C.H.enA.R. Piloot overmand passagier aan de stuurknuppel Straaljager neergestort om Moderne toren boven eeuwenoude daken Maandag opnieuw mi spoedig in tweede fase ALLE MOEILIJKHEDEN NIET OPGELOST Hongaarse sociale regering belooft verbeteringen IN WEST-DUITSLAND GELAND Minister Zijlstra tegen verhoging broodprijs Twaalf gewonden in ziekenhuis 20 vliegtuigen zochten IJsselmeer af Militaire luchtramp in de Ver. Staten Iéts té Der Tunesië breekt de onderhandelingen met Frankriik af Weer overzicht V.S. richten nota tot Nederland Arbeiders ivorden ongeduldig ZATERDAG 14 JULI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3433 i'j SÉ (Van onze parlementaire redacteur) Maandagmorgen om half 10 komen de kabinetsformateur dr. Drees en-de vijf fractievoorzitters de heren Burger (arb.), Romme (K.V.P.), Zijlstra (A.R.), Oud (V.V.D.) en Tilanus (C.H.) voor de achtste maal bijeen om de knelpunten te bespreken die tot dusver in het overleg over het ontwerp regeringsprogram niet tot een. accoord hebben geleid. Tijdens het gesprek dat- vrijdag van 10 tot 1 uur heeft plaatsgevonden werd door de fractievoorzitters besloten het ontwerpprogram en de resterende moeilijkheden, eèrst met hun fracties te bespreken om maandagmorgen zo mogelijk de besprekingen over het ontwerpprogram te kunnen afsluiten. Ver wacht wordt dat dr. Drees maandagmorgen in de besprekingen met de fractievoorzitters indien het accoord over het regeringsprogram wordt bereikt dedepartementale indeling en de verdeling van de zetels over de partijen aan cie orde zal stellen. .4duert entte Een begrip voor progressieve damesschoenen Prof. Zijlstra Zie verder pagina. 3 T Nieuwe K.L.M.-lijnen - 0 I O Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 115700 4 1.) Pusious 1112 Postgiro No. 424519 KlflehiemJienst aoonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17-18 uur; Telefoon 115700 'S-Gravcnhage. Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klacfitendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks l" .*1 Directeur: H. DE RUIG ONBESTENDIG Veranderlijke bewolking met plaatselijk een regen- of onweersbui. Hier en daar tijdelijk mist. Over wegend zwakke veranderlijke wind. Over het alge meen- iets lager temperaturen. ZON EN MAAN 13 juli; zon op 4.40, onder 20.53; maan op 14.21, onder 23.52. 16 juli: zon op 4.41, onder 20.54; maan op 15.31, onder O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT R zijn de laatste tijd blad heel wat uitingen ook in ons ver schenen van mensen, die. verontrust door de uitslag der verkiezingen, ge pleit hebben voor het totstandbrengen van een christelijke protestantse partij. Het zou ongetwijfeld voor de invloed van de christelijke politiek van grote betekenis zijn indien zij in Nederland kon worden uitgedragen door één christelijke partij. Dit wordt door velen gevoeld en daarom is het verstaanbaar dat in tij den waarin de christelijke partijen klappen krijgen ook door velen wordt gezegd: Grijp (och dit middel aan, op dat de christelijke politiek weer meer vat krijge op ons volk. Ook wijzelf hebben aan het eind van de laatste oorlog cr zo tegenover gestaan.. En er is na de oorlog tussen Christelijk H'storisehen en Antirevolu tionairen overleg over geweest. Maar het verloop van zaken is bekend. Een der briefschrijvers heeft het in ons blad nog eens uitvoerig -nemoreerd. Het is op niets uitgelopen t N de leaste tijd is van Christeliik Historische zijde op dit vraagstuk mede naar aanleiding van de gepu bliceerde brieven opnieuw inge gaan. En daarbij is wel duidelijk ge bleken-dat men in de leiding van de, C.K.U. in overgrote meerderheid niet gevoelt voor een band met de A.R. die enger zou zijn dan die van gelijk d» heer Kikkert het uitdrukte in de Cb- H'ri. Nederlander „een vriend-1 t^^nn-'Uk cpast elkaar gaan". PM di? a""S komt de vraag aan de r-nr de oorzaak eu de achter- p~ -d vgn dit gescheiden blijven. Vaak wordt gezegd dat dit gcsehel-j den bliiven een gevolg is van zekere! ruzies tussen Kuyper en Lohman in de vorige eeuw, ruzies waarvan het te-, genwoordige geslacht niet meer weet heeft en welks gevolgen het niet lan ger wenst te dragen. Anderen betogen Hon aren Gistermiddag heeft de minister van Economische Zaken een onderhoud ge had met vertegenwoordigers van bak kers-organisaties. Aanleiding tot het on derhoud vormde de verhoging van de broodprijs in verscheidene plaatsen van ons land die bulten de organisaties om is ingevoerd. De noodzaak van deze verhoging was de minister niet aangetoond en zij was naar de minister meedeelde, voor hem dan ook onaanvaardbaar in verband met de door de regering gevoerde politiek van prijsstabilisatie. De minister heeft daarom een beroep gedaan op de bak kersorganisaties er hun medewerking aan te verlenen, dat deze verhoging van de broodprijs ongedaan wordt gemaakt. De vertegenwoordigers van deze orga nisaties hebben de minister toegezegd zich te zullen verstaan met de backers in de plaatsen, waar de broodprijs is verhoogd. Het resultaat hiervan zal in n3der overleg met het ministerie wor den besproken. P ASSAGIERS *- gisteravond hebben en hem Een polltie-offlcier uit Ingolstadt (een plaatsje 80 km ten noorden van Munchen) verklaarde dat twaalf Hon garen, onder wie twee vrouwen, dus danig gewond werden tijdens de ge vechten, dat zij in het gemeentelijk ziekenhuis moesten worden opgeno- dat de achtergrond van de scheiding, gelegen is ln theologische ruzies uit het: verleden, die hu uit de tijd zijn en hei tegenwoordige geslacht niet meer1 boelen. Daartegenover wordt dan de nood- tl*k gesteld van het ene gesloten' front dftt een eïi des tijdsris en- waar-1 dóór velen zouden worden gefasci neerd. fan andere zijde wordt het anders gesteld. De heer Kikkert wees de een-I heid resoluut af: "Wij zijn het prin-j cipïeel en praktisch niet eens met el-j kaar. De theologisch-wijsgerige ach-! tergronden zijn bij de C.H.U. anders) dan bij de A.R.. Kerkelijke invloeden spelen hier een rol van betekenis. Al dus de heer Kikkert. De heer Van de Wetering gaf in! „Koningin en Vaderland" een daar-j' aan verwante beschouwing: j „Van stonde aan heeft men (in C.H.j kring) gesproken van een Unie en de; dwingende partijgedachte afgewezen. In het program van beginselen is de zogenaamde fries-Christelljk-HIstori iche opvatting sterk op de voorgrond; gekomen. Daarin is de protestantse' gedachte neergelegd die naar het be-1 gihsel der Reformatie de eenheid der kerk reëel vasthield. De afscheiding en vooral de doleantie hebben deze! eenheid van de Reformatie op Neder landse bodem niet alleen doorbroken over de oorzaken handelen wij. thans niet maar hebben ook eenj richting van denken en activiteit aan de Gereformeerden gegeven welke ons Hervormden en ook Lutheranen' vreemd is. Prof. De Jong van de V.U. spreekt over ander klimaat en. andere mentaliteit Op zichzelf is dit juist, maar er bestaan ook wezenlijke, verschillen wanneer het gaat om de opvatting van Staat en Kerk in het Volksleven". ALS wij het goed zien zijn de oude theologische verschillen tus sen Groen en Chantepie de la Saus- saye. tussen Kuyper en Gunning, tus sen Kuyper en Hoedemaker tegen woordig in nieuwe vormen weer uiter mate actueel. Wat de A.R. nu doet staan tegen over de opvattingen die in de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk blijken te overheersen en die men symbolisch aan kan duiden door de woorden Har- degarijp, Herderlijk Schrijven en Op roep. omtrent Nieuw-Guinea, dat deed Kuyper staan tegenover Chantepie en Gunning en Hoedemaker. Wij erkennen dat er veel veranderd is, dat; er een theologische ontwikke ling tussen zit, maar in de kern is het zo. De Christelijk Historische Unie doet dat zo niet. Zij heeft veel van Gun ning, Chantepie en Hoedemaker ln zich verwerkt. En daarom staat zij ook al worden er in de C.H, Unie wel bepaalde bezwaren gevoeld en geuit tegen bepaalde opvattingen en hande lingen van de Synode principieel daar anders tegenover. De C.H. Unie Wil en meent_te kunner. bestaan met aanvaarding door haar leden of dooi een deel van haai leden, van dt theologie van de Nieuwe Koers en de consequenties daarvan. Daarom zegt de heer Van de Wete ring ook dat er C.H.U.-ers zijn die niet voelen voor instellingen als de N.C.R.V. of de christelijke organisatie ■en toch geen slappe C.H.U.-ers zijn. Wij weten dat een groot deel van het Hervormde kerkvolk daar anders over denkt. Maar de C.H U. kiest haar NADAT twintig vliegtuigen en pojitieboten de gehele middag het IJsselmeer •afgezocht hadden, is gisteravond tien kilometer ten Noordwesten van Lelystad het wrak van een straaljager gevon den. Tegen de middag was de jager, die deel uitmaakte van een formatie van twee, In het IJssel meer neergestort tengevolge van brandstofgebrek. Het tweede toestel heeft nog net op het nip pertje kunnen landen op de vliegbasis Leeuwarden. De piloot van de verongelukte ja ger (van het type „Sabre") werd gis teravond als vermist opgegeven. Aan genomen moet worden dat hij is om gekomen. Bij het wrak van het toestel vond men nl. een slechts gedeeltelijk geopende prachute. De bestuurder was de 21-jarige S. Steen uit Gro ningen. Gistermiddag om half twaalf meld de de vlieger dat hy brandstofgebrek had. Daarna werd het radiocontact ge heel verbroken. Onmiddellijk na het bekend wor den van het ongeluk steeg een vlieg- boot van de Marine-luchtvaartdienst op om het IJsselmeer af te zoeken Toen het eerste zoeken .geen resultaat had, volgden spoedig andere toestel len van de luchtmacht, die het ge hele gebied van het IJsselmeer en ook dat van de Waddenzee afzochten omdat er aanvankelijk geen enkele aanwijzing was waar het toestel was neergestort. Later in de middag wa- aan boord van een Hongaars lijntoestel de piloot van het vliegtuig overmand gedwongen een landing te maken in W.-Duitsland. Tijdens de vlucht en ook nog na de landing werd een fel gevecht geleverd tussen passagiers, die wel en anderen die niet wilden vluchten naar hat Westen. i Aan boord van het vliegtuig bevonden zich vijftien passagiers en een bemanning van vijf leden. Acht passagiers, studenten, zaten in het komplot om zich van het toestel meester te maken. Een van hen, een ex-piloot, nam de besturing over en zette het toestel op een Amerikaanse basis te Mftnching nabij Inglostadt aan de grond. men. Zeven p&ssagiers werden ge troffen door rondvliegende kogels en de anderen doordat de piloot loopings met het vliegtuig uitvoerde om de anti-communisten ervan te weerhou den hun bevrijdingsplannen ten uit voer te brengen. Hij werd tenslotte met de revolver jgedwongen de be stuurdersplaats te verlaten Het vliegtuig wks een Dakota van de Hongaarse Staatsluchtvaartmaat schappij onderweg yan Boedapest naar een onbekende bestemming, De plaatselijke |&litie vernam van de pro-westerse passagiers dat zij de piloot hadden overrompeld en dat een hunner de stuurknuppel had overge nomen. 'Op 'dat ogenblik kwamen de communisten in acÖe: zij poogden tot de cabine .door tellingen maar de zes Hongarén.die^d^handen vrij had den, sloegep erop$fes. Een politie- luitenant liv \bürg^pbeg«m op de sa menzweerders .te-'Schieten toen hij zich bewust ;'.wersiï|jvan hetgeen op handen -waf'- Het-plan- tyas" .'ge wjïest in München te. .lalden, .jafiaat^tó^Qedelijk heeft de^ ppjèrvaréii' ^zich .vergist. Hij Htóiaiktè'^ohr'1»ï^'-^Tj'a^«en -gebrekkige landing op het kleine Vliegveld van Marrching. De acht Hongaren, die het er heel huids afgebracht hebben, zijn op adressen ondergebracht, welke strikt geheim gehouden worden. De Hongaren in het gemeentezie kenhuis worden door de Duitse politie bewaakt. Een van de leden van het complot, de 25-jarige Joseph Jakaby, vertelde, dat men het plan had beraamd in een koffiebar te Boedapest. Een van de redenen, waarom men wilde uit wijken, was de lage levensstandaard in Hongarije. ren er twintig vliegtuigen, waaronder ook helikopters,ifi de ductih - Ook voeren de politièboten uit Ka'm- përi, Hkrderwijk", "Enkhuizen en Sta voren uit en ook te land werd ge zocht. Later meldde de reddingboot uit Lemmer dat zy olievlekken had waar genomen. Op de plaats van deze vlek ken werd gedregd doch zonder resul taat. 's Avonds werd bekend dat twee Elburger vissers, die tien kilometer ten noorden van Lelystad aan het vis sen waren, de straaljager hadden zien neerstorten. Het toestel spatte uit el kaar zodra het het water raakte. De plaast waar het wrak ligt is aan gegeven met rode merktekens. Een „Liftmaster" transportvlieg tuig van de Amerikaanse luchtmacht is vrijdag kort na de start van de luchtbasis Moguire, in New Jersey, neergestort, waarbij 45 personen om het leven kwamen. Het vliegtuig ver voerde, behalve tien bemanningsleden 56 passagiers, militairen met hun gezinnen, die op weg waren naar Engeland. De 21 overlevenden zijn allen gewond. Bij de doden zijn twee vrouwen en twee kinderen. De dokters hebben verklaard dat sommige gewonden in levensgevaar verkeren. Het vliegtuig vertrok in een zware re genbui en volgens een der overlevenden raakte het kort na de start in een lucht zak en stortte neer in een moeras onge veer vijf kilometer van het vliegveld. Het maaide een pad van 300 meter door bos en struiken doch raakte niet in brand. Het duurde geruime tijd voor men er zich op het vliegveld van bewust was dat het vliegtuig was neergestort en de hulpverlening werd nog verder ver traagd door het onbegaanbare terrein. positie niet contra de Synodale op vattingen. Dat is het verschil en het is een kardinaal verschil tussen haar en de A.R.P. Het is een verschil waar die Antirevolutionairen, die zo naar eenheid verlangen, oog voor moeten hebben. De C.H.U. en de A.R.P. benaderen de actuele problemen inderdaad vol slagen anders. En dat heeft by beide een oud, maar nu nog springlevend, theologisch motief. En daarom is de ene Protestants- Christelijke party bij deze stand van zaken een onmogelijkheid. t- „Het Vrije Volk", was bezig uit. te leggen waarom er èen regering mét de P.v.d.A. moest komen. Allereerst vanwege" de kiezers die aan die partij een - overwinning heb ben bezorgd, zegt het blad. Dat is een argument. Maar het ar gument is niet voldoende want de P.v.dA. heeft geen meerderheid.. En daarom had het blad nog een ar gument. Het moet ook vanwege de kiezers die „om redenen van gëloof"„ook nu nog confessioneel hebben gestemd, maar die toch een progressief beleid verlangen". Het komtons voor dat „Het .Vrije Volk" hier wat al te gemakkelijk naar zich toerekent. v De kiezers, die om redenen van ge loof op een confessionele partij heb ben gestemd, deden dit niet om de be ginselen van de P.v.d.A., maar om. de;- beginselen van de party waarop zij stemden te bevorderen. „Het Vrije Volk" gaat iets te ver als het een stem voor en een stem. tegen de P.v.d-A. uitlegt .als te zijn van ge lijke strekking. Groot is de ellende op het Griekse eilandje Santorini in de Egeïsche Zee, waar een aardbeving 53 slachtoffers maakte en de helft van de gebouwen vernielde, so groot, dat de populaire Griekse koningin Frederika in tranen uitbarstte toen sij, soals de foto toont, met Koning Paul over de ruïnes van de vernielde woningen dwaalde, troos tend waar en zoveel dat mogelijk was. Het koninklijk paar vertrok bij het eerste bericht over de ramp die het eilandje had getroffen, uit zijn zomer residentie op Korfoe om zich op de hoogte te gaan stellen van de toestand op het geteisterde eiland. Tunesië heeft "vrijdag zijn ondériuw^p* delingen met Frankrijk over een '.yéï*jp. drag van bondgenootschap afgebro- ken. De Tunesische delegatie onder premier Bourguiba, die, sinds 25 juni te Parijs vertoeft, is van mening, dat er tengevolge van de „onvriendelijke houding" van de Franse regering een', sfeer is ontstaan, waarin verder over- s leg geen zin heeft. - Naar aanleiding van de onlusten ia Poznan." zullen 222 personen worden vervolgd. Sts 3»® Vrijdagmiddag bereikten de formateur en de demissionaire minister van Oorlog en marine ir. Staf een ontwerp-akkoord over het niveau van de defensieuitgaven voor 1957 en de drie daarop volgende jaren. He spreekt vanzelf dat dit defensie akkoord ook de instemming, zal moeten hebben van de 'fractievoorzitters. Het defensiepunt zal dus maandag morgen eveneens opnieuw aan de orde komen. In het algemeen wordt in het akkoord Drees-Staf uitgegaan van de Navo-verplichtingen die Nederland op zich heeft genomen. Alleen schijnt het voor minister; Staf mogelijk te zijn voor 1957 daaraan met 1525 millioen gulden en voor 1958 tot 1960 jaarlijks met 1575 millioen gulden te kunnen voldoen. Gistermiddag -kwamen de Kamerfrac ties van de Partij van de Arbeid en de K.V.P. bijeen om zich te beraden. He denmorgen zou dit het geval zijn met de A.R.-Tweede Kamerfractie. De kabi netsformateur is bij zijn programma-.be- Aart de rand- van het Zeeuwse stadje Goes verrijst boven de gemoedelijke daken van de huisjes een toren van zeer moderne, zakelijke allure. De bewoners van Zeeland, die zich een televisietoestel hebben aangeschaft, zijn momenteel volkomen aangewezen op scat de Belgische televisiemcnscn presteren, aangezien de zender van Lopik dat gebied niet kan bereiken. Deze televisietoren, die 85 meter hoog molen st wordt en waarop een naald komt te staan van 42 meter lengte, zal er rut straks voor zorgen dat ook in Zeeland het beeld uit de Bussumse studio's duidelijk op het scherm komt. In 1955 is men begonnen met de bouw van dit nogal kostbare gevaarte cn volgend jaar hoopt men de toren klaar te hebben. Op de foto ziel u de dunne toren vanaf de Paardemvcg in Goes, aan hel eind waarvan de oude koren- pronken. DE BILT, zaterdag 10 uur. Een hogedrukgebied op de Noorde lijke IJszee tussen Noorwegen en Groen land verplaatst zich nog maar weinig. Ook het hogedrukgebied ten Zuidwesten van de Azoren is in de afgelopen 24 uur nauwelijks van positie veranderd. Tus sen deze beide hoge'drukgebieden bevindt zich een langgerekte lagedrukvore, waarin verschillende depressies voor komen, o.a. bij de Zuidpunt van Groen land, ten Zuiden van Ierland en boven Noord-Frankrijk. Door de dagelijkse verwarming van het continent ontstond vrijdagmiddag ook boven West-Duitsland een klein lagèdrukgebiedje, dat in het Noorden en Oosten van Nederland en kele onweersbuien veroorzaakte. In de komende 24 uur zal de storing boven Noord-Frankrijk naar het Noorden trekken, terwijl tevens verwacht mag worden, dat er boven Duitsland een nieuw lagedrukgebied zal ontstaan. Uit Frankrijk nadert bovendien een zwakke rug van hoge luchtdruk. Door dit alies zal de wind in ons land ver anderlijk blijven. Daarbij zal tijdelijk een zeewind kunnen voorkomen, hetgeen enige afkoeling zal veroorzaken, maar over het algemeen blijft het vrij warm, terwijl de kans op een regen- of onweers bui tamelijk groot blijft. sprekingen uitgegaan dat het regerings beleid niet tot in onderdelen dient te worden vastgelegd, doch slechts in al gemene richtlijnen. Dr. Drees is optimistisch gestemd over de afloop der programbesprekingen. Hieruit zou men kunnen afleiden dat er met hem te praten valt over de nog hangende moeilijkheden. Of dit zo is zal maandag moeten blijken. In parlementaire kringen kon men gisteravond horen verluiden, dat men getroffen is door de constructieve op merkingen die prof. Zijlstra» de A.R.- fractieleider over de financieel econo mische paragrafen over het ontwerp- regeringsprogxam gistermorgen heeft; ge maakt. Dr. Drees en zijnfractieleiders zijn mede onder de indruk van het he ioog van prof. Zijlstra tot de, conclusie gekomen, dat bij alle maatregelen, 'die men in de komende regeringsperiode wil tot stand - brengen - hei voerbohoud van de financieel-economische mogelijkheden zal moeten worden gemaakt. De Verenigde Staten hebben i» een nota aan de Nederlandse regering hun bereidheid uitgesproken om een lucbi- vaariovereenkomst met Nederland af te sluiten. De nota is gisteren over handigd aan de Ned. zaakgelastigde in Washington. Zij vormt het antwoord op de nöta, die dr. Van Royen, de Ned. ambassa deur' in Washington aan minister Dul les ter hand heeft gesteld. Amerikaanse funktionarissen ver klaarden dat een compromis nu wel te verwachten is. Verder wensten zy uit de inhoud der nota nog niets mede te delen. Aangenomen werd echter dat de Amerikaanse regering zich bereid verklaart om op 17 juli verder te onderhandelen met de Nederlandse de legatie. Zoals in een deel van onze vorige editie gemeld, wordt in Washington aangenomen dat de V.S. wel enigszins aan de Nederlandse wensen tegemoet willen komen doch dat het verzoek om drie luchtlijnen niet in zijn geheel in gewilligd zal wordem In Szabad Nep, hef officiële orgaan van de Hongaarse communistische party, is vrijdag betoogd dat de „Hongaarse ar beiders wachten op daden van de party en de regering: uitbreiding van dé demo cratie en verbetering van de levensstan daard". Het artikel, dat ook door radio-Boeda- pest werd uitgezonden, verscheen een dag nadat in een uitzending van radio- Boedapest was gemeld, dat er in de Mat- yas Rakosifabriek in Boedapest een pro- testbijeenkomst van staalarbeiders had plaatsgevonden tegen een „onbegrijpe lijke loonaftrek". Uil de artikelen en uitzendingen kan worden opgemaakt dat .de Hongaarse regering, bang geworden door de re- volle van de arbeiders in de Poolse stad Poznan, probeert soortgelijke moeilijkhe den te voorkomen door verbeteringen in het vooruiizicht te stellen. Szabad Nep doet een beroep op de arbeiders om geduld te oefenen, daar het de regering onmogelijk is binnen zeer korte tijd belangrijke verbeteringen in te voeren. Met name de wijziging van het systeem van de leiding, brengt grote pro blemen met zich mee. Inmiddels heeft de Hongaarse regering twee maatregelen genomen om de indus triële situatie tc verbeteren. Er is een speciale commissie gevormd om de industrieën die haar produkten be neden de produktiekosten verkopen eh vervolgens een verzoek indienen om staatssubsidie, te controleren. Verder heb- ben de directies van verschillende fa- orieken een grote onafhankelijkheid ver kregen bij liet uitstippelen van de pro- duktie en de levering om meer efficiency te verkrijgen en de arbeiders tevreden te houden. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1