Meldingen man overboord ivekken bevreemding Crescendonog op het strand m Staatssecretaris stak lont in Crescendo nog niet vlot él Maatregelen van regering zullen zeer positief zijn WILDE UITGEPUTTE ZWEMMER SPIONEREN? W eeroverzicht Nederlandse auto in Tirol door trein gegrepen Pool werd 's naehts aangetroffen op Westerschelde Vandaag weer naar de PROF. LIEFTINCK BEGON MET ORIËNTEREND OVERLEG Grote koersval in New York Vliegdekschip naar Middellandse Zee Ook 'Nederland naar de Süez- conferentie EGYPTE BELOOFT: Arabische steun voor Nasser Poolse blauwbaard voor zijn rechter EDE VIERT ZIJN GOUDEN BRUILOFT f De moeilijkheden met de Ambonezen DINSDAG 7 AUGUSTUS 1956 v VEERTIENDE JAARGANG No. 3453 Weerbericht VERDRAG MOSKOU- CAIRO? m Ook moeilijkheden in Beenderibben Autotochtje met bom in kofferruimte Militaire expositie geo] Besprekingen tussen ministers Vier inzittenden gedood (Veai onze correspondent) TN de badmuts van een zwemmer,, die eind juli om drie uur in de ochtentf volkomen uitgeput door een sleepboot uit Temeuzen i aan boord werd genomen, heeft men, zorgvuldig ingepakt in plastic, documenten aangetroffen. De man verklaarde een Poolse vluchte ling te zijn. Hy was van een schip overboord gesprongen en wilde ;nu asiel in ons l?jid vragen. De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft de gevonden documenten onderzocht en gei te kennen dat het niet uitgesloten is dat deze het karakter van spionage hebben, hoewel ze „stuntelig" waren opgesteld. Enige stukken in code waren ge makkelijk te pntcyferen. Dit voorval staat wellicht niet op zichzelf: reeds geruime tijd wekt het bij de autoriteiten bevreemding dat op de drukke scheepvaart routes herhaaldelijk meldingen „man overboord" binnenkomen. Na speuringen blijven dan in de. meeste gevallen echter zonder resul taat: geen spoor is te vinden van de „vermisten". mmm 1B55I OVERBOORD A lllfllllllllllll EGYPTE is van plan een groot deel van de inkomsten van Bet Suezkanaal te gebruiken voor het verbreden en uitdiepen van het kanaal. Dit heeft de Egyptische ambassade in Rome gisteren meegedeeld. De verklaring wordt algemeen beschouwd als een poging één van de vele scherpe kanten va» het Suezvraagstuk af te vijlen. Op de uitnodiging voor de komende Londense conferentie over het Suezkanaal heeft Egypte nog steeds niet geantwoord. In Amerikaanse en Engelse diplomatieke kringen zou men zich op het ogenblik ernstig bezighouden met de mogelijkheidvan een „tegenzet" van Egypte en de Sowjet-Unie: een eis om het Panama- kanaal onder internationaal toezicht te stellen. Wel vraagt men zich af of' zo'n stap niet zou. betekenen dat Egypte zich in eigen vlees zou snijden, aangezien de houding van de Ver. Staten er dóór zou worden verscherpt. Zie verder pagina 3 Pogingen mislukten (Van een onzer verslaggevers) DE staatssecretaris van Oorlog was uitgesproken. In de veilige verte daverde - een explosie. Het eerste schot in het feestgedruis rond „EDE -50 jaar Garnizoen". - De kleine brigade-generaal titulair buiten dienst G. A. Geel grinnikte bij het/vooruitzicht van de tweede knal. Een grap door hem zelf bedacht. En een paar minuten later stond mr..F. Kra nenburg argwanend met- een brandende kaars bij het koperen tafelkanonnetje, dat de generaal persoonlijk, volbuskruit had gestampt. Om te voorkomen dat de grap het niet zou doen, had hij op de grónd een tweede kanonnetje klaar gezet. Ook vol bustaruit. "5$ W 9 Zie verder paginal 3 Zie verder pagina S Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 13.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67862 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 0.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot woensdagavond, TAMELUK ZONNIG Op de meeste plaatsen droog en tamelijk zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit Westelijke rich tingen. Ongeveer dezelfde temperaturen. ZON EN MAAN B aug.: zon op 5.14. onder 20.20: maan op 8.07, ondfer. 20.43. Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. Poolse vluchteling had papieren in Naar hei persbureau AP A meldi, is een Nederlandse auto door een irein gegrepen in Tirol. Hei ongeluk is vanmorgen omsireeks elf uur gebeurd. De personenauto werd door de locomotief van een goederen trein gegrepen en verscheidene meters meegesleurd. Van de vijf inzittenden nl. twee dames, een heer en twee kinderen rijn er vier om het leven gekomen. Een van dé kinderen werd zwaar gewond. De stoffelijke overschotten konden pas uit de auto worden geborgen, nadat het wrak met sniibranöers was opengesneden. Hét 'ongeluk is gebeurd in de om geving van Reutte, tachtig kilometer ten- 'Noordwesten van Innsbruck. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. "Volgens een dinsdag in Syrische bladen gepubliceerde mededeling zul len Egypte en de Sowjet-Unie een verdrag van wederzijdse beveiliging sluiten. Ook is het opmerkelijk dat nergens stoffelijke overschotten aanspoelden, terwijl het ook bevreemdt dat het praktisch alRjd een verstekeling was, die overboord sprong. Het alarm werd Prof. mr. P. Lieflinck verlaat het pa leis Soestdijlc, nadat koningin Juliana hem heeft ontvangen. Naast prof. Lieftinck majoor JU. F. K. Bischoff van Heemskerk, adjudant van HM. de Koningin. DROF. MR P. LIEFTINCK, oud- minister van Financiën, heeft gisteren enige oriënterende bespre- T)E moeilijkheden in twee Ambone- zen-woonoorden in Zeeland, heb ben hun weerslag gevonden in het kamp Beenderibben bij Steenwijker- wold. Maandagmiddag heeft een aan tal bewoners van dit kamp in Steen- wijk inkopen (ïn hoofdzaak levens middelen) gedaan zonder hiervoor ie betalen. Bedragen tot 70 gulden wer den er besteed. De Ambonezen ver klaarden. dat de rekeningen naar de minister van maatschappelijk, werk in Den Haag gestüurd moesten worden. De politie heelt een drietal mensen verhoord en de gekochte waren in beslaggenomen. Verwacht wordt cfat de politie in het kamp Beenderibben strenge maatregelen zal nemen. ■;Er zijn in de buurt van het kamp bij buren ook aardappelen en kippen "gestolen. Gisteravond hebben enige groepjes kampbewoners, toen de boeren aan het welken waren, de melkers de gevulde melkbussen onder de handen wegge haald. De rijkspolitie heeft het kamp daarop onder zware bewaking 'gesteld. DeAmbonezen lieten zich toen niet wéér buiten zien. kingen gevoerd over de mogelijkheden die er nog zijn voor een kabinetsfor matie na het mislukken van de pogin gen van dr. Drees en prof. Romme. Prof. Lieftinck voldeed hiermee aan een verzoek dat H.M. hem gistermor gen gedaan heeft. Vandaag zal de vorstin een nader onderhoud met .prof. Lieftinck hebben. Gisteren sprak prof. Lieftinck met mr. J. R. H. van Schaik, minister van. sraat, dr. A. A. L. Rutgers, vice- president van de Raad van State er. dr. W. Drees. demissionair minister president. Prof. Lieftinck, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont, waar hij ons land vertegenwoordigt bij de In ternationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling en bij het Internationale Monetaire Fonds, maakte juist een va kantiereis in Europa. Vanochtend om elf uur was nog niet békend, wanneer prof. mr. P. Lieftinck verslag zou uitbrengen aan H.M. de Ko ningin over zijn oriënterende bespre kingen. Ook kon nog niet worden mee gedeeld, of prof. Lieftinck vandaag nog verdere ontmoetingen zou hebben. De besprekingen van gisteravond wer- den afgesloten met een gesprek met de staatssecretaris van Financiën, dr. Van den Berge, dat om half elf begon, en een half uur duurde. Neder vernemen wij, dat prof. Lief tinck in ïijn reeks van oriënterende besprekingen vanochtend nog een .on derhoud heeft gehad.met dr. M. W. Holtrop, prësidï^t van de Nederland- sche Bank. meest al gegeven als het schip een grote zandplaat passeerde of dicht onder de kust voer/ Is het deze mensen er om te doen ongezien in Nederland of België te komen met de bedoeling spionage te bedrijven? De reeds genoemde drenkeling werd door de sleepboot aan boord genomen ter hoogte van de Braak man,- nadat de man in de schijn werper van het schip gekomen was. Tijdens het verhoor in Temeuzen vertelde hij displaced person te zijn en reeds van zijn achtste jaar in kampen te hebben geleefd. Hij wilde emigreren naar Amerika en verborg zich daartoe in Duitsland aan boord van het Noorse schip Black Falcon. In Amerika werd hij echter ontdekt en teruggebracht naar de Noorse boot. Op de terugweg werd hij in Antwer pen in een cel gesleten, totdat het schip weer vertrok. Even buiten Temeuzen was hij overboord gesprongen, waar bij hij getracht heeft de vaste wal te bereiken. In het water zou hij zijn bovepkleren hebben uitgedaan, doch reeds aan boord een zwempak hebben aangetrokken. Dé binnenlandse veiligheidsdienst heeft deze zaak nog in onderzoek. Dè vluchteling is-naar Rotterdam overge bracht. Een. Westzaans gezin heeft dertig kilo meter in een auto gereden, met een vol komen intacte bom in de kofferruimte. De heer R. Sluijs, handelaar in oud ijzer en tweedehands goederen,maakte met enkele familieleden een tochtje en kwam daarbij ook bij een familielid in Heer Hugowaard. Men had nog wat op te ruimen, o.a. wat oud ijzer. Dit alles werd ingeladen in dé kofferruimte. Onbezorgd reed men terug naar Wëst- zaan, waar de heer Sluijs de volgende morgen bij het leeghalen van z'n.koffer ruimte enigszins verrast naar een merk waardig voorwerp keek. Hij vertrouwde het niet geheel en uit voorzorg werd de Rijkspolitie gewaarschuwd. De angst bleek niet ongegrond, want het was een lichte bom, welke nog geheel intact was. Personeel van de Mijnopruimingsdienst heeft het projectiel weggehaald. De beurswaarde van alle op de New Yorkse effectenbeurs genoteerde aande len is gisteren verminderd met naar schattng 2.5 miljard dollar. Deze waarde vermindering is de grootste sedert de op 8 juni jl. door de operatie van president Eisenhower veroorzaakte koersdaling. De koersdaling werd ten dele door de Suezkanaalcrisis veroorzaakt. .Tot de sterkst getroffen fondsen behoorden olieaandelen. De Bilt, dinsdag 10 uur: Het hogedrukgebied bij de Azorén is maar weinig van plaats veranderd. Een depressie bij Groenland is in het afge lopen etmaal vrij sterk opgevuld en naar het zeegebied tussen IJsland en Groen land getrokken. Verwacht wordt, dat zij over IJsland in Oostelijke of Zuidooste lijke richting zal vertrekken, zonder evenwel morgen het weer in Nederland al te kunnen, beïnvloeden. Verrassend is het gedrag van een oude storing geweest, die de afgelopen dagen over de Britse eilanden naar het Zuiden was getrokken en gisterochtend boven Bretagne aankwam. Deze storing is na melijk radicaal van koers veranderd en heeft zich vannacht in bijna Noordelijke richting naar Nederland verplaatst waardoor de buicnactiviteit weer op vlamde. Vooral aan de Kust van Holland en Zeeland heeft het, zwaar geonweerd. Valkenburg bij Leiden tapte in 24 uur 33 mm af. Schiphol en Den Hëlder in twaalf uur 21 mm. De storing trekt nu verder en wordt gevolgd door een stijg- gebied van de luchtdruk, dat morgen voor opklaringen zal zorgen. Een Weste lijke wind zal morgen betrekkelijk koele lucht aanvoeren. Het modernste Britse vliegdekschip, de Bulwark (22.000 ion) is gisteren uit Portsmouth naar de Middellandse Zee vertrokken. Intussen wordt uit Washington ge meld, dat eenheden van de Franse vloot zich vermoedelijk bij het Britse troepen schip Theseus zullen voegen, als de The seus woensdag Toulon passeert. De Amerikaanse zesde vloot houdt op het ogenblik oefeningen, in het middel ste deel van de Middellandse Zee. Advertentie) III"! ONBEPERKTE GALANTS - OP D€ VERING/ HAZETfABRIEKEN TE ZEVENBERGEN Do Nederlandse regering heeft gisteren de uitnodiging van de Britse regering aanvaard om deel te nemen aan de in ternationale conferentie: op 16 augustus in London over de toestand die is ont staan door de naasting van het Suez- kanaal. ■m' De spoedzitting van de politieke com missie der Arabische Liga over maatre gelen om de nationalisatie van het Suez kanaal door Egypte te steunen Is enkele dagen uitgesteld. Dit heeft de Syrische premier Assali bekéndgemaakt. De bij eenkomst zou volgens de aanvankelijke plannen vanavond of morgen in Cairo beginnen. Radïo-Warschau heeft meegedeeld, dat in Krakau een proces begonnen is tegen, een Poolse Blauwbaard", die ervan beschuldigd wordt dertig vrou wen vermoord te hebben. De beschuldigde is 43 jaar. Hij zou mooie' huizen bézitten in Krakau en Warschau, die hij klaar blijkelijk .financierde uit de plunderin gen van zijn slachtoffers. Het bergingsvaariuig„Bruinvis" en de. kustsleepbooi „Argus" hebben gis termiddag tevergeefs getracht hei kust vaartuig „Crescendo?' weg ie trekken van het strand van Ter 'Heyde, waar dit schip in de voorafgaande^ nacht kwam vast te zitten. Ruim een uur, tijdens het opkomen van. de vloed én ook nog daarna, draaidende moto ren van de drie vaartuigen opr voilé kracht. Het enige resultaat was 'evenwel,' dat het voorschip van het gestrande;" vaartuig, dat. geneel op het strand was geworpen, enkele meters ver in- zee getrokken kon worden. De po-/' gingen om de- „Crescendo" vlot - te. trekken ondervonden grote belangstel- ling. De onweersbui boven zee joeg ditmaal de strandbezoekers niet weg. In dichte rijen straden zij iangs het water en op de duinen naar de drié schepen te kijken. En zij allen zijn' er getuige van geweest, dat omstreeks drie uur de pogingen werden opge geven. De „Crescendo" strandde ".tus sen twee strandhoofden tijdensspring- tij. Gistermiddag „was het opnieuw springvloed zodat het- water hoger: kwam dan normaal. Vanmorgen werd besloten, dat van middag om 3 uur opnieuw een poging zéu worden gedaan om de „Crescendo" vlot te slepen. De „Bruinvis" en de „Argus" krijgen dan assistentie van de zeesleepbest „Maas". Toen alle aanwezigen beschut op de trap stonden, verzocht de generaal met commandostem om vuur. Voorzichtig boog staatssecretaris Kranenburg zich voorover - en stak' het; lontje aan. Een Ter gelegenheid van de 17de verjaar dag van HK.H. prinses Irene, tvclke zij zondag vierdeheeft een deputatie ■an de Koninklijke Luchtmacht, die dit jaar namens de drie strijdkracht onderdelen optrad, de prinses op' het, paleis Soéstdijk dè gebruikelijke casette en een enorme taart aangeboden. De foto geeft een beeld van de aan- bieding, van de taart, die hier door prinses Irene eit haar vader 'en moeder tvordt bekeken. keiharde,knal, de twee klapdeuren naar het gymnastieklokaal vlogen open en iedereen lachte. - - Daarmee was de Militair Historische Tentoonstelling in het Marnix-College aan de Achterdoelen te. Ede geopend op een wijze, waarvoor iedere artillerist in zijn handen zal klappen.'En de ar tillerie neemt in Ede nog altijd een belangrijke plaats in. Op 1 mei 1906 marcheerde het elfde re giment infanterie de nieuwe garnizoens plaats Ede binnen. De gemeente was met een ingenomen met de komst van de sol daten en tracteerde hen op bier en siga ren. En tot op heden zijn ze daar in hun schik met de aanwezigheid van een paar duizend soldaten. „Je zou kunnen spreken van een gou den bruiloft", zei burgemeester H. M. Ol- denhof gistermiddag in het Marnixcollege bij de opening van de feestweek, „Uit dankbaarheid heeft Ede'ons land zelfs In Ede werd gisteren een oorlogsmu-f seunt geopend. Staatssecretaris Kranen-- burg en enkele officieren bij'., de Goliath-tankdie' vroeger gebruikt werd voor het opruimenvan mijnenvelden. een minister van Oorlog geschonken., Dat zal wel geen een andere garnizoensplaats ons na kunnen zeggen". Tussen haakjes, die minister is.-ir.. C. Staf, die in 1929 in zijn geboorteplaats Op kwam bij het tweede regiment infanterie en het tot korporaal bracht. •Hétwas jammer dat hijzelf verhinderd-was om de opening te verrichten. (Van een onzer verslaggevers) De procureur-generaal bjj het Haagse Gerechtshof en de dlrecteur-generaaL van politie hebben vandaag een onderzoek ingesteld in de provincie Zeeland, waar de laatste dagen moeilijkheden zyn ontstaan met verschillende Ambonezen, die ondergebracht zün in kampen te Middelburg en Westkapelie Het instellen - van dit onderzoek is een gevolg van tl-j bespreking, welke gisteren in Den Haag is gehouden tussen de minister van Justitie, de minister van Maatschappelijk Werk en enkele hoge ambtenaren, betrokken by de Atnbonezenzorg. - Van het onderzoek zal afhangen, welke maatregelen van de zijde van de regering genomen zullen worden. Vast staat In elk geval,'dat deze maatregelen zeer positief zullen.zijn. t? het handhaven van de openbare, orde bulten de kampen in het geding komt, moeten maatregelen genomen? worden van de zijde van het departement van Justitie. Het optreden van de Ambonezen op bet eiland Walcheren lag geheel in het-vlak van het handhaven van de openbare orde. De maatregelen, welke in eerste aanleg tegen de Ambonezen, die wanordelijk op-- traden, genomen zullen worden, zullen zeer waarschijnlijk van justitiële aard zijn. Afgewacht dient te worden, wat door de rechtbank te Middelburg, nadat de processen-verbaal zijn opgemaakt, be slist zal worden. De verantwoordelijkheid voor hetgeen in de Ambonezenkampen geschiedt, ligt uit de aard der zaak bij' het ministerie van Maatschappelijk Werk, maar zodra Daarom worden thans van de zijde van het ministerie van Maatschappelijk Werk en van het Commissariaat voor Ambo- nezenzorg geen maatregelen overwogen. Men heeft de overtuiging.datJ dethane geldende regeling voor de verzorging van de Ambonezen de beste'is. Y..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1