Ons Koninklijk Huis KONINGIN ONTVING FRACTIELEIDERS GEEN EENSTEMMIGHEID OVER NIEUW KABINET Kabinet in Praag gewijzigd mms, Opdracht aan dr. W. Drees - m sm BESCHIKKING IN STAATSCOURANT cLS* voor en I Rarer Majesteits schep en m wateren mm Ook van toepassing op postorders NA SUCCES VAN TROEPEN: pessimisme over A Igerië verminderd Eensgezindheid Twee ontsnapte tijgers zetten Romeins circus op stelten iSBI ZATERDAG 16 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3409 m mmm Overleg vanmorgen voortgezet Laatste Nieuws Kabinetsformatie Adenauer uit de V.S. vertrokken mm mm mm iSSÉ Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro «No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30-19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 Der maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting geldig van zaterdagavond tot zondagavond: AANHOUDEND KOUD, Zwaar bewolkt en vannacht minder lage tempe raturen, vooral in het zuiden van het land tamelijk langdurige regen. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind, krimpend naar oostelijke richtingen. Aan houdend koud. 17 juni: zon op 4.19, onder 21.02: maan op 15.19 onder 0.55. 18 juni: zon op 4.19, onder 21.03; maan op 16.30, onder 1.38. Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. B. J. S. BRUINS SLOT f/"\NS Koninklijk Huis is in opspraak vy gebracht door een groot deel van de buitenlandse pers. In die pers doet een verhaal de ron de, waarin waarheid en fantasie door- eengemengd zijn. De kern van waarheid is dit: Een vrouw, die zegt de gave te bezitten om door gebed zieken te genezen, heeft de sympathie van koningin Juliana verworven. Deze vrouw heeft prinses Marijke, wier gezichtsvermogen be perkt is, behandeld. Kennelijk nog met onvoldoend resultaat.' Over deze vrouw en haar positie met betrek king tot de Koninklijke familie bestaat een diepgaand verschil van mening tussen de Koningin en de Prins. Om deze kern van waarheid heeft de buitenlandse pers allerlei fantasie- en gewever **n spreekt van een scheiding, r,v ncweert dat die won- rierdoenster politieke invloed in Neder land heeft door het overwicht dat zij op de Koningin zou hebben. Men spreekt van een constitutionele crisis, als zou de Koningin het voornemen hebben om afstand te doen van de regering. Weer andere verhalen spre ken van een conflict tussen het Kabi net en de Koningin In verband met deze zaak. Van de meest bevoegde zijde wordt meegedeeld dat van een constitutio nele crisis geen sprake is en dat er evenmin sprake is van een conflict tussen het Kabinet en de Koningin. WE hebben hier te maken met een geval, dat eigenlijk geheel binnen de sfeer van het gezinsleven van de Koninklijke familie ligt. Maar helaas heeft met name de buitenlandse sen satiepers er zich van meester gemaakt en de zaak opgeblazen tot een politieke aangelegenheid, die het helemaal niet is. Intussen, een Koningin leeft in een glazen huis. En het gezinsleven van de Koninklijke familie is daardoor ook een zaak van nationale betekenis. Het is een verdrietig ding, dat wij moeten vernemen van dit alles. Wij hebben het volste begrip voor een moeder die alles in het werk stelt om haar kind te doen genezen. Maar het vraagstuk der gebedsgenezing is een zaak die met grote voorzichtigheid moet worden benaderd. De grens tus sen wat hier goed en aanvaardbaar en wat bijgeloof en erger is; is zeer moeilijk te trekken. Voor velen is het aan twijfel onder hevig of de keuze om .deze vrouw prinses Marijke te laten behandelen, in verband juist met deze grens, wel goed Is. Zulks wordt te diepér gevoeld, waar hierover juist in het Koninklijk gezin geen eenstemmigheid heerst. Het feit, dat dit open en bloot in de kranten staat en dat de Koninklijke familie op dit punt blijkbaar geen be vredigende verklaringtot het volk kan richten, vervult ons met grote *org. Zeven slokjes water? De hik, waardoor de 30-jarige Jack O' Leary te Los Angeles sinds dertien juni 1948 werd geplaagd schijnt te zijn opge houden. „Het is iets als een wonder", zei hij, „het huis is nu zo rustig." (Van onze parlementaire redacteur) GISTERAVOND werd in politieke kringen algemeen verwacht, dat H.M. de Koningin vandaag de kabinetsformateur zal aanwijzen en dat deze formateur dr. Drees, de demissionaire minister president, zal zijn. De Koningin heeft gisteren achtereenvolgens op het paleis Huis ten Bosch in ben Haag de fractie-voorzitters mr. Burger (P.v.d.A.), prof. Romme (KVP), prof. Zijlstra (AR), prof. Oud: (VVD), de heer Gortzak (CPN) en ds. Zandt 'SGP) om advies gevraagd. Nadat dezen de vorstin mondeling hun standpunt uiteen hadden gezet, legden zij het schriftelijk vast in een nota, die in de loop van de dag door elk van de fractievoorzitters bij het kabinet van de Koningin werd afgegeven. Een kabinet op smalle basis (PvdA en KVP), een. kabinet op brede basis (zoals het thans demissionaire kabinet, waarin socialisten, rooms-katholieken, AR en CH zitting hebben) of een natio naal kabinet (dat door de vijf grootste partijen zal moet worden gesteund, dus een vijf partijen kabinet, inclusief de WD). Prof. mr. C. P. M. ROMME Prof. mr. P. J. OUD Het centrale comité van de Tsjecho- slowaakse communistische partij heeft de regering van premier Siroky ingrijpend gewijzigd. Tien ministeries zijn samen gevoegd tot vier departementen. Ook vicepremier Vaclav Skoda is van zijn post ontheven. Hij werd tot minister van Justitie benoemd. Twee Stalinisten aan de top, de vroe gere minister voor de lichte industrie, Alois Malek, en de vroegere minister voor de cultuur, Ladislaf Stoll, zijn zonder meer uit de regering verdwenen. Andere ministers kregen nieuwe functies in de partij of in het bestuursapparaat. Prof. dr. J. ZIJLSTRA H. W. TIL ANUS H.M. de Koningin zou deze nota's gisteravond op het paleis Soestdfók bestuderen en daarna overwegen wel ke formulering aan de opdracht tot kabinetsformatie dient te worden ge geven. Vanmorgen om tien uur zet de Koningin baar besprekingen op paleis Huls ten Bosch voort. Het wordt niet uitgesloten geacht dat de Koningin vanmorgen nog politieke persoonlijkheden om advies zal vragen over dc formulering en de inhoud van de opdracht tot kabinetsformatie. Algemeen neemt men aan dat de adviseurs, die de Koningin tot dusver heeft ontvangen, vrijwel unaniem in dr. Drees de vertegenwoordiger van de grootste politieke partij, de meest aan gewezen figuur zien om te worden be last met de vorming van een nieuw kabinet. Wij nemen echter eveneens aan dat de eenstemmigheid van hun advies hier ophoudt, dat zij aanmerkelijk van oor deel verschillen over het antwoord op de vraag welk soort kabinet thans dient te .worden gevormd. v. H.M. de Koningin heeft aan dr. W. Drees opdracht verstrekt tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrou wen van het parlement te genieten. De heer Drees heeft Hare Ma jesteit verzocht de opdracht in beraad te mogen houden. Bondskanselier Adenauer is vrijdag avond met een speciaal vliegtuig van de Lufthansa uit Milwaukee naar Bonn vertrokken. Het toestel zal al leen te Shannon (Ierland) een tussen landing maken. De bondskanselier verklaarde voor zijn vertrek, dat hij van zijn bezoek aan de V.S. terugkeerde „gesterkt in de overtuiging, dat de volkeren van de V.S. en Duitsland dezelfde doel einden, zoals het verdedigen van de vrijheid van de wereld,* nastreven'*. Mr.J. A. W. BURGER ÉÉÉI1SÜ ÉiMm mm wmimi y ELE ROTTERDAMMERS heb- ben gistere/i tussen 5 en 7 de aankomst gadegeslagen van de oorlogsschepen die deelnemen aan de Vlootweek 1956. Het binnen vallen van de kruisers, mijnen vegers en patrouilleboten in Hoek van Holland vormde een indruk wekkend schouwspel. En zij die er geen reis naar de Hoek voor over hadden, kwamen aan de Parkkade ruimschoots aan hun trek. Terwijl de laatste zonnestralen over de grauw-grijze schepen vie len, meerden zij met vaardige stuurmanskunst aan de Parkkade of Parkhaven af. DE ENGELSE kruiser Glasgow arriveerde gelijktijdig met de overige schepen en koos ligplaats aan de Lloydkade. Vice-admiraal Ornslow is de bevelvoerder van deze oude kruiser. Met trots haalt hij een groot portret van Maarten Harpertszoon Tromp uit zijn hut. Dat heeft hij gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij .de leiding had van enkele operaties waarbij ook de Tromp betrokken was. „Mijn voorouders 'hebben nog met de Hollanders gevochten", zegt hij. Maar dat was in de twee de Engelse Oorlog en niemand zal vice-admiraal Ornslow, daar nu nog verwijten om willen maken. DE ENGELSE JANTJES be schouwen het bezoek aan Rotterdam als eenwelkome on derbreking van de dagelijkse oefeningen. Een van die Jantjes had het ongeluk, dat zijn muts in het water terecht kwam. Dat gebeurde juist even voor het af meren aan de Lloydkade. Hij bedacht zich geen ogenblik, liet zich met behulp van een touw tussen schip en kade naar bene den zakken en pikte met een be hendige greep zijn muts uit het water op.Langs dezelfde weg klauterde hij even later weer aan boord. (Zie ook pag. 7 N de Staatscourant van gisteren is gepubliceerd de afbetalings beschikking 1956. Deze beschikking, die a.s. maandag in werking treedt, is gebaseerd op de onlangs door de Staten-Gendraal aan vaarde wet. houdende een tijdelijke regeling betreffende afbetalings- overéenkomsten. Zij geeft een opsomming van de goederen, waarvóór bij het sluiten van een afbetalingsovereenkomst een aangegeven minimum, de z.g. kassastorting, als eerste betaling door de verkoper moet worden bedongen en aanvaard en regelt tevens de maximumduur, welke bij het sluiten van bedoelde afbetalingsovereenkomsten in acht moet worden genomen. De beschikking is van toepassing bij verkoop van de desbetreffende goede ren onverschillig of zij voor particu liere of zakelijke doeleinden worden gebruikt. Met de vertegenwoordigers van be langhebbenden in industrie, groothan del en detailhandel is. met inschake ling van de organisaties van het be drijfsleven. alsmede van de vakcen trales en de verbruikers, over de inhoud van bovenbedoelde maatregelen uitvoerig overleg gepleegd. De goederen Hieronder staan vermeld de goederen die in de beschikking zijn aangewezen met daarachter het percentage dat dade lijk als minimum-kasstorting moet wor den betaald en de duur van het contract, die maximaal mag worden overeenge komen. 1. Personenauto's, (met uitzondering van autobussen): 3d'pet., 24 maanden. 2. Motorrijwielen al dan niet met zijspan (met inbegrip van scooters), 35 pet., 18 maanden. 3. Bromfietsen en losse hulpmotoren voor rijwielen: 30 pet., 18 maanden. 4. Radio- en televisie-ontvangtoestel len (al dan niet met inbegrip van antenne); grammofoons en platenspelers, accordeons, koelkasten met een inhouds maat van ten hoogste 200 liter, haarden en kachels voor huishoudelijk gebruik, elektrische en gasfornuizen voor huis houdelijk gebruik, warmteapparaten voor huishoudelijk gebruik, wasmachines voor huishoudelijk gebruik al dan niet voor zien van wringer of centrifuge, centri fuges voor huishoudelijk gebruik voor het drogen van textielgoederen, rijwielen: 20 pet., 18 maanden. 5. Stofzuigers, naaimachines voor huis houdelijk gebruik, meubelen, woning textiel, bedden, matrassen, alle soorten vloerbedekking: 15 pet., 18 maanden. 6. Huishoudtextiel, heren-, dames- of kinderkleding: 15 pet, 12 maanden. Ten aanzien van afbetalingscontracten, waarbij de totale koopprijs der daarin vermelde goederen minder bedraagt dan 125, gelden de bovengenoemde ver plichtingen niet. Deze kunnen in dat geval zelfstandig door de winkelier wor den vastgesteld. Voor deze transacties zijn echter wel van kracht de administratieve voorschriften. De kasstorting moet berekend worden over de contantprijs plus de verschil lende kredietopslagen, derhalve over de totale koopprijs. In de beschikking zijn eveneens opgenomen enige administra tieve voorschriften, die de verkoper moet nakomen. "S Postorderbedrijven Ook de^zgn. postorderhcdrijvèn vallen', ondet de werkir: g >n de beschi deze vorm van' verkoop betgébruik keljjk, dat de aspirantkciper een. «errnrfn van vier k vyf dagen-heefh wsarin' -]^" het goed „,op zicht" beeft en waarbinnen- hij het recht heeft, hét- goéd zonder verplichting zijnerzijds te retourneren. Uit de aanbieding in advertentie of brochure van bet postorderbedrijf dient duidelijk te blijken, dat de koper, indien hjj bet goed wenst te behouden, na het verstrijken van dezichttermjjn terstond de verplichte kassastorting dient te be talen. De postorderbedrijven znllen daar bij op de nakoming hebben toe te zien. De controle op de naleving van de beschikking is opgedragen, aan de Econo mische Controle Dienst. (Van onze correspondent) ER valt de laatste weken een merkwaardige verschuiving te onder kennen in de Franse publieke opinie ten aanzien van de strijd in Algerië. Het defaitisme, dat een goede maand geleden groeiende was en onder andere tot uitdrukking kwam in de redenering van vele arbeiders: „Moeten wij vechten om een miljoen colons ginds een lui leventje te geven?" wordt thans al weer enkele weken geheel gekruist door een sentiment van waar patriottisme, gepaard gaande aan trots. Naarmate het de pubbeke opinie duidelijk wordt, dat de Franse troepen in Algerië stap voor stap de toestand meester worden, groeit er een bijna nationaie eensgezindheid rond de krachtsinspanning. Zelfs over de voorgestelde belastingverhogingen, waaruit de strijd moet worden gefinancierd hoort men weinig mopperen. We ontdekten zelfs, dat vele per soonlijke vrienden, die tot voor kort nog een vrij neutralistische instelling hadden, thans plotseling eerbied heb ben gekregen voor het nationale be wustzijn en het - ais een klap zouden beschouwen als de regering alsnog Algerië in de steek zou laten. Dat on der de gewijzigde omstandigheden de TWEE tijgers, die waren'ontsnapt uit hun kooien in een circus, hebben gisteren tn Rome een paniek veroor zaakt onder de honderden mensen die het circus bezochten. Politiemannen en brandweerlieden manipuleerden een uur lang met geweldige netten om de twee roofdieren te vangenmaar na dat uur hadden zij er pas een. Nadat een tijger in de netten was gevangen, verloor de politie haar ge duld en trok zij met automatische nistolen en stenguns op de overgeble ven tijger af. Met afgrijzen zagen zij we de tijger een klein aapje met een 'ag van zijn machtige klauw dood- 'oeg en het begon te verscheuren. Na i maaltijd sprong de tijger als een •elzwarte flits naar het dak van een überg. vanwaar hij, als hij gewild kon genieten van het uitzicht op het Colosseum, dat vlak bij het circus ligt. Daarbij had hij kunnen bedenken, hoe de oude Romeinen zijn familiele den eeuwen geleden gebruikten voor hun afschuwelijke vermaken. Het was de dierentemmer Togni, die. aan alle spanning een eind maakte, al werkte hij wel naar een climax toe. Er werd een kooi naar het dak van de hooiberg geschoven en de tijger, die alle mogelijkheden van ontsnappen zag afgesneden, schreed de kooi binnen, nadat enige politiemannen nog de moed hadden kunnen vinden om het roofdier met hooivorken te bewerken. Tegen de tijd, dat de tweede en laat ste tijger weer in zijn kooi was, stond er om het circus een menigte van onge veer 5000 mensen die hun eerste schrik Hadden overwonnen, maar toch eerbiedige afstand bewaarden. kansen hierop overigens met de dag minder worden, ligt wel voor de hand. Het vraagstuk Algerië ligt voor de Fransen in een ander vlak dan. dat van Indo-China. Het laatste drama was erg ver weg en sprak joinder tot de verbeelding. Algerië beschouwt men hier evenwel heel duidelijk als een deel van Frankrijk met alle ge volgen van dien. Bovendien hebben de Fransen inderdaad enige reden om. trots te zijn op hun troepen in Noord- Afrka die onder vaak heel moeilijke omstandigheden hun zware taak ver vullen. ..Algerië zou een keer ten goede kun nen zijn", zei ons een oud-minister, één der leiders van de M.R.P. „De Fransman, moe van de wereld oorlogen verkoos na 1945 het pret tige leventje. Hij interesseerde zich niet meer voor problemen of moei lijkheden. Eerder ging hij ze uit de weg, mits er maar niets aan de dage lijkse maaltijd ontbrak. Ons volk is hierdoor ingedut en toen dit enkelen duidelijk werd, sliep het al te vast om zonder groot alarm te kunnen worden gewekt. Algerië is vermoedelijk dit grote alarm en straks, als onze strijd tegen de opstandelingen en buitenland se intriganten met succes is bekroond, zal het Franse zelfbewustzijn er door versterkt blijken te zijn...." Hoewel men uit de moeilijkheden, waarmee de troepentreineh op som mige stations te kampen hebben, eer der het tegendeel zou kunnen aflei den is toch het moreel van de soldaten in Algerië uitstekend. De toenemende berichten over de nodeloze moordpar tijen van de fellagahs prikkelen het verlangen tot actie en de successen die de merendeels jonge, Franse re kruten hierbij al hebben geboekt In tensiveren de trots van het thuisfront, Formatie-opdracht aan dr. Drees verwacht Kopen op maandag W» 'ié N - v N banden ee*'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1