TWEE POOLSE MINISTERS ONTSLAGEN I Trein ontspoord bij Rodenrijs li Straj 11000Hongaren kwijt gescholden totaal Eiland Santorini verwoest MEER DAN VEERTIG DODEN Burgemeester Schokking in Haagse acid: Niet vertrouwen voldoende voor goede ambtsuitoefening Ik heb niet anders kunnen handelen dan zoals ik deed Mr. Van Heuven Goedhart te Genève overleden r Twee doden en vijf gewonden DE LANDINGEN IN ZUID-FRANKRIJK Onenigheid tussen Churchill en Roosevelt Britse publikatie: Politieke er strategische blunder Twee ..rebellen" uit partij gestoten Vervolging tegen ouders Brandstof kunstmaan ontplofte Landbouwstaking in Italië geëindigd Zware aardbeving Griekenland r Stilzwijgen nu verbroken Geen verhoging van radio-activiteit boven Nederland Huis ingestort: elf doden MAANDAG 9 JUM 1956 J VEERTIENDE JAARGANG No. 3428 Weerbericht r BEMIDDELING AX GEESTELIJKEN i Arbeiders terecht verbitterd" Vulkaanuitbarsting Majoor Rivai dringt aan op ondervraging van mevrouw Bouman X l De fint voerde habv zondagavond hekend, dat twee zijn ontheven. Het zijn de minister Fidelski en zijn ambtgenoot voor de 13 ADIO WARSCHAU maakte 5 ministers van hun ambt voor de Machineindustrie Motorindustrie Tokarski. Uit de beide ministeries is één ministerie van Machine industrie gevormd, dat ondet leiding komt te slaan van B. Jaszczuk, tot nu toe minister voor de Eiektriciteitsindustrie. Fidelski wordt onder-minister van Machincindi'»trie. Er werd geen nieuwj benoeming bekendgemaakt voor Tokarski, op wie kritiek is geleverd in verband met het beheer van de grote tractorfabnek „Ursus" nabij Watschau. De Poolse premier, Cyrankiewicz. had enige weken geleden fusies van de parlementen ter vereenvoudiging van het bestuur beloofd. De communistische regering van Hongarije heeft de straffen kwijtgescholden van meer dan elfduizend personen die van anti- commumsme waren beschuldigd. Het ministerie van Justitie deelde mee, Ylat 11.938 personen hun straf kwijtgescholden kregen door de presidentiële raad, op voorstel van het ministerie van Justitie. Kinderen vielen uil raam Tweede ronde Kritiek van Kodaly Geen wraak Protest Bij een aardbeving op het eiland Santorini in de Egeïsche Zee zijn vandaag grote verwoestingen aangericht. Veertig personen kwanten om het leven, vloedgolven teisterden de eilanden in de omgeving. De noordkust van Kreta werd door drie vloedgolven getroffen niet tussenpozen van 10 minuten In de haven van Calymnos in de Dodekanese, 160 km van het centrum van de aardbeving, werden tengevolge \'an een vloedgolf zeilboten vernield. Ook de eilanden Astypalia, Paros, Amorgos, Icaria en Samos werden door vloed-" golven getroffen. Zie verder pagina 2 N de hedenmiddag gehouden vergadering van de gemeenteraad van Den Haag heeft burgemeester mr. F. M. A. Schokking een verklaring afgelegd in verband met de inmiddels aan de Koningin door hem toegezonden ontslagaanvrage. Mr. Schokking zeide onder meer het volgende, nadat hij gememoreerd had, dat de Tweede Kamer vorige week het debat beëindigde over het gebeurde ir» Hazerswoude: Op 1 februari jjaféén der plaatselijke bladen over deze gebeurtenis^ rï^eery uiteenzetting'*, zo zei' de "burgemeester. „Na het commttmqué, dat ik op 2 februari uitgaf na het advies van. het driemanschap met de nato-Beel, na de uitspraak van de journalistieke tuchtraad en na de beschikking vna de Hoge Raad heb ik het stilzwijgen bewaard. Thans echter, na het voorlopig verslag en na de Memorie van Antwoord en na het debat in de Kamer, dus nadat de op dit ogenblik bevoegde autoriteiten hun oordeel hebben uitgesproken, moge het mij zijn toegestaan, het stilzwijgen te verbreken". Mr. G. J. van Heuven G' üssat-i hart Tïogje Cvmbiissaris Voot^ Ket vluchtelingenvraagstuk bij de Verenigde Naties, is gisteravond ten gevolge van een hartaanval overleden. Hij werd door de attaque getroffen, terwijl hij aan het tennissen was op de tennis baan van Vandoevres hij Genève. Opstand in Warschau meld. De inzittenden kwamen om het leven. In de andere auto zaten 4 personen, de familie Van Kriek uit Sliedrecht. De moeder moest naar een ziekenhuis te Rotterdam worden vervoerd. De beide auto's werden per kraan wagen weggesleept. Vredesprijs In ISapels Knaapje te water geraakt en verdronken Rotterdam: Witte dc Witbsti.».n M - Telef 115700 i4 lj PtWbuc 1112 - Postgiro No 424519 Klachtendienu aoonncmentm 18 90-19 30 u Zaterdag^ 17—18 uur. Telefoon 115700 "s-Gravenbat,r* Hu j emspiem 1 Post aire 124867 Redactie- Tel. 111802 - Aum Tel 114402 Klachtendicnst |8 39—19 50 u To 362569 Schiedam: Langt Kei kstraat 2-th Telefoon R78P Abonnementen,v 5? cent per week. f 2 76 oer maand 6 75 per ktvartn.il Lo«c nummer* 13 ent Verschijnt dageluk* Weersverwachting .meegedeeld door het K.N.M.I., geldig van maandagavond lot dinsdagavond, opge maakt te 11.15 uur: Vanavond en vannacht plaatselijk onweersbuien, maar morgen weer opklaringen. Overwegend matige naar noord draaiende wind. Belangrijk lagere mid dagtempera turen. 10 iuli ron op 114 onder 21 tW. maan od 7 49, onder 21 55 Directeur: H. DE Kl IG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 'ar tij en vakbonden zelf! schuldig aan Poznan Een kiant op Long Island hteft zaterdag een beloning van 5 000 dollar uitgeloofd voor inlichtingen die er toe leiden dat Peter Wnnbei gn onge deerd bij zyn ouders terugkent. De politie heeft bekendgemaakt, dat twee mannen zijn aangehouden, die echter „niet in direct verband met de ontvoering staan De ene man zou op de dag van de ontvoering het huis van de familie Weinberger hebben opgebeld, do tweede zou in de buliit san het hu», rondgehangen hebben, zo verluid* in met-officiele berichten. Mevrouw Wemberger heeft zater dagavond in een iadio-opioep ge vraagd aan de ontvoerders van haar baby door bemiddeling van een kerk of synagoge met haar in verbinding te willen treden: „Ik smeek u zich via een kerk met mn m vei binding te stellen... stop een briefje in een offerbusPriesters en rabbijnen hebben me beloofd de politie met te waarschuwen". Nadat Warschau en Moskou de on geregeldheden In Pornan aanvankelijk geheel op rekening van „Amerikaanse dollars en spionnen" hadden gesohre- ven, heeft de Trjhuna I.udu. orgaan van de I'ooise communistische partij, reeds zaterdag (een dag- voor de be kendmaking van het ontsla* dus» een hoofdartikel gepubliceerd, waarin dc Poolse communistische partij en de In het artikel wordt gezegd dat de opstand van 28 juni ten dele veroor zaakt is door „bureaucratische ongere geldheden." Gesproken wordt van de „harteloze bureaucratie, die in het communistische Polen de boventoon voert en niet door de pariijorganen en vakbonden bestreden wordt." Trvbuna Ludu ziet twee stromingen achter het gebeurde in Po/nan- die van ds ontevredenheid en verbitterirg van de arbeiders »n die van vijande lijke piovocatie.? tegen de volksrege ring „Het was een gewapende piovo- zlch nemen. vakhonden een deel van de schuld op caUe- wn vijandelijke actie, welke zien HJC.H. printet hone, up Rocket tijdens het nemen i an een hindernis feciurende de ruilerncdorijden, die hoofdstad xijri eehandoiu zaterdagmiddag in het raam un de Imtterdamse Sportueek op de sintel- haan nart he! Ot\mpinplein in de (Van een onzer verslaggevers) De officier van Justitie bfj de Utrecht- *e rechtbank overweegt een vervolging wegens dood door schuld in tc stellen tegen dc ouders van de bijna drie-jarige Ham B„ die dinsdag dodelijk werd ge wond, toen het knaapje uit de zolder verdieping van zijn ouderlijk huis aan de Baalsedjjk te Utrecht viel. Enige weken geleden is zijn tien maanden jongeie zusje uit dezelfde vei- dieping gevallen Dit kind 1» na vei ple ging in het ziekenhuis ueer volkomen hersteld. Bouw- en woningtoezicht nad de ouders toen sehnftelijk opdiacht ge- Keven onmiddellijk maatregelen te ne men. waardoor herhaling zou worden voorkomen. Op de zolder van hel hui» sheoen nl. de vier kindeten van het gezm. Aan de straatzijde bevond zich een pakhutsdeui. welke defect was. en gemakkelijk kon v-niden geopend Al» enige beveiliging had men een balk op 75 cm hoogte aan gebracht, waaronder dc kinderen echte: gemakkelijk door konden kruipen of vallen. oveiweegt de officier manbege- len in het belang van de overige kinde ren van het gezin, dat als a-sociaal be kend slaat Een geloeide, die bezig was met het plan voor de toekomstige „kunstmaan", is zaterdag in de fabriek te Redlands (C&lifornieh waar de brandstof voor de raket wordt gemaakt, bij een ontploffing om het leven gekomen." Het slachtoffer was de 53-jarige Benjamin Kimbrig. Het zei, dat deze actie genomen was ten opzichte van die personen die wet tig veroordeeld waren, maar wier von nis niet in overeenstemming was met de socialistische criminele politiek. Ver der hebben 8.546 personen een voor waardelijke veroordeling- gekregen. Onder de vnjgelaten personen bevin den zich volgens AFP oud-strijders uit de Spaanse burgeroorlog, intellectuelen, journalisten, schrijveis die m Westelijke landen in ballingschap hebben geleefd en voormalige communistische en socia listische diplomaten. De Hongaarse schrijver Tibor Dery en de journalist Tibor Tardaos zijn uit de party gestoten wegens hun aandeel m bijeenkomsten van de Petoefikring, waarbij ernstige kritiek op het huidige bewind werd geoefend. Dit meldt de correspondent van het Joegoslavische blad Borba in Boedapest. Politieke kringen m Boedapest me nen dat Rakosi, de eerste secretaris van de Hongaarse communistische party, de tweede ronde in zijn grote gevecht met ex-premier Nagy heeft gewonnen. Hoewel Rakosi Nagy uit alle paity- functies heeft gezet en ook uit zyn functie van premier, was Nagy nog steeds Rakon's voornaamste tegenstan der Terwijl Rakosi in Moskou vertoefde voor nieuwe msttueties deden Nagy's aanhangers een nieuwe poging Nagy's positie te heistellen. In de officieienclub van het leger betoogden vele communistische spre kers dat zij Rakosi verantwoordelijk achten voor Hongarye's huidige moei- lilkheden. Zij staken de loftrompet voor Nagy. die geen gelegenheid had gehad zichzelf en zyn inzichten m het open baar te veidedigen. Het schijnt, dat het hier een „paleisrevolutie" betrof, met bedoeld om het communisme door een ander systeem te vervangen, maar meer om Nagy weer de plaats van Ra kosi te geven. Maar Rakosi. jaist teiug van zyn be- z.oek aan Moskou, heeft met een reso lutie dat „de demonstraties ondermij ning van de paitij tot doel hadden ge had" het partyleideischap veilig ge steld. De 74-jarige Hongaarse componist Zol- tan Kodaly heeft volgens berichten die m V\ enen ontvangen zijn. kritiek gele verd op het regeringsbeleid ten aanzien van de musici Xn een artikel in het blad ..Mulvelt Nep" vei klaarde hy. dat er onder de musici grote onteviedenheid bestaat over lage salarissen, slechts ar- beidsvootwaaiden en gebrek aan con tact met de buitenwereld. Het protest werd zo belangrijk geacht, dat de onder-minister van Onderwijs, Magda Jaborus. persoonlijk op Kodaiy's kritiek geantwoord heeft, aldus deze berichten. heeft aangehaakt bij een staking die op zmvei economische eisen gebaseeid was. aldus het paitijorgaan, dat ver- Qer openhartig toegeeft dat „leiden de" autoriteiten m Poznan, de militie en de geiangemsbew akers in de eer ste uren van de levolte in verwarring verkeerden en niet wisten hoe ze ei- mee aanmoesten Trybuna Ludu zegt. dat de arbeiders reden tot verbittering hadden, maar dat de vorm van hun protest niet juist was en schadelijk. Het blad erkent, dat het proces van de „democratise ring In het economische leven van het land" duidelijk is achtergebleven bij het gewenste tempo. De verdeling van het nationale inkomen onder de arbei ders dient versneld te worden. Dit kan echter niet van de ene op de an dere dag gebeuren. De Poolse president, generaal-ma- joor Alexander Zawadzki. heeft vijf tig- Britse parlementsleden dië in een brief om uiterste -clementie voor de opstandelingen m Poznan hadden ge vraagd, geantwoord, dat de Poolse re gering „zonder wraakgevoelens" zal handelen „Wij zijn zeer onder de Indruk van de dood van vele onschuldige slacht offers", zei de president, „maar wn maken onderscheid tussen arbeiders en ondermijningsagenten". Het bloed vergieten in Poznan is uitgelokt door mensen die willen voorkomen dat wij onze doelen bereiken. Zij hebben be paalde economische moeilijkheden uit gebuit om een provocatie te ontkete nen die mets te maken had met ie economische eisen van arbeiders". In New York is zaterdag een protest demonstratie naar aanleiding van de ge beurtenissen te Poznan gehouden, waar bij een menigte van ruim duizend beto gers zich verzamelde voor het gebouw van de Poolse delegatie naar de V.N. Ook voor het gebouw van de Sowjet- afvaardiging werd gedemonstreerd. De betogers zongen Poolse hedeten en schreeuwden beledigingen aan het adres van de communisten. De politie verhinderde, dat zij de gebouwen bin nendrongen. De demonstraties waren op touw ge zet door ae organisatie van Poolse jon geren m Amerika en door het Pools- Amerikaanse congres. Aan de staking der Italiaanse landar beiders is voorlopig een eind gekomen door nieuwe besprekingen tussen de vakverenigingen en de werkgevers, tot stand gebracht door regermgsbemidde- laars. De staking begon in de Povlakte op 28 juni. in het overige Italië op 6 juli. Het dneuugenstel tan tie Nzaterdagmorgen tip de Ktillenlnmdiojplein ontspoorde, heelt de gehele middag deze Iijii Den Hang— lijn geblokkeerd. Op Amorgos weid een vijfde deel van alle onroerende goederen beschadigd. In een mededeling van de Griekse regeung werd gemeld, dat op Santo rini de meeste huizen zyn ingestort en dat het vertrouwen in de omgang, die ik meen dat voor een goede ambts uitoefening aanwezig moet z(jri, niet in voldoende mate was teruggekeerd". dat het overige deed onbewoonbaar is geworden Boven het eiland hangt een zwarte rookwolk afkomstig uit de vulkaan, die tot uitbarsting is gekomen. De luchtmacht en de maufie hebben i eddmgsbrigades met medische voor raden en tenten naar het getroffen ge bied gezonden. Volgens de mededeling van de rege ling is Santorini het zwaarst getroffen. Op het eiland los, ten Noorden van Santorini 'zyn even eens vrijwel alle huizen ingestort en 10 personen om het leven gekomen. Er zouden nog "mee» schlachtoffeis ondr het puin begraven liggen. Volgens latere berichten zijn de be»", woners van Calymnos in de Dodekan-ase uit het kustgebied geevacueerd naar het binnenland. Het kleine eiland Is door- verschillende achtereenvolgende vloed golven getroffen. Premier Karamanlis van Griekenland heeft zich persoonlijk belast met de plannen voor de hulpverlening. Het Sanatorium, dat reeds .2.000 jaar. voor Christus bzwoond werd, heeft vier bevolkingscentra: Tyra. Oya, Pyrgos cn Embono. De bevolking telt, volgens de telling van 1951, 9.332 zielen. Tyra, met, 1.734 inwoners, heeft een Latijnse Ka thedraal. Het eiland' staat bekend om zijn wijn. Burgemeester Schokking wilde de gemeenteraad het eerst kennis laten nemen van zijn mededelingen. ..Het is my een behoefte voor alles tot uitdruk king te brengen, dat mijn achteraf on juist geblek eninzicht in bepaalde feiten en omstandigheden, die zich hebben vooi gedaan in de bewogen en zeer moei lijke situatie, waarin ik mij in 1942 be vond door mij tij opzichte van hen, die daarvan het slechtoffer zijn geworden meer wordt betreurd dan ik geloof dat wie ook zich kan indenken. Zeer gaarne had ik hieraan eerder uiting gegeven, doch aangezien in de atmosfeer, die de publicatie van 1 februari is ontstaan, al datgene, wat door mij zou worden mede gedeeld, verkreerd dreigde te worden verstaan, heb ik gemeend daarvan tot op dit ogenblik te moeten afzien. Thans wil men, naar ik vurig hoop, hetgeen ik zojuist zetde, aanvaarden als een uiting van oprechte deernis. Ik ben tot het achteraf onjuist gebleken inzicht in 1942 in volle oorlogstijd derhalve ge komen door hetgeen destijds geschied is en aan my werd medegedeeld. Dit inzicht werd versterkt door de ontwikkeling der gebeurtenissen met een zodanig overtuigende kracht, dat na afweging van de ln die dagen op mij rustende verantwoordelijkheden, ik ge meend heb niet anders te kunnen han delen dan zoals ik deed. Men heeft mij hiervan een verwijt gemaakt, dat, naar ik geloof, niet voldoende recht doet wedervaren aan de situatie, zoals die werkelijk was en aan de uitzonderlijk zware verantwoordelijkheid, die in be zettingstijd op een burgemeester rustte". Burgemeester Schokking deelde mede, dat in de afgelopen maanden enerzijds druk op hem was uitgeoefend om af ie treden, anderzijds om dit niet te doen. „Wanneer ik thans het eerste heb gekozen, dan vindt zulks zijn oorzaak in mijn overtuiging, dat een burge meester moet kunnen steunen op het vertrouwen van zijn gemeenteuaren, van w-elke groepering zij ook mogen zijn. Na de nota der regering, geadviseerd door het driemanschap, en ook na de beschikking van de Hoge Raad, bleek. Gerrit Jan van Heuven Goedhart werd op 19 maart 1901 te Bussum geboren. Hij promoveerde in 1926 te Leiden op een proefschrift „De ontwikkeling der werk loosheidsverzekering in Nederland". In 1926 werd hij lid van de hoofdredactie van „De Telegraaf". Van 1930 tot 1933 was* hij eerste hoofdredacteur van dit dagblad. In 1933 werd hij hoofdredacteur van het „Utrechtsch Nieuwsblad". Kort na de Duitse inval van ons land, op 17 mei 1940, werd de heer Van Heuven Goedhart bij het Utrechtsch Nieuwsblad ontslagen. Hij werd daarna medewerker aan de Grebbecommïssie voor hulpver lening aan oorlogsslachtoffers. Iri 1941 werd hij mederedacteur van het illegale „Parool". Op 12 juh 1944 werd hij (inmiddels naar Engeland gevlucht) minister van Gisteravond zijn op de Rijksweg 13 ter hoogte van de invalsweg naar Ber- kel en Rodenrijs twee personenauto's, die uit tegengestelde richting kwa men in volle vaart op elkaar gebotst met het gevolg dat twee personen om het leven kwamen, en vier anderen werden gewond, waarvan een ernstig. De uit de richting Rotterdam ko mende auto, met twee inzittenden, de 46-jarige seheepsinstallateur* H. C. van Dijk en zijn echtgenote, werd ver 2JONDAG is te Londen Grand Strategy, August 1943September 1944", van de hand van John Ehrtnan. verschenen. Het'betreft hier een officiële publikatie. als bijdrage aan de Britse geschiedschrijving over de tweede wereldoorlog. In hel boek worden voor de eerste maal memoranda en telegrammen van de toenmalige Britse premier Churchill aan Franklin Roosevelt, destijds president der Verenigde Staten, gepubliceerd. Hieruit blijkt onder meer dat beide staatslieden het geheel oneens waren over de geallieerde landingen in Zuid-Franknjk. die werden verricht als steun voor de operaties in het Westen, begonnen na de inval in Normandie „Landingen in Zuid-Frankrijk zouden een grote politieke en strategische blun der zijn. Groot-Brittannië zal met klem protesteren, indien de Verenigde Staten deze landingen toch doen uitvoeren", aldus schreef Churchill aan Roosevelt. Toen Roosevelt de landingen inder daad deed uitvoeien, stelde Churchill verscheidene memoranda op. waarin hij hiertegen protesteerde, doch hij ver zond ze nimmer naar Washington. Wel verklaarde hij in particuliere gesprek ken met zijn stafchefs: „Het moet de Amerikanen volkomen duidelijk worden gemaakt, dat wij ons aehteiuit gezet gevoelen en woedend zijn". Churchill had gewild, dat de gealli eerde troepen tn de zomer van 1944 de campagne m Italië, na het openen van het tweede front, hadden voortgezet. Doch Roosevelt wenste troepen aan de geallieerde linies in Italië te onttrek ken. om deze te gebruiken voor de lan dingen m Zuid-Frankrijk. Churchill zond, ln antwoord op een telegram van Roosevelt, waarmede hij het niet eens was, een telegrafisch bericht van duizend woorden, waarin hij onder meer verklaarde: „Wij ge voelen ons zeer gegriefd door uw te legram. Het splijten van de campag ne in het Middelandse-zeegebied in twee op zichzelf niet beslissende ope ratie* is, naar mijn nederige en met eerbied naar voren gebrachte mening, dc eerste grote politieke en strategi sche blunder, waarvoor wij beiden verantwoordelijk zijn". Omtrent de meningsverschillen met Stalin over de opstand m Warschau waarbij het in de nabijheid liggende Rode Leger met ingreep, zodat de op stand der Poolse partisanen door de Duitsers kon worden neergeslagen woidt in het boek vermeld dat alle leden van het Britse oorlogskabinet ten zeerste veiontwaardgd over de Russi sche houding waien geweest. ,.De ministerraad heeft overwogen. of hieiop niet moest worden gereageerd met het stopzetten van de aanvoer van voor de Sowjetunie bestemde voorraden vu de Noordelijke IJszee. Doch de gevolgen van een dergelijke handelswijze konden .niet worden voor zien waarop er in het belang van de geallieerde zaak. vanaf werd gezien", aldus Ehrman in .Grand Strategy, Aus- gust 1943 September 1944', Hij voegt hieraan toe dat de Brils- Sowjetmssische betrekkingen de schok van deze gebeurtenis nimmer volledig te boven zijn gekt men, Majoor Rivai. hoofd van de Militai re Veiligheidsdienst in het gebied »»an Sukabumi, heeft aangedrongen op een ondervraging van ine vrouw Bouman. Mevrouw Bouman heeft de vorige week op de 52e zitting jn de zaak-Schmiat aan rechter Rochjani een pamflet over handigd. waarop een foto van een op standeling met de naam „Van Kleef" was afgebeeld met daaronder een le vensbeschrijving van beklaagde Schmid. De pamflet mocht niet buiten het ge bied van Sukabumi - worden verspreid en de bevoegde autoriteiten iienen te onderzoeken, hcc mevrouw Bouman in het bezit van een exemplaar is geko men, aldus majoor Rivai. In het pam flet werd een oproep gedaan op opstan delingen zich voor het einde van de maand over te geven. Rivai deelde voorts mede, dat Van Kleef een voormalige inspecteur van politie nog steeds voortvluchtig is. Justitie in het ..kabïnet-Gerbrandy/ Na, de ontslagneming van dit kabjnet in keerde hij in mei" 1945 naar Nedróa&sL terug. - ?Z.:l In augustus 1945 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van het nu als gewoon dagblad versehynende „Parool". Hij ver- liet dit blad m januari 1951, toen hij Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor de vluchtelingen werd. ln 1947 was hij reeds benoemd tot lid van de commissie voor vrijheid van infor matie dtr Verenigde Naties. Van 1948 tot 1951 was hy lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. In 1949 en 1950 woonde hy als plaatsvervangend voorzit'er der Nederlandse delegatie de algemene vergadering der Verenigde Naties bij. Dc afgelopen week hebben buitenlandse persbureaus melding gemaakt van een verhoging van het gehalte aan radio activiteit van de lucht, welke In het gebied van de Noordzee en de Oostzee zou zyn waargenomen.. Dit metingen, die door het K.N.M.I. in samenwerking fnet het medisch biolo gisch laboratorium' te Rijswijk op vier plaatsen in Nederland worden verricht, is gebleken dat althans in ons land geen verhooging werd aangetroffen. Voor de wijze, waarop dr. Van Heuven Goedhart als Hoge Commissaris de oplos sing van het vluchtelingenvraagstuk heeft bevorderd, is hem in ID55 de Wateler- vredesprijs toegekend. Aan zijn in Genève gevestigde bureau werd dc Nobelprijs voor de vrede voor 1954 toegekend. 7 Vanmorgen heelt de Economische en Sociale Raad der Verenigde Naties in zijn openingsvergadermg mr. Van Heuven Goedhart herdacht. Na een kort herden kingswoord werd de vergadering vijf minuten verdaagd. De overledene was Ridder in de Orde zan de Nederlandse Leeuw. In Napels is vannacht een huls van vyf verdiepingen ingestort, waarbjj in totaal 11 personen om het leven zijn gekomen. 21 personen werden met ver wondingen in een ziekenhuis opgenomen. 14 van hm konden na behandeld te zHn worden ontslagen. Bij de doden waren vier kmdcien. Eeti van hen was een kind van negen maan den. Twee anderen logeerden bij een tante en hadden gisteren juist hun eerste communie gedaan. Het huis was 120 jaar oud en lag in een zystraat, dicht bij het winkelcentrum van Napels. Eerst zakte de bovenste verdieping in 1 vervolgens de lager gelegen ver diepingen. de een na dc ander, De 6-jarige Frans Postma is zaterdag avond omstreeks half zeven tijdens het spelen in het water voor, zijn wonmg op de Nieuwe Achtergracht te Asnstmdarn ceraa'-t en verdronken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1