Canada-reis van N.C.R.(eis) V. begun in Rotterdam Schoolkorfbaltoernooi op Bos- hoek uitstekend geslaagd Stuurman neemt leiding in provinciaal damtoernooi „Twaalf Provinciënhuis" geen winkelcentrum meer ssrsjssr Sfttsara Mej. N. P. Verkade vierde veertigjarig jubileum aan Oranje Nassauschool Botsing tram-auto: 3 zwaargewonden Echtpaar door gas vergiftigd Beatrix in Rome Grote aanvoer van haring Twee jongens door auto meegesleurd SCHIEDAM Hartelijke huldiging Geref. Jeugdhuis Gewond door steekvlam uit lekke gasbuis MAASSLUIS Geslaagde avond vierdaagse Gezelschap van 150 personen Ook dit jaar weer „Jeugd-Jolijt" Burgerlijke stand van Rotterdam OP BEZOEK BIJ FAMILIELEDEN VLAARDINGEN Aanvraag voor grond in Westwijk Hoek van Holland Dropken autobestuurder gegrepen Motorrijder verongelukt Door auto gegrepen Amerikaan op Cyprus door bom gedood Geslaagden aan het marnix-gyinnasium Actie tegen Stoomvaart- Mij. „Nederland" TROUW Maandag 18 juni jL^5g ^EN:oiRin:E^K,E-U:Z;ET^ iVVERLÓVlNjGSRiNGEN.- Me>t lucifers in bed gespeeld Ernstig ongeval 'DGOThtOT N Ut T>i 0j - if: 4 Ongeval bij kruispunt Wip-Haven u .4 •4 m Granaat in keukenkast Koemarktbrug vannacht weer gesloten Burgerlijke stand van Schiedam Korfbalnieuws Het grootste gezelschap dat de Holland Amerika Lijn ooit naai de andere zijde van de oceaan heeft overgebracht, is vanmiddag (150 man sterk) aan de Canada- reis 1956 die door de Nederland se Christelijke Reis Vereniging werd georganiseerd, op instigatie van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging. De heer H. van den Tol, die als hoofdleider de reis meemaakt, had vanmorgen zijn handen vol met het treifen van de laatste toe bereidselen. Het is dan ook geen sinecure om aan het hoofd te staan van de grootste georgani Taxibedrijf „Spoorwijk" uitgebreid Examen gymnasium te Schiedam Demonstratie D.O.K. uitgesteld Postduivennieuws Uit het „Zwaluweniiest*' Bromfietser gewond Jongetje verdronken Bewoners Tasmanweg wensen betere afrastering <™R,leidinK v.'-n het verdrinkings- cci tr Ll. zondagmiddag bij de Sin- gel te.Hoek vad Holland heeft plaats se- ,d' n, de aandacht van de bewoners van de Tasmanweg nogmaals geves- °S h!er .aangebrachte afschei ding. Het vcrig jaar is van gemeente wege namelijk de daar staande prikkel draad afrastering verwijderd en vervan- gen door een laag ijzeren hekje. Reeds verschillende malen werd door de be- ™jer.s van deze straat geprotesteerd omdat men het gevaar voor de vele in deze omgeving wonende kinderen inzag. De bewoners bopen nu dat binnenkort voor een goede afrastering zal worden zorg gedragen. Uitslagen (Van een onzer verslaggevers) pEN kwart deel van de Sche veningse haringvloot is ge durende het afgelopen week einde de haven van Scheveningen binnengelopen. Tot vanmiddag 12 uur waren 23 loggers voor de wal, terwijl enkele loggers nog thuis- stomende waren. Dit .is een ge volg van de ruime haringvang sten van vrijdag en zaterdag. Naar wij vernemen is besloten het „Twaalf Provinciën-Huis" te Rotterdam niet meer ais winkel centrum te exploiteren. Aan het gebouw zal een andere bestem ming worden gegeven. nit h Ma?e' G' Nobci' Wa- den Ottolander, Ja. Fa., Ma. de Rooy Eth Auto's gestolen Visserijberichten wS hnW' -Ct De mbilaressc moest zaterdagmorgen bij 'de har* telljke huldiging in het Jeughuis eerst in de mast klimmen om in Jiet bezit te d^m EeT h\euseffmast"eên f^°TStl^ van, bc(st"ur' dekkrachten en de schoolkin- 'N^R v tteralnnri^ t; ««slaagde nabootsing van de exemplaren, die bij de I»i.C.R.V.-sterai enden staan opgesteld, was voor in de zaal opgericht, „Hoeveel kilometer rode streepjes heeft u in uw schoolleven gezet? Hoe veel treden tellen de trappen in de school, die u naar uw klas voeren?" Dit waren enkele vragen, die de onder wijzer, de heer P. de Keijzer. de jubi- laresse stelde. Mejuffrouw wist niet op alle vragen te antwoorden, maar zij werd bijgestaan door tien kinderen uit haar klas, die zich goede paranymphen toonden. Zo kwam de gouden" jubila- resse toch aan de stoelvraag toe, die zy goed beantwoordde. Daarna ont ving zij als geschenk een fraaie stoel en als extra pnjs een boeket bloemen. Tevoren hadden het hoofd der school, de heer G. W. de Lange en de secretaris van het schoolbestuur, de heer F. Bovenberg de onderwijzeres hartelijk toegesproken. Zij ontving het gebruikelijke geschenk onder couvert. In de middaguren bezochten vele ou ders mejuffrouw Verkade thuis om hun gelukwensen aan te bieden. Advertentie ,eiv£» h I M »Tm W m 1 •••"'•3: WEi T'- KB U I'S K A D SO - Zaterdagmiddag is bij de scheeps- werf van de Jnma Kemper en Twist, aan de Overschicsewcg tc Schiedam, hel laatste door die firma in Schie dam gebouwde motorjacht, de „Tüh", te water gelaten. De doopplechtig heid werd verricht door de echtge note van de eigenaar mevrouw M. M. van Noort-Bosman, In de loop van de maanden augustusseptem ber zal het bedrijf m zijn geheel worden overgeplaatst naar Dor drecht, daar het in Schiedam moet verdwijnen in ver.band met de uit voering van de spoorwegplannen. Dat hei spelen met vuur niet altijd ongevaarlijk is, zelfs niet in de open- kt'Sht wanneer er zich ogenschijnlijk geen brandbaar materiaal in de nabij, held bevindt, ontdekten zaterdagmid dag twee Schiedamse knapen. Toen" D. N. en H.- S. bij de Hoofd- bmg aan de Lange Nïeuwstraatkant na melijk een lucifer afstaken, werden zij «matlg in het gelaat en aan de benen igewood door een steekvlam, die, naar ■later bleek, afkomstig was uit een lek in een gasbuis, die ter plaatse in de etmat lag. Beide slachtoffers werden door de G.Gv en GJD. naar het gemeentezieken huis overgebracht. Zaterdagmiddag ontstond brand in de ..woning van H. A. O. aan de Rotter- damsedijk te Schiedam waar een jon getje met lucifers en papier In bed speel- ;de. De brandweer doofde de vlammen met een slang op de waterleiding. Eon ernstig ongeval gebeurde zater dagmiddag aan de Lorentzlaan te Sehie- - dam waar de 7-jarige G, K. aan het rol schaatsen was. Het meisje werd toen zij van het trottoir de rijweg opreed door een vrachtwagen gegrepen en over bei de benen gereden. Met vrij ernstige ver- wendingen en een hersenschudding werd het slachtoffer door de G.G. en G.D. naar het Gemeente Ziekenhuis gebracht. r Haar toestand is momenteel redelijk. OABÖVÏSzt Zaterdagavond vond op het gevaar lijke kruispunt Wip-Haven te Maassluis wederom een aanrijding plaats. Mej. J. G. v. d. B. uit Den Haag. die met haar bromfiets de Wip opreed, werd aange reden door een personenauto, bestuurd door R. v. d B. uit Maassluis. Vermoedelijk heeft mej. v. d. B. de auto. die van links kwam. te laat opge merkt. met het gevolg dat zij door de voorruit werd geslingerd. Met verwondingen aan het hoofd en écn der benen, alsmede een hersen schudding is het slachtoffer, na te zijn verbonden door dr. Collet en een E.H.B.O.-cr, naar het Ziekenhuis Zuid- vvai te Den Haag vervoerd. Aan de avondvierdaagse te Maassluis hebben 127 personen deelgenomen. Slechts vier volbrachten deze wandel tocht niet. Allen, die de avondvierdaagse hebben uitgelopen, ontvingen een kruis. De oudste deelnemer was de 72-jarlge heer Brünings, die reed» 9 maal de Nijmeegse Vierdaagse meeliep. Het jongste deelneemstortje was de 6-jarige Janny Vennik, die tevens voor haar diploma liep. De organiserende vereniging V.T.M. kan op een geslaagd wandelfestijn terug zien. Een niet alledaagse vondst deed een jÜeuwe bewoner van een van de huizen aan "de"""Prins Bernhardlaan te Schie dam. In een keukenkast vond! bij een swar a .granaat, die de vorige bewoners „bij "hun vertrek naar Australië, in het "(huis hadden achtergelaten. De politie werd van de vondst op de 'hoogte gesteld, waarna de nodige maat zegelen werden genomen. DU jaar wordt door de sectie jeugd van ds Schiedamse Gemeenschap een aantal activiteiten voor de jengd van 8 tot 20 jaar. onder het motto „jeugd-jolijt" ge organiseerd. Een aantal jeugdorganisaties ett sportverenigingen en muziekgezel- schappen verlenen medewerking. Het programma is seer gevarieerd en begint woensdagavond 20 juni met een rol- schaatswedstrijd en een spelavond. Het programma „jeugd-jolijt" -wil voor de jeugd, tijdens lange zomeravonden een goed verantwoorde vrije tijds besteding brengen. In verschillende wijken van de stad en in Kethel zijn zo om de veer tien dagen bijeenkomsten. De gecostu- meerde optocht ontbreekt niet en van het jaar wordt het spel van Tafeltje dek je era. zeer bekend sprookje naar voren gebracht De deelnemers(sters) van 8 tot 13 jaar mogen zich verkleden als ze dat zelf wil len. Als hei nodig is kunnen de ouders een handje helpen. Ondanks dat een aantal organisaties medewerking ver" lênen. is er echter nog behoefte aan me dewerkers. Schiedam heeft een groot aan tal oud jeugdbe-wegers die in de komen de zomer bu het programma van „jeugd- jolijt" prachtig kunnen helpen. Zij die daarvoor in aanmerking komen worden verzocht zich op te geven bureau Schie damse Gemeenschap Plantage. - Moge het zo zijn dat als donderdag zo juli m de Plantage de slotbijeenkomst plaats vindt, er honderden jongens en meisjes een prettige herinnering hebben aan de afgelopen maanden. Dit zal het geval zijn mits de leiding over een groot aantal medewerkers beschikt. In verband met de uitvoering van vei - beteringswerkzaamheden aan de Koe marktbrug. zal deze heden nacht van 0.30 tot 5.30 uur zijn afgesloten voor allé wegverkeer, dus ook vQor voetgangers. Geboren: Johannes B. G. A.. z. v. A. A. J. Havermans en H. J. M. E. Ronde, pêtronella B. S., d. v. J. v. d. Kuil en C. Rietbergen: Martin N., z. J. H. Pluijm en G. van Elteren; Gerard, 2. v. G. Heijmans en W. Russeler. Overleden: G. J. J- Wissenburg 14 j„ A. Ooms 71 j. Door welhaast ideale weersomstandigheden begunstigd, vonden de schoolkorfbalwedstrijden plaats op Boshoek te Schiedam, dat zaterdag middag gonsde van bedrijvigheid. Dit toernooi werd georganiseerd door de Schiedamse Commissie voor Schoolkorfbal, waarin zitting hebben namens het onderwijs de heren W. J. Kijlstra, leraar L.O., J. Heida en P. de Keijser, en namens de Chr. Korfbalclub „O.D.I.", Korfbalvereniging S.C. „Schiedam" en Korfbalver eniging „Succes" de heren J. P. Winkelman, J. P. v. d, Tuuk en F. Lange- broek. Met voldoening kan deze jonge commissie terugzien op haar werk, want dat het een glansrijk succes geworden is, zal niemand betwisten. Hejt tijdschema voor de wedstrijden kon volledig aangehouden worden. Aangiften van 16 juni BEVALLENB Stél—ce Ko:njrtg dJ »r TV>odardGroenhof z; A M v Buuren L^nd-CGT "RijnRevet z: E v Mar- •WAftU—vwn Baumhauer d; H Beekman Door het uitvallen van het tweede twaalftal van de Groen van Prinsterer- school moest het programma op het aller laatste moment enigszins gewijzigd wor den, wat overigens het afwerken der wed strijden niet nadelig beïnvloedde. Met jeugdig enthousiasme werd er door de jongens en meisjes gespeeld; een en thousiasme waar menig korfballer een voorbeeld aan kan nemen. Vooral als er een twaalftal de "bal in de mand wist te deponeren kende de vreugde bijna geep grenzen. Zeer talrijk waren' de gelijke spelen, waarin geen der teams de korf konden vinden. In de U.L.O.-afdellng wilde het met de Rehobothschool niet recht lukken. Eén puntje uit vier wedstrijden lijkt ons ver beneden het kunnen van dit twaalftal. De Prinses Ireneschool deed het beter en behaalde zes punten. De commissie legde dit twaalftal echter om bepaalde redenen een strafpunt op. zodat de Prinses Ireneschool gelijk eindigde met de Willem de Zwijgerschool, waarna, onder grote belangstelling door het nemen van strafworpen de balans in het voordeel van de Willem de Zwijgerschool door sloeg en dit team wederom door de C.K.C. „O.D.I." beschikbaar gestelde wis- selkorf bij de prijsuitreiking in ontvangst kon nemen. van „O.D.I.", „Succes" en „Schiedam", droegen hun „steen" bij in het leiden der wedstrijden. Na het vele werk en de training der schooltwaalftailen door de korfbalverenigingen, waarvan „O.D.I." de 9 twaalftallen van de Chr. Scholen voor zajn rekening nam, is de hoop gewettigd, dat vele jongens en meisjes de mooie korfbalsport gaan beoefenen in club verband. Het derde twaalftal van de korfbal club „Maassluis" heeft zaterdag in Zuidland de laatste competitiewedstrijd gespeeld tegen Z.K.V. 1. Maassluis 3 verloor met 70. Door deze nederlaag heeft Maassluis 3 uit 14 wedstrijden vier punten behaald, en bezet hiermede de onderste plaats in klasse 4c. Woensdag hebben de veteranen van de Maassluisse korfbalclub een vriend schappelijke wedstrijd gespeeld tegen de veteranen van Oranjc-Nassau. De Vlaar- dingers wonnen met 3—2. Donderdag avond zal in Maassluis de tweede wed strijd tegen Oranje-Nassau gespeeld worden. Zaterdag worden in Maassluis twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Maassluis 1 speelt tegen Oranje-Nassau 1 en Maassluis 2 tegen Oranje-Nassau 2. terwijl de junioren in Vlaardingen tegen de Oranje-Nassau junioren zullen spelen. Slechio vangsl. De leden van de hen gelaarsvereniging H.V.T.M. te Maassluis, die er zaterdag op uittrokken, hadden geen geluk. De vangst was zeer 9lecht De uitslag is: 1. B. Prang. 40 pt,; 2. P. v. d. Boogert 32 pt.; 3. H. Hollaar 18 pt.: 4. G. Boogert 10 pt.; 5. H. Bakker 6 pt.; 6. D. v. Teyingen 2 pt. en 7. J. Prins, zonder punten. v>- v De oudste deelnemer aan de Canada-ras 1956. die vanmorgen in Rotter dam is begonnen. De 86-jarige J. van Rijswnk uil Almkerk (derde van links tussen zijn beide zoons, die hem uitgeleide kwamen doen. Geheel links de reisleider, de heer H. van den Tol. In ie zaterdag In Den Haag gespeelde Se ronde van het toernooi van het damkam pioenschap van Zuid-Holland maakt Stuur man uit Schiedam zich meester van de leidersplaats. HU deed dit door een over winning op de Hagenaar Haasdonk in een partu, waarin aanvankellik van enig, over wicht weinig te bespeuren viel. Kaïn van D.I.O. verdedigde de Haagse Het slechts enkele jaren In Vlaardin gen gevestigde taxibedrijf „Spoorwijk" heeft een belangrijke uitbreiding onder gaan. Zaterdag is het door de heer C. P. van Reeven, de eigenaar van taxibedrijf van de firma C. Lensveld heropend. De heer Van Reeven pakt de zaken energiek aan. Niet minder dan vijf gloednieuwe Opeis Kapitafn stonden Za terdagmiddag voor het bedrijf. - dat is Spannend was het verloop der wed-« hoek-Arno?<? strijden bij de- lagere scholen. In I A UUr in^«te midku! vïSS i k"6 nlantst» Prinsa* uur de .mKidaI vond officiële her plaatste de Prinses Beatrixschool zich in de winnaarscompetitie. In I B presteerde de Dr. da Kuiperschool het zich in de Winnaarscompêtitie te plöalsen, na met slechts 21 te verliezen van het sterke Willem de Zwijger 2, een U.L.O.-twaalf- tal, dat buiten mededinging in deze klas meespeelde. De Th. Thijssenschool bleek in I C de sterkste te zijn. In de hierna verspeelde halve winnaars competitie wist de Th. Thijssenschool met een gelijkspel en een overwinning beslag te leggen op de wisselbeker. De Dr. Kuy- perschool weerde zich verdienstelijk, speelde tweemaal gelijk, en verwierf dalarmee de tweede prijs, terwijl de Pr. Beatrixschool de derde prijs in de wacht sleepte. Prijzen In de tweede klasse der lagere scholen kwam de Jan Ligthartschool 2 met de eerste en de Oranje Nassauschool 2 met de tweede prijs uit de bus. Met enkele toepasselijke woorden reik te de heer K. van Dnel de prijzen uit w.o. twee legpenningen beschikbaar ge steld door de gemeente Schiedam, een medaille v. d. Schiedamse Gemeenschap dag vond de officiëje opening plaats. De openingsplechtigheid werd verricht door een vertegenwoordi ger van Esso-Nederiand, de heer Pijn- acker. In zijn openingswoord bracht de heer Pijnacker hulde aan de onderne mingslust van deze jongste Vlaardingse taxibedrijfondernemer. Aan het slot van zijn kort betoog verklaarde de heer Pijnacker het bedrijf voor geopend. Verscheidene zakenrelaties woonden de opening bij, terwijl talrijke fraaie bloemstukken de garage een feestelijke aanblik schonken. Voor de openings plechtigheid had het taxibedrijf zich met een show-rit, welke drie uur duur de, aan het Vlaardingse publiek gepre senteerd. De vijf nieuwe Opeis KapitaM doen als taxi dienst. Zij zijn geleverd door de firma P. A. v.d. Kooy. Een volkswagen taxibus kompleteert voor lopig het wagenpark. Er wordt momenteel nog met vier man gewerkt, maar het ligt in de toe- doel mg dat In de toekomst benevens de taxigarage en het benzinestation een reparatiewerkplaats aan het bedrijf worden toegevoegd. Boven de garage Ti in Ira nW «v» «---.-u-*-..!..e V. WV. IliCUO HiOt VIClIlUCIIJLIltl^ O*»' -—vv V4C gCUcHgC en een van de Regionale Afdeling Zuid- Z|J" Kantoor en magazijnruimten inge- Holland zuid der C.K.B, Onder de be- r,r4lt langstellenden bevonden zich vele ouders der jeugdige korfballers en korfbalsters. en diverse leraren, die als leider of toe schouwer de verrichtingen Van hun twaalftal volgden. Hun aanwezigheid werd door de commissie op zeer hoge prijs gesteld; mede dank zij hun mede werking konden de wedstrijden zo'n vlot verloop hebben. De scheidsrechters, leden wflfc Kooli—von Baumhauer L.v Bout z; C Muller—Bosch d: W G a -eter—Gomersbach z: A "P v d Linde «ooZCrbcMe d; A Rociolf—Guldcrnond d: C A Hoogmoedde Groot zT- Kantel V t. o A N frt -ir L Kaptein—de Srui n d A B vd Vormv d Sluis z; P J &s"erpenlrse—v- d Berg d: C Orteiee—Cor- ftónje zGSlesen-v Mlerlo z: C M v d ^OVEr'lEDEN van Vclzcn. man v J H •MM^vechot 51 j; H rt TellO, man 31 j: D ffSv A M Sieberz 51 j: M de Graaf. iTOÓw. gen gew met J den Brouwer 77 j. T de Man. man van J C Cats 72 jA Mon ter man van H Roodenburg 82 3= J Bonkers. •TOuw van J L Vrijdag 76 j: M J van Leênt, vrouw van H Mackenbach 69 j. Rectificatie van de lijit van ovcrlijden van 15 juni: H J Romeyn, man vén C F Gerdes Na een voortgezet examen slaagden aan het Gymnasium te Schiedam voor het diploma B de navolgende personen: B. J. Buntjer en H. L. Houtzager. De zaterdagavond te houden gymnas tiek demonstratie te Kethel door de Ghr, gymnastiekvereniging D.O.K. is door de slechte weersomstandigheden niet door gegaan. Wel is de drumband met de gymnasten, hoofdzakelijk Kethelse groe pen, vanaf de Chr. school door het dorp getrokken, maar bij aankomst op het D.H.S. terrein vaar de demonstratie zou worden gehouden was het Weer dermate slecht dat 'het gehele gezelschap weer naar de plaats van vertrek is terugge- marcheerd. Volgende week zaterdag hoopt men bij goed weer de demonstratie wel te kunnen houden. Postduivenhouders vereniging „De Snelvliegers" te Schiedam vervolgde hêt programma mei een wedvlucht, vanuit Mons (België) 265 km. Door het regenachtige weer in Zuid Nederland had het concours een traag verloop. Ie duif 14.59.29 laatste duif 16 06 34. Uit slag als volgt: 1 11 14 J. C. Konings; 2 13 M. Broekhuizen; 3 8 M. Vostenbos; 4 5 6 Chr Zweistra; 7 10 P. J. v. Eijk; wonnen, 1 gelijk gespeeld cn 3'verlo 9 J v de Meij; 12 A. Faas. ren: doelpunten 16 voor en 17 tegen. richt. In, de donderdagavond tussen een Rotterdams en een Haags KNVB-elftal te s-Gravenhage gespeelde wedstrijd toonde „Rotterdam", waarin de Zwalu wenspelers v.d. Weyden en Bergwerf de rechtervleugel vormden, zich overwe gend sterker en won met 9—1. Woensdag speelt Rotterdam in Katwijk op het ter rein van Quick Boys een wedstrijd te gen een Leids elftal. Ditmaal zullen drie Zwaluwenspelers van de partij zijn, n.l. Southandel (linksachter), V. d, Weyden (rechtbinnen) en Bergwerf (rechtsbui- ten)o In het kader van de door de ver eniging Excelsior georganiseerde neder laag-wedstrijden speelden zaterdagmid dag Zwaluwen 1 en 2 in Pernis. De Zwaluwen beschouwden deze ontmoe tingen als nuttige oefenwedstrijden voor het volgende seizoen en hadden ver scheidene nieuwe, meest jonge spelers opgesteld. Het eerste elftal verloor zijn wedstrijd tegen Excelsior P met 21. maar Zwaluwen 2 toonde zich met 5—3 de meerdere van Excelsior 2. Onder grote belangstelling werd za terdagavond aan de Ketheiweg de eerste van de drie beslissingswedstrijden om 2 plaatsen in de 2e klas van de zaterdag competitie KNVB gespeeld. WGZ won hierin met 1—0 van „Monster". Het eni ge doelpunt viel reeds na ruim een kwartier spelen, nadat Monster even van te voren een strafschop had ge mist. Door dit resultaat zijn de Zwijn- drechtenaars reeds vrijwel zeker van promotie. A.s. zaterdag volgt nu de wedstrijd Hoogvliet - VVGZ. Uitslagen van 16 juni. Zwaluwen 6 M.VV. 27-2 22; Juniores: Zwaluwen bl—Leonidas bl 2—3; Zwaluwen b3— Xerxes b5 2—0: Zwaluwen b5—Zwalu wen b4 42: Zwaluwen clH.O.V. cl 31; Zwaluwen c5V.D.L. c2 1—5. Met dit programma beëindigde Zwa luwen het seizoen 19551956. De balans bleef deze laatste middag in evenwicht: van de 7 wedstrijden werden er 3 gc- Bij B. en W. van Vlaardingen is in gekomen een aanvraag van de firma L. Maat en Zonen, te Vlaardingen, om erf pachtuitgifte van gemeentegrond in de westwijk (buurt „Wetering"), ten behoe ve van de bouw van vijf blokken van elk zes eengezinswoningen. Van B. F. Hofstée, koopman te Schie dam, is een aanvraag binnengekomen om erfpachtuitgifte van een perceel ge meentegrond in de westwijk (buurt „We tering"), ten behoeve van de bouw van een bungalow met garage. De 63-jarige bromfietser W. v_ L. tc Vlaardingen reed vrijdagmiddag in de Willem Pijperstraat waar jongens aan het voetballen waren. Van L. kreeg de bal tegen het hoofd, kwam hierdoor te val len en liep verwondingen op. De brom fiets kreeg schade. „n1?1 Hoek van Holland reed zaterdag de 38-jange dronken bestuurder G. M. uit Rotterdam in de Harmoniestraat tegen een aldaar geparkeerde auto en vervol gens tegen een lantaarnpaal. Toch wist 'hij nog uit handen van de politie te blij ven en er vandoor te gaan. In Vlaardingen echter werd hij .gegre pen en daar ter ontnuchtering ingeslo ten. De politie te Hoek van Holland heeft hem te Vlaardingen een proces verbaal gegeven. Aan de Tasmanweg te Hoek van Hol- land rolde zaterdagmiddag bij het spelen het driejarig zoontje van de familie Mokkenstorm van de talud en kwam in de Singel terecht, waarin hij op jam merlijke wijze verdronk. Door een van de buren, met wiens zoontje de kleuter had gespeeld werd de jongen uit het water gehaald Lang durige kunstmatige ademhaling, die door twee artsen werd toegepast, mocht niet meer baten. kleuren met succes. Zaterdag speelde hu een ingewikkelde, comblnatlerijke partij tegen Kikkers, waarin laatstgenoemde in de slotphase van het middenspel een eenvou dige slagzet over het hoold zag en verloor. Doordat de Hagenaar eveneens zijn in de loop van de week gespeelde partij uit de 5e ronde tegen zijn stadgenoot Kinnegen won, is hij nu in de kopgroep doorgedrongen. Kinnegen herstelde zich van zijn nederlaag tegen Kaïn door zaterdag te winnen tegen zwetsloot. Onfortuinlijk verging het Van der Zwsn. die tegen de vroegere leider Boer, de dupe werd van damblindheid. ?Pt'K'uyZlr sc?°Tde in 2 ronden 3 punten. fit* *gen Lven? *inS het spel geruime j) 5e Hasenaar meende door de rcm'se veilig te stellen. een nftdelig eindspel terecht «omen en verloor. De volledige uitslagen luidden:1 5e ronde (in de loop van de weck ln diverse plaatsen gespeeld): J. H. de Kluyver -F. Gordijn J-i; a. J. ivcns-M. J. Haas donk ultgest.: a. Stuurman—S. Boer 2—0; A. v. d. Zwan—C. Rikkera ultgest.; L. p. Kain-F. H. J. Kinnegen 2-0; Th. Zwetsloot L. Ham 20. 6e ronde: F. Gordijn-L. Ham ultgest.: T. H, J. K.nnegenTh, Zwetsloot 2—0; C, Rlk- t* «alnH°*"Z.s S' Boer—A- v.d. Zwan 2-0. M. J. Haasdonk-A, Stuurman 0-2; j. H. de Kluyver—A. J. ivens 2—o. Na avze ronde is de stand 3. Stuurman Pa2"T? w': S' Kain 8 uit s' 3- Sösr hit 5 6 ult 5: 5 Um- 8- Haasdonk Gordijn, Kinegen en Zwetsloot 5 uit 5: 9. v. u'; 4: Ham 2 uit 4: li. Kikkers 2 uit 5; 12. Tvens l uit 3. seerde tour, ooit vanuit Europa ondernomen. De reis gaat allereerst naar Quebec, waar gelegenheid tot passagieren wordt gegeven. In Montreal heeft de ontscheping plaats, waarna de deel nemers uitzwermen naar Edminton, Vancouver of Toronto, al naar gelang de streek waar de verschillende fa milieleden zich hebben gevestigd Ruim veertig vakantiegangers keren in augustus eveneens met de Maas dam weer naar ons land terug. De overigen komen in de loop van het jaar met verschillende schepen in ons land aan. Drie inwoonsters uit Kruiningen gaan hun kinderen in Canada opzoe ken. Twee van hen, mevrouw Polder man-Boogaard en mevrouw Kolc- Van Niewaarden, blijven ook in den vreemde hun dagelijkse klederdracht trouw; de derde pan het Kruiningse trio, mevrouw Hovestad-Poly, maakt de reis „in burger". De oudste deelnemer Is de 86-jarige J. van Rijswijk uit Almkerk, die de laatste jaren bij zijn zoon in Sleeu- wijk heeft ingewoond. Nu gaat hij zijn dochter en schoonzoon opzoeken, die in Trenton een grote boerderij beheren. Er wonen verschillende Alm« kerkers in deze streek en toen zij hoorden dat de heer Van Rijswijk een bezoek aan zijn dovhter zou brengen, bonden zij haar gelijk op het hart, dat vader ook een kijkje bij zijn oude kennissen moest komen nemen. De heer Van Rijswijk genoot in Almkerk grote bekendheid; niet min der dan 45 jaar bespeelde hij er het orgel van de Gereformeerde kerk èn' de medaille die hij- ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum kreeg uit gereikt. draagt hij nu trots op -de borst. Hoe lang hij wegblijft, kan hij n?f.. mdt &ecn mogelijkheid zeggen. „Hij zal wel 87 zijn, als hij terug- komt zeggen zijn beide zoons, die nem in Rotterdam uitgeleide deden. Bij het vertrek was o.m. de Cana dese immigratie-attaché mr: E. E Ewans aanwezig. Deze verklaarde des- L^..bewondering te heKTcn voor dit prachtige Idee van de Christe- Jjke Reis- en Radio Vereniging. Voor ?ag h.ij nc>S wel meer van dergelijke reizen in het verschiet. (Van onze verslaggever) Op de Strevelsweg in Rotterdam ter hoogte van de Bree zijn gister middag drie personen zwaar gewond bij een botsing tussen een tramwagen van lijn 3 en een personenauto. Twee andere inzittenden van de auto liepen lichte verwondingen op. Dc auto slipte ten gevolge van de door de regen veroorzaakte gladheid en reed op de tram in, toen deze de Strevelscweg passeerde. De drie zwaargewonden, de 73-jarige G. L A.—S.—K., de 74-jarige F. L. G.l-ïc' en de 55-jarige D. de K.—D., zijn in het St. Franciscuszickenhuis te Rot- terdam opgenomen. De gewonden zijn allen afkomstig uit Den Haag. Zondagmorgen is de 34-jarige timmer man W. Vrij te Briellc door gasvemf" tiging omgekomen. Zijn echtgenote hoont men nog in het leven te kunnen houden Zij ondergaat thans een zuurstofbohan deling. 1 Dc oorzaak van de vergiftiging moet waarschijnlijk worden gezocht in het los laten van dc binnenleiding van de gas* toevoer, ten gevolge yan het vaststam"- pen van de grond bij de aanleg van riolering. Prinses Beatrix heeft vanmorgen nar auto een bezoek gebracht aan de Albaan se heuvelen, ten Zuiden van Rome Da Prinses was in gezelschap van drie vroti wehjkc metgezellen. Haar auto werd on korte afstand gevolgd door een politie- auto. Een woordvoerder van de politie deel- de mee. dat de Prinses en haar gezel- schap van plan waren de lunch te se bruiken in een openlucht restaurant De woordvoerder zei, dat de politie opdracht had om de Prinses „overal waar zn heen- gaat te oegeleiden". Dit is gebruikelijk bij bezoeken van hooggeplaatste ner- sonen. misnoegen had te kennen gegeven dat zij op zo korte afstand gevolgd werd. doch Prinses „reeds verschillende malen, haar Dc woordvoerder deelde mee, dat dt er is niets wat wij kunnen doen", aldui de woordvoerder. „Wij hebben opdracht van hogerhand Zaterdag is op de grens van de ie- meente 's-Hertogenbosch en Vught oe deyughterweg ter hoogte van „De Witte Lunchroom" een ongeluk ge beurd, dat aan de heer G. van Z. uit St. Michelsgestel het leven heeft ge kost. Hij kwam op zijn motor uit de richting Vught en wilde een PTT-auto passeren op hetzelfde moment, dat uit de tegengestelde richting een mili taire auto naderde. Deze week uit en remde krachtig, doch kon niet verhin deren, dat de motorrijder recht od bem inreed. Het slachtoffer was onmid dellijk dood. De militaire auto kwam 'tegen een boom terecht en werd vrii zwaar beschadigd. De inzittenden ervan bleven ongedeerd. Zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur reed' de-zevenjarige C.> van H. uit Ber gen op Zoorp met een rijwipl over de Zooraweg achter een .langzaam rijden de autobus. Vermoedelijk wilde "de jon gen deze bus links voorbijrijden,' want hij zwenkte van achter de bus en kwam od het linker weggedeelte te recht. Op dat moment rfiiderde uit tegenovergestelde richting een-auto, be stuurd door J. B. uit Steenbergen, De jongen werd aangereden en kwam te vallen Het leek aanvankelijk dat het ongeluk goed was afgelopen, want de jongen had een paar schrammen. Vol komen onverwacht nam zijn toestand s avonds echter een ongunstige wen ding en is hij tengevolge van inwendi ge bloedingen overleden. MAASLAND Geslaagd. Mej. Truus de Nie slaagde te Vlaardingen voor het eindexamen Lyceum B. Opening gebouw openbare diensten. Het gebouw voor de openbare cLensten nan de Slot de Hovelaan te Maasland is gereed gekomen en zal op vrijdag 22 juni a.s., 's middags otn 4 uur officieel geopend worden. In het gebouw zullen worden ondergebracht kantoor er. ma gazijnruimten van de gemeentebedi ïjvon en Openbare Werken, bovendien dc brandweergarage, alsmede los cn in- structielokaa! voor de brandweet cn i B.B. In de Scheveningse haven heerste vandaag een drukte, welke deed her inneren aan de drukke tijden van de Engelse walvisserij. De aanvoer van de loggers was groot en varieer- de van lo tot 40 last per logger. De vishal was geheel gevuld met de aangevoerde verse en groene haring. De kantjes zoute haring werden op de kade gelost. Verwacht wordt, dat met alleen vandaag, maar ook mor gen doorlopend afslag gehouden zal worden. „J]™:0 negenjarige jongens speelden Fdc ?ag op de Afsakkenvcg te hl WS' zo pvaarlijk spc|, lat ,.t vrachtauto naderde. en deStandor Tu der knapen zich links de ander zich rechts van dc weg. rifh=Lt0UW daarb'l dwars over e hinn do v™chtauto cio"cr heon moest rijden. Het touw kwam ach. ter wat tc hoog en haakte aan de r 'i de i°n*cns over een af- stand van meer dan dertig meter w r- der. meegesleurd. »«.ier w.t- h^Lbcs^Uufder mei*té niet wat er - beurdL, doch een juist op de Asakker. weg fietsen politie-agent zag het onge val cn gaf do chauffeur een stopteken Cypriotische terroristen hebben za terdagavond twee bommen geworpen in het kleine Soho-restauranl in het cen trum van Nicosia. Een Amerikaan kwam om het leven. "Vijf andere Ame rikanen en een Engelsman werden ge wond. Alle Amerikaanse slachtoffers waren ambtenaren van de Amerikaan se consulaire dienst. De gedode Amerikaan is' de 26-jarige vice-consul William Boteler. Hij is de eerste Amerikaan, die op het eiland om net leven is gekomen sinds de extre misten van de EOKA hun aanvallen op de Engelsen begonnen om kracht bij te zetten aan hun eisen voor de aansluiting van Cyprus bij Griekenland. Aan het Marnix-gymnasium aan het Hcnegotiwerplein zijn geslaagd: Afd. A.: B. Adema, W. van Alkemade, G. J Brinkman. Ta. Ea. Bronder, L van Doorn, Ga. Aa- Giezen, T. Goudri- aan, Ee. Ca. Wa, Hirschfeld, M. J, Hoogstad H. R. Juch, L. P. Kruithof ur°Cx'P J' Vroe£indewey, J. G. de Waa W. Wols. Afd. B.: Ma. van Beek, Aa. Me Ga Becns, Me. Bonda. Ca. Boon. Ma. Ca Hoogcrbrugge, D. R. v.d. Meulén, S nl 9?steLwal;,Ha- Ga- Ma. Schroten, Pa. Ma. Ha. Vooys, J. H. P. van Wee ren, Pa. Me. Zijlstra. .De directeur van de „Twaalf Provin ciën, de heer A. Arkenbout, heeft in eer> orief aan een vijfentwintig! middenstanders dat winkelruimte in hei „Twaalf Proyinciën Huis" had gehuurd, o.a. medegedeeld, dat er een passief i? van, eni8e tonnen. De heer Arkenbout neeft hun dit bericht, omdat zij asn de vorige directeur, de heer Van de Meu- Jen, hadden opgegeven hoeveel schade zij zeiden te hebben geleden en te zul len lijden als gevolg van de gang vin zaken met het huis. directie zal een accountantsrap port laten opmaken en de middenstan ders een afschrift \an dit rapport zen- den Zij ontkent uitdrukkelijk een juri dische verplichting tot schadevergoe- um'. meent dat bij wijze van schikking de N.V. Wereldhaven hun ccn bedrag terbeschikking zal willen stel len teneinde hen enigszins m de,, be weerde schade" tegemoet te komen. verwacht wordt, dat het accountants- uPOrH binnen t'cn dagen zal zijn uit gebracht. ln do nacht van zaterdag op zondag heeft men op dè parkeerruimte aan di Kruiskade achter de Lijnbaan de groene Skoda-personenauto van de 44-iariee resUurateur K. K.. die in dc Walcher- scstiaat woont, gestolen. De wagen is gebouwd in het jaar 1950 en draagt het kenteken HZ—58040. De 23-jange studente G. v. L. van de Straatweg deed aangifte, dat men zon dagavond aan de Veerhaven bij de Kon. en Zeilvereniging De Maas de zwaï te Citroen-personenauto van haar de Indonesische v?kbónd tan havenarbeiders, heeft zaterdag ver- „iaaIj 2?' Z'J act'cs zal ondernemen te* ?5nStoomvaart Maatschappij Nedêr- ,terT ondersteuning van de staking tan ae Indonesische leden van de be manning van het m.s. „Oranje", dat zoals bekend is zonder Indonesisch Personeel uit Amsterdam is vertrokken. Volgens de woordvoerder van de vak vereniging, is de Australische vereniging van haven- en dokarbeiders verzocht de actie van de Indonesische zeelieden ih Nederland te steunen. De Indonesische vakbond moet nog beslissen, welke stappen tegen dé „Ne derland" zullen wórden genomen, a>VRsbertcht van hedenmorgen uit volle „'„8 mct 18 k' 87—25; 200—17; 34I-- lh ,?lar30',„ 412—25; 150—40; 229—17; 339- f,: S^r2]}, s'L~23; 104—25; 4—30; 77—50:199- .7 77"" 48r10: "—15; 132—22; 133—22: lfllZï?? 258—8; 2-45; 5-17; 15—12: 74nl!?;.^ 5L;'5~25; 37-17; 45-20; 33030: 25017; 310—12; 312—15; 399 77 2;,?°ïT12: 223—J7; 79—21; 141—20: 186—13: l.DjJl '8 weinig vangst; 81—22; 89-25; 47 v??Ss„lLU8-251 123-42; 124-17: 180- nn 275-25: 34 nog 105 mijl: 47—34; 2q2~T?-* £.^0: 5025Kw. 173—25; VI. T y>- 47; 56—12; 71-40; 78-12: 79- 78: 97—3C: 114—10: 132 is- ^3; :^,172~12: 196—18: 197—20: 199- 16. 203—22; 206—22; 207—12; 209—9; 216—U k Scheveningen: Sch. 201—38 last. uT.^J^L4®2-26 '«t: 84-40 last: 314-28 332—28 last; 37—26 last; 302—2* last: ?!?T27Jas.,ti ,39~2'1 iaaL 73-36 last; 233-25 list: 121—24 last. Marktprijzen van hedenmorgen: Maatjes haring groen klein van 60,70 tot 66.30.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2