Bevolkings vraagstuk EDEN WAARSCHUWT ACHT PREMIERS Wedloop tussen Westen en Sow jet-Unie r i MINISTER BEEL OVER SALARIS VAN HET RIJKSPERSONEEL Prins Bernhard reikte zilveren anjers uit Automatisering uitdaging aan onze generatie w „Het gaat om de mens als de kern van de Schepping Defensie nog in Kansen voor Rotterdam zijn aanzienlijk verminderd en huren studie V.S.-hasis op Azoren afhankelijk van steun voor Goa Maatregelen tegen V.S.-troepen in West-Duitsland Olie onmisbaar Engeland voor In september een beslissing? Prinses Beatrix teruggekeerd In Makassar reeds 200 doden Weeroverzicht Formateur liet zich voorlichten DONDERDAG 28 JUNI 1956 r VEERTIENDE JAARGANG No. 3419 mm 1 15 jaar geëist wegens moord op 17-jarig meisje Heftige verontwaardiging op Nieuw-Guinea POKKENEPIDEMIE Groningse kerkeraad verontwaardigd B 25 van Indonesische luchtmacht verongelukt Bespreking van dr. Drees met ir. Staf D.P.A, over de oliepijpleiding: ft k* 5 1 tmma. I$3k Morgen, vrijdag 29 juni hoopt Z.K.H. prins Bernhardt zijn 45ste verjaardag te vieren. Om half vier gistermiddag is prinses Beatrix van haar bezoek aan Italië teruggekeerd. De „Da kota". die de prinses en haar reis gezelschap terugbracht, landde op Soesterberg, waarna de prin ses onmiddellijk naar Soestdijk vertrok. De oproep van de Herv. Synode (91 Zie verder pagina 5 Herv. Synode en Nw.-Guinea De kabinetsformatie Certificaten Vastgebeten Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef m7nn ia n Postbus 1112 - Postgiro No 424519 L> :en<iienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiem 1 Postxnro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm ?ei mm Klachtendienst 18 30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b - Telefoon 6788- Abonnementsprijs 52 cent per week f o T 1 6 75 Der kwartaal t per maand, 10 per Kwartaal Losse summers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG VAN de hand van prof. dr. J, p. van Rooyen is een zeer interes sant boek verschenen over „Het Ne derlandse bevolkingsvraagstuk" Wij noemen het een interessant boek, hoewel misschien menigeen een vraagteken zou plaatsen achter deze stelling. Een boek over een onder werp uit de wetenschap der'demogra fie, die in overwegende mate bezig is met cijfers en percentages, met ta bellen en grafieken, waarin het tel len, noteren en rangschikken de hoofdbezigheid is, hoe zou zulk een boek nu interessant kunnen zijn, Is zo'n boek niet even naar als de nare dr. Cüfer uit Van Eeden's Klei ne Johannes? DE schrijver van dit artikel is niet erg op cijfers ingesteld. Rekenen is nooit zijn sterkste punt geweest en hij prefereert daarom de letter boven het cijfer. Maar ten slotte overwegen in het boek van prof. Van Rooyen toch zeer verre de letters. Er worden cijfers in beredeneerd. En als we het boek uit hebben, weten we ook, dat zij bere deneerd moeten worden. Want uit de cijfers wordt ons duide lijk gemaakt dat er een bevolkings vraagstuk is aan welks oplossing wij hebben mede te werken. De kern van het bevolkingsvraagstuk wordt gevormd door de sterk gedaal de sterftekansen en de in sommige lan den sterk dalende geboorten. In vroegere tijden was er alom een zeer hoog geboortecijfer. Maar dat geboortecijfer gaf geen aanleiding tot een bevolkingsvraagstuk, omdat de sterfte onder groot en klein destijds enorm veel hoger was dan thans. Een enkel voorbeeld uit vele: men kan de zuigelingensterfte in Neder land voor het tijdvak 18711895 aan duiden door het frequentiegetal 211. Voor 1954 is dat 21! De daling van het geboortecijfer heeft in sommige opzichten en in som mige landen die daling van het sterf tecijfer geneutraliseerd. In sommige gevallen zelfs te ver geneutraliseerd. Van de Westeuropese landen is En geland er in dit opzicht het ergst aan toe, Men heeft een cijfer opgesteld, waaraan men kan zien of een bevol king in de toekomst zal blijven groei en of gaan dalen. - Is het boven de 1000 dan groeit ze. Is 'het er beneden dan daalt ze. Nu zien we bij verschillende lan den de volgende ontwikkeling: Jaren: 1940 1944 1946 1950 1952 Belgjë748 851 1022 1041 1029 Frankryk 820 940 1205 1323 1249 Zwitserland795 1119 1180 1145 Engeland 788 1021 1138 1017 1009 Nederland 1181 1382 1758 1417 1421 Dit zal voor menigeen een verras send tabelletje zijn. Want daaruit ziet men om prof. Van Rooyen te citeren: „Behalve Nederland dat met hoofd en schouders boven alles uitsteekt, is eigenlijk alleen in Frankrijk en Zwit serland een heldere hemel te bespeu ren." Met name Engeland bevindt zich op de rand van de omslag. En velen zouden dit eerder van Frankrijk heb ben verwacht. Maar dit land heeft ir dezen na de oorlog weer een blijk ge geven van zijn fameus regeneratie- vermogen! xt OOR al de hier besproken landen houdt het bevolkingsvraagstuk het probleem van de „vergrijzing" in D.w.1. dat erop moet worden gere kend, dat er een toenemend percen tage aan oude mensen, die niet meer in het actieve leven staan, in onze bevolking zal komen. Prof. Van Rooyen beredeneert dat de actieve groep mensen voor ons land zo ongeveer gelijk zal blijven, maar dat er een verschuiving zal ontstaan In het percentage dat de jeugd op de bevolking uitmaakt ten behoeve van de ouden. En Nederland heeft daarbij nog, in onderscheiding van de andere landen, de vraag te beantwoorden of deze ont wikkeling, die bepaald wordt door een uitzonderlijk laag sterftecijfer en in "vergelijking met andere landen uit zonderlijk hoog geboortecijfer, niet zal leiden tot overbevolking. Over al deze dingen handelt het boek van prof. Van Rooyen. Men hoort over deze dingen vaak allerlei kreten slaken, maar hier wordt getracht ons op wetenschappe lijke wijze, d.w.z. door uit te gaan van exacte gegevens en door daar dan op verantwoorde wijze mee om te i&in, een inzicht gegeven in wat er ®et onze bevolkingsgroei aan de hand waartoe dat kan leiden en hoe men daar tegenover zal moeten staan. Uitgave N.V, Gebr. Zomer en Keunings Uitgeversmaatschap- Pij te Wageningen. Verwachting, medegedeeld door het K.N.MX, geldig tot vrijdagavond". PLAATSELIJK ENIGE REGEN Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen, later ook enkele verspreide opklaringen. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk veranderlijk, later tussen Noord en West. Aanhoudend koud. ZON EN MAAN 29 juni: zon op 4 25. onder 2106 maan op 23.25, onder 11 05. p o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Handelsocrlog bedreigt Brits Gemenebest De Portugese regering zou de her nieuwing en eventuele uitbreiding van de overeenkomst met de Ver. Staten over de Amerikaanse luchtbasis op de Azoren willen laten afhangen van een positief stelling nemen door de Ame rikaanse regering ten aanzien van de Portugese soevereiniteit over Goa. Dit wordt m Lissabon vernomen. Binnenkort moeten de onderhande lingen over de overeenkomst beginnen. Gezien de ontwikkeling op IJsland, waar men de Amerikaanse faciliteiten wil be perken, zouden de Amerikanen des te meer belang aan hun positie op de Azo ren hechten Zij zouden de luchtbasis daar tot een basis voor de vloot en luchtmacht willen uitbreiden, en zelfs een luchtbasis op het gebied van het Portugese moederland willen bezitten. De Amerikaanse militaire autoriteiten in West-Duitsland zullen nog strenger gaan optreden tegen Amerikaanse sol daten die moeilijkheden veroorzaken. Maar zij ontkennen dat het aantal wan daden de laatste tijd is toegenomen. Dit heeft de opperbevelhebber van hei Amerikaanse leger in Europa, generaal H. I. Hodes, gisteren in Heidelberg mee gedeeld. De Duitse kranten publiceren de laat ste tijd steeds fellere artikelen tegen het optreden van de geallieerde militai ren. „Maak een einde aan de bezettings- terreur". luidde gisteren een zware kop in het Frankforter avondblad Abend- post. Dinsdag heeft een jonge Franse sol daat oefenhandgranaten in twee nacht clubs te Kaiserlautern geworpen en een kelner en een portier neergestoken, toen die hem trachtten te overmeesteren. Een Amerikaanse soldaat wierp onlangs in een nachtclub te Munchen een scherpe handgranaat, waardoor zeventien per sonen gewond werden. HET gevaar bestaat, dat de landen van het Brits gemenebest het onderspit zullen delven in een nieuwe handelsoorlog met de Sowjet-Unie, tenzij hun politiek volkomen wordt herzien. Deze waarschuwing heeft de Britse premier, Sir Anthony Eden, gisteren in Londen uitgesproken bjj de opening van een conferentie waaraan de premiers van negen landen, die tot het gemenebest behoren, deelnemen. Eden zei, dat er thans een tijdperk aanbreekt, waarin de commu nistische en de kapitalistische landen een verbeten commerciële en politieke strijd zullen voeren om macht en invloed in die landen in Europa, Azië en Afrika die tot geen van beide kampen behoren. deelnemen, zijn Eden van Engeland, Nehroe van India, Mohammed Ali van Pakistan, Badaranaike van Cey lon, Menzies van Australië, Holland van Nieuw-Zeeland, St. Laurent van Canada, Strijdom van Zuid-Afrika en Lord Malvern van de Centraal-Afri- -e statenbond. Premier Eden is liter van de conferentie. liet verslag, dat Eden uitbracht over de internationale toestand, was voor namelijk gebaseerd op zijn besprekin gen met president Eisenhower te Washington in februari en met pre mier Boelganin en partijsecretaris Chroestsjew in Londen in april. Eden verklaarde, dat Engeland en andere NAVO-landen op het ogenblik hard aan plannen werken om de com munistische uitdaging te kunnen be antwoorden. Die plannen hebben vol- gns Eden voornamelijk betrekking op het geleidelijk verlagen van de uit gaven voor de conventionele bewape ning ten einde de economische positie te verbeteren. De Britse premier zei volgens Ass. Press onder meer, dat hij Boel ganin en Chroestsjew had gewaar schuwd, dat Engeland een oorlog zou beginnen, indien een einde zou komen aan de oliebevoorrading van het gemenebest ten gevolge van Russische activiteiten in het Mid den-Oosten. Eden deelde zijn acht collega's voorts mee, dat de toestand in het Midden-Oosten thans kalmer is en dat de Sowjet-Unie tot dusver ge volg schijnt te geven aan het verzoek van de Verenigde Naties om te hel pen het Arabisch-Israëlische geschil op te lossen. De conferentie zal... tien —degen duren en wordt in. het gèheim" in Edens ambtswoning in Downing Street 10 gehouden. De premiers, die aan het overleg U <V> j W&W, (foto M. C. Meyboom) Olivier B. Bommel, „heer van Rommel damontving woensdagmiddag in zijn stad (in dit getal: Oisterwyk) uit handen van ds. D. Solingenbestuurs lid tan „De Gesellighe Dampkring" uit Purmerend namens deze vereniging en de Amsterdamse Perspijprookclub ,JDe Rookkolom" de „Wereldvriend- schapspiip" met bijbehorende oorkonde wegens zijn verdiensten ter bevordering van de vriendschap Pissen de volken zijn hand. als resultaat van zijn populariteit in talloze landen. Bij deze overhandiging - waarvan bijgaande foto getuigt was een groot aantal vertegenwoordigers van beide clubs aanwezig, alsmede de burgemeester van Oirschotmr. H. L. F. M. Baron i an Hovell van Wezeveld en ïï'esterflier. Buiten de beide vrtendeit, Bommel en Tom Poes, ziet men ds. Solingen (met keienen om) met de pijp en de oorkonde in Op vragen van de heer Burger betref fende salarisverhoging voor het Rijks personeel heeft de heer Beel, minister van Binnenlandse Zaken, thans het vol gende geantwoord: 1. Zoals de minister reeds In de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft medegedeeld bij de behandeling van de wijziging van hoofdstuk 5 der Rijksbegroting 1955 (uitgaven, voort vloeiende uit een aantal maatregelen tot Voor de rechtbank te Almelo heeft öe 21-jarige J.S. uit Enschede terecht gestaan, die in de avond van 26 decem ber 1955 het 17-jarige meisje B. uit Lnschede zou hebben vermoord. De be handeling van deze strafzaak vond met gesloten deuren plaats. Door de offi cer van justitie, werd als getuige ge dagvaard de hoofdagent-rechercheur van Politie te Enschede B. Visser die in dertijd belast was met het onderzoek deze zaak terwijl als deskundigen herder gehoord dr. J. Zeldenrust, pa- Uioloog-aufctoom, hoofd van bet gerech- t®hjk geneeskundig laboratorium te Den Haag en W. A. Vaandrager, zenuw arts verbonden aan de psychiatrische observatiekliniek van het gevangenis wezen te Utrecht. De officier van jus titie achtte bewezen dat S. zich aan moord heeft schuldig gemaakt en eiste tegen de verdachte een gevangenis straf van vijftien jaar met aftrek van voorarrest, terwijl hij tevens vorderde dat S. na het ondergaan van de gevan genisstraf ter beschikking van de re gering zal worden gesteld. De uitspraak is bepaald op dinsdag. 3 juli a.s. verbetering van de financiële positie van burgerlijk Rijkspersoneel, stuk 3974), heeft de regering zich beraden over de vraag, of ten aanzien van en kele groepen van personeel (met name enkele groepen van hoger personeel) niet een bepaalde situatie aanwezig is, die noopt tot een salarisherziening. Reeds toen meende de regering deze vraag in beginsel bevestigend te moe ten beantwoorden. Aannemende, dat de geachte afge vaardigde het oog heeft op berichten, welke de hierboven bedoelde groepen van hoger personel betreffen, kan thans worden medegedeeld, dat de regering bepaalde voorstellen dienaangaande aan de centrale voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken heeft voorgelegd. 2. Op dit ogenblik kan nog niet wor den bepaald, welke gevolgen voor het Rijkspersoneel dienen voort te vloeien uit de regeringsbeslissing van 19 maart JL met betrekking tot de lonen in het particuliere bedrijfsleven, onder meer omdat naar te verwachten valt, eerst tegen september aanstaande alle gege vens, welke voor het nemen van een beslissing ten aanzien van een algeme ne verhoging van de salarissen van het overheidspersoneel van belang zijn, be kend kunnen zijn. Het ligt evenwel in de bedoeling om, zodra de nodige gegevens bekend zijn, deze aangelegenheid in de centrale com missie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken aan de orde te stel len. Na publikatie van de oproep van de Generale Synode der Nederlandse Her vormde kerk over de kwestie Nieuw- Guinea Is door vooraanstaande autoch tonen inderhaast een vergadering belegd. Op de vergadering veroorzaakte de op roep grote opschudding, zich uitend to heftige verontwaardiging en diepe ver slagenheid. Unaniem was men diep ge schokt door het feit. dat de Nederlandse Hervormde Kerk over het lot van haar adepten buiten hem om beschikt. De ernstige situatie, die thans ontstaan is, wil men goed overwegen alvorens een besluit te nemen. Thans worden vergade ringen gehouden om te komen tot het opstellen van een vaste gedragslijn. jf.KJL Prins Bernhard, stichter en regent van het zijn naam dragend fonds, heeft vanmorgen in het gebouw van de Nederlandse Handel Mij te Amsterdam voor de zevende keer Zilveren Anjers uitgereikt. Dit jaar werden drie Nederlanders, mevrouw J. E. Westendorp-Osieck en de heren jhr. D. C. Röelï en mr. O. J. Th. N. 'Domela Nievwenhuis en de Belgische hoogleraar, prof. E. Blancquaert, hiermede onderscheiden. In zijn toespraak wijdde de Prins uitvoerig aandacht aan het vraag stuk van de vrije-tijdsbesteding van de brede massa van het volk. „Wij wordn", zo begon de Prins, „al geruime tijd geconfronteerd met een tweede industriële revolutie", nl. clie ontwikkeling van de techniek, welke het moglijk maakt met minder arbeidskracht in dezelfde tijd heel veel meer te produceren. Er is echter niet alleen een grote versnelling opgetreden in dit proces maar bovendien is er een geheel nieuwe element in gekomen: de auto matisering. Het is de toepassing van de verworvenheden van de weten schap der electronica, die het mogelijk maakt naast de reeds bestaande vervanging van de menselijke spierkracht en handvaardigheid ook de sensorische en intellectuele functies van de mens over te nemen. Wanneer wij deze ontwikkeling van het menselijk vermogen leggen naast die andere duizelingwekkende prestaties, het dienstbaar maken aan de kernenergie, dan krijgen de woorden van de oude fi losoof Herder eerst recht hun diepe zin, waar hij sprak van de mens als de „eer ste vrijgelatene der schepping", Spreker vroeg zich af of het begrip tweede industriële revolutie voor dit be grip niet te eng is. Men kan misschien beter spreken van een totaal nieuw tijd perk. Zullen wij, dank zij de enorme nieuwe mogelijkheden eindelijk kunnen breken -net de tragiek vön alle voorgaande ho gere culturen, namelijk dat de ontwikke ling tot compleet mens alleen maar mo gelijk was voor een betrekkelijk kleine minderheid? Hier ligt een uitdaging aan onze gene ratie, om het probleem op te lossen, dat tot voor kort nooit werd gesteld: de gees- De pokkenepidemie «P Zuid-Celebes breidt zich uit. Tot dusver zijn 226 per sonen in Makassar ten gevolge van de pokken overleden: De gezondheidsdienst van de stad bereidt een massale Inenting voor. telyke ontplooiing van alle leden der samenleving ten volle mogelijk te ma ken. Hier ligt de taak een „kernweten schap" te ontwikkelen van oneindig gro ter waarde, dan de gebruikelijke." Het gaat daarbjj om de kern van de schep ping zelf, om de mens, geschapen naar God's evenbeeld. Zonder deze dienstbaar heid aan de ware opdracht van de mens, zal de grootste overwinning van de mens op de natuur slechts tot onpersoonlyking van het leven leiden. De mens zal dan, inplaats van vrijgelatene, weer een ge ketende zijn. Geketend aan zijn produk- tïeapparaat, zijn nationale existentie, zijn historisch bepaalde cultuurkring cn zyn geestelijke massificatie. De moderne maatschappij werkt in haar structuur ook met bevorderend voor een ruime, vrije ontplooiing van het individu. Integendeel, de moderne massale produktie manifesteert zich ook op het terrein van de geest. De mas sificatie is hier m de vorm van film, ra dio en televisie, ontzagwekkend voortge schreden. De vrije tijd is, gecombineerd met de gestegen welvaart, een markt- potentie geworden, waar machtige com merciële bedrijven op gebouwd zijn. Het zou ireeel zijn om deze massale situatie op het g<eestelyk terrein maar als schadelijk te zien. Het is natuurlyk om voor een' 'deel niet-' anders moge' ■de brede massa m contact te ^brengen met de cultuur, uiteraard in een vorm, die aan haar massale wezen is aange past. Zolang dus maar ernstig gestreefd wordt naar zo hoog mogelyke kwali teit van deze „massa media", zolang is hier op zichzelf geen redely ke beden king in te brengen. Iets geheel anders is, aldus de Prins, dat met deze massale vormen niet vol staan kan worden, dat naast deze ge mechaniseerde gemassificeerde midde len vaak van internationale produk tie afkomstig die lijdzaam worden ondergaan, een eigen activiteit tot ont plooiing moet worden gebracht. De meer actieve vormen zjjn te vinden zowel in de oudere cultuurvormen van toneel, muziekuitvoering, het lezen van boeken, alsook In het zelf doen In de vormen van amateurtoneel, amateur- muziekbeoefenlng en* dergelijke. De kerkeraad van de vijfde wijk der Hervormde gemeente te Groningen, heeft woensdag een telegram gezonden aan de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, waarin zijn diepe verontwaardi ging wordt uitgesproken over het stand punt van de Synode, dat Nederland de verantwoordelijkheid voor Nieuw-Guf- nea moet los laten. Het telegram heeft' de volgende inhoud: „Df kerkeraad van wijkgemeente vijf der Ned. Herv. ge meente te Groningen spreekt eenstem mig zijn diepe verontwaardiging uit over wat de pers vermeld heeft omtrent een publicatie betreffende Nieuw-Gui nea, welke publicatie, indien de inhoud juist is weergegeven, tot grote schade, zal zijn van ons land, en van onze Her vormde Kerk in het bijzonder. De ker keraad dringt er met de meeste klem op aan, uw schadelijke houding te her-i zien. Vele serieuze lidmaten van onze Kerk overwegen, hun lidmaatschap op te zeggen." Dp Indonesische Iuchtrpacht heeft be kend gemaakt, dat een van de weinige bommenwerpers B25, die Indonesië be zit. dinsdagavond tijdens een oefenvlucht boven Zuid-Sumatra is neergestort. De bemanning, bestaande uit vijf koppen, kwam om het leven. Nadat de kabinetsformateur, dr. Drees, gisteren een onderhoud heeft gehad met prof. Beei, zal hij vanmid dag op het ministerie van Algemene Zaken een bespreking hebben met de minister van Oorlog uit het demis sionaire kabinet, ir. Staf. Dit gesprek, waartoe de kabinetsformateur ir. Staf heeft uitgenodigd, zal om half drie beginnen. (Van onze parlementaire redacteur) De kabinetsformateur, dr. W. Drees. heeft zich gistermiddag uitvoerig over de militaire begroting en administratie laten voorlichten door de directeur van Oorlog de heer S. D. Duyverman, van wie bekend is dal hij op het standpunt slaat dat bij de huidige verplichtingen die Nederland in het NAVO-bondgenoot- schap op zich heeft genomen, de mili taire uitgaven niet lager kunnen zijn 'dan 1650 miljoen gulden. In marine- kringen stelt men groot vertrouwen in hem, omdat bij als oud-marineofficier volledig inzicht heeft in do betekenis van de Kon. Marine. Op het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting wordt voorts op verzoek van dr. Drees met spoed ge werkt aan de opstelling van een rap port over de verschillende systemen die men zou kunnen toepassen bij het be perken van de vrije besteding van een Het gebied van hoge luchtdruk boven Groenland en het Oostelijk deel van de Oceaan, dat dagenlang over de Noord zee een Noordwestelijke luchtstroming m stand hield, begint nu snel in beteke nis af te nemen. Een kleine depressie, die gisterochtend tussen Groenland en IJsland lag. is erin geslaagd dit hoge- drukgebed te door breken, terwijl nieuwe barometerdalingen uit het Wes ten naderen. De depressie trok naar hef Zuidoosten, bereikte vanochtend Noord Engeland en zal de komende nacht over of dicht langs ons land passeren, het geen met enige regen gepaard gaat Achter de depressie ruimt de wind weer naar Noordwest, waarna opnieuw po laire lucht Nederland zal kunnen berei ken. Het voor de tyd van het jaar te koude weer duurt dus voort. Boven het oostzecgebied bevindt zich een vrijwel stationnaire depressie, die geheel is gevuld met koude lucht en vooral in Zuid Zweden een belangrijke temperatuurdaling heeft veroorzaakt. woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken van Neder-Saksen o.m, nog verklaard, dat de maatschap pijen welke het besluit moeten nemen over de aanleg van de oliebuislcidmg naar het Ruhrgebied hadden gevraagd of haar belastingconcessies en kredieten zouden worden toegestaan indien de be slissing inzake de aanleg van de leiding ten gunste van West-Duitsland zou vallen. Volgens de woordvoerder was aan de maatschappij deze verzekering gegeven. Volgens deze woordvoerder Is het voor West-Duitsland een nationaal belang dat de buisleiding uitsluitend op Westduits grondgebied zal lopen. De financiering van het uitbaggeren van een havengebied in Wilhelmshaven is verzekeid. De regering van Neder- Saksen heeft gisteren besloten deel te nemen aan de financiering voor het uitdiepen van de haven, nodig vooi de bouw van een olieomslagmstallatie m Wilhelmshaven. De totale kosten worden geraamd op ongeveer 41 miljoen mark waarvan 12 miljoen mark voor rekening Van Neder-Saksen zal komen. Het res tant zal door de federatie regering worden gedragen. De minister van Financien van Neder-Saksen heeft de Westduitse minister van Economische Zaken van dit besluit van zyn regering in kennis gesteld, Hy heeft hierbij te kennen ge geven dat naar de mening van de rege ring van Neder-Saksen uitsluitend de federale regering verplicht is tot uit breiding en onderhoud van waterwegen zodat er geen juridische verplichting voor Neder-Saksen bestaat een deel van de kosten te dragen. Naar Reuter voorts nog meldt heeft een Nu de financiering van de aanleg van de haven in Wilhelmshaven verzekerd is, kan volgens D.P.A. worden aangeno men, dat de oliemaatschappijen, welke de kosten voor de buisleiding zelf zullen dragen, ten gunste van Wilhelmshaven zullen besluiten. Zoals bekend gaat de keus tussen Wilhelmshaven en Rotterdam. eventuele huurverhoging van 25 pro cent door de verhuurder. Met name wordt daarbij gedacht aan het systeem van het uitgeven van rente- gevende certificaten voor dat deei van de huurverhoging, dat niet zal mogen worden bestemd, dan alleen voor nieuw bouw of voor onderhoud van woningen. Overigens dient er rekening mee te worden gehouden, dat de socialistische kamerfractie krachtig vasthoudt aan de alternatieven die dr. Drees van meet af aan heeft gesteld, namelijk een huur belasting van 50 procent .op een huur verhoging van 25 procent of een verho ging van de grondbelasting tot een per centage van 50 procent van de huur verhoging. De woningbouwexperts van de socia listische fractie geloven niet dat men erin zal slagen een sluitend certificaten- systeem te ontwerpen. Eigenlyk was het einde vorige week reeds zo, dat de so cialistische kamerfractie en dr. Drees tegenover de andere vier fracties ston den, omdat de K.V.P., de A.R., V.VB. en CH. de beide alternatieven van dr. Drees ten aanzien van de huurverhoging ver wierpen. De formaliepoging van dr. eas scheen te moeten mislukken. De P.v.d.A.-fraciïe had zich op de alternatieven van dr. Drees zodanig vastgebeten, dat zij bij monde van mr. Burger liet weien dal, wanneer de andere partijen huurver hoging zonder meer zouden eisen, de P.v.d.A. in de oppositie zou gaan. Zij zou niet meer bereid zyn om aan verdere formatiepogingen mee te werken, pit dreigement uitte mr. Bur ger overigens nadat oe andere fractie leiders verklaard hadden dat zy be reid waren in dezer, een compromis te sluiten op basis van een beperking van de bestedingsvrijheid door middel van een certificatensysteem. Dr. Drees, die nu eenmaal gekant is tegen het in oppositie gaan van de P.v d.A,, vond dat zyn fractie wel een beetje hard van stapel liep, en vjer- klaarde zich bereid om het certificaten- systeem in studie te nemen. Het wachten is thans op het rapport van de deskun digen, waarna opnieuw een bespreking i tussen dr. Drees en de vijf fractievoor zitters zal plaatsvinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1