De concrete situatie Nog geen besluitover uitnodiging Geen geheime opdracht Heden# (in)formateur WÊÊItSHÊê Als Nasser niet grijpt Frankrijk in Indonesië erkent schulden aan Nederland niet meer Krediet van 8 miljoen voor aardappelenexport WESTELIJKE GRIEVEN AFGEWEZEN Mr. Dohner en prof. De Gaay Fortman genoemd W eeroverzicht Industrie-woningen in het Botlekplan Egypte's president „namaakheld" Wel betaling aan derde landen ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3451 Weerbericht „Ernstige noodtoe stand" in Engeland I mÊmÊÊʧmm wmm Zes bergbeklimmers verongelukt PI NE AU TREKT VAN LEER Na moeilijkheden door uitvoerstop J-- j[ N heel Egypte zijn gisteren militaire wervingsbureaus geopend, waar jeugdige Egyptenaren zich kunnen melden om een militaire opleiding te krijgen. .De bureaus zyn ingesteld door de „Egyptische Bevrijdingsbeweging", die tevens al haar eenheden heeft gemobili seerd. Egypte heeft gisteravond by monde van Aly Sabri, de belang rijkste assistent van Nasser, de Londense verklaring over het Suez- kanaal verworpen. Sabri, die chef is van het politieke bureau van de president, zei via radio-Kairo: „Het is niet waar dat Egypte het kanaal slechts nationaliseerde voor zijn eigen welvaart en zonder overwegingen van internationale belangen...." Sabri aanvaardde noch verwierp de uitnodiging voor de internationale conferentie over het Suezkanaal. Een naaste medewerker van president Nasser, Mohammed Has- sanein Heykal, verklaart in het blad Akhbar El Yom, dat Egypte over plaatsing van het Suezkanaal onder internationaal toezicht zal praten, als een dergelijke controle ook wordt ingesteld op Gibraltar, Aden, het Panamakanaal en de Dardanelles Westelijke diplomaten in Moskou zijn van mening, dat de Sowjet- unie de uitnodiging zal aannemen, maar dat zij vermoedelijk zal verzoeken ook uitnodigingen voor de conferentie te zenden aan de satellietlanden en mogelijk aan communistisch China. Israël klaagt Q Zie verder pagina 4 H.M. de Koningin ontvangt echtgenoten van diplomaten llifll pff; X'frA.A li SMÊ&Sê Advertentie Een begrip voor progressieve damesschoenen ïmmm (Van onze parlementaire redacteur) N parlementaire kringen ver wachtte men gisteravond, dat H.M. de Koningin vandaag een nieuwe formateur of informateur zal aanwijzen. Het gerucht dat de Koningin gisteren een geheime opdracht zou hebben verstrekt wordt tegengesproken. Toelichting Onaanvaardbaar ZODRA de Londense conferentie, waartoe thans is besloten, het erover eens is, dat het Suezkanaal moet worden geïnternationa liseerd, kunnen er twee dingen gebeuren: kolonel - Nasser kan buigen en terugkrabbelen door zijn fout te erkennen of hij buigt niet. In het laatste geval dienen naar onze mening alle mogelijke maat regelen te worden genomen om Nasser tot buigen'te dwingen Dit heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian' Pineau, gisteren na zijn terugkeer uit Londen in de Nationale Ver gadering. meegedeeld. - '7. - „Van nu af aan zijn wij verplicht, evenals de Britse regering, maatregelen van militaire aard te nemen om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn", verklaarde Pinean. Pinean ging zover, de Egyptische president Nasser „een namaakheld'G te noemen, „die Frankrijk en zijn bondgenoten als een ballon zullen lek- prikken heeft besloten de „Indonesische schulden aan Nederland, neerge legd in de R.T.C.-overeenkomsten, niet meer te erkennen en niet verder te betalen", In een communiqué wordt ge- zegt, dat Indonesië de Indonesi sche schulden aan andere landen zal blijven erkennen „ondanks het feit, dat deze schulden wer den aangegaan door de Nederlan ders tijdens de oorlogsperiode". Zie verder pagina 15 1 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-1930 u. Zaterdags 17~-18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V»1 'M n - w i mi THaxuM' Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zondagavond. WISSELVALLIG. Periode met zonneschijn, hiaar ook plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen noord en west. Weinig verandering in temperatuur, 5 aug.: zon op SAO, onder 20.25; maan op 3.51. onder 19.24. 6 aug.: zon op 5.11. onder 20.23: maan op 5.16, onder 19.54. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT a LS één trek voor de ontwikkeling 'f\ van het moderne denken kenmer kend mag heten dan wel de besliste afwending van het abstracte. De negentiende eeuw was de eeuw van het intellectualisme. En in die in tellectuele sfeer, men zou ook kunnen zeggen, ln die sfeer van het theoretisch denken, is het abstraheren op z'n plaats. Daar moet men elk ding eens even geheel op zichzelf kunnen zien. Maar in de negentiende-eeuwse denk- instelling werd die drang tot abstra heren zo overheersend, dat men alleen ipsar meer voor het geïsoleerde ding oog had. Ja, zelfs de mens werd zo'n geïsoleerd ding, een soort geestelijk atoom in de wijde ruimte van het uni versum zonder enig levensverband een volkomen abstractum. Wij mogen er dankbaar voor zijn, dat heel het wetenschappelijk denken met deze eenzijdige abstractiedrang gebroken heefi en men weer is gaan inzien, dat alles in verband, in samen hang bestaat. En niet het minst mo- - gen wij er dankbaar voor zijn, dat de antropologie, de leer omtrent de zin vaa het mens-zijn, zich in dit opzicht in een nieuwe, veel meer verantwoor de richting is gaan ontwikkelen. Men is gaan begrijpen, de mens is er maar niet. Maar wij hebben altijd te maken met een bepaald mens. En die bepaal de meni bevindt zich altijd ergens. In het Duits drukt nieh dat wel uit met de karakteristieke term „Dasein'V d,wx „Sein im Da", zich bevinden op een bepaalde plaats, in een bepaal de ruimte. De mens is altijd „in de ■wereld". „Persoon" en „wereld" ziet men thans als twee grootheden, die hooit van elkaar te isoleren zijn. En eigenlijk moet men het nog concreter zeggen: elk mens leeft als het ware „in rijn wereld". Wij bevinden ons allen in de wereld. Maar die wereld is in zekere zin niet voor allen gelijk. Wij beleven „onze ■wereld" elk op onze eigen wijze. Dat laatste duidt men nu ook wel aan met die tegenwoordig in de wijsbegeerte en In de. psychologie zo gaarne gebezig de term „situatie". „Mens-zijn" is „gesitueerd zijn", zich in een bepaal-j de, zeer concrete situatie bevinden. Elk mens heeft, zo zegt men het ook' wel, zijn eigen geestelijke „horizon". Én hij kan nu eenmaal niet recht ge- riwrwonden, of men moet hem zien in Verbond met „zijn wereld", in die be paald*, concrete situatie, binnen dit hem eigen horizon. HET laat zich niet loochenen, dat dit een verrijking van ons mens beeld betekent. Die bloedloze abstracte mensbeschouwing van de vorige eeuw gaat gelukkig al meer tot het verleder behoren. Er komt veel meer begrip vooi het eindeloos gevarieerat en gescha keerde van het mensenleven. Je kunt ■Tuigr niet spreken van „de mens ie bet algemeen". Of liever, je kunt dal wel, als je dan maar begrijpt, dat je dan niet meer over de werkelijke mens spreekt. „De mens" kom je nergens tegen. Je „ontmoet" altijd die ene zeer bijzondere mens, de „enkeling", wat niet hetzelfde is als „het indivi du" (het ene exemplaar van de soort),, maar wat juist doelt op dat heel spe cifieke en unieke, dat elke mens van al 'de andere mensen onderscheidt. Er ligt in deze nieuwe oriëntering in antropologisch opzicht iets, dat wij ten volle waarderen kunnen, ook als chris tenen, juist als christenen. Want de Bijbel had ons eigenlijk allang van dai abstracte negentiende-eeuwse mens beeld kunnen bevrijden; de Bfjbel, die ons Immers reeds van oudsaf ge leerd had, dat elk mens een aparte schepping Gods is, naar Gods voorzie nig bestel op die bepaalde plek, in die bepaalde situatie in de werkelijkheid, door God geplaatst èn geroepen. Maar dat wil niet zeggen, dat er nu aan dat tegenwoordige moderne „si- tuatieve denken", zoals men het wel noemt, geen ernstige schaduwzijden zijn. Men kan nu dat „enkeling zijn" van de mens weer zo gaan overspan nen, dat men daardoor geheel uit hei oog verliest wat ons als mensen sa menbindt. Men kan nu zozeer op die bepaalde concrete situatie alle na druk gaan leggen, dat die in elk op zicht het laatste woord gaat spreken. Men krijgt dat in onze tijd wel zeer ln het bijzonder in de z.g. „Situations- ethik". Vroeger was de ethiek de we tenschap van de voor elk mens gel dige zedelijke normen. Men geloofde onvoorwaardelijk in het bestaan van de zedewèt. En als één ding voor die zedewet als karakteristiek gold dan wel haar algemene geldigheid. Dien tengevolge droeg ook de ethiek toen dikwijls een abstract, werkelijkheids- vreemd karakter. Voor ieder mens schenen dezelfde normen altijd en overal op dezelfde manier gldigheid te bezitten. En dat ieder mens ook in ethisch opzicht als „enkeling" zich in ztin eigen ethische 9ituatie bevindt, daarvan was men maar' weinig onder de indruk. Gevolg was, dat de theoretische ethiek op het werkelijke zedelijke han. delen soms maar weinig invloed oefen de. Want in het werkelijke leven kom! men ook met ethische abstracties nu eenmaal niet uit. En de klacht was dan ook niet ongegrond, dat de we tenschap der ethiek zo steriel was en de mens in het werkelijke leven met zijn duizend en één specifieke moei lijkheden zo weinig hielp. 1\J U is 'echter ook in dit opzicht de balans juist naar de andere zijde Egypte werft op grote schaal militairen Koningin Elizabeth heeft gisteravond een staat „van ernstige noodtoestand" in Engeland afgekondigd in een pro clamatie, waarin een aantal reservisten van het leger opgeroepen wordt voor mogelijk gebruik in de crisis om het Suezkanaal. Onder de proclamatie heeft de minister van oorlog Antony Head grote mobilisatiebevoegdheden ver kregen met betrekking tot het geheel van- de reservestrijdkrachte», dié in geval van het leger alleen 400.000 man omvatten. Het gaat echter om een klein aantal specialisten en technici uit de reserve. In Londense scheepvaartkrrngen is gisteravond gezegd, dat tenminste twaalf Britse koopvaardijschepen zijn gevorderd. Zij zeiden, dat waarschijnlijk veertig sohepen in totaal zouden worden over genomen. Tot dusver zijn vracht schepen met een beperkte passagiers- accommodatie vorderd. en vrachtschepen ge- Israël heeft zich gisteravond bij Groot-Britannië erover beklaagd niet uitgenodigd te zijn voor de Londense conferentie. Ambassadeur Elxahoe Elath heeft een onderhoud van ruim een uur met de Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd gehad. Hij zei dai het Suezkanaal een even belang rijke waterweg is voor de economie van Israël als voor die van de 24 lan den, die wel tot de conferentie zijn uitgenodigd. De ambassadeur vestigde 'er verder de aandacht op, dat Egypte nooit ge hoor gegeven heeft aan het uit 1951 daterende verzoek der V.N. om het verbod op het gebruik van het kanaal voor schepen, die naar Israël onder weg zijn, op te heffen. Volgens welingelichte bronnen te Londen zouden de drie Westelijke ministers van Buitenlandse- Zaken te Londen niet tot vaststelling van een gezamenlijke gedragslijn omtrent het aan de scheepvaartmaatschappijen te geven advies ten aanzien, van de wijze der betaling van de doorvaartrechten in het Suezkanaal zijn gekomen. Het Kabinet der Koningin deelt mede, dat Hare Majesteit de Koningin gister middag op het Huis ten Bosch aan de echtgenotes van een aantal Nederland se ambassadeurs en gezanten een thee heeft aangeboden. :-y*> i Vv t -/U V. De grond in Oost-Nederland en vooral in Overijssel kan het vele waterdat met iedere regenbui omlaag komt, niet meer venverkenhet vee en de paarden moe ten met de betten door de diepe plassen die op de weilanden gekomen zijn waden. doorgeslagen. Nu ziet men hst maar niet wat ten volle verantwoord is als nodig, dat ook in ethisch opzicht gerekend wordt met de bijzondere si tuatie, waarin iemand in gehoorzaam heid aan de zedenwet, bijbels uitge drukt, aan de Wet des Heren, te han delen heeft. Nu gaan velen de situatie als zodanig als normatief zien. De situatie waarin ik mij bevind heeft te bepalen wat ik moet doen. Of, waar men voor die consequen tie gelukkig nog terugdeinst, gaat men toch wel op die concrete situatie zo zeer de nadruk leggen, dat men in elk geval de moed verliest om van een voor allen geldige zedelijke norm, van een ons allen bindende Wet Gods, te spreken. Elke ethische situatie be. schouwt men als nu 'eenmaal volstrekt onherhaalbaar. Maar daarom acht men het ook volkomen onverantwoord om van enig gebod te spreken, dat een meer dan persoonlijk bindend karak ter zou dragen. De enkeling als en keling zal elk ogenblik opnieuw in zijn steeds wisselende situatie met het ge bod Gods of liever met de gebieden de God geconfronteerd moeten wor den. En wat van deze confrontatie het resultaat zal zijn, daarvan is vaD te voren niets te zeggen. Dat is de zede lijke „beslissing", die in dat heel bij zondere ogenblik valt en die zich eigenlijk aan 'elke objectieve beoorde ling onttrekt. Ieder begrijpt, welk een geweldige consequenties ook voor de concrete le venspraktijk dit meebrengt. Gaarne voert men hier het begrip „christelij ke vrijheid" in, gelijk dat b.v. ook in het bekende Herderlijk Schrijven van de Hervormde Synode is ge schied. In een volgend artikel willen wij met betrekking tot een bepaald ethisch ter rein, de huwelijksmoraal, eens de toe passing van deze problematiek laten zien, in de hoop dat dit velen de ogen moge helpen openen voor de ernst van het vraagstuk, waarmee wij hier in deze „situatie"-ethi'ek in aanraking ko men. PROF. DR. G. BRILLENBURG WURTH Alom heeft de nationalisatie van het Suezkanaal door de Egyptische president Nasser ernstige ontstemming gewekt, zo ernstig, dat Engeland en Frankrijk bijv. reeds begonnen zijn met het in gereedheid brengen van eenheden van leger, vloot en luchtmacht om de vrije doorvaart door het belangrijke kanaal blijvend te kunnen toaarborgen. Deze foto laat zien hoe manschappen van de Engelse regimenten lichte, infanterie uit Oxfordshire en Buckinghamshire in het kamp van VFarley in het Engelse graaf schap Essex in de rij staan om hun tropenuitrusting in ontvangst te nemen. Zes Britse toeristen zijn bij de be klimming van de ongeveer 3000 m hoge „Hochschober" in het gebied van de „Grossglockner" in een afgrond ge stort, waarbij allen ernstig gewond werden. Een van hen verkeert op het ogen blik in levensgevaar, zo heeft de Al penreddingsdienst meegedeeld. Op het midden van de Oceaan be vindt zich thans een krachtig gebied van hoge druk, dat zich in noordelijke richting tot over Groenland uit strekt. Langs de Oostflank van dit gebied stroomt over de Britse eilanden en het Noordzee gebied onafgebroken onsta biele polaire lucht naar West-Europa. Als gevolg hiervan blijven de tempe raturen benedennormaal ook giste ren kwamen ze in Nederland niet boven 18 graden terwijl zich boven dien plaatselijke buien ontwikkelen. Dit is vandaag vooral het geval in het Zuidoosten van het land, waar het weer wordt beheerst door een slechts langzaam bewegende trog van lage druk. Nabij de Westkust van Schotland bevindt zich een nieuwe staring die zich langzaam in de richting van Zuid- Engeland beweegt. In verband hier mede krimpt in onze omgeving de wind geleidelijk naar het Zuidwesten, waar door morgen de temperatuur iets hoger kan worden dan vandaag. De kans op buien blijft echter bestaan. Wel ontving zij gistermiddag op Huis ten Bosch opnieuw de vice- president van de Raad van State, dr. Rutgers en de fractievoorzitters van de P.v.d.A. en K.V.P., de heren Burger en Romme. Maar deze besprekingen moeten hoofdzakelijk betrekking hebben ge had op een nadere toelichting van de adviezen, die zij de vorige dag hadden uitgebracht. Het ligt voor de hand, dat de Koningin er behoefte aan heeft ge had om de motieven te vernemen, die de P.v.dA. en K.V7P. er toe hebben gebracht om haar te adviseren in dit stadium een prot.-christelijke forma teur of informateur aan te wijzen. Temeer moet dit het geval zijn ge weest, omdat deze adviezen in de richting van de a.r. fractieleider prof. Zijlstra wezen, uit wiens advies ech ter bleek dat de air. van mening is, dat mr. Burger met de formatie dient te worden belast. Mr. Burger draagt immers de ver antwoordelijkheid voor het feit dat de P.v.d.A. niet bereid bleek om zelfs maar over het program van prof. Rom me met hem te spreken. Dit is naar Binnenkort zal onder Spijkanisse be gonnen worden mét de bouw van 62 woningen, bedoeld voor huisvesting van personeel van aldaar gevestigde in dustrieën, w.o. Verolme's Scheepswer ven in het' Botlekgebied. Deze -bouw zal zeer spoedig gevolgd worden door het bouwen van complex en van 10 én ,12 woningen, eveneens voor hen, die ib.dit, groeiende industrie gebied economische binding hebben.* Een projekt tot het- bouwen van 500 tot 700 'van dergelijke (premie-) wonin- geen wordt,-o.a. in verband met bezwa ren omtrent terreinen, - omgewerkt en zal binnenkort opnieuw "worden inge diend. Het ziet er naar uit, dat van dit projekt ongeveer 150 woningen opvrij korte termijn eveneens in aanbouw zul len zijn. De minister werd luid toegejuicht door allen behalve de communisten die in de vergaderzaal aanwezig waren. De communisten hielden hun mond of loeiden af en toe. Een enkele riep: „miljonairs, miljonairs", toen Pineau de rechten van de aandeelhouders van het Suezkanaal verdedigde. Pineau herinnerde eraan, hoe Nas ser hem in maart van dit jaar in Cairo beloofde dat er geen Algerijnse re bellen zouden worden opgeleid in Egypte. „Kolonel Nasser hield zijn erewoord niet," aldus Pineau. De Indonesische regering heeft vandaag bekendgemaakt, dat zy het oordeel van -de a.-r. een onaan vaardbare houding. In politieke kringen in Den Haag nam men gisteravond laat aan, dat de aanwijzing van een nieuwe formateur door H.M. de Koningin op zich laat wachten, omdat de door haar beoogde kandidaat in het buitenland vertoeft. Het is de vraag of in verband hiermee de aanwijzing vandaag zal plaatsvin den, omdat de kandidaat-formateur niet op tijd in Nederland teruggekeerd zou kunnen zijn. In dit verband worden de namen genoemd van de president van de Ho ge Raad, mr. Donner en prof. De Gaay Fortman, hoogleraar aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam. Mr. Donner maakt een vakantiereis door Scandi navië en prof. De Gaay Fortman ver toeft in Zwitserland. Het Produktschap voor Aardappelen heeft besloten acht miljoen gulden be schikbaar te stellen voor het verlenen van kredieten aan aardappelexporteurs, die door de exportstop ln zo grote moei lijkheden zijn geraakt, dat hun zaken groot gevaar lopen. Aldus het vakblad voor de groothandel in aardappelen, groenten en fruit, dat verder meedeelt, dat deze beslissing is genomen in een niet-openbare extra vergadering van het bestuur van het Produktschap. De voorwaarden, waarop deze kredie ten worden verstrekt zijn donderdag jl. op de vergadering van belanghebbende exporteurs in grote trekken medegedeeld. De exporteurs, die van deze krediet mogelijkheid gebruik maken, zullen een overeenkomst met het produktschap moeten sluiten, waarin de voorwaarden precies zijn omschreven. Enige van de belangrijkste voor waarden, welke door het Produktschap zijn gesteld zijn: betaling van rente en het aangaan van de verplichting om de binnenlandse schulden zoveel als nodig en mogelijk is, te voldoen. De R.T.C.-overeenkomsten werden eenzijdig door Indonesiërs opgezegd, nadat de Nederlands-Indonesische con ferentie in Genève in februari van dit jaar was mislukt. De beslissing is genomen op de jong ste zitting van het Indonesische kabi net en gebaseerd, op het advies van de staatscommissie, die tot taak had de gevolgen van de opzegging van de R.T.C.-overeenkomsten te bestuderen. De Franse regering heeft daarom geen redenen om kolonel Nasser te vertrouwen, temeer 'niet wegens dé manier waarop hij de nationalisatie, van het Suezkanaal bekendmaakte, aldus de minister. „Nasser's half hys terisch gelach op dat ogenblik bewijst, dat hij geen meester is over zijn da den en zijn zenuwen en dat hij zijn land meesleept op de weg van fana tisme en vreemdelingenhaat." V.S. geivaarschuwd Pineau geloofde, dat de Amerikaan se regering bij het begin van de cri sis om het Suezkanaal de ernst van de toestand niet volledig besefte. - „De moed van president Truman op het ogenblik dat de Koreaanse oorlog uitbrak, heeft waarschijnlijk een we reldoorlog voorkomen," voegde hij hieraan toe. Pineau verklaarde dat hij Dulles, gewezen heeft op de -gevaren voor het Atlantisch pact en de Frans-Ameri kaanse vriendschap als de Amerika nen in het .geheel geen begrip voor het Franse standpunt zouden tonèn. „Engeland noch Frankrijk is ver geten," zo besloot Pineau, „hoe wij in de tweede wereldoorlog verzeild raak ten als gevolg van ons falen, een eind te maken aan de bezetting van het Rijnland door Hitier." Na deze zitting ging de Assemblée tot 2 oktober uiteen. Maar eerst gaf zij premier Mollet en de zijnen de vrije hand inzake de Suezkanaal- kwestie. In een toespraak voor de Franse ra dio en televisie verklaarde Pineau dat de Egyptische crisis „in de kortst mo gelijke tijd" opgelost moet worden. By de crisis staat de Franse politiek in Noord-Afrika op het spel, zo zei hij. Het zou geen zin hebben als 450.000 Franse militairen in Noord-Afrika hun leven riskeren, als toegelaten wordt dat president Nasser van Egypte hun optreden in gevaar brengt. „Daarom kan Frankrijk het gebaar van de Egyp tische dictator niet aanvaarden." De bevelhebber van de Franse vloot- eenheden in de Middellandse Zee, admiraal Barjot, heeft vrijdag gezegd dat de Franse vloot in staat van pa raatheid is gebracht. Hij voegde hier echter aan toe dat het niet de bedoeling is dat alle een heden in het Middellandse-Zeegebied uit zullen varen. Memoires Alan Ward kocht van een radiostation in New Jersey een safe, maar niemand herinnerde zich de cijfer combinatie, totdat de boekhoudster, in trance gebracht door een hypnotiseur, de cijfers, die zij lang geleden gekend had. opnoemde. ln verband met de heersende mond- en klauwzeer onder varkens (vermoedelijk ontstaan door het binnensmokkelen uit België van zieke dieren) is er een ver- voerverbod voor varkens afgekondigd. De overheid oefent thans een nauwge zette controle op vcevenoerauto's uit, daarbij bijgestaan door leden van de Rijkspolitie. Op de bijgaande foto zien we een der ambtenaren tijdens het in specteren van een aangehouden autö.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1