Goede naam Heel België wacht in angstige spanning Suezkanaal kwestie van leven en dood oden Dertien man reeds negen Geen hoop mee tenzij Premier Sastroamidjojo over Indonesische schulden EDEN VOOR DE RADIO: W eeröverzicht Vuur greep snel om zich heen Boycot van Britse ladingen SOMBERE RIJ VAN RAMPEN DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3465 Weerbericht TERECHTSTELLING OP CYPRUS /SüeJfcTjf» err»ê ïïk ff I 1 „Onze cijfers zijn juist" Advertentie HOME ii-'-w.v:<géWeren- REDDERS zijn er gisteren in geslaagd een gat te maken door een betonnen muur die de weg naar de vrijheid afsluit voor 270 mijnwerkers, op bijna 800 meter diepte op gesloten in een brandende kolenmijn te Marcinelle in België. De hulpploegen "brachten zes gewonden en de stoffelijke over schotten van negen slachtoffers (zeven Belgen en twee Italianen) naar hoven. Eerder waren reeds zeven man gered. Het was niet onmiddellijk bekend hoeveel mannen nog snel bereikt konden worden. Zij zouden opgesloten zitten op verschillen de verdiepingen van de Casier du Bois-schaeht, die afgesneden is door vlammen en verstikkende rook. Onder de 270 ingesloten arbeiders bevinden zich 115 Belgen, 139 Italianen en 16 personen van andere nationaliteiten. Voor zover bekend is, zyn geen Ne derlanders bij de ramp betrokken. Voor de zware ijzeren- hek ken, die hot gebied van -de mijn omgeven, groepen fa milieleden samenvan de mannen, die diep in, de mijn zitten, opgesloten. ,Er is geen hoop meer, dat nog overlevenden zullen worden gevonden' in de brandende mijnschacht als het percentage mijngas in de Amercouer-mij n ook maar iets hoger is dan wat thans in de hogere tunnels al is vastgesteld." Dit heeft het Belgische directoraat- generaal voor het mijnwezen gisteravond bekendgemaakt. De mannen, wier stoffelijke resten gevonden zijn, waren gestikt door het gas, dat zich door de brand ontwikkelde. Nog een kans Zie verder pagina 3 Politieke schulden Niet formeel ingelicht Eisenhower Egyptische arbeiders: Prinses Beatrix haalt haar rijbewijs Nasser MET een sombere regelmaat zyn de algelopen jaren in België mijnrampen voorgekomen. De meeste ervan waren klei nere ongelukken, die buiten België weinig de aandacht trok ken. Maar Itc.lië heeft voor het nieuws over de mijnongelukken in België grote belangstelling, omdat ongeveer één op de drie arbeiders in de Belgische mijnen een. Italiaan is. Dit jaar zijn er in de mijnen van België reeds twee grote on gelukken gebeurd: op 8 februari kwamen door een ontploffing in Quaregnon zeven Italianen en een Algerijn om het leven en op 13 april werden veertien mijnwerkers gewond tijdens een ontploffing in Luik. De grootste Belgische mijnramp van na de oorlog was de ontploffing in Trazegnies in mei 1950, die 38 man het leven, kostte. Rotterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Graverihage: Huygensplein 1 Postgiro 424857 Redactie: TeL 111892 Adm. Tel. 114402 Kiachtendienst 18.30—1930 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond, WARM WEER Zonnig en warm weer met een zwakke tot matige Zuidoostelijke wind. ZON EN MAAN 10 aug.: zon op 5.13, onder 20.16; maan op 10 43, onder Z1.30. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET besluit van de Indonesische re gering om de schulden aan Ne derland overeenkomstig de R.T.C.-ak- koorden niet langer te erkennen, vormt er een nieuw bewijs van hoe weinig staat men kan maken op het eens ge geven woord van de machthebbers in Indonesië. Daarbij treft in het bijzonder de wij ze, waarop deze nieuwe contractbreuk wordt gepleegd. Men heeft het in Dja karta niet eens nodig geoordeeld de Nederlandse regering officieel op de hoogte te brengen van de gevallen be slissing. Een perscommuniqué werd voldoende geacht om de zaak wereld kundig te maken. Deze procedure is wel bijzonder on hoffelijk. Het wijst erop dat men in Djakarta meent zich van alles tegen over de Nederlanders te kunnen ver oorloven. Heeft men er bovendien op gespe culeerd, dat de gevallen beslissing in de wereldpers weinig de aandacht zou trekken, nu het rumoer rondom het Suezkanaal de gemoederen zozeer be roert? Indien deze overweging een rol heeft gespeeld, is men in Djakarta bedro gen uitgekomen, want reeds heeft men allerwegen in de wereldpers ongunstig gereageerd op de Indonesische han delwijze. jp1 EN opmerkelijke stem is uit Zwit- *-> seriand gekomen. De „Journal de Genève" heeft erop gewezen, dat art. 8 van het besluit van het Indonesische parlement tot afschaffing van de E.T.C.-akkoorden bepaalde, dat '„de be trekkingen tussen Indonesië en Neder land van nu af gebaseerd zullen zijn op de internationale wetten, zoals dat met gewone betrekkingen tussen twee soevereine staten het geval is". 1 Hieraan, knoopt het blad de volgen de conclusie vast: „....ofwel het pas genomen besluit tot niet-erkenning van de schulden is niet in overeenstem ming met die tekst, en ab imo disce omnes (dit one punt is beslissend voor al het andere) wat is dan het woord van het Indonesische parlement voor taan waard? Ofwel Indonesië be schouwt de eenzijdige annulering van een schuld als overeenkomstig de „in ternationale wetten". In dat geval moet het erop rekenen, wantrouwen te ontmoeten bij de eventuele ver strekkers van kapitaal tot wie het zich zal wenden om zijn economische ont wikkeling te kunnen volbrengen", zo besluit de Journal de Genève. OOK de Angelsaksische pen heeft het zijne reeds over de Indonesi sche beslissing gezegd. De Engelse „Times" sprak van een nieuw voor beeld van ondermijning van vertrou wen door een natidnalistisch land, dat buitenlandse hulp nodig heeft omdat het zelf niet In staat is tot de nodige economische onwikkeling te komen. De „Daily Telegraph" liet zich in gelijke geest uit en de „New York Times" stelde de vraag wat er gebeu ren zal met de internationale econo mische gemeenschap indien zoiets een aanvaarde praktijk wordt. Handelin gen, als die van Nasser en Soekarno maken een wezenlijke kredietstruc tuur onmogelijk, aldus dit blad. En het is nog niet zo lang geleden dat ook „The Saturday Evening Post" in een hoofdartikel, zulks naar aan leiding van het bezoek aan de Ver. Staten waarbij woorden en daden werden vergeleken suggereerde, dat de Verenigde Staten zich wel tweemaal zouden moeten bedenken voordat zij de schatkist al te ruim zou den openen ten gerieve van de Indo nesische president. A L deze uitlatingen wijzen erop, dat Indonesië met haar politiek van de laatste maanden bezig is zich in eigen vlees te snijden. En dit terwijl de binnenlandse span ningen in Indonesië zelf toenemen en de economische ontwikkeling van het land minder gunstig verloopt. De president van de Bank Indonesia, dr. Sjafroeddin, /heeft daar juist dezer dagen nog een boekje over openge daan. Van het vijfjarenplan tot 1960 zal niets terecht komen als het hui dige begrotingstekort niet tot het uiterste wordt verlaagd en als het in flatoir effect van het plan niet in toom wordt gehouden. De dekking van de deviezenreserve is onlangs voorals- nog „tijdelijk", maar het is een veeg teken gebracht beneden het wette lijk toegelaten minimumpercentage van 20.' Zal Indonesië de weg van economi sche ontwikkeling en vooruitgang op gaan, dan is er kapitaal nodig. Maar de basis van elke kapitaalverstrek king bestaat uit vertrouwen en het na komen van het eens gegeven wooid. Zegt de Spreukendichter niet ergens dat een goede naam beter is dan goe de olie? Die goede naam is Indonesië hard bezig internationaal te verliezen. Met gevolg, dat de kapitaalverstrekkers steeds meer worden afgeschrikt en in- plaats van economische ontwikkeling verdere verarming en toeneming van de interne spanningen te wachten staan. 270 MIJNWERKERS DOOR VUUR INGESLOTEN I m De drie Grieks-Cyprioten die op Cy prus wegens verzetsdaden ter dood wa ren veroordeeld, zijn donderdagochtend tussen 2 en 3 uur plaatselijke tijd in de gevangenis vr.n Nicosia terechtgesteld. Pataisou (22) was veroordeeld we gens moord op een Turks-Cyprische politieman, Zakos (25) en Michael (22) wegens een overval op Britse troepen. Het doodvonnis werd door ophanging ten uitvoer gebracht. Griekenland had Engelana g.steren nog verzocht de terechtstelling, af te gelasten. Een woordvoerder van de Griekse regering, die dit woensdagavond be kend maakte, zei tot verslaggevers dat „Bij de Britse regering en elders alle stappen om de Cyprioten te redden, zijn genomen". De terechtstelling was het sein voor een bijna waanzinnige oproer, ontketend door de overige gevangenen. De straten van Nicosia waren ver laten en ue winkel geblindeerde Het leek alsof m de stad de staat van beleg was afgekondigd. Bij wijze van speciale veiligheidsmaat regel is het den Cyprioten verboden auto's, motorfietsen of fietsen te gebrui ken. Op Cyprus werd donderdag algemeen gestaakt uit protest tegen de executies van drie Grieks-Cyprioten. VfOI'-j ielfj mèE eèrt jeugdig budget plannen én, instalieréo.-jiiij .UW woning."'. ookvbör v er I i ch ing ton' kuostv £Sr..jej»'-"-"'rtijweffièid' 'RIJNSJRA"AT\ '5 lfe;v ARVHEjMS-' GROTE.MARKT 28, DEN* HAAG*: Minister-president Sir Anthony Eden heeft gisteravond in een radiorede verklaard, dat „internationaal toezicht op het Suezkanaal een kwestie van leven en dood is". „Groot-Rritannië zoekt geen oplossing door geweld maar door zo ruim mogelijk internationaal overleg. Er is geen sprake van dat wij Egypte een faire behandeling of een rechtvaardig aandeel zullen onthouden. Maar we kunnen er niet mee akkoord gaan, dat men toestaat dat een roof, die het levensonderhoud van vele landen bedreigt, zonder meer slaagt. We moeten er voor zorgen dat het bestaan van de grote handeldrijvende naties in de wereld voortaan niet op elk ogenblik door een of andere onderbreking van de vrye vaart door het Suezkanaal kan worden bedreigd", aldus Eden. Niemand moet verrast zijn, dat presi dent Nassers naasting van de Suezkanaal- Maatschappij een „hoogst ernstige toe stand" heeft geschapen, aldus Eden. „In de huidige wereld, neigt men steeds meer naar afkeuring van zelfzuchtige daden voor zuiver nationale doeleinden". De nationalisatie van het kanaal is voor Groot-Britannië een zaak op leven of dood. Nasser heeft een internationale maatschappij overgenomen zonder over leg "en zortder toestemming, terwijl de Egyptische regering herhaaldelijk en a De brand breidde zich snel uit in een verbinding-sgalerij tussen de hijsschacht en een verversingsschacht, waar in een handomdraai deuren en houten beschot ten door het vuur verteerd waren. De vlammen sloegen over naar de ver- versingsschacht, zodat bolde uitgangen van de mijn versperd werden. Boven- Begrijpelijke afkeer. Een stier, die kennelijk weinig zin had in een gevecht, sprong in de arena van Chateaurenard over de barrière rond de arena, tussen de verschrikte toeschouwers. Twee per sonen werden gewond: een kreeg een gebroken heup, de tweede een gebroken arm. Blussing swerk dien werden alle liften van de beide schachten geblokkeerd. Steeds weer rukten nieuwe reddings ploegen aan. Alle leden ervan waren voorzien van gasmaskers en blus- apparaten. Na enige tijd kwamen alle redders uit de nieuwe mijnschacht en de hijsschacht naar boven en begonnen brandweer lieden opnieuw met het besproeien van die schachten. De redders kwamen terug om blusapparaten te haien. die, na een noodoproep via de radio, door particu lieren in groten getale naar de mijn werden gebracht. De radio had tevens gevraagd om vuurvaste asbestpakken. Een der redders verklaarde, dat h" tot op de verdieping 815 was geweest. Eerst moet de brand geblust worden, dan pas kunnen wij proberen de mijn werkers te redden, zei hij. Een andere redder zei: „De inge- slotenen hebben een kleme kans, indien ze erin slagen op het 635 meter-plateau te komen. Daar zouden ze boven de brand zitten en frisse lucht krijgen. Maar omdat alle kabels gebroken zijn. weet ik niet of zij een kans hebben daar te komen." De heer Van den Heuvel, algemeen directeur van de Belgische mijnen heeft aan de journalisten medegedeeld, dat er nog een kans bestaat om ae inge sloten mijnwerkers te redden. Door de brand zijn de deuren tussen de schachten voor de luchtaanvoer en -afvoer vernield. Hierdoor kreeg een verse' luchtstroom, gelegenheid de slech te lucht in de diepte te verdrijven zo doende kunnen de dwartgangen ge spaard zijn gebleven. De heer Van den Heuvel verklaarde voorts: „Thans daalt de lift tot op 907 m. Er ontbreken 7 k 8m, leibomen en het zou uiterst gevaarlijk zijn zonder De Bilt, donderdag 10 uur. In de afgelopen 24 uur heeft het Azo- renhogedrukgebied zich afnemend naar het Zuidwesten teruggetrokken. Het hoge- drukgebied op het Europese vasteland heeft zich tegelijkertijd naar het Oosten verplaatst. 1 De beide hogedrukcentra worden nog verbonden door eenas van hogedruk die vanmorgen dicht bij het Zuiden van ons land lag en zich in Noordelijke richting verplaatst. Aan de noordzijde ervan voeren Westelijke winden betrek kelijk koele OeeaanSucht aan, maar aan de zuidkant staan warme Oostelijke win den, die in het komende etmaal zich over het hele land zullen uitbreiden. Het wordt morgen dan ook een warme dag. Boven de Golf van Biscaye bevond zich vanmorgen een klein lagedrukgebied dat zich in Noordelijke richting ver plaatst. Dit zal echter morgen het weer in ons land niet kunnen beïnvloeden. Ook een zwakke Oceaanstoring ten Westen van de Britse eilanden blijft morgen nog op grote afstand. Loden van de reddingbrigade, die probeerden in de brandende mijn af to. dalen, moesten weer terugkeren omdat de hitte hun rubber schoenzolen deed smelten. De Indonesische premier Ali Sastroa midjojo heeft vandaag gezegd, dat Indo nesië Nederland „mondeling, doch offici eel op de hoogte heeft gestel van het voornemen van de regering om alle Indo nesische schulden aan Nederland niet langer te erkennen de vorm doet er niet toe?" De premier deelde op een persconfe rentie mee, dat het minsterie van Bui tenlandse Zaken de Nederlandse zaakge lastigde de heer Hagenaar dinsdag j.l. van het besluit op de hoogte heeft ge bracht. Met betrekking tot de Nederlandse be wering. dat de cijfers van de schulden, zoals die door Indonesië zijn opgegeven niet juist zijn. zei Sastroamidjojo: „Elk bedrag, dat in tegenspraak is met de onze. is incorrect". De premier herhaalde echter, dat Indo nesië de schulden aan de V.S. en Austra- leibomen dieper te dalen. Die leibomen moeten daarom hersteld woraen. Op verdieping 835 hebben de red ders de gang over een lengte van on geveer 100 meter onderzocht en zij hebben daar giftige gassen aangetrof fen, Er is daar weinig hoop op die ver dieping nog overlevenden te vinden. Het grootste aantal ingesloten mijn werkers bevindt zich echter veel die- per. „Overigens schiet men met net door boren van de betonnen muur goed op", aldus de heer Van den Heuvel en hij besloot „Het is het koolmonoxydege- halte dat het aatal overlevenden zal bepalen". lië, welke tijdens de oorlog door de Ne derlanders werden aangegaan en die 420 miljoen gulden bedragen, zal betalen. Tevoren had de Indonesische minister van Financiën Joesoef Wibisono betoogd, dat Nederland de schulden „aan Indone sië had opgelegd" bij wijze van „compen satie" voor de toekenning van de Indo nesische souvereiniteit. Het besluit van de commissie, aldus Wibisono, was gebaseerd op de argu mentatie, da het om „politieke" schulden gaat. Nu de R.T.C. overeenkomsten zijn opgezegd, „zijn wij niet langer aan deze overeenkomsten gebonden". De impasse, die hieruit voortvloeide, werd voorgelegd aan de commissie van de Ver. Naties voor Indonesië waarin Merle Cochran een belangrijke rol speel de, Indonesië aanvaardde het besluit van de commissie, waarbij aan Indonesië een schuldbedrag van 4300 miljoen gulden werd opgelegd. Tegelijkertijd betoogde het echter, dat het geen schulden zou betalen, die door de Nederlanders tijdens de oorlog tegen de Republiek Indonesië waren aangegaan. Van officiële zijde in Den Haag ver nemen wij, dat de Nederlandse regering noch in Djakarta, noch m Den Haag, formeel is ingelicht door Indonesië over de schuïdenkwestie Men zeide voorts, dat de Nederlandse regering een mon delinge verwijzing naar persberichten met beschouwt als een formele mede deling. President Elsenhower heeft gisteren geen commentaar willen geven op het besluit van Indonesië. Hij wist niet ge noeg van de feiten om te kunnen oor delen over wie in zijn recht stond. Alle bonden van Egyptische haven arbeiders hebben besloten er bij de ha venarbeiders in de landen van de Azia- tisch-Afrikaanse „Bandoeng"groep op aan te dringen, geen Britse goederen te behandelen. H. K. H. Prinses Bbatrix heeft gister middag met succes een volledig auto rij-examen afgelegd, hetgeen bestaat uit een praktisch en een theoretisch ge deelte. plechtig had verzekerd dat de rechten van de maatschappij veilig waren. Eden zei, dat sommigen hadden ge vraagd, waarom men er niet op kon vertrouwen dat Nasser zijn belofte om de doorvaart van schepen niet te hinde ren. zou houden. „Het antwoord is eenvoudig. Kyk naar wat hij heeft ge daan. De Egyptische president heeft ge toond, dat hij niet een man is die zijn woord houdt. Hij heefl „alle beloften van zijn land inzake de Suezkanaai- maatschappij gebroken". Wij hébben geen onenigheid met Egypte," en *nog minder met de Arabische wereld, maar met kolonel Nasser", aldus Eden. Eden herhaalde de Britse verklaring, dat het kanaal niet onder controle van een land kan blijven en drong opnieuw aan op een internationaal bestuursli chaam. „Dat is het doe) waarnaar wij streven". „De employe's van de maatschappij moeten onder bedreiging met gevange nisstraf hun werk blijven verrichten. Dat systeem hebben velen van ons meer gezien. We weten allen dat dit een werk wijze is van fascistische regeringen en we weten maar al te goed wat de prijs van toegeven aan fascisme kan zijn". „Indien Nassers naasting een feit blijft, zijn we allen voor onze levens behoeften overgeleverd aan de genade van een man, en dat kunnen we nooit aanvaarden", zo zei Eden. „Nasser vertelt ons dat hij de maat schappij moest naasten omdat hij haar gelden wil gebruiken voor de bouw van de Assoeandam. Dit betekent niet meer en niet minder, dan dat hij beslag legt op middelen van de internationale maat schappij ten behoeve van zijn* eigen nationale plannen. De vergoeding die hij aan de maatschappij beloofde te be talen zou 700 miljoen guiden moeten bedragen. De Assoeandam die hij beloof de te bouwen zou vier miljard gulden vergen. De wapenverscheping naar Egyp te, het enige dat men op het ogenblik oeztg te betalen, zouden ook vele tien tallen miljoenen kosten. De dringend nodige uitbreidingswerkzaamheden aan het kanaal zouden alleen al honderden miljoenen vragen en de ontwikkeling op langere termijn nog veel meer. Het totale bedrag is ongerijmd hoog. Kan iemand, gezien de gebeurtenissen, nog van me ning zijn dat de Verenigde Staten het bij het verkeerde eind hadden toen zij de Egyptische regering financiële hulp voor de bouw van ae Assoeandam weigerden, tenzij Egypte bereid was zijn plannen aan te passen aan de reële mogelijk heden? Wij zijn Ttèt volkomen met de Amerikanen eens", aldus premier Eden in zijn radiorede, die ook naar Amerika werd gerelayeerd. De Indonesische ambassade in Was hington heeft gisteren verklaard,' dat het besluit van de Indonesische regering om de schulden aan Nederland niet te erkennen geen verband houdt met het Egyptische besluit om het Suezkanaal te nationaliseren. Hier volgt een overzicht van de grootste mijnrampen die de wereld in deze eeuw gekend heeft: Frankrijk, Courrières. 1906: 1176 doden. Ver. Staten. Monongah, 1907: 3S1 doden. Engeland, Whitehaven, 1910: 136 doden. Engeland, Wexham, 1934: 263 doden. Mandsjoerije, Honkelho, 1942: 1549 doden. Ver. Staten, Central!», 1947: 100 doden. Engeland, Whitehaven, 1947: 104 doden. Daifedand, Gelsenkirehen, 1950: 76 doden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1