Vuur drijft redders telkens terug Geinig hoop meer voor anderen Onzegbaar leed bij mijnpoort Engeland trekt troepen uit naar Egypte blijft bij zijn besluit Sowjet - unie Suezgesprek Echter uitstel en uitbreiding conferentie verzocht Beroep om besluit te herzien Doodstraf voor 23 Zoeloekrijgers Aluminiumstaking in V.S. ten einde Weer overzicht Straaljager in zee gestort Ook Panamakanaal ter sprake? Spoorwegen in Atjeh vernield VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3456 Weerbericht Bomaanslagen op Cyprus S£jB3h"em> INSTEMMING VAN PERZIË i V. Commissie Reactie (Van onze speciale verslaggever) REDDERS hebben gisteren op 715 meter diepte in de brandende Belgische kolenmijn te Marcinelle 114 dode mijnwerkers aangetroffen. Helemaal heneden in de mijn, op 1035 meter dkipte, laait het vuur nog steeds hoog op. De mannen met hun zuurstofmaskers komen maar niet verder en zijn moe deloos geworden. Moedeloos ook, omdat de wouwen voort durend tegen hen schreeuwen: „Redt toch jullie kameraden. Jullie kunnen alles van ons krijgen als zij maar levend boven komen". Maar in Marcinelle durft niemand dit meer te hopen. Een reddingsploeg is er gister avond in geslaagd de 830 meter verdieping te bereiken. De man nen konden echter ten gevolge van dë daar hangende rook niet verben in.,de.verdieping doordrin gen; Advertentie tot v. ge Were r> Radeloos Zie verder pagina 3 ra» ENGELAND zal waarschijnlijk bepaalde eenheden ter sterkte van bataljons en gespecialiseerde troepen uit de frontlinie van de NAVO terugtrekken, verklaar den gezaghebbenden kringen gis teren in Londen.. Bevrijdingsleger T\ E Sowjet-Unie heeft de Westelijke uitnodiging voor de Londense conferentie over het Suezkanaal aangenomen. Geiyktydig stelt de sowjetregering echter voor, de conferentie, die op 16 augustus zou beginnen, tot eind augustus uit te stellen en nog 22 landen, waaronder China, uit te nodigen. Tot nu toe waren 24 landen uitgenodigd. De Sowjet-Unie waarschuwt er tevens voor, de conferentie in haar huidige gedaante niet te beschouwen als bevoegd om over de toekomst van het Suezkanaal te beslissen. Groot-Britannië heeft echter vandaag te kennen gegeven, dat de conferentie in ieder geval op 16 augustus zal beginnen. Kritiek I t I? Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 l.i Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.30-1930 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel.. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 302569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting geldig tot zaterdagavond. LAGERE TEMPERATUREN DE BILT, 10 augustus Veel bewolking met enkele regen- of onweersbuien. Overwegend krach tige wind uit Westelijke richtingen, later tot matig afnemend. Lagere temperaturen. ZON EN MAAN 11 aug.r zen op 5.19, onder 20.14: maan op \^J2.05, onder 21.55. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 114 DODEN GEVONDEN MIJN TE MARCINELLE De Nederlandse regering heeft in Djakarta krachtig geprotesteerd tegen de flagrante schending van de door Indonesië vrijwillig aanvaarde overeenkomst betreffende de gedeeltelijke overneming van de overheids- ichuld van het voormalige Ned.-Indië.' Tévens protesteert dé Nederlandse regering tegen dc wijze, waarop de beslissing der Indonesische regering te harer kennis is gekomen. De nota, waarin dit protest is ver vat, is overhandigd door de Ned. zaakgelastigde in Djakarta, de heer H. Hagenaar. De Ned. regering, al dus deze nota, acht het in strijd met internationaal aanvaarde normen betreffende het verkeer tussen soe vereine staten, dat zij door Indone sië niet officieel in kennis is ge steld van het besluit om deze ver plichtingen niet langer teerken nen. De mededeling van de Indone sische regering dat de heer Hage naar officieel zou zijn ingelicht is onjuist, omdat de heer Hagenaar slechts verwezen werd naar reeds gepubliceerde berichten. De gang van zaken wekt te meer be vreemding, aldus de nota, daar in ant woord op de Nederlandse demarches in april- jl. inzake het opschorten van be talingen door Indonesië op zijn le ningsverplichtingen, werd medege deeld dat de Indonesische regering nog niet in staat was een beslissing te nemen. Aannemende dat de in de pers ver schenen berichten juist zijn, wijst de Nederlandse regering de argumenta tie van de Indonesische regering dat de ter RTC aanvaarde schulden mede xouden zijn ontstaan uit de kosten van militaire acties in de jaren 194549, van de hand. In dit verband wordt erop gewe zen dat in het kader'van het overleg ter RTC over de overneming van rechten en verplichtingen van het voormalige Nederlands-Indië, een spe ciaal daartoe gevormde commissie unaniem tot de conclusie kwam, dat door Nederland aan Indonesië een be drag van 2 miljard diende te worden kwijtgescholden. Indonesië diende de verderbestaande overheidsschulden over té nemen, na volledig te hebben rekening gehouden met militaire uit gaven. In deze commissie had naast verte genwoordigers van Indonesië en Ne derland, ook zitting een vertegen woordiger van de United Nations Commission for Indonesia. Nederland en Indonesië hebben de voorstellen der commissie aanvaard. De Nederlandse regering doet in haar nota een beroep op de Indonesi- *che regering om haar besluit te her zien en alsnog maatregelen te treffen opdat de verschuldigde renten en af lossingen. die sedert maart 1956 krach tens de aanvaarde garantie tijdelijk Op Cyprus hebben vandaag verschei- denen bomaanslagen plaatsgehad, terwijl de algemene staking van de Grieks-Cy priotische bevolking voortduurt. Drie tijdbommen ontploften binnen een tijdsbestek van 10 uur in de tuin van de britse garnizoensclub in Nicosia. Er vielen geen slachtoffers en er werd slechtst geringe schade aangericht. Vérder explodeerde ei een bom in de haven Famagusta aan de Oostkust. Een Britse soldaat en drie burgers werden bij de aanslag gewond. In Lacarna, op de Zuidkust, ontplofte een bom in een Britse cantine. Bij deze aanslag vielen geen slachtoffers. De algemene staking, die gisteren be gon uit protest tegen de executie van drie Grieks-Cypriotische extremisten, zal waarschijnlijk nog wel tot maandag du ren. door Nederland aan de talloze obli gatiehouders zyn betaald, worden ge restitueerd en in het algemeen haar verplichtingen zullen worden gehono reerd. Naar aanleiding van de verschillende cijfers! die in Den Haag en in Djakarta worden gegeven voor de Indonesische schulden aan Nederland vraagt de „Wash ington Post and Times Herald" zich in een' hoofdartikel af, waarom Indonesië een overdreven voorstelling geeft van het bedrag van deze schulden. Is het omdat het ophef wil maken van zijn wandaden onder de „Bandung- landen", waarvan de ogen nu gericht zijn op de naasting door kolonel Nasser van de Suezkanaalmaatschappij? Wat ook de reden is. aldus het blad, het loochenen van een schuld is verderfe lijk, ongeacht of het gaat om een dollar of om een miljoen dollars, zodat de schuldenaar om een compromis ver zoekt. Blijkbaar is er niet zo'n stap in Den Haag gedaan. Wat de 'Indonesiërs ook hebben gedaan is zeker geen verant woorde daad, in het bijzonder, indien zij hun kredietwaardigheid en zelfres pect willen behouden. Dergelijke daden dragen er toe bij van de wereld eerder een oerwoud dan een internationale ge meenschap te maken, aldus het blad. Drieëntwintig Zoeloekrjjgers zjjn in Durban ter dood veroordeeld wegens het vermoorden van vijf politiemannen die een onderzoek instelden in de Bra- kenbergen, waar clandestien marihuana (een verdovend middel) verbouwd w.ord. Drie andere Zoeloe's werden vrijgespro ken. Vertegenwoordigers van de Aluminium Company of America en van de .United Stcelworkers Union, de bond van metaal arbeiders, hebben een contract'met een looptijd van drie jaar getekend. Daarin wordt bepaald, dat de arbeiders van de maatschappij in die periode niet in staking zullen gaan. Hiermede is een einde gekomen aan üe negen dagen durende staking, die het werk bij de grootste Amerikaanse alumi- niumondememing voor een groot deel lamlegde. De BILT, vrijdag 10 uur: Een storing, die gisteren boven de Golf van Biscaye lag, heeft zich in snel ler tempo dan werd voorzien naar het Noorden bewogen. Vanmorgen om zes uur was ze reeds in de omgeving van Parijs aangekomen en voor het verdere weersverloop zal ze van beslissende be tekenis zijn. Verwacht wordt, dat ze zich over de Noordzee naar Denemarken zal bewe gen. De wind in ons land draait dan naar Westelijke richtingen, hetgeen een flinke afkoeling teweeg zal brengen. Op de Oceaan is de depressieactiviteit iets toegenomen. Een vrij actieve de pressie bij IJsland trekt naar het zee gebied ten Noorden van Schotland Ten Westen van Ierland is aan het kou front ervan een golf verschenen, die in Noordoostelijke richting trekt. Z.M. koning Boudetvijn is van zijn vakantie teruggekeerd en heeft zicli in gezelschap ven de eerste minister van België, A. van Acker, onmiddellijk naar het rampgebied begeven. De foto links geeft een beeld van de kamer van de 'administratie der mijnbouicmaatschappij op het moment dat koning Boudetvijn een overzicht van de situatie wordt gegeven. Rechts ziet men minister Van Acker in gesprek met een lid van een reddingsploeg, die juist uit de mijn is teruggekeerd. l\'adat het vuur in de rnijn teas uitge broken, slaagde de 21-jarige Belgische mijnwerker Robert Barbieux erin de mijn-te verlaten. Aan een Frartve priester vertelt hij zijn trieste verhaal over het vermoedelijke lot van zijn kameraden. De mijn brandt nu al meer dan 36 uur. En ieder uur, dat zo ver moeiend traag voorbij gaat voor de vrouwen buiten de poort, brokkelt de hoop verder af. Redders schudden ontroerd bun zwarte koppen. „Het is zo moeilijk, bet is vreselijk heet in de mijn", zeggen ze kort en balen hun schouders op. Een veelzeggend gebaar. m TIEN k 15 kilometer ten noorden van Nes op Ameland is gistermiddag om streeks halfzes een straaljager van de vliegbasis Leeuwarden, bestuurd door de 23-jarige sergeant H. J. Broerse, in zee gestort. Gisteravond had men nog hoop dat de bestuurder het toestel nog heeft kunnen verlaten. Reddingboten en vlieg tuigen zochten de zee af. Badgasten op het strand in Nes hoorden een knal en. zagen een water zuil van ongeveer 20 meter hoogte. Enigen van hen zagen het toestel in zee vallen. De bestuurder van de straaljager had opdracht de geluidsbarrière te doorbre ken. Voor het uitvoeren van deze op dracht moet hij op grote hoogte hebben gevlogen. Daarom hoopte men gisteren nog dat hij kans heeft gezien de straal jager te verlaten. Hedenochtend om halfvijf hebben de vliegtuigen het zoeken hervat. De red dingboot „Brandaris" van Terschelling is eveneens uitgevaren. De „Insulinde" en de „Brandaris" zijn vannacht op zee göbleven. De strandreddingboot „Riet schoten" van het station Hollum op Ame land is naar het eiland teruggekeerd. Bij de reddingswerkzaamheden heeft men zeer veel hinder ondervonden van een aetherpiraat, die zich „De Zwarte Reus" noemt. Deze stoorde de visserij band. Verhuizers. Dieven die in de kamer van de 21-jarige Arthur Church in New Jersey naar buit zochten, vonden een paar oude schoenen, een versleten overhemd en een das. Zij lieten het volgende briefje achter: ,3oe kunnen --rliike verhuizers als wij fat soenlijk bestaan als we niets anders vinden dan jouw rommel. Als je nieuwe kleren hebt, bomen we terug," UW VYVmq !zel(s met eeri jeugdig budget,- plannen en - installeren wij Uw woning. ook Voor verlichting'én kunsi- (Êj? dsy H nijverheid RUNSTRAAT 5 - 6, 'ARNHEM. GROTE MARKT 28. DEN HAAG Door de geweldige hitte, die heerst in de schacht waar de mijnwerkers zijn opgesloten, kunnen de redders maar korte tijd beneden blijven. Als zij uitgeput boven de grond komen, staan vrouwen hen daar op te wachten met melk en brood. Haastig wordt wat ge geten en gedronken en dan begint het reddingswerk opnieuw. Begonnen is hierin verbetering te brengen. Het ventilatiesysteem is in werking gesteld en tonnen water zijn over de vuurhaard uit gestort. André van den Heuvel, de di recteur van de mijn, zei tegen mij: „Er is nog altijd hoop, ja, maar toch niet veel meer. Nu is de ventilator ook nog uitgevallen. Een afschuwelijke catastrofe". De 23-jarige Maria Santoni keek niet eens op toen zij dat schokkende bericht over de 114 doden hoorde. Haar rood gehuilde ogen staarden strak naar de tralies van het hek. Het gesloten hek waarvoor zij met haar lVi-jarig dochtertje Gina op haar schoot nu al 36 uur zit te wachten op de terugkomst van Pietro, haar man. Toen stond de kleine vrouw plotse ling op en avandelde naar de armoe dige krot waarin zij woont. Daar trok zij een zwarte tafzijden jurk aan en haalde een speen voor de kleine Gina, die het nog allemaal niet begrijpt. Radeloos van verdriet is deze Maria Santoni. Toen de Italiaanse minister van Arbeid haar over haar slecht ge permanente haar streek, fluisterde zij even „Graeia, Signor" en verder huil de zij onhoorbaar. Het aangrijpend huilen van iemand die al zoveel heeft doorgemaakt en nog nooit op gelijke voet met het geluk heeft geleefd. En zoals Maria Santoni wachten hier nog 250 vrouwen, allen volkomen uitgeput door het huilen en hopen. De Egyptische ambassade in Parijs heeft gisteren in een communiqué be kendgemaakt, dat Egypte zijn besluit tot nationalisatie van het Suezkanaal nimmer zal veranderen. De nationali satie van de Suezkanaalmaatschappij is volgens het communiqué „een onbe twistbaar soevereine daad". Egypte, zo wordt ten slotte gezegd, zal zijn onafhankelijkheid tegen elke agressie verdedigen. Verder wordt medegedeeld. dat Egypte heeft besloten het kanaal te verbeteren zodat het door tankschepen van elke tonnage kan worden gebruikt. De ambassade maakte verder be kend. dat in het vervolg het Arabisch en het Frans de twee voertalen van de genaaste maatschappij zullen zijn. De Egyptische president, Nasser, heeft een decreet uitgevaardigd, waar in hij de vorming gelast van een nieuw „nationaal bevrijdingsleger", dat samen gesteld zal zijn uit de nationale garde en jeugddeiachemenlen. Volgens in Aden ontvangen berichten zou Imam Ahmed van Jemen de mobi lisatie van zijn leger bevolen hebben. De Perzische minister van Buiten landse Zaken heeft in een persverkla ring gezegd, dat Perzië de nationalisa tie van het Suezkanaal door Egypte respecteert De naasting is een soeve rein recht van Egypte. De minister, die Perzië zal vertegenwoordigen op de Suezeonferentje, voegde eraan toe. dat Perzië de vrije vaart door het kanaal wil verzekeren Reeds uit de nota blijkt, dat de Sow- jetunie wellicht de internationalisatie van andere waterwegen te berde zal brengen. „De vraag rijst natuurlijk," aldus de nota, „waarom alleen het Suezkanaal uit de waterwegen en ka nalen van even grote betekenis is ge kozen." Overigens noemt de nota de Lon dense conferentie een vergadering van die landen, die aandelen in het Suez kanaal bezitten, en die een andere groep tanden op willekeurige basis hebben uitgenodigd. Dan noemt de nota het bijeenroepen van de confe rentie nog een ontwijken van de Ver. Naties hetgeen „onder heersende om standigheden niet als normaal kan wor den beschouwd". De Sowjetunie stelt voor, alsnog uitnodigingen voor de conferentie te sturen aan communis tisch China, Oost-Duitsland, andere le den van het sowjetblok, neutrale lan den als Finland, Oostenrijk en Birma, plus alle Arabische staten vanaf Irak tot Marokko. Uitnodiging van deze lan den wordt in de sowjetnota echter niet als voorwaarde voor de komst van Russen naar de conferentie genoemd. De Sowjetunie kritiseert de algeme ne doelstellingen der conferentie als inmenging in de binnenlandse aange legenheden van Egypte. De Sowjet unie, heet het verder, heeft de uitno diging echter aangenomen omdat de conferentie de gelegenheid- biedt tot een vredige oplossing. Q Zie verder pagina 3 De eenheden en specialisten zonden - worden toegevoegd aan de reserve in bet moederland. Intussen zou men nog 20.000 man troepen uit JEngeland naar het Midden-Oosten zenden. Eerder zijn reeds 15.000 man opgeroepen. Dé zegslieden weigerden nader in te gaan op berichten van de Daily Mail én. News Chronicle dat de tweede Britse infanteriedivisie in. zijn geheel uit Duits land zou worden teruggetrokken. Groot-Britannië heeft op het ogenblik vier divisies en een tactische luchtmacht in Duitsland. De. Engelse regering heeft bekend gemaakt, dat de Inwerkingtreding van de reusachtige troepenluchtbrug tussen Bournemouth en het Middellandse zee gebied minstens 24 uur is uitgesteld. Volgens de aanvankelijke plannen zou den de eerste vliegtuigen van de lucht brug vanmorgen bij zonsopgang zijn vertrokken met de hoofdkwartierbrigade van de geharde derde divisie infanterie. Zes Bristol-Britannia's, die ieder ruimte hebben voor honderd personen en bijna tweehonderd kleinere vliegtuigen staan gereed op het vliegveld Hum bij* Bour nemouth en op het vliegveld Blackbuslie even buiten Londen. Franse en Britse militaire vlootcom- mandanten zijn bijeengeroepen voor een topconferentie over de Suezcrisis. De conferentie zou vandaag in Londen be ginnen. Volgens welingelichte kringeii te Lóndéti heeft de Britse regering 27 koopvaardij schepen gevorderd voor het samentrekken van een militaire macht in het Middel landse zeegebied. Naar verluidt zullen de schepen uitrusting en voorraden over brengen. Inmiddels is het 12.555 ton metende schip „Dilwara" met militairen aan boord naar de Middellandse zee vertrokken. Vrijdag zullen de „Dunera" (12.615 ton) en de „New Australia", een immigranten- schip van 20.256 ton, volgen. Khalil Kasoeara. de Libische minister van Defensie, heeft tegenover de Egyp tische pers verklaard, dat het grondge bied van Libië in geen geval mag dienen als basis voor een militaire operatie tegen Egypte. De minister herinnerde eraan, dat vol gens het desbetreffende Brits-Libische verdrag Libisch gebied niet mag worden gebruikt als basis voor een of andere militaire operatie tegen een lid van de Arabische Liga. De Indonesische staatsspoorwegen heb ben een verlies van 100 miljoen rupiahs geleden door opstand in Atjeh, is in krin gen van de spoorwegen vernomen. Tachtig procent van bet spoorwegnet in dit gebied is vernield door de opstan delingen en bijna alle kleine stations zijn in brand gestoken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1