Nadere beschouwing Opnieuw pleidooi vooi Duitse hereniging Politie greep in bij proef met ,,karnemelk-motor I Nieuwe Esso-raffinaderij Botlek-gebied Terrein van 160 hectare aan nieuwe derde Petroleumhaven 111 Slanke lijnin de suikerindust ADENAUER KONDIGT AAN: Minister Sjarett afgetreden D Wie Stalin laakt, moet meer doen Twee lestoestellen neergestort Prins terug uit Stockholm Weer een Britse atoomontploffing Amerika bezorgd over Cyprus Pokken-epidemie in Makassar Akkoord niet Tito in Moskou vv SCHENNERS VAN MUSSERTS GRAF ONVINDBAAR Weeroverzicht DINSDAG 19 JUNI 1956 C VEERTIENDE JAARGANG No. 3411 7 Weerbericht r> Franse communisten kritiseren Slalin m- Westerse waarnemers bij Sowj et-aftocht Pin eau hcpleit hulp via Ver. Naties A.A.-landen vragen bespreking Algerië ENDUH BLIJFT ONTKENNEN O E Westduitse regering is van plan zich rechtstreeks tot de Sowjet-Unie en de westelijke Grote Drie te richten om een spoedige hereniging van Oost- en West-Duitsland te bepleiten. Dit heeft bondskanselier Adenauer gisteren op een persconferentie in Bonn bekendgemaakt. Adenauer zei dat het ministerie van Buitenlandse Zaken bezig is met het opstellen van een nota die rechtstreeks naar de regerin gen van de Sowjet-Unie, de Ver. Staten, Frankrijk en Engeland zal worden gezonden. Hij weigerde te zeggen, wanneer de nota verstuurd zal worden en verklaarde slechts: „De verzending zal niet voor onbepaalde tijd worden uitgesteld." Niet gelukkig Geheimzinnig Honderd personen oterleden lllllllllüfillS Voor Benelux-gebied Gesprek met Dulles NAUWERE BANDEN Zaak-Schmidt Krupp gaf receptie voor Soekarno Botterdam: Wilts de Withstraat 30 Tel et. 115700 4 1.) Postbus 1U2 Postgiio Xo. 424519 's-Giavenhace Huveentpipm 1 Posten o 424367 Redactie: T->1 1IJP92 Advertentie-nfd Tel 114402 Do-.d-eeht Scheffe:rti.em 3 Postei-o iSo. 424203 Te e'oon 4570 Klnchterdicrrtt na 17 30 uur 7314 Gouna: Fhm elcrwmcej 10-1 Red. Tel 2807 Adv. Tel. 4735 Abonnementspi us 52 cent per week. 2 26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Vei schijnt dadelijks Geldig tot woenidagav ond. GEEX REGEN* VAX BETEKENTS Aanvankelijk zwaar bewolkt, maar geen regen van betekenis. Later enkele verspreide opklaringen. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON K.V MAAN* 20 juni' 7on op 4 19. onder 2103: maan op 13 41. onder 2 18. Directeur: II. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. ,1. S. BRUINS SLOT DE uitslag dei veikte/ingen is niet een zaak waaraan men een arti keltje wijdt, om dan vervolgens maar weer spoedig tot de orde van de dag over te gaan. Er is een gevoelige nederlaag gele den. En het is dus nu zaak om ons over de aard en de oorzaken daarvan te beraden en te zien wat daaraan ge daan kan worden. Want in I960 ls ei weer een vcrkiczingsstriid. En vier jaren duren maar kort. De aard van de nederlaag. Het is moeilijk om tot een goede analyse van de stemverschuivingen te komen. Want dat is altijd een gecompliceerd geval Maar het is duidelijk dat er o.m. spra ke is van een opvallende verschuiving van stemmen van de prot. chr. par tijen naar de P.v.d.A. DE oorzaak van die verschuiving i: eveneens gecompliceerd. Er zul len mensen bij betrokken zijn. die prin cipieel voor de doorbraak hebben ge kozen, die bewust op politieke en theo logische gronden de idee der christe lijke partij formatie hebben vaarwel gezegd. Maar het merendeel zal ande re overwegingen hebben gehad. Er zijn altijd mensen geweest, die door traditie, meer dan door overtuiging, hun stem lieten bepalen. Die traditie js verzwakt. Bovendien is de principië le oordeelsvorming bij velen verzwakt. Een verzwakking die mede in de hand gewerkt wordt door schrifturen als het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der Ned. Herv, Kerk. Want daaruit valt voor de lezer toch altijd gemakkelijk deze opvatting af te lei den dat het er principieel niet zo heel veel toe doet of men op een christe lijke partij stemt of op een andere. En als men dan al niet meer zo heel vast m zijn schoenen staat, is dit net ge noeg om de doorslag te geven. Er is door de doorbraak en door dit Herder lijk Schrijven een sfeer geschapen, die dergelijke overgangen vergemakke lijkt. Dit heeft trouwens niet alleen in de Hervormde Kerk maar evenzeer in de Gereformeerde kerken invloed ge had. En dan gaan gemakkelijk over wegingen overheersen die niet over heersen mogen. Dat zijn de opportunis tische overwegingen van mensen die geen duidelijk uitgangspunt hebben, maar nu eens hier en dan weer daar hun stemmen doen bezorgen. Intussen is het zo dat, alles bij el kaar genomen, dit deze keer een gro tere verzwakking heeft veroorzaakt dan ooit tevoren. En dat kan niet anders worden uit gelegd dan als een algemeen geeste lijke verzwakking. Degenen die zeggen, dat er hier een samenhang bestaat tus sen verzwakking van het élan in de kerk en de achteruitgang in de poli-! tiek hebben stellig gelijk. I lor n zal beroep op de Grote Vier doen vzj,r?r *- V f - X -*v5r 7* W - vT/V". BINNEN het kader van deze alge mene overwegingen bestaat er ook plaats voor een óverwegen van aller lei speciale factoren. Heeft de leuze „Romme of Drees" de aandacht ini overwegende mate gevestigd op dei grote partijen? Is de persoon van de! heer Drees, als in menselijke zin ver trouwenwekkende figuur, van overwe gende betekenis geweest? In hoeverre spelen interne verschuivingen tussen A.R. en V.V.D., bepaalde midden- «laudsvraagstukken, het optreden van de Nationale Unie een rol? Het zou wel verstandig zijn, omdat men de verhoudingen en de verschui vingen toch allereerst moet kennen, hier eens een sociologisch onderzoek naar te doen instellen. Wij beschikken tegenwoordig over wetenschappelijke 'mogelijkheden om daar veel meer van te weten te komen dan vroeger. Wij zijn minder dan vroeger aangewezen op speculatie en gissing. En dat is te meer nodig omdat het verlies onver wacht kwam. Niet alleen onverwacht door de betrokken partijen zelf, maar ook. naar duidelijk gebleken is, door buitenstaanders. Een dergelijk onderzoek zou zeer nuttig zijn. Maar de hoofdzaak is toch o.i. hoe ook de uitslag van een onder zoek naar al deze vragen zal zijn, dat in dit alles openbaar wordt een beden kelijke verzakelijking van de politiek, een bezien van de politieke vraagstuk ken buiten verband van onze grote geestelijk-nationale vraagstukken. En wij zullen, met inachtneming var alle speciale problemen en facetten daar vooral onze aandacht aan moe ten geven. Wij behoeven een politieke beleids-- hjn, die principieel zuiver is en in haar toepassing op de praktijk vooi geen tweeerlei uitlegging vatbaar is en die met betrekking tot alle actuele vraagstukken volkomen duidelijk is. MOSJE SJARETT Mosje Sjarett, de Israëlische minis ter van Buitenlandse Zaken, is, xoals reeds werd verwacht, afgetreden. Zijn plaats wordt ingenomen door mevrouw Golda Meyerson, die als minister van. Arbeid wordt opgevolgd door Morde- eai Namir. Mevrouw Meyerson is in Rusland geboren. Zij ontving haar opleiding in de Verenigde Staten en was gezant in Moskou vóór zij tot minister van Arbeid werd benoemd. De directe aanleiding tot Sjarett's aftreden schijnt een meningsverschil met premier Ben-Goerion te zijn, ver moedelijk over het feit, dat Israël er niet in geslaagd is voldoende wapens van het Westen te krijgen, en over Ben-Goerion's standpunt, dat de bui tenlandse politiek ondergeschikt moet zijn aan overwegingen van staats veiligheid. Adenauer deelde ook nog mee dal vertegenwoordigers van de Navolanden spoedig overleg zullen plegen over de beantwoording van de brieven, die pie- mier Boelganm aan verscheidene Navo- mogendheden Groot-Britannie. Fran- njk. Canada en de Verenigde Staten heeft toegezonden. (In deze brieven stel de Boelganm voor dat de grote mogend heden reeds nu met ontwapening gaan beginnen, zonder te wachten op het be reiken van een overeenkomst binnen de Verenigde Naties). Deze besprekingen zullen beslissen over het tijdstip waarop de Westduitse nota aan de vier mogend heden wordt aangeboden De Westduitse minister van Buiten landse Zaken, von Bretano. heett na Adenauers persconferentie op vragen van journalisten geantwoord dat de Westduitse nota die spoedig zal wor den verzonden een soort memoran dum zal zijn, waarin een uiteenzetting van het Duitse standpunt wordt gegeven. V «vïVgi ■V „Ondanks de jongste in Moskou afgelegde verklaringen hoop ik, dat premier Boelganin de belofte om de Duitse eenheid te zullen herstellen die h(j h(j mU verleden jaar september In Moskou mondeling heeft gegeven zal inlossen," zei Adenauer. Toen hem werd gevraagd uiteen te zetten waarop zün hoop berustte, ant woordde Adenauer: „Het is niet moge lijk Stalin te veroordelen en verder alles bij 't oude te laten. Indien dit de gang van zaken zou zijn. zou er aan de uitlatingen van de Russische leiders geen geloof meer worden gehecht." De bondskanselier zei ook nog dat tijn hoop op Duitse hereniging niets uitstaande heeft met de besprekingen, die hij m de Verenigde Staten gevoerd heeft. Adenauer verklaarde, dat er in de toekomst te zijner tijd ongetwijfeld nieuwe onderhandelingen tussen het Westen en de Sowjet-Unie over de her eniging van Duitsland zullen plaats heb ben. Hij was echter met van mening, dat er weer een conferentie van de Grote Vier in zicht is. (Van onze correspondent) De 23-jarige Haarlemse technicus Jaap Hogenhout heeft nieuwe proeven genomen met zijn wonderbrandstof, ""Ie hij de geheimzinnige naam „karne melk" beeft gegeven. Hij zelf is er vast van overtuigd een zeer bijzondere en* •- giebron te hebben ontdekt. Op één liter van deze karnemelk" (prijs ongeveer 7 gulden) zou een omgebouwde motor ongeveer 900 lorneter kunnen lopen. Dat is allemaal nog slechts schone toekomstmuziek. De proeven van de jeugdige uitvinder zijn tot nu toe geen onverdeeld succ s geworden. In zijn fraaie speedboot, de Nevile Duke II. had hij een kostbare omge bouwde motor geplaatst. Die motor is De laatste dagen is tot tweemaal toe een sportvliegtuig van het vliegveld Hilversum kort na de start plotseling neergestort en verongelukt. Zaterdag middag startte de 29-jarige instructeur van de Rijksluchtvaartschool, J. Ramin met zijn leerling, de 24-jarige H. Veen- boer, in een Fokker lestoestel, de Ph UDIV. Toen het toestel op vijf nieter hoogte was gekomen, stortte het eens klaps neer. De beide inzittendeu kwa men met de schrik vrij. Het vliegtuig je werd danig beschadigd. De dag er voor ging het lestoestel Ph-UEU verloren, toen de instructeur van de Rijksluchtvaartschool de heer J. Lambermont, kort na de start aan de rand van het vliegveld in een groep bomen terecht kwam. Het toestel was vermoedelijk in een luchtzak geraakt. De bestuurder bleef ongedeerd, maar het vliegtuig werd totaal vernield. Z.K.H. prins Bemhard is gisteravond uit Stockholm in ons land teruggekeerd. De Prins maakte de tocht in zijn eigen vliegtuig, dat hij zelf bestuurde. Mij maakte een tussenlanding op het vlieg veld te Hamburg, vanwaar hij naar Soesterberg vloog. Op de Montc Bello Eilanden, voor del In dc bekendmaking werd niet mee- Australische Westkust heeft vanmorgen jgedeeld, wat voor soort atoomontplof- om 03.14 uur Ned. tijd een Britse atoom- ontploffing plaats gehad. Bit werd in Sydney door de Australi sche minister van de bevoorrading, Ho ward Beale meegedeeld, Beale maakte bekend, dat er weten schappelijke waarnemingen worden ge daan en dat uitgebreide veiligheidsmaat regelen zijn genomen. Het Britse ministerie van bevoorra ding in Londen heeft het nieuws van de jongste atoomontploffmg bevestigd. Meegedeeld word. dat de pioef met succes was bekioond. Dc explosie was onlangs op het Noorder Buiten Spaarne in brand gevlogen. Daarmee eindigde de eerste fase van de proefnemingen. Hogenhout en zijn vrienden gaven ech ter de moed niet op. Zij kochten c-n nieuwe motor en hebben dezer dagen hun niet geheel ongevaarlijke experi menten voortgezet. Het begin van deze tweede fase was reeds niet bijster gelukkig. Een in specteur van de Haarlemse gemeente politie moest ingrijpen, nog voordat de schroef van de boot één slag had ge draaid. Via een nogal primitieve wirwar an draden over de rijweg van de Jan Gij- zenkade, was Hogenhout 's morgens vroeg bezig de accu van de boot bij te laden. Dat gebeurde door stroom van het liehtnet om te vormen in gelijk stroom. De verbindingen in de dra- denmassa waren onvoldoende geïso leerd. De inspecteur eiste dan" ook, dat deze installatie met spoed zou wor den afgebroken. Dat gebeurde. Hogenhout kreeg daarna niet v^el moeite zijn Neville Duke II aan het varen. De voorbereidingen hiervoor waren nogal geheimzinnig. Niemand kon goed zien wat de jeugdige tech nicus allemaal uitvoerde en niemand kon dus constateren of hij de motor werkelijk liet lopen op zijn „karne melk". Een werktuigbouwkundig ingenieur van de rijksarbeidsinspectie stond het van de kant af allemaal rustig te be kijken. Hij had opdracht gekregen een oogje in het zeil te houden en I -d kennelijk niet zo heel veel vertrouwen in de uitvinding. Toen alie voorberei dingen getroffen waren, stevende de ranke speedboot naar het Spaarne. Daar zouden de proeven worden voort gezet. Of zij geslaagd zijn weet alleen Hogenhout zelf. Voor alle buitenstaan ders bleef dat een geheimzinnig raad sel. fmg het is geweest. Algemeen wordt echter aangenomen dat er een Trek ker'' voor de eerste Blitse waterstof bom is geprobeerd. De Franse communistische leiders hebben zich volgens United Press bij De Ver. Staten zullen aan de Britse autoriteiten, - „die verantwoordelijk zijn voor hel; handhaven van. de orde op Cyprus",' een nota" zenden, waarin zij hun bezorgdheid uitspreken naar aan leiding van de bominslag, waarbij za terdag dc Amerikaanse vice-consul in Nicosia om het leven is gekomen. Het is met bekend of ook bij de Grieken geprotesteerd zal worden. Maandag is de duizendste bomaan slag gepleegd, sinds 14 maanden ge leden de verzetscampagne van de Eoka begon. De aanslag was gericht op een Britse auto op de weg van Larnaea naar Limassol. Er weid geen schade aangericht. Engeland en Frankrijk zullen de Russische uitnodiging aanvaarden om deze week aanwezig te zijn bij de af tocht van Russische legereenheden uit Oost-Duitsland. Dit hebben woordvoer ders van de ambassade meegedeeld. Het Amerikaanse hoofdkwartier in Hei delberg zou vandaag zijn beslissing bekendmaken. te'. 1I.K.11. priller-, Uealnx brcngl mat htiur i riciHlinitcn mn lift Iitiams hecmn i'cti ittkanlifbpzapli mm Rome. De foto toont H.k.ll, <le Prinses (der de mn linksmet haar t riendinntm in de eeuiiiftc stad. In Makassar zijn de laatste dagen 100 personen overleden aan pokken. De plaatselijke gezondheidsdienst vreest, dat de epidemie zich zal uitbreiden om dat de bevolking onverschillig staat te genover de ingezette campagne tegen deze ziekte. (Advert entte HAZETFABR1EKEN TE ZEVENBERGEN De directie van de Esso Nederland N'.V. heeft bekendgemaakt, dat er tussen het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de Standard Oil Co. of New Jersey, de moedermaatschappij in de Verenigde Staten, een overeenkomst is bereikt omtrent de bouw van een nieuwe olieraffinaderij nabij Rotterdam. De raffinaderij zal eigendom zijn en geëxploiteerd worden door de Esso Nederland N.V. en een aanvankelijke capaciteit hebben van a 2 miljoen ton per jaar. De kosten van de bouw van de raffinaderij worden op ruim 100 miljoen gulden geraamd. Verwacht wordt, dat de raffinaderij in het begin van 1960 zal kunnen gaan werken. Op het ogenblik, ontvangt de Esso Nederland n.v. de oheprodukten, wel ke zii in Nederinnd distribueert ten dele uit het 50 pet. aandeel, dat de Standard Oil co of New Jersey heeft in de produktie \an ruwe olie door de n.v. Nederlandse Aardolie Maatschap- pi], waarvan de luwe olie m Neder land wordt geraitineerd. Het overige deel van haar behoeften aan produk- ten wordt vrij wol geheel verkregen De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Pineau, heeft gisteren aan de Ver. Staten voorgesteld een deel van hun hulp aan het buitenland via dc r. Naties te laten lopen. kortgeleden is een super-tanker be steld met een capaciteit van 35.000 ton. Nadat laatstgenoemde tankschip aan haar vloot zal zijn toegevoegd zal de P.I.M. Nederlandse tankschepen exploiteren met een totale tonnage van ongeveer 110.000 dwt. Bovenbedoelde overeenkomst heeft lot gevolg, dat de Standard Oil. Com pany (New Jersey) haar investerin gen in Nederland aanzienlijk gaat uit breiden, waarmede de reeds bestaande hechte handelsbetrekkingen lussen Ne derland en de Verenigde Stalen wor den versterkt en de voordelen, welke hieraan voor beide partijen zijn ver-j bonden, nog in omvang zullen toene men, aldus de Esso-Nederland n.v. President Tito van Joegoslavië heeft met minister Boelganin, partijleider Chroestsjew en andere hoge Russische kopstukken overeenstemming bereikt over de versteviging van de betrek kingen tussen de communistische par tijen In de Sowjet-Unie en Joegoslavië. Vanavond zullen bijzonderheden wor den bekendgemaakt over htt verdrag, dat definitief een ernde maakt aan de vervreemding tussen de twee partijen. Ondanks het officicle stilzwijgen wordt vernomen, dat de Joegoslavische pai tij m geen enkele manier onderworpen zal zijn aan de discipline van het Kremlin De nieuwe betrekkingen zullen in de eerste plaats bestaan uit een uitwisse ling van inlichtingen, delegaties en ideologische opvattingen, alsmede een streven om met andere socialistische en linkse groepen tot een gemeenschap pelijk standpunt te komen. Tito heeft gisteien de Franse ambas sadeur, Maurice Dejean, op diens ver zoek ontvangen. Pineau vertelde dit plan bespioken te hebben met de minister van Buitenland se Zaken. John Foster Dulles, tijdens een ondeihoud van twee uur op at Amerikaanse ministerie van Buitenland se Zaken. Pineau noemde het een goed begin, indien zes procent van de gelden voor hulpverlening aan het buitenland via de kanalen van de Ver. Naties zou word.n toegewezen. De Ftanse minister heeft aan Dulles verder ..enige praktische oplosstnge-'' voorgesteld om het politiek en wco-o- misch belang van de Navo te vei gro ten. Vanmiddag zouden de twee ministers o m. over Algerije en het Midden-Oosten spi eken. van de Esso Standard Refinery S.A. te Antwerpen en van de Lago Oil Re finery van de Standard Oil op Aruba. De grote toeneming van de vraag naar olieprodukten in het Benelux- gebied maakt een aanzienlijke vergro ting van de raffinagecapaciteit van het Esso-covieern noodzakeliik. Beslo ten werd deze benodigde nieuwe ca paciteit in Nederland,te vestigen. De nieuwe raffinaderij Wordt voorname lijk gebouwd ter voorziening van, Tie Nederlandse markt en voor bunkering in Nederlandse zeehavens, De nieuwe raffinaderij Zal met de modernste installaties worden uitge rust en gebouwd worden nabij Rotter dam. In het Botlek-gebied aan de nieuwe Derde Petroleumhaven. De ge meente Rotterdam heeft hiervoor een terrein van 150 hectare beschikbaar gesteld. Aangezien de Derde Petro leumhaven nog in aanbouw is en voor de bouw van de raffinaderij veel tech nische voorbereidingen nodig zijn, ver wacht men niet. dat met de werke- Iilke bouw van de n'euwe raffinaderij voor eind 1957 begonnen zal worden. Het zeevervoer van de ruwe olie, welke voor deze raffinaderij nodig is, zal voor het grootste deel geschieden door de Petroleum Industrie Maat schappij welke geheel eigendom is van de Esso Nederland n.v. en die op het ogenblik eigenares is van een vloot van onder Nederlandse vlag varende tankschepen. In Maart 1956 jsen, o.w. acht "Amerikaanse militairen werd aan haar vioot een nieuw tank- hverdent gewond. De Amerikaanse •po schip van 26.000 ton toegevoegd en Uitie verrichtte een arrestatie. w Dertien Aziatische en Afrikaanse leden, van de Ver. Naties hebben de V heidsrand verzocht de Algerijnse f tie zontter uitstel op de agenda plaatsen. Vorige week was 'reeds over eenstemming over de indiening van he4 verzoek bereikt. De dertien landen zijn Afghanistan^ Egypte. Indonesië, Perzië, Irak, Jor danië. Libanon, Libië. Pakistan, Saoedi- Arabië, Syrië, Thailand* en Yemen. D» Veiligheidsraad zal het verzoek woensdag of donderdag in behandeling nemen. Het staat vast, dat Frankrijk zich zal verzetten tegen het plaatsen van de Algerijnse kwestie .op de agenda van de Veiligheidsraad. Een onbekende heeft zondagavond een handgranaat geworpen in een café in Miinchen op het ogenblik dat een patrouille van de Amerikaanse militaire politie daar een onderzoek instelde naar een vechtpartij. Zeventien men- (Van een onzer verslaggevers) Het onderzoek naar degenen, die in de nacht van zaterdag op zondag van de algemene begraafplaats aan de Kerk hoflaan te Den Haag de stoffelijke res ten van wijlen ir. Mussert hebben weg genomen. is nog in volle gang. Heden morgen deelde de Haagse poiitie mede, dat dit onderzoek tot nu toe geen volg baar spoor heeft opgeleverd. Sinds de ontdekking van de grafschen nis zijn een aantal informatieve gesprek ken gevoerd met personen, die tot de omgeving van Mussert behoorden, o.a. met zijn m Den Haag woonachtige zus ter, de leider van de voormalige N.Ë.S.B.. Paul van Tienen en de secretaris van Mussert, dr. J. H. Carp. Deze gesprek ken, zo deelde men ons mede/ hadden de laatste van een serie ptoefnenungen iöc orgie van critici van Staiin aange- die de Britse geleerden de afgelopen sloten en tegelijkertijd de engenamen weken op de Monte Bello eilanden heb [van wijlen de dictator aan de kaak 1 ben gehouden gesteld. II Al. koningin Elizabeth II tan Engeland als touicrein nut de Orde tan de hmiseband. De opname ttenl op !hf ktnahttill Pal ei.-, gemankt Ier geldtriiheitl mn de kme-ehandtvremoniv in dc kapel tan Sr. Jorts op liet kas teel Windsor. (Van onze Haagse vaardigden uit verschil- ander kleurtje zou kun- redacfeiirj jende landen zullen daar nen geven, b.v. geej oi j aesproken worden. groen, zonder aan de sa- j De rerbonto van sm- £r vver(i op gewezen menstelling maar iets te ■cerbiefen en de suiker- jiet er om gaat het veranderen, zou het pu- i industrie, die een grote jUiSte evenwicht tussen bliek een wedloop begin vlucht hebben genomen. ;je calorieën te vinden nen om 't „nieuwe"' pro hebben in deze tijd met andere woorden dukt te bemachtigen, Dt 1 veel moeilijkheden te beter is minder peul- secretaris-generaal var j kampen. Een van deze vruchten en meelspijzen, het Westeuropees Ver- 1 moeilijkheden is, dat de -néér suiker en fruit. In bond van suikerbieten- moderne mens (en voor- Amerika propageert mer verbouwers, de heer H 1 al de vrouw) vit vrees ^elfs „eet meer suïkei Cayre, die dis opmerkte voor gewichtstoename nje^ jn gewicht tor liet er echter op volgen het gebruik i>an te veel £e nemen"'. „Suiker be- .Helaas, suiker blijft on- calorieën tuil vermijden i-|0udt de glucose in het veranderd". Dit is naar voren ge- bloed en verm'jdt hon- Tn verscheidene lande' wacht tijdens de eerste eergevoel". mlbrerkt het aan oris- dag van het Westeuro- De moderne uooagan nele verkoopmethode oesf suikercongres, dat da- en reclame nethodei, vooi de suiker Het eor gisteren in het Kurhaus leren o a„ dat we „iet- ;re>- /na «et enig heil 11 te Scheveningen geopend nieuws" moeter. bi onsen een betere en aantrekke J is. Rapporten van afge- Als men de suiker een lyker verpakking. Op de 50e zitting in dc zaak-Schmidt, die vandaag is gehouden, heeft de heer Schmidt medegedeeld, dat commissaris Enduh hem met een revolver heeft be dreigd om een bekentenis te verkrijgen, dat hij leider is geweest van een ille gale organisatie. Enduh ontkende ooit beklaagde te hebben bedreigd. Meviouw Bouman overhandigde rech ter Rochjam verklaringen van andere arrestanten in deze zaak. dat zij door Enduh en twee kroongetuigen tijdens ondervragingen waren geslagen. Voorts zeiden zij in deze verklaring, dat de twee kroongetuigen Manoch en Toma- soa hadden gezegd: „De hele zaak is bedrog". Eén van de getuigen, die Enduh heeft beschuldigd van mishandeling, is van daag met de commissaris geconfron teerd Deze getuige, Markey, herhaal de. dat hij tijdens het verhoor door .Endt'h was geslagen. „Hij sloeg mij in \ar ]lct gezicht met een houten lineaal". Enduh ontkende dit. Maandag a.s. zal de 51e zitting in deze zaak worden gehouden. Aifried Krupp von Bohlenund Haibach heeft maandag in zijn woning in Essen een receptie gegeven ter gelegenheid van net bezoek van president Sukarno. De ontvangst werd bijgewoond door 145 per sonen. Krupp schonk zijn gast een schil derij. De zoon van Sukarno kreeg een speelgoedtrcin. niet het karakter van een verhoor, om dat de politie immers niet weet. wie van de diefstal verdacht moet worden. Gisteren deelde een helderziende de politie mede, dat hij meende te weten, waar de stoffelijke resten zich bevonden. Hij dacht, dat de resten met een auto, waarvan hij een vage beschrijving gaf, via Amsterdam naar een woning in het. Gooi vervoerd wa ren. Naar aanleiding van deze aan wijzing stelde de politie een onder zoek in, doch dit leverde niets op, Een voorbijganger, die in de vroegs ochtend van zondag jl. langs de alge mene begraafplaats kwam, kon de po litie mededelen, dat hij een auto van het merk Citroen had opgemerkt. Deze aan wijzing kwam de politie wel aanneme lijk voor. De Haagse politie is er in het geheel met van overtuigd, dat bij het weghalen van de stoffelijke resten delen van stof felijke overschotten van andere over leden oud-leden van de N.S.B.. zijn mee genomen. In het graf, waar Mussert be graven was, en in het naastliggende graf, waren deze personen niet ter aarde be steld. DE BILT, dinsdag 10 uurTerwijl het Azorenhogedrukgebied maar wei nig van plaats verandert, heeft een uitloper ervan zich in de afgelopen 24 uur naar het gebied ten Noorden van de Alpen verplaatst. De oude oceaanstoring, die al opvullende gis teren boven Duitsland nog enkele onweersbuien veroorzaakte, heeft zich nu naar de Balkan teruggetrokken, öo de Atlantische oceaan komt nu een brede westelijke stroming voor, die zich tot West-Europa uitstrekt. Hierin bewegen enkele zwakke fronten mee, welke samenhangen met een depres- sie, die zich van de omgeving van IJsland naar de Noorse wateren ver plaatst. Deze depressie wordt gevolgd door een rug van hoge druk, die in de loop van woensdag het weer in onze omgeving zal gaan beïnvloeden. Daarom worden enkele opklaringen venvacht. Aangezien de wind In de westhoek blijft, komt er geen belang rijke verandering in de temperatuur. In het Westen boven de oceaan be vindt zich een tamelijk diepe de pressie, die zich vrij langzaam in Noordoostelijke richting verplaatst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1