De Russische marine Bedekte waarschuwing van Chroesjtsjew Geen stenn P.v.cLA. voor formateur Onderhandelingen met d regering te Peking esterberg orrelen Ondanks de opstand in Poznan „verdere democratisering" MINISTER DULLES NAAR LONDEN Uitgesteld tot 20 augustus ITALIAANS ONDERZOEK NAAR RAMP „ANDREA DORIA Kleuters leidden politie om de tuin „Kleine wolk aan horizon" f Spoedig einde poging-Romrne Britse militaire maatregelen Chinese troepen in Birma TMACHT Honderden Chinezen in Tibet vermoord Weer overzicht WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3448 Weerbericht - WWi Za-fcLifcLfjK© m e POOLSE PARTIJLEIDING BESLUIT: Partij err regering gescheiden a Requisitoir zaak-Schmidt ENGELAND heeft gisteren al zijn troepenschepen opdracht ge geven het Suezkanaal te vermijden. De schepen, die soldaten en hun gezinnen van en naar het Oosten vervoeren, moeten nu de lange reis om de Kaap de Goede Hoop maken. Voor het bevel is geen reden genoemd, maar het is duidelijk dat de bedoeling ervan is moeilijk heden met de Egyptenaren te voorkomen. Andere belangrijke punten uit het nieuws over de nationalisatie van de Suezkanaalmaatschappij door Egypte zijn: 1. Chroestsjew, de leider van de Russische communistische partij, heeft in een rede het Westen voorzichtig gewaarschuwd geen „onverstandige" militaire operaties te beginnen. President Eisenhower van de Ver. Staten heeft minister Dulles naar Londen gezonden voor besprekingen met zijn Britse en Franse collega's. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft „tijdelijk" alle activa in de Verenigde Staten van de Suezkanaalmaatschappij en de Egyptische regering bevroren- President Nasser van Egypte heeft verklaard dat de vrije vaart door het Suezkanaal gewaarborgd zal blijven. 2. 3. 4. 99 Gratis rit in politieauto Toch meer dan 50 doden 'i -ui.r Niets illegaals Dulles in Londen V "'■■A'- Vrije vaart Instemming v.geïeïerer» A.R. standpunt Drukker Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •g-Gravenhage. Huygensplem 1 Postciro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand" i 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschynt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. TIJDELIJK REGEN. Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Vrij krachtige tot krachtige, langs de kust tjjttehjk harde wind, ruimend van zuid naar west. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 2 aug.- zon op 5 05, onder 20 30; maan op 0 22. onder 17 04. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) (II) EN tweede typisch punt van de Russische marine willen wij thans nader beschouwen en wel haar ogen schijnlijk onharmonische samenstel ling. Volgens betrouwbare gegevens, dooi de bekende militaire expert Hanson W, Baldwin in 1955 gepubliceerd zal de Russische marine einde 195 ongeveer de volgende samenstelling hebben: 30 kruisers, 150 torpedojagers 500 onderzeeërs, 500 motortorpedoboten 1.000 mijnenvegers en 4.000 marine' vliegtuigen, die echter alle op het land zijn gebaseerd want de Russische ma rine kent geen vliegkampschepen Vlootpersoneel plm. 800.000, waarvan 600 000 dienstplichtigen met een eer ste diensttijd van 5 jaar. Nu is van marinezijde de veronder stelling uitgesproken dat de Russische vloot nog slechts in opbouw is en dat men thans zal overgaan om de ontbre kende vliegkampschepen te bouwen, WD geloven dat deze opvatting een typisch Westerse is, doch niet overeenstemt met de doelstelling van de Russische marine. In deze doelstel ling nl. verschilt zij wezenlijk van die der Westerse marines. De laatste die nen voor een dubbele taak t.w. het gebruik van de zeeweg aan de tegen partij te ontzeggen (de negatieve taak) en het gebruik van de zeeweg voor eigen handelsvaart veilig te stellen (positieve taak). Dit laatste Is voor het Westen een levensvoorwaarde zon der welke zijn oorlogseconomie ineen stort. Niet alzo bij Rusland. Dit kan het zonder het gebruik van de zeewe gen ook stellen. Deswege heeft de Rus sische marine slechts één taak, de ne gatieve d.i. dus de strijd tegen de zee verbindingen van de vijand. Zij heeft hoogstens interesse voor de positieve taak ln beperkte zeegebieden, zoals de Oost- en Zwarte Zee en heeft daarvoor voldoende luchtsteun door op het land gebaseerde vliegtuigen. Vliegkamp schepen zijn dus geen noodzaak. De Russische marine bedoelt dus niet en ls daarop dus niet gebouwd om de strijd om het meesterschap ter zee tegen de bovenwaterslagvloot van het V Westen op te nemen. Haar bovenwa- tervlooot (de kruisers) is dan ook in hoofdzaak gebouwd voor de „Guerre de course", de kaapvaart. EEN opmerkzame toeschouwer zal bij een bezoek aan onze kruisers tijdens de Rotterdamse vloootschouw en daarna aan de „Vverdlov", het ver schil tussen beide typen hebben waar genomen. De laatste heeft een zeer sterke luchtafweer met een zware uitrusting aan torpedolaneeerbuizen, geschikt voor zelfstandig ageren tegen handels schepen en zonder vliegtuigsteun. Zij heeft bovendien een veel minder uitge breide en gecompliceerde elektrische uitrusting voor de vuurleiding. Zij ls daardoor minder geschikt voor het gevechj: met bovenwaterschepen doch tevens minder kwetsbaar tegen voltreffers. Onze kruisers zijn vooral gebouwd voor samenwerking met vliegkampschepen en hebben daar voor een zeer ver reikende radarinstal- latie, terwijl de vuurleiding meer is ingesteld op het snel verlopende ge vecht niet bovenwaterschepen. Britse troepenscliepen vermijden Suezkanaal jrvE Russische vloot is derhalve in haar organisatie in het groot en in haar seheepstypen een consequente vloot voor haar enige negatieve taak, doch daarom een des te geduchter ge vaar voor de Westerse met haar dub bele taak. Ten slotte wijst de samen stelling van de Russische vloot nog op een ander feit nl. dat de Russen den ken, indien er oorlog bomt, dat deze van lange duur zal zijn. Zij bereiden zich dus niet uitsluitend voor op een A- en H-oonog van zeer korte duur, doch op een met conventionele mid delen. Dit moge voor het Westen te vens een vermaning zijn zichzelf niet op eenzijdigheid vast te leggen. Het requisitoir in de zaak-Schmidt, dat K-neren in Djakarta uitgesproken zou worden, !g uitgesteld tot 20 augustus. Rechter Rochjani besloot gisteren tot net uitstel op verzoek van de waarnemen de officier van Justitie. Raden Jocseof Soewondo. Deze vervangt Soenarjo, die vorige week piotsciing overgeplaatst werd naar net kantoor van de procureur- generaal. Soewondo verklaarde dat hij zich eerst met het proces vertrouwd wsl maken, daar hij Soenarjo's dossiers nog niet volledig bestudeerd heeft. Rechter Rochjani drong er gisteren op aan dat het uitstel tot het uiterste beperkt zou worden. Langs de Enge/se kust heeft de storm aardig huisgehouden. Op de pier ran de badplaats Clacton werd een ^teller, skelter" een grote glijbaan uil een kinderspeeltuin het slachtoffer tan de wind. Langs de gehele kust werd enorme schade aangericht. De herstel- lingswerkzaamheden sullen duizenden ponden kosten. etc EDDY EN TONNEKE, 3 ea 4 jaar oud, hebben gisteren een tochtje in een afdehngsauto van de Amsterdamse politie naar Am-, stelveen gemaakt, dat hun zeker een pak slaag van vader en moe der zal hebben gekost. Beide kleutets waren verdwaald toen ze in de hoofdstad een eindje waren gaan wandelen. De hulp vaardige politie nam de kinderen mee in een afdehngsauto naar het bureau Leidseplem, waar ze „oom agent" zeiden, dat ze ergens in Amstelveen woonden en dat ze Eddy en Tonneke heetten. „Ik kan het huis m Amstelveen wel aan wijzen" zei de kleine Eddy dapper en natuurlijk waren de agenten zo vriendelijk de verdwaalde kleuters naar huis te brengen in de auto. Toen de ouderlijke woning even wel niet gevonden werd, biechtte Eddy op, een grapje te hebben gemaakt en dat ze thuis hoorden m hun woningen van hun ouders aan de Weteringschans in Am sterdam. Het uitstapje eindigde minder prettig dan ze aanvankelijk had den voorzien: boze agenten en boze vaders en moeders. Het Italiaanse kabinet heeft dinsdag besloten een speciale commissie te vor men die te Rome een officieel onderzoek moet instellen naar het pinken van de „Andrea Doria". Een voorlopig onderzoek door het Ita liaanse consulaat-generaal te New York is afgesloten. Het rapport hierover is naar Rome gezonden. Naar verluidt heeft kabinet er mee ingestemd, dat de minister van Finan cien, Silvio Ga va, een lening garan deert voor de bouw van een nieuw pas sagiersschip, dat de „Andrea Doria" zal vervangen. De vrees, dat het aantal slachtof fers van de aanvaring tussen de Andrea Doria en de Stockholm boven de 50 zal stijgen, is gisteren toegenomen met de mededeling van de scheepvaartmaat schappij Italia, dat van de mensen die nog vermist worden er 26 op de Doria ondergebracht waren bij het punt, waar de schepen in elkaar geboord zijn. De maatschappij had opgegeven, dat bekend was, dat twee personen gedood waren en dat van nog 18 mensen moest worden aangenomen, dat zij bij de aan varing om het leven waren gekomen. Aan boord van de Stockholm zijn twee doden gevallen, terwijl het aantal ver misten daar drie bedraagt. Gistermorgen was het aantal vermis ten van de Andrea Doria tot 29 gedaald. Slechts drie van de vermisten waren met ondergebracht bij de plaats, waar de Stockholm aan stuurboord in de An drea Doria boorde, zo heeft de maat schappij meegedeeld. „Kleine wolken verschijnen aan de horizon", zei de Russische partijleider Chroestsjew gisteren ln een rede ln het Loezhntkistadion te Moskon ter gelegen heid van de „Dag der bouwers van de Sowjet-Ünie". De Egyptische daad van nationalisatie heeft sommige westelijke regeringen te zeer in een staat van opwinding ge bracht", verklaarde Chroestsjew. „Voor al in Engeland en Frankrijk is men er nogal opgewonden over...." Chroestjew vervolgde: „Onbezonnen, overijlde daden in deze kwestie kunne» slechts ongewenste gevolgen hebben voor de zaak van de vrede. Ik geloof dat een nuchter oordeel, ervaring en politieke helderheid van de Britse en Franse staatslieden hen ln staat sullen stellen, de juiste opvatting te hebben over de betekenis van Egypte's historische daad..." - - Chi oestjew "Steunde de Egyptische aanspraken op het kanaal. „Volgens ons is hier niets illegaals gebeurd", zei de partijchef. In feite deed Chroestsjew weinig meer dan het Westen „vaderlijk" vermanen. „Wij weten wat oorlog betekent. Het is gemakkelijker ermee te beginnen dan ermee op te houden.zei hu. Vanmorgen is de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Dulles, die door president Eisenhower naar Londen was gezonden om de besprekingen over de nationalisatie van de Suez-kanaal- maatschappij voort te zetten, in de Britse hoofdstad aangekomen. Bij aan komst zei de Amerikaanse minister, dat hij dacht maar een of twee dagen in Engeland te blijven. HIJ sprak zijn waar dering uit ivoor de wijze, waarop zijn plaatsvervanger Murphy de besprekin gen tot dusver heeft gevoerd. Hoewel aanvankelijk een bespreking tussen Dulles, Pmeau en Sellwyh Lloyd was vastgesteld onmiddellijk na de aan komst van de eerste, werd de zakelij ke ontmoeting tussen de heren voorlo pig verschoven naar het middaguur. De ministers waren nl. door premier Eden aan de lunch genodigd, zodat zij zich eerst naar Dowmngstieet 10 begaven. Vrijwel direct na aankomst ontbood Dulles de Amerikaanse ambassadeur m Parijs. Hij zou bij de besprekingen van vanmiddag tegenwoordig zijn. Inmiddels melden de Egyptische dag bladen, dat Syrië, de Libanon, Saoedie- Arablé en Jordanië binnenkort een bij eenkomst zullen houden om de gemeen schappelijke oiiebelangen te bespreken. Waarnemers vermoeden, dat deze Ara bische landen het voorbeeld van Egyp te zullen volgen en de buitenlandse oliemaatschappijen In hun land zullen nationaliseren. Harold Watkinson, de Britse minister van Vervoer, heeft de Britse koopvaardij gewaarschuwd, dat het in verband met „de onzekere toestand" met betrekking tot de Suezkanaalkwestie gewenst is, dat schepen voldoende brandstof mee nemen voor de omweg rond Kaap de Goede Hoop. :<§£#SS« fW$W' ",V<| Een tornt elose massa verwrongen staal is alles wat er overbleef van de slanke, op ijsbreken berekende boeg tan het Zweedse lijnschip .JStockholm", dat het Bethlehem, Steel Company te Brooklyn. Italiaanse zeekasteel Andrea Doria" zodanig ramde, dat het in de Atlantische Oceaan verdween. De Stockholmligt op het ogenblik in het dok van de r (Van onze parlementaire redacteur) T)E socialistische Tweede-Kamerfractie heeft gistermiddag twee nor ver- gaderd over het ontwerpprogram van prof. Romme. Zoals te verwachten viel, hebben de socialisten weinig goede woorden voor dit program over gehad. Zij vinden het opmerkelijk, dat de heer Romme geen enkele poging heeft gedaan de tegenstelling tassen de P.v.dA. en de K.V.P. te overbruggen. Behoudens de bekende vijf K.V.P.- eisen bij het program-Brees, heeft de heer Romme nog een aantal andere twistpunten, althans in de ogen van de P.v.d.A., opgerakeld. De P.v.d.A.- fractie wil het program van de forma teur m dit stadium zelfs niet amen deren, want zij vindt het in zijn geheel vrij onaanvaardbaar. Het is dus duidelijk, dat de heer Rómme van de socialisten weinig Do imperiale generale staf heeft do strijdkrachten in zowel Grool-Brittsn- nie sis het Middellandse Zeegebied ge alarmeerd om zich voor een onmiddel lijk optreden gereed te houden voor het geval de Egyptische naasting van het Suezkanaal geweld ten gevolge mocht hebben. De Britse admiraliteit heeft gister morgen bekend gemaakt, dat zekere vlooïeenheden opdracht hebben gekre gen, zich voor vertrek gereed ie ma ken. De woordvoerder van het mini sterie weigerde iets aan deze mede deling toe te voegen. De „Daily Express" meent echter te weten, dat het hier voornamelijk gaat om het onmiddellijk met oorlogsmate- laal en manschappen uitzenden van net 13 000 ton metende vliegdekschip „Ocean" naar Suez of naar het ooste lijke deel van de Middellandse Zee. De „Ocean" zou begeleid worden door dezelfde oorlogschepen waarmee het enkele maanden geleden Cyprus ra vitailleerde. Te Londen verluidde, dat de Britse regering tevens de bemanningen van sommige in Engelse havens liggend® oorlogsschepen van verlof heeft terug geroepen. Inmiddels is het Britse vliegdekschip „Eagle" op de rede van Famagusta (Cyprus) voor anker gegaan, naast de kruiser „Jamaica" die maandag was aangekomen. Advertentie De algemene raad van de Britse scheepvaart heeft de reders aangeraden de kanaalgelden te blijven betalen aan de Suezkanaalmaatschappij en met aan de Egyptische autoriteiten. De reders moeten zelf uitmaken, of zij hun schepen rond Kaap de Goede Hoop zullen laten varen. Premier Sir Anthony Eden heeft zijn plannen voor een zomervakantie, die a s. wijdag zou beginnen, afge last en Sir Gerald Templer, chef van de generale staf van het imperium, bij zich ontboden. De Franse stafchef, generaal Paul Ely, is met de Franse minister Pmeau mee naar Londen gekomen. De Franse Nationale Vergadering heeft haar zitting voor 10 minuten geschorst als gebaar van goedkeuring voor het verzet van de regering tegen de natio nalisatie van het Suezkanaal. Hiertoe werd een motie ingediend door Robert Lecourt. De stemming was 416 tegen 150. De communisten en hun geestver wanten stemden tegen. President Nasser van Egypte heeft verklaard: „Zowel de conventie van 1888 ais de verzekeringen hieromtrent gegeven in de Engels-Egyptische over eenkomst van 1954 zijn en worden ten volle gehandhaafd." De conventie van 1888, omvattend de westelijke mogendheden. Rusland, Egyp te en Turkije, waarborgt de vrijheid van doorvaart van alle schepen in vrede en in oorlogstijd. In de Engels-Egyptische overeenkomst van 1954 wordt voorzien in de evacuatie van de Britse troepen uit de kanaalzone met het recht binnen vijf jaar terug te keren m geval van een wereldoorlog. Op een vraag wat Egypte zal doen in geval van een westelijke militaire actie heeft Sabry, de chef van het kabinet van Nasser, verklaard; „Egypte zal vechten", steun zal - krijgen voor zijn pogingen tot kabinetsformatie. Het is nu zeer de vraag hoe prof. Romme het antwoord van de socialisten opvat. Vrijwel algemeen heerst in Haagse po litieke kringen de opvatting, dat luj niet verder wil gaan zonder de steun van de socialisten. Indien dit het geval is, moet het niet uitgesloten geacht worden, dat de heer Romme binnen met al te lange tijd zijn opdracht teruggeeft. De kabinetsformateur heeft gistermid dag de heer Tiianus, voorzitter van de c.h. fractie in de Tweede Kamer, ont vangen. Deze deelde hem mede, dat hij het concept-regeringsprogram van de formateur in z|jn fractie had besproken en dat het daar in het algemeen in stemming had gevonden, ai had het ge sprek uiteraard geleid tot enkele kantte keningen, waarmede de heer Tiianus de formateur ln kennis heeft gesteld. Op de vraag of de heer Tiianus geest verwanten zou kunnen adviseren zittmg te nemen m een kabinet, dat zich stelt op de basis van een program conform het concept, zei de heer Tiianus pas de finitief antwoord te kunnen geven aan de hand van de eventuele samenstelling van het kabinet. De heer Tiianus voeg de hier aan toe, dat in het conceptpro gram van de formateur de zakelijke grondslag voor een bevestigende beant woording van de vraag verwezenlijkt is. De kabinetsformateur prof. Romme heeft de heer Korthals, waarnemend voorzitter van de fractie van de WD in de Tweede Kamer ontvangen. De formateur heeft bij deze gelegenheid aan de heer Korthals op diens desbe treffende vraag medegedeeld, dat hij zelfs me 1, een jeugdig budget, plennen'.en 'initalleren. wij Uw woning, ...ook. voor verlichting en-kunst- RIJNSTRAAT 5 -6. ARNHEM GROTE MARKT 26.' DEN HAAG zoals naar zijn mening blijkt uit het feit van de toezending van zijn con- cept-regeringsprogram aan de voorzit ters van de vijf fracties een vijf- pa rtijen-kabinet niet uitsluit, doch dat hij over de juiste breedte van de „bre de basis" met eerder zal kunnen beslis sen dan nadat hij de reacties der vijf fractievoorzitters op zijn brief van 28 juli met het daarbij gevoegde regerings program zal hebben leren kennen. De woordvoerder van de kabinetsfor mateur heeft medegedeeld, dat prof. Zijl stra, de voorzitter van ds AJL-fractie in de Tweede Kamer, hem in een onderhoud hedenmorgen heeft medegedeeld, dat het concept-regeringsprogramma ln z|jn groep in het algemeen aanvaardbaar en-bevre digend werd geacht. Wel hebben de be sprekingen aanleiding gegeven tot een aantal opmerkingen, welke prof. Zjjlstra aan de formateur ter nadere overweging heeft overgebracht. De in de brief van 28 juli door de for mateur gestelde vraag, betreffende het adviseren van geestverwanten om zitting te nemen ln een door hem te vormen kabinet heeft prof. Zijlstra bevestigend beantwoord, aldus de woordvoerder. Birma voert met de regeringt e Pe king onderhandelingen over de aan wezigheid van communistlsch-Chine- se troepen i nde staat Wa, in Noord- oost-Birma, zo wordt gezegd in een communiqué, dat dinsdagavond door het ministerie van Buitenlandse Za ken te Rangoon is uitgegeven. „Het is niet waar", zo wordt in de bekendmaking gezegd, „dat, zoals in -The Nation" (een Birmaans blad) is 'erklaard, Chinese troepen Makoengam, «ogmoeng en twee andere dorpen heb ben bezet. In twee van deze plaatsen fjn op het ogenblik Birmaanse strijd krachten gelegerd, die in radiocontact 8>et het betrokken hoofdkwartier staan, *n de andere staan onder toezicht". Het in het Engels verschijnende anti communistische blad „The Nation" had tevoren gemeld, dat verscheidene hon derden Chinese militairen over een 800 sm brede strook de Birmaanse grens hadden overschreden. Naar aanleiding van deze „flagrante schending van de Birmaanse grens" had premier "Oe B Swe maandag een kabinetsvergaderin belegd, die werd bijgewoond door Birmaanse stafchefs, aldus „The Na i". Dit laatste wordt in het officiële com muniqué ook tegengesproken. Gezeg< wordt, dat het beleggen van een inter nationale conferentie om te spreken over een duidelijke grensafbakemng, zoal: voorgesteld door „The Nation", niet dco de gebeurtenissen wordt gemotiveerd, De Britse effectenbeurs onderging gi! teren een scherpe tijdelijke daling de toen nog onbevestigde berichten o: trent Chinese troepenbewegingen in sektor van de grens met Birma. ling daalde op de wisselmarkt tot e nieuw laagtepunt sedert ruim een jaar De vroegere secretaris-generaal vi_. de Hongaarse arbeiderspartij Mattbia Rakosi heeft zich naar het bergachtig Tatra-massief in het Noorden van Hon garije begeven om er een vakantie va twee 'maanden door te brengen. nen. Die dag wordt een beetje rumoe rig op Soesterberg. Eerst komt de ka pel van de Kon. Luchtmacht muziek maken, en dat kunnen ze, 'aarna be ginnen de luidruchtige wedstrijden in het stuntvliegen. Als u van luchtacro- batiek houdt, gan dan vooral zaterdag kijken. Thunderstreaks, Hawker Hun ters, Thunderjets en de daarbij sloom afstekende Harvards doen mee. Ze moeten allerlei lastige patronen vlie gen. Ook op andere dagen van de ten- toonstelLng zal er drukker worden ge vlogen dan anders, zodat de bezoekers weten en horen dat ze op een mo derne vliegbasis rondlopen. U kunt er in bij de ingang aan de Dolderseweg dat is vlakbij het stationnetje Den Dolder en het kost 50 cent. Kin deren behoeven maar een kwartje te betalen. De opbrengst komt gedeelte- li] k ten goede aan het Van Weerden Poelmanfonds. Het hoofdbestuur van de Poolse com munistische party heeft ondanks de op stand in Poznan besloten tot „voortzet ting van de democratisering" van het land en verbetering van de ievensstan daard, meldt radio-Warschau. Het bestuur heeft deze besluiten ge nomen na een zitting, die een week heeft geduurd en zaterdag is geemdigd. De zitting werd gehouden terwijl sow- jeipremier Boelganin en de Russische minister van Landsverdediging, Zjoe- kow, zich in Polen bevonden. D» communistische party heeft ook be kend gemaakt dat zij zich terugtrekt uit het dnecte landsbestuur en dat zij voortaan de regeringsleiders slechts „poli tiek zal inspireren". Het centrale comité van de partij heeft een resolutie aangenomen waarin wordt erkend dat de partij een fout heeft begaan door het landsbestuur op zich te nemen. In een verklaring van het paitijbestuur wordt de opstand m Poznan geweten aan economische moeilijkheden. De leiders van de partij oefenen zelfkritiek omdat zij te traag zijn geweest m het opstellen van een „opbouwend program" ter bestrijding van deze problemen. Aanbevolen worden wijzigingen in de betrekkingen tussen de verenigde arbei derspartij, de regering en de bevolking van 27 miljoen zielen. Als één van de fouten van het verleden wordt aange merkt, dat niet is uitgegaan van het beginsel, dat de partij zich veeleer moet belasten met politieke inspiratie dan met rechtstreekse leiding en bestuur. Het centrale comité verklaart, dat het parlement een doeltreffender toezicht op de regering moet uitoefenen. Het zou vaker bijeen moeten komen. Waarnemers merken op, dat de beslui te. van het Poolse hoofdbestuur zo goed als gelijkluidend zijn met beloften, die de Hongaarse premier, Andreas Hegedjoes, maandag in het parlement heeft gedaan. Het doel hiervan is volgens de plaatselijke zegslieden, het uitbreken van onrust onder de arbeiders zoals de arbeidersopstand ln Poznan te voorkomen. In Nepal z|jn berichten uit Tibet ont vangen, dat „enige honderden" Chines® militairen soldaten en officieren een maand geleden, vermoord zijn door de Tibetaanse Khamba-stam. Dit zou gebeurd zijn tijdens een „vredesconferentie", waar de Chinezen ongewapend verschenen waren. DE BILT, woensdag 10 uur. De stormdepressie die ook dinsdag in ons land nog veel wind veroorzaakte trok langzaam over het Skaggerak naar Zuid-Zweden. In de nacht van dins dag op woensdag namen daardoor de wmd en buiigheid snel af. De depres sie werd gevolgd door een rug van hoge luchtdruk, die woensdagochtend ons land passeert. Daarachter volgt echter een nieuwe oceaanstoring waar van de regenzone zich woensdagoch- ochtend tot over Wales had uitgebreid. Het ziet er naar uit dat de Oceaan depressie zijn weg over midden-Enge- land zal vervolgen en dat zij donder-» dag dicht langs ons land zal voorbij trekken. De regenzone bereikt woens dagmiddag het westen van ons land en zal zich in de nacht verder over vrijwel het gehele land uitbreiden. Morgen blijft het zwaarbewolkt, waar door de temperaturen tot dezelfde waarden als vandaag of iets hogere kunnen oplopen. De wind neem ia kracht toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1