Schiedamse politie beschikt nu ook over mobilofoons BOUW VAN 910 WONINGEN MOGELIJK Nieuw transformatoren- en schakelstation in Vlaardingen •stjttrZn-assarsziauw,ïrt-ss»,s?,tta;| soep Wat kunstenaars-in-de-dop in hun' kraam te pas komt Zebra krijgt de fles a*ssssra sas- - Leen t Hart speelde nieuwe ll^ddïi^it iVederlandse beiaavdwevken "te Uitbreidingsplan voor Pernis Jeugdige dieven aangehouden Moeder liet kinderen in de steek Zwemwedstrijden voor en door de ïeugd De anderen vonden het ook wel kippensoep zee Tarieven R.E.T. omhoog v^enSt£wfdl,R»sari Cmckbn ^S,SSiï vh,1 ffiSs s?. rs„ 5,sfiSü flüri M y Vf1W»"l SCHIEDAM Sportterreinen, volks tuinen en speelvelden VLAARDINGEN Zwemavond in het Kolpabad mislukt Gebrekkige verlichting en traag tempo waren de oorzaken Rolschaatswedstrijd 1956 op 31 augustus „Floralia" verwacht tienduizendste 7°da.!™e°ietsko" Gemeente Delft neemt taakanalisten in dienst Vier nieuwe gevallen van kinderverlamming Geslaagde filmvoorstelling in de Hollantse Tuyn Hoek van Holland G£?„dS Brutale fietsendief 7SJS Leerlingen schilderen Burgerlijke stand van Rotterdam rgeennetenGs is4So2h f msi t/AïlLX', SS Vervolg beursoverzicht TROUW Burgerlijke stand van Vlaardingen 1 Zevenjarige stal geld, 21-jarige een fiets Donderdag 9 augustus I955 Tussen industrie en haven Vakantiebesteding in Vlaardingen Route wedstrijd-fietstocht Burgerlijke stand van Schiedam waEs?\F^rietTi^deend|L°%^^^^^^ En de kip kan 't weten, want inderdaad, er zit kip in een pakje OXO „Cfiieken" kip. pensoep zelfs het beste van de kip. Het is juist om die zuivere smaak van kip- pensoep en het hoge' vetge- halte, dat de huisvrouw aan OXO „Chicken" de voor- keur geeft. OXO kippensoep is niet zo maar soep uit een pakje, het is een verrukkelijk en' voedzaam natuurproduct. Kies het beste en vraag Uw winkelier daarom met na druk OXO kippensoep in het bekende groen-geel- rode zilverzakje. SOEPEN waardüige^%'"hl?Msp8mt! vin V3J eu tekenen studiegeld op ÏSröST'De"«meoSSI"B!'-''ﻫïïr W, "S" ZSTLg» 1 700.000 ^cnwsgierig W«ven zy staan^kijken' [naar de Mn»m,n Aa,a, «ta, a« stost ;isaJSS»0'""rae,s Kinderfeesten Korte Vlaardingse berichten In Diergaarde Blijdorp heeft enkele dagen geleden een allerliefste zehra het levenslicht aanschouwd. De moeder, die reeds vier veu lens ter wereld had gebracht, overleed helaas kort na de geboorte van het jong. Het jonge dier, dat door oppasser M. Pothof in de wandeling Piet genoemd wordt, wordt nu met de fles groot gebracht. Vier maal per dag krijgt Piet de speen aan zijn mond en slobbert hij gulzig bijna een liter melk achter elkaar naar binnen. Het zal nog wel een maand of vier duren, voor dat het arappige zebra-jong van de fles af is. Visserijberichten deSSSSStt Tweeën T Z?g de «HoH S .'.".".f. fc 10®"SSïirh«rtSSemS'ïïS" Sch 180 25 i«t- BlSS,t?5!JESr «-WMINGEK 7kipueLne^ s n Sinds vanmorgen is de Schiedamse politie uitgerust met een mobilofoonin- stallabe. Op het dak van het hoofdbu- 'Jn mobilofoontermen het H.B prijkt nu een amenne met behulp. l^laüvant J*131? aan het ontvang- en zendtoestel, dat in een van de vertrek ken staat opgesteld, in verbinding kan treden ,met de patrouillejeep. Voorlopig {.«"li j ïeeP. een mobilofoon aange bracht, doch binnenkort zullen meerde re voertuigen van de politie een derge lijk apparatuur meevoeren. Dan zal H.B. afzonderlijk de S.H. 1, 2, 3, 4 enz. kunnen oproepen. Met de leiding van het mobilofoon verkeer is belast brigadier J. Uytdewil- hgen die bij de Bescherming Bevol king reeds zijn sporen op het terrein van draadloze verbinding heeft verdiend De mobilofoons van de Schiedamse po litie werken volgens het zg. Simplex-sy steem. De B.B. heeft reeds zestig van deze mobilofoons in gebruik. Ook in Rot terdam en andere grote steden maakt de politie, sinds geruime tijd alwe«r met succes gebruik van de mobilofoon. GeljjkUjdig met de politie beschikt ook de Schiedamse brandweer over een mo- bilofoonmstallatie. Gisteren heeft de politie het nieuwe communicatiemiddel beproefd. H.B. voerde gesprekken met de jeeo. die bij het station was neergezet, "en later standplaats kreeg op de Nieuwe Mathe- nesserweg. Gehuwd: A Swaneveld 24 jr. en G. Vroegh 19 jr.; L. Booister 26 jr. en F. van Schalk 22 28 jr" en J" de Bru«n 24 jr.; R. Tijmes 23 pr. en M Kooimans 24 Jr. Geboren: Petronella Theodora, d. v. B H v®rfteeK M. Hartog. Overleden: a". Hoog- vliet 78 jr.. echtg. van A. van der Valk. Ondertrouwd: B. Loerakker 25 jr. en H P Schaep 22 jr.; C. G. Nobel 22 pr. en J.' h! £?frei 25 Jr': A- N. P. Pijnenburg 35 jr. en Th. S. van Ettinger 24 jr.; E. Mulder 26 jr. en L. Weerheijm 24 jr.; J. G. de Willigen 23 jr. en L. C Nobel 19 jr.: J. A. M. Keijzer 21 jr. en C. G. J. van der Voort 22 jr D. Luijcx 24 jr. en G. M. van Veen 21 jr!; A. Schotel 22 jr. en C. J. van Arkclen 20 jr.; J. Vreugdenhij 24 jr. en A. M. Tjerks 22 jr- M. Ringelberg 23 jr. en C. J. M. Groen 29 jr C. G. M. van de Ven 25 jr. en J. M. Jutte 18 jr. De Schiedamse politie heeft dezer da- gen een_ aantal jongens en meisjes in de leeftijd van zeven tot 21 jaar aan-, gehouden, dat allerlei diefstallen had .gepleegd. r* De,oudste arrestant is de 21-jarige N. G., die in Schiedam een rijwiel had -ontvreemd. De 18-jarige W. S. uit Schie dam werd door de politie in arrest ge- steld. omdat hij geld had verduisterd 'van zijn patroon. De 17-jarige fabrieks- - arbeider S. R, uit Vlaardingen "erscheen op het politiebureau vanwege het ont- vreemden van een fiets. Hij had het rijwiel vorige week in Schiedam gesto- len. De politie ontfermde zich ook over een aantal -12 en 13-jarige meisjes, dat artikelen wegnam uit een groot waren huis in Schiedam, De meisjes verblij- -ven nog op het hoofdbureau. Een zevenjarige jongen werd opge- bracht, omdat hij geld had gestolen uit - een kleedhokje in het open gemeente- bad aan de Maas. Op vrijdag 31 augustus a.s. zal in de Nassaulaan te Schiedam de rolschaats wedstrijd 1956 worden verreden. Jon - gens en meisjes van acht tot en met zestien jaar kunnen aan deze jaarlijkse strijd op pe kleine wieltjes deelnemen Zij zullen in drie leeftijdsgroepen wor den verdeeld en wel: van 8 tot en met •10, 11 tot en met 13 e® van 14 tot en "met Ï6 jaar- Voor deze wedstrijd heeft de Schiedamse Gemeenschap weer een aantal fraaie prijzen beschikbaar ge- - steld. De deelneming is gratis. Jongens -en meisjes, die aan de wedstrijd willen meedoen, dienen zich op te geven bij een van de volgende adressen: M. van Djjk, Galileïstraat 74a, W. Nieuwstraten, Maasdijk 108a, P. F. v. d. Ploef, Prof. Aalberselaan 68 en aan het kantoor der Schiedamse Gemeenschap. De inschrij ving sluit 25 augustus. Het Julianapark te Schiedam, dat -r,Gisteravond i> in hei Kolpabad teeen van de vele pauzes. Ze begonnen Vlaardingen een grote show-zwem- him optreden zonder verlichting Er avond gehouden. Hieraan werkten de werd aan gewerkt. Halverwege het kunstzwemgxoep „Bathing Beauties" tweede nummer was de enderwater- S!L, AnJïtszd?m endeSchoor.spring- verlichting in orde, maar dit wil niet afwerking van het programma it deze ,,,eilgans |:on .nieE alIes S°ed volgen, avond geheel mislukt. Wat c<? ..Bathing Beauties" presteerden was uiteraard goed, alleen jammer dat Het programma werd geopend met de vierduizend toeschouwers niet kon- enkele sprongen van mevrouw Holle- den genieten van hun spel in het wa- man van „Icaris". Op zichzelf waren ter- 0m enige verbetering aan tc bren- de duiken heel goed, maar er was geen ®en zette men een Daar schijnwerpers tempo. Het publiek moest telkens °p df springplank. Dit gebeurde in de wachten tot 'er weer iets zou gebeu- tweede pauze, na het derde nummer, ren. De Bathing Beauties kwamen te resultaat was dat de meeste toe laat binnen. Dit veroorzaakte weer schouwers het niets beter zagen en de rest helemaal niets meer omdat ze vol komen verblind werden, Door de sohoonspringgroep „Icaris" Werd nog een komisch nummer gege ven. wat zeer in de smaak viel bij de toeschouwers die er dicht bij zaten. mooi, - -------- yitucs wm er ge beurde. Het showorkest „The Topli- --J-- - •w.i.avoui ners uit Amsterdam h'eeft bet grote n!mgen zwernwedst"jden gehou- pubhek vaak aangenaam bezig gehou den, welke vorige week waren afgelast den, A wegens slechte weersomstandigheden. Gisteren echter lokte een weifelend zo- Het is voor de toeschouwers wel zeer merzonnetje een behoorlijke deelname j teleurstellend geweest. Men had ge en veel opkomst van publieke zijde, hoopt iets S?.eds te zien. De „Bathing Alleen het gekostumeerde zwemmen konl Beauties die net terug waren van wegens gebrek aan deelnemers geen een toemee door Spanje hadden dit ze- doorgang vinden. Er waren ongeveer ker wel kunnen geven. Ze hebben cis- honderd vyftig inschrijvingen voor de teravond ook zeker hun best wel ge verschillende wedstrijden, waarvan tach- daan. We zullen maar hopen dat er ket zwemmen met hindernissen, i een volgende keer beter voor de ver- rj'w1] moest men eerst boven door een Jwhting van het buitenbad wordt ee band komen, dan over een midden in zorgd K het bassin gespannen zeil lopen en ver Op 24 juli heeft de gemeenteraad van Rotterdam het uitbreidingsplan Pernis I vastgesteld. Bij de bespreking van dit plan hebben B. en W. er de aandacht op gevestigd, dat omtrent de ontwikke ling van het gebied tussen de Petro leumhavens en de Waalhaven geen vol ledige zekerheid bestaat. Het betreffen de plan bleef daarom beperkt tot een klein gebied tussen de Pastoriedijk en de Burgemeester van Esstraat en zou althans ten dele kunnen voorzien in de dringende behoefte aan woningen aldaar. Nu deze bebouwing vrijwel tot stand is gekomen, dringen zowel de Wijkraad voor Pernis ais de leiders van de in deze omgeving gevestigde bedrijven op een verdere uitbreiding van de mogelijk heden voor woningbouw aan. westelijke deel van het plan konden nog enige bouwblokken worden gesitueerd. In totaal knnnen 910 woningen bijge bouwd worden, waarvan 574 eengezins huizen en 336 boven- en benedenwonin gen van het type op twee-op-één. Aan de zijde van de Pastoriedijk is de open grond tussen de Burgemeester En£cle dagen geleden vervoegde zich de 30-jange vrouw M. J. B.—van R. bij de kinderpolitie te Den Haag Zij kwam onderdak vragen voor haar kin deren van 2, 4, 7 en 9 jaar, omdat zij wi.de gaan werken. De politie verwees naar naar de betreffende gemeentelijke instantie. Maandagavond kwam de vrouw op nieuw bij de politie, nu met de kinde ren, omdat zij de aangeboden oplossing met wilde aanvaarden. Terwijl de vrouw en de kinderen in een wachtkamer ver- Dieven, zag de vrouw kans te verdwij nen. Zij kwam die avond niet meer te rug, zodat de kinderen ondergebracht werden m een kindertehuis. van Esstraat en de Gereformeerde kerk .Berst dinsdagmorgen meldde de vrouw voorshands bestemd voor tuin, ten ein- £l- voor de derde maal bij de politie, de de mogelijkheid open te houden hier ._h_aar doal bereikt: De kinderen I Ui ae smaaK viel O jpaar wisten niet precies wat beurde. Het showorkest „The Tor Woensdagmiddag zijn in het Kolpabad ners" uit Amsterdam heeft het vr< -™™j£mgen zwemwedstrijden gehou- publiek vaak aangenaam bezig gek en, welke vonee week waren den Stedebouwkundig bezien is de ligging van Pernis. volkomen geïsoleerd tus sen industrie- en haventerreinen, weinig ideaal. Onder de gegeven omstandighe den valt echter aan een bepaalde uit breiding niet te ontkomen. Deze zal echter naar de mening van B. en W. het karakter moeten dragen van een afronding van de bestaande bebouwing, waarmede de uiteindelijke omvang van de woonwijk Pernis is bepaald. Daar nevens dient het streven erop gericht te zijn om de nadelen, welke aan de ligging van Pernis verbonden zijn, te compenseren door maatregelen die het hier wonen aantrekkelijker kunnen ma ken. Dit is te bereiken door de grond ten zuiden van de Ring deels voor re creatie te bestemmen, deels voor agra risch gebruik te behouden, waardoor de wijk althans naar die zijde niet zal wor- yvv_ «uuucii jutri in de toekomst een centraal plein met enkele openbare gebouwen, zoals een post kantoor, bij-bibliotheek, hulpsecretarie, te vormen. Na afbraak van slechts en kele panden zal dit plein in verbinding kunnen worden gebracht met de Pas toriedijk en met een aan de westzijde van de Burgemeester van Esstraat ge projecteerd winkelpleintje. Aan de meer genoemde oost-weststraat is overigens nog een bescheiden gelegenheid tot winkelvestiging in de nieuwe buurten Verder zijn uiteraard enige terreinen voor bijzondere bebouwing en wel voor namelijk scholen gereserveerd. De be staande bedrijfsterreinen zijn in het plan gehandhaafd, terwijl aan de Heysedijk de gelegenheid tot enige uitbreiding is geschapen. Het gebied ten zuiden van de Ring tot de Streefwaalse-Striendwaalseweg is geheel aangewezen voor recreatie. Ge dacht is aan een parkachtige aanleg, waarin tevens ruimte is vrijgehouden voor sportterreinen, volkstuinen, school- werktuinen, speelweiden. Het bestaande zwembad zal in dit geheel uiteraard worden opgenomen. Ook binnen de woon buurten is een aantal groene stroken getraceerd. Ten aanzien van het wegenstelsel zeg- -„v.. nauueren .waren ergens ondergebracht. Tegen haar is uiteraard proces-verbaal opgemaakt. Advertentie volgens onder een band door duiken. By de 50 meter vrije slag voor jon gens van 1215 jaar werden verrassende en veelbelovende tijden gemaakt Kees Harteveld deed namelijk 32,9 seconde aInvolgt6 meter' 1)6 uitslagen zijn 50 meter schoolslag voor meisjes van!,J^e^ vakantieprograxnma voor vrijdag 87-H jaar: 1. Cock Plezier 53 sec 2 10 augustus luidt: y Corry Elsacker 54 sec. 3. Leni Pors 58 14\30 u«r Hollantse Tuyn: Vrolijke kin sec. 50 meter schoolslag voor meisjes!, d®rmiddag- If1 12~15Jaa.r; I- Anneke de KorteU4-30«4F- Brandweerkazerne: Start 1fect,2' Marjan Spuibroek 50 sec. 3 I ^5dstriJd met versierde fietsen. Nelly Pers 50,1 sec. 50 meter vrije slagp®*®® uur: Hollantse Tuyn. Toneelopvoe- voor jongens van 10—12 jaar: 1. Kees' ruiS van „Boefie". Harteveld 32,9 sec. 2. Jan van der Berg 47 sec. Idem voor jongens van 13—15 j: Jauyau der Burg 40,1 sec. 2. Hem de Groot 40,2 sec. 50 meter vrije alaf v°or meisjes: 1. Ria Vermaat 35,8; 2. Martha Bot 40 3; 3. Willy van Eyck 40.9. Voor de vijftig meter hindernis wijk. diuidus naar aie zyae niet zal wor- ACI1 aanzien van net wegenstelsei zeg den ingeklemd. Ook de handhaving zo- Sen B, en W., dat de Oud Pernisseweg, veel mogelijk van het type eengezinshuis welke als toegangsweg blijft gehand- wordt van belang geacht. haafd, bij de ontmoeting van de Ring Het ontwerp van een uitbreidings- een vertakking heeft naar de beide nieu- plan in onderdelen Pernis is op de even- we buurten. De oostelijke tak is ech- genoemde uitgangspunten gebaseerd. ter verder doorgetrokken tot de Ozin- Naast de beoogde uitbreiding omvat ditUastraat, hetgeen de mogelijkheid biedt, plan mede de bestaande bebouwing en 20 de Burgemeester van Esstraat te het geeft dus een totaal beeld van de zwaar belast zou worden, een circuit afgeronde wijk tussen de Pastoriedijk met eenrichtingverkeer in te stellen. In en de Ring met het aansluitende re- de komende raadsvergadering zal dit creatiegebied. voorstel in behandeling komen. In het plan is een nieuwe oost-west- verbindlng geprojecteerd, welke de af braak van enige panden aan de Burge meester van Esstraat veronderstelt. De uitbreiding van de woningbouw zal voor namelijk plaats vindenop de gronden tussen bedoelde nieuwe oost-weststraat en de Ring, doch ook in het soord- By de behandeling van de gemeente begroting is meermalen gevraagd naar °e va!?. bet college van B. en W van Delft by het bepalen van zijn per soneelsbeleid. I® verband daarmee heeft net gemeentebestuur dezer dagen twee taakanalisten aangesteld, respectievelijk voor de technische en de administra tieve functies. Een van hen is reeds in dienst, de andere zal binnenkort zijn werk beginnen. Dit werk zal bestaan uit een wetenschappelijk onderzoek j naar de capaciteiten en omstandigheden "welke voor een bepaalde functie nodig z'Jf1- m het onderzoek zal niet worden i betrokken of een bepaalde functionaris voor zyn werk berekend is. Wanneer mocht blijken dat een bepaalde functio- •naris minder verantwoordelijkheid bv behoeft te dragen dan aanvankelijk'I werd aangenomen of dat zijn geestelijke inspanning geringer is dan tot dusver werd gemeend, dan zal dit niet tot ge volg hebben dat het betreffende perso-| neelslid een lager salaris ontvangt, of dat hij zijn promotiekansen verliest of dat hy niet meer in aanmerking zou komen voor de periodieke salarisver hogingen. Slechts in de toekomst zal bij bet aan stellen van nieuw personeel rekening! worden gehouden met de resultaten van de taakanalyse. (Van een onzer verslaggevers) Ten gerieve van het publiek volgt hier zwemmên'kwamên d*e vólgende uftriagenl sTef^V^* Van,vde fiatftocht ver uit de bus. Meisjes van 8—11 jaar- 1 a t i5?ln\,W e Yry, ag 10 auSustus Ria Vermaat; 2. Trudi van der Does- nahi? af l verdrekt van het plein 3. higrid Dusseldorf. Meisjes 12-15 jalr: dfnJL brandweerkazerne te Vlaar- 3: Cocky* PlrizfeIarjLngensieÏLnPj°aS:1 HSan't> Westhavenplaats, Korte Jan v. d. Berg; 2. Robbie de WaarP 3 I f t>a ^ronjéstraat. V. d. Drift- Adrie van der Borden Jongens van i*> I fi Biouwlaan, Floreslaan, Biliiton- 15 jaar; 1 Les Harteveldf 2 fe^gemeestfr. ^uissingel, langs der Windt; 3. Louis Bracco Aan de hand I w- voor bejaarden, Oprit Van zwemwedstrijden waren tien deelnemers"£t,nïieTenSïge!* Mahlerstraat, Mendels- «er juuanaparx ie öcnieaam, aat Hieruit kwamen twee in de finale Eén ^ï1igenstra5t'- Diepenbrock-' - deze dagen in een sprookjestuin is om- werd Paula Driessen,terwijl Jacco de 1W» r?fajrelwe8> Prinses Juliana- getoverd, verwacht vanavond zijn tien- j Jager de tweede plaats bezette. Tiidens a^e' Maasstraat, duizendste bezoeker of bezoekster. Liet deze wedstrijden voor en door de jeugd sinleL Bf!f^nainloienv'Urg1strautW Hof* in het Kolpabad zijn er door VZC- olefin ^!2!l5gs1, VerP?pegh CSiassé- jongeren enkele demonstraties gegeven straat 2- TegV Nl,euwe Kerk- V» «M, zwemmen. vfe ^cSSe^lt'riJS; ^i.wy«.iu) vu* rrowuk vauavuiiu u - duizendste bezoeker of bezoekster. Liet de belangstelling aan bet fraai verlichte park in de avonduren van de eerste da gen tengevolge van het minder gunstige s* weer te wensen over, de laatste dagen zijn de kijkers toegestroomd Voor een kleine toegangsprijs kunnen de bezoe kers geruime tijd genieten van al het schoons wat Floralia, badend in een zee van lioht, te bieden heeft. De tienduizendste zal vanavond door de tweede voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer K. J. Heyboer, officieel worden ontvangen. Een ge schenk voor de gelukkige bezoeker, die reeds in de vooravond wordt verwacht zal niet ontbreken. - Geboren: Komeliï H., z. v. H. J. G. Fons en K. H. de Hek; Lijdia A., d. v. N. van 'Arum en H. Venzelaar; Casper, z. v. F. A. C. 'de Roo en C. Romein: Johan G-, z- v. A. van Leeuwen en A. Wansink; Els, d. v. W. van - Heest en E. Rosman; Alfonsus H. S., z. v. H. -j. Reij«bergen en P. J. Sperber. Overleden: - H. Gijsen 54 J.; I. G. van Pelt 70 vr - van A. Verhaal. Spaarpot voor „R.A.Z." Het werk comité van het Uniform- en Instru- mentenfonds van de Harmouieverenl- fcing „R_A.Z." te Hoek van Holland deelt mede, dat over juli een bedrag van 596,37 aan het fonds kan wor den toegevoegd. De totale stand is nu niet medegerekend de 500 die geschonken zijn door de Slichting „Volkskracht" uit Rotterdam 4477,27. T,f^n 0^d ^as Sr in de HoUantse Juyn een doorlopende voorstelling van de fascinerende film „Vlaardingen Koerst op Morgen". Een dikke duizend belangstellenden hebben weer intens ge- noten van de nieuwe copie van deze prachtige film van Jan Schaper. Deze rolprent is iets groots. Jan Schaper is er m geslaagd om op een 16 mm. film de werkelijkheid van een dynamisch Vlaardmgen vast te leggen op een ma nier, die grenst aan het ongelofelijke. De nieuwe copie is aanmerkelijk hel derder dan de vorige. De keuze van het nieuwe geluid is perfect, terwijl ook de gesproken tekst door Guus van der s:ee"van de Wereldomroep een aan zienlijke verbetering betekent in verge- lijking tot het geluid van de spreker m de vorige versie. ,..Pe opnamen zelf zijn en blijven ge- t Niemand zal ooit in staat zijn deze te verbeteren. Majestueus is de ontwik keling van Vlaardingen in de laatste jaren. De kracht waarmee het Vlaar dingen van nu is tot stand gekomen, de schoonheid van het tot stand geko- mene, het Vlaardings bestaan en het leven, zijn verenigd in een film. v.an den Heuvellsingel, Burg Luyerink- Verkadasingel, Kethelwee Raadhuisplein. Prins BernhardS' laan15 *Pndl!1-'''aan. Emmakade, Nassau- hui<nie?rar? Julianalaan. Raad- Hoflaan Emaus' Schiedamsedyk, Afrit n=Dii?ngelui W0^den verzocht reeds om te zjjn. UUr 015 d€ startPIaats aanwezig maakt, het noodzakelijk op korte ter- ci_ 1 mijn maatregelen te treffen op het pnnt 5 Koteren werden in Haagse van de transport- en transfonna- z.«senhuizen opgenomen vier nieuwe tor-capaciteit, zo delen B. en W van kinderverlammingspatiënten. Een is af- Rotterdam dé raad mede? komstig uit Ryswyk, een uit Leidschen- Naast de bestaande transformatoren- Za? en ee,n mt I stations steUen B. en W. thans voor om S ^55 laatste is een volwas- de in de vorm van een provisorium in Persoon. Twee van deze patiënten het westen van Vlaardingen aanweziae °^frvatla- 25 kV-verdeelinrlchting met z»er gerin- 7T^?orzaakt door de be- benodigd van ƒ1,540.000 min ƒ340 000 langrijke uitbreiding van de industrie plus 50.000 of 1.250 000 waarin en de woningbouw in die gemeente, Vlaardingen de bovengenoemde som van 400.000 bijdraagt. Het nieuwe station Vlaardingen-West zal voorlopig uit het station Vlaardin- gen-oost worden gevoed. Naar het zich OXO '„Chiclten"-fefppensoep, Tom», tensoep, Julienneioep, Cham- pignonjoep, Vermicêlliioep, ;Ajpergeioep, Bruinebonemoep Vorige week vrijdag is een fietsendief wel heel brutaal en koelbloedig tewerk gegaan. Hij had het voorzien op een brommer die 'tegen een pand in de Mathenesserlaan te 'Rotterdam stond Op klaarlichte dag het was 's mid- dags om twee uur probeerde hij hetiuruispunt van üe slot los te brricen. Het gelukte hem niet. Maassluissedijk en de Industrieweg Daarop ging hy aan een gemeentewerk- Öeze oplossing schenkt bevredicinv - "ÏU-JJ I rnwsl ton ls' I thig" van Hoek van Holland en vooral als onderdeel van de verbindingen met schakelhuls Hoogvliet van grote be- °-a' voor dc aan bet I schakelhuis Hoogvliet aangesloten ln- dttstrieen aan de Linker Maasoever. Na overleg met de gemeente Viaar- ciingen is als een voor beide gemeen- ten meest doelmatige oplossing naar voren gekomen de stichting van een nieuw transformatoren. en schakel- laat aanzien, zal deze voeding onze-l yee£ ff, J938 rechtstreeks uit de centra le Galileïstraat moeten geschieden. De gemeenteraad zal dit voorstel in de vergadermg van donderdag a.s. in behandeling nemen. ,_L/£8IQ SC Maassluissedijk en de Industrieweg. Deze oplossing schenkt bevrediging,! 1311 iPj L-a07- zowel ten aanzien van de stroom- J ^lKclcir van Vlaardingen, waarvan ]Un)DEN bet drukke verkeer, dat f, f rtepun^t van de uitbreiding in ®P de Herengracht te Den Haasr 2, dierag.efieente bgt, alsook voorböraast, staat een kraampje waar^ lanecr 08 Rötterdamse be~{voar sich vele mensen verdringen. Zij De totale stichtingskosten worden ge- pfertJe» waaropen slordige letters "s^aat- »amd op 1.54(1 nnn n» I ..Uw norir.t X,™. leners staat: man. die in een keetje in de nabijheid zat om een nijptang vragen. Met dit instrument ging hy weer zijn krachten op het slot beproeven, echter nog steeds zonder resultaat. De werk man kwam er bij staan en keek ge ïnteresseerd toe. Hierop merkte de diefi - - - - J AM I r"X MM t- zaag halen en zaagde het slot door. Toen de dief er na een bedankje met de fie.s vandoor wilde gaan, merkte de werkman op dat de banden te zacht waren. Hy zou wel even een pomp gaan halen. „Niet nodig" repliceerde de fiet- reparat' 1 Dem toch eerst in de De volgende dag deed de eigenaar van dff aangifte bii de politie en dit leidde tot opsporing van de brom fiets. Gisteren kon de dader aangehou- 2n y ?.0' bet was de 27-jariae stucadoor S. K. uit Rotterdam. «mi i net, iddraa op j 1.540.000 De sleuteltje v«lLLaDeaSnd?rnboodnhiït^Stelen^voo? Zf f®5 •bedrag van 700-0°0 b,Uven zii stain" "kpë, nieuwe station voortvloeien. Jn^e!e mhiuten reikt hij zijn mri-1" jYfL te steUen transformator-1 ^kentag over en dan vraagt hH: srmojren zullen tuioo mevrouw? Kut* y ROTTERDAMSE TERMIJNMARKT LIJNOLIE IN TRANSITO RUWE irriPd.e=+vaK .de v*er kraampjes hangen zien vin i schilderijen, alle voor zien van een papiertje „te koon" werif vMdeÜ6!: bezoekers vinden hét van «eze kunstenaars-in-de-dop de moeite waard. Maar toch worden er .JKltch-fabriek" let?erEhétv-lew kraampje is met grote letters „Kitoh-fabnek" geschilderd n. k°pn^1U1n hebben het deze v^emd klin- gegeven, omdat hier niet dSln HGge^ld.!£d ..WOTdt-SChü- sieuen iransiormator-.s "vcr e» aan vraagt hii: U j.f"'1'-'- gescniiaerd wordt De schil. wnr7 -ff ^wee transformatoren 2ieYT,ou5' Kijkt u maar even naar deze d2e bier vervaardigd worden rehakeih,fcbrolkt' weLke tham in het weer het zwartfe^® d« Jonge kunstenaar schakelhuis Persoonsdam staan. dnnhl*rflt en tekent een voleend |bjk en „alleen maar goed om boven schakelhuis Persoonsdam' stLrT doch kr«* volgend A, 17' - v Sv«i om noven I -vier J^f^P^JHierachter zitten ,.,~|ar ,al die abstracte schilderyen, BEFALLEN: F M Lomé—Wit z: P Wolf de Haan d: S M Molijn^Voorhout 2 d; C A den Brinker—Sven d: G Tabeling— Have naar d; W L Huilens d: A Boender—Meijer d: J M Steenwjjk—de Goede z; E Duvaloois Steenbergen z: A A v d Gaag—v Bezooijen z: J G TeunlsseTermasten z: C M Schack- mann—Schoute z: M H Korr.eijnKalmeijer z: A Vogelesangv d Meide d; H G Rippe Krans d; J NootJansen d; E M A v d Kuilv Meurs d: N G de Ravev Kempe z: H Elenbaas—de Koster z; A 't Hart de Goede z: E Noorlanderv d Ouden z; R de VriesWaterlander z: H Meijer Jongste d; J Dicker—v Wijk d: S Burger— Bestevaar z; B RijneveenVerkroost z: J M T SepTonissen z: P v Eschv d Weel d: J J CornetKok z: M E Hommels Gloerich z: G W v Vugt—Noordzij d; F C SalemJnkden Haan d; G Trommelen—Stof berg z; A P Kiers—Los z; P v Os—Kalk man 2 d: _A v Timmeren—Cohen z. OVERLEDEN: A v Loon, man v M B Blokzeijl 76 J; L M v Oirschot, vr geh gew m D v Tuil 78 j: E Poldervaart, ongeh vr 78 j; H Molle, man, geh gew m E Holle mans 83 J: M I B Vingerling, vr v G L v d Meer 48 J; J C Sebrechts. vr geh gew m J B Somers 9t j; H J C C Wareman, man v E Knap 58 J: J P M de Koning, vr geh gew m A KreiJtenberg 71 1; J de Haan, man v C Gehoorzaam 40 J; J H v Otterloo, man v J W de Vette 75 j; A v d Ent, man geh gew m K H v Veelen 72 J: J Laketnan, man geh ggw m J S de Smidt 83 J; M D v d Meer, man geh gew m G P Hoogwinkel 83 j: S Visser, ongeh man 78 J: W S J Qulntus, vr v G v Stolk 92 j; J H Verhoeven, vr v A J Hoojjman» 59 J. Gisteren is er in de Hollantse Tuyn weer een heel aardige middag voor de Vlaardingse jeugd gehouden. Ruim dui zend kinderen genoten gespannen van het Kindertheater „Williams". Het goochelen, de poppenkast, de clowns en de akkorde- onmuziek hielden het jonge publiek heel aangenaam berig. Clown Billy en oom Willy wekten grote hilariteit op. Ook de goochelaar wist de aandacht van rijn toeschouwers gespannen te houden door de kinderen ook een paar trucjes te leren. Gistermorgen zijn er in het Oranjepark weer de gewone kinderspelen gehouden. Medegedeeld door de N.V. Commissiehandel f van Roosendaal. 1?lds" P«r 100 kg: Sept. cfÜ'r.Y' J j*n107'50' maart 106,-. Gisteren 2 contracten, vandaag voorl, 29. transformatoren met grotere capaci-i suöal staan1 endA tLtl' dene vervan8in8 voortvioei- S^ele Ei.era°bter zittenL^f?ar al die abstracte schilderijen ende kosten zullen worden bestreden uitlfiiS. jongens en meisjes. Zij stellen en dle door henzelf als kunst k. het krediet voor uitbreiding van trans-K,f2aL„het^ubli^,voc>r .Xmcl^ouwd? Het antwoord geven rif nt formatoren, dat jaarlijks op de begro-irf<m ï''3' geholpen moeten wor- 2er blikken of blozen: "Welnee het f340 mn baar is' Een bedrag vangen"Of bekostig1 Paar.heel melden voor, dat iemand opf ei!omen 211 het bedrag vanlftaat ™\f-je^™MteM8rs zijn, "^Sevmg" krijgt en de rest woédt .540.000 zal derhalve niet behoeven teLüpn len- 2iJ 2ijn namelijk 2 f,?rT,V00r de vuist weg op panier jrden gevoteerd. snoeven te aUeneerstejaars van de academie voor 3^" tentoonstelling vln de sriifl! K- voorts in de bedoeling de nood- wèl uit ,ic H zien er echter i Trw>et, dan ook niet te kritisch Rnttin<aingen ,tussen de netten Delft en gens arsI3e J°n* n' Kunst met een grote K bezoek brengen aande cóstuumshow* ter" Ongeval. De 23-jarige P. R.-L. reed dinsdagmorgen met haar bromfiets op de Mr. Kesperweg te Vlaardingen tegen een op manshoogte over de weg ge spannen staaldraad. Zij bleef met haar keel achter deze draad hangen. Geluk kig liep een en ander nog gced af. Lelijke val. De £J-jarige P. v. d. S viel dinsdagmorgen bij werkzaamheden langs de K. W. Haven te Vlaardingen van een wantwagen. Tiet een schouder fractuur moest hij naar het Algemeen Ziekenhuis worden overgebracht. Geslipt. Een motorrijder slipte dins dagmorgen op het kruispunt Anthonie Knottenbeltsingel-Kethelweg te Vlaar dingen, toen hij een auto wilde ontwij ken die door een stopbord reed. De motorrijder, de 38-jarige A. B. liep lichte verwondingen op. Opvoering „Roefje". Vrijdagavond Brengt de toneelgi oep „De Schouwspelers" uit 's-Gravenhage in de Hollantse Tuyn aan de Broekweg te Vlaardingen het bekende toneel stuk „Boefje" van W. J. Brusse. „Pj Amersfoortse klokkenist Leen 't bau •voor, Z'JH bespeling van de stadhuisbeiaard een zeer interessant programma samengesteld. Naast com- j posities o.a. van Arthur Lynds Biee- low, Boecherini en Delibes, speelde hij 'a °v®r een oud-Frans Kerstlied" zeer juf f 5a t- Franken verwierf de. tw"de Prijs in een door de Nederlandse Klokkenspel Vereniging uitgeschreven Nationale Beiaard-conv positie-wedstrijd. En terecht, want het J?eztl comP°sitorische eigenschap pen, die het een zeer karakteristiek ac cent verlenen Het is uitstekend van vorm, en is in een eigen, doch tevens matig modem klankidioom geschreven Technisch stelt het evenwel geen ge! ringe eisen. Maar Leen 't Hart is een beiaardier, die over een meesterlijke techniek beschikt, welke wordt ge- dragen door een brede mu- zikahteit. Men kon zich deze muziek, die bovendien met grote kennis van Gistermorgen om half twaalf geraak- stra^d1 d°°rdelijk deel van hetl Scheven in gen de 17-jarige j Een flink t Hart na zijn biiah;Taker C' J' K" uit d® Falckstraatf het instrument, (dat de componist ver pacht. zich dc nodige beperkingen op te leggen) is geschreven, dan ook niet beter gespeeld denken. intussen bleek ook de Hcmony-suite van Albert de Klerk een aangenaam klinkend werk te zijn. Het bestaat uit vier eenvoudige, doch zeer sprankelend klinkende delen, die het karakter van het carillon zeer gelukkig benaderen en die niettemin de speler toch alle gele genheid bieden tot een brülant spel. t Hart vertolkte deze muzieken ai even fraai, en ook in de stukken van de reeds genoemde componisten, alsmede in een aantal liedjes, die het program ma completeerden, kon men het spel van deze beiaardier zeer hoog aanslaan. knappe improvisatie' terecht e^h^rie Juk applaus geschonken. e A. I vin KV"? ziin' menen B enSw bet^ vraagltuT vïj ff 7/n'Uj| u'F', binnenkort in studie te nemen •Het tekort op de R ft 1957 geraamd opfffi V00r nadelig saldo in 1955 van >480 550eeD suulat3 b^rijfsre- afij6inkgkevnanWOdrdCf w^rSen^erdedcaopbnrenTsiei( Va°n°'het 8wf(L>Vd0MeIiS? gchceVtigdfnket aan de afdeling Autobussen. Het a am al nlmiïuiT vcrvoerde reizigers blijft zich wegen on8<yveer op hetzelfde peil be- Laat de financiële positie van do r v t Fend ff,iaar 1037 «n welnlfopwêk: kend beeld zien, fn feite is de Ie5ft°ngU2!!dRer, d8n de begroting aan! iïCl:°™d*J*nkeP OP het gebfed van f#U -t x «ceiii «ij wera aoor di ti. siot, ,ult2evoerde «en golfbreker getrokken. t\ 7 ii vivA.cn. i naive vleet* aa. akZ A 1 {U uii ae teDreedad!ennt P' J' Janse IS LS.? 1 Enkele minuten later kwamen aan! ft Wt de redklos te wX ni.i zi?h met 3'0 60; 20 30-22a h vl: 287 33 h vl; den.aneens op het strand getrokken0 wffjel die";stiroom ei?!fe »'4^ ««S de stroom en de wind in t °m tegei Zij dreef af naar golftrew"1"16" werd opgemerkt Z maar Semeri Hij wfero ha ar ff vinverlct S De locale marlet is over het ai«m„ NederL Kabel 322 f+3kd 187% (+2*>- _,!°rsu My-.' hebben een deel Maxwell stegen tot 474 f i"*f aadeien naaste 7n'*'ïn™„'T «•e"*-"oeanjf in"de reeds tevereeetK i'inPu w/rd Sisteren 100 kabeljauwen-' Ias ™sten,v„e„rse haring en verse haring Sch 78 met 37 1 en "0 kist nrtten- 72031:?n nog 5„3n netten- 205 34. nog 40nett?n- nog 30 netten; 208 25. nog 20 nil.™. 5®' n°ff 50 netten; 97 25; 114 1- ion 86 8? no« 72 netten: netten71 J2'^3 12- 2J?n-v.', I3°' R°8 60 netten; J4 2Sr' 5s as 1 w 5° 34' nog 10 54 netten; 132 65 g netten= 84 ISO in f groen Trawlharing 32.40-36.60; schipper L Kul^ trawler VI 197, VANGSTBERICHTEN W 85*ri^erenaW l\ \97°° k nr 20 netten. no. we 60 netten, VI144 k Vl vanrst vi 1» -taX} 9 3 uilv- VI 89 weini* vuigSt. VI 132 70 k.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2