Arabische Liga belooft Nasser wmM W m Tientallen doden naar m Laatste poging tot verzoening P.v.cLA. - K.V.P. Indonesische minister bijna gearresteerd Voorbereiding Suezconferentie BIJEENROEPING PARLEMENT GEËIST NED. NOTA AAN WASHINGTON Egypte stelt V.N. conferentie voor KABINETSCRISIS m ONRUST IN MARCINELLE W anhoopsuiting na begrafenis Dertienduizendste schip te Rotterdam Prof. Lieftiïick brengt tussentijds verslag uit Weekoverzicht Eist Marokko pacht voor V.S.-bases? Steekpenningen aanvaard H Geen Amerikaanse vliegers in Rusland r DINSDAG 14 AUGUSTUS 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3459 Weerbericht ïndon. contractbreuk AUTO TEGEN BOOM GEBOTST i Automobilist kreèg lift in zijn eigenauto Geen avondpermissie voor militairen Arts na verkeersongeluk overleden VÓÓR VERTREK NAAR SUEZGESPREK: §0 OVERSTROMINGEN IN CHINA Een dode en enige gewonden i TA E Britse Labourpartij heeft gisteren van premier Eden de open» j-*-' lijke verzekering geëist dat Groot-Brittannic Egypte niet zal j aanvallen wegens het geschil om het Suezkanaal. De regering moet volgens de Britse socialisten duidelijk verklaren dat de militaire maatregelen die de laatste tien dagen zijn genomen zuiver als voor zorg tegen een mogelijke aanval zijn bedoeld en geen voorbereiding voor een gewapend ingrijpen zijn Tevens eisen de partijleiders (het zgn. schaduwkabinet) dat het parlement onmiddellijk na de Lon- dense conferentie teruggeroepen wordt van zijn zomervakantie. Verder dringen de leiders van de Labourpartij er op aan, dat de besluiten van de Suezconferentie worden voorgelegd aan een bij zondere bijeenkomst van de algemene vergadering der Ver. Naties. Het politieke comité van de uit negen landen bestaande Arabische Liga heeft gisteren verklaard dat een aanval op Egypte opgevat zal worden als een aanval op alle andere Arabische landen. Ook heeft het comité zich achter het voorste] van president Nasser geplaatst voor het bijeenroepen van een conferentie van 45 landen ter be spreking van hernieuwde waarborgen voor de vrije doorvaart van het Suezkanaal. M enings versch i l 0 Zie verder pagina 3 AV 'O vA-lt VROUWEN, kinderen en vrien den van de 250 ingesloten mijnwerkers in Marcinelle lieten gisteren na een ondragelijke span ning van 120 uur de moed zakken en gaven toe aan de gevoelens van paniek, die zij zolang hadden kunnen onderdrukken. Vrouwen wierpen zich snikkend tegen de tralies van de grote sombere hek ken rond de „Bittere Harf'-mijn en riepen radeloos: „Geeft ons onze mannen terug. Wij willen niet meer wachten." Werk gaat door De kinderverlamming (Van onze parlementaire redacteur) De controverse tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. over het voor naamste geschilpunt, - nL de bezitsvorming, is ook «gisteren, nadat de fracties van de beide grote partijen beide drié ulir bjjeen zyn geweest, niet uit de weg geruimd. De bemiddelingspoging van prof. Lieftinek verkeert dan ook in een uiterst: kritiek-stadium. Mén-rnéemt aan dat de informateur vandaag nog een laatste poging zaKdoen om de standpunten van beide partyen Tot elkaar te brengen. De' informateur heeft vorige week zaterdag aan beide partijen zijn'bemiddelingsvoorstellen voorgelegd. Deze hebben betrekking op de zeven punten van de K.V.P., waarop de formatiepoging van dn Drees is vastgelopen. Ten aanzien van de bezitsvorming stelt prof. Lieftinek voor het geven van belastingfaciliteiten voor het bouwsparen (bij de Staten- Gerteraal is enige tijd geleden een wetsontwerp hierover ingediend) uit te breiden met andere vormen van het vergaren van duurzaam bezit door werknemers, b.v. bet sparen voor een huwelijksuitzet. H Zie verder pagina 3 ET in Djakarta verschijnende blad „Indonesia Raya" heeft bericht, dat de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, Roeslan Abdoelgani, gisteren op het nippertje aan arrestatie ont snapt is. - Twee Canadese straaljagers tegen elkaar gevlogen Rotterdam: Wille de Withstraat 30 Tclcf. 115701) t4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndieost abonnementen IJ',.:?()-19.30 u. Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Pustyiru 424307 Redactie: Tel. 111392 Adm. Tel. 114402 Klachtcndtenst 18.30—19.30 u.: Tel. 362.569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67382 Abonnementsprijs 52 cent per weck, f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot, woensdagavond. WISSELVALLIG WEER. Aanvankelijk op de meeste plaatsen droog weer met opklaringen. Later weer toenemende bewolking en kans op regen. Krachtige tot matige westelijke wind, krimpend naar /.aid. Weinig verandering in tempe- ZON t:x MAAN 15 ang.: zon op 3.26. onder 20.06; mnsn op ^16.20, onder J i> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Labour wii geen Britse aanval op Egypte De Nederlandse buitengewone ge zant en gevolmachtigd minister in Washington, mr. S. G. M. baron van Voorst tot Voorst, heeft op het Ame rikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een nota overhandigd, waarin de Nederlandse regering de aandacht van de Ver. Staten vestigt op de een- Tijdige opzegging door Indonesië van de door dat land vrijwillig aanvaarde overeenkomst betreffende de overne ming van schulden. De Ned. diplomaat zei tegen U.P. dat in de nota uiteengezet werd, dat de op- zegging van de overeenkomst inzake de schuidenbetaling door Indonesië op het zelfde vlak lag als de nationalisatie van het Suezkanaal door president Nasser van Egypte. De Ned. regering beschouwt beide "kwesties als een aantasting van de onschendbaarheid van verdragen. Maandag is een auto met vier inzit tenden op de weg Elsendorp-Gemert met grote snelheid tegen een boom gereden, tengevolge waar van de bestuurder. dr. G. A. M. Wesseis. werd gedood. Zijn 33-jarige echtgenote, mevr. Wesseis-v. d. Bilt werd uit de wagen geslingerd. Zij kreeg een shock. Voorts zaten in de auto twee nichtjes, beiden negen jaar oud. Een van hen. Straver uit Bos koop, werd niet levensgevaarlijk ge wond, doch het andere nichtje, v. d. Bilt uit Utrecht werd levensgevaarlijk gevtgjii naar het ziekenhuis te Helmond verroerd. Dr. G. A. M. Wesseis was sinds een zestal weken geneesheer-directeur van de psychiatrische inrichting ,.St. Ser- vatius" te Venray. Hij was 38 jaar oud. De Egyptische regering heeft het secretariaat-generaal van de V. N. zijn tegenvoorstel inzake de kanaalkwestie doen toekomen. Zoals bekend houdt het Egyptische plan in dat een internationale confe rentie de conventie van Konstantino- pel over de vrije doorvaart in het Suezkanaal zou moeten herzien. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat het ministerie het volledig eens is met Engeland en Frankrijk, dat er „internationale middelen" moeten ko men om te verzekeren dat het Suez kanaal als een vrije, open en veilige internationale waterweg blijft functio neren. Toen de verslaggevers nadere vra gen stelden, wilde de woordvoerder zijn verklaring niet zo uitleggen dat een internationaal gezagsorgaan voor voor het kanaal moet worden inge steld. „Er zijn waarschijnlijk een aantal manieren waarop dat gedaan kan worden", zei hij. Verder wilde hij niet uitweiden. Verslaggevers vroegen ook naar persberichten, dat er meningsverschil tussen de Ver. Staten en Engeland over internationaal toezicht op het Suezkanaal bestond. Of) het kerkhof teMarriiielle zijn gisteren de eerste zes slachtoffers ran de 'mijn ramp naar hun laatste ritst plaats gebnirhl. Mijnwerkers droegen hun omgekomen kameraden grafieaarts. Deze wanhoopsdemonstralie had plaats onmiddellijk 11a de begrafenis van /.es slachtoffers van de mijnramp. Tevoren was er reeds onrust onder de menigte ontstaan, toen geruchten de ronde deden dat 100 lijken uit de mijn gebracht zouden worden. De directeur van het Belgische mijn wezen verkiaarde later dat er ongeveer tachtig doden naar boven zouden worden gebracht. Dinsdagochtend om 7 uur waren er 21 stoffelijke resten naar boven gehaald. Tot dusver konden er slechts zes van gëïndentificeerd worden. De identi ficatie geschiedt aan de hand van hel; medaillenummer dat overeenstemt met dat van de lamp, die de mijnwerkers bij zich droegen. Voort wordt vernomen dat dertig nieuwe stoffelijke resten gevonden zouden zijn in een galerij nabij de verdieping 835 meter. Het waren allen verst ikk in gsgevallen. Een officiële woordvoerder heeft de nabestaanden medegedeeld dat, waar identificatie op andere wijze onmogelijk is. gepoogd zal worden de omgekomen mijnwerkers aan de hand van het nummer van hun mijnlamp te iden tificeren. Hij 'Jfzes er echter op dat in vele gevallen de omstandigheden hadden gemaakt dat deze lampen zich niet bij de lijken bevonden. Het zal daarom eventueel nodig zijn de bloedverwanten persoonlijke bezittingen der omgekome nen ter hand te stellen, opdat aan de hand daarvan kan worden uitgemaakt wie de doden waren. Hoewel door deze officiële bekend making wel liet laatste sprankje hoop verdwenen is. dat althans een deel van de ingcslotenen levend zal worden aan getroffen, ging liet reddingswerk on verpoosd door. Er kwamen nog meer dokters en verpleegsters op het terrein van de mijn aan. Enige verpleegsters en nonnen be gaven zich tussen de wachtende menigte buiten do hekken om vrouwen en kin deren te troosten en moed in te spreken, j Maar ook zijzelf konden nauwelijks meer geloven in de woorden, die zij spraken. Tot dusver zijn de reddingsploegen ei- slechts in geslaagd uit de baaierd van vlammen, gas en rook zes mijnwerkers te redden en elf doden te bergen, afgezien van de ..tientallen lijken", die vannacht naar boven gebracht zouden worden. Vernomen wordt dat ex-koning Umberto van Italië zich -zaterdagmiddag incognito naar Marcinelle heeft begeven. Zondagmiddag is liij per vliegtuig ui£ Brussel vertrokken. De Italiaanse regering heeft maandag meegedeeld, dat zij opdracht heeft gegeven alle lichamen van de bij de mijnramp in België omgekomen Itali aanse mijnwerkers op kosten van de Italiaanse staat naar Italië te brengen, waar zij begraven zullen worden. Tijdens de molendagendie tot 2 septem ber duren, zullen negentien IHe-eeuws" molens van de. Kinderdijk in volle glorie draaien, llelnngslelleiidcn zijn natuurlijk teel kom. Vannacht is in de haven van Rotter dam het 13.000ste schip van dit jaar binnengekomen. Het was het 2175 brt metende s.s. „Claus Boge" van de re derij J. M. K. Blumenthal te Hamburg, dat met een lading hout van Souris (Canada) kwam en ligplaats koos in de Waalhaven. Vorig jaar arriveerde het 13.000ste schip elf dagen later, n.l. op 25 augus tus. Toen was het het Belgische schip „Lufira". De 40-jarige verkoopsleider N. G. uit Leiden, die vannacht tot. -de onaange name ontdekking was gekomen, dat zijn op de Raaks te Haarlem geparkeer de auto verdwenen was,' wilde zich daarna liftend naar zijn woonplaats be geven. De eerste automobilist die op de Wagenweg op zijn verzoek stopte, bleek G. een lift in diens eigen auto te willen toestaan. De Leidenaar haalde het sleuteltje uit het contact, waarop de bestuurder de vlucht nam. Een achtervolging ontstond, waar bij een agent van ^politie hulp verleen de. deze loste o.a. een waarschuwings schot. In een poortje aan de Van Eedenstraat werd de man, de 30-jarige machinist M. P. uit Haarlem aangehou den. Het Kabinet der Koningin deelt mede: H.M, de Koningin heeft hedenmor gen op Paleis Seestdijk prof, mr. P. Lieftinek voor het uitbrengen van een tussentijds rapport ontvangen. Prof. Lieftinek zet zijn informatieve werkzaamheden voort. De Geneeskundige Inspectie der Ko ninklijke Landmacht heelt in een rond schrijven aan de commandanten der le geronderdelen meegedeeld, dat het ge zien de in ons land voorkomende geval len van kinderverlamming, van belang is dat de troep een goede nachtrust krijgt van ten minste acht uur. Opvol ging van dit advies zou inhouden dat in beginsel geen avondpermissie wordt ge geven. kritieke fase DE BILT. dinsdag 9 uur. Ver gezeld van flinke stormen .„trok van morgen een diepe depressie over de Noordzee. Het. koufront van deze de pressie passeerde ons land gisteravond met regen. Achter het front stroomde met Westelijke winden vrij koude en onstabiele lucht ons land binnen, waarin zich vanmorgen al flinke sta pelwolken ontwikkelden. Verwacht wordt dat de depressie van de Noordzee naar Zuid-Zweden zal trekken. Vannacht zal zich dan een zwakke rug van hogere luchtdruk over ons land uitbreiden. Over de Oceaan beweegt zich in tussen een nieuwe storing naar de Britse eilanden. Waarschijnlijk zal de ze storing morgen later op de dag het weer in ons land gaan beïnvloeden zodat de regenkansen dan weer sty- gen. Het koele weer blijft voortduren. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat het nieuwe soevereine Marokko met het voorbeeld van Egypte voor ogen spoe dig de Amerikaanse luchtbasis in Ma rokko als een bron gaat zien voor aan vulling van de schatkist. Reeds eist de nationalistische Istiqlal partij dat er de eerstkomende tien .jaar pacht zal wor den betaald. Daarna zouden de bases en al de installaties aan Marokko moeten' worden overgedragen. Toen Marokko zelfstandig was gewor den en een akkoord met Frankrijk aan ging over de naleving van verschillende diplomatieke verdragen uit de periode dat Marokko een Frans protectoraat was. werd de kwestie van da Ameri kaanse bases opzettelijk hierbuiten .ge laten. Officieel is er nog geen pachtsom genoemd. Wel heeft men bedragen ho ren noemen rondom de 1600 miljoen gul den per jaar voor de vijf bases. Amerika betaalt ook geen pacht voor zijn bases in andere landen. Men vreest dat indien grote bedragen aan Marok ko worden betaald, dit een kettingreac tie tengevolge heeft. De socialisten waren er slechts mei moeite toe te bréngen dit voorstel te aanvaarden, doch de socialistische ka merfractie heeft de ze.ven voorstellen van prof. Lieftinek gisteravond aan vaard. Met de KVP is dit eveneens het ge val, doch de KVP-kamerfractie heeft gistermiddag aan de informateur laten weten, dat zij de toevoeging noodza kelijk acht, waarbij- wordt vastgelegd dat onderzocht zal worden welke ver dere maatregelen op het gebied van de bezitsvorming genomen moeten worden. Het schijnt zo te ziin dal de oor spronkelijke gedachte van de infor mateur, prof. Lieftinek. uitging naar het opnemen aan een dergelijke toe voeging. doch dat hij van dit voor nemen is afgebracht, nadat de socia listische fractieleider, mr. Burger, in overleg met het bestuur van de frac tie van de PvdA hiertegen ernstig bezwaar had gemaakt. Gisteravond is de 58-jarige arts dr. J. M. Noothoven van Goor uit Arn hem in de Majellastichting te Bussum, overleden aan. een hersenschudding, die hij zaterdagmiddag jU opliep bij een bosting op Rijksweg no 1. Zijn vrouw zat op het ogenblik van. het .ongeval aan het stuur. Bij het kruispunt .„De; Gooise_Boer". .s!oeK'2ij linksaf de Huizér-A weg op naar" Bussum. Bij Vdëzgygaa-A noeuvre kwam zij ia botsing met dé-- •voor'haar van rechts komende autovahA - .de: heer, M. da S. C. uitAmsterdam. Dé.'botsing was- -zo -hevig.dat-, de theër •Da ''S. C. uit zijn wagen werd geslinr. gerd.* Hij liep slechts lichte -verwondirtr gen op. Mevrouw-, N. van G. bekwam, evenais haar man. een hersenschudding-. Dit was één'van de drie .ongevallen; die, in één énkel uur tijds zaterdagmïd-j dag op de Rijksweg no 1 geschiedden,. De twee anderen liepen voor de betrok kenen betrekkelijk goed af. i Van KI tot 16 augustus zijti 'm het Protes- tants Geestelijk Centrum van de IS'ader- land se strijdkrachten ,Jieukbergen' Je- Huis Ier Heide Hooms-KathqlïèkePro- teslunlsc. Joodse en Islamitische. vloot- geestelijken uit de dertien: [finden -t an de - Noordatlantische gemeenschap hije.cn in een internationale conferentie. De confe rentie went maandagmiddag geopend in de Rolzaal. ederliind werd vertegen woordigd door r.l.n.r.: lire-admiraal Proper, min. van Marine Ir. C. Staf, Hoofd Vlootuidmoezenier Mgr. J. F. M. lie Sain. Staatssecretaris van Marine vice- admiraal II. C. If Moorman en Hoofd- vioolpredikant ds. J. II. Sillevis Smitt. ■PM)* De militaire politie had de minister slechts weinige uren voordat deze als hoofd van de Indonesische delegatie naar de Suezconfercnti» ir- inder »ou i vertrekken, willen arresteren in veihan met een eurruptiescluiiulaal. waarbij j ook andere leidende regeringsfunctio narissen betrokken zouden zijn. Volgens ..Indonesia Raya" ontkwam Roeslan Abdoelgani aan arrestatie doordat premier dr. Ali Sastroamid- jo.io en de stafchef van het Indonesi sche leger, gen.-maj. Nasution. zicli 's ochtends om drie uur naar de woning van de minister spoedden cn gelastten, dat het arrestatiebevel zou j word ?n ingetrokken. 0 Zie verder pagina 3 m&msK In de lange galerij van Lancaster House in orde maken van de zaal, waarin op te Londen wordt hard generlei nun hel j 16 augustus de Suezconirreiitio zal worden geopend. Enorme massa's water bedreigen het j centrum van Harbin in noordonst-China. Bewoners van laag gelegen delen zijn begonnen naar Peking te vluchten. De Soengari-rivier heeft haar hoog ste peil in dc geschiedenis bereikt. Meer dan 100.000 arbeiders zijn bezig de dijken te versterken. De rivier is gezwollen ten gevolge van de zware regens die verleden weck door een wervelstorm gevolgd werden. Deze storm, dc zwaarste van deze eeuw. kostte meer dan 200 mensen het leven, terwijl ongeveer eenzelfde aantal ge wond werden. Het Sowjetrussisehe ministerie van Buitenlandse Zaken heeft via radio Moskou verklaard, dat na een grondig onderzoek is gebleken, dat zich geen leden van het personeel van de Ame rikaanse luchtmacht of marine, die boven Sowjetgebied zouden zijn neer geschoten. in Russische gevangenschap bevinden. Dit is een antwoord op de Ameri kaanse nota van 16 juli, waarin werd gesuggereerd, dat zich boven Sovvjel gebied nc-orgc-schoten Amerikanen in Russische e vangenschap zouden be- Het hoofdkwartier van de Canadese luchtmacht te Metz heeft meegedeeld, dat maandag twee Sabre-straaljagers drie mijl ten Oosten van het Belgische plaatsje Butgenbach tegen elkaar zijn gevlogen. Hel is nog niet bekend of de piloten zich per valscherm hebben kunnen redden. vinden, en de Sowjet-Russische regering werd verzocht hiernaar een grondig onderzoek te doen insiellen. In de uitzending van radio Moskou wordt gezegd, dat de Amerikaanse veronderstelling is gebleken ongegrond en onjuist te zijn. v.De Sowj et-Russische regering acht het van groot belang er op te wijzen,- dat de Amerikaanse regering blijkbaar onjuist is ingelicht door lieden, die pogen door middel van leugenachtige" inlichtingen de ontwikkeling van nor male betrekkingen tussen de Sowjct- unie en de Ver. Staten te verhinde ren". aldus de Russische verklaring. Volgens radio Moskou is de nota van het Russische ministerie van Bui tenlandse Zaken naar de Amerikaanse ambassade in Moskou gezonden. Zonder verlof Sergeant Higgins van het Britse leger heeft een ernstige be risping ontvangen voor het feit, dat by zonder verlof zijn garnizoensplaats ha'd iyerlaten. Voor een krijgsraad verklaarde Higgins. dat hij hot kamp had verlaten 'met de bedoeling zijn schoonmoeder ts vermoorden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1