Woensdag beginnen de besprekingen I H op Cyp weer Bouwvakarbeiders aan de slag Breken communisten in Italië met Moskou Mussert's stoffelijke resten uit graf we Daders precies op de hoogte De opdracht Tito hield zijn handen vrij Commissaris Enduh ontkent mishandeling van vei'daehten FORMATEUR DR. W. DREES: Grote bosbrand Meningen waren zeer verdeeld rus Vierde Trouiv-mars NAAR HET BUITENLAND GEBRACHT? Ernstig ongeluk bij x-, Wassenaar -ï Zware straf geëist voor Roemenen eerovor zicht MAANDAG 18 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3410 I m mmt TOGLIATTI VALT CHROESTSJEW AAN IN DOLEMïETEN VERONGELUKT Weerbericht I Soekarno in Bonn W m. 49ste zitting in de zaak-Schmidt „Ik vrees dat de kabinetsformatie een moeilijke zaak zal worden" verklaarde dr. W. Drecs zaterdagmiddag, nadat H.M. de Koningin hem de opdracht gegeven had "een kabinet te vormen dat het ver trouwen van het parlement geniet. „Maar het is bij ons altijd moei lijk", voegde de nieuwe formateur er glimlachend aan toe. Dr. Drees, die verzocht heeft de opdracht in beraad te mogen houden, kan er alle kanten mee uit, mits hij maar een kabinet for meert dat het vertrouwen heeft van voldoende kamerfracties. Zater dagmiddag ha-d dr. Drees nog een gesprek met de voorzitter van de- socialistische Tweede-Kamer-fractie, mr. Burger. mmmft Met 1102 stemmen vóór en 1082 tegen, hebben de stakende bouw vakarbeiders zaterdagmiddag be sloten het werk vandaag te her vatten. Het parool „Staken tot het bittere einde", dat donderdag in Odeon werd gegeven, verloor hierdoor veel aan overtuigings kracht, In totaal werden 2235 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 29 stemmen blanco en 22 ongeldig. De bouwvakkers waren in de Rotterdamse Ahcy'-hal geroepen voor een schriftelijke j tie behoefde dan ook niet in te grij- stemming. Er waren namelijkpert. klachten geuit over de wijze van i Sommige voorstanders van de sta- Stemmen in Odeon, waai dooi j inzamelen van gelden, verklaarden j \va- (Van onze Haagse redacteur) ONBEKENDEN hebben in de nacht van zaterdag op zondag de stoffelijke resten weggehaald van de op 7 mei 1946 gefusilleerde leider van de N.S.B. A. Mussert, die begraven lag op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. De redactie van een. Amsterdams 'dagblad werd. zondagochtend kwart voor acht telegrafisch door een anonymus hiervan op de hoogte gesteld, Na informatie bij de adjunct-directeur van de Algemene Begraafplaats liet deze onmiddellijk een onderzoek instellen en inderdaad bleek op de plaats waar Mussert begraven lag in die nacht een: gat te zijn gegraven. Maarschalk Tito heeft yoi- -, gens een van zijn medewer- kers aan de .hoogste leiders van de Sowjet-Unie duidelijk te ver staan gegeven, dat hij op elk ge bied in geen enkel opzicht de volkomen vrijheid van handelen van Joegoslavië zal prijsgeven, meldt Ass, Press. 5 handopsteken te kennen gegeven j onomwonden dat zij niet genegen moest worden, of men al dan niet verder wilde staken. Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte dc Withstraat 3(1 Tclcf. 115700 (4 1.) Postbu? 1112 Postgiro No. 424519 Kiarhtcnriienst atjonnementen 18.30-1!) 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspletn Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Te!. 114402 Klac'ntenritenst 28 39—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67883 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks t Medegedeeld riuor het K.N.M.I. te De Bilt. geldig van vanavond tot dinsdagavond. Zwaar bewolkt met nu en dan wat regen of mot regen. Overwegend matige wind, krimpend naar Zuid west. Vannacht Iets lagere temperaturen en op enkele plaatsen mist. Morgenmiddag ongeveer dezelfde tem peraturen als vanmiddag. 19 juni: 7.on op 4.1!), onder 21.03; maan op 17.38. onder 1.46 Directeur: H. DE Kl'lG - Hoofdredacteur: Dr. «J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Kabinetsvorming wordt moeilijke zaak Aankomst van H.M. koningin Juliana bij het Huis ten Bosch. Dr. Drees begeeft zich naar H.M. de Koningin. Het weekeinde' heeft hü verder be steed aan het opstellen van enkele richtlijnen over het beleid van het toe komstige kabinet». .welke ,,^cbUUqei( ■dr. Drees eerst niét fag; fractievoorzit ters en daama met de te potsen mi nisters zal willen bësprekéh. Het gesprek dat dr. Drees met H.M. dé Koningin op ,.Huis ten Bosch" had, duurde drie uur. Dr. Drees verklaarde tegenover journalisten, die hij te woord stond, nadat de Koningin op het bor des afscheid van hem had genomen, dat hij met de Koningin niet gespro ken had over de geruchten omtrent moeilijkheden aan het Hof (waarover ons hoofdartikel van zaterdag handelde). De formateur vond dat deze zaak in de buitenlandse pers sterk overdreven wordt en hij noemde het bericht dat de kabinetsformatie in Nederland er ernstig door bemoeilijkt wordt „een voudig belachelijk". Nader vernemen wij nog. dat dr. Drees de leiders van de vijf' grootste fracties in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. de heren Burger. Romme. Zijlstra, Oud en Tilanus, heeft uitgenodigd voor een gezamenlijke bespreking. Deze bespreking zal plaats hebben op woensdag 20 juni om twee uur op het departement van Alge mene zaken. Onze parlementaire redacteur tekent hierbij aan, dat deze mededeling er op wijst, dat de kabinetsformateur, naar een spoedige oplossing van de kabinetsfor matie streeft. Hét is bekend, dat de formateur van oordeel is, dat een aantal zeer belang rijke vraagstukken, zoals de hoogte van het defensieplafond, het loonbeleid en het vraagstuk van de huren, thans niet kan worden opgelost, doch flat dit moet worden overgelaten aan het oordeel van het toekomstige kabinet in een later sta dium. Voor deze vraagstukken ziet hij dan ook geen kans om op het ogqpblik een regeringsprogram te ontwerpen of vaste richtlijnen aan te geven. Veel hangt naar zijn oordeel af van dc econo mische ontwikkeling, die ons land dit jaar zal doormaken. De heer Drees,-die de opdracht, ont ving om een kabinet te formeren, dat hel vertrouwen heeft van he: parlement, trekt daaruit blijl: oaar de conclusie, dat hij zich in de eerste plaats hiertoe tot de vijf grootste fracties in de Tweede Kamer heeft te wenden, dus ditmaal ook tot de V.V.D. Behalve dat dr. Drees dus woensdag zeer waarschijnlijk met de heren Burger (arb.), Romme (K.V.P.), Zijlstra (A.R.), Oud (V.V.D.) en Tilanus (C.H.U.) zal spreken over het beleid in de komende periode, en dus zal willen \vetcn of zjj zijn opvatting delen, dat het onmogelijk en ongewenst is op dit ogenblik een op lossing van bepaalde belangrijke vraag stukken aan te geven, wordt het niet uit gesloten geacht, dat dr. Drees in dit ge sprek eveneens aan de fractieleiders voorstellen zal doen, die betrekking heb ben op de verdeling van de portefeuilles over de verschillende partijen. Bijjkbaar wil hy nagaan, welke partijen In de Kamer bij dit eerste gesprek „afvallen". Na de oorlog is zo'n gemeenschappe lijke bespreking tussen formateur en fractievoorzitters, nog niet voorgekomen. Er is wel een precedent: Dr. Colijn nodigde, in 1939 als kabinetsformateur eveneens de fractievoorzitters uit voor een gezamenlijke bespreking. Hij bood toen zijn kabinet kant en klaar aan. doch de fractievoorzitters onthielden hem toen hun fiat en het laatste kabinet- Colijn kwam dan ook zodra het voor de Kamer verscheen, door de aanvaarding van de bekende motie-Deekers ten val. r~z: steken. Wie dat niet kon, werd uit de zaal verwijderd. Het merkwaardige in deze zaak was, dat zeker 3000 stakers bijeen waren, terwijl slechts 2235 stemmen werden geteld. Toen de uitslag door de voorzitter, de heer A, Geurtsen, was bekend gemaakt, werd het zeer rumoerig in de zaal. Enkele schreeuwende en tierende arbeiders drongen zich naar voren en richtten allerlei minder fraaie bewoordingen aan het adres van het Actiecomité. Een ogenblik zag het er naar uit dat een handgemeen zou ontstaan. i Maar het verstand won het nog juist 3Ue i bijtijds van het sentiment en de ooii- Door een grote bosbrand In het Zuid- Westen van Cyprus zijn. negentien Brit se militairen om het leven gekomen en achttien ocwaar gewond. De brand brak zondag uit nabij Vroi- sha, ongeveer tachtig km ten Westen yan de..hoofdstad. NJcosla. Men, was".het vuur" in dé" loop "van maandagochtend meester. Men denkt algemeen, dat verzetslie den de brand hebben gesticht -en dat generaal Grivas. de opstandelingenlei der. "en zijn naaste medewerkers zich in het gebied schuilhouden. Vijfduizend militairen trachtten Grivas hier te vin den. Volgens een officiële bekendmaking werden de Britse militairen die het vuur bestreden, verrast door een plot selinge verandering van windrichting. Er vielen enige slachtoffers, doordat de benzinetanks van voertuigen als gevolg van de brand ontploften. Er hangt een dichte rook boven een gebied van vele vierkante kilometers. Verscheidene dorpen binnen een afstand van enkele kilometers van -de brand zijn in rook gehuld. De vierde Haagse Trouwmars, welke zaterdagmiddag door bos sen en duinen van Den Haag en Wassenaar trok, heeft opnieuw bewezen, dat deze wandelmarsen een steeds groeiende belangstel- ling ondervinden. Er verschenen aan de start niet minder dan 3023 wandelaars, terwijl het vorig jaar het aantal wande laars ruim 2500 bedroeg. Deze vierde Haagse mars ging langs een schitterend parcours. In de brochure ..Met Trouw Op Mars", was geschreven, dat de wandelaars op de 12. 18, 25 en de 30 km gevoerd zouden wor den door het Haagse lenteland. Dat dit 'niet teveel gezegd was, bleek uit de uitlatingen van de deelnemers, toen zij moe en voldaan des avonds terugkeer den op het schoolplein van de Johan de Witt-H.B.S. aan d.e Nieuwe Duinweg te-.Schevenintr gen. waar de-start an-hle' finish waren. Ergens langs het par cours zagen de duizenden bloeiende rhodondendrons, ter wijl overal de bomen en heesters het frisse, jonge lentegroen vertoonden. Het parcours was een verras sing voor de wandelaars. Zij trokken door bosgedeelten wel- ke zij niet eerder gezien hadden. Dit was te danken aan de am bassadeur van Canada, die zijn landgoed „Groot Haesebroek" openstelde, en aan jhr. Loudon, die toestemming gaf door zijn landgoed „Voorlinden' te trek ken. (Zie verder pagina 5.) T\E Italiaanse communistenleider, Togliatti, heeft scherpe kritiek geleverd op Chroestsjew en andere Russische leiders die indertijd geholpen hebben bij het opbouwen van de Sialinverering. Togliatti verklaarde verder dat het Russische model niet langer bindend kan zijn voor andere communistische landen. Hij zei dat hetgeen gebeurd is, heeft geleid tot dc nodzaak en wens om een steeds grotere onafhanke lijkheid van oordeel te verkrijgen. De meest vooraanstaande commentatoren in Italië waren het er onmid dellijk over eens, dat Togliatti blijkbaar van plan is voortaan onafhankelijk van het Kremlin, een eigen koers te varen. Zij herinnerden aan Togliatti's bezoek aan Tito, juist voordat de Joego slavische leider naar Moskou vertrok, als een aanwijzing van de manier, waarop Togliatti's geest op het ogenblik werkt. In een Interview mét het - Italiaanse letterkundige tijdschrift Nnovi Argo- mentl (Nieuwe Argumenten), dat ook in het partyblad l'Unita is afgedrukt, heeft Togliatti over de jongste veroor deling van Stalin Verklaard: „De huidige Sowjetleiders kenden President Soekarno is maandagmor gen vanuit Venetië op het'vliegveld bij Bonn aangekomen. Daar werd hem de grootste ontvangst bereid, die tot nu toe aan een bezoeker van West-Duitsland is gegeven. Soekarno werd op het vlieg veld begroet door de president van de bandsrepubliek. Heuss, door kanselier Adenauer, door dewestduitse minister van buitenlandse zaken Von Brentano. door talrijke andere leden van de regering, de voorzitters van het parlement en door le den van het corps diplomatique. Het vliegveld was versierd met de vlaggen van Indonesië. President Soekarno zal 8 da gen in de Bondsrepubliek blijven. 6. i King, die zich belast hadden met net i Men is er kennelijk overheen geklom- men. De directeur van de Algemene Begraafplaats, de heer M. C. Bekink, gaf gistermiddag om vier uur, het tijd stip. waarop het kerkhof voor het pu: bliek gesloten wordt, aan het personeel van de begraafplaats opdracht ter plaat se zodanige opgravingen te verrichten, dat met zekerheid kon 'worden vastge steld, dat inderdaad de stoffelijke es- ten yan Mussert verdwenen waren. Het lijk van de NSB-lcider werd in dertijd namelijk in een massagraf van vier personen in de laagste klasse (dei vijfde) bijgezet. Stalin veel beter dan wij en wij kun nen hen vertrouwen, wanneer zij hem beschrijven zoals .zij na doen. 'Wij kun nen alleen bedenken, dat zjj. ziende boe de zaken stonden*, voorzichtiger.-hadden kunnen rjjn fn hun openbare verheer lijking van de eigenschappen van Sta lin. Weliswaar kritiseren zy zichzelf nn en dat is hun grote verdienste, maar zij verliezen bij deze kritiek', ongetwijfeld enig prestige." Togliatti verlangt van de Sowjetcom- munisten. dat zij verklaren ..hoe de Sowjetmaatschappij kon komen tot be paalde vormen die afweken van het pad der democratie en wettigheid, en zelfs tot bepaalde vormen van verwor ding." In dit verband kritiseert Togliatti onomwonden de Russische partijsecre taris,. Chroestsjew. Chroestsjew, zo be toogt hij. achtte het onmogelijk, Stalin uit de weg te ruimen of zelfs maar zijn macht te beknotten, omdat zo'n stap „een crisis teweeg gebracht zou heb ben". Togliatti zegt. dat- hij op dat punt het niet met Chroestsjew eens kan zijn. Hij betwijfelt ook Chroestsjew's uitleg, dat de aanwezigheid van een grote poli tiemacht een wijziging in de leiding heeft onmogelijk gemaakt. ..Het lijkt mij rechtvaardiger, in te zien dat. ondanks zijn dwalingen, Stalin de steun genoot van- een groot deel van het volk en in de eerste plaats van de leidende groep in de regering. De fout van Stalin's medewerkers was, dat zij niet tijdig inzagen, dat zij hem teveel vrijheid van handelen gelaten hadden t-1- dat het te laat was om daaraan iets te veranderen zonder schade voor allen". Togliatti zei dat de ..ontluistering" van Stalin geen wijziging zal brengen in de algemene politiek van de Sowjetunie, Hij verklaarde! dat de communistische partij in dc Sowjetunie niet van z-'.is is. "al" datgene overboord te zetten, wat zij sedert 1917 heeft gedaan. ET verzoek aan dr. W. Drees om een kabinet samen te stellen ligt geheel in de lijn der verwachtingen. Daarmede toch is de consequentie getrokken uit de uitslag der verkie zingen, waarbij de PvdA de grootste zetelwinst behaalde. En men mag ook wel zeggen, dat die zetelwinst in be langrijke mate mede aan de figuur van haar lijstaanvoerder te danken was. Het ligt dus voor de hand dat dr. Drees beproeft, een kabinet samen te stellen. De formulering van de opdracht laat de heer Drees de gelegenheid alle denkbare mogelijkheden të beproe ven. Ook dat schijnt ons juist. De zaak zal moeilijk genoeg zijn en het is dus wijs om zijn armslag niet node loos te beperken.. Het heeft geen zin om ons op- dit tijdstip te begeven in speculaties over het resultaat, noch. in het uilen van wensen'. Het woord is nu aan de heer .Drees en het wachten is op wat hij uit de bus zal brengen. Hij zou in zijn gesprekken .met- premier Boelganin, partijsecretaris" Chroestsjew en de eerste plaatsver vangende premier Mikojan tijdens rijn rondreis met hen door Rusland hebben aangedrongen' op gelijke, vrijheid van handelen voor .de com-, munistische landen van Oost-Europa.. Verder zo vervolgde de:mede werker heeft Tito heslist het'ge voel, dat de huidige Sowjetleiding zijn opvatting deelt, dat een yeti groter vrijheid voor de landen,'.die in het Westen „satellieten" worden; genoemd, wenselijk is. T- -Z r By een" ernstige autobotsing op dé Rijksstraatweg ter hoogte van betKer-, kehout is gisteravond omstreeks tien uur de 35-jarige zakenman J. IV. V. uit1 Schiedam dodelijk verongelukt... Zes personen werden gewond.-De- a.utr» van V„ welke in de richting Leiden reed, werd .aangereden door een auto uit de tegenovergestelde richting, die plotseling, waarschijnlijk tengevóge van slippen, dwars over de weg schooi. De aangereden auto werd zeer ernstig, be schadigd. V., die achter het «-tuur zat,- werd, op slag gedood en vie.- mede-in- zittenderi min of .meer ernstig gewond. De bestuurder van de slippende auto-,- jhr. Van. K. uit 's-Gravenhage en eorr inzittende in zijn wagen werden eveneens gewond. De zes gewonden zijn in een ziekenhuis opgenomen. De 28-jarige J.Jansen uit Amster dam is vrijdag tijdens een bergtocht in Italië dodelijk verongelukt. Met '.35 andere Nederlandsetoeristen maakte hij 'vrijdagmorgen- een tocht naar het Fiaccounipiateau van de berg Marmo- lada. Toen het gezelschap terugkeerde, bleef.de heer Jansen achter om'nog wat van het uitzicht te genieten. - Toen hij na enige tijd nog niet.kwam opdagen, werden gidsen uitgestuurd. Zij vonden, halverwege bergafwaarts het' stoffelijk overschot van de. heer Jan sen. Blijkbaar is hij gevallen en. met zijn hoofd tegen een rotsblok gesla- en. (U.P.) Onmiddellijk werd de politie gealar meerd, die met behulp van een speur hond een onderzoek instelde. Het spoor leidde naar het hek van het kerkhof aan de zijde van de Koninginnegracht. Daar zijn de onbekenden waarschijnlijk in een auto met de stoffelijke resten van Mussert verdwenen. ren deze gelden aan het comité af te dragen. Na toespraken van de heren Van Til. Geurtsen. Oosterwijk en Pieete, JL «ker ïe,(l kjin worclcn vastge; die zoiden dat de strijd an. steld, dat bijna alle aanwezigen zich j toen vóór een verlenging van de sta king hebben uitgesproken. Zaterdag middag echter bleken de meningen zeer verdeeld; op een meerderheid van twintig stemmen werd de be slissing genomen vandaag de bouw werken weer op te zoeken. Aan de stemming moet uitsluitend worden deelgenomen door arbeiders die een stakingsbiljet konden tonen. Aan het begin van de vergadering moest een ieder deze kaart omhoog dcre wijze zal worden voortgezet kwamen de gemoederen weer enigs zins tot rust. Onmiddellijk nadat bekend was, dat enige onbekenden het stoffelijk overschot van Mussert hadden weg genomen. werd dour beambten van de begraafplaats een onderzoek in gesteld, dat door poUtie-autoritetteri- werd bijgewoond. os>. <":>-• y 5 TG' :"v» Uit de administratieve gegevens van het kerkhof bleek dat de kist van Mus sert de bovenste van de vier moest zijn. Het nummer van deze kist kon echter gistermiddag door het personeel van i.et kerkhof niet meer worden gevonden, terwijl dit wel het geval was met de nummers van de kisten van hen, die ter zijde van Mussert begraven tag a. Op het massagraf stond geen enk_-le aanduiding dat daar Mussert begraven lag. Mohammed Enduh. hoofd van het cri-, minele uitderzoek bureau van de politie! van IVest-Java en waarnemend commis-l saris heeii heden in de 4Ssle zitting inj de zaak-Schmidt ontkend, dat hij getui-' gen in deze zaak heeft mishandeld, En duh is. zoals bekend door vijf getuigen a decharge ervan beschuldigd, dat hij hen gedurende de ondervragingen in deze zaak, heeft afgeranseld.' De getuigen ver- 1 klaarden, dat zij .voor de politie valse René Dubois, dc openbare aanklager in het proces tcge* 2b» vier Roemenen, die in februari-1955 een overval hebben verklaringen die beschuldigend waren! gepleegd op de- Roemeense legatie te Dc weduwe van Mussert was na ue jvoor beklaagde hadden afgelegd. ,,«n- Bern, heeft zaterdag gevangenisstraf- dnocl van haar echtgenoot op de hoogte der druk" en-..uit vrees voor mishande-fen_ vaj-icrend van 16 maanden tot ze* gesteld van de plaats van het gral en ling". Zij waren door Enduh afgeran-i jaa'r tceen de ieurdirr verri^hlon had daar in 1947 bloemen geplaatst a-iseid. aldus de getuigen a decharge. eist. J gaigc raac Iter is het volgens de heer Bekins og; Dubo:-- v-no° hmvnHinn rio eens voorgekomen, dat er door vroegere! Reenter Maetigkom .weg op cc zit- - - - -' -- end,en de volgende aanhangers van Mussert bloemen op et graf werden gelegd, die toen echter »n- middellijk waren verwijderd. Van cn:gt bijzondere belangstelt was de laatste tijd ting van vandaae aan Enduh of gt-d-;i-i, 1 rende het ancle: was van de plaats van hc-t graf en'de rapporten over illegale activiteiten, wellicht personen kent. die hiermee "ie óor een Nederlander werden geleid. veneens bekend zijn. jspoedig nadat Westerling in januari 1950 bijkomende straffen: uitzetting uit Zwil- grzeck in deze zaak druk!V?" bur?crli)ke vas uitgeoefend. Enduh antwoordde: ..Ir.i" Reduiende tien jaar voor Bel- ;'jy''j'-,vihet begin va-: het e-.dorzoek is ge-.-u drukjd anoe en Codrescoe, gedurende zeven uiigcotVeiui." Enduh zei voorts san de|3clai' v'"0>.Ch"'lta en gedurende vijf jaar mets gebles.-i,,.ochtcr £j.u 0„k!aa„de di0, jodom siscnei V001' 0chl°- DE BILT. maandag 10 uur. Een depressie, die in langzaam tempo over de Britse eilanden naar Nederland trok heeft gedurende het weekeinde op grote schaal regen gebracht. Zondagmiddag oereiktc het centrum onze kus: en maan dagochtend trok het over onze eostgiens weg. daarbij snel in diepte afnemende. Over de Britse eilanden nadeida toer. een kleine rug van hoge druk die van opklaringen vergezeld ging. Deze rug verd weer gevolgd door een nieuwe >ceaanstoring. die in Schotland en Ier- and opnieuw regen vero-.iv.aakic. Dit storingsgebied zal ons in de nacht var. maandag op dinsdag bereiken en op nieuw regen brengen. j? 1 Hedenmorgen har! de Haagse politie iff) aanval .van g iJJg§ j nog geen spoor van de daders. Het j/b.Vllf onderzoek is in volle gang. agen waren de leden jvan Westerlings leger, die Bandung een idag bezet hadden gehouden, naar de bergen van West-Java gevlucht. Schmidt werd in december 1953 in iBandung gearresteerd. Hij werd ervan (beschuldigd een van de leden te zijn Insang van j augustus is bij Ko-jvan een Nederlandse illegale organisa- ntnkhjk Besluit benoemd tot burgemees: tie.' die samenwerkte met dr Dam! ter van de gemeenten Lensden en Stoti-;Islam. Volgens de rapporten, die de S- hcoi C. 1-. de IIoo vannokt'.o ontving, bevond zich een - zekere Alderwerelt. De heer De Roo werd ge- ..Smith of Smidt" bii de ..oproerlingen", boten op 20 september 1901. Hij behoort; Dc zitting werd hedenmiddag om half tot de C.H.U. twee verdaagd tot morgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1