r> DREES is nog geen stap verder Vliegen naar Amerika 20 pet. goedkoper NEDERLANDSE NOTA AAN DULLES OVERHANDIGD elijk overschot Mussert in beslag genomen Zes procent bijN. Spoorwegen Draad niet afgebroken maar Britse rechter pprus neersescl MET INGANG VAN 1 OKTOBER: h van Perzië in Moskou Tienduizendste schip te Rotterdam Teleurstelling over luchtvaartoverleg W eeroverzicht Minister Mansholt eredoctor ivionet wint weer vertrouwenskwestie Weerbericht VEERTIENDE JAARGANG Na 3417 DINSDAG 26 JUNI 1956 Togliatti en Stalin waren het ook oneens Geen resultaat De Senaat van de Landbouw hogeschool te Wageningen heeft het doctoraat in de landbouw kunde honoris causa verleend aan de heer S. L. Mansholt, mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziemng. gratis tot 1 juli 1956 Geldig tot woensdagavond. WISSELEND BEWOLKT Wisselende bewolking met enkele verspreid optre dende buien. Overwegend matige wind tussen West en Noordwest. Koud voor de tijd van het jaar. ZON EN MAAN 27 juni- lor*, op 4 24, onder 2108; maan op l 22 48, onder 8 51, Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115701) •s-Gravenhage Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel, 111892 Aan. Tel 114402 Kiachtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2*b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2,26 per maand, 67d per Kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) DE uitspraak van de Generale Sy node van de Ned. Hervormde Kerk inzake de Nederlandse soeverei- niteitsrechten op Nieuw-Guinea heef ons met diepe zorg vervuld. Om ve lerlei reden. Maar wij beperken ons in dit artikel tot de behandeling van he' militair-politieke aspect. De synode ontzegt bij de beoorde ling van deze kwestie aan strategische argumenten elk bestaansrecht, een standpunt, dat speciaal van prof. Ras- ker kwam, waarbij hij zich evenals bij een vorige gelegenheid, nogmaals op het strategische terrein als volslagen leek een oordeel aanmatigde, dat hoogst gevaarlijk is. Onwillekeurig denken wij dan aan hetgeen Winkler Prins onder het hoofd „Strategie" schrijft: „Er is geen veV dat door de leek met zoveel zelfva trouwen betreden wordt sis dat der strategie, hetgeen vermoedelijk zijn oorzaak vindt in het feit, dat de stra tegische theorie schijnbaar een kwes tie is van een gezond verstand en stra tegische vraagstukken, ontdaan van al le omstandigheden, waaronder zij zich In de praktijk kunnen voordoen, er erg simplistisch uitzien Naast deze strategische bagatellise ring van de zaak ontzegt voorts de sy node aan Nederland nog als argument voor onze aanwezigheid op N.-Guinea het medewerken aan de vorming van politieke machtsblokken. Cyperse terroristen hebben een Engelse rechter neergeschoten, die kortgeleden twee Cyperse terroristen tot de strop had veroordeeld. Rechter Bernard Shaw werd ernstig gewond door een kogel als gevolg van een fusillade, die hem begroette, toen hjj in zijn auto zat, die hem van het ge rechtsgebouw naar huis bracht. De auto moest voor een verkeerslicht wachten en op dat moment richtten twee personen hun revolvers op de ruit van de auto en losten hun schoten op hem. Het gebeurde midden op de dag in het drukke Nicosia Engelse troepen en poli tie trokken daarna een kordon om de stad. Zes van de zeven tot nu toe ter dood veroordeelde Eoka-terronsten zijn door Shaw gevonnist Bij een klopjacht op de plegers van de aanslag schoten Britse militairen op een jonge Cyprioot, die bij het Metaxas- plein in Nicosia over de oude Veneüaanse muren klom Tezelfder tijd rende de vrouw van de Cyprioot naar haar man toe. waardoor zij door de voor hem be stemde kogel werd getroffen en kort daarna is overleden. De Cyprioot is ge arresteerd In Paphos is het bestaan gebleken van een nieuwe, ondergronds werkende orga nisatie, de „REEN", d.i. de Radicale Unie van de Griekse jeugd". De „REEN" heeft pamfletten verspreid, waarin de Cyprioten worden opgewekt „onvoorwaardelijk het recht tot zelfbe schikking op te eisen" en elke samen werking met het bestuur van Cyprus te staken „om zich geheel aan de nationale campagne te kunnen wijden". Volgens het Britse bestuur op Cyprus ontvangen de in Griekenland studerende Cyprioten daar een „opleiding in terro risme". Daarom zullen deze studenten, wanneer zy weer naar hun eiland terug keren, worden ondervraagd, gefotogra feerd en onder speciaal toezicht ge plaatst. (Van onze parlementaire redacteur) NA een tweede bespreking lussen de kabinetsformateur dr. W. Drees en de leiders van de vijf grote fracties uit de Tweede Kamer is gisteravond mede gedeeld, dat „de draad nog niet is af gebroken". Naar verluidt is men echter bij de bespreking van de twee hoofd punten de defensielasten en het huur- vraagstuk nog geen stap verder gekomen. Wat de defensie-uitgaven betreft- daarby is het nog met duidelijk wat men onder NAVÖ-verplichtingen moet verstaan Maar het wezenlijke punt van verschil is de hoogte van de mili taire uitgaven voor 1957 Zeer waarschijnlijk zal dr. Drees zich over dit vraagstuk nog laten voorlichten door de demissionaire minister van Oor- jog, ïr. Staf Bn de bespreking van het huurvraagstuk zyn evenmin nieuwe denk beelden naar voren gekomen Eigenlijk was het gesprek Van gister avond een voortzetting van de bespre king, die de fractievoorzitters vorige week vrijdag hebben gehad Het wach ten is thans op nieuwe initiatieven van dr. Drees In politieke kringen was men gisteravond nog steeds somber gestemd tav. het slagen van de formateur. Men noemde het echt een zaak, die aan een draad hangt TER bescherming van de duinen tegen het zee water wordt te Hoek tan Hollandtussen het Noor- derhoofd en strandpual 117 de destijds door de Duitsers gebouwde pantser- muur voorzien van een as- faltglooiing ter lengte van ongeveer 1 km. De kosten bedragen ruim een half miljoen. f UCHTREIZEN naar Amerika en terug worden aoedkoner. WIJ zullen om het vraagstuk zuiver te stellen toch even in de historie terug moeten gaan en de synode iets mededelen dat zij kennelijk niet weet. Bij de Ronde-Tafelconferentie in de herfst van 1949 hadden de vertegen woordigers van de republiek Djocja aanvankelijk niet de minste belang stelling voor Nieuw-Guinea. Hun ge borneerde Javaanse visie onderkende daar geen enkel belang evenmin als deze geborneerdheid zich thans nog heeft kunnen losmaken van een land machtvisie voor de verdediging van Indonesië, terwijl voor dit eilandenrijk slechts de aero-maritieme visie de enig juiste kan zijn. Doch in deze ge borneerdheid is men thans bezig de volmaakt overbodige algemene dienst plicht in te voeren waarvan wij in een vorig artikel gewaagden. Nieuw-Guinea werd eerst ter R.T.C. een probleem toen het toenmalige hoofd van de Grote Oost, Anak Agoeng, vertegenwoordiger van het Bureau Fe deraal Overleg ^B.-£hQ.) .en An-Jelte dus - verondersteld aan de" Nederlandse zij de te staan, dit gebied opeiste, v Begrijpelijk, want het behoorde tot het ressort van de Grote Oost tijdens ons bestuur en het zou dus als het daarvoor behouden bleef zijn prestige en plaats in de komende Federale Re publiek Indonesia versterken. In feite pleegde hij dus op dat moment on trouw aan de Nederlandse zaak, die hem te paard had geholpen en speel de rechtstreeks in de kaart van Djocja. Nauwelijks had de republiek door de Nederlandse weigering N.-Guinea ais politiek wrijfpunt ontdekt dat als katalysator van alle lopende en komen de onlustgevoelens zou kunnen funge ren, of zij beet zioh als een fox-terriër aan de eis Nieuw-Guinea vast. Toen Nederland het been stijf hield en daar door ""de RTC dreigde te mislukken, het de republiek de zaak tijdelijk rus ten, waarbij haar vertenwoordigers openlijk de stelling poneerden dat men na de soevereiniteitsoverdracht de macht in handen zou hebben om Ne derland te chanteren en zulk een druk uit te oefenen dat wij N.-Guinea wel zouden moeten opgeven. Er was derhalve geen enkele belofte onzerzijds tot overdracht zoals de re publiek thans beweert, noch enig In donesisch argument in het belang der bevolking, dat de actie der republiek inspireerde, doch zuivere prestigepoli- tiek en machtswellust. "Wij weten waarover wij spreken aangezien wij by RTC-besprekingen ten nauwste waren betrokken. D» sjah en de keizerin van Perzië zijn gisteren per vliegtuig in Moskou aan gekomen voor een statiebezoek van twee weken. Het is het eerste bezoek van een regerend monarch aan de Russische hoofdstad sinds de voormalige heerser van Afghanistan Amanulah, Rusland in de jaren twintig bezocht. Gisteravond is het 10.000ste schip van dit jaar de haven; van Rotterdam binnengekomen. Het was het 872 brt nietende s.s. „Holdervine" van de Holderness Steamship Company Ltd. te Huil. Het schip kwam met een la ding kolen van Goole en nam lig plaats in de Maashaven, Het vorige jaar kwam het 10.000ste schip op 3 juli. Toen was dat het Nederlandse passagierschip „Noor- dam". In 1954 arriveerde het tien duizendste op 31 juli. De Nederlandse 'ambassadeut in de Verenigde Staten, ejr. J. H. van Royen, heeft gisteren aan de Amerikaanse mi nister -van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles een l Nederlandse nota overhandigd. Daarfn wordt de teleur stelling van Nederland tot uitdrukking gebracht over het Verloop van de lucht- vaartonderhandeUngen tussen de belde landen. De onderhandelingen vonden plaats naar aanleiding van een Nederlands Verzoek om de. transatlantische vluch ten van de K.LM uit te breiden tot Califomie en Texas DE BILT, 26 jum, dinsdag 10 uur: Bo ven de oceaan handhaaft zich ten Westen van de Britse eilandfn.ém hogedrukge- bied terWyï eermRÖIi? üit Nobrd-t'anada" afkomstig gebied met hoge barometer standen zich nu over Groenland in de richting van IJsland uitbreidt. Er komt daardoor pen langgerekt hoge- drukgebied tot stand van cfe omgeving van de Azoren tot over Groenland Langs de Oostflank hiervan stroomt voortdurend koude lucht naar het Zui den. Maandagmiddag ontstond echter boven Engeland een kleine storing, welke ver volgens naar het .Oosten begon te be wegen. Dit had tot gevolg dat de recht streekse aanvoer van koude lucht naar Nederland gedurende korte tyd werd on- dei broken en ae bewolking afnam Na het passeren var. deze zwakke storing ruimt de wind weer naar West tot Noord west en woidt opnieuw koudere lucht aangevoerd. Deze lucht heeft een énigs- zins onstabiele opbouw zodat de kans op buien iets groter wordt. Bij Goes wordt een' 82 mf' hoge -televisie*gehtnmtlr" -nwrrwherfe geheel Zeeland,',kan worden bereikt. Op de toren" ~u.ordt nog een ytalen mast van 50 m hoogte gemonteerd. i s y s De Italiaanse communistenleider Palmiro Togliatti heeft in. een' lang durige redevoering voor het centrale comité van de Italiaanse communis tische partij gezegd^ dat er "'maat regelen genomen moeten' worden om herhaling van de door Stalin ge maakte fouten te voorkomen, maar dat Chroesjtsjew nog steeds niet ge zegd heeft, op welke wijze dat dient te geschieden. Togliatti herhaalde, dat. hij hele maal met had geweten, wat er gaan de was, en dat hy tijdens zijn lang durig verblyf in de Sowjet-Unie zelf ook een geschil met Stalm heeft ge had. Hij zei, dat Stalin hem in 1951 ge vraagd had zijn functie als secretaris van de Italiaanse communistische partij op te geven en'"'secretaris-gene- raal van de Kommform te worden, doch dat de Russische leider na en kele verhitte gesprekken zijn voor stel had laten varen. De Nederlandse delegatie keerde de vorige week onverrichter zake naar Nederland terug, daar net State Department de onderhandelingen ter nadere bestudering van de kwes tie wenste»op te schorten. Ver wacht wordt echter dat de Neder landse onderhandelaars op korte ter mijn naar de Verenigde Staten zullen terugkeren. In de Nederlandse nota wordt er op gewezen, hoe belangrijk deze aangele genheid voor Nederland is, terwijl voorts de hoop uitgesproken wordt dat zo spoedig mogelijk een overeenkomst tot stand zal kornen. Ambassadeur Van Royen bracht ook mondeling onder de aandacht van mi nister Dulles, dat de Nederlandse rege ring aan deze kwestie het grootste be lang hecht. Na een brede discussie kon de ver gadering akkoord gaan met het stand punt van het hoofdbestuur dat gezien de begrenzing die van overheidswege werd gegeven aan de mogelijkheid de lonen bij afloop van bindende loonrege lingen te verhogen, tot tevredenheid stemt dat het maximaal toegestane werd bereikt. Dit neemt intussen met weg dat de vergadering teleurstelling uitspreekt over de begrenzing zelf, waardoor, aan het normale karakter van een rdv-wyzigmg geweld wordt aan gedaan en diverse gerechtvaardigde verlangens moesten worden opgeschort Het hoofdbestuur werd deswege met klem verzocht op deze wensen terug te komen, zodra de tijd daartoe gekomen mag worden geacht en voor zo ver mo gelijk hiermede bij de vast te stellen tijdsduur van het reglement dienstvoor- waarden rekening te houden. Van een onzer verslaggevers Tussen de directie van de Neder landse Spoorwegen en de Personeels- raad is overeenstemming bereikt over een loonsverhoging van zes pro cent. Het College van Rijksbemidde- iaars zal hieraan nog zijn goedkeu ring moeten hechten. Gisteren heeft de Prot. Chr. Bond van Vervoersper- soneel te Utrecht zich beraden op de voorstellen die betrekking hebben op de herziening van het reglement dienstvoorwaarden N.S. WAT nu het verwerpen van strate gische argumenten en het Neder landse recht tot medewerking aan het vormen van machtsblokken betreft bet volgende: Het voortbestaan van de vrede en van de westerse maatschappij, ook die der Ned. Hervormde Kerk, wordt in hoge mate bepaald door een wereld- machtsevenwicht. Dit evenwicht vraagt een voortdu rend zich aanpassende dynami- rche politiek tot het behouden of ver- rterken van de westerse strategische positie. Daarvoor is een actieve poli- hek van militaire allianties noodzake lijk. Ontzegt men Nederland het recht daartoe dan predikt ment in feite het zelfde als de eenzijdige ontwapening van vóér 1940. De ijveraars daarvoor, Ihans ook nog in de N.H.Kerk te vin den, zijn mede verartwoordelijk ge weest voor het toenmalige verbreken van het machtsevenwicht, dat een Hit- ler in de verleiding bracht tot agres- "e, mede verantwoordelijk derhalve voor de toenmalige wereldbrand. Een gelijke eenzijdigheid, het nege- fen van de in dit machtsevenwicht verankerde strategische elementen, tou opnieuw tot een wereldoorlog lei den dan wei tot de u ereldoverheersmg van het communisme. Deze vorming van een militair machtsevenwicht is ondeel- bïar ea geldt voor de gehele wereld. Neemt Nederland daaraan deel in Europa dan rust op ons de plicht en hebben wy liet morele recht daaraan evenzeer deel Premier Hollet van Frankryk heeft vanochtend de eerste van de twee ver- trouwensstemmmgen tn de Nationale Ver gadering gewonnen. Het betrof het rege ringsvoorstel om het wegvervoer te be lasten ter ondersteuning van de Staats spoorwegen. te nemen overal ter wereld, dus ook in de bepaling van ons standpunt ten aan zien van Nieuw-Gumea. DE militaire machtspositie is in Oost- Azië zwak en wordt beheerst door de Fhilippynen en Australië. Zonder de verbindende schakel van Nieuw-Gumea komen de Fhilippynen m de lucht te hangen. Nieuw-Gumea onder Indonesische soe vereiniteit et. daarmede geneutraliseerd, straks verschoven naar het sowjetblok, vei zwakt de westeise machtspositie en daarmede het wereldevemvicht op onaan vaardbare wyze. Engeland gaf het Suez- kanaal op, dat daardoor van westers strategisch bastion langs neutralistische weg, dreigt naar het Oosten te ver schuiven. Een schip op strand is een baken in zee. Zo zou het ook Nieuw-Guinea ver gaan, wanneer het strategisch argument alsmede het recht tot deelneming aan de vorming van het wereldmachtsevenwicht naar de zm van'de Synode aan Neder land zou worden ontzegd. Evenals de eenzijdige ontwapening werkt de verklaring van de Synode het verbreken van het wereldmachtseven wicht in de hand en speelt daarmede in de kaart van Moskou. Naam Straat Woonplaats wenst het dagblad Trouw tot l jub 1956 gratis te ontvangen en zich te abonneren Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kioartnal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. I U wordt verzocht deze bon te zenden aan: Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam. De Sjah tan Pcrsie in do Sotcjct Unie. De Perzische i orsl uerd door Boelganin en Worosjilow op h"t 1 vliegt eld tan Moskou beproe'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1