Be Tien Geboden Mr. Schokking verzoekt H.M. om ontslag ijuedebatten voor Haagse burgemeester Buren uit het oosten ontmoetten elkaar in Londen Twee moties verworpen Wet op (ingenomen nauer over de koude oorlog mei irogram nodig J KAMERMEERDERHEID VAN OORDEEL: Premiers Gemenebest voor ontwapening D Na rumoerige zitting van Hammarskjoeld weer naar M.-Oosten Ontvoerder belde vader op AMSTERDAM-SAN FRANCISCO Speciale reportages in Trouw iKSt ZATERDAG 7 JULI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3427 Advies van fractievoorzitters: Raad voor de Kunst geïnstalleerd Conferentie ten einde Zie verder pagina 7 mmm - (links),.die cifaiajfes moet hadden, is zonder. ■&kiep$nr. VERDELING Spanning afgenomen - I I iSS Rotterdam: vVitte de With straat 30 - Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaebtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterrines 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenh.ige: Hitygensplein 1 - Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst I8 30—1S30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG jt' Weersverwachting-, geldig tot zondagavond. VRIJ WARM. Vanavond en vannacht voornamelijk in het noorden j van het land nog wat regen. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog weer en af en toe zonneschijn. Matige wind tussen zuidwest en west en over het algemeen hogere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 8 juli: zon op 4.32, onder 21.02: maan op 4.59, onder 20.55. 9 juli: zon op 4.33, onder 21.01; maan op 6.24, onder 21.28. *- V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT •t N de afgelopen week is op de 38e I wetenschappel'n ke samenkomst van de Vrije Univeisiteit uitvoerig over de Tien Geboden gesproken. Dat was naar aanleiding van een boeiend referaat van prof mr. P. J Verdam, dat tot titel draagt Toepassing en be studering van Mozaïsch recht in de Joop der ecuwen. Le behandeling van dit onderwerp heeft in bijzondere mate bijgedragen tot het welslagen van de ze wetenschappelijke samenkomst. Bijzonder belangwekkend was orge- tylijfcld een bespreking van de vraag j naar de betekenis van de Tien Gebo- den voor het huidige christelijke leven. De referent had een geslaagde poging iet uitlokking van de theologen ge daan door te noneren: „De Mozaïsche wet noch de Tien Geboden gelden voor ons als wet". Met nadruk heeft hij deze stelling gehandhaafd. De Tieh Geboden behoren tot wat met één samenvattende term aangeduid wordt als het Mozaïsche recht. Wan neer mén zegt, dat de Mozaïsche wet ten voor ons niet zonder meer als wet gelden, kan noen de Tien Geboden daarvan niet meer uitzonderen. Om het nog eens met de eigen woorden van prof. Verdam te zeggen: „Niet een uit het geheel gelicht onderdeel der Mozaïsche bepalingen maar al leen Gods Woord als geheel kan on der leiding van Goes Geest ons richt snoer zijn". Zo kwam meteen de vraag aan de orde of het terecht is, dat vooral in de reformatorische kerken en dan met name in Nederland, de Tien Ge boden zuik een belangrijke plaats heb ben gekregen. Want dat laatste is een feit Zowel in de kerken van lutherse als van calvinistische signatuur wor den de Tien Geboden in de catechis mus uitvoerig behandeld. Bovendien hebben in de kerken van calvinist! sche signatuur de Tien Geboden van ouds een functie in de liturgie. Mr. chokkiiig in 1949 ten onrechte benoemd HET is duidelijk dat de Tien Gebo den op deze wijze zo iets ais his torische rechten hebber» gekregen. Af en toe wordt daar wel eens aan ge tornd, vooral wanneer het over de op zet der liturgie gaat, maar de traditie is hier zeer machtig en de historische rechten zijn onmiskenbaar. Toch wordt de kerk met haar onderwijs en haar liturgie wel degelijk geraakt door de stelling, dat de Tien Geboden voor ons niet meer gelden als wet, ook al legt men dat woordje „wet" dan ook uit B gelijk men het de rechtsgeleerde k#n horen doen. En niet alleen de kerk, ook de chrls- lelijke staatkunde. Hoe vaak is niet het probleem opgeworpen, in hoeverre de overheid gebonden is aan de tafe len van deze wet. De discussie liep dan menigmaal over de vraag, o£ de overheid ook bij haar rechtsbestel de; eerste tafel ly»d te handhaven dan wel o£ zij volstaan moest met gehoorzaam heid te verlangen aan de tweede tafeL Maar voor wie met de boven aange haalde stellingen van prof. Verdam instemi, verandert de hele probleem stelling. Het is dan niet de vraag, of fiet Woord Gods richtsnoer moet zijn voor de overheid en voor het nationale leven. Integendeel, dat is het uitgangs punt van de christelijke politiek. Het is echter voor deze christelijke politiek van de grootste betekenis, zich niet met problemen te laten belasten, waarvan het Woord Gods ons bevrijdt. DIT alles maakt de vraag naar dé betekenis van de Tien Geboden voor het huidige christelijke leven tot een zeer belangrijke. Naar mijn me ning heeft prof. Verdam in het slot van zijn referaat en ook toen hij in ging op allerlei vragen bij de verde diging ervan, de zaken helder en juisl gesteld: „De christen is vrij van de Mozaïsche wet, maar hij weet zich ge- bonden aan Gods Woord. Vrij van d« Mozaïsche wet ontmoet hij dezelfd» wet als deel van Gods Woord". Het 1.' niet alleen een feit, het is zelfs chris tenplicht, het gehele complex van Mo zaïsche wetten, ook de Tien Geboden, te beoordelen aan de hand van de to tale norm van het "Woord Gods. Dit is overduidelijk bij het vierde van de Tien Geboden, bij dat van de rust op de laatste dag van de week. Op de hoge uitzondering der Zevende-dag adventisten na, viert de christenheid de wekelijkse rustdag op de eerste dag van de week. Dit is een gevolg van het bedoelde beoordelen van de Tien Ge boden aan de hand van de totale norm van het Woord Gods. Intussen zijn er die aangestipte his torische rechten. Om het heel con creet te zeggen: daar is net antwoord op de vraag van de Heidelbergse Ca techismus: hoe luidt de wet des He ren? Dat antwoord bestaat immers in de vermelding van de Tien Geboden. Moet dat antwoord worden veranderd? Voor zulk een verandering heeft op de genoemde wetenschappelijke sa menkomst niemand gepleit. Dat kwam niet voort uit een kwalijke behoud zucht of uit een nog kwalijker onop rechtheid. Integendeel, dat hangt onge twijfeld samen met de bijzondere plaats van de Tien Geboden in het ge heel van het Woord Gods. Men kan deze plaats aangeven met twee niet al te vreemde woorden. Om haar te bepalen moet men namelijk duidelijk vasthouden het primaat van de Tien Geboden en even duidelijk afwijzen de gedachten van het isole ment van de Tien Geboden. fVan onze parlementaire redacteur) Het kamerdebat over de zaak-Schokking is gistermiddag geëindigd in de verwerping van een tweetal socialistische moties, doch overigens liet de meerderheid van de Kamer er geen twijfel over bestaan, dat zij van oordeel is, dat mr. Schokking indertijd ten onrechte tot burgemeester van Den Haag werd benoemd.. Ver worpen werd een motie-Scheps (arb.), waarin de regering werd verzocht haar standpunt, dat burgemeester Schokking dient te worden gehandhaafd, te herzien De motie werd met 28 stemmen voor en 47 stemmen tegen verworpen. Voor stemden alleen de socialisten en de communisten. In de motie-Burger (arb.), die 'eveneens werd verworpen, werd in feite gezegd, dat de benoeming van mr. Schokking in 1949 niet had moeten gebeuren. Voor de motie stemden de socialisten, de antirevolutionairen en de communisten. Mr. Roosjen (a.r.) verklaarde dat zijn fractie tegen de motie-Scheps zou stemmen, omdat daarin het beleid van de regering werd afgekeurd. Zij was echter voor de motie-Burger, omdat de a.r. ervan overtuigd zgn, dat wanneer in 1949 alle gegevens over mr. Schokking aanwezig zouden zijn geweest, de beslissing over de vervulling van de vacature in Den Haag anders zou zijn uitgevallen. Prof. Oud (v.v.d.) had tegen de motie-Scheps hetzelfde bezwaar als de heer Roosjen en keurde de motie-Burger om staatsrechtere redenen af. Wel vond de heer Oud dat de zaak zelf niet in alle opzichten tot een gunstig einde is gebracht. het belang van de menselijkheid en van het gezag. Dan waren wij van deze ellendige zaak afgeweest. Het was de heer Scheps een raadsel dat de minister president dr. Drees van niets wist, toen de hoofdredacteur van het Haags Dag blad hem kwam informeren over de za&k Schokking. De minister van Binnen land ic Zaken was er echter volledig van op de hoogte. De stukken waren in rijn bezit. Minister Beet: Is het juist dat de hoofd redacteur zich niet tot mij heeft fïswwid* D® heer Scheps: Dr. Drees heef' f naar de minister van Binnenlands:- ken verwezen, maar de hoofdreda Naar wij vernemen heeft de burgemeester van s Gravenhage mr. F. M. A. Schokking gister avond aan minister Beeï en aan de commissaris der Koningin in Zuid-Holland medegedeeld, dat hij voornemens is H.M. de Ko ningin te verzoeken hem op korte termijn ontslag te verlenen. De burgemeester van 's-Gravenhage. daarnaar gevraagd, heeft geweigerd commentaar te leveren op dit bericht. De burgemeester verklaarde van oor deel te zijn, dat - de gemeenteraad van *s-Gravenhage, die maandagmiddag bij eenkomt, de eerste instantie is, aan welkë de motieven die hem tot zijn be sluit hebben geleid, behoren te worden bekend gemaakt. De premiers van het Britse Gemene best hebben hun conferentie In Londen besloten met de gelofte dat zij al het mogelijke zullen doen om tot een alles omvattende ontwapeningsovereenkomst te komen. In bun slotverklaring zeggen de pre miers verder dat inderdaad een verbe tering in de betrekkingen tussen de Sow- jetunle en de westelijke landen is inge treden. Zij zijn van oordeel, dat de voortzetting daarvan ertoe zou bijdra gen de vrees voor een oorlog te doen verdwijnen. De premiers betreuren, dat er in de hele wereld zulke enorme uitgaven voor de bewapening worden gedaan, waar door de volledige ontwikkeling van 's we relds natuurlijke hulpbronnen voor het algemeen welzijn is vertraagd. Wat het vraagstuk-Cyprus betreft, heb ben de p.emiers hun instemming be tuigd met ,.dc onophoudelijke pogingen van de regering van het Verenigd Ko ninkrijk, een oplossing te vinden, die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen". De premiers, die tien dagen in Lon den hebben vergaderd, zijn die van de gemenebestlanden Australië, Canada Ceylon, de Centraalafrikaanse Staten bond, Engeland, India, Nieuw-Zeeland Pakistan en Zuid-Afrika. OPSTANDELINGEN GEDOOD Volgens vrijdag uit Makassar in Djakarta ontvangen berichten, zijn twintig opstandelingen gedood en vele gewond tijdens een gevecht tussen een militaire eenheid en een bende van de Darui Islam in het district Madjene, in Zuid-Celebes. JJET was het bedoelde primaat, dat aan de Tien Geboden een zo bij- De debatten waren gisteren begon nen met het antwoord van de minis ters Bee! en Van Oven. (Voor het verslag daarvan verwijzen wij naar pagina 7). De heer Scheps verkreeg vervolgens het woord voor een uit voerige repliek en gaf als zijn* oor deel dat het onderzoek van de com missie Donner onvoldoende is geweest en niet het vérstrekkende oordeel rechtvaardigt waartoe deze commissie is gekomen. - Dat men na veertien jaaf geen on derzoek meer kan instellen verwierp de socialistische afgevaardigde want daarbij cijfert men de jaren weg waarin getracht is tot een onderzoek te komen. De leiding van het georganiseerd ver zet in de bezettingstijd is in deze met wijsheid en voorzichtigheid opgetreden. Zoals de heer Ritmeester (v.v.d.) de vo rige dag had opgemerkt, aldus de heer Scheps, wilde men de zaak niet aan de grote klok hangen, omdat men als beza digde mensen bedacht was op het leed dat men mr. Schokking zou berokkenen, en op de aantasting van het gezag dat daaruit zou voortvloeien. Maar als dai deze burgemeester op een bepaald mo ment beridderd wordt en men daarm met een staatscourant zwaait barst li verzet van alle kanten los. De za; Schokking is, aldus vervolgde de hee: Scheps een wond in onze volkseer. waarschuwde dat zachte heelmeest stinkende wonden maken. Toen men d feiten wist, had men tegen mr. Schok king moeten zeggen: Ga weg. Dat ha in 1955 geruisloos kunnen gebeuren antwoordde hem terecht, dat minster i Beel de beschikking had over de stuvj .D(r V.< estdmtse Bondsdag {Twee ken, maar tot dusver niet» had wfiicr.!*. Earner) heeft zaterdagmorgen ,r ,,k- Weit op de -Dienstplicht aange- Voorzichügheidk -gr waren 270 stemmen De socialistische afgevaardigde ver-'y.L,. i&k en «m volgde met op te merken dat het betoog en onthoudm- yan mr. Róöag«rr(%r.) ^Indruk "öfc'hem .oigen&*dttt "WietSvoorsteL zal rt i .d-sttfetplicht diehen om een Westdujis leger van 500.000 man in N.A." D.-V(erband op te bouwen, Het débat eter het wetsvoorstel hééft 16 uur géduurd waarbij voor jtp had gemaakt Daaruit bleek voorzichtig heid en duidelijkheid. Men weet thans hoe de anti-revolutionairen, over het op bellen van de S.D. denken. Zo denkt de liberale heer Ritmeester er ook ov*r. 1. K -j het eerst sedert 1953 des nachts werd vergaderd. Men verwacht dat de E,erste Kamer het wets voorstel op 20 juli zal aannemen. Gisteren- heeft bondskanselier- Adenauer het wetsontwerp, d&t in derde en laatste lezing werd behan deld, verdedigd in een rumoerige zit ting. Adenauer betoogde, dat de koude oorlog In een opwindende fase is ge komen. Hij waarschuwde dat" de Rus sen. niet naar hun glimlachjes, maar naar hun daden moeten worden be oordeeld: op het ogenblik zijn zij snel bezig Europa te omsingelen via het Midden-Oosten en het gebied rondom de Middellandse Zee.Zij voeren een weldoordachte strategische poli tiek. Premiers van het Britse Gemenebestdie in Londen voor een conferentie bijeen zijn, hebben de gelegenheid tevens .tcaar- genomen voor onderlinge besprekingen over bepaalde kwesties. Een gesprek over de kwextte-Kasjmir tussen de .premier van India, Nehroe (rechts op, de'foto) en Mohammed AU, premier van Pakistan stemming toorden bereikt. Beide premiers xy.-t het er dat een volksstemming zal m<ietervNj$V maken of Kasjmir zich bij India dffféL Pakistan, zal aansluiten. Orer de rew-v tvaarden tdaarop de stemming zal moeten' plaatsvinden, kort echter geen overeen* (Van onze parlementaire redacteur) Minister Cals heeft gistermiddag in de Rolzaal te "s-Gravenhage de Raad voor de Kunst geïnstalleerd. Deze uit 80 leden bestaande raad, welke gesplitst is in zes afdelingen, heeft tot opgave de minister desge vraagd of uit eigener beweging advies te verstrekken bij de vervulling van de taak, die de overheid heeft met betrek king tot de muziek, de muziekdramati sche kunst, de danskunst, het toneel, de letteren en de moderne beeldende kunsten. De minister zal het advies van de raad inwinnen bij alle belangrijke maat regelen, die hij voornemens is te tref fen op het gebied der bovengenoemde kunsten. zondere plaaus in het kerkelijk onder wijs en in de liturgie gaf. Dit primaat is evident. Niet alleen staan de Tien Geboden aan de kop van de zo indruk wekkende, bij een Godsverschijning gegeven, wetgeving bij de Sinaï. Het heet van de tafelen, waarop ze waren geschreven: De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de tafelen gegrift. En deze tafelen der getuigenis, zoals hun imposante naam luidt, werden bewaard in de heilige ark. Botendien vertonen ze in hun formulering en opbouw iets, dat hun klassiek-worden geredelijk verklaart. Maar even duidelijk als dit primaat moet worden erkend, "dient de ge dachte van het isolement te worden af-, gewezen. Men kan ze niet uitlichten uit het geheel van de Mozaïsche wet geving, noch uit het totaal van de bedeling van het Oude Testament. Wie de Tien Geboden zou isoleren doet aan het totale Woord Gods geen recht en wordt door dit Woord ver oordeeld. Het kan alleen maar winst opleve ren, wanneer wij ook dit steeds hel derder gaan verstaan en ons erin oefenen om de Tien Geboden te be luisteren in het geheel van ons luiste ren naar het Woord van God. Dat is veel moeilijker dan de letterknechte- rij, waarheen het isolement van de Tien Geboden regelrecht leidt. Maar het levert een rijke geestelijke winst op. R. SCHIPPERS Voortdurend onderbroken door de socialisten, riep de bondskanselier uit: „Ons enig doel is een derde wereld oorlog te voorkomen. Denkt nu iemand serieus, dat wij met onze twaalf divi sies in staat zouden zyn tegen de Sowjetunie op te marcheren?" Adenauer verklaarde met klem, dat het oproer in Poznan de juistheid van zijn bewering, dat vroeg of laat het communistische systeem ineen zou storten, had bevestigd. De socialist Fritz Erler verklaarde dat opneming van een Westduits leger in N.A.V.O.-verband, en invoeging van een Oostduitse weermacht in de Verdragsorganisatie van Warschau een bevestiging van de verdeling van Duitsland zou betekenen. „Deze wet zal niet stand houden", verklaarde by. Waarnemers maken uit deze woorden op dat de sociaal democraten de wet zullen herroe pen, indien zij de komende alge mene verkiezingen zouden winnen. Men verwacht, dat de eerste West- j duitse dienstplichtigen in het voorjaar i van 1957 onder de wapenen zullen I komen. Met betrekking tot de kabinetsfor matie vernemen wij, dat de niet socialistische fractievoorzitters, behal ve-de heer Oud (WD), die "zich ach ter de formateur stelt, dr. Drees heb ben aangeraden de zaak van de for matie van een nieuw kabinet niet thans reeds op het vraagstuk van de defensie-uitgaven - te laten afspringen maar alsnog te trachten een kancii- daatminister voor de portefeuille van Oorlog en Marine te vinden, die in staat is een omlijnd defensieprogram op te stellen, waarin aan de NAVO- verplichtingen wordt voldaan en niet boven het door dr, Drees gestelde ni veau van defensieuitgaven voor 1957 van 1500 miljoen gulden het pla fond dat de formateur en de liberalen niet wensen te overschrijden be hoeft te worden uitgegaan. Zy lieten wel uitkomen, dat zy hiertoe geen kans zien. De C.H.-frac- tieleider, de heer Tilanus, die begon met te verklaren dat de C.H. geheel achter de demissionaire minister van Oorlog en' Marine,ir.Staf, staat en dus vasthoudt aan diens plafond van 1650 miljoen gulden, ging hiermee eveneens akkoord. Vijftig procent Ten aanzien van de huren kunnen wy nog melden dat-alle fractievoor zitters zictf konden verénigen met een blokkering van 50 procent van de huurverhoging van 25 procent, die per 1 juni 1957 zal" worden ingevoerd. Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Verenigde Naties, wo -dt dc laatste week van juli in Cairo verwacht op een nieuwe reis langs de hoofdsteden van de landen In !het Midden-Oosten, zo is vrijdag uit ge zaghebbende bron in Caïro vernomen, De Egyptische regering heeft n.et iV.M.-vertegenwoordigers contact opge nomen over de vaststelling van de juis te datum van bet bezoek. De Amerikaanse ambassadeur in Je ruzalem, Lawson, heeft vrijdag op ei gen verzoek een onderhoud gehad mrt de Israëlische premier, Ben Goerion, en diens minister van Buitenlandse Za ken, mevr. Meyerson. Het gesprek giig over de toestand aan de Israëlische grenzen. Volgens welingeliichte bronnen n TM Aviv zijn 75 percent van de Egy e troepen op het ogenblik, zowel in het gebied van de Sinai als in dat van Gaza. langs de Israëlische grens samen getrokken. Eveneens zouden 80 percent van de Syrische troepen langs de Jordaanse grens gelegerd zijn. Een Israëlische mi litaire woordvoerder verklaarde, dat er geen enkgle belangrijke beweging langs de Jordaanse grens waargenomen was; de afgelopen nacht is rustig gev eest Hóógwaardigheidsbekleders. Bur- Igemeester, raadsleden, priesters en an- I dere notabelen van het Italiaanse dorp [Levico, hebben, op weg naar een plech- itige bijeenkomst, een uur lang in de bomen gebivakkeerd, orndat een woe- [dende stier hen belaagde. Luisteraars naar de-Arabische ra». .- uitzendingen hebben geconstateerd, c t. zo de Arabische radio' de zenuwenoorlog al voortgezet door te spreken van Is raëlische troepenconcentraties de scher pe toon in ieder geval wat verzacht is. Er is in deze uitzendingen niet meer sprake van een te verwachten aanval van Israël. In politieke kringen te Tel Aviv wordt verondersteld, dat het door de vijanden van Israël gestelde doel drievoudig is; te verhinderen dat de grote mogendhe den wapens aan Israël leveren; binnen landse moeilijkheden te verbergen; on der druk het vraagstuk van.de hervat ting der bevloeingswerken langs de Jor- daan weer aan de orde te stellen. Hoewel aanvankelyk in sodalis- tische -kring bezwaar bestond tegen het toekennen van rente op de ge blokkeerde hogere huuropbrengst, stapten én de formateur en mr. Burger gistermorgen over dit' be- zwnar heen. Men kwam overeen, dat het rentepercentage 3 procent zou zijn. Van socialistische kant werd daarbij de eis gesteld, dat van deze ren te "de administratiekosten zouden' worden afgetrokken. Dan zou echter van ;de rente niets zijn overgebleven. De andere fractievoorzitters maakten daarom bezwaar. Ten slotte werd overeengekomen dat de rente niet zal worden uitge keerd, doch dat deze zal worden bij geschreven op de geblokkeerde reke ning van de verhuurders en dat de administratiekosten geheel voor reke ning van de staat zuHen komen. De C.H.-fractievoorzitter, de heer Tilanus, deelde mede dat een déél van zijn fractie gekant is tegen elke vorm van afroming of van beperking van de vrije besteding van de hoge re huuropbrensst en dat een. ander deel van zijn fractie zich alleen kan verenigen met het voorgestelde plan tot blokkering van een deel 'van de hogere huuropbrengst tegen rentebe taling. Morris Weinberger, de vader van'de baby die woensdag alt de tuin van zijd ouders bij New York werd ontvoerd, is vrijdag opgebeld door iemand, - die beweerde het kind te hebben ontvoerd en opnieuw om losgeld vroeg. Hij heeft dit verhoogd van 2000 tot 5000 dollar. De onbekende heeft volgens Weinber ger gezegd, dat het kind het goed maak te en dat hij het antwoord op zijn eisen in de avondbladen verwachtte te lezen. Morris Weinberger verzocht de vér- slaggevers te publiceren, dat hij bereid Is de eisen in te willigen. - Dit is het eerste levensteken van, dé ontvoerder of ontvoerster, sinds het briefje in de kinderwagen gevonden werd. Een oom van de ongelukkige vader heeft de ontvoerder een blanco cheaue aangeboden. E chef van onze Reportage-afdeling heeft op uitnodiging van het Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studenten Betrekkingen te Lelden 50© Amerikaanse studenten vergezeld, die met de „Zuider kruis voor een bezoek van ongeveer twee maanden naar Europa zMn gekomen. r HU maakte deel uit van de oriëntatiestaf aan boord van dit schl» Het was de taak van de leden van deze oriëntatiestaf bestaande alt Europeanen en Amerikanen om de jongeren voor te bereiden on hun bezoek aan de oude wereld. Onze redacteur heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt een verkenningstocht te ondernemen door de Verenigde Staten. HH reisde het gehele continent over, van New York naar San Francisco. Met in- 'ang van heden zal TROUW regelmatig reportages en vraaggesprek- ben publiceren. Het eerste artikel vindt u elders In deze editie. dHè '''.xMz't

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1