Geïllumineerde oorlogsbodems de Parkkade aan Athenaeum-boekerij moet in Deventer blijven Minister Algera stemt in met uitbreiding Rotterdamse haven Congressisten van Internationale Expoge in Vlaardingen ontvangen msw Ook uitdieping van Nieuwe Waterweg Commissie ad hoe benoemd r& Rfssfta? sfss ?rd bosi<"c» »u« wakhoo®. SCHIEDAM Marine-huwelijk te Schiedam Volkstuinders kregen deskundig advies Gezellig programma voor Zonnehuispatiënten Geslaagden spoedcursus Geni. Kweekschool „Zomer-j eugdconcert" in Simonstraatkerk Promotiewedstrij d O.D.I. 2-T.O.P. 2 VLAARDINGEN van „Liefde en Vrede" flPSf® Maasland VLAARDINGEN Burgerlijke stand van Rotterdam O.D.O. A kampioen Grootste lading kolen voor Rotterdam STADSARCHIVARIS DEVENTER: Parkeerplaats Buiten hof wettig Cassatieberoepen in zaak Anneke Beekman verworpen Loting nieuwe leden Tweede Kamer 2 l KÜUW bm.Hia» 19 juli 1956 1-956 I Paard geëlectrocuteerd Weg vrij voor wielrenners Burgerlijke stand van Schiedam Groots opgezette sportweek Viering 7ö-jarig bestaan mmm Eindexamen Groen van Prinsterer Lyceum Programma Tweede Hofconcert ■iJ* TOEN gisteravond de sche mering viel over de stad en de rivier, flitsten ais bij toverslag duizenden lichtjes aan op de oorlogsschepen van de Koninklijke Marine. De grijs-grauwe deelnemers aan de Vlootweek 1956 baadden plotseling in een zee van twinkelend licht. Het was een feëeriek schouwspel voor de duizen den toeschouwers, die zich op de Parkkade, de Park haven of De Heuvel hadden verzameld. Vóór de kruiser De Ze ven Provinciën" stelde zich tegen half tien de Mariniers kapel op; in een halve cirkel daaromheen groepeerden zich, 24 toortsdragers. En met de geïllumineerde oor logsbodem op de achter grond, bliezen majoor G. Nieuwland's mannen plech tige en vrolijke tonen de avondstilte in. Het traditionele optreden van de Marinierskapel' op de Beurstrappen moge dan indrukwekkend zijn; een taptoe aan de boorden van de Maas, met een dergelijke entourage, zeker niet min der. Zo moeten al die dui zenden Rotterdammers het ook wel hebben aangevoeld, want er werd rnet opvallend veel aandacht geluisterd. Wie het concert van gis teravond heeft gemist, kan dit verzuim vanavond goed maken. Van 8 tot 9 uur voert de Marinierskapel een concert uit op het Heem raadsplein. Morgenavond zelfde tijd treden deze muzikale Marinemannen weer op de Parkkade aan. Voor de bewoners van het noordelijk stadsdeel is er donderdagavond een concert op het Pijnackerplein. Ontvangst "P VENEENS in het kader L van de Vlootweek stond de ontvangst op de Engelse kruiser „Glasgow", die aan de Lloydkade ligplaats heeft gekozen- Vice-admiraal Orn- slow heeft gisteravond heel wat handen geschud van vooraanstaande burgerlijke en militaire autoriteiten, die op zijn feestelijk versierde schip hun opwachting kwa men maken. We zagen er o.a. de staats secretaris van Marine vice- admiraal b.d. H.C.W. Moor man, die vergezeld was van zijn echtgenote, de burge meester van Rotterdam mr. G. E. van Walsum en echt genote, de voorzitter van de Kamer van Koophandel mr. K. P. van der Mandele, de commandant van het Korps Marechaussee generaal- majoor F- Kist, de generaal- majoor der Mariniers H. O. Romswinckel, de plaatsver vangend chef-Marinestaf commandant L. Brouwer en de bevelhebber van de deel nemende schepen aan de Vlootweek, commandeur L. J. Goslings. Het college van B. en W. heeft een schrijven ontvangen van de minister van Verkeer en Wa terstaat betreffende de uitbrei ding van de Rotterdamse haven en het toegankelijk maken van de Nieuwe Waterweg voor zeer grote schepen. In dit schrijven verklaart de minister zich bereid aan de ge vraagde uitbreiding van de Bot lekhavens goedkeuring te verle nen, in weerwil van de bezwa ren welke daaraan uit een oog punt van rivierbeheer zijn ver bij in aanmerking dat zeer grote belangen voor de gemeente en voor ons land met deze haven uitbreiding zuilen worden diend. ge- Moeilijkheden bij Haagse B.B. Winnaars architectuurprijsvraag V isserijberichten r H Op de Grote Markt te Schiedam kon den de voorbijgangers maandagmiddag omstreeks drie uur een ongewoon maar fleurig schouwspel gadeslaan. Op het bordes en op de trappen stond om die tijd een delegatie van marinepersoneel in ,,pakkie-an deftig" aangetreden, die een erehaag vormde voor de Ltz. 3 der Kon. Marine Res. J. C. Punt, die in het huwelijk werd verbonden met mej. J. v.d. Geer. De heer Punt, die in het dagelijks leven stuurman ter koopvaardij is, dient momenteel het vaderland als navigatie- öfficier aan boord van de kustmijnen- veger H. M. Abcoude, die bij de werf Gusto te Schiedam ligt voor een kleine verbouwing. Het huwelijk van de heer en mevrouw Punt werd later op de middag door ds. A. Hofman in de Grote Kerk, kerkelijk ingezegend. Zaterdag 16 juni hield het dagelijks bestuur van de Schiedamse Volkstuin- dersvereniging „Klein Babberspolder" een rondgang over het tuin-complex aan de Vyfsluizen met de heer Joh. Bergs- ma uit Rotterdam van de Rijkstuin- voorlichtingsdienst. De bedoeling van deze rondgang was geen inspectietocht; beoogd werd voor lichting te geven aan de volksluinders. Leden en niet-leden konden van deze voorlichting profiteren. Aan de heer Bergsma werden heel wat vragen gesteld, welke door hem tot tevredenheid van de volkstuiners wer den beantwoord. Vele adviezen en raad gevingen werden door hem gegeven, ingenomen. Aan het eind van de uit- i vpo aannarnt uun De patiënten van het Zonnehuis te Schiedam hebben de laatste tijd niet over ontspanning te klagen en dat is maar gelukkig ook, wanneer men be denkt dat velen van hen jaren lang het bed moeten houden. Maandagavond waren dertig patiën ten in een van de ziekenzalen ge bracht waar hen een vrolijk pro gramma werd aangeboden door het Prinses Irene fonds, Rotterdam en omstreken. In bedden, invaliedewa- gens en op stoelen waren zij daar bij een terwijl in een hoek van de zaai een geïmproviseerd toneel goede diensten deed. Voor deze avond was een keur van uitstekende artisten naar Schiedam gekomen. Ted Valerio was er, die enkele nummers op de accordeon bracht, verder Corra Ville met een praatje en» een liedje. Martin van Sehie die een uitstekende sneldichter bleek te zijn en Frans van Iterson die op uit stekende wijze voor de muzikale be geleiding zorgde. De Rile Bros gaven een mimische parodie op gramofoon- platen. Jeanne Marie Mens leidde de ver schillende nummers in. Alle artisten verleenden vrijwillig hun medewer king aan dit programma, sommigen hadden daar zelfs hun vacantia voor onderbroken. Het was in dit seizoen reeds de 55ste maal dat een dergelijk programma in ziekenhuizen en be jaardeninrichtingen door het Irene- fonds werd gebracht. De bewoners van het Zonnehuis, zowel verpleegden als verpleegsters waren er zeer mee Mej. G. M. Aafjes*. J. G. Ravelaar; mej. J. Benschop Koolhoven: H. A. de Boer; D. E. Botma: B. R de Breuk: P. vd. Broek; mej. C. J Brongersma; R. de Bruijn: W. v.d. Graaf: J. M. Haarman: L J. Kooy- man: mej J M. Prins* mevr J. M. Snn- ders. me\r M vd. Tun-Poolman; mei. C R. Valk: mej E de Veer; mej. L. W. Vos; W A Versluis mej. J Witkamp; H T' Anceaux. inej N B'ok, H Burrmk. F. Fel-1 kers: A de Gru>I. W Linten: B Marree: I A. M Neleman; H Rasche: D Sehoonma-, de: mej B Suttorp; II Timmerman: H Tnmpe Burger. A de Visser: mej. H Vroo-; man: J H Zeef. J L Bax: mej R. M j Behrens. mej A Bn ,n\er. mej S. S. Hui-i tema; mej H E. Jurgens. W vd. Kastee-, ten: mej C Koops; C H. S. Ladage: mej.j H. Lagrand: E D L'nstra: J C. van Noort-j wijk; B. Schramm;, mej. G. M. Vlaspolder.) Vooral werd veel aandacht besneed aan de bestrijding van ongedierte op de ge wassen. •De heer Bergsma was zeer tevreden over de indelingen der tuiaen. Opmen kelijk was, dat de vragenstellers me rendeels advies vroegen over vaste plan ten en fruitteelt, wel een bewijs, dat ook hier de nutstuin gewijzigd wordt in sier- en fruitteelt. De heer Bergsma spoorde aan een cursus in sier- en fruitteelt te gaan vol gen, welke door het bestuur in de win termaanden zal worden georganiseerd. Als de tijd daartoe gekomen is zal de heer Bergsma aan enkele volkstuinders hulp verlenen bij het snoeien van fruit bomen. Op 12 augustus organiseert de reis- vereniging van de volkstuinders een reis per touringcar naar Amsterdam, waar een tuincomplex zal worden bezichtigd. - Het paard van de bakker J- W. v.d, S, uit Kethel, werd maandag dood in het weiland aan de Damlaan te Schie dam aangetroffen. Vermoed wordt dat het dier is geëlek- trocuteerd door stroom, die op een hei stelling aan de Damlaan stond. Het paard zou in aanraking zijn geko men met een van de tuien van de hei stelling. Het dier stond met een ijzeren ketting aan de grond. In verband met de doortocht van wielrenners, die deelnemen aan de de' rechterkant van de doorrijroute van deRotterdamsedijk uit de richting Rot terdam... tot de ,B.K- laan- richting Vlaardingen dient te worden vrijgela ten. Tevens wordt verzocht honden in die tijd vast te houden. Niet minder dan 4 jeugdkoren uit Delfshaven, Rotterdam-Zuid, Schiebroek- Hillegersber-g en Zwijndreclft zullen te- samen concerteren op zaterdag 23 juni a.s. des avonds 8 uur in de Simonstraat- kerk (zijstraat Schiekade) te Rotterdam- Centrum. De koren zullen gezamenlijk uitvoe ren de „Bloemencantate" van Geertr. van Vladeracken. Sopraansoliste Matty Bakker. De pianobegeleiding is in han den van Theo Bremer. Organist; G. Blaquiere. Ter afwisseling zal de beken de declamator Anton Langeler enige leuke schetsen ten gehore brengen. Er is ruimschoots gelegenheid tot samen zang, welke veelal in wisselzang met de jeugdkoren wordt uitgevoerd. Het geheel staat onder leiding van Gijs Steinman. De toegang is vrij. Program ma's zijn aan de kerk verkrijgbaar. GEBOREN.- Ingrid M, d v P a Koppenha gen. en M J Heerebrand; Christina J M, d v G Rens en M A G Vredebregt; Louisa F M. d v C Holierhoek en E Kustner; George F, z v A F Wiegel en P G M Suur. veering gaf directrice zuster P. C. Beek daaraan uiting. Zaterdag heeft het tweede twaalftal van C.K.C. „O.D.L" te Schiedam eens laten zien dat ze wel een plaats in de tweede klas waard zijn. Ze wisten hun eerste promotie-wedstrijd van het Rot terdamse team TOP 1 met 40 te win nen. Al spoedig waren de twaalftallen aan elkaar gewend. De aanval van O.D.I. had in het begin veel pech. Ze wisten prachtig door te breken, maar zonder resultaat. De eerste verdediging van de Schiedammers voldeed prima. Ze wis ten de gevaarlijke aanvallen van TOP prachtig af te weren en daarna de bal naar het middenvak uit te werken. Na twintig minuten spelen wist een van de heren van O.D.I. met een prachtige doorloopbal de stand op 10 te brengen. Het tweede doelpunt voor de Schiedam mers volgde het eerste al gauw op. Door een fout van een der dames van TOP schoot O.D.I. de bal feilloos in, 20. Hierna werd er gewisseld. Voor de rust zakte het spel van beide teams geleidelijker af. Maar daarentegen wist de aanval van de Schiedammers met een ver schot de stand op 40 te bren gen. De twee strafschoten, die O.D.I. mocht nemen werden niet benut. Zaterdag zal de Chr. Jeugdorganisa tie „Liefde en Vrede" te Vlaardingen, die in november haar 70-jarig bestaan viert we schreven daar onlangs al over op een ietwat ongewone manier de evenementen aankondigen, die in de wek van 2530 juni op haar program ma staan. De sportweek begint maandag 25 ju ni met een fietsenralley in Vlaardingen en omgeving. De jongelui, die hieraan meedoen, krijgen op die avond telkens een ander, volgend doel aangewezen, om ten slotte weer naar hun ..basis" terug te keren. Daar zal moeten blij ken, welke groep met de minste straf- punten de ralley heeft gereden, op zich zelf al spanning genoeg voor de deelne mers. Het is de bedoeling, dat de deel nemers en deelneemsters de meis jes zijn hier in aantal de jongens d" baas aangevuld met andere leden van de verenieme. dan ten slotte als een grote sliert door Vlaardingen rijden om zich te laten zien en wie weet te la ten horen. Voor die fietsenralley hebben zich 200 jongens- en meisjesleden aan gemeld; toen hebben de organisatoren de aanmelding moeten stopzetten, om de organisatie in de hand te kunnen hou den. De volgende avond, dinsdag 26 juni, om zeven uur, is het ,.Zwaluwen"-ter rein in het sportpark 't Nieuwlandstrijd- perk. Het bestuur van de jubilerende vereniging is er heel erkentelijk voor. dat een van haar vroegere „kinderen" (de nu zo bekende V.V. ..Zwaluwen" is namelijk in 1935 uit de C.J.M.V. voort gekomen) haar terreinen voor drie ach tereenvolgende avonden ter beschikking /an de jubilaresse heeft gesteld, een neer gewaardeerde geste. Op die be wuste avond zal een volleybalwedstrijd behouden worden tussen ,,Set-up" ook al een afstammeling van ,,L. en V.' en „Avojo" uit Rotterdam-Zuid. En voor de liefhebbers van korfbal: diezelf de avond speelt „Spirit' (onderafdeling van L en V.) een wedstrijd tegen „Koag", een CJMV-club uit Krimpen d. IJssel. Dat gaan. naar we hopen, sportieve wedstrijden worden, waar naar óók de voetbal-enthousiasten dit keer maar eens moesten gaan kijken, En jeugd bij jeugd de jonge Pij pers zullen die avond een pittig num mertje muziek weggeven. Alles bij el kaar lijkt het een interessante avond te gaan worden, waar jong en oud welkom zal zijn. In Vlaardingen en Rotterdam worden momenteel vergaderingen gehouden van het Internationale congres van de internationale vereniging van ex-politieke gevangenen, de Flldlr, Gisteravond om half 6 heeft het gemeentebestuur .van Vlaardingen vertegenwoordigd door burgemeester Heusdens en door. de vier wethouders de congressisten in de koffiekamer van het stadhuis ontvangen. Burgemeester Heusdens heeft in zijn welkomstwoord uiteengezet waarom het gemeentebestuur het op prijs stelde de deelnemers aan het internationale congres te ontvangen en later op de avond een diner aan te bieden. Aangiften van 18 juni: BEVALLEN: A K Conljn—Serier d; P den Boerv d Steen d: G H Vinkv d Heeden z; S E HofstraHuijer d; N de JongNicolaas z; G EijgenraamDerfler d;Pj Eikelenboom - —Hoovliet z; A M C P KahneijerCorbeau z; E v d Elzenv Grondel d: H Pieterse de Jong z; W Paludanusv Spanje d; A J Woudenberg—Michels d; J T Hollaar—v d 'Stege z: W M Dresscher—Stoutjesdijk d;. C A M Mdtter—Snellens z; V/ v BlootsEuser z; D A W Boutv Dam d: M P J de Man Lips d: M W WeberNederveen d; G Visser- Nooijen d: C VisserKooijman z: E G v Bronkhorstv Pelt d; M Vergoes Houwens- Eland d: M P de Heer—Koster d; G M KokVerkade z; E Gerard»v d Bosch d; J F v d BoschSchols z: K J Marsman JosgeneeJ d; A AkkermanJeths d: J S TujjnmanJacobs d; J v d GraafGijsen- bergb z; J Huizerv d Velde z: J Krekhof 'v d Stoep z: E Maeijer—Vulk z; A E A Blonv—v d Boom d; M L Kranendonk—Groe- newegen v d Weljden z: M J JordensKra mer d; M BosTombroek z; E G KnolPon tier z; J A Bogert—Klevits z: H Polderman- Snijder z; D Kloos—Luchtenburg z;C P J OonkPaauw z: M C v Til—den Bdel z: G J Voetsv d Werken z: J KieftBooster z; C B den Engelsende Ronde z: S v veen— Pals d; G Bosems—Luksen z: M C G Jas- pers-de Haan z: M v d Windt—Bakker z* s Wi.-y'-*-. d.dtc De burgemeester hield zijn rede in het frans. Op deze manier wilde het Vlaardingse gemeentebestuur betuigen van zijn hoogachting en het medeleven met diegenen die in de laatste wereld oorlog door de vijand van hun vrijheid zijn beroofd en die hebben kennisge- DenissenMallens z; J C F' deKluijtmans z; M A Kestens—Swaab d: J Ripken—Jan- aseh z: U T Emmerich—v Item d: C K Spiljard—Lampen z; T M Looijschelder— L éi pijn it z. Overleden: J H Zwakhals man van G J sttllebroer 78 j; W C G Muller, man van H W Bouman 75 j: J E Verdoes Kleijn, on- eeh vrouw 75 j; C Castelein. vrouw* van T -D Lorjé 80 j; M van Laar, man van A Boxen 63 1- A J C Bouman, vrouw van F Stom S3 j* A de Klerk, man van D Schelling 62 j: •-J dé Jong. wouw van G Kroes 54 j. J J van Munster, ongeh mani 77 j. p «eie m.„_ man £jph ccw m P C Padmos 68 j. r Voéts, vrouw van J C van der Schoor 83 62 mulder Voor het eindexamen dat aan het Groen van Prinsterer Lyceum te Vlaar dingen werd gehouden slaagden de vol gende leerlingen: Eindexamen A Ida van Berkel, W. P. Boer, D. Kwakkel- stein; B. H. van Lochem, P. Lub, Greet Wielaard (afgewezen geen). Eindexamen Gymnasium B. Marry van der Beek, Marlies van den Bosch, Truus de Nie, A. G. Spruyt (afgewezen geen». Voor het tweede Hofconcert. dat op 20 juni in Vlaardingen zal worden ge houden, zijn twee gezelschappen uitge nodigd hun medewerking te verlenen. In de eerste plaats is dat Van Dijk's Amusementsorkest, dat het volgende programma naar voren zal brengen: Tiroler Houthakkej-s Mars, Wagner; Wein, Weib und Gesang, Joh. Strauss; De Kleine Soldaten. Bruno Marks: Ouverture La Dame de Goeur. Ger Du val; Glimwormpje (moderne uitvoering P. Lincke (arr. L. J. v. Dijkj; Lust- spiel Ouverture, Keler Belade Kort; Ernst August Mars. Blankenburg. Dit concert eindigt om 9 uur, waar na zal optreden het mannenkleinkoor „Crescendo" onder leiding van D. de Boer, die het volgende programma naar voren brengt: 1, Haec Dies, Joh. Verhulst; 2. Zon dagmorgen, Ed. Flipse; 3. Ecce Quo- mode Moritur, Jac, Galluo; 4. Zum De congressisten van de Internatio nale Expogê poseren met burgemeester mrirHeusdens en enkele Vlaar dingse wethouders voor de ingang I'aterstranl tan het Vlaardingse stad huis. maakt met de verschrikkingen van ge vangenissen en concentratiekampen. Daarnaast het streven van de organi satie van de tijdens de oorlog gelegde vriendschapsbanden vast te houden en in woord en daad de persoonlijke ver antwoordelijkheid voor de verdediging T4 Zaterdag is bij de jonge Maasland^ korfballers de vlag in top gegaan. De ju nioren A werden kampioen van hun afdeling C I, doordat ze wonnen m^t 7—5 van hun grote concurent T.O.P a uit Rotterdam. Het was een spannende wedstrijd mot uitstekend spe!. onder leiding van -cheidsrechtcr Molenaar Top scoorde heel vlug 0—1. Odo dacht echter niet lang na en het was spoed!" 1—1. Snel volgden de doelpunten el kaar oo. doordat beide ploegen tech nisch en tactisch heel goed speelden Odo kwam met 42 voor. werd over troefd 4— 5. cm ten slotte door prachtig volhouden met 75 te winnen De bloemen voor mijnheer Molenaar en */ijn pupillen mankten een feestelijk slot aan een competitie, waarin de Ju nioren met 83—8 doelpunten kampioen werden. O.D.O. B verspeelde de kans om kam pioen te worden, c'oor op het laatste moment \an ae wedstrijd te verhezYn met 3—2 van T O.P. C. De tweed" plaats op de ranglijst is echter zeer eervol, gezien het fe.t dat slechts "vee wedstrijden werden ver loren O D O. 2 won met 3—1 van een Oran je Nassau-combinatie. Melkexn men. De lcetlmgon die dit voorjaar het einddiploma van de~Ch'- Lagere Landbouwschool te Maasland onil vingen. volgd"n in de herfst van 1955 en het voorjaar van 1956 onder leiding van de heer Jac. Dijkshoorn een melkcursus In een drietal cindlessen leverden ze het bewijs, dat ze oo die cursus tot geoefen de melkers werden gevormd. Ondc- toezicht van een vertegenwoor diger van het Rijksz.uivelconsulentschap en een bevoogde jury werden de exa mens afgelegd Op de eerste eindlcs behaalden het diploma: Simon van Nierop. Jan van der Wal. Adr van Staalduinen. Leen Noor- dam. Willem van der Marei, allen te Maasland en Jan de Zeeuw te Schip luiden. Op de tweede eindlcs slaagden: Dirk Kole. Hazerinus Zegwaard. Maasland' Benjamin Quak. Cornelis van Zanten Jacob Grocncwegen. Rozenburg: Jacob Poot. Kethel: Arie van 't Hoog. Schiplui- den; Ph. Chardon, Maassluis; Jan van der Meer, Hoek van Holland; Arie Noor- dam, Maasdijk en Jacob van den Breü- kei, Delft. Gisteren arriveerde in de Rotterdamse haven het Liberiaanse ss. „Capetan Yiannis" met een lading van 14.500 ton Amerikaanse kolen, bestemd voor het binnenland. Dit is de grootste lading kolen, welke ooit van Baltimore in één schip te Rot terdam werd aangevoerd. Importeur en cargadoor is de N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale. f »-• *-w— «w*- van de begrippen naastenliefde, ver- bonden. De minister neemt daar- Kmik "man Van HiSanctus, Franz Schubert; 4a Schenkt X Va^RKoVMiMCva„Hoat', ongeh man1 mtpi sich Rosen in Tirol Perfect day, It VCH è'arderen, man van MFC Droomland, (kunstfluiter); 5. Voermans- cm.taers 55 j* C A van der Laan. man van jjeclje, bew.: H. Colje; 6. My old W M Hoefnagels 56 j: J J van Dongen, man ;cntUckv Home. S. C. Foster; 7. Die van*H de Graaf 53 j; P Douw mangeu Rauber. bew.: lmja of; 8. Ritter's &fn/o.rt* 73? Abschied. Johanna Khftd. draagzaamheid, gerechtigheid en vrij heid te verstrekken. De wereld heeft dringend behoefte aan mensen die geleid worden door de idealen die de Fildir, in Nederland be kend als „Expogé" nastreeft, aldus de burgemeester. Na waarderende woorden te hebben geuit over het streven van de vereni ging vertelde mr. Heusdens enige bij zonderheden over de ontwikkeling van Vlaardingen. Hij hoopte ten slotte dat het congres de nieuwe internationale vereniging nieuwe mogelijkheden zal bieden en krachten zal geven de strijd met succes voort te zetten. De heer Martin Dehouse. Europees president van de Fildir heeft de met langdung applaus begroette rede van burgemeester Heusdens beantwoord. Uit zijn woord bleek dat de ontwikkeling van Vlaardingen hem niet geheel on bekend was. Dus tot buiten de Neder landse landsgrenzen heeft de groei van onze stad de aandacht getrokken. De heer Dehouse wijdde nog even uit over de idealistische strijd van de vereni ging en besloot met de waardering van de Filder voor de medewerking van de autoriteiten te uiten. Na het ongedwongen samenzijn op het stadhuis trokken de congressisten naar het Deltahotel, waar zij zich het door het gemeentebestuur van Vlaardingen aangeboden diner uitstekend lieten sma ken en hebben aldaar hun besprekingen Voorts deelt de minister mede in beginsel te willen bevorderen, dat de weg van Rotterdam naar zee wordt geschikt gemaakt voor sche pen met een diepgang van 38 a 39 voet. Verder geeft de minister te kennen dat zijnerzijds tegen het beginsel van een open havencomplex voor zeer grote schepen op de westpunt van Rozenburg geen bezwaar be staat. Van gemeentewege wordt hierbij nog aangetekend, dat blijkens dit schrijven toestemming is verkregen de dam in de Botlek te verplaatsen naar de grens van dit gebied, alsme de om de hier nog ontworpen ver dere havens aan te leggen. worden aangebracht dan verder stroom opwaarts. Volgens de voorlopige plannen van de Rijkswaterstaat wordt gerekend met een minste diepte van pL min. 14 meter N.A.P. tussen de hoofden, verlopend tot pL min. 13.5 meter bij de Berg- haven te Hoek van Holland. Voor de aan te leggen z.g. Vierde Petroleumha ven, voor het graven waarvan de mi nister tevens toestemming verleende, kan derhalve een diepte van 13.5 meter N.A.P. worden aangehouden. Deze haven zal daardoor ook voor de zeer grote schepen toegankelijk zijn. (Van een onzer verslaggevers) De Hoge Raad is van mening, dat de parkeerplaats op het Buitenhof te Den Haag een wettige parkeerplaats Is. Dit blijkt uit het arrest, dat hedenmorgen gewezen is. V» De Hoge Raad heeft vanmorgen de beroepen in cassatie verworpen van de dames G. M. L. N. en E. M. van M. uit Bussum en C. J. F. B. uit Voor schoten, die door het gerechtshof te Am sterdam waren veroordeeld tot respec tievelijk 3. 6 en 2 maanden gevange nisstraf wegens het aan het bevoegde gezag onttrekken van het joodse meis je Anneke Beekman, De procureur-generaal bij de Hoge Raad had eveneens tot verwerping ge concludeerd. NAAR aanleiding van de Harder- wijkse aanspraken op een deel van de Deventer Athenaeum-boekerij, heb-* ben we ona Ier nadere oriëntering tot de stadsbibliothecaris en -archivaris van Deventer, dr. A. C. F. Koch, ge wend. De heer Koch vertelde ons dat hij ten acerste sou betreuren als de eens geschonken Harderwijker boeke- rij weer gescheiden zou worden van de Athenaeum-bibliotheek. In Deven ter is nu het wetenschappelijk appa raat aanwezig om de handschriften te ontcijferen en aan de wetenschap dienstbaar te maken. De archivaris vertelde ons: op elf februari 1597 besloot het stadsbestuur van Deventer om alle boeken en ge schriften die in de kloosters en ge stichten aanwezig waren, samen te brengen op één plaats en daarvan een „hérlicke liberie" te vormen. Als plaats werd aangewezen het Rijcke Fraterhuis, ook wel Heer Flo- renshuis genoemd, gesticht door Flo- rens Radewijns, een geestverwant van Geert de Groote, om daarin de biblio theek onder te brengen. In 1611 werd besloten om vele oude boeken en ge- Tot lid van de Tweede Kamer zijn, na loting hedenmorgen op het Centraal Stembureau, nog gekozen verklaard: K.V.P.: A. A. J. de Woiff, Breda; J. H. schriften op te ruimen en nieuwe aan W. van Koeverden, Buren; W. J. A. Mul- te schaffen. De stadsbibliotheek werd aers, Heerlen. daardoor niet onbelangrijk uitgebreid. q J* G- Tans, Maastricht;In 1618 werd de eerste bibliothecaris Rhitn r fVani benoemd, nl. de bekende predikant ds, venhage; C Kleijwegt Nijmegen* SA R Jacobus Revius. Toen hier in 1630 uit •XTAy ""AJJnGgen, A. K. nolo fort enhnn «ars TrxUn-n Vermeer, Arnhem; mevr. A. C.'pióeg- Ploeg, Utrecht; W. H. Vermooten, Am sterdam; mevrouw D. Heroma-Meilink. Amsterdam. (Van een onzer verslaggevers) De kringraad van de A-kring 's-Gra- venhageVoorburgRijswijk van de or ganisatie Bescherming Bevolking heeft hedenmorgen het volgende medegedeeld* „In een gisteravond gehouden vergade- nng met de wijkhoofden, die voorwaar delijk ontslag hadden genomen, is het in hei eerder uitgegeven communiqué ge noemde complex van oorzaken nogmaals besproken. Als een zeer voornaam punt kwam daarbij naar voren de behoefte aan het voortbestaan van een regel matig overleg en uitwisseling van ge dachten. Hieromtrent bestond volledige overeenstemming. Er werd een commissie ad hoe be noemd, welke advies zal uitbrengen over de meest wenselijke vorm van dit over leg, dat in de plaats zal komen van de De Haagse advocaat mr. I. E. Hes plaatste op de parkeerplaats op het Bui tenhof zijn auto, maar nam van de par keerwachter geen bewijs in ontvangst en weigerde te betalen. Hij was van mening, dat deze parkeerplaats geen wettige was, aangebracht en omdat geen behoorlijke iPn „„11^ nodigen voor een bijeenkomst afscheiding van de openbare straat aan- dagavond 27 hmfom 9* nn1 °n woens~ wezig was. zoals in de wet voorgeschre- A °,m 9 uur onder voor ven wordt. wijze van overleg, welke tot dusver be stond. De uitdieping van de Nieuwe Water weg. waarvan hierboven sprake is, heeft betrekking op de vaargeul van Hoek gisteravond voortgezet. Vandaag ver- van Holland tot de Tweede Petroleum- g&deren de congressisten weer in Rot- haven. Nabij de mond van de Nieuwe terdam, terwijl zij in de loop van de i Waterweg speelt echter de mogelijke middag weer zullen terugkeren in deining nog een rol. zodat aldaar in Vlaardingen. De rechtbank veroordeelde de advo caat tot een boete van f 1 subs 1 dag hechtenis. Drie weken geleden conclu deerde de procureur-generaal bij de Hoge Raad, bij de behandeling in cassatie, tot verwerping van het vonnis van de recht bank en tot verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te Den Haag. De Hoge Raad heeft evenwel .het cassatieberoep verworpen. Met de politierechter is de Hoge Raad van oordeel, dat de parkeerplaats op het Buitenhof wel een wettige parkeerplaats is. De gemeente Den Haag, zo werd aan gevoerd, heeft ongeveer 25 jaar geleden zodanige ingrijpende veranderingen aan het wegprofiel laten aanbrengen, dat hier inderdaad van een parkeerplaats in de zitterschap van de burgemeester van die gemeente drs. A. Th. Bogaardt, als ge delegeerde van de kringraad". Aan de architecten F. Smidt uit Ber- hkum, A. M. Dekker uit Assen, ir. A. Hoogerwerf uit Huisduinen en T. M ter Berg uit Breda zijn te Den Haag "vier prijzen uitgereikt voor ontwerpen voor een landelijk hotel. Tijdens een door architect ir. H Thun- nissen, voorzitter van de B.N.A., gelei- do bijeenkomst werd ten overstaan van de andere juryleden, de architecten W Verschoor en ir. J. W. C. Boks en dé Horecaf-voorzitter. de heer J. G. Mever de prijzen, bestaande uit diploma's en couverts met inhoud, uitgereikt De *- - de nalatenschap van Johan Boedeker het Athenaeum werd gesticht, werd de bibliotheek In bruikleen aan het Athe naeum afgestaan. Vooral in de 17de eeuw iz het Athe naeum hier tot grote bloei gekomen en kreeg het Internationale faam, vooral onder leiding van prof. Gronovius. Tol de opheffing van het Athenaeum in 1878 is de bibliotheek in het bezit van de „illustre school" geweest en daar na weer overgegaan naar de stad, die de boeken ondergebracht heeft op en kele grote bovenzalen van het stadhuis. De bibliotheek, die dus reeds een eerbiedwaardige leeftijd heeft, Is ieder jaar aangevuld met nieuwe werker- zo dat zij thans pl.m. 70.000 groot is. De vele kostbare handschriften en wer ken, o.a. ook van Geert Groote en de vele incunabelen zijn altijd het bezit van de Athenaeumbibliotheek geweest. By de sluiting van liet Harderwijker Athenaeum, in de jaren 18X8—'19, zijn de boeken inderdaad overgebracht naar het Deventer Atheneum en zy zyn toen gevoegd bij de reeds bestaande boeken verzameling, maar zij zijn tevens ook in de bibliotheek verwerkt en staan thans alom bekend ais Deventer hand schriften. 'ieder geval een grotere diepte moet zin van de*^"wet 's-Gravenhage. 19/6. Vangstberichtcn van hedenmorgen uk volle zee: Seh 78 niet 10 kantjes, 87 met 27 k, is thuis stomende, 200—5, 195—9. 341—6, 342—20, 412—8, 159-9. 229—1Ó, 339—8, 23—9, 53—12, 104 nog 140 mul, 4 nog 175 mijl. 77—5, 19914, 32—29, 40—14, is thuis stomende, 48—30, 99—25, 132—3, 133—7, 247—12, 262—7, 285—52, 2—3, 5 nog 205 miji, 151, 19—10, 25—6, 35—10, 37—10, 45—25, 130— *0, 248—20, 24917. 250—25, 310—10 312—4, nog 38 netten. 399—10, 20—25, 223—10. 79— 19. 141—13, 186—25, 64—8, 81—8, 89—20, 116— 1^3—8. 124 Is thuis stomende, 16010, 180— 5. 242—7, 27517. 47—7, 110—12. 333—13, Kw o0—22, Kw 173—8. Binnen te Scheveningen: Sch 46 met 20 last 14 met 25 last Haring vangst van Vlaardingen: 78—16, 79 —12, 85—15, 72—30, 203—30. 206—8. 207—12. 208—13. 216—15, 29—12, 85—28 97—10, 142—15, 196—17. 197—12, 199—3, 53—14, 71—34, 83—20, 50—20, 56—40, 84—15, 132—25. Marktprijzen van hedenmorgen: Maatjes haring klein zout van I 40 43: maatjes baring groot 50,30 52,70. Steurharing 30,60 per kantje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2