Indonesische defensie Nieuwe band met Tito is geen bedreiging Juni (zomermaand) il Herstel omzetbelasting niet gewenst textiel veilighëTdsraad Venezuelaans vliegtuig in de A tlantische Oceaan gestor t- Huwelijksreis van V/o jaar op de scooter Veertien prinsen door broer uit het paleis gezet CHROESTSJEW EN ZIJN GAST: Britse actie op Cyprus Zuazo president van Bolivia Weeroverzicht Alle inzittenden (74) omgekomen Dr. Drees sprak met minister Staf Frankrijk begint prijzenstop Prinses Beatrix blijft langer Boer bedreigd met dolk en revolver Mollet vraagt drie vertrouwensvota WOENSDAG 20 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3412 Weerbericht CHR. DETAILHANDELAREN Dodelijk ongeval in Den Haag MORGEN BIJEEN Weer onrust in de "msm Eisenhower langer in het ziekenhuis Soekarno te Berlij 11 Rijdend en schrijvend de wereld rond - - O „ifïï ^IUeï rr,eImet J^S^vië'als met alle andere landen uitstekende betrekkingen onderhouden", zei Chroestsjew tot de juichende menigte. Het gehele corps diplomatique aanwezig. Na de bosbrand was bij de massabijeenkomst BETREURD m 99 den gedaan om tegen de toen uitgebro- OHcirlcmSe £fevailffenis isrhe relleties biistand GETEKEND Indonesië sluit handels akkoord met Italië Geen aanval op G.G. van Goa J' Nederlander in O. Sumatra ontvoerd Prins Bernhard in Brussel Roofoverval hif Doetinchem bp^ia%T^!ndTaTradie f Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef 115700 n i Postbus 1112 - Postgiro Na 424519 L> endlf"st,2bonnementen 13.30-1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Graverthage: Huygenspietn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 1H892 - Adm^el. H4402 r K!achte"dienst 18 3019130 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week 1 voa f 675 per kwartaal r IZ 2,26 per maand. per Kwariaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DB RUIG DEZER dagen heeft de Chef Staf van het Indonesische Leger, generaal- majoor Nasution, verklaard, dat de sterkte van het Indonesische Leger 185.000 man bedraagt. Binnenkort zou bovendien de algemene dienstplicht worden ingevoerd. Deze 185.000 man zijn geheel be- heel bestemd voor de handhaving van de orde en rust. Nu is het een bekend verschijnsel in elke Staat, dat de sterk te van het politiële apparaat (met inbegrip van het deei van de strijd krachten dat voor de handhaving van de orde en rust is bestemd) recht even redig is met de binnenlandse toestan den in de Staat. Heerst daar tevreden heid en welvaart, dan kan het poli tiële apparaat op zijn lauweren ruster en zwak zijn. Elke nodeloze uitgave voor dat apparaat wordt immer en overal vermeden. Het is daarom direct verdacht wanneer er in enige Staat een sterk politieel apparaat bestaat. Wij z:jn dat gewend van totalitair geregeer de staten, omdat daar een brede groep van ontevredenen door dwangmaatre gelen dan wel met bedreiging daarvan in het gareel moet worden gehouden. Heersen er in een Staat economische wantoestanden, zodat er een grote groep van bezits- en arbeidslozen be staat, dan demonstreert dit zich door banditisme en andere vormen van struikroverij, waartegenover eveneens een sterke zwaardmacht moet staan. Nu is het een algemeen bekend feit, dat er in Indonesië uitgestrekte gebie den zijn waar opstandige bewegingen van zulk een omvang bestaan, dat daaraan, niettegenstaande de leger- sterkte van 185.000 man, sedert de soe vereiniteitsoverdracht d.i. dus in ruim 6 jaar tijd, geen einde is kunnen wor den gemaakt. Naast deze opstandige bewegingen, die een uiting zijn van politieke ontevredenheid, tiert in vele streken het banditisme nog welig, een typisch symptoon van economische •wantoestanden. Noch op politiek ter rein noch op economisch is President Soekamo er niettegenstaande zijn 185.000 man troepen klaarblijkelijk in geslaagd zijn onderdanen te overtuigen van en zich neer te leggen bij de heil staat waarin zij sedert de bevrijding van het koloniale juk zijn komen te le ven. Tegenover deze feitelijkheden uit de nationalistische heilstaat staan ech ter een paar andere feitelijkheden die stammen uit het tijdperk van ons verfoeid koloniaal bestuur. Geldig tot donderdagavond. WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Veel bewolking met plaatselijk enige regen of mot regen. Weinig verandering in temperatuur. Overigens matige wind tussen Noordwest en West. ZON EN MAAN 21 juni' zon op 4 22 onder 2106; maan op 19.39. onder 2 59 Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT P R v!iD|N« Tit°, Joegoslavië en partysecretaris Chroestsjew Moskou Sowjet-Urne hebben gisteren in het Dynamostadion te Moskou een geestdriftige menigte van 80.000 Russen toegesproken. dif°JiieL ïit0 315 Chr°estsJew verklaarde, dat de nieuwe banden die zij hebben gesmeed, geen bedreiging voor de Westerse wereld betekenen. Maar zij voegden er nadrukkelijk aan toe, dat die banden nooit weer verbroken kunnen worden Chroestsjew verklaarde, dal de Sowjet-Unie „een oprechte en betrouw bare vriend van Joegoslavië is", en dat de vriendschap van bepaalde kapitalis tische landen" voor Joegoslavië gemo tiveerd is door „de hoop, dat Joego slavië het socialisme zal laten varen en zich bjj de kapitalistische kudde voegen". HU zei, dat de tegenstanders van Rus land door „onwetendheid over de wet ten der historie" tevergeefs hadden ge hoopt, dat, tengevolge van de „tijdelUkc kloof* tussen beide landen, Joegoslavië en andere communistische .landen, zoals Na de doof de rebellen aangestoken geweldige bosbrand, die 19 Engelse sol daten dermate verwondde dat zij over leden, zijn Britse parachutisten. Royal Marines en Gordon Highlanders giste ren een krachtig offensief begonnen in het zuidwesten van 'Cyprus. Het gaat er de Britten in deze verbeten actie om, alle rebellen die zij tegenkomen gevangen te nemen of te doden, waar bij het vooral gaat om de rebellenlei der „generaal" George Grivas, die gis termorgen op het nippertje aan ds Britten ontkwam. Bij een temperatuur van 100 graden trekken de Britten in snel tempo voorwaarts, achter de 58- jarige leider aan, die identiek wordt geacht met de beruchte Djigenis, chef van de ondergrondse EOKA. China, tot het kapitalistische stelsel zouden terugkeren. Tito begon zijn antwoord met te verklaren, dat hij het volledig met Lhroestsjew's rede eens was. Hij zei, dat Joegoslavië de zevenjarige breuk met Rusland „ernstig betreurt". Tito was van oordeel, dat „de op lossing van het Duitse vraagstuk en andere problemen via de Verenigde Naties moet worden gezocht". Hij be treurde echter, dat communistisch China nog niet tot deze organisatie is toegelaten. Tito zei voorts, dat hoewel Joego slavië zijn betrekkingen met andere niet wenst te bederven, het niets kan doen „om diegenen die onze vriendschap met de Sowjet-Unie niet gaarne zien, te bevredigen". Tito schoof de schuld van de breuk tussen Joegoslavië en de Sowjet-Unie op Staiin zonder evenwel diens naam te noemen. V. ■&<!- -N- 7&V M? In totaal zijn tweeduizend man Brit se' troepen bij deze actie betrokken. Zij hebben- -eer, stalen -n^t gespannen rond de bergen, waar Grivas zich ver bergt. Van tijd tot tijd stuiten de Brit ten op eenheden van Grivas, die zich dan onmiddellijk nog verder terugtrek ken. De Britse legerleiding op Cyprus is I ervan overtuigd dat zij Grivas in deze actie beslist te pakken zal krijgen. HET Kon. Ned. Ind. Leger telde vóór 1940 een sterkte die schom melde tussen de 30.000 en 40.000 man d.i. het éénvijfde gedeelte van het hui dige Indonesische leger. Van dit aantal was de kleinste helft bestemd voor dt handhaving van de orde en rust in de Buitengewesten d.w.z. in de gebieden huiten Java. De op Java gelegerde troe pen waren bestemd voor de aflossing van de troepen op de Buitengewesten en voor de verdediging van de vloot- basis Soerabaja. Voor "de handhaving van de orde en rust op Java was in fei te geen man van het leger bestemd Dit kon aan het normale, zwakke po litieapparaat worden overgelaten. Tus sen de beide wereldoorlogen was het op Java slechts éénmaal nodig nl. in 1926 dat op het leger een beroep moest wqr- Dr. Hernat? Siles Zuazo, de 42-jarlge Boliviaanse vice-president, die de rege ringskandidaat voor de presidsntsverkie zingen was, Is met een zear grote meerderheid van stemmen tot president gekozen. Hij volgt als zodanig Victor Pa® Estensoro op, die zich niet herkies baar had gesteld. Tito en Boelganin hebben vanmorgen te 11.05 uur- Nederlandse tijd het Sow- jetrussisch-Zuidslavische communiqué over de besprekingen ondertekend. Deze ondertekening was gisteravond uitge steld. Radio-Moskou meldde, dat twee Sow- jetrussische-ZuidsIavische overeenkom sten zijn getekend, waarvan een betrek king heeft op de Zuidslavisch-Russische betrekkingen, terwijl de andere gaat over de relatie tussen de communisti sche partijen der beide landen. Na de ondertekening hield de Sowjet- russische minister van landsverdediging, maarschalk Georgi Zhoekof, een toe spraak, waarin hij onder meer verklaar de, .dat „de legers der Sowjetunxe en van Zuid-Slavië in een, eventuele nieu we oorlog schouder aan schouder zou den strijden". Maarschalk Tito schonk maarschalk Zhoekof de Zuidslavische „orde van de vrijheid". Dit is de eerste maal. dat deze onderscheiding- aan een niet-Zuid- slaviër wordt verleend. Indonesië en Italië zullen deze week een handelsovereenkomst sluiten, waar bij Italië in totaal 15.000 ton rijst in In donesië zal invoeren. De rijst zal in juli worden geleverd. (Van een onzer verslaggevers) De vraag of de omzetbelasting op tex tiel in januari 1957 opnieuw zal worden ingevoerd, is tijdens de dinsdag in Assen gehouden jaarvergadering van de Neder landse Bond van Chr, Detailhandelaren in textiel en Mode-artikelen uitvoerig in discussie geweest. In zyn openingsrede wees de bondsvoorzitter de heer Jan Heerema uit Dordrecht erop, dat de organisaties reeds aandacht aan deze kwstie Lebben besteed en dat zij zich wederom op het standpunt hebben ge steld dat wederinvoering van omzetbe lasting geen aanbeveling verdient, omdat dit opnieuw prijsverhogend zou werken by de andere verhogingen die reeds zijn aangekondigd. En ook omdat er op het punt van de omzetbelasting zelf In twee jaar tijds reeds zoveel veranderingen hebben plaats gehad, dat bet weerkeren van de rust in dezen een eerste ver eiste is. Een definitief antwoord op deze vraag kon in de vergadering uiteraard niet worden gegeven, omdat het nieuwe kabi net in deze kwestie een beslissing zal moeten nemen. ,1. 'In het Verroig-frift zijn redeJbracht de voorzitter maar voren dat de Chr. tex tielhandelaren het continueren van een stabilisatiepolitiek van lonen en prijzen van bijzonder veel belang achten omdat m deze periode van hoogconjunctuur in flatoire tendenzen zeer gevaarlijke ge volgen met zich künnen brengen. „De textielhandel is zich hiervan volledig bewust en wil aan een stabilisatiepolitiek medewerking bhjven Verlenen", aldus de heer Heerema, die, sprekend over de komende invoering van de oudedagsvoor ziening, opmerkte, dat de hieruit voort vloeiende kosten een verzwaring van de lasten voor de bedrijven betekenen, evenals trouwens een eventuele huurver hoging en verzwaring die naar men hoopt zal kunnen worden opgevangen door uitbreiding van de omzet, Zie verder pagina 3 De 65-jarige kleermaker P. J. M. uit de Snelliusstraat in Den Haag is gister avond op de hoek van de Segbroeklaan en de Ieplaan bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij reed om 7 uur op zijn bromfiets op de Ieplaan en verleende bij het oversteken van de Segbroeklaan geen voorrang aan de 25- jarige automobilist C, L. H. van H. uit Wateringen. Hij werd door de auto ge grepen en overleed ter plaatse. Het stof felijk overschot is overgebracht naar het ziekenhuis aan de ZuidwaL De Veiligheidsraad van de Ver. Naties Komt morgenmiddag in New York bij een om de toestand in Algeriè te be spreken. De Australiër E. Ronald Walker, die deze maand als voorzitter optreedt, heeft de raad bijeengeroepen op verzoek van dertien Afrikaanse en Aziatische landen. De Portugese legatie deelt ons mede, dat het bericht, cr.s door de „Press Trust of India" verstrekt, dat de gou verneur-generaal van de Portugese staat van India het slachtoffer van een aanslag in Goa geweest zou zijn, vol komen ongegrond is. ken communistische relletjes bijstand aan de politie te verlenen. In deze pe riode en zonder legeroptreden voor de orde- en rusthandhaving kon men van Anjer naar Banjoewangi ongewapend dwars door Java wandelen en in elke dessa het hoofd ter ruste leggen, zon der dat een haar van het hoofd ge krenkt werd. Zó politiek ontevreden was het Javaanse volk met zün kolo niaal bestuur, zó slecht was de econo mische toestand van de Javaan, dat banditisme en struikroverij eenvoudig niet voorkwamen. {"NP de Buitengewesten was het al niet anders. Van de 15.000 man die hier voor de handhaving van de or de en rust waren bestemd was het grootste deel nog geconcentreerd in At- jee. In de rest van het enorme Suma tra, van Borneo, Celebes en de kleine re Soenda-Eilanden werden de orde en rust verzekerd door een handjevol troe pen, een 60- tot 80-tal voor een gebied groter dan een Nederlandse provincie De patrouületochten van de troepen, die deze gebieden beheersten, waren meer picnicpartjjen dan militaire in spanningen. Behalve in de twintiger ja ren in Atjee kon men overal van Me- dan in Noord-Sumatra tot de Lampongs tn het zuiden en naar analogie daar van de andere Buitengewesten onge wapend doortrekken, dank zij de zege ningen van ons verfoeid koloniaal be stuur. Waar wij kans toe zagen met 15,000 man d.w.z. vrede en tevreden heid te brengen, zodat niemand dacht aan opstand of struikroverij, daartoe ziet het bewind van President Soekar no geen kans met 185.000, dit is met het twaalfvoudige van de sterkte. De sterkte van de zwaardmacht is een on loochenbare barometer. Waarom staat «leze thans zo hoog en onder ons be wind zo laav? Gistermiddag is het in de Haarlemse gevangenis weer onrustig geweest. De directie riep de assistentie in van de Haarlemse gemeentepolitie; Een afdeling van het korps, later af gelost door de rijkspolitie, is tot Iaat In de avond in de gevangenis geweest. Er behoefde echter niet te worden opge treden. Nadat de gevangenisleiding de orde had hersteld, is het verder- rustig gebleven. De aanleiding tot het rumoer wordt door de directie genoemd het treffen van voorbereidende maatregelen om een aan tal gedetineerden naar elders over te plaatsen. Dezen wsren oorspronkelijk luit Rotterdam afkomstig, doch moesten jde gevangenis aldaar wegens een ver bouwing verlaten. Tegen de nieuwe over- I plaatsing hebben zij bezwaren. Ook enige weken geleden is het in de [Haarlemse gevangenis onrustig geweest. DE BILT. woensdag 10 uur. In de omgeving van de Azoren handhaaft zich een krachtig hogedrukgebied vaaromheen oceaandepressies in de richting van Scandinavië trekken. Een van de depressies lag vanmorgen bo ven Zuia-Noonvegen, Het front van deze storing veroorzaakte gisteravond in ons land wat regen. Na de front passage draaide de wind naar West tot Noordwest waardoor iets drogere lucht met enaele verspreid voorko mende opklaringen het land binnen stroomde. De iucht vertoont echter boven de Noordzee een onstabiele op bouw in verband waarmede vanmor gen in het Noorden van het land hier en daar enkele buien vielen. Intus sen nadert via de Britse eilanden een zwakke rug van hogere luchtdruk, die de komende nacht in onze stre ken zal zijn aangekomen. Derug wordt gevolgd door een front van een nieuwe oceaandepressie. Voor morgen wordt in verband daarmede veel bewolking verwacht met plaat selijk wat regen of motregen. In het temperatuurverloop komt nog niet veel verandering. $Sf. -a >- v-S (Van onze parlementaire redacteur) De kabinetsformateur, dr. W. Drees, heeft gisteren een bespreking gevoerd met de minister van Oorlog, Ir. C. Staf. Men neemt aan dat dit gesprek betrek king heeft op de hoogte van de defensie- uitgaven in verband met de opstelling1 van richtlijnen voor het regeringsbeleid; De kostbare strijd in Algerije en een scherpe stijging van de prijzen der da gelijkse levensbehoeften bedreigen Frankrijk met inflatie. De bevolking vraagt zich af of de regering met baar nieuwste plannen het hoofd zal weten te bieden aan deze bedreiging. De minister van Financiën Paul Ra- madier werkt aan een prljsstop, welke weldra van kracht zal worden. In deze prijsstop zitten echter een aantal zwak ke steeën. Het is zelfs zeer wel mogelijk, dat met deze prijsstop geen einde zal ko men aan de algemene prijsstijging. De enorme krachtsinspanning, welke het land zich voor de Noordafrikaanse campagne getroost, zal dit jaar hoogst waarschijnlijk circa vier miljard gul-' den vereisen, of ongeveer tien procent van de begroting. En die begroting is reeds sterk passief. Door het oproepen van reservisten wordt het aantal be schikbare arbeiders kleiner, in het bij zonder in de kolenmijnen. Daardoor is het waarschijnlijk, dat grotere impor ten nodig zullen worden. Door de hogere regeringsuitgaven en het tekort van arbeiders zal het zeer moeilijk worden weei stand te bieden aan de inflatiedruk. H.K.H. prinses Beatrix heeft de Ne derlandse ambassade in Rome laten weten, dat haar vakantie in deze stad haar zo goed bevalt, dat zij besloten heeft nog wat te blijven. Dit heeft Ass. Fress van de Italiaanse politie verno men. De prinses belde volgens de politie ambassadeur op vanuit een openba re telefooncel m een gelegenheid waar u 4,1 »tS gebruikte. De ambassadeur zou het Nederlandse hof op de hoogte ge steld hebben. De prinses maakte gisteren met haar vriendinnen een wandeling door de drukke winkelstraten van Rome. Een Venezuelaans vliegtuig met 74 personen aan boord is vanmorgen vroeg, kort nadat het van het vliegveld Idle- De lijfaris van president Eisenho- wer, dr. Howard Snyder, heeft dins- da? bekendgemaakt, dat de president enige dagen langer dan aanvankelijk gedacht was, in'het ziekenhuis zal mceten blijven. Tot dinsdag hadden de dokters steeds voorspeld, dat de president zon dag ongeveer uit het ziekenhuis zou worden ontslagen, doch zondag ver klaarde dr. Snyder, dat Eisenhower midden volgende week pas het zieken huis zal kunnen verlaten. Dc Nederlandse aannemer A. J. Steen- occk is in Oost-Su..n5»t *3 door eon be- wapende bende onweer-1. Dit heeft d* commissaris van politie Tan Mompang woensdag meegedeeld. De heer Steen- teek werd zaterdag, in gezelschap van enige van zijn arooiiers, door zes be wapende opstandelingen aangehouden, tctr. hij op weg was naar Pantjur Batu' Een van de arbeiders werd gedood door de terroristen, die later de Nederlander ontvoerden. xu* 0PJestegen' brandend in de Atlantische Oceaan gestort. Het was een viermotorige Constella- tion van de Lion Aero Postal, Venezuela. nine v*nCin84 PassaSiers en een beman- mng van 10 koppen aan boord. °ngeil?k,is. het ergste, dat ooit in de geschiedenis van de buraerliike luchtvaart in de V.S. is voorgekomen. omPh!fw erijl kwamen 66 personen a i t°en een toestel van de berg vloog S Wyomin2 tegen een -JSl1 0-n!legt-uig, w,as teruggekeerd na 5ni-3i,af6®ie6d te hebben. Toen. het ongeluk gebeurde, had het nog slechts voiH nu UJ I ,vIle6en om het vlieg veld Idlewild te bereiken. i Kort ,na zonsopgang bereikten een sleepboot van de kustwacht en een transportvaartuig van de marine de plaats waar het vliegtuig neergestort was. Er werden wrakstukken en enige lijden waargenomen. Het stoffelijk over schot van een der passagiers is reeds geborgen. Er waren geen overlevenden. De piloot meldde om 00.44 plaatselijke nV o- u k'J m moeilijkheden was. Om 0L2o berichtte hij dat hij benzine af wierp. ais voorzorg voor een noodlan ding op zee. Om 01.30 waren zijn laatste woorden over de radio: „Benzine brand geraakt in Prins Bernhard is heden per-vliegtuig in Brussel -aangekomen- ter* bijwoningC van een vergadering van het bestüur van de Internationals Ruilerfederatie, waarvan hij president is. Op de vergadering zullen de Olym pische ruiterspelen worden besproken. Onmiddellijk na zijn aankomst vertrok dt Prins met een auto van de Neder, landse ambassade naar onbekende be stemming. De Prins was in geze'schap van zijn secretaris, dr. F. A de Graat' (Van onze correspondent) In de buurtschap Slangenburg bij Doetinchem hebben twee gemaskerde mannen maandagavond eèn roofover val gepleegd op de landbouwer, W. gin der bedreiging van een revolver en ien dolk eisten zij geld. Toen de landbou wer niet zo gauw wist wat hij doen zou zette een van de overvallers kracht bij aan zijn bedreiging door hem met het wapen aan zijn wang te verwon den. W. gaf toen een klein geldsbedrag om de overvallers kwijt te raken. Dij waren hiermee schijnbaar tevreden-en maakten zich uit de voeten. De ge meentepolitie van Doetinchem bejön onmiddellijk het onderzoek met een speurhond. Tot nog toe ontbreekt ieder spoor van de daders. Presidc-nt Soekarno van Indonesië i« voor een tweedaags bezoek te Berlijn aangekomen. Burgemeester Otto Suhr was aanwe zig toen Soekarno per vliegtuig uit West-Duitsland aankwam. Het stads bestuur had gezorgd voor een extra- feestelijke begroeting op het vliegveld. Soekarno zat aan een diner, dat het stadsbestuur hem aanbood. Vandaag zou hij de stad en de grote Siemens- laoneken oezichtigen. Des avonds woont hij dan een operavoorstelling bij. Donderdagmorgen vertrekt hij Hamburg. naar Deze week heeft koningin Elizabeth van Engeland drie nieuwe ridders in de orde van de kouseband geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst in de St. George Kapel te Windsor. De drie geridderden zijn Sir Anthony Eden, oud-premier Earl Attiee en Lord Iveagh, kanselier van de Universiteit van Edinburgh. Op de foto ziet men een oude ridder, Sir Winston Churchill, in gesprek met een nieuw lid van de orde, Sir Anthony Eden. Beiden dragen de blauwe fluwelen mantel met het embleem van de orde, die de zinspreuk voert: .Jioni soit pui mal y pense". De Franse socialistische premier, iy Mollet, heeft gisteren drie duide- ke moties van vertrouwen gevraagd, nu definitief zijn wetsontwerp ten tste van een verhoogd oud.erdoms- Moen door het parlement aangeno- a te krijgen. Het is vrijwel zeker, dab Mollet drie maal een motie van vertrouwen zal krijgen bij de stemming, die morgen ochtend in de Nationale Vergadering wordt gehouden. VEERTIEN Indische prinsen, allen broers, hebben de regering urn India LZlrZ% T vervolging te mogen instellen tegen hJn oudste De maharadja heeft zijn veertien prinselijke broeders uit het paleis waarin zij zyn grootgebracht en altijd gewoond hebben, op straal gezet. De veertien prinsen, die zelf praktisch zonder financiële middelen zijn en nu met hun HfZZ l" paar ^moedige tenten wonendie zij buiten de murtn van het paleis hebben opgeslagen, zijn niet van plan dit te nemen. Hun broer de maharadja is, evenwel gouverneur of beter rajpramukh van de regering mag niet vervolgd worden zonder toestemming van De veertien prinsen beweren, dat de maharanee, de voornaamste vrouw van de maharadja grote invloed op haar echtgenoot heeft en het'initiatief heeft genomen tot de uitzetting uit het paleis. 7 im Een huwelijksreis lan ca. IS maanden per scooter rond de wereld maken de heer Jan Hof (journalist) en syn vrouw Lent Hof. Op de foto ziet u het jonge echtpaar vlak tour hun vertrek prr Meun- Amsterdam naar Amerika. JDe heer en mevrouw Hof uit Zaandam zijn zaterdag in het huwe lijksbootje en gisteren op de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika [Vn gestapt. Op zichzelf dat niets bijzonders er zijn wel meer jong getrouwde paren die op deze wijze hun witte broodsweken doorbren gen. Maar voor het echt paar Hof begint de rei eigenlijk pas, wanneer a a ^a^ileschiP van de «A.L. op 27 juni m New York arriveert. Dan wordt hun 175 cc Hein- kel-scooter (met zijspan) uit het ruim gehesen er. gaat de tocht over land verder. Eerst naar Canada, waar_ opnamen voor de televisie worden gemaakt (de Amerikaanse radio heeft ook al blijk gege ven van haar belangstel w ü- dan teru9 naar Washington en door het midden en zuiden van de Verenigde Staten naar San Francisco. Daar gaat ie scooter met zijn berij ders aan boord van een schip, dat Sydney tot be stemming heeft. En wan neer het ondernemende echtpaar voet op Austra naar Melbourne, waar tegen die tijd juist de Olympische spelen zul len beginnen. Na afloop daarvan staat nog een rondrit door Nieuw-Zeeland op het programma (tevens familiebezoek) en dan voert de reis weer naar Australië. In Perth stapt men op de boot naar Colombo en via India, Pakistan, Iran, Irak, Sy rië, Turkije en alle ove rige landen tussen de Turkse en Hollandse grens, keert het echt paar terug naar ons land waar het in de maand augustus van het jaar 1957 veilig en wel hoopt te arriveren. 'idt Mijnheer Hof heeft uitgerekend dat hij zo'n 52.000 kilometer zal af leggen, waarvan 32.000 kilometer over land. Hij denkt duizend liter ben zine 'nodig te hebber waarvan de totale prijs om en nabij de 500 gul den ligt. Daarnaast is er natuurlijk geld nodig om in het dagelijks levens onderhoud te kunnen voorzien. Ook daar is iets op gevonden. Zowel Jan Hof (27) als Leny Hof- sche bodem heeft gezetJ Hoogland (22) zijn tot men „even" door! voor kort in di. SurnaUs- tiek werkzaam geweest.' Met stukkies schrij ven" zoals wel eens oneerbiedig wordt gezegd hopen zij in dè'rt vreemde aan de kost tg komen. - - G Tijdschriften, dag- en vakbladen hebben in teresse in de reiserva- - ringen en bovendien be schikt het jonge paar over een draagbare ra- oio -apparatuur, waar mee reportages voor één der, omroepverenigingen zullen worden gemaakt. Toen vanmorgen uiteraurd oer scooter de afstand Zaandam—i Rotterdim werd afge legd, kwam men ter hoogte van Overschie tot de on-.Aekking dat de benzine op was. De afstand van huis tot schip was zo nauwkeurig mogelijk gepland, omdat de scooter niet met brandstof in de tank aan boord mocht worden ge bracht. Door een kleine mis rekening bleek de voor raad in Overschie al uit geput te zijn. Gelukkig passeerde spoedig een lid van de Wegenwacht, die wel over een reserve- voorraaa bénzine be- beschikte £t* 4 F*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1