft koortsachtig in de zandmassa's, omdat gevreesd wordt, dat nog meer kinderen bedolven zijn. De slachtoffertjes zijn allemaal jongens van 4 tot elf jaar. Geen gewonden Een bus met 47 werklieden, die op weg was naar Bolnes, is vanmorgen op de Oostdijk te IJsselmonde van de d|jk gereden, bij het passeren van een geparkeerd staande auto. De bus bleef hangen op een bcompje van slechts tien centimeter dikte. Geen der inzittenden liep letsel op, uitgezonderd een arbeider die uit de bus sprong en daarbij zijn voet ver stuikte. De bus, die geen schade opliep, moest met behulp van twee takel wagens worden weggesleept. Ferhat Abbas, voorzitter van de Al gerijnse nationale ''"vrijcimgjjraad, heeft in een interview, dat vandaag ge publiceerd Is in het Stockholmse dag blad Expressen, verklaard, dat de na tionalisten bereid zijn terstond onder handelingen met Frankrijk te beginnen om een einde ie maken aan het bloed vergieten in Algerije, echter op de voor waarde, dat de Fransen het recht van de Algeriinen op zelfbestuur zouden er kennen. Ferhat Abbas zei, dat het Al gerijnse volk nog steeds samenwerking cn vriendschappelijke betrekkingen met het Franse volk wenste. De Algerijnse nationalistenleider noemde de volgende vier punten, die Algerije tot een vrij land zouden moe ten maken: 1 Erkenning van de onafhankelijkheid van het volk. 2 Vorming van een tijdelijke regering in Algiers in overleg met de bevrij- dingsraad. 3 Gelijke rechten voor alle burgers, waarvoor een internationale commissie gedurende een overgangsperiode borg zal moeten staan. 4 Algemene verkiezingen onder inter nationaal toezicht. De Parijse correspondent van de Ex pressen, Svante Loefgren, heeft ver klaard, dat hij in een klein Zwitsers plaatsje dichtbij de Franse grens ze ven uur lang met Ferhat Abbas heeft gesproken en toen dit exclusieve inter view van hem heeft losgekregen. Enkele jareng eleden heeft Loefgren ook van de Indoehinese communisten- leider Ho Chi Minh in een exclusief interview de gedetailleerde voorsvaar den van de Vietminh voor een staakt het vuren vernomen. (Van een onzer verslaggevers) Dank zij de hulp van de Stichting „Helpt Ambon in Nood" kan binnen kort m het Ambonezenwoonoord „Lu netten" een arts worden geplaatst. Het is de heer J. J. de Lima, die twee we ken geleden zijn medische studie te Leiden tot een goed einde bracht. verleden jaar werd reeds de heer Da Costa na de beëindiging van zijn studie geplaatst als arts in het woon oord „Schattenberg." Aan de bemoeiin gen van de Stichting is het te danken, dat thans reeds 2 artsen in Ambonese woonoorden werkzaam zullen zijn. De heer Lima zal zijn werkzaamheden op 16 juli a.s. in het woonoord „Lunetten aanvangen. Bij de Chrysler-autofabrieken te De troit hebben maandag 1.100 arbeiders het werk neergelegd als protest tegen het ontslag Van twee collega's, die eer der stakingsbewegingen hadden georga niseerd. -m n ..a ii Griekse kerkleider Londen gedeporteerd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1