Engeland houdt het kanaal zo nodig open ERNSTIGE RAMP VOOR DE LANDBOUW zeker niet uitgesloten mwem Britten en Fransen in Egypte krijgen raad te vertrekken Bommenwerpers op Malta geland ontving moeilijk in Rusland was duur, maar de Russen Tienduizenden langs oevers van Newa waren bij afscheid Tegenstrijdige adviezen WESTELIJKE DRIE STELLEN VOOR: emé Egyptische stap fel gehekeld H. D. Louwes over toestand in Oosten Engeland vordert koopvaardij- schepen m „Neemt geen risico", zegt Londen BRITSE VOORZORGEN Reservisten onder de wapenen Montgomery naar Nederland SMALDEEL TERUG DEN HELDER Vraaggesprek met schout-bij-nacht L. J. GOSLINGS Prinses Gracia van Monaco verwacht een baby Weeroverzicht VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3450 r~ Weerbericht Baby gestikt Hammarskjoeld over Suezkanaal Auto reed tegen boom Loodsdiensten. zijn weer normaal I Cl Koning Haakoii van Noorwegen 84 jaar Wagon met fosfor ontspoord w O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Advertentie ftoe Uw honing icfc een HOME ■wordt e A MERIKA, Engeland en Frankrijk hebben voorgesteld op 16 augustus in Londen een conferentie op ministerieel niveau van 24 staten te openen over het instellen van internationale controle over het Suezkanaal- Volgens welingelichte zegslieden zijn de drie landen mondeling overeengekomen, dat Engeland de verantwoordelijkheid op zich neemt de vrije doorvaart door het kanaal te verzekeren, tot het is geïnternationaliseerd. Na besprekingen, die vijf dagen, hebben geduurd, hebben de westelijke Grote Drie gisteravond een verklaring uitgegeven waarin de Egyptische naasting van het Suezkanaal wordt veroordeeld als „partijdig en eenzijdig". Voor de conferentie worden uitgenodigd: Egypte, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Turkije, Groot-Britannië, de Sowjet- Unie, Australië, Ceylon, Denemarken, Ethiopië, "VVest-Duitsland, Griekenland, India, Indonesië, Perzië, Japan, Nieuw-Zeeland, Noor wegen, Pakistan, Portugal,' de Ver. Staten en Zweden. De ministers Dulles en Pineau zijn gisteravond per vliegtuig uit Londen respectievelijk naar de V.S. en Frankrijk teruggekeerd. (Van onze correspondent)' De abnormale regenval in talrijke gebieden in het oosten van ons land betekent voor vele boeren een ramp. De schade aan de hooi oogst bedraagt hier zeker ,de helft en in Sallatv? en Twente is daar naast veel schade ontstaan aan de gewassen, t or al aan aardappelen en gras. Er kan hiér werkelijk gesproken worth ui van een „ernstige ramp" zoals de heer H. D. Louwes, voorzitter van het Landbouw schap, in een gisteravond te Zwolle gehouden persconferentie mede deelde. Bestuurder gedood Recht geschonden 0 Zie verder pagina 3 lÉSi m Zondag a.s. wordt H.K.H. Prinses Irene 17 jaar ülliii iSlll- ggfe» "W&mÊ.. PREMIER EDEN van Engeland heeft hevel gegeven tot het treffen van militaire voorzorgsmaatregelen om het hoofd te bieden aan de crisis om het Suezkanaal. De maatregelen omvatten het overplaat sen van bepaalde eenheden van leger, luchtmacht en marine uit Engeland naar elders, het oproepen van een beperkt aantal reservisten en het oproepen van specialisten voor hèpaalde opdrachten van vitaal' belang. De Britse premier, wiens politieke toekomst op het spel kan staan in verband met het resultaat van de crisis,, verklaarde in een opge wonden en voor het grootste deel sympathiek gestemd Lagerhuis dat de genomen militaire maatregelen ten doel hebben de Britse positie in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee te versterken en het hoofd te bieden aan elke toestand die zou kunnen ontstaan. Onder luide toejuichingen van het Lagerhuis zei Eden verder dat Engeland met niets minder genoegen zal nemen dan met een internationaal gezagsorgaan, dat tot taak heeft het Suezkanaal te exploiteren. 0 Zie verder pagina 5 Brokken 0 Zie verder pagina 3 Somber Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Heygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. Tel 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. ENKELE BUIEN. Opklaringen afgewisseld door balen, met een kans op onweer. Matige wind uit westelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. ZON EN MAAN 4 aug.: zon op 5.08. onder 20227; maan op 2.30. onder 18.47. Gesprek van 24 landen in Londen over Suez Het elf maanden oude zoontje van da familie H. J. Holtmaat, wonende aan de Noorder Ringweg nabij Kreil in de N.O. Polder werd dood in zijn bedje aange troffen. Het kind was verward geraakt in een tuigje, waarmee het in zijn bed je lag vastgebonden en is toen gestikt. 'mm Mb "mm 'w zelf» mei een jeugdig budget, (plannen én- installeren w'ij Uw woning. .ooic-voor v -nung en Kunst- 4 hijyerheid R U N S T RA A T 5-6,' ARNHEM GROTE MARKT 28, DEN HAAG De verklaring vah de westelijke gro te drie bestaat uit vijf punten die op het volgende neerkomen: 1. De Suezkanaalmaatschapplj heeft altijd een internationaal karakter ge had, zöwel wat betreft haar aandeel- De heer Louwes heeft een bezoek gebracht aan de gebieden In Drente, Overjjsel en Gelderland die ontstel lend hebben geleden door de hevige regenval. Wij hebhen evenals in 1954 weer te maken met een abnormale regenval. In Vroomshoop viel bijv. in 22 dagen 250 mm regen, dat is 3^6 keer de normale hoeveelheid. Dit brengt allerlei onaangename gevolgen voor de gewassen en ook voor het hooi mee. De omvang van de schade loopt uit een. Van de schade door normaal slecht weer tot volledig oogstverlies. In Gelderland heeft vooral het stroom gebied van de Berkel, waar de water afvoer zeer slecht is, geleden. In Överijsel is de toestand wel bij- tonder ernstig. Hier is ook de slechte afvoer van water debet aan. Er staan wel allerlei plannen om dit te verbete ren op stapel maar deze zijn. nog niet uitgevoerd. Schadecijfers zijn nog niet bekend maar in het gebied van de landbouwvereniging Vroomshoop scha; men toch dat een kwart tot de helft fan de aardappelen verlóren is ge daan. In Drente is de schade ook aan zienlijk. De secretaris-generaal der Verenigr de Naties, de Zweed Hammarskjoeki heeft donderdag op een persconferentie verklaard het in dit stadium van „be langrijke en nog niet afgelopen onder handelingen" voorbarig te achten, in dien hij zich met het geschil over het auez-kanaal zou inlaten. In antwoordop vragen verklaarde Hammerskioeld het „volkomen natuur- hjk" te achten indien de Verenigde Na- bes in de een of andere vorm verant woording zouden dragen bij een interna tionalisatie van het Suez-kanaal. „Aan genomen dat de internationale gemeen schap zou menen dat de een of ande re waterweg een dergelijke internatio nale betekenis heeft, dat er voor alle Partijen een vorm van waarborg moet komen, dat de doorvaart te allen tijde mogelijk zal blijven". In de nacht van woensdag op don derdag is de 23-jarige A. M. Meijer uit Deventer even buiten Holten op de rijks- Weg naar Deventer met zijn auto tegen een boom gereden. Om ongeveer drie nur stopte een automobilist bij de ver ongelukte wagen en waarschuwde de po litie. Bij nader onderzoek bleek de chauf feur zich dood achter het stuur te be vinden. „Hoe moet het nu verder", vroeg spreker zich af. De landbouwers zijn erg pessimistisch. Behalve over on gunstig weer is men erg bezorgd over de financiële toestand. Landbouwers die de gevolgen van de watersnood in 1954 nog niet te boven zijn en die zwoegen om het geleende geld terug te betalen, zitten nu helemaal aan de grond. Risico wordt grillig verdeeld. Op abnormaal risico Is het prijsbe leid in de landbouw nog niet afge-j stemd, zeide de heer Louwes. Daarom! dreigt deze ramp ongetwijfeld tot grote; liquiditeitsmoeilijkheden te leiden.' Het eerste en het beste dat men kan doen is zo snel mogelijk de omvang van de schade vast te stellen. Vast staat, herhaalde de heer Louwes, dat hier over een ernstige ramp voor de landbouw kan worden gesproken en dat getracht moet worden hieraan zo spoedig mogelijk tegemoet te komen. Het Britse ministerie van Vervoer heeft bekend gemaakt, dat een aantal koopvaardijschepen wordt gevorderd met het oog op het vervoer van leger-, vloot- en luchtmachteenheden naar het Oostelijke deel van de Mddellandse Zee. Het Britse vliegdekschip „Eagle" dat zich donderdag op de rede van La Va leria (Malta) bevond, is vanochtend met onbekende bestemming in Oostelijke richting vertrokken. houders, directeuren en personeel, als in haar verantwoordelijkheid ten aan zien van het onderhouden van het Suezkanaal als een internationale wa terweg. In de conventie van Constan- tinopel in 1888 werd ook duidelijk be paald dat dit internationale karakter zou blijven voortbestaan, ook als de concessierechten zouden zijn verjaard. Egypte heeft in oktober 1954 dit In ternationale karakter erkend en beloofd zich te zullen houden aan de conventie van 1888. 2. De drie regeringen erkennen de rechten van Egypte als een soeve reine staat. Hierin is het recht van nationalisatie begrepen. De stap in zake de Suezkanaalmaatschappij gaat echter veel verder dan de simpele daad van nationalisatie. Langs de gehele Nederlandse kust zijn de loodsdiensten nu weer normaal, zo meldde het A.N.P. gisteravond. Naar aanleiding van de nationalisatie van het Suezkanaal is de Britse vloot in be- weging gekomen. Het 36M00 ton metende vliegtuigmoederschip ,fEagle" in de haven van Famagusta op Cyprus. m&M (Foto M. C. Meyboom) De Britse regering heeft gisteren de Britse onderdanen in Egypte, „die geen dwingende reden hebben om daar in de huidige crisis te blij ven", aangeraden hun vertrek te over wegen. Ook de 'Franse- regering heeti dé Fransen die gepit dringende zaken in Egypte hebben aangeraden het land te verlaten. Dit is medegedeeld door een woordvoerder van de Franse am bassade in Cairo. Hij voegde eraan toe dat de raad vooral van toe passing is op vrouwen en kinderen. Er zijn ongeveer 15.000 Fransen in Egypte. Officiële kringen te Londen legden er de nadruk op, dat geen hevel was ge geven tot een massa-ontruiming. Aan'de ■wO.Y<Sx VSS 0 m IssMsmS® ongeveer 5000 Engelse onderdanen la Egypte is alleen de raad gegeven, dat het, als zij geen dwingende redenen heb ben onder de gegeven omstandigheden in Egypte te blijven, wijzer zou zijn. te overwegen weg te gaan. JDeze rated is, naar gemeld wordt, ge geven met de gedachte aan ée -bloedi ge botsingen van 1952, waarbij onge veer tien Engelse onderdanen werden gedood, en voor honderdduizenden pon den Engels eigendom werd vernield. De ze ongeregeldheden volgden op botsin gen tassen Egyptenaren en.Engelse troe pen, die in die. tijd nog in .de kanaalzo' ne warengelegerd. Er zijn naar schatting 5000 Britten in Egypte,plus mogelijkdriemaal zo heeft bekendgemaakt, dat het voome- men bestaat het vliegdekschip Bulwark maandag met een „luchtmachteenheid" naar de Middellandse Zee te zenden,. De vliegdekschepen Theseus en Ocean zul len er eveneens heen gezonden worden. Koningin Elizabeth II heeft gisteren een proclamatie ondertekend die de regering in staat stelt zo nodig 250.000 reservisten op te roepen. Volgens schat tingen van de Britse kranten zal het aantal opgeroepenen echter de 20.000 niet overschrijden. De eerste Britse straalbommenwer- pers van het type Canberra zijn giste ren op Malta aangekomen. Terwijl de Canberra's arriveerden, begon op het eiland een sfeer van ver wachting te heersen. Matrozen haalden reserve-eenheden uit de „mottenbal- len", waaronder de landingsvaartuigen Dieppe en Anzio, een kleiner landings vaartuig en de torpedobootjager Chil- ders. Da verloven der bemanningen van vier escadrilles Valiantbcmmenwer- pers zijn voor het weekeinde inge trokken. Het grondpersoneel heeft op dracht gekregen zich paraat te hou den. De te Windsor gelegerde Grenadier Guards en Life Guards hebben bevel gekregen, zich gereed te houden voor onmiddellijk vertrek naar het buiten land. Het Britse ministerie van Marine veel Britse onderdanen uit Malta, Cy prus en andere Britse bezettingen. De Franse waarnemende minister van Buitenlandse Zaken. Maurice Faure, heeft medegedeeld, dat de Franse rege ring „semi-officieel" een soortgelijke maatregel treft als»X3ie waartoe het Britse ministerie van. Buitenlandse Za ken is overgegaan. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft aan de 1500 Amerikaanse burgers in Egypte laten we ten, dat zij contact moeten houden met de ambassade in Caïro. Veldmaarschalk Montgomery zal de ze maand weer een bezoek brengen aan Nederland. Op 17 augustus zal hij met een Frans opleidingsschip arriveren in Nijmegen, van welke stad hij erebur ger is. Hij gaat vervolgens naar Arnhem voor een bezoek aan de commissaris der Koningin en keert 's middags terug naar Nijmegen om er een aantal na oorlogse industrieën te bezoeken. De zelfde avond vaart hij naar Rotterdam, van waar hij terugreist naar zijn stand plaats Parijs. Siberisch geluk Een spreker voor radio Moskou heeft zijn jonge luiste raars aangeraden om in Siberië het geluk te gaan zoeken. „De liefde zal u wellicht helpen glorierijke daden voor het vaderland te verrichten," aldus de redenaar. OFFICIEREN, onder-officieren en Jantjes van de twee Nederlandse oor logsbodems die donderdag van een officieel bezoek aan de Russische haven Leningrad terugkeerden, hebben gemiddeld niet meer dan drie gulden uit kunnen geven voor souveniers eh andere snuisterijen die aan het bezoek zouden kunnen herinneren, Alles was er schreeuwend duur, Een doodge woon ijsje kost in Rusland drie roebel, dat is ongeveer 95 cent. Voor een prentbriefkaart naar huis moesten de Jantjes iets meer dan een g-ulden betalen Er was dus geen beginnen aan om iets in te slaan. Sommigen wilden toch iets typiscb Russisch meenemen en kochten voor 18 gulden een klein flesje Wodka. Maar veel gelegenheid om geld uit te geven kregen wij dan ook niet, want de Russen hebben ons van hoog tot laag met een overrompelende harte lijkheid ontvangen, ons overal gratb mee naar toe gesleept en zich uitge sloofd om al onze wensen te voorko men. Ik moet zeggen dat de grote gastvrijheid en (vriendelijkheid van di Russen op mij de diepste indruk heb. ben gemaakt", zo vertelde ons de com. mandant van Hm. kruiser „De Zeven Provinciën" schout bij nacht L. J. Gos lings gistermiddag, direct nadat hij mei zijn schip in Den Helder was binnenge lopen. Boordevol indrukken zijn de heer Gos lings en zijn mannen en de opvarender. van Hm. torpedojager „Friesland", die eveneens de reis naar Rusland en daar na haar -Stockholm maakte thuisge- stoomd. Van hun indrukken en ervarin gen hebben ons behalve de schout bij nacht ook de chef staf kapt. ter zee (Van onze parlementaire redacteur) yOOR de derde maal heeft H.M. de Koningin de politieke adviseurs op Huis ten Bosch genodigd, die zij advies pleegt te vragen zodra een nieuwe formateur moet worden aangewezen. Gistermiddag ontving zij dus de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, mr. Jonkman en dr. L. G. Kortenhorst, alsmede de vice-president van de Raad van State, dr. A. A. L Rutgers. Voorts de fractievoorzitters mr. J. A. W. Burger (Arb.) prof. C. P. M. Romme (KVP), prof. dr. J. Zijlstra (A-R), de heer H. W. Trianus (C-H) en drs. H. A. Korthals (WD). Gisteravond nodigde de Koningin mr. J. J. R. van Schaik, minister van Staat en dr. W. Drees, demissionair minister president, op Huis ten Bosch. Het moet voor H.M. de Koningin moeilijk zijn om uit alle tegenstrijdige adviezen een keuze te doen om een nieuwe formateur of informateur aan tsTizen* .4e,. grote partijen, de P.v.d.A. en de K.V.P., wordt gehoopt °,p een prot.-chr. formateur, waarbij i B ;A; ?ai1 ®oet denken aan de A-R fractieleider prof. Zijlstra. KVP geeft eveneens aan een prot.-chr. formateur de voorkeur, maar moet wel meer het oog hebben op een figuur, die niet bij deze kabinetsforma tie betrokken is geweest. In C.-H. kring is men blijkbaar van mening, dat het ogenblik gekomen is ?I" een bemiddelingspoging tussen de KVP en de P.v.d.A. te wagen. Men denkt aan een figuur als ir. Staf, die m 19o2 een soortgelijke rol speelde. De A.R. hebben echter een andere kjjk op de zaak. Daar staat men op het standpunt, dat de twee grote partijen de kabinetsformatieperiode benutten om elkar stoom af te blazen in de zekerheid, dat er dan wel weer een prot.-chr. forma teur of informateur komt, die de brokken lijmt. Het is bv. opvallend, dat mr. Burger, de socialistische fractieleider, blijkens zijn brief aan formateur Romme zelfs met bereid bleek om over diens pro gram te praten, terwijl deze bereidheid bij prof. Romme tijdens de formatie- poging van dr, Drees in ruime mate is gebleken. Van socialistische kant zal er dus de bereidheid moeten komen om een gesprek te beginnen. Laat dus een socialistische formateur, bv. mr. Bur- ger. zelf thans het initiatief hiervoor nemen of als hij dat niet wil, laat hem dan wat anders proberen, zo redeneren de A JR. Zij hebben er geen Twee Britse schepen, de paketboot „Jason" en het vrachtschip „Temple Arch", die uit Australië op weg waren naar het Suezkanaal zijn van hun rou te afgeweken en varen nu over Kaap De Goede Hoop naar hun bestemming. Het zijn de eerste Britse koopvaardij schepen die het Suezkanaal mijden. Prins Rainier de derde van Mottaco heeft gisteren bekend gemaakt, dat zijn echtgenote prinses Gracia, de vroegere Amerikaanse filmster Grace Kelly, in februari a.s. een baby verwacht. Voor bét volk van Monaco is dit be^- richt een oorzaak van grote vreugde. Zonder een erfopvolger zou het kleine vorstendom een deel van Frankrijk worden en zou het volk belastingplichtig worden volgens de Franse wet. De oudste regerende monarch vain Europa de Noorse koning Haakon viert vandaag op het koninklijke kasteel in Oslo zijn 84ste verjaardaff. De oude koning heeft op 29 juli van het vorige jaar bij een val zijn heup been gebroken. Van deze val is hij nog niet geheel hersteld. Hij kan nog nit zonder steun lopen. De koning zal de dag rustig op'het - kasteel doorbrengen. De bisschop Ei vind Berggraf heeft gisteren drie kwartier bjj de koning doorgebracht en het Noorse publiek gis teravond via de radio over zijn bezoek verteld. Gisteren werden reeds vele bloemen, geschenken en telegrammen op het kas teel ontvangen. Vanmorgen omstreeks zes uur is op de spoorlijn tussen Venlo en Helmond nabij Horst-S evenum een wagon van een goederentrein, geladen met fosfor ontspoord. De fosfor raakt in brand waardoor een zo hevige hitte ont stond, dat de bovenleiding van het baanvak is gesmolten. Alle treinverkeer tussen Helmond eh Venlo is nu voor een vermoedelijk langdurig tijdsbestek gestremd. Hét verkeer wordt met bussen onderhou den. De reinigers wordt echter aange raden over Roermond te reizen. Ook de 'D-treinen worden reeds over Roer mond geleid. Enige manschappen bekijken de plaatjes over hun bezoek aan Rusland in de Leningradse editie van de JPrawda DE BILT, vrijdag 10 uur. Het herfstachtige weer van donderdag werd- veroorzaakt door een depressie die over de Waddeneilanden naar Noord-Polen trok. De westelijke tot noordwestelijke wind bereikte aan. de kust stormkracht terwijl in het binnenland windstoten van 80 tot 90 km per uur voorkwamen. Er viel op tal van plaatsen regen. In de nacht van donderdag op vrijdag ontlastten zich hier en daar zware buien die soms met onweer gepaard gingen. Zo werd vanmorgen om zeven uur over een periode van 12 uur op het vliegveld Volkel een hoeveelheid afgetapt van 34 mm. Een restant van de depressie trok over midden-Engeland naar de Noordzee. Achter deze storing is iets koelere en minder vochtige maar wel stabiele lucht met westelijke winden ons land binnen gaan stromen waarin nog talrijke buien voorkomen. In deze toestand komt het komende etmaal niet veel verandering zodat weer opklaringen worden afgewisseld door buien. De temperaturen blijven beneden normaal. zin in om als duvelstoejager of red dende engel op te treden. De VVD heeft van meet af aan een bijzonder sombere kijk op de KVP- P.v.d. A. -verhouding gehad, zodat van haar te verwachten is. dat zij voor de aanwijzing van een formateur ook nu' weer een .vooraanstaand Nederlander in het hoofd heeft, die buiten de actuele politiek staat. Men zegt, dat de libera- len de president van de Hoge Raa<ï mr. Donner, op het oog hebben. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1