Jaarlijk se politie sportwedstrijden in B.P.M. sportpark geslaagd f m "S Recreatieoord centrum van A Brielse Maas natuurschoon V Damvereniging C.D.R. 30 jaar Dr. J. H. LandwAr deed veertig jaar geleden het artsexamen IE Ook in Canadese bedrijven Manilla soeverein over bases Bus in Overschie •afgekeurd Wandkleed voor gemeente Ouiverkerk Recordbezoek aan Blij-Dorp Moskou bood Libanon wapens aan Vrouwenhanden waken over het verkeer m J; SCHIEDAM Schiedam won de wisselbeker weer Arbeidscijfers in juni VLAARDINGEN Waar Vlaardingers zich kunnen verpozen fMORlOGBf Maasland Burgerlijke stand r van Rotterdam Nieuwe trouwzaal in gebruik Handelsgebouw bijna ontruimd O.-Enropese uitnodigingen voor president Soekarno D. A. Thieme-prij s 1956 voor Gaspar Höweler Huisarts9 vertrouwensman van de patiënt Vrijdag huldiging in Rotterdam Hr. Ms. De Zeven Provinciën te Stavanger Onjjuiste procedure in- doodslag-zaak? Robot-componist Ds. J. Vrolijk morgen 25 jaar predikant Van acht meter hoog op straat gevallen en gedood «2 TROUW Woensdag 4 juli 1955 Tegen rijdende tram opgelopen *,r v Bromfiets gestolen Zeeman viel op straat N.V. Prismayerf opent nieuwe winkel Bevolking in mei - Inentingen bij artsen Burgerlijke stand van Schiedam M ÉM Ém WÊtÊkÊIÊÊËËMÈmat* illl LÉO VAN IERLAND gemeentegarantie Ged. Staten hebben goedgekeurd het -raadsbesluit d.d. 23 maart 1956 tot het "waarborgen van betaling van rente en aflossing van door de N.V. Bouwkas Rohyp" te Maasland te verstrekken geldlening aan een viertal personen i.z. -woningbouw. Spreekuur administrateur huisvestingsbureau Programma Hof concert Staking staalindustrie „-UKEN 'OICHO Geen spreekuur burgemeester Korte Vlaardingse berichten Visserij berichten Vele nevenfuncties Vtrijdag 6 juli zal dr. Landwehr in de aula van het Marnix- gymnasium, waarvan de arts een van. de eerste leerlingen was, een huldiging bereid worden door een comité, dat zich onder leiding van de heer H. de Bie gevormd heeft Van 3 tot 6 uur zal er een receptie gehouden worden, waar het deze bekende arts aan belang stelling niet zal ontbreken. Slaking op Japanse werven Immigratie-overeenkomst Indonesië-Philippijnen X ®i«ï^ ■- v V'Vf A--' - Deense ontdekkingsreiziger wint de 64.000 dollar-quiz i- TUdens de politie sportwedstrijden die dinsdag op het B.P.M. sportpark te Viaardliigen werden gehouden tussen de korpsen van de gemeentepolitie te Schie- dam en Vlaardingen en de politie te water uit het district Vlaardingen, heb ben de Schiedamse politiemannen zich. de sterkste getoond. -.-Dat Is reeds voor de derde maal in successie. Behalve op het atletiekgebied en bij het schieten hebben de politie mannen elkanders krachten ook gemeten .bij het zwemmen. Een voetbalwedstrijd tussen veteranen en niet veteranen werd gehouden, terwijl de lichamelijke kracht van de deelnemers uitkwam bij het touwtrekken. Bij het schieten, een bezigheid, die reeds maandag werd beoefend omdat in het sportpark geen schietbaan aanwezig is, toonden de Vlaardingers zich de - sterkste. Maar in het totaal klassement ■•voerde Schiedam toch de boventoon. De Schiedammers moeten overigens wel op hun tellen passen, want uit de einduitslag blijkt dat in vergelijking met het vorig jaar, de Vlaardingse politie, ,De 70-jarige mevrouw C. Z.B. uit de Jozef Israèlsstraat te Schiedam liep ■dinsdagmiddag op de Koemarkt tegen een rijdend tramstel van lijn 4. Met een bloeduitstorting aan hoofd en linkerheup, ,werd zij naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. - Uit de rijwielstalling van de werf "Wilton Fijenoord te Schiedam werd dinsdag de bromfiets van de Rotter damse meubelmaker A. H. gestolen. ",Éen zeeman, bemanningslid van een Zweeds schip dat momenteel bij de werf ."Wilton Fijenoord in reparatie ligt, die dinsdag met' een tramwagen van lijn 4 uit Rotterdam kwam, viel bij het lopen op de Nieuwe Mathenesserstraat te -Schiedam. Hij'kwam ongelukkig terecht, unat het hoofd op het trottoir. Met een -hersenschudding werd hij naar het Ge- - meenteziekenhuis vervoerd. De N.V. Prismaverf zal op de Broers- ,/Veèt 5 te Schiedam een gesorteerde verf- zaak openen waar alle mogelijke mate rialen op schilder- en tekengebied te ver-. krijgen zullen zijn. a- De officiële opening zal donderdagmid dag 5 juli plaats hebben. - Op 30 mei 1956 stonden bij het Ge- - westelijk arbeidsbureau Rotterdam ne- - .venbuxeau Schiedam ingeschreven 83 -mannen en 12 vrouwen, van wie er .-resp. 68 en 4 geheel werkloos waren. Het aantal inschrijvingen gedurende de 'maand juni bedroeg 95 mannen en 32 vrouwen; geplaatst werden 62 mannen r en 20 vrouwen; afgevoerd werden 31 j mannen en 5 vrouwen, zodat op 28 juni 1956 nog ingeschreven stonden 85 man nen en 19 vrouwen, van wie er resp. 67, en 6 geheel werkloos waren, ^Gedurende de verslagmaand werden "-ontvangen 72 nieuwe aanvragen van - werkgevers voor mannen en 38 voor I vrouwen, terwijl op 28 juni nog 2120 aanvragen voor mannen en 171 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in juni 4 nieu- we gevallen genoteerd, teryijl 5 geval len werden afgewerkt. Op 28 juni waren nog 8 gevallen in behandeling. - De bevolking van Schiedam is in de ""maand mei m«t 66 personen toegeno- vrnep en daarmee gekomen op een totaal "van 76.965 ineonwers. Geboren werden er 126 en overleden, zijn er 37 personen. Uit Schiedam vertrokken 272 personen, terwijl er zich 249 vestigden. "Óp vrijdag, 6 juli 1956 des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat voor kinderen vanaf 6 maanden oud, gelegenheid tot Kosteloze inenting tegen difterie, kink hoest en tetanus in het gebouw van de -a. C. en G. D. Tuinlaan 80 te Schiedam Geboren: Abramina G A, d v H J van Baaster en M E BUienhoom: EUsabeth M d v H J van Haaster en M E Bijtenhoorn; Marius H, z v R J van Ytperen en A Gddde; EtWbeth M, d v E J Coenen. en C .-de Gorter; Henè J G, z v H P Eleiso en p: M Brandjes; Aleida T M, d v E B P „salink en J H M Huethorst. ..Overleden: G Dtngemanse, 80 J, wed r de ,Veij. A- Schiedam dicht begint te naderen. De einduitslag, met tussen haakjes de uit slagen van het vorig jaar luiden; Schie dam 26614 pt (269 pt), Vlaardingen 248 pt (218 pt) en de Ripo 178 pt (147 pt.) Na een kort inleidend woord van de voorzitter van de Schiedamse politie sportvereniging, inspecteur H. Willems van Beveren, reikte de commandant van de Rijkspolitie te water van het district Vlaardingen, majoor P. C. Sil ver, de prijzen uit, Schiedam kreeg zo als vermeld voor de derde maal de wis selbeker. Inspecteur Willems van Beve ren dankte tenslotte allen voor hun me dewerking. De belangstelling voor de prestaties van de politiemannen is de gehele dag groot geweest. v,VV y 'V k ■&--* ^-v /-\ -mm r-J B-C I /-> l/I Gistermiddag heeft wethouder H. K. van Minnen op een persconferentie het een en ander verteld over het recreatie oord dat zich om de Brielse Maas be vindt. Vlaardingers die eens een dagje nit willen behoeven helemaal niet zo ver uit de buurt te gaan om een rustige plaats met natuurschoon te zoeken. Advertentie ciHv ,J>ek »'fuhk» rm»fk»*iV \22.,JÖ- tot' 97.- west-k RuisicAOE. so. .V" Aangiften op 3 Juli -'BEVALLEN: E. T, J, Lippens—Driessen d., 'A ld. Hoogendoom—v. d. Par d.; L v. Ol- deren—v. Ree z.; M. M. Kamp—v. Dijk d.. M. ,V. v. Bodegraven—v. Buitenen z., M. Smith—Wessel d.; M. Muraczewski—Vende- "-Jóo z.; W. Kamerling—Scha rif z.; J. W Los 'i-Kuvers z.; M C. v. Dam—v. d. Hout d.. ."W 'C. Mij lingCampen z.; W. M, v. d. Hoek Burg d.; C. F. Peltenburg—v. Rooten z.; W- G. Muller—v. d. Linden z.; H de Groes— Gouka d.; W. v. Gelder—Rietveld z.; 3. A. J. "de Lege—Rueb d.; M. v. Es—ReUBelaars d., %L- A. M. Koster—v. Meenen z.; J. v. d. San- 'dte-^Spurov4 z.\ N. de Bruin—Ros d., W. M. wSla—Hoks d.; N. D. C. K. Kover—v. d, Velden z.; G. van het Hoofd—Wesdijk d.; E' Leplne—van Est z.; J. G. de Graaf—Pon sen' z.: H. I. M. C. Kroezen—Terlouw d.; A. Streefkerk—Boertje z. OVERLEDEN: G. Guiteneau, vt.. geh. gew. m J. H. B sudhues. 75 j.; P. Rietkerk, man v-'J. J. Pol, 27 j.; J. 3. Dijkstra, man. geh. aew. m. A. Koning. 67 j.; M. J Smit vr geh. gew. m. H. 3. Hagen, 74 j.; G. C. Sloof, geh. gew. m. H. N. Coster, 79 j.; M. R. Kim- mel. vr.. geh. gew. m. J. v. d. Erve. 74 j-. A Snoeij. vr., geh. gew. m. T. Terlouw. i9 1 T v. Hoff, man. geh. gew. m. F. de Rui ter 85 J.: J. M. Wenig, man, geh gew, m. j M. Worsteling, 69 j.;' D G H Uitdenbo- - kaardt, vr., geh. gew. m. N. M. Dirkzwager, f SS 'f.I G. de Valk, man v. M. J. v. d. Schaaf, 5* 1 J I M, Pauwels. man v. J. G. Giesen, -ka W,'G. Treffers, man v. M. de Geus, -63 J."; M. B. Oorschot, zoon, 10 j.; J. Jongste, man v. W. Vrooman. 46 J.; G. Baarsia» man C. W. Enaelhardt, 80 j.; C. H. b.-%hiele- i'msnn. vr.. gëh. gew. m F A. Kuiper, 82 j-, W P. v. Laar, man v. C. Pauw, 64 j^. A de -Joeg, man. geh. gew. m. G v Werirenen. 74;j-; G. Verhoeö, vr. v A. Smite. J.. C. C. éuidmear, vr. v. P. A. J. v. Maldagtm, 75 j. De ambtenaren van de burgerlijke stand, de heren A.Machielsen en I. Boer, zijn blij de nood-trouwzaal aan de ■Peterstraat te Vlaardingen te kunnen verlaten. Van gistermiddag; half twee af konden zij htm sympathieke arbeid van het in de echt verbinden van jon ge paartjes weer verrichten in de geres taureerde trouwzaal in bet oude gedeel te van het stadhuis^ De heer Machielsen kan zijn gebrui kelijke speechje tot zijn volste recht laten komen m de akoestisch betere ruimte, de paartjes en hun familieleden kunnen weer majesteitelijk de hardste nen trap bestijgen, de fotografen kun nen mooiere foto's maken en de vaste kern toeschouwers kan zijn vertrouwde plaatsje op de Markt weer innemen. Zo is iedereen tevreden, niet in het minst de gemeente-ontvanger en zijn personeel, die nu een ruim kantoor tot hun beschikking hebben. Het eerste paar, dat de eer genoot in de' gerestaureerde trouwzaal in de echt verbonden te worden, werd ge vormd door Cornells van Keulen en Wil- helmina van de Veer. Op de foto ziet u de ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer A. Machielsen, bezig met het toespreken van één van de overige zes paren van gistermiddag, Marinus van t Wout en Catharina, Klazina Wü- helmma Poot. Met veertien dagen zal het gehele Han delsgebouw te Vlaardingen ontruimd zijn. De sociale raad en de dienst der B.B. zullen naar het pand Oosthavenka- de 31 verhuizen. Het centraal huisves tingbureau gaat in de tweede helft van de volgende week naar het oude gebouw van de gemeenetontvanger, Lijnstraat 2a. De Raad van Arbeid komt voorlo pig zonder huisvesting ie zitten. De zangvereniging „Gloria in Excelsis Deo" gaat tijdelijk naar zaal Excelsior aan de Oosthavenkade. Het ligt echter in de bedoeling om in september te verhuizen naar de nieuwe Greformeerde school in de Van Maanenstraat. De dienst van het Rode Kruis gaat naar de dr. Abram Kuiperschool, Boslaan 1. Skan-film gaat naar het oude gebouw van de Ambachts school in de Oosterstraat en de Visse- rijsehool vertrekt naar de nieuwe Am bachtsschool aan de Veersmgel. De ge bruikers van de turnzaal gaan naar de verschillende andere turnzalen, tot in september een definitieve regeling zal worden gtroffen." In verband met de varplaatsing van het gemeentelijk centraal bureau voor huisvesting van het Handelsgebouw te Vlaardingen naar het pand Lijnstraat nr. 2a, zal de administrateur van genoemd bureau op Vrijdag, 6, dinsdag, 10 en vrydag 13 juli geen spreekuur houden. Het programma voor het Hofconcert te Vlaardingen door het ace >rdeonorkest .Concertino" op woensdag 4 juli 1956, luidt als volgt: 1. Herkenningsmelodie. 2. Spelende golven (concertwals). 3. La Comparsa. 4. Jordaanpotpourri No. 1. 5. Bloeiende rozen, (Coogins). 6. Wien bleibt Wien, Schrammel. 7. Slavenkoor, Verdi. 8. Donker rode rozen, Millöcker, 9. Fox Medley. 10. Wir spielen Léhar. 11 Offi cer of the Day, R.H.M. 12. Im Prater da bliihen die Baume. 13. Jordaanpot pourri No. 2. 14. Hasta Manana, Schef- fer. Al enige tijd geleden is de Brielse Maa van de Noordzee afgesloten en sindsdien, heeft men zich de vraag gesteld; wati moet er met de Brielse Maas verder ge beuren? Om kort te gaan, men besloot er een recreatie-oord van te maken. Het water zelfs is uitstekend geschikt om. er de zeilsport te beoefenen en men heeft er dan ook enkele dingen aangelegd die zeilsport aantrekkelijk maken. Maar het gaat niet in de eerste plaats om de zeil sport. Ook langs de oevers van de Brielse Maas is men aan het werk getogen. Er zijn beplantingen aangebracht en mo menteel loopt er een fietspad vanuit Den Briel langs het water naast Oostvoorne. Hier is de begroeiing nu zover dat men er een alleraardigst fietstochtje kan maken. De bomen zijn nog wel jong en men moet er dus nog geen fietsen tegen aan smijten. Bij de opening tan de Staten-Gcneraal. De ministers StafZijlstra en Algera in de Kamerbanken. - Het is mogelijk, dat de staking in de Amerikaanse staalindustrie zich tot Canaüese bedrijven za! uitbreiden, zo heeft te Toronto een woordvoerder van de United Steelworkers of Ameri- ica medegedeeld. Hij verklaarde, dat |5 a 7 duizend arbeiders van de Steel- (company of Canada te Hamilton in i Ontario zich voor een stakingsactie 'hadden uitgesproken. Volgens de woordvoerder heeft de vsk- iveremging sedert 31 maart onderhande- tlingen gevoerd met deze maatschappij jen met de Dominion Steel and Coal Com pany te Sydney in Nova Scotia. Op die •datum liepen de contracten met die maatschappijen af. Bij twee kleine Ca nadese dochtermaatschappijen van Ame- irikaanse staalmaatschappijen zijn giste- Jxen sympathiestakingen uitgebroken. [Te Pittsburgh werd bekendgemaakt, jdat door de staking van de Amerikaan se staalarbeiders minstens 40.000 ar'oei- ooraje „verooaen zien op net gras te be vinden" en men kan er dan ook rustig gaan zitten om even uit te blazen. Men kan behalve naar Oostvoorne ook een fietstocht maken over de afsluitdijk. Dan kan men over Rozenburg terug naar Maassluis. Vanaf deze dijk heeft men ook een riant uitzicht op de zee en hoe het niet afgesloten gedeelte van de Maas gaat vervormen tot een wonderschoon landschap. Vlak bij Den Briel staat nog een oude toren, een vuurtoren, die vroe ger de ingang van de Brielse Maas aan gaf voor de schepen. Hierbij is nog een oude kogelstookoven. waar vroeger ko gels in werden gestookt en afgevuurd op de niet welkome houten schepen. Veel beplanting is nog erg jong in dit nieuwe recreatiegebied en er moet dus voorzich tig mee worden omgesprongen, opdat deze jonge aanplant niet vernietigd zal wor den. Vogels hebben op verschillende delen, zoals vlak achter de afsluitdijk, waar een ondernemende fietser, over een nog niet aangelegd rijwielpad over een platgere- den baan kan rijden, hun nesten ge bouwd. Als men vanuit Vlaardingen dus een fietstochtje wil maken en men is niet bang voor v|jf en dertig of veertig kilo meter, dan kan men zich-daar een dag bezorgen, die anders nooit gekomen zou zjjn omdat Vlaardingen nu eenmaal ligt in een gebied met veel industrie. ders in aanveïwante industrieën zonder werk gekomen zijn. Enkele kleine maat- [schappijen hebben de produkhe voor de 'duur van de «staking opgeschort, ande- e firma's beperkten haar produktie. Naar in Djakarta wordt vernomen fis president Soekarno uitgenodigd Ivoor staatsbezoeken aan Albanië, teoemeaië, Polen, Bulgarije, Honga- irye en Turkije. De uitnodigingen •werden gedaan tijdens de jongste reis •van Soekarno. Verwacht wordt, dat het Indone sische staatshoofd de Oosteuropese landen zal bezoeken nadat hij in augustus in Rusland zal zijn geweest. Nog geen datum is vastgesteld voor aen bezoek asn Turkije. Naar voorts wordt vernomen zijn die president van Italië^ en de West- dfuitse Bondsrepubliek eti de Canade- sé minister van Buitenlandse Zaken, Pearson, uitgenodigd een bezoek aan Indonesië te brengen. De Verenigde Staten hebben de vol ledige soevereiniteit van de Philipp|jnen over alle Amerikaanse militaire basissen op de Phlüppiïnen erkend en toegezegd alle aanspraken op eigendom van deze basissen te zullen opgeven. Dit is offi cieel bekendgemaakt na een langdurig onderhoud van president Magsaysay met de Amerikaanse vice-president Nixon, die op het ogenblik een bezoek aan de Philippfjen brengt. Dc Ver. Staten bezitten twee marine basissen en een luchtmachtbasis op de Phihppijnen, Zu zullen de basissen mogen uitbreiden en moderniseren, nu is vastgesteld, dat deze eigendom van de Phihppijnen zijn. De Amerikaanse procureur-generaal, Herbert Brownell. heeft in 1953 als z|jn oordeel uitgesproken, dat de Ameri kaanse basissen, die zich reeds op de Philippynen bevonden voordat deze eilan den onafhankelijk werden, het eigendom van de Verenigde Staten behoorden te blijven. Van dit standpunt hebben de Amerikanen nu dus afgezien. De Philippynen zijn evenals de Ver enigde Staten aangesloten by de Zuid- oostaziatische Verdragsorgamsatie. De jury voor het toekennen van de D A. Thieme-prijs 1956, bestaande uit dr. H. Gerson, dr. J. Hulsker. Wouter Paap en (van de zijde van het bestuur van de Vereniging ter bevordering van de Belangen des Bockhandels) dr. A. M. H. Schepman en mr. C. Vrij, had tot opdracht, voor de bekroning aan te wijzen: een Nederlandse schrijfster of schrijver van een binnen zes jaar, voorafgaande aan het jaar der bekro ning, in Nederland gedrukt en uitge geven boek of reeks van geschriften op het gebied van de kunsten. De jury kwam ten slotte tot het een- stemhnige besluit de D. A. Thieme-prijs toe te kennen aan Casper Höweler voor diens boek „Rhytme in vers en muziek". Door deze bekroning wordt de aandacht gevestigd op een studie waarin twee takken van kunst: de let terkunde en de muziek, met elkander in verband gebracht worden door mid del van een diepgaande en voor het begrip van beide kosten zeer vrucht bare vergelijking van beider uitdruk kingsmiddelen. De damverenigtne C.D.R. of voluit: Christelijke damvereniging Rotterdam, bestaat dertig jaar. Oj> 3 juni 1926 uerd deze vereniging opgericht. Met 20 leden werd gestart, maar al spoedig bieck dat er in Rotterdam plaats was voor een christelijke damvereniging. Het ledental steeg en cr werden al spoedig slmultaan-wedstrijdcn en tournooicn georganiseerd. Er werd gedamd in het oude Stad huis. Hoe kan het anders, want was dit niet het dam-centrum bij uitnemend heid? En wethouder De Jong behoorde immers ook tot de trouwe leden van CD.R.? In 1940 raakte men echter liet damcen- trum kvvyt en begon een trekken van het ene lokaal naar het andere In die moeilijke jaren besloten de leden, die aan de Linker Maasoever woonden, zich afzonderlijk te gaan organiseren. Zij vormen thans de Christelijke Dam vereniging Vreewijk Maar cr bluft tus sen die twee een prettige samenwer king bestaan cn in deze goede verstand houding deelt straks ook de ChristelijKC Damvereniging Excelsior, die nog later is opgericht. Direct na de oorlog ging C D R. weer op volle toeren draaien. Momenteel zyn er 30 leden; men is o a van plan wed- De Rijksverkeersinspectie heeft vanmorgen in Overschie een auto bus afgekeurd. De kinderen zouden met drie bussen een reisje gaan maken naar Ryswyk. De remmen van een van de bussen vertoonden echter een geringe afwyking. Alle kinderen zyn ondergebracht in de andere touringcars. De politie heeft echter de indruk, dat over het algemeen met prima materiaal gereden wordt, daar slechts van de honderden gecontro leerde bussen tot op heden drie wa gens zijn afgekeurd. Dit is slechts een klein percentage te meer daar de controle zeer streng geschiedt 2SSgstpfc Ttcaalf dames, ivier echtgenoten op zee werkzaam zyn bij de Koninklijke Rotter- damsche IAoyd zyn een dezer dagen te Rotterdam gereed gekomen met het wand kleed, dat zij ttvee jaar geleden reeds symbolisch hebben geschonken voor het De burgemeester van Vlaardingen, mr. J. Heusdens. is Vrijdag verhinderd spreekuur te houden. Diploma zwemmen. Dinsdag 17 juli zullen zeshonderd kinderen in het Kolpa- bad te Vlaardingen diploma gaan zwem men. Het zijn kinderen van de lagere scholen, die verplicht schoolzwemmen hebben gehad. Het zwemfestijn zal *s morgens om negen uur beginnen. B.B.-oefeningr. Maandag 9 juli is er in het gebouw van de voormalige Vlaar dingse Melkcentrale, Asterstraat, een grote oefening van de B.B. Deze oefe ning zal om half acht 's avonds begin nen Honderd noodwachters, - drie blok- ploegen, een reddingsploeg, twee brand weereenheden en de nieuwe cantine- wagen van dc sociiale vcizorgingsdicnst zullen hieraan meedoen. De leiding be rust bij het hoofd van wyk 3. Van het veelomvattende medische vak heeft dr. J. H. Landwehr te Rot terdam het beroep van huisarts aUïjd het meest gefascineerd en veertig jaar lang is hij het ideaal van huisarts, dat van vertrouwensman van de patient in nood, trouw gebleven. Dr. Landwehr. die vrijdag 6 juli dus gaat jubileren, ziet de huisarts als een trait d'union tussen de specialist en de patiënt en het is nooit zijn bedoeling geweest oog specialist te worden, hoewel zijn proef schrift, waarop hij in oktober 1917 als eerste promovendus bij prof. Zeeman aan de Amsterdamse universiteit pro moveerde getiteld was: „De bijdrage tot de kennis van de anlsometrople" (over de ongelijke brekingsgraad van de ogen). Geboren te Monster in 1888 kwam hij reeds op zesjarige leeftijd naar Rotter dam, toen zijn vader wijlen ds. J. H. Landwehr het beroep naar de Geref. Kerk van Rotterdam-C. had aangeno men. Op 6 juli 1915 slaagde dr. Land wehr voor het artsenexamen en thans veertig jaar latér heeft dr. Landwehr een praktijk, die hem geheel opeist en waaraan hij zich geheel geeft. Dr. Landwehr vestigde zich in 1917 te Rotterdam aan de Burgemeester Mei- neszlaan en ook nu nog ontvangt hij daar zijn patiënten. Verschillende studies van de jubilaris zijn verschenen o.a. in het orgaan van de Chr. landelijke vereniging van Na tuur- en Geneeskundigen in Nederland, waarvan dr. Landwehr tweede voorzitter Vangstberichtcn van hedenmorgen uit volle zee: Scheveningers: Sch 305 met 4, 87 met 59, 200 met 100. 195 met 12, 341 met fi, thuis stomend; 342 met 5, 402 met 28, 412 met 17, 4 met 40, SS met 22, 159 met 7, 229 met 15, 105 met 10, 53 met 40, 104 met 10, 332 met 15, 39 weinig vangst, 201 met 10, 265 met 10, 57 met 2, 181 met 1, thuis stomend, 189 met 9, 32 met 3, 40 met 4, 49 met 60, 99 met 2, 133 met 3, 189 met 12, 233 met 2, 247 met 5, 262 nog 120 mijl, 285 met 1, 2 met 10, 5 met 2, 15 met 2, 19 met 1, 25 met 2, 30 met 1, 35 nog 160 mijl, 45 met 20, 84 met 2, 130 geen vangst, 210 met 4, 236 met 24, 236 met 2, 248 met 15, 249 met 1, 250 met 4, 297 met 2, 399 met 1, 20 met 15, 223 met 17, 225 weinig vangst, wordt vanavond negen uur binnen verwacht, 314 met 12, thuis stomend, 79 met 3, 186 met 5, 361 met 2, 46 geen vangst, 50 geen vangst, 63 met 1, 66 met 17, 73 met 11, 81 nog 150 mijl, 116 met 4, 124 geen vangst, 160 met 40, 180 met 2, 242 met 6, 275 met 4, 3 met 8, 14 met 28, lis gisteren 34, 121 met 12, 302 met 5, 333 met 3, 325 met 25. KW 50 roet 2. Binnen te Scheveningen KW 173 met 10 last en 150 kisten verse haring. Haringvangst van Vlaardingen: 70—50, 79—20, 172—6, 203—35, 205—38, 206—7, 207—20, 208—1, 216—45, 29—12, 86—23, 97—30, thuis varend, 114—10, 115-20, 142—35, 190—23, 196— 23, 197—30, 199—30, 53—17, 61—3, 71-6, 165—4, 50—4, 14—3, 56—17, 84—30, thuisvarend, 89—17, 112—45, 132—60. Marktprijzen van heden: Maatjesharing groen van 92—104; maatjesharing klein van f 46.90—55.—; maatjesharing groot 46.20—50.—. Hr. Ms. kruiser De Zeven Provin ciën, die thans deelneemt nan de oefe ning „Fair Wind 1" iexamen niet zee- en luchtstrijdkrachten van andure Noord-Atlantische landen, heeft het afgelopen weekeinde doorgebracht ie Stavanger in Noorwegen. Dit bezoek werd begtmstigd door fraai weer, waardoor de oemaiming veel gelegenheid tot recreatie kon worden geboden. Zo slaagde een Nederlands elftal er in een voetbalwedstrijd" tegen ezn team. samengesteld uit militairen van de Noorse marine en landmacht te win nen met 8-1. Waartegenover de Noorse landmacht een schietwedstrijd op ge weer en pistool -won van de opvaren den van Hr. Ms. De Zeven Provinciën. Aan de Noren werd hel Wapenschild van Hr. Ms. De Zeven Provinciën aan geboden. 200 deelnemers genoten voorts van een tweetal bustochten langs de fjor den. Op zaterdag 30 juni heeft de oudst- aanwezend zee-officier van de Noorse marine te Stavanger een entvangst gehouden waar de kruiser werd ver tegenwoordigd door veertig officieren. Diezelfde avond gaf de commandant van Hr. Ms. De Zeven Provinciën een instuif voor een tweehonderdtal geno digden. Van Noorse zijde werd zeer veel vriendschap ondervonden. Velen stel den op zondag 1 juli hun huis open voor de Nederlandse marine-mannen. en secretaris van de medische sectie is, „Geloof en Wetenschap". Naast de zojuist genoemde nevenfunc ties kan dr. Landwehr in zijn drukke prakrijk toch nog tijd vinden voor de functüe van voorzitter van de Vereniging voor Chr. Handels- Middelbaar en Voor bereidend Hoger Onderwijs en van de vereniging voor Geestelijke Volksge zondheid op g.g. afdeling Rotterdam. Voorts is dr. Landwehr bestuurslid van het Ned. Bijbelgenootschap, lid van de commissie van toezicht op de Chr. H.B.S. aan het Henegouwerplein en van de Vbogdijraad. De Hoge Raad zal 17 juli as. conclusie nemen in de zaak tegen de 23-jarige opperman M. J. van der V. uit Eind hoven, die door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch wegens doodslag op zijn echtgenote werd veroordeeld tot eer. ge vangenisstraf van 12 jaar, Mr. S van Oven betoogde dat de wijze van procederen in deze zaak onjuist is geweest en hij vroeg daarom nietig- verklaaing van het vonnis. nieuw te bouwen stadhuis te Ouwcrkerk in Zeeland. Ten tijde van de ramp in 1953 hebben deze zeemansvrouwen het* initia tief genomen verschillende handwerken te vervaardigen voor de gezinnen van Ouwcr kerk. In juli 1954 heeft men een aantal pakketten en de tekening t an het wand kleed overhandigd. Het uxmdkleed, dal donderdag envrijdag voor het personeel van de Lloyd aan de Veerhaven te be zichtigen is, stelt, zoals op de foto te zien is, Ouwerkcrk tijdens de ramp, het dijk herstel in het algemeen cn het verrezen Ouwerkcrk v oor. Het laatste snufje in de wereld van de elcctronica is de compo- neer-machme. De „electrodata-afdeling" van de Burrough's Corporation heeft deze machine aan de pers getoond en daarbij terloops doen opmerken, dat zij per uur de muziek voor 1.000 populaire of andere liederen kan schrijven. Volgens een officiële uiteenzet ting ontstaat door het indrukken van een noot op het toetsenbord „een kettingreactie, waarm de machine automatisch een reeks code-nummers verzamelt, die dan op hun melodische criteria getoetst worden". Om de componisten echter niet tot wanhoop te brengen heeft een electronen-expert van de maat schappij verklaard, dat de machine nooit componisten-van-vlees en bloed overbodig zal maken. strijden te organiseren voor thuisdam. mers. C.D.R. speelt met drie tientallen in <je competitie van de Rotterdamse Dam- bond Het eerste tiental speelt al meer dan twintig jaar in de hoofdklasse Meestal bezet men daar oe midden plaats, maar een enkele maal heeft het degradatie-spook wel eens gedreigd. Het tweede tiental speelt in de eerste klasse, het derde tiental m de tweede klasse. Nog steeds zyn enkele van de oprich ters actieve dammers, o a de heren Bakker en KoppenoL En het erelid, de heer Van Dommelen, ook een van de oprichters. laat ook nog dücvvijis zyn belangstelling blijken. Naast een actief bestuur heeft C.D.R ook een actieve feestcommissie. Eg deze heeft ervoor gezorgd dat leden en begunstigers vorige week een feest avond kon worden aangeboden, die klonk als een klok. Het was een vro lijk en stylvol programma, waarop C.D.R. met genoegen kan terugzien In de eerste helft van dit jaar heeft diergaarde Blydorp 208.961 betalende bezoekers genoteerd. Daarmee is het in 1955 behaaalde record met ruim 17,000 overschreden. Ds. J. Vrolijk is zonder twijfel een der meest populaire Gereformeerde predikanten van Rotterdam-Deifsha- ven. Het is daarom niet te verwon deren, dat zijn gemeente ln haar ge heel en van harte in zijn vreugde deelt, wanneer hij morgen zijn vijf entwintigjarig ambtsjubileum zal vie ren. Overigens heeft die gemeente aan haar blijdschap reeds overduide lijk uiting gegeven op de huldi gingsbijeenkomsten van 18 en 19 ju ni in de zaal van het kerkgebouw aan de Tldeiïianstraat. Zelf heeft ds. Vrolijk zijn ambtspe riode herdacht tijdens een zondagnud- dagdienst op 24 juni, waarover wjj enkele dagen geleden hebben ge schreven. Zijn jubileum zal ds. Vro lijk morgen niet in zijn gemeente vie ren. Hij geniet thans, ergens aan zee, van een welverdiende vakantie. Die populariteit in Delfshaven heeft ds. Vrolijk zich in acht jaar verwor ven. Overgekomen van Zeist, deed hij m 1947 zijn intrede m zyn tegenwoor dige gemeente. Voordat hij te Zeist werd bevestigd, had ds. Vrolijk de gemeenten Epe en Opperdoes ge diend. Gistermiddag is in de Daalstraat te Utrecht een tweejarig jongetje, Hannes Baegen, van acht meter hoogte uit een zolderverdieping op straat gevallen. Het kind, dat op een voetganger terecht kwam, is 's avonds in het Stads- en Aca demisch Ziekenhuis overleden. Vijf weken geleden is een nog jonger zusje uit hetzelfde gezin op dezelfde wij ze omiaaggestort Dit ongeval liep in zo verre goed af, dat het toen gewonde meisje intussen is hersteld. Het huis, een oud pakhuis, heeft op de zolderverdieping aan de straatkant naar buiten openslaande deuren, die klaarblij kelijk na het eerste ongeval nog steeds niet goed zijn afgesloten. De Russische minister van Bnitea- landse Zaken, Dmitri Sjepilow, heeft Libanon gedurende zijn jongste bezoek Russische wapens aangeboden. Dit heeft de premier van Libanon, Abdullah EI Yafl, gisteren verklaard in Cairo, waar hij is gearriveerd om president Nasser van Egypte zHn gelukwensen met diens verkiezing aan te bieden. Op een persconferentie zei premier Yafi, dat minister Sjepilow duidelijk Uct blijken, dat dc Sowjct-Unie bereid was Libanon economische hulp te verlenen en wapens te leveren, indien het dat zou wensen. Premier Yafi voegde eraan toe, dat Sjepilow evenwel niet nader op zijn aan bod was ingegaan en dat het was ge beurd tijdens een „uitwisseling van ge dachten, meer niet". Te Nagasaki hebben 12.000 arbeiders op de Mitsoei-werven het werk voor 48 uur neergelegd, omdat zij een zomergratifi- catie van 280 gulden eisen, terwijl de bedrijfsleiding niet meer dan ongeveer 260 gulden wil geven. In Djakarta is vandaag een immi gratieovereenkomst tussen Indonesië en de Philippijnen getekend. Sinds oktober 1954 zijn over deze kwestie besprekingen gevoerd. Onder de be palingen van de overeenkomst zullen 1600 van de 6.000 Indonesiërs, die illegaal ln de Philippynen verblyven en 80 van de 300 Philippijnse illegale immigranten in Indonesië worden ge repatrieerd. Voorts zyn regelen vastgesteld voor het grensverkeer tussen een aantal Philippijnse en Indonesische eilanden. vV; i 4 y< -v. y v j* De 70-jarige Deense ontdekkingsreizi ger, auteur en poolvorser Peter Freuchen heeft dinsdagavond in het, televisiepro gramma de „64.000 dollar-vraag" de hoofdprijs gewonnen. Freuchen beantwoordde J? moeilijke vragen met het grootste gemak en gaf bijzonderheden, die de leider van het progj-amma Hal March af en toe kenne lijk in Verlegenheid brachten. March moest Freuchen onderbreken om op tijd klaar te komen. Aan het eind lachten de toeschouwers luid, toen Freuchen vroeg- „Waar is my'n cheque?" De vragen, die Freuchen gesteld wer den betroffen het onderwerp: „De zeven zeeën". ROTTERDAMSE TERMIJNMARKT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO (Medegedeeld door de N.V. Commissiehandel v.h. Julius van Roosendaal.) Slotnoterlng ln gids. per 100 kg. Juli 102,5. sept. 101,50, nov. 97.00, Jan. 95.00. Gisteren 49 contracten. Vandaag voorlopig 51 ccn- ttractea. De vrouwelijke agen ten van politie hebben maandag haar intrede gedaan in Rotterdam, welis waar nog onder leiding van een mannelijke collega. Diens taak, zoals op de foto te zien is, schijnt echter be perkt te blijven lot een vaderlijk en goedkeurend toe zien, wanneer do agente het naderen de verkeer met een charmante glimlach tegenhoudt om de voetgangers, die zich over het algmneen nog wat onwennig voelden, gelegen heid te geven over ts steken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2