Dr. Drees vindt alleen hij de V. V.D. steun Poznan, een vingerwijzing Meer militaire hulp der V.S. voor ons land? Nota-Beel morgen in de Kamer Toenemend verzet tegeri communistische partij Poolse opstandelingen voor hun rechter 9 SOCIALISTEN LIETEN EIS VALLEN Overleg met fracties Antwoorden van de fracties wMMm Publikaties ,.zaak-Hazersivoude Ook in Hongarije gist het Nieuwe gevechten met partisanen? Weer overzicht -f r M r II tf I WOENSDAG 4 JULI 1956 v_ VEERTIENDE JAARGANG No. 3424: Weerbericht v M Spoed uit oogpunt van menselijkheid Beschuldigingen aan adres van twee andere bladen 60 Tsjechoslo waakse studenten gevlucht GROTE PROCESSEN OP KOMST Verkiezing voorzitter Tweede Kamer .Medeleven met ons jongste prinsesje Melk in Westelijk Nederland duurder. 1 j! 'om aan de Navo-verphchtmgen te voldoen. De demissionaire minister Staf meent dat het minimum 1650 miljoen is. Dr. Drees wordt in zijn overtuiging dat het verschil van 150 miljoen kan worden opgevangen door drastische bezuinigingen, alleen gesteund door de fractie van de V.V.D. (Van onze parl'ementaire redacteur) Akkoord Zie verder pagina 3 De kabinetsformateur dr. Drees, verwacht vandaag van de vijf fractievoorzitters, de heren Bur ger (Arb.), Romme (KVP), Zijl stra (AR), Oud (VVD) en Tila nus (CH) het schriftelijk ant woord van de fracties 'op de voorstellen die de formateur ten aanzien van de huren en de de fensie-uitgaven heeft gedaan. Vanmorgen kwam het antwoord van de A.R.-Kamerfractie het eerst binnen. Daarna volgde dat van de C.H. 1 j^Vlan onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer beeft gistermiddag, op voorstel van haar voorzitter, dr. L. J. G. Kortenhorst, besloten de nota van de regering inzake de publikatie over de Haagse burgemeester donderdag a.s. in openbare vergadering te behandelen. Zie verder pagina 3 IN POZNAN is een aantal bijzon dere gerechtshoven gisteren begonnen met de berechting van vele tientallen arbeiders, die don derdag hebben deelgenomen aan de onlusten. Verzetsgroep Clementie I f 1 I' I. I. t KV; Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachter.d'.enst abonnementen 13.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 - Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abormementspnjs52 cent per week. 2.26 per maand. e./a per icwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. WEINIG VERANDERING. Over het algemeen veel bewolking met tijdelijk enige regen. Matige tot vrjj krachtige zuidwestelijke wdnd. Dezelfde of Iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN 5 tuil* zon cp 4 29. onder 21.03: maan op 1 42. onder 18 18 O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Akkoord over de huren, defensie struikelblok (Van onze militaire medewerker) NAARMATE er meer berichten bin nenkomen omtrent het oproer, dat te Poznan tegen de Poolse rege ring is uitgebroken, wordt het duide lijk, dat het hier niet slechts een ge beurtenis betreft van politieke, doch bovenal van uiterst belangrijke strate gische betekenis. Een klaarblijkelijk goed georganiseerde en niet als zoda nig tevoren aan de regering bekende steking is de voorloper geweest van een niet minder goed georganiseerde en ten uitvoer gelegde gewapende ac tie. Het lijdt dan ook geen twijfel, dat er in Polen, niettegenstaande een uit gebreid politieapparaat en een sterke 1 E KABINETSFORMATEUR dr. Drees heeft thans overeenstem- gewapende militaire macht onder Rus- AJ ming weten te bereiken over het huurvraagstuk, dat hij met sische leiding, een goed georganiseerd de kwestie van de defensielasten by zjjn pogingen om een nieuwe en geleid ondergronds leger bestaat. regering te vormen op de voorgrond had geplaatst Dit akkoord paar Jaar naar het Westen doorsijpe- I »e terwachtcn huurverhoging (door middel vnn huurbelasting of len over sabotage aan openbare trans- I?.?5 ve rhoging van de grondbelasting) hebben laten vallen. Zij portmiddelen, beschietingen van trei- "'Ukcn thans genoegen te nemen met blokkering van een deel van nen en andere aanslagen door guerril- hogere huuropbrengst, waarbij het eigendom van de huis- iastrijders, die zich verscholen hielden eigenaren niet wordt aangetast. De fractieleiders van de vier andere in de uitgestrekte, ontoegankelijke bos- i partijen, waarmee dr. Drees in bespreking is, hebben gisteren dit sen en moerasgebieden. laatste systeem eveneens aanvaard. Thans blijkt dit guerrillaieger echter £en akkoord over het vraagstuk van de defensie-uitgaven Hikt zelfs in staat een georganiseerde, intussen nog lang niet in zicht. Dr. Drees blijkt vast te houden grootscheepse actie te voeren binnen I R _nn J.. de muren van een van Polens groot- i - ^00 miljoen voldoende is ste steden, waarbij zelfs met tanks be wapende troepen nodig zijn om de toe stand weer or.der controle te krijgen. De Poolse regering is do schrik dus danig om het hart geslagen dat zij bijzondere maatregelen in de hoofd stad zelf heeft getroffen. DEZE actie van de Poolse verzets beweging is voor het Westen in tweeërlei opzicht een vingerwijzing voor de te volgen strategie, een vin gerwijzing, die juist dezer dagen be vestigd werd door de verklaring van de Amerikaanse luit. generaal James M. Gavin, hoofd van de afdeling On derzoek en Ontwikkeling van het Ame rikaanse leger, afgelegd voor een sub commissie van de Senaat. Volgens de ze generaal zouden er bjj een gro te aanval met A- en H-wapens op de Sowjet-Unie bij westelijke wind zelfs j achteraf-bleek het bezoek van de Kamer- 1 presidenten geen verband te houden met de kabinetsformatie. Zij werden door de Koningin beves tigd tot tijdelijk voorzitter van de Senaat en de Tweede Kamer in verband met de officiële opening van de buitengewone Na de derde bespreking die de kabi netsformateur maandagavond met de vijf fractieleiders, de heren Burger (Arb.). Romme (KVF), Zijlstra (A.-R.), Oud (WD) cn Tilanus (C.-H.) heeft gehad, bracht hU dinsdagochtend, zoals we reeds gisteren in een deel onzer edities meld den, op Huis ten Bosch tussentijds ver slag uit aan H. M. de Koningin. In politieke kringen wekte het aan vankelijk enige bevreemding, dat de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, mr. Jonkman en dr. Kortenhorst door de Koningin ontvangen werden, voordat dr. Drees het paleis betrad, doch termiddag moest plaats hebben. De vijf fractievoorzitters hebben gis teren uitvoerig tpet hun fracties over leg gepleegd over het resultaat van de besprekingen met de formateur. De Tweede-Kamerfracties van de K.VJ?., de V-V.D. en van de A.-R. kwamen gis termorgen bijeen, de socialistische frac tie zowel gistermorgen als gistermiddag na afloop van de middagvergadering. De Chr. Historische fractie vergaderde gistermiddag. Het resultaat van deze fractievergade ringen is, naar wü gisteravond ervoeren, dat in het algemeen de vijf fracties ak- koord gaan met een tijdelijke beperking van de vrijheid van besteding van een miljoenen slachtoffers vallen tot ver in West-Europa. Waar de generaal hier liet oog op heeft is een z.g. grootstrategisch bom bardement. gericht tegen de RussG [.zitting yan, de, Sijfien-Goneraal, die gis- f sche industriële- en be vol kin gscen tra. - Daarnevens kennen de NAVO-plannen, dan nog de klein-strategische of groot- tactische A-bombardementen, die ten doel hebben de naar de Atlantische kust opmarcherende rode troepen vaa hun aanvoer af te snijden. Deze bom bardementen, interdictie genoemd, •worden gericht tegen de belangrijke verkeerscentra, gelegen in de rug van de fronttroepen (het z.g. etappege- bled) alsmede tegen hun vooruitge schoven basissen. Wie nu de kaart van Europa ter hand neemt en daar het spoorweg- en wegennet bestudeert zal ontwaren, dai er van Oost-Europa (Rusland) uit een vernauwing optreedt tussen de Oost zee en de Karpathen, t.w. de Poolse vlakte en als voortzetting daarvan de Noordduitse vlakte. Het vorenbedoel de etappegebied is dus hier het kwets baarst en het gemakkelijkst te verbre ken. Bovendien heeft Rusland de Oost» europese landen en in het bijzonder Polen met zijn ijzer- en kolenindustrie, sterk geïndustrialiseerd ten einde als vooruitgeschoven basis dienst te doen voor de naai' het Westen opmarcheren de rode leger. Voor aanvoer van be- drjjfsstoffen, voor reparaties e.d. is de Bfatand tot de Russische industriële centra te groot en te kwetsbaar. Nog altijd geldt dat de militaire kracht van een aan het einde van een etappeljjn opererende troepenmacht omgekeerd evenredig is met de af stand tot de bron waaraan zij haar kracht ontleent. Of kort gezegd, hoe groter die afstand hoe geringer de mi litaire krachtsprestatie aan het front. deel van de te verwachten huurverho ging van 25 procent. De Partij van de Arbeid bleek be reid te zijn (dit was althans het ge val met de formateur en de socialis tische fractieleider mr. Burger), de reeds lang door de socialisten be pleite afroming van de huurverhoging door middel van een huurbelasting of verhoging van de grondbelasting te la ten vallen. De socialisten, gaan nu mee met een voor de andere fractieleiders meer aan vaardbare tijdelijke beperking van de bestedingsvrijheid van een deel van de huurverhoging door middel van blok kering van de hogere huuropbrengst in een londs, dat aan de verhuurders rente uitkeert. De woordvoerder van de kabinets formateur deelde mede, dat luitenant- generari Calmeijer door dr. Drees een dezer gen voor een gesprek is uit genodigd. in verband met het feit, dat hij in bepaalde publikaties bezuini gingen bij defensie aanprijst en een andere.opzet van de legerorganisatie aanbeveelt. -j In politieke kringen acht men het overigens niet uitgesloten, dat de for mateur, nadat generaal Calmeijer de post van defensie heeft afgewezen, zal trachten, een V.V.D.-er voor de por- tefeuile van Oorlog en Marine te win nen. In dit verband wordt de liberale defensie-specialist uit de Tweede Ka mer drs. Korthals genoemd. gy^M ÏWS f ft* -v»~' Slaande naast brigadegeneraal W. Kist en ZJK.H. prins Bernhard slaat prinses Beatrix het défilé tan de Kon. Mare chaussee, dat gisteren te Apeldoorn ge houden werd, gade. Brigade-generaal W', Kist speldt prinses Beatrix tijdens haar bezoek aan de Kon. Marechaussee het embleem van dit tcapen op. Er zijn „positieve aanwijzingen", dat bij de Amerikaanse vliegramp van zaterdag in Arizona, waarbij 128 mensen om het leven kwamen, de twee toestellen in de lacht met el kaar in botsing zijn gekomen. De aanwijzingen bestaan uit schilfers verf, die gevonden zijn op wrakstuk ken van de Superconstellation van de Transworld Airlines, die met een DC 7 van de United Air Lines in de Canyon neerstortte. JVt ET dit beginsel voor ogen is de Russische tegen het Westen ge richte strategie dus sterk afhankelijk van het etappegebied dat door Polen 3°opt en van de daargelegen vooruit geschoven basis. Poznan neemt in dat etappegebied als knooppunt van spoor- en autowegen een centrale positie in van de eerste strategische orde» In de NAVO-strategie zal dit gebied dug in ggval van een A- en H-oorlog bij westelijke wind zowel het slacht offer worden van groot-strategische van interdictie A- en H-bombarde- menten. Het is politiek weinig aanlok kelijk voor het Westen op deze ma- a*er de Oosteuropese landen te gaan bevrijden by een Russische agressie, Ret zou een slechte beloning zijn voor bet taaie en manmoedige verzet van de Poolse verzetsbeweging, welke on getwijfeld de steun van het gehele Poolse volk heeft. Om die reden reeds, nöK daar gelaten de menselijke fac tor. is een Westerse strategie, die al leen maar op A- en H-wapens berust, to veroordelen. Dit is de eerste vin- gerwijzing. De tweede, die tevens het antwoord geeft voor een mogelijke al ternatieve strategie, waarbij geen A- ®n H-wapens behoeven te worden ge bikt, is de volgende: Bij een krachtige verzetsbeweging, die over het hele etappegebied en toet name op de basis van het naar bet Westen oprukkende Rode leger sanwezig is, zal in geval van Rus- „Het verzet tegen de partij neemt toe", aldus „Szabad Nep", het orgaan van de Hongaarse communistische partij, in een artikel, waarvan de In houd door radio-Boedapest is bekend- Het blad beschuldigt de Pctoefi- ctub, een discussiegroep van jongeren ervan, dat zij „In het bijzonder dit verzet bevordert" en „het verzamel punt van tegen de partij gerichte en bourgais propagandistische elemen ten" is geworden. In dit verband wor den ook -aan het adres van twee bladen beschuldigingen geuit. De Petoefi-club heeft zoals geméld onlangs twee bijeenkomsten georga niseerd waarop felle kritiek werd ge leverd op Matyas Rafcosi, de secre taris-generaal van de Hongaarse com munistische partij. Het centrale partijcomité waar schuwde twee dageji geleden de par tijleden tegen „demagogen en vijan den van de partij". Hier werd aan toegevoegd, dat de gebeurtenissen te Poznan een waarschuwing voor de Hongaren moesten zijn. Het bedrag, dat de regering der Ver. Staten heeft aangevraagd voor militaire hulp aan Nederland, is bij na honderd maal zo groot als voor 1956 was gegeven. De tweede assistent-secretaris van defensie, E. Perkins McGuire, heeft dit verklaard in de zitting van de commissie voor toewijzingen van het Huis van Afgevaardigden. De fondsen zullen voor lichte tanks, reserve-onderdelen, ammunitie, vlieg tuigen voor de marine, jachtvliegtuigen en reserveonderdelen worden gebruikt. Een aantal mijnenvegers zal geleverd worden op een basis van fifty-fifty. Ne derland zal evenveel leveren als Ame rika. De enorme verhoging van de mili taire hulp van 1956 op 1957 wordt ver. klaard uit de besnoeiingen, die rege ring en Congres verleden jaar hebben gedaan, tpen het hele militaire hulp programma werd- onderzocht. j Prof. Oud (V.V.D.) vond dit voorstel van de kamerpresident „ontstellend on gewoon", In de eerste plaats Is het tijd stip van behandeling volgens prof. Oud bijzonder vreemd. I)e Kamer heeft nog geen definitieve voorzitter en kan dus formeel haar werkzaamheden nog niet regelen. Voorts moet deze zaak worden behandeld door de demissionaire minis ter van binnenlandse zaken, prof. Beei. Persoonlijk had de heer Oud geen be hoefte aan een discussie over deze nota. Hy zag dan ook liever, dat de .Kamer besloot de nota voor kennisgeving aan te nemen, want wat moet er gebeuren wanneer de Kamer in deze zaak een vooistel doet, waarvoor de demissionaire minister geen verantwoording wenst te nemen De Kamer gaat thans praten met een minister, die op 7 juli geen minister meer zal zijn. Ais de Kamer deze nota met voor kennisgeving aanneemt, dan zal in ieder geval gewacht moeten wor den totdat er weer een volledig verant woordelijke minister is. Eerder kan men deze nota niet in discussie nemen, aldus prof. Oud. Dr. Kortenhorst wees er op dat de Kamer in de buitengewone zitting ook de voorstellen tot wijziging van de grond wet in tweede lezing met een demissio naire minister behandelt. Staatsrechte lijk was de heer Kortenhorst het met-de. heer Oud eens. Het voorstel om de nota. voor kennisgeving aan te nemen, vond! de heer Kortenhorst echter ontstellend') abnormaal, omdat de nota officieel nog) met op de agenda staat. Meer dan zestig Tsjechoslowaakse studenten zijn de laatste twee maanden naar Oostenrijk gevlucht om aan de ver volging van de communistische politie te ontkomen. Dit is een uitvloeisel vam anti-communistische studentenbetogingen in Praag en Bratislawa. Sportief. De 72-jarlge Engelsman Harry Jubb heeft verteld, dat hij met zijn 70-jarige vrouw Nellie een fiets tocht van bijna 500 km gaat maken om haar „in conditie te houden". Een communistische woordvoerder (geen Pool), die uil Poznan is terug gekeerd, heeft in Berlijn verklaard» dat deze processen slechts de Iweede- siscbe agressie, een spontane en door het Westen dan door middel van luchtlandingen gesteundeguerrilla oorlog kunnen uitbreken, waardoor de verbindingen van het Rode leger naar achteren en de vooruitgescho ven basis zelf op bjjna even afdoen de wyze kunnen worden lamgelegd als door middel van A-bombarde menten. Zou Rusland zich daartegen willen dekken dan zal het ter bescherming een etappe- en basisbeveiligingsmacht moeten handhaven van tientallen divisies. Men ziet in Algiers hoe Frankrijk met 15 divisies nauwelijks in slaat is epige duizenden guerrillastrijders in toom te houden. In de laatste oorlog hadden de Duit sers meer dan tien divisies nodig om Tito's guerrilla's het hoofd te bieden. Bü een dan uitbrekende opstand in Polen, gepaard gaande met een alge mene staking, zou de basis Polen lam komen te liggen, terwijl voor de functionering van het etappegebied tientallen Russische divisies aan het front zouden worden onttrokken. Dit is een andere vingerwijzing voor de Westerse strategie, die aldus een vei liger en bovendien menselijker karak ter kan hebben dan de atoomstrategie. In haar vergadering van gistermiddag heeft de Tweede Kamer de volgende nominatie voor het voorzitterschap vast gesteld: 1. mr. L G. Kortenhorst (87 stemmen), 2. H. van Sleen (92 stemmen) en 3. Mr. A. B. Roosjes (95 stemmen). De nominatie zal aan H.M. de Koningin worden aangeboden. De Bilt, 4 juli 1956 10 uur: Het koufront van een oude Oceaan storing is vannacht met enige regen ons land gepasseerd. De achter dit front aanstromende lucht is vochtig en bevat veel bewolking. Op de Atlanti sche Oceaan trekt een actieve depres sie naar het Oosten. Het warmtefront ervan zal in het komende eimaal ons land bereiken en tijdelijk enige regen veroorzaken. De depressie wordt ver gezeld door een brede Zuidwestelijke luchtstroming, die warme en vochtige lucht uit het subtropische deel van de Oceaan aanvoert. Na de passage van het warmtefront is daarom een stijging van de temperatuur te verwachten. Tegelijkertijd zal de wind uit Zuid westelijke richting wat aanwakksrenn. Een koufront, dat eergisteren in het Alpengebied onweersbuien veroorzaak te, heeft zich nu naar het Oosten ver plaatst en loopt over de Balkan,.Polen en de Oostzee naar Scandinavië. Het kerkbestuur tan de St. Laurenskerk te Rotterdam heeft in Schoonhoven een antiek orgelfrom uit het jaar 1540 gekocht. De ja. v. d. Ende in Schoonhot en is met de restauratie rar liet front begonna rangsfiguren onder de honderden ge arresteerde arbeiders golden. Hij zei, dat de overheid twee arbei ders, Matiya en Wilgash, als leiders van de opstand in arrest houdt. Dit tweetal zal tot degenen behoren, wier daden in groots opgezette politieke processen beoordeeld zullen worden. De communistische woordvoerder zei. dat talrijke aanvankelijk gearres teerde arbeiders na een verhoor weer op vrije voeten waren gesteld. Hij sprak geruchten tegen, dat er reeds een aantal opstandelingenleiders te rechtgesteld zou zijn. Volgens een inlichtingendienst op particuliere basis, die doorgaans be trouwbaar materiaal uit de landen ach ter het ijzeren gordijn ontvangt» heb ben maandagavond en dinsdagochtend gevechten gewoed tussen Poolse troe pen en een groep parlisanen op onge veer 80 km. ten noorden van Poznan. De gevechten zouden geleverd zijn oi.i ochneidemuhl, in de bosrijke streek tussen Netze en Warthe. Poolse afde lingen, die het gebied uitkamden op vluchtelingen uit Poznan, zouden daar op de georganiseerde verzetsgroep ge stoten zijn. Poolse jachtvliegtuigen zouden aan de gevechten hebben deelgenomen en de verzetslieden op hun vlucht ach tervolgd hebben. De communistische bestuurders in' Poznan hebben gisteren een massale uitvaart georganiseerd voor slachtoffers van de arbeidersopstand. Reizigers uit het Westen, deelden F?e» c*att V00^ °.P zun minst een twin tigtal communistische soldaten en poli tiemannen, die bij de hevige straatge vechten zijn gesneuveld een show-uit vaart op touw was gezet. Een vijftigtal Britse parlementsleden heeft dinsdag een briex ondertekend, die aan de president van de Poolse republiek gezonden zal worden om hem te vragen „de inwoners en ar beiders van Poznan met clementie te behandelen". Een aantal schrijvers, o.w. Albert Camus, Arthur Koestier, Francois Mauriac, Jean Rounault, André Philip en Ignazio Silone, heeft met een aan tal politici en vakbondsleiders een op roep ondertekend, waarin gevraagd wordt om een openbaar proces tegen de gearresteerde arbeiders in Poznan, .,in tegenwoordigheid van getuigen die het vertrouwen van het westen' bezit ten". Voorts wordt gevraagd om een „in ternationaal onderzoek om de - Weste lijke wereld op de hoogte te brengen van de dringendste noden van de Pool- se arbeiders, opdat zo spoedig moge lijk hulp geboden kan worden". Het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft dinsdag een resolutie aangenomen, waarin er bij president Eisenhower op wordt aangedrongen om de gebeurtenissen, die vorige week m Poznan hebben plaats gehad, onder de aandacht der VN. te brengen. De bladen, die betrokken zouden zijn by het „verzet", zijn het literaire blad „Irodalmi Ujsag" en het jeugd- orgaan „Beke Es Szabadsag". Volgens „Szabad Nep" zijn op 'de onlangs door de Petoefi-club georga niseerde, bijeenkomsten, waarvan het gesprokene via luidsprekers door duizenden op straat wordt gevolgd, „stemmen gehoord, die vroegen om een nieuwe revolutie en structurele wijzigingen. Dit is niet anders dan een contra-revolutionair streven", al dus het partijblad. Tibor Dery, een Hongaarse schrij ver, had in het debat „op grové,, wjj- ze" de partij en afzonderlijke" partij leiders aangevallen en gezegd „vopr ons begint er nu een nieuwe, revolu tie". Ook had *Dery geëist, dat de aan vallen op "de party via de radio zou den worden uitgezonden. Het lijdt geen twjjfel, dat deze aanvallen wer den gedaan door personen uit de kring van Imre Nagy, die vorig jaar als premier werd ontslagen, zo meent het communistische partyblad. Het Franse persagentschap A.F.P. heeft uit Reims een bericht verspreid, waarin wordt gezegd, dat een oudstrijder uit Indo-China, die ernstig gewond in het militaire hospitaal in Chalons-sur-Mame verblijft, in een brief aan koningin Juliana heeft aangeboden een van zyn ogen op te offeren, indien daardoor.de oogziekte van prinses Marijke zou kun nen worden genezen. De Fransman, die dit edelmoedige aan bod deed» is de 28-jarige Gilbert Putelli, afkomstig uit Fontarher in het arrondis sement Doubs. Hij heeft volgens het be richt van A.F.P. het antwoord ontvan gen, dat de Koningin zeer ontroerd is door zijn aanbod, doch dat zij niet in staat is dit offer te aanvaarden. Naar het A.N.P. inverband met dit bericht yerneemt, zijn' soortgelijke aan biedingen aan de Koninklijke Familie geen zeldzaamheid. Koningin en Prins hebben erton de af gelopen jaren talrijke ontvangen en het1 aantal is nog tooegenomen sedert recente pubbkaties m de wereldpers weer eens opnieuw de oogkwaal van het jongste punsesje hebben gememoreerd. Deze aanbiedingen kwamen zowel uit het binnenland als, uit het-buitenland, doch zij zijn alle beantwoord moeten worden met de mededeling, dat het medisch niet mogelijk is* het prinsesje ook door de edelmoedigste persoonlijke offers van haar kwaal te doen genezen. De Algemene Vereniging voor Mdk- voorzienmg te s-Gravenhage heeft ,de melkhandel in haar- werkgebied om vattende in hoofdzaak het vasteland van Zuid-Holland, het Westen van, de pro vincie Utrecht en het Zuidelijk deel vaa Noord-Hoüand geadviseerd de detail marge op melk te verhogen met een. halve cent per liter. Deze verhoging, aldus de vereniging," vindt haar oorzaak in de ontwikkeling van de kosten van de melkdetaiLhandel sinds 1954. In de gebieden waar de melk handel niet gerationaliseerd is, zijn de consumentenprijzen op het ogenblik een halve cent per litter lager dan hef thans nog geldende .berekende gemiddelde. Da beooogde margeverhoging zal dus moeten leiden tott verhoging van de consumen tenprijzen met een cent per liter, der halve voor bijvoorbeeld losse melk van - 30 tot 31 cent. In de gebieden waar de melkhandel wel gerationaliseerd is, zullen de con-." suipenienprijzen voorlopig ook een cent per liter worden verhoogd, en dus ook tijdelijk voor losse melk 31 cent per liter bedragen, nl een later stadium zullen "zij weer gedurende een zeker tijdvak met een cent worden verlaagd, waardoor uit eindelijk een gemiddelde verhoging met, een halve cent per liter wordt bereikt,' De prijsverhoging zal ingaan op 8 juli. 1 fi c ti ff If 11-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1