Defensie-strijdpunt Huurverhoging op 1 januari wellicht 1957 I KOSTEN ZULLEN STUGEN VOOR ZIEKENFONDSEN VERDELING ZETELS IN KABINET Franse Kamer akkoord met Euraton Boelganin: Volk steunt anti-Stalinkoers Sjah van Perzië op ereplaats m w Britse razzia in Nicosia Prinses Marijke overgegaan naar de vierde klas Werkelijk tekort op begroting ruim IV2 miljard Voorzitter van C.B.O.Z.: 'Premieverhoging I het gevolg Geen staking Britse staalindustrie OPPERSTE SOW JET BIJEEN MMÊÊIÊ Algerijns komplot in Zwitserland Weer overzicht Jongste prinsesje leert goed DONDERDAG 12 JULI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. °.431 Weerbericht Dreigende staking op .N.-Swnatr. ondernemingen ADENAUER GAAT KABINET WIJZIGEN GROTE STEUN VOOR MOLLET „Duitsland opnemen in verenigd Europa!' Shell trekt zich terug uit plan pijpleiding naar Ruhrgebied West-Samoa „rijp voor zelfbestuur" Ook FBÏ neemt deel aan het onderzoek Tegenspraak van Strauss (Van onze parlementaire redacteur) DE KABINETSFORMATEUR DR. DREES heeft gisteravond in zijn bespreking met de vyf fractievoorzitters, de heren Burger, Romme, Zijlstra, Oud en Tilanus, meegedeeld, dat hy gistermorgen met de demissionaire minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, overeenstemming heeft bereikt over het niveau van de defensie uitgaven. Na het huurvraagstuk is daarmee het tweede controversiële vraagpunt uit de eerste fase van de kabinetsformatie tot een oplossing gebracht. tef (Van een onzer verslaggevers) TIJDENS de in Utrecht gehou den jaarvergadering van de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen, heeft de bondsvoorzitter, de heer C. J. van Lienden, zoals we gisteren reeds in een deel van onze edities meldden, de aandacht geves tigd op het feit, dat de kosten voor de ziekenfondsen in 1956 en 1957 verder zullen stijgen, o.a. als gevolg van de huidige toon beweging en van de looncompen- satie, die op 1 januari 1957 moet worden tot stand gebracht ten gevolge van de invoering van de Ouderdomsverzekering. SOMBER BEELD Het kastekort van het Rijk in de lagere publiekrechtelijke licha men voor 1957 wordt op ruim 1% miljard geschat. De budgetaire Dositie is'dus zeer zorgelijk. Zon der bezuiniging of bèlastingverho- ging zal men de inflatie niet kun nen tegengaan. De inhoud van het ontwerp regeringsprogram houdt naar het oordeel van vele parle mentaire kringen onvoldoende rekening met deze ontwikkeling. H Zie verder pagina 7 Boerenonlusten in India DE Franse Nationale Vergade ring heeft gisteren haar voor lopige goedkeuring gegeven aan het plan voor een Europese atoomgemeenschap. Met 332 tegen 181 stemmen hechtte de Kamer haar goedkeu ring aan voortzetting van de onderhandelingen over Euratom, waaraan behalve Frankrijk ook 'West-Duitsland, Italië en* de drie Beneluxlanden zullen deelnemen. Alleen communisten, progressieven en de radicalen van Mendès-France hebben tegengestemd. Enkele gema tigden en het grootste deel van de Poujadisten hebben zich onthouden. Premier Guy Mollet had de waar schuwing uitgesproken, dat er wel eens een nieuw Duits-Russisch ver bond zou kunnen ontstaan, tenzij West-Duitsland zo volledig mogelijk wordt opgenomen in een verenigd West-Europa. Mollet zei, dat Chroestsjow hem tijdens zijn bezoek aan Moskou had gezegd, dat, indien het Westen vast houdt aan vrije verkiezingen voor een herenigd Duitsland, de Russen hun eigen weg zouden vinden om met de regering in Bonn tot overeenstem ming te komen. Mollet wees erop, dat de Russen aan West-Duitsland al les te bieden hebben, in het bijzonder de vurig verlangde hereniging met de gebieden onder Russische heer schappij. PREMIER Boelganin van de Sowjet-Unie heeft gisteren beweerd, dat de ontluistering van Staiin gesteund wordt door de Russische bevolking. „De politiek van de communistische partij ten aanzien van de persoonsverheerlijking heeft de instemming en de steun van de bevolking gekregen", zei Boelganin in de Opperste Sowjet (het parlement van de Sowjet-Unie). De premier voegde hieraan toe, dat de vijanden van het communisme en socialisme erop uit zijn deze partijpolitiek verkeerd voor te stellen. Partijsecretaris Chroestsjew was gistermorgen op de afzonder lijke zittingen van de twee kamers van de Opperste Sowjet, waar de agenda werd vastgesteld, niet aanwezig. Maar hij was er wel toen het parlement 's middags in verenigde vergadering bijeenkwam om de rede van premier Boelganin aan te horen. Opening gemeentehuis in Heusden .Wmtë. DE ONTVOERDE BABY 1 Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhsge: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Cent per Tek' 2'26 P« maand.' j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. MORGEN AFNEMENDE BEWOLKING Aanvankelijk nog zwaar bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. Morgen afnemende bewol king. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. Hogere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 13 Juli: zon op 4.37. onder 20.57: maan op 11.53. onder 23.03. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dr. W. DREES EN Ir. C. STAF AKKOORD Dr. W. DREES In Djakarta is vandaag bekendge maakt. dat op de rubberondernemingen in Noord-Sumatra een staking dreigt van ongeveer 30.000 ondernemingsar beiders. De arbeiders zullen binnen een week het werk neerleggen, indien de commissie voor arbeidsgeschillen wei gert haar beslissing" te herzien, die zij heeft genomen in een geschil tussen de arbeiders en de AVIiOS (vereniging van rubberondememingen). De arbei ders verzetten zich tegen deze bindende beslissing van de commissie, die zij „ongunstig" achten. De Westdiritse minister voor Atoom saken, Stratus, heeft buitenlandse pers berichten tegengesproken, volgens wel ke „geheime lijsten" circuleren waarop handtekeningen van christen-democra ten die Adenauer als bondskanselier willen vervangen door een ander, ver zameld worden. Strauss zou dinsdag het bestaar. van deze lijsten bevestigd hebben. Ook zou hij de naam van. Sch3ffer, de minister van Financiën, als moge lijke opvolger van Adenauer hebben ge noemd. Schkffer is, evenals Strauss, lid van de C.S.U., een zusterpartij van Adenauers C.D.TJ. Woensdag verklaarde Strauss echter, dat hij slechts melding had gemaakt van de geruchten, die volgens hem be doeld zijn om de C.S.U, van de C.D.TJ. te scheden. Strauss zei woensdag nog. dat hij het hele geval als een grap beschouwd had. De sjah van Perzië en keizerin So- raya zijn donderdagochtend per vlieg tuig uit Moskou naar Teheran vertrok ken. Zij hebben een bezoek van drie weken aan de Sowjet-unie gebracht. Bij het afscheid op het vliegveld van Moskou waren o.m. president Worosji- low en premier Boelganin aanwezig. zich beperkt tol de richtlijn, dat de loonpolitiek in overeenstemming dient te zijn met de centraal economische noodzakelijkheden. Daartegenover ïs het program duide lijker wanneer de „socialistische" de partementen de revue passeren. Wat fi nancien betreft staan o.a. dc wederinvoe ring van de vermogenswinst-belasting (koerswinsten enz.) en de verlaging van de investenngsfaciliteiten op het pro gram. De algemene stelregel van het financiële program is: Een betere verde ling van bet nationale inkomen ten be hoeve van de lagere- en midden-inko mens. Economisch prijst het program aan: Handhaving niet alleen van de huidige overheidsdeelneming in het be drijfsleven, maar waar mogelijk en no dig versterking van deze invloed. De sociale paragraaf somt op invoering van de weduwen- en wezenverzekering, de kinderbijslag-verzekering, de invalid! teits-verzekeriijg en ook beperking van de alimentatie plicht. Het program dat een hele waslijst van wensen en verlan gens In vervulling wil doen gaan. toont niet aan hoe men daarbij stabilisatie van de prijzen en bestrijding van de inflatie tot stand kan brengen. Over het ontwerp-regeringsprogramma worden thans geen grote moeilijkheden meer verwacht. Overigens bevat dit programma nog vele vage punten. Voorts vernemen wij, dat in het overleg tussen formateur en fractie leiders is afgesproken dat zal worden nagegaan of het mogelijk is de huur verhoging van 25 procent die voor 1 juli 1957 was gedacht op 1 januari as. te doen ingaan. Het bieek opnieuw dat dr. Drees vasthoudt aan zijn standpunt dat er geen sprake kan zijn van soeverein! teitsoverdracht ten aanzien van Nieuw-Guinea. Over de onderwerpen van de' overheidsinvloed op het be drijfsleven en over de paragraaf van het regeringsprogram dat een onder zoek beoogt naar de invoering van een winstbelasting zullen vandaag op nieuw. besprekingen- worden gevoerd Ten aanzien van de onderwijsvraag stukken die in het program worden genoemd, bleek dat de verlaging van de leerlingenschaal thans wordt be oogd en dat verlenging van leerplicht naar een veel latere datum wordt verschoven. De formateur liet duidelijk weten, da> nij geen wijziging van het onlangs in gevoerde systeem van vrijere loonvor ming wil nastreven. Dr. Drees vindt dat het beleid vol doende is uitgestippeld, wanneer men Dt hevige aardbevingen op het Griekse eiland Sontorini hebben de muren en de vloer van dit huis in het dorp Thira gekraakt, alsof ze van triplex tcaren. I It. C. STAF Bestuurders van 10 Britse vakbonden hebben besloten voor onbepaalde tijd af te zien van een algemene staking in de staalindustrie. Die staking zou zaterdag a.s. ingaan. Wel werd beslo ten, overwerk te verbieden. De bespre kingen tussen werkgevers en werkne mers in de Amerikaanse staalindustrie, die door een staking is lamgelegd, zou den vandaag worden hervat. (Van onze parlementaire redacteur) Naar verluidt heeft dr. Drees als basis voor de zetelverdeling in een vijfpartijenkabinet, de sleutel 55211 genomen, dwz. 5 socialisten, 5 K.V.P.'ers, 2 A.R., 1 C.H. en 1 V.V.D. Bondskanselier Adenauer is woensdag begonnen met onderhandelingen met de partijen van de regeringscoalitie over de voorgenomen wijziging van zijn kabinet. Twee ministers van de pas opgerichte „vrije volkspartij" de liberale groep die zich van de „vrije democraten" onder dr. Dehler heeft afgescheiden en de minister zonder Portefeuille Waldemar Kraft, die van de vluchtelingenpartij naar de christen-democratische unie van Ade nauer is overgegaan, zullen het kabinet verlaten. Men hoopt, dat deze kleine kabinets wijziging nog voor twintig juli haar beslag zal hebben gekregen, omdat de bondskanselier dan met vakantie gaat. De Westduitse- christelijk-sociale unie heeft Vandaag te kennen gegeven, dat zij geen deel wil hebben aan een bewe ging, die naar verluidt gericht zou zijn op vervanging van kanselier Adenauer. De parlementaire leider van de unie, Franz Joseph Strauss, heeft verklaard, dat de unie volledig achter Adenauer en zijn politiek staat. De budgetsire gegevens die ministeï Ven der Kiefl een de formateur en aim de fraciievoorriiteri heeft ver «trekt, ionen aan, dat "de begroting* positie van ons land bijionder somber is. Het begrotingstekort moei voor volgend jaar op 1 miljard gulden xijn geschat. Daarbij is dan het defensie-plafond nog gesteld op 1350 miljoen, terwijl de mili taire uitgaven na de overeenstemming die tussen Dr Drees en minister Staf is bereikt zeker nog 220 tot 250 miljoen zullen stijgen. Ook moet bij de bere kening van het begrotingstekort naar verluidt nog gerekend zijn op de herin voering van de omzetbelasting op tex tiel en suiker. Het werkelijke tekort zal daarmee de 1 'A miljard gulden passeren. Maatregelen als deze zullen er volgens spr. toe leiden, dat in loonintensieve in stellingen de kosten zullen toenemen, hetgeen opnieuw een verhoging van de premie, zowel voor de verplichte als voor de vrijwillige verzekering, tot gevolg zal hebben. Nu over de verhoging van de inko mensgrens tot 6000,— vrijwel geen overeenstemming bestaat tussen orga nisaties van medewerkers en zieken fondsen en alleen aan de uitvoering nog wat gedokterd moet worden, is het vïul belang zich af te vragen, wat er gebeurt met de loon- en inkomensgrens van 'de ziekenfondsverzekering nu, en dit geldt allereerst voor de verplichte ver zekering door de loonontwikkeling loon- en salaristrekkenden komen te val len buiten de verplichte verzekering, omdat de thans toegekende of toe te kennen verhogingen, lopende van 3 tot 6 procent, tot gevolg hebben, dat de loon grens van ƒ6000,— wordt overschreden, Verpleegster Toen een vrouw in Zaanda- ziek lag .haalde haar kat ge regeld eten uit de keuken, dat zij dan op haar lakens deponeerde. Na afloop van de besprekingen is gisteravond vah bevoegde zijde me degedeeld dat naar het oordeel van de voorzitter het overleg een gunstig ver loop heeft gehad. Het ontwerp-rege- ringsprogram is echter nog niet ge heel doorgepraat en er liggen nog enige moeilijkheden, die moeten wor den opgelost. Het gesprek tussen dr. Drees en de vijf fractievoorzitters zou hedenmiddag om 3 uur worden voort gezet. Wellicht zullen daarna nog fractie vergaderingen worden gehouden. Medegedeeld werd over de overeen stemming, die in principe tussen dr. Drees en de demissionaire minister van Oorlog en Marine, ir. Staf is be reikt, dat over de hoogte van de de fensieuitgaven nog geen afsluitend gesprek zal worden gevoerd. De Duitse Shell heeft zich terugge trokken uit het project tot aanleg van een pijpleiding naar het Ruhrgebied. Van de zijde van de overige deelheb bers in het project, o.a. de Esso, is ver klaard, dat het besluit van de Shell om zich terug te trekken in geen geval de financiële aspecten van het project zal beïnvloeden. Het besluit van de Shell zou o.a. verband houden met het plan tot aanleg van een pijpleiding van Marseille naar Rotterdam, welk plan men eerst nog wil bestuderen. De autoriteiten van het district Trichi- nopoly in het Zuiden van India, hebben aan de regering in Madras gerappor teerd, dat boerenonlusten, die zij aan de communisten toeschreven, in hun district hebben plaats gevonden. In rode hemden geklede leiders zouden aan het hoofd van meer dan 200 land arbeiders naar rijstvelden met jonge planten zijn gemarcheerd en deze heb ben vertrapt. Volgens het rapport is ijlings gewapen de politie naar de plaats van de wandaad gezonden en zijn elf personen gearres teerd. „De heer Chroestsjow heeft niets van een dromer", zei Mollet onheil spellend. Mollet bevestigde wat een week lang in Parijs een publiek geheim is geweest, nl. dat hij had gedreigd af te treden, tenzij de stemming uitvalt, zo als hy verlangt. Ter toelichting heeft hij gezegd, dat hij geen formeel votum van (vertrouwen wilde vragen met. het oogop de mogelijkheid, dat de een of andere depute voor hem zou stem men op grond van andere overwegin gen, die niets te maken hebben met het Euratomplan. Gisteren zei Mollet dat hij, wat de Assemblée ook besluit, het besluit zou aanvaarden en uitvoeren. Sommige waarnemers beschouwden dit als een terugnemen van zijn bedreiging af te treden. Voorts kondigde Boelganin,, aan, dat binnenkort zware werkzaamheden voor vrouwen worden afgeschaft. Jarenlang zijn vrouwen in de Sowjet-Unie gebruikt als stenensjouwsters, bestuursters van stoomwalsen, kraandrijfsters, e.d. De zitting werd bijgewoond door de sjah van Perzië en koningin Soraya, die op een ereplaats op de voorste rij zaten. Het koninklijk paar de eerste rege rende vorsten die ooit een zitting van de Opperste Sowjet bijwoonden kreeg een applaus van de afgevaardigden. De bijeenkomst had zoals gewoonlijk plaats in de oude troonzaal van de tsaren in het Kremlin. Behalve Chroestsjew waren o.a. aan wezig Kaganowitsj, Worosjilow, Zjoekow, Malenkow, Molotow en Sjepilow. „Onze internationale zeken ontwikke len zich met succes. Een vermindering van de internationale spanning is be reikt," vertelde premier Boelganin. „Nu een vele landen en volken om vattende vredeszone is gevormd, is een reëel vooruitzicht geopend op een lang durige vrede," zei de Sowjetpremier, Boelganin zei dat het peil van de industriële produktie dit jaar 12 pet. hoger is dan vorig jaar en twee percent uitgaat boven het niveau dat is vast gelegd in het zesde vijfjarenplan. Maar in de brandstoffenindustrie zijn er nog ernstige moeilijkheden. Boelganin onthulde dat in het tekort aan vee, dat de plannenmakers op kri tiek is komen te staan, In de laatste dagen van Malenkows regime voorzien is. Er is in ,4e eerste helft-van dit jaar 38 percent meer melk en 23 percent meer vlees doorTde,staat geproduceerd en aan gekocht dan in de eerste helft van 1955 Boelganin sprak ook over een nieuw pensioenplan, dat hij een „radikale ver betering" van het huidige stelsel noem de. De ouderdomspensioenen voor niet- werkende gepensioneerden zullen ver dubbeld worden. De invaliditeitsuitke- ringen zullen meer dan tweemaal zo hoog worden. Kantoorpersoneel en fabrieksarbeiders die byzonder zwaar werk verrichten, zullen een. speciaal pensioen krijgen. sTw.itv-r PREMIER BOELGANIN Het nieuwe gemeentehuis te Heusden (N.-B.) zal op -11 september a.s. officieel geopend worden. Zoals bekend 'is H.M. de Koningin voornemens, deze opening te verrichten. Britse militairen en politie hebben gisteren tijdens een razzia in de oude ommuurde stad van Nicosia 200 jeug dige Grieken meegenomen. Tot de razzia werd besloten, nadat de Britten een tip hadden ontvangen, dat de on derbevelhebber van de ondergrondse beweging in de oude stadswijk ver borgen gehouden werd. Dit is de 23- jaar oude Markos Drakos, de rechter hand van kolonel George Grivas, de leider van de Eoka. De militairen zetten plotseling de Ledrastraat af, de voornaamste straat door Nicosia, waar reeds herhaaldelijk schietpartijen en bomaanslagen heb ben plaats gevonden. Alle Grieks West Samoa heeft onder Nieuw-Zee- land's leiding zo'n snelle politieke ont wikkeling doorgemaat, dat het nu rijp is voor zelfbestuur of zelfstandigheid, aldus een rapport van een commissie van de Ver, Naties. De commissie, die onder leiding stond van John MacPherson van Engeland, heeft twee maanden geleden een bezoek aan dit deel van de Stille Zuidzee ge bracht. spekende mannen tussen de 18 en 30 jaar werden afgezonderd en op wa pens gefouilleerd. Ongeveer 200 van hen werden op legervrachtwagens, welke met prikkeldraad afgezet wa ren, overgebracht naar een ondervra gingscentrum. Na de razzia werden alle gebouwen in de afgezette omgeving van de Le drastraat doorzocht. Van de 200 mensen, die weggevoerd werden, zijn er 16 vastgehouden voor een verder verhoor, terwijl de overi gen in vrijheid gesteld werden. De Zwitserse politie heeft onthuld dat Algerijnse nationalisten voornemens zijn de Franse ambassade in Bern en Franse consulaten in andere Zwitserse steden aan te vallen. Eerder was gemeld, dat huizen in Zurich waren, doorzocht en personen voor een verhoor aangehouden. Deze per sonen zijn later allen vrijgelaten. Het onderzoek was voornamelijk gericht te gen leden van het Arabische legioen en van de Algerijnse nationalistische be weging. De Franse regering heeft besloten het parlement te vragen de inkomstenbelas ting over 1956 met 10 pet. te verhogen. Men verwacht dat de opbrengst hiervan plus de nieuwe tabaksaccijnzen de 100 miljard franken zullen verschaffen, die nodig zijn voor de voortzetting van de militaire campagne in Algerije. WEERSVERBETERING OP KOMST DE BILT, donderdag 10 uur, Het storingsgebied boven Duitsland, langs de begrenzing van warme continentale lucht en koudere polaire lucht, welke over de Noordzee naar het zuiden stroomde, nam m de nacht van woensdag op donderdag verder iq betekenis af. Het verplaatste zich echter vrijwel niet en reikte nog steeds tot over het uiterste oosten van ons land. In Twenthe viel in 24 uur tijd nog 12 millimeter. Inmiddels zijn gelei delijk enige wijzigingen in de luchtdruk- verdeling gekomen welke tot gevolg hebben dat het oude front boven Duits land zich weer in westelijke richting is gaan bewegen. De luchtdruk is namelijk boven Zuid-Scandinavië wat hoger ge worden, terwijl in Zuid-Frankrijk lucht drukdalingen voorkomen. Boven West- Europa draaien de winden daardoor meer naar noordoost tot oost. Verwacht mag worden dat de warmere boven 'Dene marken en Oost-Duilslanö aanwezige lucht de komende 24 uur het grootste deel van ons land zal overstromen. Hier en daar kan dit nog aanleiding geven tot wat regen of motregen, waarna de bewolking gaat afnemen. Deze ontwik keling in de luchtdrukverdeling luidt een weersverbetering in. De Amerikaanse recherche F.B.I. heeft gisteren meegedeeld haar gehele apparaat beschikbaar te stellen ó'm üe zaak van de ontvoering van Peter Weinberger op te helderen. In een kort communiqué van de di recteur van de FJ3.L, J. Edgar Hoover, wend gezegd: „De F.B.I. neemt nu actief deel aan het onderzoek naar de ontvoering van Peter Weinberger en al haar hulpmid delen zijn ter beschikking gesteld ten einde de zaak tot een oplossing te bren gen." Ingevolge de Amerikaanse wetten kon de FB.I. zich de afgelopen zeven dagen nog niet met de zaak bezig houden, om dat er geen aanwijzingen waren, dat het slachtoffer naar een andere staat over gebracht was. Deze wacbtperiode is vandaag ver streken. Drie mannen vertrokken op 24 mei met het vlot „L'Egare' (De Verdoolde nit Halifax voor een tocht over dc Atlantische Oceaan. Zij meenden aanvankelijk, zich met vis in hel leven te kunnen houden. Daar de vis zich evenwel niet wenste te laten langen, moest een Amerikaans marine- transportschip hen van verse victualiën voorzien. Van bevoegde zijde vernemen wij het volgende: Prinses Marijke is overgegaan van de derde naar de vierde klas van de Nieuwe Baamse School. Met dit bericht, waaruit blijkt, dat de prinses het onderwijs voor kinderen van haar leeftijd zij is thans 9 jaren oud in normaal klasseverband en met succes volgt, wordt de, vooral in het buitenland nogal eens geopperde ver onderstelling, dat de jonge prinses blind zou zijn, duidelijk weersproken Op grond van deze onjuiste ver onderstelling hebben in de loop der jaren en in het bijzonder gedurende de laatste weken de Koningin en de Prins uit alle delen van de wereld brieven bereikt van personen, die hun bereidheid uitspraken om een of beide ogen voor prinses Marijke be schikbaar te stellen. Tegenover deze ontroerende offervaardigheid staat het nuchtere medische feit, dat transplan tatie van een oog onmogelijk is. Wel is het overbrengen van het hoornvlies mogelijk, maar prinses Marijke zou hiermede niet gebaat zijn. Zij is ge boren met een vertroebeling van de lens van beide ogen en hoornvlies- trensplantatie kan daarop helaas geen gunstige invloed uitoefenen. Gulekkig is men er door medisch ingrijpen in geslaagd van een der ogen het gezichtsvermogen zo veel mogelijk te herstellen. Prinses Marijke is een gezond en vrolijk kind, dat ook by het leren niet onder hoeft te doen voor haar leeftijdgenoten. f -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1