Ernstig meningsverschil over defensie-uitgaven Prins Bernhard optimistisch over de Europese eenheid Nieuw conflict in 22 miljoen kroppen doorgedraaid sla De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea K.V.P. VERWERPT HUURVOORSTEL V.V.D. wil overleg met dr. Drees voortzetten Nieuw atoomdeel ontdekt Achttien jaar wegens moord op tante Plotseling vertrek uit Straatsburg Weer overzicht r~ VRIJDAG 22 JUNI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No, 3414 W eerbericlit 21 september Havendag Rede in Genève Op de h&ogte k Prins Bernhard opende Leger- en Wapenmuseum ADENAUER CONTRA Geschil over steun voor legering van geallieerden Franse regering wint vertrouwensstemmingen Vanmiddag beraad over de woningbouw (Van onze parlementaire redacteur) JN kringen van de K.V.P. bestond gisteren de indruk, dat dr. Drees kennelijk weinig enthousiasme aan de dag legt om opnieuw minister-president te worden. Met name door het poneren van zijn zeer persoonlijk standpunt ten aanzien van de defensie-uitgaven zou de kans op slagen van de formatiepoging van dr. Drees wel bijzon der gering zijn. Dit werd bekend nadat de K.V.P.-fractie gistermiddag vier uur vergaderd had. Ook de fractie van de C.H.U. vergaderde gisteren. De K.V.P. staat ten aanzien van de hoogte der defensie-uitgaven in de komende vier jaar óp het standpunt dat Nederland aan de militaire verplichtingen, die het in de N.A.V.O. heeft aangegaan, zal moeten vasthouden. Verder heeft de K.V.P.-fractie gistermiddag op het voorstel' van dr. Drees om de huren ingaande 1 juli 1957 met 25 procent te verhogen, waarbij dan 50 procent afgeroomd zou wor den, een tegenvoorstel ingediend, dat een deel van de huurverho ging wil blokkeren in verhandelbare certificaten ten behoeve van de woningbouw. De gedachte van een huurbelasting werd afgewezen. Hoezeer de Amerikaanse pers op de hoogte is van de toestanden in Europa en hoe zij het. volk voorlicht, illus treerde prins Bernhard gis teren tijdens een rede in Genève met het volgende voorbeeld: ,.Ik was onlangs bij een Amerikaanse kapper. Deze zei tot mij: „U doet mij den ken aan iemand". Op mijn vraag aan wie, antwoordde hij: „Aan Leopold". En op de vraag aan welke Leopold: „Wei die knaap, die met Wilhelm ina getrouwd is". HUREN De meningsverschillen in de Westduitse regering over de kosten van de legering van geallieerde troepen in West-Duitsland vormen in Bonn het gesprek van de dag. De verschillen zyn woensdag tot uiting gekomen door elkaar tegensprekende uitlatingen van een woordvoerder van het Bundes» presse-amt en van de minister van Financiën, Schaeffer. In politieke kringen wordt openlijk van een nieuwe tegenstelling tussen bondskanselier Adenauer en minister Schaeffer gesproken. De woordvoerder van de regering, die de mededelingen van Schaeffer over de financiële last der bijdrage voor de stationering der buiten landse troepen tegensprak, zou, naar verluidt, hiertoe officieel opdracht hebben ontvangen van het bureau van de bondskanselier. Enige-weken geleden bestond reeds een meningsverschil in het Westduitse kabinet toen dr. Adenauer zich uitsprak tegen de maat regelen van de Bank Deutscher Lander op het gebied van de krediet- politiek. Britse dichter Walter de la Mare overleden gratis tot 1 juli 1956 Rotteidam V\ lilt de Withslia«f 30 Telcf 115700 (4 1.) PcistbiK 1112 Pustciro No 424519 Klat liicndionn abonnementen 18 3d-39 30 u Zat"rcuas 17—10 uur. Telefoon 115700 "s-Gr?\ enhatu Hu\ een-piein 1 Postgiro 424S67 Redactie. Tel 111892 - Aam Tel. 114402 Klaefitend'pnst 18 30—1930 u: Tel. 362569 Schiedam l.anae Kerkstraat Telefoon 6788'' Abonnement spru« 52 cent per week f 2.26 per maand 6 7a per kwartaal Los*e nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Geldig tan vrjjdagavond tof zaterdagavond. DROOG WEER Droog weer met over liet algemeen minder bewolking. Der elf do of iets hogere temperaturen. Overwegend matige Noordelijke wind. ZON* EN MAAN 23 juni 7on op 4 22 onder 21.06; maan op 2106, onder 4 33 Directeur: II. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. .T. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE GenPiaie Synode van de Ne derlands Hervormde Kerk heeft een „oproep tot bezinmug op de ver antwoordelijkheid var, het Neder landse volk inzake de vraagstukken rondom Nieuw Guinea" gepubliceerd, •waarvan de lezer elders tn dit blad een uitvoerig uittreksel vindt. In dit stuk wordt de politiek van de Nederlandse Regering met betrekking tot Nieuw-Guinea in ronde woorden verworpen. Dit blijkt uit de volgende zinsneden: „Hei is niet de taak van de kerk een oplossing voor deze kwestie aan te wijzen. Maar in het licht van het tot dusver gezegde mag en moet de kerk wel uitspreken, dat een oplossing niet kan bestaan in een voortzetting van de bestaande aanvechtbare en on zekere situatie. Nederland zal bereid moeten zijn, zijn aanspraken om alleen op eigen gezag Nieuw-Guinea te bestu ren, te laten vallen en toe te stemmen in een regeling van dit bestuur in een zodanige overeenstemming met de vol kerengemeenschap dat zowel de beste behartiging der pevolkingsbelangen als de grootst mogelijke stabiliteit ge waarborgd is." WIJ hebben ons bij het 'lezen van deze „oproep" der kerk, die uit loopt op deze conclusie, voortdurend ai- gevraagd: Hoe laat de kerk hier nu het Woord Gods spreken? En dan moet men eens letten op het betoog van de Synode. De Synode begint met te wijzen op de spanning tussen Nederland en In donesië, die het gevolg is van de „kwestie Nieuw-Guinea". In verband met de banden tussen de kerken van Nederland en van Indonesië meent zij dat zij zich hierover moet „uitspreken en hierin oaar het licht van Gods Woord moet zoeken. Dan volgt een stuk, waarin de hui dige Nederlandse politiek en het hui dige Nederlandse rechtsstandpunt ten aanzien van Nieuw-Guinea worden beschreven. De Synode erkent de „zedelijke ernst" van dit standpunt, maar zij durft het er niet mee aan. Waarom niet? Omdat dit standpunt bij het ücht van Gods Woord, waar naar de Synode "zegt te zoeken, on houdbaar is gebleken? Neen* de Synode houdt om te begin nen een betoog dat anderen, dat „een veranderende wereld" het met ons standpunt niet eens 1b. De Synode gaat op de argumenten van die ver anderende wereld niet in, plaatst ze niet tegenover de argumenten voor ons standpunt, toetst voorts de ene, noch dcandere aan de Heilige Schrift. Neen, ze zegt alleen maar dat een groot deel van de wereld in dezen tegenover ons ls. EN dan komt het merkwaarmge. Dan zegt de Synode dat als wij zouden kunnen volhouden in ons recht te zijn tegenover de ingebrachte be zwaren, wij dit alles naast ons neer zouden kunnen leggen «n dat wij dan onze laak op Nieuw-Gujnea, die wij op ons genomen hebben rustig en met toewijding zouden kunnen voortzetten, zoals dat ook feitelijk gebeurt Maar dat kan niet volgens de Synode. Waarom niet? Omdat ons standpunt bij het licht van Gods Woord niet be staan kan? Men oordele. De Synode zegt: His torische aanspraken, goede bedoelin gen en hoge idealen zijn geen voldoen de rechtvaardiging van onze positie daar. Er is reden om ons af te vragen of onze motieven werkelijk van zelfzucht vrij te pleiten zijn. Zelfzucht behoeft niet op materieel gewin uit te zijn. Die kan zich ook richten op het najagen van hoge idealen, op het behoud van een rest van glorie van het vroegere imperium, op het deelhebben aan de politieke machtsvorming in verre stre- ken. Het tweede bezwaar van de Synode is dit, dat Nederland doo. zijn bestuur Nieuw-Guinea in een kunstmatig isole ment houdt en het afsnoert van Indo nesië. Ons beleid bemoeilijkt de bevol king te kiezen voor Indonesië, zegt de Synode. Daarbij spreekt de Synode twijfel uit aan de bestendigheid van ons bestuur in verband met de we reldsituatie. Het derde bezwaar van de synode is de vraag of de christelijke vrijheid van de bewoners van Nieuw-Guinea, die voor het geloof in Christus gewon nen worden, wel gediend is door de nauwe band die er in hun ogen nieti geheel ten onrechte bestaat tussen de dienaren der zending en het buiten lands bewind. Dat zijn de bezwaren. En daarop berust de conclusie dat Nederland zijn positie los moet laten. LATEN wij die bezwaren eens be kijken. Het eerste bezwaar is een veronderstelling over zedelijke achter monden bij de aanhangers van het Ne- c tandse standpunt, die juist kan zijn p cue onjuist kan zijn en over de juist- j lioid of onjuistheid waarvan de Synode zich niet uitspreekt. Maar het gaat daar ook niet over. Het gaat erover of het Nederlandse standpunt zelf zede lijk en rechtens iuist is en of het eer lijk en loyaal nagekomen wordt En van dat Nederlandse standpunt zegt de Synode dat het de zedelijke ernst daarvan erkent en dat het wordt Uitgevoerd ook. Wat blijft er dan van dit bezwaar over? Het tweede bezwaar houdt eigenlijk Dr. Drees kansen staan er Dili* mstiü voor (Van onze parlementaire redacteur! Hedenmorgen zijn oe rwceJc Kamer fracties van de P.v.d.A., de A.R. en de V.V.D. in vergadering bijeengekomen in het Tweede Kamer-gebouw om over- leg te plegen over de kabinetsforma tie. De V.V.D. vergadering was tegen 1 uur geëindigd. Meegedeeld werd, dat de V.V.D.-fractie bereid is het overleg voort te zetten. Tevens liet de liberale fractievoorzit ter, de heer Oud, mededelen «dat de V.V.D.-fractie eveneens bereid is deel te nemen aan de bijzondere bijeen komst, die hedenmtdci ïg om drie uur op instigatie van de kaoinetsformateur gehouden zal worden tussen de v;jf fractievoorzitters en de '^voningbouw- specialisten van de socialistische de rooms-katholieke, de Br.twevo'utionnai- re, de christehjk-historioche en de libe rale fracties, de heren Bommer (P.v.d. A.). Van Vliet (K.V.P.), Hazenbosch (A.R.J, Beermnk CC.H.) en Ritmees ter (V.V.DJ. De Stichting ..Havenbeiangen" heeft de datum voor de traditionele Rotter damse internationale havendag voor dit jaar vastgesteld op 21 september. Zoals bekend ligt op het punt van de dcfensieuitgaven een ernstige contro verse tussen dr. Drees, de kabinets formateur en de demissionaire minis ter van Oorlog, ir. Staf. Eerstgenoem de is volgens de KVP van mening, dat in de komende vier jaar onder geen beding van het huidige defensie-plafond van 1350 miljoen gulden per jaar kan worden afgeweken en dat een verhoging van de militaire uitgaven het onmoge lijk zou maken een aantal andere nood- «*v ,«4 *»**ïv - V" j**^* 4 jL «f - *4-- Prins Bernhard heeft gisteren In een lesing voor de* Amerikaanse club van Genève aangedrongen op beter overleg tussen de V.S, en Europa ter vermij ding van uiteenlopende opvattingen ten aanzien van de nieuwe Sowjetpolitiek De Prins zei, dat de meeste me ningsverschillen tussen de V.S. en West- Europa nooit ontstaan zouden rijn, in dien er „In het allereerste begin aan dacht aan geschonken was". Ieder probleem in de wereld betreft ons allen. De gebeurtenissen van het laatste half jaa'r hebben de noodzaak van overleg nog duidelijker gemaakt. Wij verdiepen ons te dikwijls in onze interne problemen zonder rekening te houden met het effect van onze open bare verklaringen op de rest van de wereld." dit in en dat is in wezen de kern van het hele verhaal dat de Synode eigenlijk vindt dat Nieuw-Guinea het beste by Indonesië gevoegd zou kun nen worden en dat het daarbij het meeste profijt zou hebben. De kwestie is echter dat anderen daar anders over denken en op redelijke argu menten. Dit tweede bezwaar is dus niet een argument voor het standpunt van de Synode, maar het is het standpunt zelf, dat ter ondersteuning van het stand- puht zelf nog eens wordt aangevoerd. Het derde punt van de Synode be vat een moeilykheid voor de zending, die wij erkennen. Maar als men dit als argument gaat gebruiken om te zeg- ken: Laat Nieuw-Guinea nu maar los, dan moeten wij wel de vraag stellen of men de moeilijkheid dan niet op een groteske wijze overtrekt. ALLES overziende, stellen wij de vraag: Waar is in deze oproep het licht van Gods Woord, waarnaar de Synode zou zoeken? Wy hebben daar niets van bespeurd. Wij hebben geen confrontatie gezien van Nederlands standpunt noch van Indonesië's standpunt, noch van de conclusie van de Synode met het Woord Gods. En dan is het toch wel een gedurfd stuk om te zeggen, met het gezag van de kerk als achter grond: Laat Nieuw-Guinea maar los. De Synode heeft hier een politiek stuk geproduceerd dat met is voort gekomen uit een Bijbelse geloofsbe- zinning op dit probleem, maar dat een typisch voorbeeld is van wat men te genwoordig „zakeliike politiek" noemt. Het is het verhaal van de heer Schermerhorn. Hier wordt met het recht omgegaan zonder dat bezinning op het recht aan de orde komt. Wat moet men ervan denken als dit door de kerk gebeurt? EN ten slotte dit: De doorbraak- socialisten vinden het altijd zo verschrikkelijk als wy om de zede lijke steun van de kerk voor christe lijke partijen vragen. Dan heet dat het spannen van de kerk voor het karre tje van een partij. Maar als we dit lezen vragen we ons af voor welk karretje de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk zich spant als zij met haar geestelijk gezag zo direct zich bemoeit met de concrete een actuele politiek en de Nederland se regering daar een opstopper in de rug geeft? Dit is de Synode, die zoveel bezwaar tegen het mandement had. Maar deze bemoeienis van de kerk met de poli tiek is, naar onze smaak, Roomser dan Rooms. De Prins sprak de mening uit, dat het buitenlandse beleid geen onderwerp van bespreking moet zijn bij de binnen landse politiek. De Prins, die na zijn rede onmiddel lijk naar Nederland teruggevlogen is. zei optimistisch te zijn over de uitein delijke totstandkoming van de Europese eenheid. Het nauwe samengaan van de landen van de Atlantische gemeenschap zag hij als „het beste, zo niet het enige middel om het hoofd te bicden aan ae gevaren, waartegenover wij staan". De Prins merkte op, dat de Europea nen „iedere dag meer de last van onze verdeeldheid gevoelen, maar het heeft geen zin te treuren over de gelegenhe den. die reeds gemist zijn bij het tot stand brengen van de Europese eenheid. De Amerikaanse hulp na de oorlog be stempelde de Prins als een inspiratie, maar Europa heeft nog steeds de mo rele steun van Amerika nodig. Maar in het stadium, dat wij nu be reikt hebben, moet Europa dit uitwer ken. Hij noemde het logisch, dat eerst geprobeerd zou worden Europa econo misch één te maken. De communistische uitdaging moet op „het terrein van ideeën en idealen", te- moetgetreden worden, waarbij de Prins de vraag stelde: „Kunnen wij zeggen, dat de christe lijke beginselen ons allen leiden? Kun nen wij zeggen, dat de Westerse cul tuur sterk genoeg is om zich staande te houden?" Hij merkte op. dat er enige verwar ring is tussen de Westerse cultuur en het Westerse technische kunnen, maar de kracht van het Westen is niet beperkt tot zijn technische prestaties. „WIJ kunnen niet staande houden,*" zo zei h(j. „dat onze culturele en sociale vooruitgang gelijke tred gehouden heeft met onze vooruitgang op technisch ge bied. Het tot stand brengen van de so. ciale rechtvaardigheid zal één van de principiële grondslagen van de Europese eenheid zijn". zakelijke uitgaven, bij voorbeeld ten aanzien van het onderwijs en op sociaal terrein, te verrichten. Ir. Staf staat op het standpunt, dat onze NAVO-verplichtingen het noodzake lijk maken, dat de huidige paraatneid van leger, luchtmacht en marine wordt gehandhaafd en dat daarvoor ongeveer 300 tot 350 miljoen gulden per jaar meer nodig zal zijn. Men verzekerde ons, dat dr. Drees de vijf fractievoorzitters op de gezamen lijke bespreking van woensdagmidd g heeft laten weten, dat hij tegen -lke verhoging van de defensie-uitgaven ge kant is, ook na 3957, en dat hij in geen geval bereid is de verantwoordelijkheid als minister-president op zich te nemen, wanneer de defensie-uitgaven boven het peil van 1350 miljoen per jaar wor den gebracht. Men neemt in KVP-kringen aan dat de fractievoorzitters prof. Zijlstra, Tila- nus (CH) het standpunt van de KVP delen en dat zij het du» -eens zijn met ir. Staf. - Prof. Romme beperkt zich tot de mededeling, dat hij zich afvroeg of het standpunt van dr. Drees wel in over eenstemming is te brengen met de ver plichtingen, die Nederland in de NAVO op zich heeft genomen. Mr. Burger, de socialistische fractie voorzitter, sprak zich niet uit Hij zit wel bijzonder moeilijk, omdat de c- langrijkste woordvoerder van de socia listische fractie over militaire zaken, de heer Evert Vermeer, tot dusver kracn- tig het standpunt heeft verdedigd, dat Nederland aan zijn NAVO-verplichtingen moet voldoen. In politieke kringen wacht men met spanning op het resultaat van de socia listische fractievergadering van van morgen 10 uur. Bij de paardenraces in Ascot (En geland) ontstond, een pijnlijke situatie. Zowel koningin Elizabeth als prinses Alexandra, de dochter ucm de hertogin van Kent, droeg een jurk van een met witte bloemen bedrukte lichtroze stof en roze hoeden. Duizenden zijn getuige ge weest van deze „vergissing", daar 1 In verband met het feit dat tegen de huurbelasting nogal bezwaren gerezen zijn, schijnt de formateur wel enige al ternatieven naar voren gbracht te I eb ben. o.a. de verhoging van de grondbe lasting op oud-gebouwd. In de fractievergadering van de K.V.P. is gistermiddag een compromisvoorstel opgesteld, dat aansluit aan de suggestie die de Maatschapp voor Nijverheid er. Handel onlangs heeft' gedaan, waarbij de verhuurders worden verplicht een deel der huurverhoging te investeren ten behoeve van de woningbouw. Een deel van de huurverhoging wordt daar bij geblokkeerd in verhandelbare certifi caten ten behoeve van de woningbou Gisteravond kwam in het gebouw van de Tweede Kamer het partijbestuur an de Partij van de Arbeid bijeen. Deze vergadering werd bijgewoond door de kabinetsformateur, dr. Drees. Dit is de eerste vergadering van het partijbe stuur na de verkiezingen. Behalve dat over de resultaten van de verkiezingen is gesproken, wordt aangenomen, dat de partij eveneens de kabinetsformrtie tot onderwerp van bespreking heeft ge maakt. was van het incident. de prinses in een rijtuig vlak achter de koningin reed-. Officieel horen alle kledingstukken-van de koningin uniek te zijn en het materiaal dat overblijft wordt vernietigd. Na af loop van de races ging de,koningin met prinses Anne naar Windsor Great Park. Op de foto draagt de koningin de jurk- nog,-die oorzaak Z K.H. de Prins der Nederlanden, in specteur-generaal van de Koninklijke Landmacht, heeft hedenmorgen in Lei den het leger- en wapenmuseum offi cieel geopend. Bij deze opening waren o.a. aanwezig de minister van Oorlog ir. C. Stal de voorzitter van de Eerste Kamer dr. L. G. Kortenhorst, de voor zitter van, de defensiecommissie, de heer H. W. Tilanus, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer de heer L. van der Tempel en zeer vele andere burger lijke en militaire autoriteiten. Voordat Prins Bernhard was gearri veerd en de openingsplechtigheidver richtte, sprak de voorzitter van het be stuur van het Leger- en Wapenmuseum Luitenant-generaal (b.d.) M, R. H. Cal- meyer een welkomst woord. De minister van Oorlog, ir. Staf, schetste daarna de verdiensten van ko lonel Hartmans en reikte deze namens H.M. de Koningin de onderscheiding uit van Officier m de Orde van Oran je Nassau. Bij de verwoesting van het kasteel Doorwerth, nabij Arnhem, tijdens de tweede wereldoorlog ging het daar* gevestigde legermuseum bijn» geheel verlpren. Nadat een museumcollectie van bescheiden omvang was onderge bracht in het voormalige pesthuis te Leiden, kon dit in 1949 voorlopig wor den opengesteld voor beziek. In Den Haag zijn gistermiddag be sprekingen begonnen tussen de minis ters Suurhoff, Zijlstra en Witte en ver tegenwoordigers der werkgevers- en werknemersorganisaties an het bouwbe drijf. Onderwerpen van gesprek zijn o.m, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de uitvoering van verschillende so ciale wetten. antina? hreft Z.K.H. prins Bernhard in L°iden het Nederlandse Leger, en Wapenmuseitm Generaal Hoefer" her opend. Ite foto toont een gedeelte i on de middeleeuwse zaal met nopens en uitrustingen. Enige uren nadat een "woordvoerder der Westduitse regering de mededelin gen van minister Schaeffer over de eisen der geallieerden inzake de Duitse financiële bijdrage voor* de legerihg van geallieerde troepen in. de Bonds republiek had tegengesproken, heeft mi nister Schaeffer door zijn ministerie bekend laten maken, dat zijn mede delingen juist waren, Hij had tegenover de pers verklaard, dat de geallieerden voor het tot 5 mei 1951 lopende finan ciële jaar een Duitse bijdrage van 2.450 miljoen mark verlangen, waarvan 1 mil jard in de vorm van goederen en dien sten en de rest in geld. Na deze harde verklaringen en tegen- verklaringen. sprak men gisteren in kringen van de regeringscoalitie zelfs van een ernstige situatie. Het is bekend, dat dr. Adenauer en zijn minister van Buitenlandse Zaken, von-Brentano, reeds eerder in kabinets zittingen met minister Schaeffer een conflict hebben gehad over de bijdrage, die voor de stationering der geallieer de troepen moet worden geleverd. Bij Adenauer en von Brentano geven politieke overwegingen de doorslag ter wijl minister Schaeffer ernaar streeft zijn begroting in evenwicht te houden. Aan de vooravond van he» bezoek van dr. Adenauer aan de Verenigde Staten, dat op 7 juni begon, heeft de Bonds republiek zich bereid verklaard een geldelijke bijdrage van 650 miljoen De Franse regering heeft donderdag ochtend vertrouwensstemmingen over haar wetsontwerp tot verhoging van de ouderdomspensioenen gewonnen. De nationale vergadering keurde met 263 tegen 124 stemmen nieuwe belastin gen goed, welke de vereiste financiële middelen moeten opbrengen. Het pro ject zal ongeveer 1.400 miljoen gulden per jaar kosten. Met 314 tegen 123 stemmen werd een amendement op het ontwerp, dat de omvang van de wet zou beperken, ve. - worpen. mark voor de Amerikaanse troepen te leveren. Uit geallieerde bron wordt ech ter vernomen, dat de Verenigde Staten hebben geweigerd een verzoek van West-Duitsland, dat de geallieerden geen verdere betalingen zouden verlangen, voor het volgende jaar, in te willigen. De laboratoria van .Los Alamos (V.S.J hebben een nieuw atoomdeeltje ontdekt, dat „neutrino" is genoemd, en- waar van men verwacht dat het duidelijk sal doen, worden welke kleefstof" de atoomkernen onderling verbindt. De rechtbank te Zutphen heeft he denmorgen de 29-jarige boekhandelaar N. J. de J. uit Apeldoorn, die in de nacht van 26 op 27 juni 1955 zijn tante uit Culemborg in zijn woning te Apel doorn met bijlslagen van het leven heeft beroofd, wegens -moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar met aftrek. De eis was levenslange ge vangenisstraf. Enige Nederlandse leden van het par lement cFer Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zijn donderdag op ver zoek van hun partijleiders onverwachts uit Straatsburg naar Nederland terug gekeerd, hoewel de zitting van het par lement nog niet geëindigd is- Tot hen behoren de heer Korthals van de WD en dr. Marga Klompé Van de KVP. Het vertrek wordt in verband ge bracht met het overleg met betrekking tot de kabinetsformatie. De Britse dichter "Walter de Ia Mare is vrijdag op 83-jarige leeftijd ia zijn woning in Twickenham, een voorstad van Londen, overleden. Hij was de vo rige dag ziek geworden. .Walter de,la Mare is de auteur van een vijftigtal gedichten en romans, waaronder „The Listeners". Hij schreef ook verhalen voor kinderen, korte ver halen en kritieken. Boven vrijwel geheel Europa is de luchtdruk sinds gisteren gestegen. Daar mede samenhangend breidde bet hoge- drukgebied op de Oceaan zich verder uit, vooral in de richting van Scandinavië.- Door het naderbij komen van het hoge- drukgebied is de kans op regen in ons- land voor de komende dagen zeer gering geworden. Bovendien stroomt langzaam uit Scandinavië lucht waarin flinke op klaringen voorkomen in de richting van Nederland. Op de Noordzee bandhaven zich echter nog wolkenvelden, die met zeewind nog «en einc het land kunnen binnendr .ven. Verwacht wordt, dat langere perioden met zonneschijn de temperatuur in het binnenland overdag iets hoger zullen doen oplopen. Een belangrijke temperatuurstijging Is evenwel nog onwaarschijmij k. De depres sieactiviteit op de occeaan is gematigd. Een depressie, die vanmorgen tussen. IJsland en Groenland was gelegen, trekt in de richting van de Noordelijke IJs zee. Boven Oost-Europa handhaaft zich een lagedrukgebied waarin plaatselijk regen en onweer voorkomt De grote doordraai van groenten op de Nederlandse veilingen is vrijwel ten einde. Dit verklaarde dr. ir. H, J. Mat hot, voorzitter van het prodoktschap groenten en fruit. Onverkoopbaar bleken 22 miljoen kroppen en een half miljoen kilogram sla, 4 miljoen kilogram spinazie, een half miljoen stuks bloemkool van mid delmatige tot slechte kwaliteit. 2,5 kilo gram spinazie en een vrij grote hoe veelheid rode kool. Over de oorzaken van deze onver wachte, zeer schadelijke doordraai is men niet geheel zeker. Er waren geen handelspolitieke redenen. Ook in Bel gië, welk land de grenzen voor onze sla en tomaten sloot, werden grote hoe veelheden sla als onverkoopbaar ver nietigd. Dr. Mathot achtte het mogelijk, dat de oorzaak van de doordraai hgt in het feit, dat door de la'e lente zeer veel produkten tegelijk aan de veiling kwamen. Gelukkig hebben de prijzen zich thans hersteld, zodat v.-ijwe] door lopend de produkten boven de mini mumprijzen worden verkocht. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot 1 juli 1956 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week <52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat mei gewenst wordt. U wordt verzocht deze öon te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1