wij zen Vrolijk... ondanks de regen grotere voor Kans informateur kleiner geaent Nasser stelt conferentie Waarborgen voor vrije vaart Een schrede.... Slippende auto's: twee doden, twee ernsti gewonden Redders doorgedrongen in gang op 907 meter Opnieuw tivee doden geborgen Arabieren dreigen met vernielingen Een zondag vol verdriet Barbaarse vorm van toerisme in Marcinelle NIET NAAR LONDENS SUEZGESPREK Gesprek met prof. Zijlstra in Hoorn Truman kiest voor Harriman Officieel 417 doden en 873 gewonden Suezgesprek op het Witte Huis SPANNING IN MARCINELLE Weer overz icht Nederland wil niet spreken over de Indon. schulden Ned. mijnen schenken miljoen francs Gered doordat hij zich versliep Hongarije gaat zijn leger inkrimpen Britse luchtbrug op grote schaal hervat oedkoop wonen ia Zuid-Frankrijk MAANDAG IS AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 345& BEMIDDELINGSVOORSTEL MOEILIJK AANVAARDBAAR VOOR BEMIDDELING VAN IRAK? f7 Weerbericht r Nieuw ssfierigen Gedrang V. t Elkaar tegemoet Verbazing De ramp in Columbia 5 UKZCO "N F ER E NTl E drongen zij ook de tent van het Leger - ------ --- .- Rotterdam: Witte de Wuhs,uaat 30 Telet. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro iMo. 424519 Klachtendienst aoonnemcnten 18.30-19 30 u Zaterdags 17—13 uur: Telefoon tl5700 's-Gravenhage. Huygensplein l pasfiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Achn. Tel. 114402 Klacnlendienst 18.30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange KerksUaat 2«b Telefoon 67882 Abonnementsprus 52 cent per v.eek, 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Wcersttnvachtlng, geldig lot dinsdagavond. KOEL, MAAR OPKLAREND. Zonnige perioden, maar voornamelijk in hel noorden' van het land ook plaatselijk enkele buien. Krachtiger tot matige w esteiljko wind. Weinig vprandering in"' temperatuur. ZON KN MAAN 14 Aug.- zon op 5.24. ond-r 20 OS; maan op 15.27. onder 27 41 Hoofdredacteur. Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Ëgypt e en Griekenland nodiging af ken irtniu elijk lt*l t uw de~ Griekse g«- met'iu.c/iup iri Kairo heeft in dv Egspti- sche hoofdstad ecu mie gehouden vol Iwtelijkhnh n aan het adres t an de Engelse r Hand in hand stond de mrigi: spreekster /liet een Arabisch meisje. I'e t ergnderden nerden opgelicht de staking in alle Arabische en Moslim staten te steunen ter gelegenheid tan de Sitrzhimiitilron(erenlie te 1,ouden. (Van onze parlementaire redacteur) N politieke kringen is het pessimisme over de kans van slagen van de informateur, prof. Lieftinek, de laatst® dagen toegenomen. De oorzaak is, dat de socialisten een bemiddelingsvoorstel .van prof. Lieftinek, dat aan de voornaamste wens van de KVP, nl. het opnemen van belastingfaciliteiten voor de bezitsvorming in het regerings program, tegemoet komt, moeilijk kunnen aanvaarden. Zij hebben hierover reeds twee langdurige vergaderingen gehouden. Vandaag zou de KVP-kamerfractic ■bijeenkomen. Prof. Romme zou daarin verslag uitbrengen van de besprekingen, die hij met de Informateur heeft gehou den en de KVP-fractie zal haar stand punt bepalen ten aanzien van de bemid delingsvoorstellen, die prof. Lieftinek heeft ingediend. Prof. Romme zou zo mogelijk vandaag nog het antwoord van zijn fractie aan prof. Lieftinek mee delen. De Tweede-Kamerfractie van de TvdA vergadert vandaag of morgen. Zaterdagmorgen had de informateur eerst een bespreking met prof. Rom me van elf uur tot halfeen. De socia listische fractieleider, mr. Burger, werd door hem tegen kwart voor een ontvangen. Het gesprek met mr. Bur ger duurde tot kwart voor twee. Daarna vond de informateur een gc- fesprek mar de AR fractieleider, prof. ijlstra, noodzakelijk. De AR- fractielei der vertoefde in zijn vakantieoord m Friesland Prof, Zijlstra en prof. Lief tinek reisden elkaar tegemoet en ont moetten elkaar in hotel De Doelen te Hoorn.van halfvier tot halfzes. Men neemt aan dat de informateur de mening van prof. Zijlstra wilde weten over een financieel-economisch onder deel van de bemiddelingsvoorstellen, die prof. Lieftinek aan mr. Burger en prof. Romme heeft gedaan. Wellicht is het prof. Lieftinek duide- delijk geworden na de bespreking met prof. Romme en mr. Burger, dat het betreffende onderdeel van zijn bemidde lingsvoorstellen wellicht op bezwaren zou kunnen stuiten van de AR fractie leider. Algemeen neemt men aan dat het punt van de bezitsvorming het grote ob stakel is voor het bereiken van overeen stemming. De andere geschilpunten met de KVP worden minder als een halszaak gezien. Lgypte zal de Londense conferentie over het Suezkanaal niet bijwonen. Dit heeft president Nasser gisteren op een persconferentie, die door 300 journalisten werd bijgewoond, bekendgemaakt. Egypte is wel bereid een conferentie te steunen van alle landen die de conventie van Constantinopel van 1888 ondertekend hebben of wier schepen van het Suezkanaal gebruik maken. Als doel van deze conferentie noemde Nasser het herzien van de genoemde con ventie en het waarborgen van de vrije doorvaart door het kanaal. (Van een on/.er verslaggevers). t t j l Haagse ln Londen verwacht men dat Amerika, Engeland en FrankrijV zaterdagmiddag biocmenkoningin heeft enige uren vóórdat zij het voorstel van Nasser niet zullen aanvaarden. De Britse regering afstand deed van de „regering", meege- c fPnftn in ri of hIfiomn heeft zaterdag juist officieel een mm of meer verwant Russisch voorstel uitnodiging van nog 2*2 landen en uitstel van de conferen tie tot eind augustus verworpen. Behalve Egypte heeft ook Griekenland de uitnodiging voor de Londense conferentie, die deze week begint, afgewezen. In dit geval schijnt het Brits- Griekse geschil over Cyprus een grote rol te hebben gespeeld. AHe 22 andere uitgenodigde landen zullen de conferentie bijwonen. Voor Rusland komt o.a. de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Sjepilow. jsche binnenlandse aangelegenheden te rechtvaardigen". „In dit commumqé wor- I den Egypte's gevestigde rechten ontkend. evenals zijn soevereiniteit over het ka naal". verklaarde hij. <j) Zie verder pagina 3 Het Egyptische standpunt was vervat in een betrekkelijk milde regeringsver klaring, die president Nasser gisteren op een persconferentie in het zwaar bewaak te parlementsgebouw in Caïro heeft voor. gelezen. Nasser verklaarde, dat de voor. gestelde Londense conferentie, ge/ien de omstandigheden, niet bevoegd is besini- ten t« nemen. Nasser zei dat de Egyptische regering „tot haar verbazing heeft geconstateerd dat de Britse regering uitnodigingen heeft uitgezonden, zonder Egypte te raad. plegen. dat toch rechtstreeks hierbij be trokken is." Hij merkte ook op dat de Engelse regering „slechts 24 staten heeft uitgenodigd, terwijl de schepen van 45 landen in 1955 van het Suezkanaal ge bruik hebben gemaakt." Eerder had Nasser gezegd dat in het te Londen uitgegeven Brits-Frans-Ameri kaanse communiqué de „feiten zijn ver draaid", om een ingrijpen in de Egypti- reden in het bloemencorso dat, ondanks de aanhoudende regen, door vele In woners van Den Haag en Scheveningen Is gadegeslagen. De Koningin zat met haar twee Prinsessen op de eerste van de ruim zestig wagens. Tientallen bloe menmeisjes trokken het rijtuig voort. De meeste meisjes, die op de corso- wagens zaten, hadden zich in plastic gehuld doch zij waren, na een iwee- uur-durende tocht ir, de regen, blij toen het corso weer tot het verleden behoorde want de regen was overal doorheengedrongen. |AE week die voorbijging heeft meer dan anders ons doen stilstaan bij jde gedachte, hoe er slechts één schrede lis tussen ons en de dood. De voel pagina's van de kranten jbrachten achtereenvolgens het nieuws j van een ontstellend auto-ongeluk ;in Oostenrijk, van de ontploffingsrarixp in Columbia en van een mijnramp die tot de ergste van deze eeuw behoóft- Vooral de mijnramp in Marcinelle heeft een schok van ontroering door ons volk doen gaan. Nood er. ellende hebben hun intrede gedaan ir. tal van mijnwerkersgezin nen en ook onzerzijds gevoelen wij, ér behoefte aan onze innige deelneming te betuigen met allen, die door de?e ramp in diepe rouw zijn gedompe.ïd- Toen ons land enkele jaren gelede'n door de stormramp werd getroffen heeft het medeleven van heel de wereld ons volk innerlijk gesterkt en vérkwikt. Nu er in België reeds een steunfonds is opgericht voor de nabestaanden, willen wij daar ga="-ne de aandacht op vestigen en onze lezers opwekken een bijdrage te schenken tot leniging van de nood. Gelden voor het fonds kunnen war den overgemaakt op het gironummer van de Belgische ambassade te Den Haag, no 175070, met vermelding „Steunfonds Marcinelle". Oud-president Truman van de Ver. staten heeft zaterdag in Chicago ge zegd dat gouverneur Avcrell Harriman v*ii New York, de aangewezen man is om president van de Ver. Staten te wor den. De heer H. George uit Heerlen werd zaterdagmiddag op de Sittardseweg ge dood, toen hij werd aangereden door een in de richting Sittard rijdende auto, die slipte en het trottoir opreed. Een andere voetganger rverd ernstig gewond. De auto kwam links van. de weg in een etalageruit van een slagerij tot stil stand. De bestuurder W. B. uit Heerlen kreeg een shock. De drie andere inzit tenden kregen lichte verwondingen. Al len zijn naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht. De 38-jarige S. K., die zaterdagmor gen met de 21-jarige E. R. op de Bo- vendijk te Rotterdam achter twee koei en. die door een man langs de dijk werden geleid, aanfietste, is door een vrachtauto dodelijk gewond, Dc auto remde bij het transport doch slipte. E. R. werd ernstig gewond. Officieel is medegedeeld, dat de stof felijke resten van. 403 personen, die ten gevolge van de dynamietontploffing in de Columbiaanse stad Cali om het le ven zijn gekomen, werden geïdentifi ceerd. Van veertien andere personen is offi cieel vastgesteld, dat zij overleden of verdwenen zijn. Er worden 873 gewonden in zieken huizen verpleegd. President Eisenhower en minister Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hebben gisteren op het Witte Huis anderhalf uur met 22 leidende figuren uit het Amerikaanse Congres over de kw estie-Suez gespro ken. In een verklaring wordt gezegd dat ..alle aanwezigen het belang erkenden van een betrouwbaar gebruik van het Suez-kanaal, dat een der voornaamste waterwegen ter wereld is". Hieraan werd toegevoegd: ..President Eisenhower en minister Foster Dulles hebben erop gewezen, dat. nu 22 van de 24 uitgenodigde landen de uit nodiging voor Londen hebben aanvaard, de gelegenheid bestaat ter conferentie een vreedzame en evenwichtige oplos sing te bereiken, zulks in overeenstem ming met de beginselen van de over eenkomst van 1888. !T anhoopsu acht in Marcinelle4mi de ene kant i tin het hek de Belgische Rijkswacht, troostend, de, orde besnarend niet zachte noorden, aan de andere kont de t rotitien. itnanzrnnig ian lerdriet gillend oj apntisch. zo is nog steeds de toestand bij de mijn „llois du Casier" te Marcinellewaarin 261 mijn werkers sloor een brand run de buiten wereld werden afgesneden den Heuvel, de directeur-generaal van De Bilt, maandag 10 uur. In de afgelopen dagen is er eon actie ve Westelijke circulatie op cfe Atlanti sche Oceaan ontstaan die tot Westeu- ^opa reikt. In deze circulatie bewegen flinke depressies mee die in iiet Noord zeegebied hun grootste diep'e bereiken. Tussen de depressies bevinden zich zwakke gebieden met hoge luchtdruk. Op de depressie die zateidag taine- ujk veel regen m ons land bracht volg de gisteren een rug van hogedruk met opklaringen Vandaag staat het weer veer onder depressie invloed. De kern van de de pressie trekt, omgeven door een storni- fisbied, over Schotland. De fronten er- Van geven in ons land wat regen. Na de frontpa.ssage die vanavond plaats vindt, zullen morgen weer op klaringen voorkomen. Daarbij zal een frisse Westelijke wind waaien. (Van onze Haagse redactie) Nederland is niet van plan de kwestie van de opzegging der Indonesische schulden ter sprake te brengen op de Londense Suez- conferentie, Men beseft nl dat m dat geval ook andere landen de punten. J>e zij belangrijk vinden in deze samen,ïang. ter tafel zullen brengen. Daardoor zou men in een oeverloos debat belanden en de zaak van het Suezkanaal met lokaliseren. Er zijn bijv. teecis aanwijzingen, dat de Sowjetume de Dardanellenkwestie aan de orde zou willen stellen, te.wijl andere landen willen spreken over het Panamakanaal. Zouden andere landen deze punten wél ter sprake brengen, dan zal de Ne derlandse delegatie ongetwijfeld de In donesische verdragsschcnding aan de orde stellen. (Van onze speciale verslaggever) Tegen de avond van deze rampzalige zondag is de spanning op het terrein van. de mijn in Marcinelle weer gestegen. De lift kan nu eindelijk weer tot 907 meter dalen. De redders zijn doorgedrongen in de mijngalerij op. die hoogte. Vi jmgmeter Ge jan*-.' «\>tu»V(rn de redderj^op een. hoop pulja, "maar zij wisten zich er door heen te werken. En dan, op 150 meter, opnieuw pain. Nieuwe reddingsploegen dalen ai en zetten het werk voort. Er worden huizen aangelegd om water aan te voeren. Met grote tussenpozen doet André van het mijnwezen, korte mededelingen over de vorderingen. Op last van minister Rey, de minister van Economische Zaken, mag hij sinds zaterdagmorgen geen vragen moer beantwoorden. Met duidelijke stem leest hij van papier een klein commu niqué voor en steeds herhaalt hij: „Geen vragen, heren, pas de questions". De reddingsploegen doen hun uiter ste best, ook al is de hitte maar net te verdragen. Maar hun hoop is niet meer gevestigd op het vinden van levenden. „Misschien nog één", zei een priester, misschien nog één, maar ik durf het eigenlijk niet meer te hopen". De redders hopen echter dat wanneer ze een keer door de galerij op 907 meter zijn zij de ongeveer 80 man in de 975 meter-galerij zullen kunnen bereiken, en vandaar uit de 1035 meter-verdieping waar vermoedelijk ongeveer 180 mannen zijn. Zaterdagmiddag zei de Duitser Georg Langen het heel duidelijk: .Alles ist ga- rantiert kaput", zei hij over de mijngan- De gezamenlijke steenkolenmijnen in Limburg hebben een miljoen Belgische francs ter beschikking gesteld van het provinciale comité te Charleroi ten be hoeve van de slachtoffers van de mijn ramp te Marcinelle en hun nagelaten betrekkingen. Naar thans wordt, vernomen,-'had den zich, toen woensdagochtend dt ramp in de kolenmijn in MarcineUt zich voltrokeigenlijk 277 arbeiders in de schachten moeten beoinden. 'Eet waren erechter 276, daar een vijfRetir' jarige jongen.- Jean Rochetzich had verslapen. Toen hij enige urén- té laat wakker werd, hoorde hij van het on geluk, dat zijn mede-arbeiders had getroffen. gen. Hij was toen juist teruggekeerd van een onderzoek. Zaterdagmiddag zijn nog twe» stoffe lijke overschotten naar boven gebradïG Langs een achteringang, onzichtbaar ,vSör de wachtenden, werden de dode lichamen naar de tijdelijke chapelle ardente gé- reden. f Ti- Te middernacht kwamen koning Beu.- dewijn. en zijn vader, ex-koning Leopold, bij de mijn aan. 7-„ Toegejuicht door de menigte wachtende mijnwerkers en familieleden verlieten. "ZÜ de plaats van de ramp een uur later weer. Eerder op de avond had een redder bij premier Van Acker geprotesteerd over de „terughoudendheid van de auto riteiten aangaande de werkelijke toe stand". Hij vroeg waarom nog meer levens gewaagd moeten worden ais men.- na vijf dagen niet meer kan verwachten nog overlevenden te vinden". De zondag was een dag vol verdriet in' Marcinelle. Nog heb ben de angstige vrouwen en kin deren niet de zekerheid waarop ze nu al vijf dagen wachten, de vreselijke zekerheid die aan dat afmattende zitten voor de ijzeren poort een eind moet maken. Eerst dan zal madame Gonet ais een volkomen gebroken vrouw- naar huis strompelen. Nu probeert ze nog het erge niet te geloven. Steeds weer perst ze haar vingers stijf tegen elkaar en lispelen haar kapot gebeten lippen een gebed. Een eindeloze kreet om hulp tot God. Hulp 5*oor baar 36-jarige man Anatole en haar zoontjes Michel (14) en Willy (17). Tienduizenden Beigen zijn deze zondag naar de ellende in Marcinelle komen kijken. Lange njen auto's en algeladen bussen voerden tot Iaat in de middag de nieuwsgierigen bij honderden tegchjk aan. De knkers ïekten hun halzen en lachten vrolijk tegen elkaar. Met zakjes patates frites cn kauwend op nougat- (Van onze speciale verslaggever) blokken duwden vaders en moeders me; kinderen zich djor dc enorme menigte om maar mets te missen van dit af schuwelijke schouwspel van de dood. dc brandende mijn en de wanhopigen voor het hek De gendaimea, verbolgen over aeze barbaat se vorm van toerisme, hielden de horde lot op een afstand van 70 meter van de poort. Maar de stroom keung geklede kijkers drong steeds meer op. Zc beklommen dc kolenbergen langs de mijn cn gingen daar op hun gemak zit ten kijken. Niets mocht hun ontgaan van dr Be raad van dc Internationale federa tie van Arabische vakbonden heeft een beroep gedaan op de Arabische arbei ders om de olie-installaties op te bla zen en de vliegvelden cn militaire in- j stallages van de westelijke mogendhe- j den te vernielen voor het geval er een Brits-Franse aanval op Egypte wordt gedaan. Ook dringt de raad aan op het boy cotten van alle schepen en vliegtuigen van landen, die Egypte aanvallen of zo'n aanval steunen. Verder heeft de raad opgewekt tot een algemene staking in alle Arabi sche landen op 36 augustus, de dag, dat de Londense conferentie begint. De politieke commissie van dc Arabi sche Liga heeft gisteren in Kairo een stemmig een resolutie goedgekeurd, waarin zij verklaart Egypte volledig te steunen in de kwestie van de nationali satie van het Suezkanaal. Dc commissie veroordeelde het ge wanhoop van de anderen, Daarom des Hciis binnen, waar 's middags juist H dreigementen en zei, dat de oplossing van de moeilijkheden moet een gebedssamenkomst werd gehouden. In het schemerduister luisterde een kleine groep ongelukkigen doodstil naar de troostende woorden van psalm 23: „De Heer is mijn Herder". Er werd gebeden. Het was een hardop smeken tot God, dat mi) diep ontroerde. Bewo gen stemmen van vrouwen en mannen zeiden schor: ..O God, houdt gij onze handen vast in deze moeilijke ut en. Wees met onze mannen in de mijn. Heer, red hen. red hen." Buiten de tent klonk gelach. Een kind vroeg om een ijsje, en toen kwamen ze. de onbeschaamde kijkers. In de nauwe opening bleven ze staan en haalden hun schouders op. Wat had dit te betekenen? Maar de mensen gingen door met hun gebed. Twee Amsterdamse journalisten renden naar de commandant van de gendarmerie, die toen cliiect zijn maat regelen nam. Met dreigementen en boze woorden moesten de dames en neren verjaagd worden. Tegen het eind van de middag werd hot poiitiecordon versterkt. Maar ook loon hadden de gendarmes de band-n vol aan deze uitgelaten kijkers. Ze waren een dagje uit."zeiden de worden gezocht met vreedzame mid delen, in overeenstemming met het V N. handvest. Irak, de enige Arabische natie in het westelijke defensiestelsei, heeft volgens onbevestigde berichten aangeboden te bemiddelen in het geschil tussen Enge land en. Egypte over het Suezkanaal. Het aanbod van bemiddeling zou pei vliegtuig door de Libanese minister van Staat. Saeb Salaw, naar Kairo zijn over gebracht. Sailaw heeft dk echter in Kai ro ontkend. Volgens andere berichten zou de Libanese minister bij president Nasser gaan pleiten voor een gematigd optreden in de Suezkwestie. 5 De regering van Syrië heeft a,1hr 1 staatsburgers, die daartoe lichamelijk ia staat zijn, opgeroepen om zich te mél den voor een militaire opleiding, ten einde het Arabische moederland ;t« verdedigen tegen „complotten en intri ges van imperialisme". - Hongarije zal zijn defensie-uitgaven met 35 procent veTlagen en de 'om vang van zijn leger met 35.009 man ver minderen, zo heeft radio-Boedapcst be kend gemaakt. Het centrale comité van de commu nistische partij had hiertoe op zijn bij eenkomst van achttien tot twintig jtüï besloten, aldus had de minister van De fensie meegedeeld. Ook had hij gezegd, dat een aantal militaire gebouwen zal worden ontruimd, waardoor deze ge- bruikt kunnen worden voor burgerlijk® doeleinden. Het vervoer door éc lucht van Brit se troepen naar het oostelijk bekken van dc Middellandse Zee, dat om on bekende redenen 48 uur was stopge zet, is gisteren op grote schaal herrat. T~\B Franse regering biedt te gen uiterst Inge pry zen htti- ~enr te koop of te huur aan Cn verlaten bergdorpen in Zuid- Frankrijk om daar nieuwe t?a- kantie-oorden te doen ontstaan. ,t<;ordt bijvoorbeeld een kasteeltje (met water en elek triciteit) aangeboden voor tien duizend gulden of een huis var - twee verdiepingen met tuin en zrf voor 3500 gulden. Verder zijn er klvinere huizen te koop voor bijvchrbeeld niet meer dan 1500 gulden. Sommige i'an de dorpen zijn in de Alpen - gelegen, andere in het departe ment Dordogne.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1