Nota-Beelin discussie Prijsstop voor melk Sjepilow wenst toenadering Sowjet-Unie-V.S. Muilkorf de propagandisten van de koude Dr Drees geeft zijn formatie pogingen nog met op Nog geen overeenstemming over defensieuitgaven NU OOK TREINKAARTJES UIT AUTOMAAT Q Schermutseling bij grens Israël—1 ordanië Kosten geraamd op 1 miljard SOCIALISTEN EN LIBERALEN WENSEN AFTREDEN „Ernstige fout in Hazerswoude" Juristen waarnemers bij proces-Poznan? Britse plannen voor Cyprus opgegeven? A.R. Partij Convent 14 juli bijeen het leesten Zestien man sterk geëmigreerd Beschuldigingen over en iveer PLAN MET ENORME VOORDELEN: VRIJDAG 6 JULI 1956 r VEERTIENDE JAARGANG No. 3426 OP AANDRINGEN VAN FRACTIELEIDERS Op 10 stations in Weerbericht iaiSii Weinig incidenten tijdens staking in Algiers v v Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT I an onze parlementaire redacteur) De Iweede Kamer heeft gistermiddag een aamang gemaakt met de behandeling van de nota-Beel over de zaak van de Haagse bur gemeester, mr. Sehokking. De socialistische fractie -prak bij monde van de hepr Schep* de wens uit dat burgemeester Sehokking de wijs heid wordt gegeven zijn functie neer te leggen- Mr. Beernink ver klaarde namens de CH-fraetie. dat mr. Schokking als burgemeester diende te worden gehandhaafd- Mr. Van Rijekevors-el (K.Y.P.) kwam tot dezelfde conclusie, .terwijl mr. Roosjen namens de Anti- Revolutionairen concludeerde: „Wij willen niet uitspreken, dat mr. Schokking als burgemeester van Den Haag niet gehandhaafd zal kunnen worden''. Mr. Roosjen verklaarde echter, dat mr. Sehokking in 1942 door het opbellen van de S.D. een ernstige fout heefi ge maakt. Dat had nooit mogen gebeuren. De drie Joodse slachtoffers hadden gered kunnen worden. Dc woordvoerder van de VVD. de heer Ritmeester, concludeerde, dat ,.de regering moet uitzien naar de mogelijkheid om Den Haag in de toekomst door een apder geregeerd te laten worden In de Staatscourant van vandaag hebben de ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een prijsstop af gekondigd voor melk. Deze prijsstop houdt in, dat de maximale verkoops prijzen voor losse melk en melk in flessen, karnemelk, yoghurt, vla, pap pen en chocolademelk worden bepaald op die van 30 juni 1956. De ministers hebben deze maatregel getroffen, nadat de Algemene Vereni ging voor Melkvoorziening te 's-Gra- venhage heeft geadviseerd met ingang van 8 juli 1956 voor West-Nederland de prijzen van consumptiemelk met één cent per liter te verhogen, ten einde de slijtorsmarge te verruimen. De noodzaak van deze verhoging is de ministers niet aangetoond, omdat aan dit advies tot prijsverhoging door de A.V.M. geen overleg met het mi nisterie van Economische Zaken is voorafgegaan, zoals is toegezegd in de verklaringen, die de centrale organi saties van het bedrijfsleven begin februari ter ondersteuning van de Prijsstabilisatie hebben afgelegd. De minister van Economische Zaken heeft de A.V.M. dringend verzocht het advies terug te nemen en alsnog het overleg te beginnen. Deze vereni ging meende dit verzoek niet te kun nen inwilligen waardoor de minister* zich genoodzaakt zagen tot uitvaardi ging van de prijsstop over te gaan. P (Van onze parlementaire redacteur) Hoewel de kabinetsformateur dr. Drees in zijn bespreking van hedenmorgen met de vijf fractievoorzitters, de heren Burger (Arb.), Romme (KVP), Zijlstra (AR), Oud (VVD) en Tiianus (CHU) moest mededelen, dat hij in verband met het feit dat er tussen hem en de fractieleiders van de drie confessionele partijen geen overeen stemming mogelijk blijkt over het niveau van de defensieuitgaven in 1957, van plan was om de opdracht tot vorming van een kabinet aan de Koningin terug te geven is het zo ver niet gekomen. 0 Zie verder pagina 3 DODELIJK ONGEVAL Nabeschouwing over de Kamerverkiezingen Tot f4.73 Huren Zilveren guldens Gisteravond is van Schiphol eer, zestienkoppig ge zin, bestaande uit de heer M. J. Moons 49jaar) zijn vrouw, ach: zoons, vijf doch ters en een schoonzoon, ver trokken met als bestemming de Verenigde Staten De familie Moons, die tot roor kort een boerderij in Haas trecht heeft be woond, zal ook in het nieuwe vaderland zich aan het boeren bedrijf wijden, op één uitzondering na. Eén van de zoons wil name- 'hk zijn geluk in de techniek zoeken. Defensie Een woordvoerder van het Jordaan se leger heeft bekendgemaakt, dat gisteren in het grensgebied een scher mutseling heeft plaats gehad tossen Israëlische en Jordaanse troepen. Volgens een woordvoerder hebben dc Israëliërs en Jordaniërs elkaar tien minuten met automatische wa pens beschoten bij het dorp Rummana in het uiterste noorden. De militai ren bleven echter op hun eigen grond gebied. Maatregelen Geruchten over de Koreaanse oorlog Het Britse liberale blad „Manches ter Guardian" heeft vrijdag geschre ven dat geruchten de ronde doen vol gens welke nog ongepubliceerde delen van Chroesjtsjews „destalinisatie- rede" inhouden dat Rusland de Ko reaanse oorlog is begonnen. Het blad zegt dat volgens de Zuid- koreaanse radio ook Kim-U-Sung, de Noordkoreaanse leider, tijdens zijn be zoek aan Oost-Duxtsland onlangs een bekentenis in dezelfde geest heeft ge daan. Nieuwe premier in Soedan Het Soedanese Huis van Afgevaar digden heeft gisteren Abdoellah Cha- lil tot premier gekozen, nadat de dag tevoren het coalitiekabinet onder Ismail El Azhary bij een stemming over een motie van vertrouwen de nederlaag had geleden. T~\ ESKLNDIGEN zijn druk bezig met het bestuderen van plannen VJ voor de aanleg van een uitgebreid oliebuisnet door West-Europa. De hoofdbuisleiding zou lopen van Marseille aan de Middellandse Zee via Oost-Frankrijk, Luxemburg, het Saargebied, West-Duitsland, Nederland en België naar de havens van Rotterdam en Antwerpen, meldt Reuter. De kosten van de aanleg raamt men op 1 miljard gulden. Het net zou worden gebouwd door de Koninklijke-Shellgroep in samenwer king met een aantal maatschappijen, die werkzaam zijn in Frankrijk, Duitsland. België en Nederland De hoofdleiding zou een doorsnee hebben van 75 cm, dat is on geveer de doorsnee van de g' ote oliebuisleidingen in Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Na voltooiing zou deze buisleiding j Voor olie. afkomstig van het oosten een vitale ïol kunnen spelen bii de j van dc Middellandse Zee—waar de voorziening sn de Westeuropese be-buisleidingen van het Midden-Oosten het Ruhrge'oied" en in andere binnen landse verbruikscentra, zou deze lei ding van groot belang kunnen zijn voor de industrie in alle landen waar de leiding zal lopen. Besparing Ruwe olie uit het Midden-Oosten zou in Marseille kunnen worden ge lost en dan via de buisleiding verJci worden vervoerd m plaats val: zoals thans haar weg te vinaen naar de Euro pese Atlantische kust. helft van de weg, die het tankschip moet afleggen. Op de t ervcerskosten scheelt dit meer dari een derde. Voor olie van de Perzische Golf zou de be sparing voor de tankschepen ongeveer een kwart van de af te leggen afstand bedragen en de besparing op cie vracht prijs ongeveer een vijfde. Geen Pluto Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 1 5700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Kiachtendienst abonnementen 13 3d-19 30 u Zateidags 17—18 uur: Telefoon 115700 "s-Gravehhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2<<b Telefoon 67882 Abonnementsprus 52 cent per week, 2.26 per maand, 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG Weer^vernuohthig. geldig: tot zaterdagavond. IETS HOGERE MJDDAGTEMPERATUREN. Yannnrht «einig bewolking. Morgen overdag toe- nemeiub* bewolking met later kans op wat lichte regen. Overwegend matige westelijke wind, later krimpend naar zuidwest of zuid. Vannacht iets kouder. Morgen iets hogere middagteniperaturen. 7 julr 7on i.p 4 31, onder 2102; maan op 3 +1, onder 20 14. Tegenstelling in Kamer over de zaak-Sehokking De eerste spreker, de heer Schep* (Arb.) begon met te verklaren dat men cich vergist of kwaadaardig is, wanneer men meent dat de socialistische pers „op cen traal bevei" tot publlkatie i* overgegaan. Er waren bepaalde mensen die de aaak- Schokking in de doofpot wilden stoppen. Dat ondermijnde het gevoel voor de rechtszekerheid en daarom heeft de re dactie van het „Haagsch Dagblad" ge publiceerd. Zij deed dit niet omdat zij" onsympa- tick tegenover de Haagse burgemeester stond. De Raad van Tucht van de fede ratie van journalisten heeft de publl katie gerechtvaardigd. Los van de krant, die'fier-eerst publiceerde en los'van de politieke kleur van de burgemeester, wilde de heer Scheps de vraag behan delen of het kabinet in deze zaak juist heeft gehandeld door hem te doen aan blijven. Mr. Schokking was en is een om streden figuur. De socialistische woord voerder citeerde in dit verband ver schillende bladen, o.a, ,,De Joodse Wachter" In welk blad gezegd wordt dat mr. Schokking zelf een waardig einde aan deze zaak zou kunnen brengen door af te treden, ook m het belang van het prestige van de burgemeester van Den Haag. ,,De Joodse Wachter'' is van mening, dat de heer Schokking in ieder geval als mens ten opzichte van de familie Pino gefaald heeft De heer Scheps stelde voorts, dat wie overtuigd is van de onschuld van de heer Schokking. een vervolging dient w te stellen tegen de hoofdredacteur en de verslaggever van het Haagsch Dagblad. De Raad van Tucht van de federatie van journalisten liet het Haagsch Dagblad vrijuit gaan voor wat betreft de vermelding der feiten. De vrijspraak van de Raad van Tucht is tegelijkertijd een vonnis voor mr. Schok- De Internationale Commissie van Ju risten. gevestigd in Den Haag, heeft de Poolse premier een telegram gezonden in verband met de arrestaties, die ver richt zijn na de ongeregeldheden m Poz- nan. In het telegram wordt verzocht om toestemming tot het zenden van waar nemers naar eventueel te voeren pro cessen. Als gegadigden voor de waar nemersfuncties worden opgegeven prof. mr. J. M, van Bemmelcn (Leiden), G. de Freitas (LonderD, prof. J. Gra ven (Genève) en prof. R. Vouin (Bor deaux). king. De feiten zijn niet \oor tegen spraak vatbaar. De heer Schokking heeft de Joodse familie Pino m handen ge steld van de S.D. De heer Scheps was van oordeel dat het beleid van de minister van Binnen landse Zaken, die verantwooidelijk is voor de benoeming van mr. Sehokking tot burgemeester van Den Haag. ergens heeft gefaald. Wanneer vaststaat, aldus de heer Scheps, dat de Haagse burgemeester in j opspraak is. moet erop gei ekend worden jdat zijn aanblijven de moeilijkheden en I het leed voor hem z.ulien doen toe- nemen. De heei Scheps nam aan, dat de j uitspiank van de Hoge Raad juist is, ;doch dat ontneemt de Tweede Kamer I niet het iccht om met de ïegeung te .spieken o\er de via.ig of de heei Sehokking dient te worden gehand haafd. De socialistische afgevaardigde vond dat de uitspraak van de door minister Beel ingestelde „commissie van drie" ann burgemeester Schokking geen morele steun verleent en niemand heeft bevredigd. De heer Scheps gmg uitvoerig in op de feilen, die over het gebeurde in Hazerswoude bekend zijn geworden. Dat de familie Pino zenuwachtig werd en vieemd ging doen was in de gegeven situatie normaai en rechtvaardigde in geen enkel opzicht het feit dat burge meester Sehokking de SD opbelde. Dat de commissaris van de Ko ningin in Zuid-Holland, mr. Kesper. in 1949, toen het om de benoeming van mr. Schokking tot burgemeester van Den Haag ging, de feiten rondom Hazerswoude noch aan de minister president. noch aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld, noemde de heer Scheps ontstellend. Waarom is mr. Schokking in 1935 her benoemd en waarom moest men zich tot de allerhoogsten in het land wenden om de zaak-Schokking onderzocht te krijgen? De heer Scheps betreurde het dat het voorlopig verslag op dc nota-Beel en de Memorie van Antwoord hierop gelijk- tijdig weiden gepubliceerd, waaidoor aan minister Beei de mogelijkheid werd geboden deze Memoi ie van Antwoord af te stemmen op de beslissing van dc Hoge Raad, Dit heeft ertoe geleid, dat vele vragen onbeantwoord z.ijn gebleven. De heer Scheps besloot zijn rede met namens zijn fractie te verklaren: "Wij hopen dat de heer Schokking de wijsheid worde geschonken om heen te gaan. KtuflpHti-n nenwit proert-n m»>t het nonen in tenten. Er ir in Delft nu reeds <v« groot tekort ann hamer* vn het ziel er i oor het kamende *tu<hejiinr, tvnl de uofinruim'e betreft, nog somber der uit. De minister van Buitenlandse Za- i ken van de Sowjetunie, Sjcpilow heeft donderdag op een receptie in Moskou ter ere van hel bezoek van de secretaris-generaal der Ver. Na ties, Hammarskjoeld, verklaard, dat |er een brede basis bestaat voor nor malisering van de betrekkingen tus sen de Sowjetunie en de Ver. Sta ten. Hijzelf zou liever spreken van toenadering tussen de twee landen in plaats van over normalisering van de betrekkingen. Sjepilow hoopt, dat hij bij de vol gende zitting van de algemene ver gadering der Ver. Naties in New Uit gezaghebbende bron Is donderdag avond in Londen vernomen, dat de Brit se regering haar jongste voorstellen voor oplossing van de kweatic-Cypros opgegeven schijnt te hebben wegens krachtige Turkse bezwaren er tegen. Het Britse plan voorzag in zelfbe schikkingsrecht voor de inwoners van het eiland circa 10 jaar nadat de Cy prioten zichzelf bestuurd zouden heb ben. De meerderheid -van de bevolking van Cyprus is van Griekse afkomst en wenst aansluiting bij Griekenland. De Turkse minderheid verzet zich hiertegen Men verwacht dat de kwestie-Cyprus de volgende weck in het Lagerhuis ter sprake zal komen. De Britse regering zou zich ook zor gen maken.over verzet In de conser vatieve partij tegen de nieuwe plannen. De verboden Cyprische communist!- sehe partij, Akel, heeft donderdag in Ni cosia pamfletten verspieid. waarin de bevolking wordt opgeroepen niet samen te werken met de „fascist" Grtvas, die de leiding zou hebben van de EOKA. de Grieks-Cyprische - ^verzetsbeweging. De Akel beschuldigde kolonel Grivan van „misdadig optreden" in Grieken land. na de oorlog, waardoor „duizen den Griekse arbeiders om het leven zijn gekomen". De communisten roepen dc bevolking op ..een verenigd front te vormen, dat de vereniging met moeder Griekenland zal verzekeren". heeft hier een sterk persoonlijk stand punt, dat hij niet kan laten vallen om de kabinetsformatie onder zijn leiding toch maar te doen slagen. Daarom stelde dr. Drees de vijf fractieleiders er hedenmorgen van in kennis, dat hjj met zijn formatiepoging niet meer tijd wilde" verspillen en dat hij var» plan was de opdracht aan H.M. de Koningin teruE te geven. De fractievoorzitters uitten echter de sterke wens alsnog te trachten over het defensie vraagstuk tot een oplossing te komen en middelerwijl een aanvang te maken met de behandeling, onder lei ding van dr. Drees. van de andere vraag stukken van het regeringsbeleid voor de komende jaren. York gelegenheid zal hebben om be sprekingen te voeren met Amerikaan se leiders. Ten aanzien van het Midden-Oosten verklaarde hij, dat de Sowjetunie ver mindering van de spanning in dat ge bied van de wereld wenst. Elke maat regel van Hammarskjoeld en de Ver. Naties in die richting zal de Sowjet unie steunen. Een eerste voorwaa-de voor toenade ring tussen de Ver. Staten en de Sow jetunie is volgens Sjepilow „het muil korven van de propagandisten van de koude oorlog". Hij geloofde, dat men de Sovyjet-pers reeds lang niet meer kan beschuldigen van „ongegronde aanvallen op de Ver. Staten, maar de Amerikaanse pers en radio storten nog steeds een ware Nia gara van leugens" ten aanzien van de Sowjetunie over de wereld. Persoonlijke contacten en besprekin gen zijn volgens de Sowjet-mirdster de beste middelen om bij te dragen aan de vermindering van de spanning en aan het wederzijds begrip. Hij zelf „dorst naar contacten met alle leiders van alle landen, ook de Ver. Staten." Sjepilow deelde mede. dat hij met Hammarskjoeld over alle internationa le kwesties gesproken heeft, ook over het Midden-Oosten en over maatrege len die volgens de Sowjetunie genomen moeten worden om van de Ver. Naties een werkelijk universele organisatie te maken. Donderdagmiddag tegen vijf uur is nabij de tweede afdraai onder Mussel- kanaal het tienjarig dochtertje van de familie V.. dat met haar anderhalf- jarig broertje achterop de fiets over de weg fietste, ten val gekomen, juist toen een bestelauto, bestuurd door de heer W. W. uit Musselkanaal passeerde. Het jongetje schoot van de fiets voor de auto en was op slag dood! Het meisje liep een armfractuur op. Zij is naar het 1 Diaconessenhuis te Emmen vervoerd. De fractieleiders hebbem nt. dr. Drees verzocht zijn formatie poging nog niet op te geven; het defensie vraagstuk opnieuw met'hen in studie te nemenen middelerwijl voort te gaan met de behandeling van de andere belangrijke punten van het regeringsbeleid in de komende vier jaar. Dr. Drees heeft hierin .toege stemd en zal maandagmorgen aan de fractieleiders zijn ontwerp-program [doen toekomen. H«t Centraal Comité van A.R.-Kiei- varenighngen hooft besloian «en extra vergadering van het Partij Convent te houden op zaterdag 14 juli a.s. in „Es planade" te Utrecht. In de morgenvergadering zal de voor zitter, dr. W.P. Berghuis, enige inlei dende beschouwingen houden over de uilslag van de. Kamerverkiezingen, waarna dit punt in algemene bespre king wordt gegeven. Wanneer de tijd het toelaat zal in de middagvergadering prof. dr. J. Zijl stra een beschouwing geven over de economische situatie van Nederland. cent: en een retourkaartje tegen een nieuwe zilveren gulden plus een nikke len kwartje met terugbetaling van een dubbeltje wisselgeld. Hierin zijn hoofddenkbeelden voor het; regeringsbeleid vastgelegd, op basis I waarvan voorlopig gerekend mag wor-S den op een parlementaire meerderheid. Een absolute binding van dc Kamer fracties aan een volledig regeringspro gramma acht dr. Drees omfoogelijk. in deze snel veranderende tijd. De kabi netsformateur heeft de vijf fractielei ders voor woensdag aanstaande uitge nodigd om zijn ontweMp-regermgspro- gram met hen door te nemen. In de vergadering van hedenmorgen werd principiële overeenstemming ge constateerd over het huurvraagstuk. Een deel van de huurverhoging zal worden geblokkeerd en zal t.z.t. worden gedeblokkeerd voor verbetering en ver nieuwing van de betrokken panden. Daardoor zullen de oudeie woningen worden aangepast aan de nieuwe eisen, zodat hun bewoonbaarheid niet achteruit blijft gaan. Het gedeblokkeerde geld zal dus niet mogen worden gebruikt voor het gewone onderhoud, waartoe de huiseigenaars reeds thans zijn verplicht. Verbetering en vernieuwing van de woningen zullen overigens niet te snel mogen plaats vinden, om te voorkomen Om het reizend publiek sneller te kun nen bedienen en ter ontlasting van de loketten, zullen de N.S. nog dit jaar op een aantal stations in het westen van het iand plaatskaartenautomaten opstel len, voor de meest gevraagde bestem mingen op die stations. Deze stations zijn: Amsterdam CS. Haarlem. Den Haag. Leiden. Delft» Rot terdam CS, Dordrecht, Zaandam, Jlaar- den-Bussum en Hilversum. De eerste van deze automaten (voor kaartjes enkele reis en retour tweede klasse Haarlem) werden deze week te Amsterdam CS in gebruik genomen.- Het betreft hier hangende automaten, uitgevoerd m blauw en eenvoudig te be dienen. De in Amsterdam geplaatste automaten leveren een kaartje enkele reis Haarlem tegen een nieuwe zilveren gulden met terugbetaling van dertig De technische uitvoering van de auto- dat arbeiders onttrokken worden aan maten maakt het mogelijk plaatskaar- ten te leveren tot een maximumtaricf van 4,75. waarvoor als munteenheden zijn* te gebruiken gave. nieuwe zilveren guldens en nikkelen kwartjes. Buiten landse en andere nikkelen muntstukken accepteert de machine niet. Bijna alle Mohammedaanse winke liers in Algiers hebben donderdag ge hoor gegeven aan de nationalistische siakingsoproep ter herdenking van de inneming van Algiers door de Fran sen in 1830 en hun winkels gesloten gehouden. Het verkeer in het Europese gedeelte van Algiers lag gedeeltelijk stil door sta king van Mohammedaanse ambtenaren en arbeiders bij het vervoersbedrijf. Er reden slechts enkele trams en autobus sen. bestuurd door Europeanen en be waakt door militairen. Meer dan 5.000 Franse militairen patrouilleerden don derdag in de stad om relletjes te voor komen. In Conslantine en Bone heeft men weinig van de staking gemerkt, doch te Tizi-Ouzon ten Oosten van Algiers, was de staking algemeen. Het Nationale Bevrijdingsfront had tot staking in geheel Algerije opgeroe pen. Het enige incident dat zich donder dag voordeed war een bomaanslag op een café in Oran, waarbij twee mensen gewond werden. In Frankrijk staakte donderdag circa 80 pet. van de Noordafrikaanse arbei ders. de nieuwbouw. Het spreekt vanzelf dat allerlei detailkwesties van het blokke ringssysteem nog in de wetgeving moe ten worden uitgewerkt. Wat de defensiekwestie betreft, die het tweede grote controversiële punt in deze eerste fase in de formatiepo- ging-Drces vormt, blijkt het verschil van opvatting tussen dr. Drees en de demissionaire minister van Oorlog en Marine, ir. Staf, over de hoogte van de defensieuitgaven vooralsnog on overbrugbaar! te zijn. De formateur Een Jordaanse boer werd gewot.d Aan Israëlische zijde zijn waarschijn lijk ook doden of gewonden gevallen. Jordanië heeft een klacht inge diende bij de bestandscommissie der Ver. Naties. De Jordaanse woordvoerder gaf de schuld van het incident aan de Israë liërs. Die zouden het vuur geopend hebben op een Arabische landbouwer teneinde hem te verhinderen zijn oogst binnen te halen. Ooggetuigen hebben gisteren Jor daanse militaire versterkingen naar het grensgebied zien vervoeren. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van de inmiddels van vele kanten te gengesproken berichten, dat er troepen concentraties in het Israëlische grens gebied waren. De Jordaanse Opperste Defensieraad is donderdag in Amman bijeengewe st onder voorzitterschap van koning Hoes sein. In een communiqué is bekendge maakt, dat "na bespreking van de toestand een aantal maatregelen zijn genomen om elke Israëlische aanval op Jordaans gebied te verhinderen eh er zijn versterkingen gezonden naar de Westelijke oever van de Jordaan Een Israëlische woordvoerder be schuldigde donderdagavond Egypte, ky rie, Libanon, Jordanië en Irak dat zij troepen aan de Israëlische grenzen o entrekken of hun troepen in paraat-, heid brengen. De Arabische bewerin gen over Israëlische troepenconcentra ties langs de Jordaanse grens zijn slechts bedoeld om de actie van de Ara bieren te vermommen, zo zei hij. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, verklaar de donderdagavond in Moskou, aat hij voortdurend in verbinding staat met generaal Burns en het hoofdkwartier van de V.N.-waarnemers in JeruzaL n, doch dat hij geen bijzonderheden l ontvangen over de Jordaanse klach ten. Oliebuis Marseille van Rotterdam naar 9 Bij de bestaande plannen is de san- log van een buis onder water naar Engeland "(naar het voorbeeld van de buisleiding Pluto uit oorlogstijd) niei in overweging genomen. Naar gelang van het aantal pomp stations zou een buisleiding met de voorgestelde doorsnee jaarlijks vermoe delijk tussen de 25 en 35 miljoen ton olie vervoeren Dit is een belangrijk deel van het binnenlandse verbruik van de betrokken landen. Van Keulen uit zou de leiding in noordwestelijke richting naar Neder land gaan om zich dan naar Antwerpen en Rotterdam te vertakken. De grote raffinaderij in Pernis van de Koninklijke-Shellgroep zou dus via de buisleiding bevoorraad worden, in plaats van langs de tankschiproute. Wanneer echter op een bepaald ogen blik het Westeuropese gebied behoefte mocht hebben aan olie uit het Caraibi- sche gebied in plaats van uit het Mid den-Oosten, of wanneer er bij het eind punt in Marseille een opstopping mocht ontstaan, dan zouden Antwerpen en Rotterdam als invoereindpunten ge bruikt kunnen worden. In alle opzichten zou het nieuwe voorzieningsstelsel een veel grotera. soepelheid voor de Westeuropese olie voorziening betekenen. De landarbeiders in Italië zijn voor 48 uur in staking gegaan. Tot deze ac tie is besloten door vakorganisaties van alle politieke richtingen. De landarbei ders willen dezelfde voordelen als de arbeiders in de industriële sector, zo als een beweeglijke loonschaal, meer betaalde verlofdagen en betaling van overwerk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1